J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 31-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 31-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 3/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: március 31-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: Balázs László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Jakab Gabriella Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Csörnyei László polgármester II. III. IV. DRV Zrt évi beruházás-felújítási és pótlási tervének jóváhagyása Előadó: dr. Csörnyei László polgármester Hosszúhetény Településüzemeltetési Nkft évi üzleti tervének jóváhagyása Előadó: dr. Csörnyei László polgármester Pályázat kiírása a Nemes János Művelődési Központ vezetői (igazgatói) álláshelyére V. A hosszúhetényi Zengő Óvodában a 2014/2015 tanévben indítható óvoda csoportok számának meghatározása VI. A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása VII. Beszámoló a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről VIII. Porth Attila 157. hrsz. ing. bérbe-vételi kérelme IX. Tájékoztatás a mezőőr évi negyedéves tevékenységéről X. Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Csörnyei László polgármester A lejárt határidejű, befejezett és a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 30/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. DRV Zrt évi beruházás-felújítási és pótlási tervének jóváhagyása Előadó: dr. Csörnyei László polgármester A DRV Zrt. által elkészített Hosszúhetény vízellátásának és szennyvízrendszerének évi beruházás-felújítási és pótlási tervét ismerteti. A jogszabályi kötelezettségek megtartása miatt javasolja a terv jóváhagyását, azzal a kiegészítéssel, hogy az abban meghatározottak végrehajtása a vízmű vagyon felméréssel együtt kerüljön felülvizsgálatra. Dr. Herbert Tamás képviselő: Kezdeményezi, hogy a terv csak a képviselői hozzászólásokban elhangzott kifogások kiemelése előzetes személyes konzultáció hiánya, Kismező utcai tűzcsap, Hunyor utcai és a Csókakő utca csővezeték cseréjének indokoltsága mellett kerüljön jóváhagyásra. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 31/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta a DRV Zrt. mint üzemeltető által elkészített évi közmű beruházásfelújítási és pótlási tervét. A tervet az alábbi észrevételekkel hagyja jóvá.

5 5 A jövőbeni tervkészítés előtt a képviselő-testület kéri a szolgáltatót, hogy személyes konzultációk folytasson le az önkormányzat képviselőivel. A Kismező utcai tűzcsap, valamint a Hunyor utca és a Csókakő utcai vezeték cseréjét nem tartja indokoltnak. III. Hosszúhetény Településüzemeltetési Nkft évi üzleti tervének jóváhagyása Előadó: dr. Csörnyei László polgármester A Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nkft évi beszámolójáról és a évi üzleti tervéről készült előterjesztést ismerteti a képviselő-testülettel. A kiküldött anyag a tavalyi és az idei év közmunka program által megvalósult és tervezett tevékenységeket, az eszközállomány alakulását és a pénzügyi kereteket és elszámolásokat tartalmazza. Papp János képviselő: Hiányolja a Nkft. működéséről készült dokumentumok bizottsági ülésen történő előzetes tárgyalását. Sebők János képviselő: Szintén szükségesnek tartotta volna a beszámoló és terv Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési, Vízügyi, Építési és Környezetvédelmi Bizottság előtt történő előzetes megbeszélését, valamint az előterjesztés egyszerűsített, könnyebben áttekinthető formában történő megküldését. Elmondja, hogy a 2 dokumentum áprilisi testületi ülésre történő beterjesztésére a jogszabályban előírt határidő betartása miatt került sor. A jövő hónapban tárgyalásra kerülő mérleg jóváhagyása előtt mindkét bizottság előtt lehetőség nyílik a beszámoló és az üzleti terv részletes átbeszélésére is. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 32/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nkft évi üzleti tervét és azt jóváhagyja.

6 6 IV. Pályázat kiírása a Nemes János Művelődési Központ vezetői (igazgatói) álláshelyére Dr. OrbánLászló jegyző: A képviselő-testület az elmúlt év novemberében döntött arról, hogy az önkormányzat közművelődési feladatainak hatékony ellátása érdekében ez év júliusától önálló költségvetési intézményt alapít Nemes János Művelődési Központ néven. Az újonnan alapított intézmény élére vezetőt kell kinevezni. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásai alapján elkészített, előterjesztésben szereplő, igazgatói munkakör beöltésére irányuló pályázati kiírás elfogadását kéri a képviselő-testülettől. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 33/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján pályázatot ír ki a hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére. A vezetői megbízás időtartama: július június 30. A magasabb vezetői megbízással járó feladatok különösen: közművelődési-kulturális tevékenységek szervezése az intézmény szakmai irányítása a település rendezvényeinek szervezése kulturális-szórakoztató programok szervezése Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú közművelődési végzetség és szakképzettség (népművelő vagy művelődésszervező) vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása büntetlen előélet magyar állampolgárság cselekvőképesség vállalja amennyiben még nem végezte el az 1/2000.(I.14.) NKÖM. rendeletben meghatározott közművelődési intézményvezetői tanfolyam elvégzését a magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül legalább 5 év szakmai gyakorlat A pályázathoz csatolni kell: a) részletes szakmai önéletrajzot b) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát c) az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programot d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul e) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt f) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék.

7 7 A munkakör leghamarabb július 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 20. A pályázat elbírálásának határideje: június 20. A pályázat kizárólag személyesen vagy postai úton nyújtható be Hosszúhetény község polgármesterének. V. A hosszúhetényi Zengő Óvodában a 2014/2015 tanévben indítható óvoda csoportok számának meghatározása Dr. Orbán László jegyző: A Zengő Óvoda kérelmét ismerteti, melyben az intézmény a bővítésével lehetővé váló 6. csoport létrehozásához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Mivel az óvodáskorúak száma folyamatosan növekszik, és mert a csoport indításának személyi és tárgyi feltételei is adottak, javasolja a kérelem elfogadását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 34/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83.. (2) bekezdése alapján a 2014/2015. nevelési évtől indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozza meg. Az óvodai csoportok száma: 6. VI. A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása Dr. Orbán László jegyző: A képviselő-testület még a tavalyi évben döntött a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, megválasztotta annak tagjait. A nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet 3.. (1) bekezdése szerint a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát is a képviselő-testület határozza meg. A képviselő-testület hozzájárulását kéri az előterjesztésben szereplő Települési Értéktár Bizottság SzMSz-ének elfogadásához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület

8 8 35/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. VII. Beszámoló a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről Dr. Orbán László jegyző: A évi jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről, valamint a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat által készített beszámolóról szóló előterjesztést ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta Hosszúhetény község évi gyámügyi, gyermekvédelmi és családsegítő tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. VIII. Porth Attila 157. hrsz. ing. bérbe-vételi kérelme Dr. Orbán László jegyző: Porth Attila 157 hrsz-ú ingatlanból, m 2 terület bérbe-vételére irányuló kérelmét ismerteti. A kőfaragó foglalkozású kérelmező, elmondása szerint, egyelőre csak bemutató helyként szeretné a temető melletti területet felhasználni, de később tervei szerint gránitból és műkőből készített temetői és épület munkákat szeretne itt készíteni, mely pormentes tevékenység és kevés zajjal jár. A rendezési terv jóváhagyása után az ingatlan megvásárlása is érdekelné. Dr. Herbert Tamás képviselő: A bemutató hely kialakítása ellen nincs kifogása, de szerinte a képviselő-testület az alkotó munkavégzést ne engedélyezze lakóövezeti besorolású területen. Ilyen célra, előzetes tárgyalást követően, inkább egy ipari területű ingatlan bérbe-adását kezdeményezi. A képviselői hozzászólások alapján, javasolja, hogy a képviselő-testület Port Attila részére a kérelemben szereplő ingatlant bemutató hely kialakítása céljára adja bérbe. A terület megvásárlása és az alkotó munkavégzés engedélyezése előtt bizottsági tárgyalás, előzetes egyeztetés megtartását kezdeményezi.

9 9 A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Porth Attila kőfaragó vállalkozó sírkő bemutató hely kialakítása céljára történő földingatlan bérbe-vételi kérelmét és a felajánlott bérleti díj összegét megtárgyalta és azt elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester. IX. Tájékoztatás a mezőőr évi negyedéves tevékenységéről Az előterjesztésben szereplő, mezőőr évi negyedéves tevékenységéről készül tájékoztatót ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 38/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a mezőőr évi negyedéves tevékenységéről készült tájékoztatót és azt tudomásul veszi. X. Bejelentések, egyebek Vass János közvilágítással és útjavítással kapcsolatos kérelme Dr. Orbán László jegyző: Vass János Csókakő utca teljes szakaszának közvilágítás és úthálózat kiépítésére irányuló kérelmét ismerteti. Csajkás Géza alpolgármester: A közvilágítás ügyében javasolja, hogy az utca focipályát követő szakaszán 2 új oszlop és LED világítótest felszerelésének költségéről készüljön kimutatás. Ennek ismeretében a képviselő-testület a májusi ülésén dönthet a kérelemről. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10 10 39/2014.(III.31.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Vass János Hosszúhetény, Csókakő u. 27. hsz. alatti lakos kérelme alapján megbízza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot az érintett utcarész közvilágítás-hálózat bővítésére. Határidő: április 15. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester. Közmunka program és a patak pályázat megvalósulása ügyében képviselői kezdeményezés Dr. Herbert Tamás képviselő: A Balázs László és Sebők János képviselőtársával együtt benyújtott indítványa alapján a közmunka program és a patak pályázat megvalósulása ügyében tett kezdeményezésüket ismerteti. Indítványukban sérelmezik, hogy a patak pályázat záró munkáit nem a kivitelezéssel megbízott vállalkozók, hanem az önkormányzat közmunka programjában alkalmazott munkavállalók végzik, valamint azt is, hogy a patakmeder tisztítása és az elfolyás biztosítása nem mindenhol készült el megfelelő módon. Sebők János képviselő: Kifogást emel amiatt, hogy a patak pályázat átadásáról a képviselő-testület nem kapott tájékoztatást, valamint azért, mert a közmunka programban résztvevők munkavégzése ügyében nem tartottak előzetes megbeszélést. Elmondja, hogy a kivitelezői munka a tervezésnek megfelelően készült el, több szakhatóság hozzájárulása és ellenőrzése mellett. Kiemeli, hogy a fent említett területen dolgozó közmunkások többnyire a patakpart mellett felhalmozott szemét gyűjtésében, illetve bozótirtásban tevékenykednek. Ezek a feladatok nem tartoznak a pályázatban előírt kivitelezői munka hatáskörébe, ennek megvalósítása önkormányzati feladat. Kihangsúlyozza, hogy a pályázat kivitelezői munkáival megbízott vállalkozók a pályázatban meghatározott feladatokon túl már eddig is több munkát elvégeztek. A képviselők pontos és teljes körű tájékoztatása érdekében helyszíni bejárás megtartását kezdeményezi, a testület, valamint a polgármesteri hivatal műszaki szakemberei és a kivitelező cég vállalkozói részvételével. Jakab Gabriella ügyvezető: Bemutatja a képviselő-testületnek a pályázat műszaki átadásáról készült jegyzőkönyvet, mely szerint a kivitelezői munkák az előírásnak megfelelően elkészültek, azok hiánypótlás nélkül átvételre kerültek.

11 11 Strung Nándor képviselő: A kivitelező cég munkájával kapcsolatban elmondja, hogy a vállalkozók eddig is több olyan feladatot megoldottak, ami a pályázatban nem szerepelt, és a jövőre nézve is tettek ígéretet ilyen jellegű tevékenység társadalmi munka formájában történő elvégzésére. A közmunka programmal kapcsolatban megjegyzi, hogy az önkormányzat tartott előzetes megbeszélést a munkavégzés meghatározása előtt, melyre a képviselő-testület tagjait is meghívták, és a részvevők elmondhatták véleményüket. Papp János képviselő: Csajkás Géza képviselőtársával együtt örül a március 25-én indult közmunka program keretén belül megvalósuló patak meder helyreállítására, valamint a falu bel- és külterületén felhalmozódott szemétszedésre és bozótirtási munkálatok elvégzésére irányuló tevékenység megkezdésének. Bejelentések: A SZOCEG Kft április 1. napjától a házi segítségnyújtás szociális alapellátás igénybevételéért megállapított térítési díj bevezetéséről szóló leveléről tájékoztatja a képviselő-testületet. Az ügyben a holnapi nap tárgyal a Kft. ügyvezetőjével, melyről ben beszámol. A Rákóczi Szövetség évi önkormányzati támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolóját ismerteti a képviselőkkel. Jánosi László és családja képviselő-testületi döntésre válaszolt leveléről tájékoztatja a testület, akik köszönik a felajánlott támogatást, de időközben a franciaországi szereplésre irányuló felkérést a szervezők visszavonták, így a benyújtott kérésük érvénytelenné vált. Örömmel számol be arról, hogy az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére benyújtott KEOP pályázat nyert. Az óvoda felújítására nyert pályázat kivitelezői munkái április végén kezdődnek meg. Júniustól az óvoda bezárásra kerül, ekkortól azok a gyerekek, akiknek a felügyeletét a szülők nem tudják megoldani, összevont csoportban valószínűleg az iskolában kerülnek elhelyezésre. A családi napközi kialakítására nyert pályázat ügyében a helyszín kiválasztása érdekében felmerült lehetőségekről tájékoztatja a képviselő-testületen. Amennyiben 30 napon belül nem sikerül az új helyszínt kijelölni, a konzorciummal nyert pályázaton nem indulhat településünk. Varga Ferenc egyik tanítványának diploma munkája során készített ember nagyságú Jézus szobor anyagköltség fejében történő felajánlásáról számol be. Az ügyben az alkotásról készül fénykép, valamint a várható költség ismeretében a következő ülésen dönthet a testület. Jakab Gabriella ügyvezető: A gyógyszertár céljából bérelt helyiség felújítása megkezdődött, az átalakítási és fűtéskorszerűsítési munkák elkészültek, még a festés, valamint az előre nem tervezett villanyszekrény cseréje van hátra. A bérlő által tervezett kisebb, főleg a berendezésre irányuló munkálatok elvégzése után valószínűleg április hónap végére kezdheti meg működését a fiókpatika. Az iskola előtti földterületek megosztása ügyében az erdészeti hatósággal történt egyeztetésről számol be testületnek.

12 12 Bayer Renáta Hosszúhetény, Hegyalja u. 2. hsz. előtti lakos támfal helyreállítására irányuló kérelmét ismerteti a képviselő-testülettel. Az óvoda hátsó bejáratának felújítására érkezett lakossági kérelemről tájékoztatja a képviselőket. Csajkás Géza alpolgármester: A foci pálya rendezvények idején történő világításának megoldása érdekében kéri az áramfejlesztés megvalósításának felülvizsgálatát. A falu gyakran látogatott intézményei, üzletei, rendezvényhelyszínei közelében biciklitároló elhelyezését kezdeményezi. Papp János képviselő: A mezőgazdasági utak pályázat segítségével történő felújítása előtt kezdeményezi az út melletti terület egyes részeinek bokrokkal, fákkal történő telepítését. Pályázat benyújtásával megoldható templomtéren kihelyezett 1848-as emléktábla felújítására, valamint a balesetveszélyes támfal helyreállítására hívja fel a figyelmet. Dr. Herbert Tamás képviselő: Javasolja, hogy jövőre a szociális tűzifa még a fűtési szezon előtt kerüljön megvásárlásra, és megfelelő helyen történő tárolás után a száraz fa kerüljön kiosztásra a szociálisan rászorultak között. Kéri, hogy a közmunka program során szeméttől és bozóttól megtisztított területek tulajdonosainak a jegyző úr írjon levelet az ingatlan környékének karbantartására irányuló jogszabályban előírt kötelezettségének betartása érdekében. Sebők János képviselő: A külterületen felhalmozódott szemét elszállítását, valamint a Fő u. 48. hsz. alatti ingatlan előtt lévő iszapfogó és áteresz tisztításának elvégzését kéri az önkormányzattól. A Morolo utcában fordítva elhelyezett elsőbbségadás kötelező tábla helyes irányban történő visszahelyezését kezdeményezi. Több hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 30-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 30-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 30-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 2-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 2-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 2-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Kecskés Lajos szds. őrparancsnok

Jegyzőkönyv. 1.Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Kecskés Lajos szds. őrparancsnok Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 30-án 9 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

HÍRMONDÓ 2014. augusztus 8-9.

HÍRMONDÓ 2014. augusztus 8-9. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 440,- Ft VIII. Évfolyam 6-8. szám - 2014. június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2014. augusztus 8-9. HÍRLÉTRA Díjak és elismerések az iskolában A Klebelsberg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben