A köznevelési törvény aktuális változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A köznevelési törvény aktuális változásai"

Átírás

1 A köznevelési törvény aktuális változásai A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény évet érintő módosításai Kozák András köznevelési szakértő

2 Miről lesz szó az előadáson? A köznevelési törvény 2014/2015. nevelési évet illetve tanévet érintő aktuális módosításainak normatani értékelése Az egyes módosult jogszabályok tételes elemzése a szabályzási tárgykörök tematizálása mentén Új jogintézmények és módosult szabályok a finanszírozási, tanügyigazgatási és foglalkoztatási tárgyú normák terén A törvénymódosítás gyakorlati következményei az egyes köznevelési intézmények életében Az intézményi szabályozó dokumentumok és az adminisztratív teendők körét érintő változások A törvénymódosítás helye az ágazati és más szabályozók koherenciájában

3 Az ágazati kerettörvényt módosító jogszabályok évi CXCIX. törvény Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról Szabályozási tárgykör: köznevelési intézmények fenntartását érintő finanszírozási tárgyú szabályok, a évi központi költségvetési törvény ágazati háttérszabályai Szabályozási metódus: tételes jogszabály-módosítás, kihirdetettől eltérő szöveggel történő hatályba léptetés Jogforrás: Magyar Közlöny 2014/184. szám Hatályba lépés: december július 1. - a költségvetési év féléves ciklikusságához igazodik (ágazati és államháztartási szabályozás kollíziója)

4 Az ágazati kerettörvényt módosító jogszabályok évi LXXII. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról Szabályozási tárgykör: Nkt. 96. (1) bekezdését érintő jogtechnikai jellegű, szövegpontosító változtatás Büntetés-végrehajtási intézmény helyett büntetésvégrehajtási intézet Szabályozási metódus: koherencia megteremtése Jogforrás: Magyar Közlöny 2014/160. szám Hatályba lépés: január 1.

5 Az ágazati kerettörvényt módosító jogszabályok évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Szabályozási tárgykör: igazgatási, eljárási, foglalkoztatási, adatkezelési, gyermek- és ifjúságvédelmi normaanyag Szabályozási jelleg: átfogó a megváltoztatott normatartalmak jelentősége, mennyiségi arányai és a szabályozási tárgykörök komplexitása tekintetében egyaránt. Jogforrás: Magyar Közlöny 2014/160. szám Hatályba lépés: három lépcsőben január 1. (érdemi változások) április 1. (intézményrendszer fenntartása) június 15. (technikai dereguláció)

6 A törvénymódosítás normatani értékelése A módosító jogszabályok által proponált törvénymódosítás novelláris (átfogó) jellegű: alapvető jogintézményeket érintő, nagy terjedelmű, számos szabályozási tárgykört és több jogterületet átfogó változtatásokból áll, melyek egyaránt tartalmaznak: új jogintézményeket normalizáló szabályokat (pl. lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző és pedagógiai támogató rendszer, óvoda-bölcsőde), koncepcionális jelentőségű tételes szabályokat (pl. illetményalap számításának szabálya, tankötelezettségi korhatár számítása, magántanulóvá nyilvánítás), szövegpontosító-jogtechnikai korrekciókat (pl. fejlesztő nevelésoktatás, SNI-tanulók definíciója, egyes szakképzettségek nevesítése), deregulációt megvalósító normákat (pl. a pedagógusigazolvány tartalmi elemei).

7 A törvénymódosítás által érintett szabályozási tárgykörök A pedagógus illetményalap számításának szabálya (központi költségvetési törvényben meghatározott vetítési alap) Az átlagbér-alapú költségvetési hozzájárulás mértéke A pedagógiai szakszolgálatok és a nem állami fenntartású szakképző iskolák költségvetési hozzájárulásának feltételei A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, az ehhez tartozó köznevelési alapfeladatok köre (utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat) Az intézményátszervezés meghatározása A települési önkormányzatok intézményműködtetéssel kapcsolatos feladatai (fenntartó-működtető feladatköri lehatárolása) A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző és pedagógiai támogató rendszer A közösségi szolgálat szabályai

8 A törvénymódosítás által érintett szabályozási tárgykörök A pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának feltételrendszere A gyógypedagógiai intézmények definíciója A köznevelés intézményrendszere(többcélú intézmények által ellátható feladatok, óvoda-bölcsőde) A hatósági jogalkalmazást érintő szabályok A köznevelési intézményekben folyó adatkezelés egyes szabályai (KIR) A vallási tekintetben elkötelezett intézményeket érintő normák (hitoktató alkalmazásának feltételei, pozitív diszkrimináció szabálya, egyházi szolgálati jogviszonyban való foglalkoztatás) A fenntartó másodfokú jogkörének gyakorlása (rendes jogorvoslati út) A tanuló kötelezettségeinek teljesítésére vonatozó szabályozás (tankötelezettségi felső korhatár számítási szabálya, magántanulói jogstátus, szülői kérésre történő évfolyamismétlés)

9 A törvénymódosítás által érintett szabályozási tárgykörök Az óvodai elhelyezés megszűnése A köznevelési intézményekben kötelezően alkalmazandó etikai kódex Az intézményvezető szerepe a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában A fenntartói jog tartalmára, átadásának vonatkozó szabályok A külföldi állampolgárok részvétele a magyar köznevelés rendszerében A vezetői megbízást teljesítő pedagógusra vonatkozó foglalkoztatási normák (vezető heti tanóráinak, foglalkozásainak száma, vezetői megbízáshoz szükséges feltételek, megbízás időtartama) A beosztott pedagógusok alkalmazásának szabályai A körzeti általános iskola definíciója (életvitelszerű ott lakás) A tanügyigazgatás központi, ágazati szintjének működése (Oktatási Hivatal feladatköri listájának bővülése, a Kormány és az oktatásért felelős miniszter új jogalkotási tárgykörei)

10 A pedagógus illetményalap számításának új szabálya Az Nkt. 65. (2) bekezdésének korrekciója értelmében a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményalapja nem a mindenkori legkisebb munkabér összegéhez, hanem a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alaphoz igazodik [2014: CXCIX. tv ]. Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap mely 2015-ben a 2014:C. tv. 61. szerint Ft a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka, b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka, c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka. A Kormány rendeletben állapítja meg a szeptember 1. és augusztus 31. közötti időszakra az egyes tanévekre vonatkozóan az illetményalapnak a mindenkori központi költségvetési törvényben rögzített vetítési alap százalékában meghatározott tanévenkénti mértékét [326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35. ]

11 Az illetményalap a jan.-aug. közötti időszakban Az Nkt ának módosított (20a) bekezdése értelmében a naptári év 2014/2015. tanévre eső hónapjaiban a pedagógus illetményalap az egyes végzettségi szintekhez igazítva a következők szerint alakul: végzettség vetítési alap százalékos arány illetményalap bruttó összege középfokú végzettség Ft 118,9 % Ft alapfokozat (főiskolai Ft 163,3 % Ft végzettség) mesterfokozat (egyetemi végzettség) Ft 179,6 % Ft

12 Az átlagbér-alapú költségvetési hozzájárulás egyházi jogi személy és nemzetiségi önkormányzati fenntartó esetén [Nkt. 88. (4) bekezdés] Amennyiben a köznevelési intézményt nemzetiségi önkormányzat vagy egyházi jogi személy tartja fenn, az állam átlagbér alapú költségvetési hozzájárulást biztosít a köznevelési feladat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetménye, munkabére és ezek járulékai kifizetéséhez. Számítási alap: az állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben alkalmazottak elismert létszáma, valamint a nevelőoktató munkát közvetlenül segítők jogszabály szerint finanszírozott létszáma.

13 Az átlagbér-alapú költségvetési hozzájárulás magánfenntartó és vallási tevékenységet végző szervezet mint fenntartó esetén [Nkt. 88. (4) bekezdés] Ha a köznevelési intézményt vallási tevékenységet végző szervezet vagy magánfenntartó tartja fenn, a hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 8. melléklete tartalmazza az átlagbéralapú támogatás mértékét (óvodákra és egységes óvoda-bölcsődékre a 2. melléklet vonatkozik). Az egy főre jutó átlagbér az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, adott intézménytípusra számított pedagógus és nevelőoktató munkát közvetlenül segítők éves személyi juttatása és járulékai együttes összegének és az annak megfelelő létszámnak a hányadosa.

14 A pedagógiai szakszolgálatok és nem állami fenntartású szakképző iskolák költségvetési finanszírozása [Nkt. 88. (5)-(6) bekezdések] A pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás időkereteit jogszabály állapítja meg. A nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal. A szakképzési megállapodás részletszabályait a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény irányadó szabályai alapján a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

15 A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával kapcsolatos változások A sajátos nevelési igényű tanulók szegregált gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben történő nevelése-oktatása az ágazati kerettörvény alapfeladati listájában új, szakmailag korrektebb definíciót nyert, mely szerint ezen intézményekben azoknak a gyermekeknek, tanulóknak a nevelése-oktatása folyik, akik e célra kondicionált szakmai feltételekkel és keretek között eredményesebben foglalkoztathatók [Nkt pont s) alpont]. Pontosításra került a sajátos nevelési igényű tanulók meghatározása az érzékszervi fogyatékosság típusait részletező látási, hallási specifikációval [Nkt pont]. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását érinti az Nkt pontjának új v) alpontja, mely immár a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában is nevesíthető alapfeladatként ismeri el az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetését.

16 A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával kapcsolatos változások Új meghatározást vonatkozik a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményre is, ami az új normaszöveg szerint olyan köznevelési intézmény, amely fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket lát el [Nkt. 15. (1) bekezdés]. További szövegpontosító módosítás érinti az alapfeladatok körét: fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás terminus helyébe fejlesztő nevelés-oktatás kifejezés lépett [Nkt pont p) alpont]. A fejlesztő nevelés-oktatás megszervezésének szabálya kiegészült a szükséges szakképesítések felsorolásával: a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) [Nkt. 15. (3) bekezdés].

17 Az intézményátszervezés fogalmi körét érintő változások [Nkt pontja] Bővült az intézményátszervezés köréből kizárt tartalmi elemek köre a jogszabályváltozásból eredő módosításokkal, melyek a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges vagyont érintő döntésekkel együtt akkor sem eredményeznek intézményátszervezést, ha az Nkt. 21. (3) bekezdés c)-j) pontjainak körébe tartoznak. Az intézményátszervezés fogalmát pontosító korrekció azért vette ki a definícióból azokat az esetköröket, amelyek jogszabályváltozás (pl. települési önkormányzat rendelete az utcanév megváltoztatásáról) folytán az alapító okirat, szakmai alapdokumentum automatikus módosítását vonják maguk után, mert ezek értelemszerűen nem jelentenek érdemi változást, így ténylegesen intézményátszervezést sem.

18 A települési önkormányzatokra vonatkozó intézményműködtetéssel kapcsolatos szabályok A módosító jogszabály [2014:CV. tv. 1. (5) bekezdés] a köznevelési intézmény működtetőjének új törvényi definícióját határozta meg. Működtető az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket, továbbá a tárgyi feltételek rendelkezésre állásához szükséges személyi és pénzügyi feltételeket a nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerint biztosítja [Nkt pont]. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról [Nkt. 76. (1) bekezdés].

19 A települési önkormányzatokra vonatkozó intézményműködtetéssel kapcsolatos szabályok A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása [Nkt. 76. (3) bekezdés]. A költségvetési évtől kezdődően a taneszközellátás finanszírozása csak állami feladat (KLIK) lehet, azt az egyedi működtetői szerződésben [Nkt. 74. (6a) bekezdés] sem lehet a települési önkormányzatokhoz telepíteni. A fenntartó (KLIK) és a működtető (önkormányzat) között a szakmai és a tárgyi feltételek mentén történő feladatköri lehatárolás szabálya kógens.

20 A települési önkormányzatokra vonatkozó intézményműködtetéssel kapcsolatos szabályok [Nkt. 74. (6) bekezdés] Módosult a köznevelési intézmény működetéséről lemondani nyilatkozó települési önkormányzatokat érintő eljárásrend: ha az önkormányzat a mentesülés iránti kérelem benyújtásakor az érintett köznevelési intézménynek nem működtetője, úgy a működési adatokról a KLIK szolgáltat adatot. Ha a működtetésről lemondó települési önkormányzat hozzájárulás megfizetésére köteles, annak megállapítása új szabály szerint a soron következő választás évét követő szeptember 1-je és az azt követő választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra havonként azonos összegben történik. Új norma szól arról is, hogy ha a KLIK a köznevelési intézmény fenntartói jogát más fenntartónak átadja, a hozzájárulás összegét a fenntartóváltásra vonatkozó döntéstől számított harminc napon belül felül kell vizsgálni.

21 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók és támogatásuk intézményes rendszere Az Nkt. egyik legfontosabb tartalmi újítása a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló fogalmának és e tanulók támogatásához kapcsolódó komplex jelző és pedagógiai támogató rendszernek új jogintézményként történő meghatározása. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti (objektív kritérium) vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé (szubjektív feltétel) [Nkt pont]. Cél: korai iskolaelhagyás elleni hatékony fellépés (EU 2020 stratégia keretében tett hazai vállalás, hogy 2020-ra 10 %-kal csökkenjen e célcsoportba tartozó tanulók száma).

22 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző és pedagógiai támogató rendszer A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében valósul majd meg [Nkt. 19. (2) bekezdés]. A rendszer alapja az iskolák kötelező statisztikai adatszolgáltatása lesz [Nkt. 41. (1) bekezdés]. Gyakorlati teendők az iskolában: szülők tájékoztatása intézményi szabályozó normák módosítása (munkaterv, SZMSZ, munkaköri leírások, adatvédelmi szabályzat) reszortfelelősök (team-ek) kijelölése az adott feladatra középtávú intézményi stratégiába való beépítés (intézkedési terv, IMIP)

23 A nevelési-oktatási intézmények által ellátott feladatok körét érintő változások A középiskola által megszervezendő közösségi szolgálat vonatkozásában a módosító jogszabály nem az érettségi bizonyítvány kiadásának időpontjához, hanem a középiskola sikeres elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszak első napjához igazítja a közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolás megszerzésének határidejét [Nkt. 6. (4) bekezdés]. Bővül a nevelési-oktatási intézmények által ellátható feladatok köre: az Nkt. 7. (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban definiált köznevelési intézmény elláthatja a konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása pedagógiai szakszolgálati feladatot, jogszabályban meghatározott egyes pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot, továbbá a gyermekétkeztetés feladatát anélkül is, hogy többcélú intézmény formájában működne [Nkt. 7. (2) bekezdés].

24 A nevelési-oktatási intézmények által ellátott feladatok körét érintő változások Pontosításra került az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként (a továbbiakban: EGYMI] működő köznevelési intézmények kötelező és opcionálisan ellátható feladatainak meghatározása [Nkt. 20. (9) bekezdés]. Kötelező feladat: EGYMI keretén belül működnie kell kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó óvodai, általános iskolai, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolai vagy középfokú iskolai feladatot ellátó intézményegységnek, továbbá utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak vagy az országos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegységnek. Vállalható feladat: az EGYMI elláthatja a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzésének feladatait, valamint kollégiumot működtethet.

25 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerét érintő változások A pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának feltételrendszerét érinti az Nkt. 19. (3) bekezdésének c) pontja, melynek értelmében január 1- jétől nem köznevelési intézményfenntartóként gazdasági társaság formájában működő szervezet nem nyújthat szakmai szolgáltatást. Új szabály szerint az egyházi és magán köznevelési intézmény a pedagógiaiszakmai szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe olyan intézménytől, amelynek fenntartója az oktatásért felelős miniszterrel e célból köznevelési szerződést kötött [Nkt. 19. (5a) bekezdés]. Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az Oktatási Hivatal április 1-jétől biztosítja [Nkt. 99/C. ]. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás új fenntartói struktúrájának egyes szabályai a 2015 április 1-jei törvénymódosításban kaptak helyet [Nkt. 19. (5) bekezdés, 76/B. ].

26 Új intézménytípus: az óvoda-bölcsőde A több köznevelési intézmény feladatait intézményszervezeti egységben ellátó többcélú intézmények köre az Nkt. 20. (1) bekezdésének új f) pontja révén az óvoda-bölcsőde intézményével bővült, amely szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében láthatja el a bölcsőde és az óvoda feladatait. Nem tévesztendő össze az óvoda-bölcsőde az egységes óvodabölcsőde nevű ugyancsak többcélú köznevelési intézménnyel. Elhatárolás: míg az egységes óvoda-bölcsőde esetén a bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek egy csoportban vannak foglalkoztatva, addig az óvoda-bölcsőde esetén külön csoportokban történik a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított bölcsődei gondozás és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek nevelése.

27 Egyes hatósági jogalkalmazást érintő normák módosításai Amennyiben a köznevelési intézmény nyilvántartásból való törlésére súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) során megállapított szakmai jogszabálysértés miatt nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény esetében kerül sor, a nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg a fenntartó működési engedélyét is vissza kell vonni [Nkt. 21. (8) bekezdés d) pont]. A súlyos jogszabálysértés fogalmi köre a következőkkel bővült: a) a fenntartó köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő tevékenységének törvényességi ellenőrzése során megállapított törvénysértést a fenntartó a törvénysértés megszüntetésére történő felhívásban megállapított határidőig nem szünteti meg; b) a köznevelési intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik [Nkt. 21. (10) bekezdés d) és f) pont].

28 Adatközléssel kapcsolatos új szabályok Az Oktatási Hivatal mint adatkezelő a KIR-ből továbbítja a megszűnt intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló nevét és lakóhelyét, tartózkodási helyét a kormányhivatal számára azon nevelési-oktatási intézmény kijelölése céljából, amely a megszűnt intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók felvételét nem tagadhatja meg [Nkt. 21. (9) bekezdés]. A KIR felületén keresztül bonyolódó igazgatási eljárások körét érintő technikai dereguláció az a módosítás, mely csökkenti a diákigazolvány és a pedagógusigazolvány igénylésére irányuló processzus szabályanyagát, így azok tartalmi elemeire vonatkozó előírásokat [Nkt. 46. (13) bekezdés; 63. (4) bekezdés). Gyakorlati következmény: az adatkezelési protokollok adatvédelmi vonzatairól a nevelőtestületek tagjait és az érintetteket az intézményvezetőknek tájékoztatniuk kell.

29 Vallási tekintetben elkötelezett köznevelési intézményeket érintő változás A hittan tantárgyat oktató pedagógus munkakört olyan alkalmazott is betöltheti, aki pedagógus szakképesítéssel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel rendelkezik (pl. egyházmegye által szervezett 2-3 éves hitoktatói tanfolyam), tehát nem kizárólagos feltétele a hittan tantárgy oktatásának a hittantanári szakképesítés [Nkt. 32. (1) bekezdés h) pontja]. Pozitív diszkrimináció szabálya: annak megítélése, hogy az egyházi és a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban melyek azok a sajátos konkrét feltételek, melyek teljesülése esetében a jogellenes elkülönítést negligálja a pozitív diszkrimináció jogszerűsége a jövőben a Kormány döntési jogkörébe fog tartozni, melyről végrehajtási rendeletben határoz majd [Nkt. 94. (4) bekezdés z) pontja].

30 Fenntartói jogkör gyakorlásával kapcsolatos új szabályok A fenntartó jogkörébe utalt másodfokú döntési jogkört a jogalkotó kiterjesztette az intézmény belső szabályzatának (pl. pedagógiai program, SZMSZ, házirend) megsértésére hivatkozással benyújtott eljárást megindító kérelemre [Nkt. 37. (3) bekezdés a) pont]. A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a fenntartó személyében jogutódlással bekövetkező változás és a fenntartói jog jogszabály alapján történő átadása esetén sem, csakúgy, mint eddig is az önkormányzatok szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó halálakor, feltéve, hogy van, aki a tevékenység folytatására jogosult [Nkt. 83. (4) bekezdés].

31 Változások a tanuló kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos normák terén Döntő jelentőségű a tankötelezettségi felső korhatár számítását meghatározó szabály megváltozása, melynek értelmében a tanuló tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben tizenhatodik életévét betölti, és nem addig a napig, amikor tizenhatodik életévét betölti [Nkt. 45. (3) bekezdés]. Az iskola igazgatója minden tanuló vonatkozásában a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönthet arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet-e eleget, azzal, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén véleménynyilvánítási jog illeti meg a gyermekvédelmi gyámot is [Nkt. 45. (6) bekezdés]. Iskolai teendő: a szülők tájékoztatatása és a magántanulói határozatban a véleménynyilvánítás feltüntetése (alakiság).

32 Változások a tanuló kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos normák terén A tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését érinti az Nkt. 57. (1) bekezdésében rögzített szabály módosítása, mely a szülő kérésére a tanuló évfolyamismétlését kizárólag az iskola első évfolyamán és legfeljebb egy alkalommal engedi meg alakszerű igazgatói határozat alapján, míg a magasabb évfolyamokon tanulókat kizárja e lehetőségből. A 2015/2016. tanévben szülői kérésre történő évfolyamismétlés csak azokra a tanulókra vonatkozhat, akik tanulmányaikat az iskola első évfolyamán szeptember 1-jén kezdték meg. Az óvodai elhelyezés megszűnésének újabb jogcíme: az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a az Nkt. 45. (2) bekezdésében meghatározott tankötelezettségi kort [Nkt. 53. (1) bekezdés d) pontja]. Iskolai teendő: szülők tájékoztatása, adminisztratív felkészülés.

33 Az általános iskola körzeti kötelezettségével kapcsolatos norma megváltozása A kötelező felvételt biztosító általános iskola azt a tanköteles tanulót köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik, s nem az adott közigazgatási egységben lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezőt [Nkt. 50. (6) bekezdés]. A lakóhely és a tartózkodási hely fogalmát közigazgatási jogi norma határozza meg [1992: LXVI. tv.], míg az életvitelszerű ott lakás tételes jogi értelemben jelenleg nincs tartalommal megtöltve (eredeti inszuffiencia típusú joghézag). Azt, hogy a kötelező felvételt biztosító óvodába és az általános iskolába történő felvétel tekintetében mi számít életvitelszerű ott lakásnak, csakúgy mint a gyermekek, tanulók, óvodai, iskolai felvételével kapcsolatos egyéb kérdéseket az oktatásért felelős miniszter rendeletben határozza majd meg [Nkt. 94. (1) bekezdés].

34 A köznevelési intézmények számára kötelező etikai kódex alkalmazása A pedagógus különös kötelessége, hogy hivatásához méltó magatartást tanúsítson, míg az intézményvezető felel a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: Kar) dolgozza ki és fogadja el a Pedagógus Etikai Kódexet [Nkt. 63/B. (1) bekezdés f) pontja]. A Kar Etikai Kódexe általános etikai alapelvekből, részletes etikai és eljárási szabályokból áll [Nkt. 63/A. (8) bekezdés]. Az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a Kar által elfogadott Etikai Kódex alkalmazása kötelező (megsértése esetén etikai eljárás folytatható le, súlyos és vétkes megszegése munkajogi jogkövetkezményekkel is bírhat). Fenntartói feladat: a magán és egyházi jogi személy fenntartó etikai kódexet dolgoz ki fenntartott intézménye számára a Kar Etikai Kódexe alapján az Nkt. 83. (2a) bekezdésében foglaltak alapján.

35 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása és a külföldi állampolgárok hozzáférése a magyar köznevelés szolgáltatásaihoz A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének új felelősségi kompetenciája a gyermekvédelmi jelzőrendszer köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatainak koordinálása [Nkt. 69. (2) bekezdés f) pontja]. Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár mindaddig, amíg jogszerűen tartózkodik az országban [Nkt. 92. (1) bekezdés], a köznevelési szolgáltatásokat, továbbá ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe [Nkt. 92. (3) bekezdés].

36 A vezetői megbízást teljesítő alkalmazottra vonatkozó új munkajogi szabályok Az iskolában foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak száma az általa az intézményben tanított tantárgynak a heti óraszámával azonos, amennyiben olyan tantárgyat tanít, amelynek a helyi tanterv szerinti óraszáma magasabb, mint az Nkt. által az adott intézményre és vezetőre meghatározott heti tanórák, foglalkozások száma [62. (14) bekezdés]. Az intézményvezetői megbízás feltétele a középiskolában tehát a gimnáziumban illetve a szakközépiskolában a mesterképzésben szerzett szakképzettség (nem tévesztendő össze a mesterpedagógus fizetési fokozattal) [Nkt. 67. (1) bekezdés a) pont]. Az intézményvezetői megbízás másik feltételéül szabott legalább öt év szakmai gyakorlat új szabály szerint heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás keretében is beszámítható a kötelező szakmai gyakorlati időbe [Nkt. 67. (1) bekezdés c) pont].

37 A vezetői megbízást teljesítő alkalmazottra vonatkozó új munkajogi szabályok Az óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni [Nkt. 67. (1a) bekezdés]. Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni [Nkt. 68. (4) bekezdés]. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szeptember 1-jén hatályon kívül helyezett 55. (3) bekezdés alapján az intézményvezetőt pedagógiai foglakozásai alól jogszerűen felmenteni már nem lehet.

38 A beosztott pedagógusok alkalmazására vonatkozó új munkajogi szabályok január 1-jétől új foglalkoztatási jogcímet vezet be a jogalkotó: a közalkalmazotti jogviszony, a munkaviszony és az óraadói polgári jogi jogviszony mellett az egyházi szolgálati jogviszonyt, mely az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatás felmenő rendszerű bevezetése okán megnövekedett szakemberszükséglettel indokolható [Nkt. 61. (1) bekezdés]. Óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az is, aki pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga megszerzését [Nkt. 99. (13) bekezdés].

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Előadás időpontja: 2015. március 08. Előadás helyszíne: Győr Árpád út 32 Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) Oktatásért Felelős Államtitkárság A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) 2012. március 2. Zalaegerszeg Dr. Madarász Hedvig 1 Alapvetés Kerettörvény jelleg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Békési Református Egyházközség kérelme Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: IV/2 Egyéb

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. TÁJÉKOZTATÓ Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország 2016.

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász 2014. szeptember 8-tól alkalmaztak helyettesítő óvónőként teljes munkaidőben. Oklevelet nem kaptam nyelvvizsga hiányában, csak igazolást a főiskola elvégzéséről.

Részletesebben

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a fl:i t149' 12 C 3 '. 2013. évi.... törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) 31. (6 ) bekezdése

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény)

2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény) 2013. jan. 1-vel hatályba lépő normák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben (normaszöveg-gyűjtemény) Tartalmi áttekintő: állami intézményfenntartó központ, mint a tanügyigazgatás új térségi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET... 2 1. 1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1. 2. A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE... 2 2. ÁLTALÁNOS ELVEK...

Részletesebben

A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 30-i ülésnapján fogadta el.

A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 30-i ülésnapján fogadta el. CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet A törvényt

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 19.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A közoktatási intézmény jogszabályban előirt nyilvántartásokat

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A köznevelés megerősítésének és megújításának lehetőségei és eszközei. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

A köznevelés megerősítésének és megújításának lehetőségei és eszközei. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés megerősítésének és megújításának lehetőségei és eszközei Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A legfontosabb színtér: a köznevelés Hátránykompenzáció Esélyteremtés

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

A Joggyakorlat a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2011 2015)

A Joggyakorlat a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2011 2015) A Joggyakorlat a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2011 2015) Lezárva: 2015. december A A köznevelés irányítása A 1 Irányadó jogszabályok A 1.1 Irányadó jogszabályok

Részletesebben

7. melléklet a 2015. évi. törvényhez

7. melléklet a 2015. évi. törvényhez 7. melléklet a 2015. évi. törvényhez Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési intézmények fenntartói köznevelési feladatainak és a bevett egyházak hit- és erkölcstan

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1r 'о.., ~.,.., ~~0 5М. еzet а~ Н '14!м'.. Ёl'k. ~ ~. 1 ~ ьa. Tisztelt Elnök Úr!

1r 'о.., ~.,.., ~~0 5М. еzet а~ Н '14!м'.. Ёl'k. ~ ~. 1 ~ ьa. Tisztelt Elnök Úr! , Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága 1r 'о.., ~.,.., ~~0 5М Ёl'k. ~ ~. 1 ~ ьa еzet а~ Н '14!м'.. Egvséges iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben