A köznevelési törvény aktuális változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A köznevelési törvény aktuális változásai"

Átírás

1 A köznevelési törvény aktuális változásai A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény évet érintő módosításai Kozák András köznevelési szakértő

2 Miről lesz szó az előadáson? A köznevelési törvény 2014/2015. nevelési évet illetve tanévet érintő aktuális módosításainak normatani értékelése Az egyes módosult jogszabályok tételes elemzése a szabályzási tárgykörök tematizálása mentén Új jogintézmények és módosult szabályok a finanszírozási, tanügyigazgatási és foglalkoztatási tárgyú normák terén A törvénymódosítás gyakorlati következményei az egyes köznevelési intézmények életében Az intézményi szabályozó dokumentumok és az adminisztratív teendők körét érintő változások A törvénymódosítás helye az ágazati és más szabályozók koherenciájában

3 Az ágazati kerettörvényt módosító jogszabályok évi CXCIX. törvény Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról Szabályozási tárgykör: köznevelési intézmények fenntartását érintő finanszírozási tárgyú szabályok, a évi központi költségvetési törvény ágazati háttérszabályai Szabályozási metódus: tételes jogszabály-módosítás, kihirdetettől eltérő szöveggel történő hatályba léptetés Jogforrás: Magyar Közlöny 2014/184. szám Hatályba lépés: december július 1. - a költségvetési év féléves ciklikusságához igazodik (ágazati és államháztartási szabályozás kollíziója)

4 Az ágazati kerettörvényt módosító jogszabályok évi LXXII. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról Szabályozási tárgykör: Nkt. 96. (1) bekezdését érintő jogtechnikai jellegű, szövegpontosító változtatás Büntetés-végrehajtási intézmény helyett büntetésvégrehajtási intézet Szabályozási metódus: koherencia megteremtése Jogforrás: Magyar Közlöny 2014/160. szám Hatályba lépés: január 1.

5 Az ágazati kerettörvényt módosító jogszabályok évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Szabályozási tárgykör: igazgatási, eljárási, foglalkoztatási, adatkezelési, gyermek- és ifjúságvédelmi normaanyag Szabályozási jelleg: átfogó a megváltoztatott normatartalmak jelentősége, mennyiségi arányai és a szabályozási tárgykörök komplexitása tekintetében egyaránt. Jogforrás: Magyar Közlöny 2014/160. szám Hatályba lépés: három lépcsőben január 1. (érdemi változások) április 1. (intézményrendszer fenntartása) június 15. (technikai dereguláció)

6 A törvénymódosítás normatani értékelése A módosító jogszabályok által proponált törvénymódosítás novelláris (átfogó) jellegű: alapvető jogintézményeket érintő, nagy terjedelmű, számos szabályozási tárgykört és több jogterületet átfogó változtatásokból áll, melyek egyaránt tartalmaznak: új jogintézményeket normalizáló szabályokat (pl. lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző és pedagógiai támogató rendszer, óvoda-bölcsőde), koncepcionális jelentőségű tételes szabályokat (pl. illetményalap számításának szabálya, tankötelezettségi korhatár számítása, magántanulóvá nyilvánítás), szövegpontosító-jogtechnikai korrekciókat (pl. fejlesztő nevelésoktatás, SNI-tanulók definíciója, egyes szakképzettségek nevesítése), deregulációt megvalósító normákat (pl. a pedagógusigazolvány tartalmi elemei).

7 A törvénymódosítás által érintett szabályozási tárgykörök A pedagógus illetményalap számításának szabálya (központi költségvetési törvényben meghatározott vetítési alap) Az átlagbér-alapú költségvetési hozzájárulás mértéke A pedagógiai szakszolgálatok és a nem állami fenntartású szakképző iskolák költségvetési hozzájárulásának feltételei A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, az ehhez tartozó köznevelési alapfeladatok köre (utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat) Az intézményátszervezés meghatározása A települési önkormányzatok intézményműködtetéssel kapcsolatos feladatai (fenntartó-működtető feladatköri lehatárolása) A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző és pedagógiai támogató rendszer A közösségi szolgálat szabályai

8 A törvénymódosítás által érintett szabályozási tárgykörök A pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának feltételrendszere A gyógypedagógiai intézmények definíciója A köznevelés intézményrendszere(többcélú intézmények által ellátható feladatok, óvoda-bölcsőde) A hatósági jogalkalmazást érintő szabályok A köznevelési intézményekben folyó adatkezelés egyes szabályai (KIR) A vallási tekintetben elkötelezett intézményeket érintő normák (hitoktató alkalmazásának feltételei, pozitív diszkrimináció szabálya, egyházi szolgálati jogviszonyban való foglalkoztatás) A fenntartó másodfokú jogkörének gyakorlása (rendes jogorvoslati út) A tanuló kötelezettségeinek teljesítésére vonatozó szabályozás (tankötelezettségi felső korhatár számítási szabálya, magántanulói jogstátus, szülői kérésre történő évfolyamismétlés)

9 A törvénymódosítás által érintett szabályozási tárgykörök Az óvodai elhelyezés megszűnése A köznevelési intézményekben kötelezően alkalmazandó etikai kódex Az intézményvezető szerepe a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában A fenntartói jog tartalmára, átadásának vonatkozó szabályok A külföldi állampolgárok részvétele a magyar köznevelés rendszerében A vezetői megbízást teljesítő pedagógusra vonatkozó foglalkoztatási normák (vezető heti tanóráinak, foglalkozásainak száma, vezetői megbízáshoz szükséges feltételek, megbízás időtartama) A beosztott pedagógusok alkalmazásának szabályai A körzeti általános iskola definíciója (életvitelszerű ott lakás) A tanügyigazgatás központi, ágazati szintjének működése (Oktatási Hivatal feladatköri listájának bővülése, a Kormány és az oktatásért felelős miniszter új jogalkotási tárgykörei)

10 A pedagógus illetményalap számításának új szabálya Az Nkt. 65. (2) bekezdésének korrekciója értelmében a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményalapja nem a mindenkori legkisebb munkabér összegéhez, hanem a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alaphoz igazodik [2014: CXCIX. tv ]. Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap mely 2015-ben a 2014:C. tv. 61. szerint Ft a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka, b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka, c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka. A Kormány rendeletben állapítja meg a szeptember 1. és augusztus 31. közötti időszakra az egyes tanévekre vonatkozóan az illetményalapnak a mindenkori központi költségvetési törvényben rögzített vetítési alap százalékában meghatározott tanévenkénti mértékét [326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35. ]

11 Az illetményalap a jan.-aug. közötti időszakban Az Nkt ának módosított (20a) bekezdése értelmében a naptári év 2014/2015. tanévre eső hónapjaiban a pedagógus illetményalap az egyes végzettségi szintekhez igazítva a következők szerint alakul: végzettség vetítési alap százalékos arány illetményalap bruttó összege középfokú végzettség Ft 118,9 % Ft alapfokozat (főiskolai Ft 163,3 % Ft végzettség) mesterfokozat (egyetemi végzettség) Ft 179,6 % Ft

12 Az átlagbér-alapú költségvetési hozzájárulás egyházi jogi személy és nemzetiségi önkormányzati fenntartó esetén [Nkt. 88. (4) bekezdés] Amennyiben a köznevelési intézményt nemzetiségi önkormányzat vagy egyházi jogi személy tartja fenn, az állam átlagbér alapú költségvetési hozzájárulást biztosít a köznevelési feladat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetménye, munkabére és ezek járulékai kifizetéséhez. Számítási alap: az állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben alkalmazottak elismert létszáma, valamint a nevelőoktató munkát közvetlenül segítők jogszabály szerint finanszírozott létszáma.

13 Az átlagbér-alapú költségvetési hozzájárulás magánfenntartó és vallási tevékenységet végző szervezet mint fenntartó esetén [Nkt. 88. (4) bekezdés] Ha a köznevelési intézményt vallási tevékenységet végző szervezet vagy magánfenntartó tartja fenn, a hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 8. melléklete tartalmazza az átlagbéralapú támogatás mértékét (óvodákra és egységes óvoda-bölcsődékre a 2. melléklet vonatkozik). Az egy főre jutó átlagbér az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, adott intézménytípusra számított pedagógus és nevelőoktató munkát közvetlenül segítők éves személyi juttatása és járulékai együttes összegének és az annak megfelelő létszámnak a hányadosa.

14 A pedagógiai szakszolgálatok és nem állami fenntartású szakképző iskolák költségvetési finanszírozása [Nkt. 88. (5)-(6) bekezdések] A pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás időkereteit jogszabály állapítja meg. A nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal. A szakképzési megállapodás részletszabályait a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény irányadó szabályai alapján a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

15 A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával kapcsolatos változások A sajátos nevelési igényű tanulók szegregált gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben történő nevelése-oktatása az ágazati kerettörvény alapfeladati listájában új, szakmailag korrektebb definíciót nyert, mely szerint ezen intézményekben azoknak a gyermekeknek, tanulóknak a nevelése-oktatása folyik, akik e célra kondicionált szakmai feltételekkel és keretek között eredményesebben foglalkoztathatók [Nkt pont s) alpont]. Pontosításra került a sajátos nevelési igényű tanulók meghatározása az érzékszervi fogyatékosság típusait részletező látási, hallási specifikációval [Nkt pont]. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását érinti az Nkt pontjának új v) alpontja, mely immár a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában is nevesíthető alapfeladatként ismeri el az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetését.

16 A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával kapcsolatos változások Új meghatározást vonatkozik a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményre is, ami az új normaszöveg szerint olyan köznevelési intézmény, amely fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket lát el [Nkt. 15. (1) bekezdés]. További szövegpontosító módosítás érinti az alapfeladatok körét: fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás terminus helyébe fejlesztő nevelés-oktatás kifejezés lépett [Nkt pont p) alpont]. A fejlesztő nevelés-oktatás megszervezésének szabálya kiegészült a szükséges szakképesítések felsorolásával: a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) [Nkt. 15. (3) bekezdés].

17 Az intézményátszervezés fogalmi körét érintő változások [Nkt pontja] Bővült az intézményátszervezés köréből kizárt tartalmi elemek köre a jogszabályváltozásból eredő módosításokkal, melyek a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges vagyont érintő döntésekkel együtt akkor sem eredményeznek intézményátszervezést, ha az Nkt. 21. (3) bekezdés c)-j) pontjainak körébe tartoznak. Az intézményátszervezés fogalmát pontosító korrekció azért vette ki a definícióból azokat az esetköröket, amelyek jogszabályváltozás (pl. települési önkormányzat rendelete az utcanév megváltoztatásáról) folytán az alapító okirat, szakmai alapdokumentum automatikus módosítását vonják maguk után, mert ezek értelemszerűen nem jelentenek érdemi változást, így ténylegesen intézményátszervezést sem.

18 A települési önkormányzatokra vonatkozó intézményműködtetéssel kapcsolatos szabályok A módosító jogszabály [2014:CV. tv. 1. (5) bekezdés] a köznevelési intézmény működtetőjének új törvényi definícióját határozta meg. Működtető az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket, továbbá a tárgyi feltételek rendelkezésre állásához szükséges személyi és pénzügyi feltételeket a nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerint biztosítja [Nkt pont]. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról [Nkt. 76. (1) bekezdés].

19 A települési önkormányzatokra vonatkozó intézményműködtetéssel kapcsolatos szabályok A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása [Nkt. 76. (3) bekezdés]. A költségvetési évtől kezdődően a taneszközellátás finanszírozása csak állami feladat (KLIK) lehet, azt az egyedi működtetői szerződésben [Nkt. 74. (6a) bekezdés] sem lehet a települési önkormányzatokhoz telepíteni. A fenntartó (KLIK) és a működtető (önkormányzat) között a szakmai és a tárgyi feltételek mentén történő feladatköri lehatárolás szabálya kógens.

20 A települési önkormányzatokra vonatkozó intézményműködtetéssel kapcsolatos szabályok [Nkt. 74. (6) bekezdés] Módosult a köznevelési intézmény működetéséről lemondani nyilatkozó települési önkormányzatokat érintő eljárásrend: ha az önkormányzat a mentesülés iránti kérelem benyújtásakor az érintett köznevelési intézménynek nem működtetője, úgy a működési adatokról a KLIK szolgáltat adatot. Ha a működtetésről lemondó települési önkormányzat hozzájárulás megfizetésére köteles, annak megállapítása új szabály szerint a soron következő választás évét követő szeptember 1-je és az azt követő választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra havonként azonos összegben történik. Új norma szól arról is, hogy ha a KLIK a köznevelési intézmény fenntartói jogát más fenntartónak átadja, a hozzájárulás összegét a fenntartóváltásra vonatkozó döntéstől számított harminc napon belül felül kell vizsgálni.

21 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók és támogatásuk intézményes rendszere Az Nkt. egyik legfontosabb tartalmi újítása a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló fogalmának és e tanulók támogatásához kapcsolódó komplex jelző és pedagógiai támogató rendszernek új jogintézményként történő meghatározása. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti (objektív kritérium) vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé (szubjektív feltétel) [Nkt pont]. Cél: korai iskolaelhagyás elleni hatékony fellépés (EU 2020 stratégia keretében tett hazai vállalás, hogy 2020-ra 10 %-kal csökkenjen e célcsoportba tartozó tanulók száma).

22 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző és pedagógiai támogató rendszer A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében valósul majd meg [Nkt. 19. (2) bekezdés]. A rendszer alapja az iskolák kötelező statisztikai adatszolgáltatása lesz [Nkt. 41. (1) bekezdés]. Gyakorlati teendők az iskolában: szülők tájékoztatása intézményi szabályozó normák módosítása (munkaterv, SZMSZ, munkaköri leírások, adatvédelmi szabályzat) reszortfelelősök (team-ek) kijelölése az adott feladatra középtávú intézményi stratégiába való beépítés (intézkedési terv, IMIP)

23 A nevelési-oktatási intézmények által ellátott feladatok körét érintő változások A középiskola által megszervezendő közösségi szolgálat vonatkozásában a módosító jogszabály nem az érettségi bizonyítvány kiadásának időpontjához, hanem a középiskola sikeres elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszak első napjához igazítja a közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolás megszerzésének határidejét [Nkt. 6. (4) bekezdés]. Bővül a nevelési-oktatási intézmények által ellátható feladatok köre: az Nkt. 7. (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban definiált köznevelési intézmény elláthatja a konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása pedagógiai szakszolgálati feladatot, jogszabályban meghatározott egyes pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot, továbbá a gyermekétkeztetés feladatát anélkül is, hogy többcélú intézmény formájában működne [Nkt. 7. (2) bekezdés].

24 A nevelési-oktatási intézmények által ellátott feladatok körét érintő változások Pontosításra került az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként (a továbbiakban: EGYMI] működő köznevelési intézmények kötelező és opcionálisan ellátható feladatainak meghatározása [Nkt. 20. (9) bekezdés]. Kötelező feladat: EGYMI keretén belül működnie kell kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó óvodai, általános iskolai, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolai vagy középfokú iskolai feladatot ellátó intézményegységnek, továbbá utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak vagy az országos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegységnek. Vállalható feladat: az EGYMI elláthatja a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzésének feladatait, valamint kollégiumot működtethet.

25 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerét érintő változások A pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának feltételrendszerét érinti az Nkt. 19. (3) bekezdésének c) pontja, melynek értelmében január 1- jétől nem köznevelési intézményfenntartóként gazdasági társaság formájában működő szervezet nem nyújthat szakmai szolgáltatást. Új szabály szerint az egyházi és magán köznevelési intézmény a pedagógiaiszakmai szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe olyan intézménytől, amelynek fenntartója az oktatásért felelős miniszterrel e célból köznevelési szerződést kötött [Nkt. 19. (5a) bekezdés]. Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az Oktatási Hivatal április 1-jétől biztosítja [Nkt. 99/C. ]. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás új fenntartói struktúrájának egyes szabályai a 2015 április 1-jei törvénymódosításban kaptak helyet [Nkt. 19. (5) bekezdés, 76/B. ].

26 Új intézménytípus: az óvoda-bölcsőde A több köznevelési intézmény feladatait intézményszervezeti egységben ellátó többcélú intézmények köre az Nkt. 20. (1) bekezdésének új f) pontja révén az óvoda-bölcsőde intézményével bővült, amely szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében láthatja el a bölcsőde és az óvoda feladatait. Nem tévesztendő össze az óvoda-bölcsőde az egységes óvodabölcsőde nevű ugyancsak többcélú köznevelési intézménnyel. Elhatárolás: míg az egységes óvoda-bölcsőde esetén a bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek egy csoportban vannak foglalkoztatva, addig az óvoda-bölcsőde esetén külön csoportokban történik a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított bölcsődei gondozás és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek nevelése.

27 Egyes hatósági jogalkalmazást érintő normák módosításai Amennyiben a köznevelési intézmény nyilvántartásból való törlésére súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) során megállapított szakmai jogszabálysértés miatt nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény esetében kerül sor, a nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg a fenntartó működési engedélyét is vissza kell vonni [Nkt. 21. (8) bekezdés d) pont]. A súlyos jogszabálysértés fogalmi köre a következőkkel bővült: a) a fenntartó köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő tevékenységének törvényességi ellenőrzése során megállapított törvénysértést a fenntartó a törvénysértés megszüntetésére történő felhívásban megállapított határidőig nem szünteti meg; b) a köznevelési intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik [Nkt. 21. (10) bekezdés d) és f) pont].

28 Adatközléssel kapcsolatos új szabályok Az Oktatási Hivatal mint adatkezelő a KIR-ből továbbítja a megszűnt intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló nevét és lakóhelyét, tartózkodási helyét a kormányhivatal számára azon nevelési-oktatási intézmény kijelölése céljából, amely a megszűnt intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók felvételét nem tagadhatja meg [Nkt. 21. (9) bekezdés]. A KIR felületén keresztül bonyolódó igazgatási eljárások körét érintő technikai dereguláció az a módosítás, mely csökkenti a diákigazolvány és a pedagógusigazolvány igénylésére irányuló processzus szabályanyagát, így azok tartalmi elemeire vonatkozó előírásokat [Nkt. 46. (13) bekezdés; 63. (4) bekezdés). Gyakorlati következmény: az adatkezelési protokollok adatvédelmi vonzatairól a nevelőtestületek tagjait és az érintetteket az intézményvezetőknek tájékoztatniuk kell.

29 Vallási tekintetben elkötelezett köznevelési intézményeket érintő változás A hittan tantárgyat oktató pedagógus munkakört olyan alkalmazott is betöltheti, aki pedagógus szakképesítéssel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel rendelkezik (pl. egyházmegye által szervezett 2-3 éves hitoktatói tanfolyam), tehát nem kizárólagos feltétele a hittan tantárgy oktatásának a hittantanári szakképesítés [Nkt. 32. (1) bekezdés h) pontja]. Pozitív diszkrimináció szabálya: annak megítélése, hogy az egyházi és a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban melyek azok a sajátos konkrét feltételek, melyek teljesülése esetében a jogellenes elkülönítést negligálja a pozitív diszkrimináció jogszerűsége a jövőben a Kormány döntési jogkörébe fog tartozni, melyről végrehajtási rendeletben határoz majd [Nkt. 94. (4) bekezdés z) pontja].

30 Fenntartói jogkör gyakorlásával kapcsolatos új szabályok A fenntartó jogkörébe utalt másodfokú döntési jogkört a jogalkotó kiterjesztette az intézmény belső szabályzatának (pl. pedagógiai program, SZMSZ, házirend) megsértésére hivatkozással benyújtott eljárást megindító kérelemre [Nkt. 37. (3) bekezdés a) pont]. A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a fenntartó személyében jogutódlással bekövetkező változás és a fenntartói jog jogszabály alapján történő átadása esetén sem, csakúgy, mint eddig is az önkormányzatok szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó halálakor, feltéve, hogy van, aki a tevékenység folytatására jogosult [Nkt. 83. (4) bekezdés].

31 Változások a tanuló kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos normák terén Döntő jelentőségű a tankötelezettségi felső korhatár számítását meghatározó szabály megváltozása, melynek értelmében a tanuló tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben tizenhatodik életévét betölti, és nem addig a napig, amikor tizenhatodik életévét betölti [Nkt. 45. (3) bekezdés]. Az iskola igazgatója minden tanuló vonatkozásában a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönthet arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet-e eleget, azzal, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén véleménynyilvánítási jog illeti meg a gyermekvédelmi gyámot is [Nkt. 45. (6) bekezdés]. Iskolai teendő: a szülők tájékoztatatása és a magántanulói határozatban a véleménynyilvánítás feltüntetése (alakiság).

32 Változások a tanuló kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos normák terén A tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését érinti az Nkt. 57. (1) bekezdésében rögzített szabály módosítása, mely a szülő kérésére a tanuló évfolyamismétlését kizárólag az iskola első évfolyamán és legfeljebb egy alkalommal engedi meg alakszerű igazgatói határozat alapján, míg a magasabb évfolyamokon tanulókat kizárja e lehetőségből. A 2015/2016. tanévben szülői kérésre történő évfolyamismétlés csak azokra a tanulókra vonatkozhat, akik tanulmányaikat az iskola első évfolyamán szeptember 1-jén kezdték meg. Az óvodai elhelyezés megszűnésének újabb jogcíme: az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a az Nkt. 45. (2) bekezdésében meghatározott tankötelezettségi kort [Nkt. 53. (1) bekezdés d) pontja]. Iskolai teendő: szülők tájékoztatása, adminisztratív felkészülés.

33 Az általános iskola körzeti kötelezettségével kapcsolatos norma megváltozása A kötelező felvételt biztosító általános iskola azt a tanköteles tanulót köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik, s nem az adott közigazgatási egységben lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezőt [Nkt. 50. (6) bekezdés]. A lakóhely és a tartózkodási hely fogalmát közigazgatási jogi norma határozza meg [1992: LXVI. tv.], míg az életvitelszerű ott lakás tételes jogi értelemben jelenleg nincs tartalommal megtöltve (eredeti inszuffiencia típusú joghézag). Azt, hogy a kötelező felvételt biztosító óvodába és az általános iskolába történő felvétel tekintetében mi számít életvitelszerű ott lakásnak, csakúgy mint a gyermekek, tanulók, óvodai, iskolai felvételével kapcsolatos egyéb kérdéseket az oktatásért felelős miniszter rendeletben határozza majd meg [Nkt. 94. (1) bekezdés].

34 A köznevelési intézmények számára kötelező etikai kódex alkalmazása A pedagógus különös kötelessége, hogy hivatásához méltó magatartást tanúsítson, míg az intézményvezető felel a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: Kar) dolgozza ki és fogadja el a Pedagógus Etikai Kódexet [Nkt. 63/B. (1) bekezdés f) pontja]. A Kar Etikai Kódexe általános etikai alapelvekből, részletes etikai és eljárási szabályokból áll [Nkt. 63/A. (8) bekezdés]. Az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a Kar által elfogadott Etikai Kódex alkalmazása kötelező (megsértése esetén etikai eljárás folytatható le, súlyos és vétkes megszegése munkajogi jogkövetkezményekkel is bírhat). Fenntartói feladat: a magán és egyházi jogi személy fenntartó etikai kódexet dolgoz ki fenntartott intézménye számára a Kar Etikai Kódexe alapján az Nkt. 83. (2a) bekezdésében foglaltak alapján.

35 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása és a külföldi állampolgárok hozzáférése a magyar köznevelés szolgáltatásaihoz A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének új felelősségi kompetenciája a gyermekvédelmi jelzőrendszer köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatainak koordinálása [Nkt. 69. (2) bekezdés f) pontja]. Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár mindaddig, amíg jogszerűen tartózkodik az országban [Nkt. 92. (1) bekezdés], a köznevelési szolgáltatásokat, továbbá ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe [Nkt. 92. (3) bekezdés].

36 A vezetői megbízást teljesítő alkalmazottra vonatkozó új munkajogi szabályok Az iskolában foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak száma az általa az intézményben tanított tantárgynak a heti óraszámával azonos, amennyiben olyan tantárgyat tanít, amelynek a helyi tanterv szerinti óraszáma magasabb, mint az Nkt. által az adott intézményre és vezetőre meghatározott heti tanórák, foglalkozások száma [62. (14) bekezdés]. Az intézményvezetői megbízás feltétele a középiskolában tehát a gimnáziumban illetve a szakközépiskolában a mesterképzésben szerzett szakképzettség (nem tévesztendő össze a mesterpedagógus fizetési fokozattal) [Nkt. 67. (1) bekezdés a) pont]. Az intézményvezetői megbízás másik feltételéül szabott legalább öt év szakmai gyakorlat új szabály szerint heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás keretében is beszámítható a kötelező szakmai gyakorlati időbe [Nkt. 67. (1) bekezdés c) pont].

37 A vezetői megbízást teljesítő alkalmazottra vonatkozó új munkajogi szabályok Az óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni [Nkt. 67. (1a) bekezdés]. Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni [Nkt. 68. (4) bekezdés]. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szeptember 1-jén hatályon kívül helyezett 55. (3) bekezdés alapján az intézményvezetőt pedagógiai foglakozásai alól jogszerűen felmenteni már nem lehet.

38 A beosztott pedagógusok alkalmazására vonatkozó új munkajogi szabályok január 1-jétől új foglalkoztatási jogcímet vezet be a jogalkotó: a közalkalmazotti jogviszony, a munkaviszony és az óraadói polgári jogi jogviszony mellett az egyházi szolgálati jogviszonyt, mely az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatás felmenő rendszerű bevezetése okán megnövekedett szakemberszükséglettel indokolható [Nkt. 61. (1) bekezdés]. Óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az is, aki pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga megszerzését [Nkt. 99. (13) bekezdés].

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben