A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: április 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2014. április 1-től"

Átírás

1 KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR DÉKÁNI UTASÍTÁS DÉKÁNI UTASÍTÁS A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: április 1-től HATÁLYOS: visszavonásig Azonosító: DU 2/2014. Iktatószám: KDH-14/2/2014.

2 KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR DÉKÁNI UTASÍTÁS A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskola Karon a szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének szabályozása. 2. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK - 3. AZ UTASÍTÁS ÁLTAL HATÁLYTALANÍTOTT SZABÁLYOZÁSOK - 4. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET A KF KFK BSc, MSc képzéseiben résztvevő hallgatókra vonatkozik. 5. A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA 1. sz. melléklet 6. EGYÉB - Kecskemét, április 01. Prof. Dr. Ferencz Árpád dékán Érvényes: Visszavonásig. 2 Az eredeti aláírást tartalmazó példány a hatályos!

3 DÉKÁNI UTASÍTÁS A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 1. SZ. MELLÉKLET Érvényes: Visszavonásig. 3 A kinyomtatott példány csak tájékoztató jellegű!

4 ÚTMUTATÓ A GAZDASÁGI- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc, a VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MSc, a KERTÉSZMÉRNÖK BSc, a KERTÉSZMÉRNÖKI MSc, és a KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK BSc HALLGATÓK SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS ÉRTÉKELÉSÉHEZ Az útmutatót összeállította: Prof. Dr. Ferencz Árpád Belső használatra! 1

5 1. A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA CÉLJA ÉS FELADATA A főiskolai tanulmányok sikeres befejezésének, illetve a mérnöki oklevél megszerzésének egyik feltétele a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása. A szakdolgozat/diplomamunka tudományos munka: nemcsak tartalmi, hanem formai elemeinek is igazolniuk kell, hogy a hallgató elsajátította az adott szakterület alapvető ismereteit, ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges technikákat. A szakdolgozat/diplomamunka célja a mérnökjelöltnek igazolni, hogy megtanulta érdemben alkalmazni az elsajátított ismereteket, jártasságot szerzett a szakirodalom összegyűjtésében, feldolgozásában. Nyerjen betekintést a tudományos kutatás módszereibe és azok alkalmazásának részproblémáiba. A szakdolgozat/diplomamunka bizonyítékot szolgáltat arról, hogy a hallgató önálló munkával képes adat- vagy ismeretgyűjtésre, feldolgozásra, értékelésre és mindebből helyes következtetések levonására. A szaknak megfelelő mérnöki feladat megoldásával igazolja, hogy a tanulmányai során szerzett ismeretek alkalmazására képes. Fejlessze szaktudománya területén az írásbeliés szóbeli kifejezőkészségét, hivatása gyakorlása során szükségessé váló referátumokatés tanulmányokat tudjon készíteni. A hallgató az intézet által vagy esetenként saját maga által választott témát dolgoz fel, amelyet a szakvezetőnek minden esetben jóvá kell hagynia. A téma kiválasztásánál alapvető szempont, hogy a dolgozat önálló számításokon, elemzéseken, mérési, kísérleti munkán alapuljon. Szakdolgozat/diplomamunka a tudományos diákköri dolgozat továbbfejlesztésével is készíthető. 2. TÉMAVÁLASZTÁS, FELDOLGOZÁS A hallgató szakdolgozatának/diplomamunkájának témáját a szakvezetővel együtt határozza meg. A második évfolyamos hallgatók legkésőbb a tanév második felében, a szorgalmi időszak befejezéséig választanak témát. Új téma választása csak kivételes esetben a szakvezető engedélyével történhet legfeljebb egyszer, legfeljebb az 5. félév elejéig! A szakdolgozat/diplomamunka témája kapcsolódhat külső intézmények kutató, fejlesztő munkájához is. A téma kiválasztásánál arra kell törekedni, hogy a szakdolgozat/diplomamunka önálló mérési, adatfeldolgozási, kutatási munkán alapuljon. Amennyiben a vizsgált szervezet az általa kiadott adatokat titkosítani kívánja, de azok felhasználását a szakdolgozatban/diplomamunkában engedélyezi, ún. titoktartási megállapodást (7. melléklet) kell készíteni. A titoktartási megállapodást a szakdolgozat/diplomamunka mindkét példányának tartalmaznia kell. A vizsgált szervezetről és a kutatási eredményekről a konzulens(ek)/témavezető, bírálók, szakvezető és a záróvizsga bizottság tagjai szerezhetnek tudomást. A formanyomtatványt a dolgozat legelső lapjaként kell befűzni. A nyomtatványt a szervezet képviselője, a szakvezető és az adott szakdolgozat/diplomamunka bíráló írja alá. 2

6 Konkrét üzemi vagy vállalkozási tevékenység bemutatása mint esettanulmány is lehet a szakdolgozat/diplomamunka témája az elméleti ismeretek újszerű felhasználásával. Egyes esetekben a hallgató egy kiemelt téma szakirodalmi feldolgozásából is készíthet szakdolgozatot/diplomamunkát, amely azonban a probléma egy komplex megvilágításával újszerű eredményeket tükrözzön. Ez utóbbi esetben a legújabb külföldi- és hazai szakirodalom mintaszerű feldolgozása szükséges a témavezető hatékony segítségével. A szakdolgozat/diplomamunka készítés önálló feladatmegoldásra való alkalmasság egyik mércéje, ezért tilos korábban készült szakdolgozatból/diplomamunkából, doktori értekezésből vagy egyéb szellemi alkotásból több oldalt változtatás nélkül átvenni. Lehetőség van azonban arra, hogy a forrás korrekt megjelölésével az adott munka lényeges elemeit a hallgató röviden ismertesse, a hivatkozásra az Irodalmi áttekintés fejezetben leírtak az érvényesek. 3. A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA KONZULENSEI ÉS TÉMAVEZETŐI A hallgatót a dolgozat elkészítésében konzulens(ek)/témavezető(k) irányítja(ák). Amennyiben a feldolgozásra kerülő téma kapcsolódik a Főiskolai Kar adott szakjainak kutatásaihoz, akkor a konzulens a Kar oktatója. Ha a téma kifejtéséhez olyan adatok is szükségesek, amelyek nem állnak a Főiskolai kar rendelkezésére, lehetőség van ún. külső konzulens bevonására is. A külső konzulens a cég által megjelölt diplomás szakember. Amennyiben a szakdolgozat/diplomamunka témája egy külső intézmény kutatásához kapcsolódik és a szak oktatási stratégiájában is ez hangsúlyos szerepet játszik, akkor lehetőség van egy (külső) neves diplomás - témavezetőre is. Ez utóbbi esetben a szakvezető egy ún. belső konzulenst is kijelöl, aki a formai követelményekért felelős, ellenőrzi az időbeosztást, segíti a szakirodalom feldolgozását. A belső- és külső konzulensek és témavezetők személyét a szakvezetőnek minden esetben jóvá kell hagynia, amelyet a Konzulens felkérő lapon aláírásával is igazol. A konzulens felkérőt az 1. és 2. melléklet tartalmazza. A hallgató a konzulenssel megbeszélt és jóváhagyott vázlat alapján, önállóan készíti el szakdolgozatát/diplomamunkáját. A szakdolgozat/diplomamunka védéséig a hallgatónak rendszeresen konzultálnia kell a témavezetővel / konzulenssel tanulmányi félévenként minimum 4 alkalommal úgy, hogy az utolsó időpont a leadási határidő előtt 1 héttel történjen. A konzultációt a 3. mellékleten feltüntetett formanyomtatványon a konzulens köteles dokumentálni. A szakdolgozat/diplomamunka csak a Szakdolgozat/diplomamunka készítés kurzus sikeres teljesítése, illetve a szükséges igazolt konzultációk megléte esetén adható be. Azoknál a hallgatóknál, akik viszont a 7. félévet követően még nem zárták le a szakdolgozat/diplomamunka készítést, a konzultációkat pótlap kinyomtatásával lehet dokumentálni. 4. A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4.1. Tartalmi követelmények A tartalmi követelményeket elsősorban a szakdolgozat/diplomamunka célja határozza meg. A szakdolgozat/diplomamunka világos problémafelvetéssel kezdődjön, amely 3

7 tartalmazza a témaválasztás rövid indoklását és a munka célkitűzéseit. A hallgató dolgozatában bizonyítsa, hogy az érintett témakör korábbi eredményeit ismeri, a rendelkezésre álló szakirodalmat képes elemezni, s megfelelően hivatkozni. A szakdolgozat/diplomamunka elemző részében a hallgató bizonyítsa, hogy képes a dolgozat szűkebb témáján belül adatokat és egyéb információkat értelmezni, elemezni, ill. mondanivalóját a szükséges mértékben térképekkel, ábrákkal, táblázatokkal alátámasztani, illusztrálni. A szakdolgozatban/diplomamunkában a hallgató bizonyítsa, hogy képes az adott szakterület módszereit és fogalomtárát alkalmazni. A szakdolgozat/diplomamunka végén képes legyen a hallgató önálló következtetések levonására A szerkesztés szabályai A dolgozatot 80 grammos jó minőségű fénymásoló papírra kell elkészíteni. Minden lap egyoldalasan a jobb oldalra nyomtatva kerüljön, a gépelés és szerkesztés számítógépes szövegszerkesztővel történjen. A szövegszerkesztő adta lehetőségeket kell használni, pl. az oldalszámozásnál, a lábjegyzetek, a tárgymutató és a tartalomjegyzék készítésénél. A szakdolgozat - mellékletek és nyilatkozatok nélkül, ábrákkal, táblázatokkal együtt legalább 40, legfeljebb 65 oldal, a diplomamunkának legalább 50, legfeljebb 75 oldal terjedelműnek kell lennie, a következő beállításokkal: Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel. Alsó- és felső margó 2,5-2,5 cm, bal margó 3 cm, jobb margó: 2 cm legyen. A gépelés legyen sorkizárt, 1,5-ös sortávolsággal, amely átlagosan 32 sort jelent oldalanként. A bekezdések 1 tabulátor nagyságúak, amelyek alapérték méretű (1,25 cm) legyenek. A fejezetben megfogalmazott szövegszerkesztési leírásnak megfelelő beállítású WORD stílusformátumok alkalmazására is lehetősége van a hallgatóknak. Ennek beállításával a szakdolgozat/diplomamunka egészén, automatikusan a szöveg bevitelekor a megfelelő szerkezetben, szerkesztésben jelenik meg a szöveg. További előnye, hogy ennek segítségével automatikusan hozható létre a tartalom-, ábra- és táblázatjegyzék. A dolgozatban decimális számozást kell alkalmazni. A fő és alfejezeteket mindig balra zártan kell szerkeszteni. A fő fejezet mindig új oldalon kezdődjön (BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS, ANYAG ÉS MÓDSZER, stb.). A fő fejezetek címei 14-es betűmérettel, félkövér nagybetűk és egy arab számjeggyel legyenek sorszámozva. A következő alfejezet címe 12-es félkövér betűvel szerkesztett és 2 számjegyet tartalmazó legyen. A harmadik fejezetszint 12-es kisbetűs, balra zárt formátumú. A fő fejezet és az első alfejezet között egy sorkihagyás legyen. Az alfejezetek és a szöveg között ne legyen sorkihagyás Javaslat a szakdolgozat/diplomamunka szerkezeti felépítésére Külső kötéstábla Belső kötéstábla Titoktartási nyilatkozat Konzultációs lap Tartalomjegyzék Bevezetés Irodalmi áttekintés Anyag és módszer Eredmények Következtetések, javaslatok 4

8 Összefoglalás Irodalomjegyzék Táblázatok jegyzéke Ábrajegyzék Mellékletek Tulajdonosi nyilatkozat Köszönetnyilvánítás Hátsó kötéstábla KÜLSŐ KÖTÉSTÁBLA A külső borító következőket tartalmazza: SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA, Név, a beadás éve. (4. melléklet) BELSŐ KÖTÉSTÁBLA (5a.,5b.,5c. mellékletek) Intézmény neve: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara Kertészeti Tanszék Kecskemét Dolgozat típusa: Szakdolgozat/diplomamunka Hallgató neve Konzulens(ek) vagy Témavezető neve, beosztása A szakdolgozat/diplomamunka beadásának éve Minden fejezetet új oldalon kell kezdeni! KONZULTÁCIÓS LAP Ezen a formanyomtatványon (3. melléklet) kell rögzíteni a hallgatók konzultációinak idejét, a konzultációk résztémáit. Az egyes konzultációkat a konzulens/témavezető aláírásával igazolja. Csak a megfelelő mennyiségű konzultáció igazolása után adható be a szakdolgozat/diplomamunka. Az egyes konzultációk időarányos megoszlása a beadás engedélyezésének feltétele. A konzultációs lap egyes táblázatait a konzulens/témavezető kézírással tölti ki. TARTALOMJEGYZÉK (14-es, félkövér, Times New Roman betűtípus) egy sor kihagyás A tartalomjegyzék közvetlenül az első lap után következik. Ennek készítésekor célszerű használni a Microsoft Word automatikus tartalom-készítő funkcióját (Beszúrás Tárgymutató és tartalomjegyzék). A tartalomjegyzék legfeljebb háromszintű lehet. A fejezetek és alfejezetek tagolása decimális kód szerint történjen úgy, hogy a részek címei között hierarchia jól tükröződjön. Nem lehetnek vegyes módon számozott fejezetek (római- és arab számok, kis- és nagybetűk). A tartalomjegyzéket a táblázat beszúrása móddal elegánsan lehet elkészíteni. A fejezetek és alfejezetek pontos (a szöveggel egyező) leírása az oldalszámok feltüntetésével, a fejezet cím és az oldalszám között pontok alkalmazásával történjen. 5

9 Például: TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT KONZULTÁCIÓS LAP oldal 1. ELSŐ FŐCÍM Első alcím Első rész Második rész Második alcím.. 3. oldal 1. BEVEZETÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS A vidékfejlesztés támogatása A vidékfejlesztés támogatása Európában A vidékfejlesztés támogatása Magyarországon Vidékfejlesztési programok ANYAG ÉS MÓDSZER Anyag Módszer EREDMÉNYEK A pályázatban szereplő költségkalkuláció értékelése Anyagköltségek KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE ÁBRAJEGYZÉK 52. MELLÉKLETEK TULAJDONOSI NYILATKOZAT KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS BEVEZETÉS (14-es, félkövér, Times New Roman betűtípus) egy sor kihagyás E fejezetben a választott téma jelentőségének és céljának rövid ismertetése történik. A téma indoklása, a megoldandó feladat kijelölése, a megoldáshoz használ eszközök (módszerek) ismertetése kerüljön bemutatásra. A Bevezetésben ajánlatos a dolgozat szerkezének bemutatása. A Bevezetést minimum egy, maximum két oldalban kell elkészíteni. IRODALMI ÁTTEKINTÉS (új oldalon,14-es, félkövér, Times New Roman betűtípus) egy sor kihagyás 6

10 A szakirodalom a témának megfelelően a fontosabb irodalmi adatok feldolgozása szakmai csoportosításban, kritikai értékelés keretében készüljön el. Az irodalmi anyag feldolgozása ne egyszerűen a szerzőkre hivatkozott vélemények felsorolása, hanem azok megfelelő csoportosítása, összevetése és kritikai értékelése legyen. A szakirodalom anyagának elmélyült ismerete alapján teremthető meg az a biztos bázis, melyre a mérnök-jelölt saját feldolgozású anyagát építi. Az irodalom segítséget nyújt az adatgyűjtés-, a feldolgozás- és értékelés módszerének megválasztásához, esetlegesen annak továbbfejlesztéséhez. Az Irodalmi áttekintés fejezetben a vizsgált témával kapcsolatos hazai- és nemzetközi szakirodalmat dogozzuk fel, a legfontosabb megállapításokat emeljük ki. A szakirodalom minél frissebb legyen, régi irodalomra (5 évnél régebbi) csak kivételes esetben javasolt hivatkozni. Néhány klasszikus forrás, pl. kódex, lexikon, régi bölcselet, egyes tudományterületek (pl. munkaszervezés) még mindig aktuális információt tartalmazhat. A fejezet csak a konkrét témára vonatkozó szakirodalomra terjedhet kitömör formában! A dolgozat szövegében az Irodalomjegyzékben felsorolt művekre hivatkozni kell. Az Irodalmi áttekintésben hivatkozott műveknek az Irodalomjegyzékben feltüntettek meg kell egyezni! A hivatkozásnak többféle lehetősége van: Idézés: amikor a hivatkozott műből szó szerint átveszünk egy részt. Ilyenkor idézőjelet kell használni, és a mondatból sem kihagyni, sem hozzátenni nem szabad. A hivatkozásnak ez a módja akkor javasolt, ha nem célszerű eltérni az adott szövegtől vagy definíciót közlünk, esetleg lexikonból merítünk, például: GLATZ (2003) a hungarikum fogalmát a következőkben fogalmazza meg: Hungarikumnak kell tekinteni minden olyan terméket vagy iparcikket, amely a világpiacon jól értékesíthető, egyediségével a Kárpát-medence éghajlatához, talajviszonyaihoz és az itteni termelési kultúrához vagy hagyományokhoz kötődik, vagy köthető. Átvétel: nagyobb terjedelmű idézet, amelyet csak a szerző engedélyével lehet közölni. Tudományos konvenciók szerint a fél oldalas idézet már átvételnek minősül, ennél hosszabb terjedelmű hivatkozás azonban nem javasolt. Tartalomhű idézés: a saját mondanivaló szempontjából fontos nézeteket, megállapításokat tömören, lényegre törően, a szerző stílusának megfelelően építjük be a dolgozatba, megfelelő hivatkozásokkal. Ez esetben a szerző neve lehet a mondat elején, a publikáció dátumát zárójelben kell tenni, a szerző nevét nagy betűvel kell írni. Például: DICHTER (2002) szerint az országeredetet, mint a marketing- mix ötödik elemét kellene figyelembe venni. Gyakran a szerző neve és a publikáció éve a hivatkozott szöveg után kerül. Ilyenkor a szerzőt és az évszámot is zárójelbe kell tenni, egymástól vesszővel elválasztva. A szerző neve dőlt legyen, a pont mindig a zárójelen kívülre kerüljön, például. Minél inkább ismerik az adott ország termékeit a válaszadók, annál kedvezőbben ítélik meg őket (HARRI, 2007). A folyóiratból, lexikonból, kiadványból, KSH-tól történő idézés, rendelet/törvény számának ismertetése esetén a hivatkozás mindig a mondat végére kerüljön. Magyarországon a szőlőültetvény területe már nem éri el a 90 ezer hektárt (KSH, 2008). 7

11 Ebben az időben a nagyüzemi szerkezet vegyes szerkezetté alakult át, melyben a magángazdaságok aránya elérte a 80 %-ot (FVM BÁCS-KISKUN MEGYEI FÖLDMŰVELÉSÜGYI HIVATAL, 2006) január1-én a falugazdász hálózat visszakerült a földművelésügyi hivatal hatáskörébe (MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2005). A mezőgazdasági kistermelő olyan őstermelő, akinek az évi bevétele nem haladja meg a hatmillió forintot (ADÓ KÓDEX, 2006). A jogosult a támogatást a Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről szóló nyomtatvány felhasználásával december 10-től igényelhette az illetékes adóhatóságtól (41/2004. FVM RENDELET). A WEB oldalról letöltött hivatkozás a szöveg végén szerepeljen, például: Az EU Bizottság a felvételre való felkészülés egyik fontos elemének tekinti ezeket az ismereteket (www.fotomedia.hu). Annak érdekében, hogy ne mindig a mondat eleji és mondat végi hivatkozást alkalmazzuk, a mondandónk közé is el lehet helyezni a szerzőt, például: Érdekes problémát vetett fel AGRAWAL (2006), mégpedig azt, hogy az adott országból származó jól ismert termékkategóriák imázsa hogyan befolyásolja az új termékkategóriák imázsát. Amennyiben több szerző munkájából készült a hivatkozott mű, akkor az első szerző után et al. (jelentése: társai) formát kell használni. A szerzőket azonban az Irodalomjegyzékben külön-külön is fel kell tüntetni, például: Minél tudatosabb a vásárló, annál érzékenyebb rá (HAAS ET AL., 2002). Egy irodalmi munkára a szakdolgozatban/diplomamunkában legfeljebb három alkalommal lehet hivatkozni. Az Internetről letöltött irodalmi hivatkozás az összes irodalom legfeljebb 20%-át teheti ki! ANYAG ÉS MÓDSZER (új oldalon, 14-es, félkövér, Times New Roman betűtípus) egy sor kihagyás A fejezetben a vizsgálati anyagot ismertetetjük, az adatgyűjtés és feldolgozás módszereit taglaljuk. Ezt a főfejezetet ajánlatos két alfejezetre bontani. Anyag Az információk/adatok összegyűjtésén túl azok csoportosítása, ábrázolása, az adatok alakulásának verbális közlése, összefüggések vizsgálata, az adatok változásának lehetséges okai, a változások értelmezése, gazdasági, gazdaságpolitikai hátterének vizsgálata, a különböző időszakok adatainak összehasonlítása jelenti e résznek tartalmas kitöltését. Klasszikus esetben az Anyag fejezetrész bemutatja a vállalkozást, a vizsgálat helyszínét, körülményeit. Bemutatja a vállalkozásban résztvevőket, a kutatás vagy a kísérlet helyszínét, a rövid technológiát, fényképeken, térképen illusztrálja a tevékenységet és a helyszínt. Módszer A Módszer fejezetrész a feldolgozás azon módszereit részletezi, amely az Eredmények -ben közölteket alapozza meg. Itt az érdemi fejezethez szorosan kapcsolódó fogalmakat, számításokat, képleteket, feldolgozási metódusokat kell 8

12 bemutatni, hogy az Eredmények fejezetben a közölt adatok bármikor a módszer segítségével visszaellenőrizhetőek legyenek. Amennyiben a dolgozat pályázat készítéséről vagy annak feldolgozásáról szól, akkor az Anyag és módszer fejezetben a pályázat kiírásának körülményeinek, az adott pályázat jellemzőinek, beadás körülményeinek, a pályázó jellemző adatainak, valamint a pályázat feldolgozása során alkalmazott módszerek bemutatása javasolt. Némely esetben a szakdolgozat/diplomamunka témája nem teszi lehetővé (szükségessé) e fejezet elkészítését (2. pont. 4. bekezdés). EREDMÉNYEK (új oldalon,14-es, félkövér, Times New Roman betűtípus) egy sor kihagyás Az Eredmények fejezetbe a hallgató által összegyűjtött adatok és új eredmények ismertetése és elemző értékelése kerül. E fejezetben ajánlott a saját új kutatási eredményeket összehasonlítani egyéb irodalmi adatokkal. Ehhez ajánlott megfelelő kritikai értékelést alkalmazni. A szakdolgozat/diplomamunka színvonalát emeli az új saját eredményeket feldolgozó- és szintetizáló készség bizonyítása. Az Eredmények fejezetet több alfejezetekre tagolva célszerű elkészíteni, amelyekben a vizsgálatok eredményeinek részletes leírása, elemzése kerül. Ebben a fejezetben a témát célszerű szakmailag megalapozott és formai feltételeknek megfelelő táblázatok és ábrák elhelyezése, amelyek a szöveges részhez indokoltan kapcsolódnak. A táblázatok, ábrák a fejezetben közölteket kiegészítik, illetve - a jobb megértés érdekében illusztrálják. A táblázat és ábra önmagában is érthető legyen. Más szerzőtől átvett táblázatra és ábrára hivatkozni kell a jobb alsó sarokban feltüntetett forrás megjelölésével, például: Dél-alföld Összesen: Ft Forrás: VM és AKI adatok (2008) - saját szerkesztéssel Minden táblázatra és ábrára szövegben hivatkozni kell, amely vagy szövegesen, vagy a mondat végén zárójelbe téve történhet. Például: Az almatermesztés költségeit az 1. táblázat mutatja be vagy Az intenzív almatermesztésben ezer Ft körüli fedezeti összeg várható el (2. táblázat). A táblázatokat és az ábrákat röviden értékelni kell. Elegáns megoldás, ha az értékelés a hivatkozással együtt megtörténik, például: Az almatermelés műveletenkénti költségszerkezetéből (1. táblázat) kiderül, hogy a közvetlen költségek mintegy kétharmada a termesztés, egyharmada pedig a post harvest szakaszában merül fel. A táblázatokat középre kell elhelyezni. A táblázatok címe középen, a táblázat felett van. A sorszámozott táblázat szó után kettős pontot kell tenni, amelyet a táblázat nagybetűvel kezdődő címe követ. A táblázat címe félkövér betűtípusú legyen, a cím után ne tegyünk pontot és hagyjunk ki 1 sort. Amennyiben a táblázat saját számítással készült, azt a táblázat alatt baloldalon elhelyezett Forrás: dőlt szó után is célszerű közölni. 9

13 1. táblázat: Az almatermelés költségei műveletenkénti szerkezetben Művelet megnevezése Költség Megoszlás (ezer Ft/ha) (%) Termesztés költsége ebből: téli metszés 31 2 tápanyag-gazdálkodás ültetvény amortizációja Post harvest költsége ebből: tárolás áruvá készítés 98 7 KÖZVETLEN TERMELÉSI KÖLTSÉG Forrás: saját számítás Mérési, kutatási eredményeket az adatok táblázatos formában történő megadásán túl célszerű ábrákon is megjeleníteni. Az ábra lehet diagram, grafikon, rajz, fénykép, térkép, stb., de az elnevezése mindig: ábra. Az ábra kötelező részei: számozás, cím, jelmagyarázat, adatok mértékegysége, hivatkozás esetén forrás megjelölés. Egymással össze nem függő adatokat oszlop-, egymással matematikai kapcsolatban lévőket vonalas, százalékos megoszlást torta formájú diagrammon javasolt ábrázolni. Diagramokat Excel programmal is készíthetünk, ebben az esetben kész diagramokat vágólapon keresztül kell Word-be importálni vagy ábra kijelölés, másolás, Word-ben a Szerkesztés menü Irányított beillesztés + kép paranccsal változtatható méretű ábra elhelyezhető. Az ábra lehet fénykép is. Ha az ábra nem a szerző általkészített fénykép, akkor a fotó alatt balra zárta hivatkozni kell a készítőre (Forrás: KOVÁCS/ VAGY SAJÁT FELVÉTEL). A fényképeket csak jó minőséget biztosító nyomtatóval szabad kinyomtatni. Az ábrákat a sor közepére kell elhelyezni. Az ábra száma és címe az ábra alatt középen helyezkedik el. Az ábra címe (amely félkövér) után kettőspont következik, majd a félkövér nagy kezdőbetűvel kezdődő cím követi. A cím után nem teszünk pontot, az ábra és a címe közé 1 sort kell beszúrni. Az ábrára történő hivatkozás szabályai ugyanazok, mint a táblázatnál leírtak. Például: Az országeredet imázsnak a vásárlói döntésre gyakorolt hatásmechanizmus-rendszerét LEBRENZ (2006) az 1. ábrával írja le. A termék, mint tulajdonsághalmaz származási ország ár, garancia, (országeredet imázs) szolgáltatások, kidolgozás, dizájn, gyártási eljárás, stb. termék értékelés vásárlási döntés speciális made-in-image kognitív folyamat általános made-in-image live-in-image affektív folyamat normatív folyamat 1. ábra: A származási ország befolyásolási szintjei Forrás: LEBRENZ (2006) Az ábra alapján megállapítható, hogy. Nagyobb méretű ábrák (pl. térképek) és táblázatok (pl. eredmény kimutatás, mérleg) a Mellékletek fejezetbe kerüljenek. Képleteket középre rendezve, számozva kell elhelyezni. A képletet előzze meg és kövesse egy sorköz. 10

14 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK (új oldalon,14-es, félkövér, Times New Roman betűtípus) egy sor kihagyás Ezt a fejezetet célszerű két részre bontani: következtetésekre és javaslatokra. Következtetések A dolgozat következtetései fejezetben az eredmények értékelése, megvitatása kerüljön. Itt lehet a vizsgálatok eredményeit az irodalmi állásfoglalásokkal összevetni. Itt fogalmazzuk meg az eredményekből következő megállapításokat és a további vizsgálatokra vonatkozó javaslatokat. Amennyiben a dolgozat témája lehetővé teszi, a feldolgozott irodalmakat és az alkalmazott újszerű módszereket is értékelni lehet. Ha a szakdolgozat/diplomamunka elsősorban a szakirodalom feldolgozására épül, akkor forrásmunkák kritikai értékelése és azok feldolgozásából származó újszerű eredmények kerüljenek hangsúlyozásra. Javaslatok A dolgozat eredményeihez kapcsolódó újszerű ajánlások, amelyek a vizsgálat eredményeként megfogalmazhatók. A javaslatok között szerepeljenek általánosabb megfogalmazások, amelyek pl. a közgazdasági szabályozásról, eljárásokról szólnak. Legyenek olyan konkrét javaslatok is, amelyek alkalmazásával a vizsgált tevékenységet előreviszik, javítják, segítik. A javaslatok megfogalmazásában célszerű, hogy a hallgató kérje ki a vizsgált tevékenység vezetőjének szakmai véleményét is, saját ötletszerű ajánlások leírásától óvakodni kell. A javaslatok legyenek lényegre törők, előremutatók, konkrétak és megvalósíthatók. ÖSSZEFOGLALÁS (új oldalon,14-es, félkövér, Times New Roman betűtípus) egy sor kihagyás A téma célkitűzéseit e fejezetben röviden is közöljük. Ennek érdekében a hallgató ismertesse a szakirodalmi feldolgozásának a témához kapcsolódó legfontosabb eredményeit, ismertesse a vizsgálat körülményeit indokolja az alkalmazott módszerekre esett választását és röviden értékelje azokat. Ismertesse a kapott eredményeinek főbb jellemzői és értékelje azokat. Tömören mutassa be a dolgozatban megfogalmazott javaslatokat és következtetéseket. A minimum 1, maximum 2 oldalas Összefoglalás fejezetet nemcsak a dolgozatba kell bekötni, hanem külön kinyomtatva is be kell helyezni a dolgozatba. Ennek célja, hogy a szóbeli védésen a záróvizsga bizottság minél rövidebb idő alatt informálódjon a szakdolgozat/diplomamunka lényegéről. IRODALOMJEGYZÉK (új oldalon,14-es, félkövér, Times New Roman betűtípus) egy sor kihagyás Az Irodalomjegyzék legyen pontos és visszakereshető, legyen összhangban a hivatkozásokkal. A fejezetben az irodalom felsorolása: a szerző neve, a kiadás éve szoros ABC szerint történjen. Ahol a szerző nincs feltüntetve, ott a cím első betűje (névelőt nem számítva) szerint kell a művet besorolni. A szerző nevéből csak a családi nevet és az utónév első betűjét kell közölni dr. és egyéb cím nélkül (KOVÁCS L.). A szerző neve után a kiadás évét zárójelbe kell tenni, amelyet kettőspont után az idézett publikáció címe követ. A mű címét szóról-szóra közöljük, külföldi irodalomnál eredeti idegen nyelven (cirill betűket latin betűkre átírva). 11

15 Hivatkozás könyvre, önálló kéziratra: A cím után a kiadó neve és a kiadás helye kerül, például: FARKAS G. (2008): Növényi biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest FARKAS GNÉ. (2008): Növényi biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest KSH (2013): Magyar Statisztikai Évkönyv KSH, Budapest Amennyiben az idézett irodalom egy sorban nem fér el, a 2. sortól egy tabulátor bekezdést kell használni. Több szerző esetén a szerkesztőt(ket) kell feltüntetni (szerk.) kifejezés alkalmazásával, például: CHIKÁN A. DEMETER K. (szerk.) (2009): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Termelés, szolgáltatás, logisztika. AULA, Budapest LENGYEL I. DEÁK SZ. (2009): A regionális versenyképesség összetevői. Fogalma, modellek és mutatórendszerek áttekintése. Kutatási jelentés a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára. SZTE GTK Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék, Szeged Külföldi szerzőnél a vezetéknév után vesszőt kell tenni és úgy következik a keresztnév kezdő betűje. Több szerző esetén minden szerzőt fel kell tüntetni, a nevek között gondolatjellel (-), például: JUUNG, S.H. WITTWER, S.H. DENNEIT, M.D. (2008):.. Irodalomjegyzék és hivatkozás folyóiratcikkre Vezeték név, keresztnév első betűje, pont, zárójelben, kettőspont, cím, pont, folyóirat címe, vessző, évfolyam (rövidítése: Vol.), szám (abban az évben megjelent folyóirat sorszáma, rövidítve: No.), oldalszám, pont, pp, pont, majd az oldalszám+pont Például: SZABÓ K. (2008): Kihelyezési hullám. Közgazdasági Szemle, 2, pp BÁNÁTI D. (2006): Biztonságos élelmiszerek. Az Európai Unió Gazdasága, Vol.11 No.9. pp Amennyiben az idézett publikáció egy könyvben önálló fejezetként szerepel, akkor a következő eljárást kell használni: Szerző neve, év, kettőspont, könyvfejezet címe, pont, In:, könyv szerkesztőjének neve, (szerk), könyv neve, pont, kiadó, pont, kiadás helye, pont. Például: FARKAS J. (1979): Spárgatermesztés gyakorlata. In: BALÁZS S. (szerk.), Zöldségtermesztés kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Amennyiben egy szerző több munkájából idézünk, amelyek ugyanabban az évben születtek, akkor azokat mind a szövegben, mind az Irodalomjegyzékben a,b,c kis betűkkel kell megkülönböztetni, például: PORTER, M. E. (2008a): The Adam Smith address: Location, clusters, and the new microeconomics of competition. Business Economics, 1, pp.7-13 PORTER, M. E. (2008b): Clusters and the new economics of competiton. Harvard Business Review, pp

16 Egyes esetekben a folyóiratban nem szerepel a szerző neve, ilyenkor Anonim névvel kell a szövegben és az Irodalomjegyzékben hivatkozni, például: Ebben az évben a meggy ára 150 Ft körül alakult (ANONYM, 2013). ANONYM (2013): A meggytermesztés jövedelmezősége. Gazdálkodás,.. Hivatkozás kötetben megjelent tanulmányra PORTER, M. E. (2009): Microeconomics competitiveness: Findings from the Executive Survey. In global Competitiveness Report, World Economic Forum, Davos, pp Hivatkozás konferencia előadásra FERENCZ Á. (2006): Munkaszervezési és ökonómiai kérdések. X. Agrárökonómai Konferencia, Gyöngyös, Vezetés-szervezés szekció, pp PORTER, M. E. (2007): Clusters and Economic Development. Workshop for Practitoners in Cluster Formation, Chihuahua, Mexico, Economy Section, pp Hivatkozás Interneten hozzáférhető anyagra HOOVER, E. M. GIARRATANI, F. (1999): An Introduction to Regional Economics. Regional Research Institute, West Virginia University, (a letöltés dátuma) Az internetes hivatkozások az Irodalomjegyzék végére kerüljenek. Hivatkozás nem publikált vállalati jelentésekre, szóbeli interjúkra, beszélgetésre Minél pontosabb kell hivatkozni a közölt adat, gondolat, szövegrészlet eredetére. Például: KOVÁCS (2009): szóbeli közlés Természetesen az Irodalomjegyzékben felsorolt publikációkat nem kell a fent említett módon megbontani! Példa az Irodalomjegyzékre: FARKAS GNÉ. (2008): Növényi biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest KSH (2009): Magyar Statisztikai Évkönyv KSH, Budapest CHIKÁN A. DEMETER K. (szerk.) (2009): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Termelés, szolgáltatás, logisztika. AULA, Budapest PORTER, M. E. (2008A): The Adam Smith address: Location, clusters, and the new microeconomics of competition. Business Economics, 1, pp PORTER, M. E. (2008b): Clusters and the new economics of competiton. Harvard Business Review, pp SZABÓ K. (2008): Kihelyezési hullám. Közgazdasági Szemle, 2, pp FERENCZ Á. (2006): Munkaszervezési és ökonómiai kérdések. X. Agrárökonómai Konferencia, Gyöngyös, Vezetés-szervezés szekció, pp PORTER, M. E. (2007): Clusters and Economic Development. Workshop for Practitoners in Cluster Formation, Chihuahua, Mexico, Economy Section, pp HOOVER, E. M. GIARRATANI, F. (2009): An Introduction to Regional Economics. Regional Research Institute, West Virginia University (letöltés dátuma!!!) (letöltés dátuma!!!) 13

17 MELLÉKLETEK A Mellékletek fejezetbe kerülnek azok a táblázatok, ábrák amelyek méretüknél fogva nem férnek a dolgozatba, például Eredmény levezetés, térképek, stb. Ebben a fejezetben célszerű elhelyezni azokat a fotókat, ábrákat, amelyek mennyiségi korlátok miatt nem kerülhetnek az Eredményekbe, azonban a hallgató fontosnak tartja azokat bemutatni. Mellékletekbe kerülnek a kérdőívek, amelyeket a hallgató az Eredményekben feldolgozott, a munkanapfelvétel folyó ideje és a munkanapstruktúrák. Amennyiben több melléklet kerül a dolgozatba, célszerű azokat egy olyan előlappal ellátni, amely közepén a MELLÉKLETEK szó áll. Minden melléklet bal felső sarkában fel kell írni a melléklet sorszámát és a melléklet szót félkövér betűvel, pl. 11. melléklet. Minden mellékletre a dolgozat szövegében hivatkozni kell. TULAJDONOSI NYILATKOZAT A Tulajdonosi nyilatkozat a szakdolgozat/diplomamunka igen fontos része! Ebben a hallgató arról nyilatkozik, hogy az elkészített dolgozat kizárólag a saját munkájának eredménye (6 melléklet). Amennyiben egyes fejezeteket más munkából vette át, arra egyértelműen hivatkozni kell. Ha kiderülne, hogy a dolgozat részben vagy egészben más munkából származik, a hallgatót kizárják a záróvizsgából és teljesen új dolgozatot kell készítenie. Amennyiben a főiskola a dolgozatot felhasználná, akkor erre a hallgatóval külön szerződést kell kötnie, illetve megfelelő hivatkozással kell élnie. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szakdolgozat/diplomamunka nem kötelező része. Amennyiben a hallgató köszönetet szeretne nyilvánítani az őt segítő(k)nek, ebben a részben ezt megteheti. Javasolt, hogy a hallgató a köszönetét röviden, néhány mondatban fogalmazza meg. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT A szakdolgozat/diplomamunka nem kötelező része. Amennyiben a vizsgált szervezet az általa kiadott adatokat titkosítani kívánja, de azok felhasználását a szakdolgozatban/diplomamunkában engedélyezi, ún. titoktartási megállapodást kell készíteni. HÁTSÓ KÖTÉSTÁBLA A hátsó kötéstábla külső oldala üres, belső oldala felhasználható CD vagy nagyobb méretű (és megfelelően összehajtott melléklet) rögzítésére szolgál Javaslat a szakdolgozat/diplomamunka arányainak meghatározására A Bevezetés fejezet a célkitűzésekkel együtt minimum egy, maximum két oldal lehet. Célszerű, hogy az Irodalmi áttekintés a dolgozat 20 %-át tegye ki, de ne haladja meg az összes terjedelem 30 %-át. Az Anyag és módszer fejezet 10 %-os arányban javasolt. Az Eredmények fejezet a dolgozat %-át képviselje. Ha a szakdolgozatban/diplomamunkában ez a fejezet terjedelme nem éri el az 50 %-ot, a munka szakmai megalapozottsága megkérdőjelezhető. A hallgató következtetéseit, javaslatait minimum 1, maximum 5 oldalban foglalja össze. Az Összefoglalás minimum 1, maximum 2 oldal legyen! 14

18 A szakdolgozat/diplomamunka egyes fejezeteinek terjedelme igazodjon a dolgozat többi fejezetének arányaihoz. Nem lehet a szakdolgozat/diplomamunka leghosszabb fejezete az Irodalmi áttekintés. Nem elfogadott, ha a hallgató munkájában nem, vagy csak minimális Irodalmi áttekintést dolgoz fel, illetve e fejezetben nem hivatkozik az idézett szerzőkre. Egy oldal vagy annál kevesebb módszertani ismertetés nem elfogadható. Kizárólag eredményekből a dolgozat nem épülhet fel. Az Irodalomjegyzék megfelelő tartalmi és formai követelményeinek betartása nélkülözhetetlen. A Bevezetés, a Következtetések és javaslatok, az Összefoglalás fejezet a dolgozat kötelező elemei. 5. A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA BEADÁSA Az elkészült szakdolgozatot/diplomamunkát a végleges formában történő beadás előtt a jelölt bemutatja a témavezetőnek és a belső konzulenseknek. A szakdolgozat/diplomamunka beadási határidejét az Oktatási Iroda határozza meg. Határidőn túli leadásra nincs lehetőség! A szakdolgozatot/diplomamunkát 2 kinyomtatott, kötött példányban és a szakdolgozatot/diplomamunkát WORD és pdf formátumban tartalmazó 1 db CD-t az Oktatási Irodában előre megszabott határidőig kell leadni. Egy példányt kötelezően fekete bőrkötésben kell beadni, a másik példány lehet spirálozott kötésű. A CD a bőrkötésű szakdolgozat/diplomamunka utolsó lapján kialakított tokban kerüljön elhelyezésre. A CD lehetőséget ad arra, hogy az elveszített elektronikusan elkészített szakdolgozat/diplomamunka a hallgató részére bármikor rendelkezésre álljon. Javasolt, hogy a hallgató saját magának is készítsen el egy példányt a dolgozatból. 6. A DOLGOZAT ELFOGADÁSA ÉS BÍRÁLATA A kijelölt határidőre beadott dolgozatot, tartalmi, formai és nyelvhelyességi szempontból a szakvezető által felkért (10. melléklet) oktató vagy külső szakember bírálja el a 8-9. sz. mellékletben foglaltak szerint. A dolgozatot minden esetben két személy bírálja el. Az egyik bíráló mindig a főiskola oktatója, a másik bíráló a Kecskeméti Főiskolával munkaviszonyban nem álló, egyetemi diplomával rendelkező szakember legyen. Megengedett, hogy a dolgozatnak két külső bírálója legyen. A külső bírálót a szakvezető levélben kéri fel a feladat elvégzésére, amelyben felhívja a figyelmét a titoktartási kötelezettségére is (7. melléklet). A bírálók javaslatot tesznek az érdemjegyre, a végső jegyet a szóbeli védés után alakítja ki a Záróvizsga Bizottság. Nem tehet záróvizsgát az a hallgató, akinek szakdolgozatát/diplomamunkát egyik bíráló sem fogadta el. Ha a Jelölt megadott határidőre szakdolgozatát/diplomamunkát nem adja be, vagy ha szakdolgozatának/diplomamunkájának szóbeli védése nem sikerül, akkor záróvizsgára nem bocsátható. A szakdolgozat/diplomamunka bírálati szempontjait a 8. melléklet, értékelésének pontjai a 9. melléklet tartalmazza. 15

19 A szakdolgozat/diplomamunka készítési útmutató 1. melléklete Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Kertészeti Tanszék... konzulens/ témavezető neve... beosztása KONZULENS FELKÉRŐ Tisztelt Konzulens! Alulírott... (név) BSc/MSc szakos hallgató felkérem az alábbi szakdolgozati/diplomamunkai témakör konzultálására: Témakör:... Dátum:... hallgató aláírása tagozat/évfolyam/csoport A konzulensi/témavezetői feladatokat vállalom. Dátum: A szakdolgozat/diplomamunka témáját jóváhagyom / nem hagyom jóvá* Dátum:... konzulens/témavezető aláírása *a megfelelőt kérjük aláhúzni szakfelelős aláírása

20 A szakdolgozat/diplomamunka készítési útmutató 2. melléklete Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Kertészeti Tanszék... konzulens neve, beosztása... külső konzulens neve, beosztása KONZULENS FELKÉRŐ Tisztelt Konzulens! Alulírott... (név) BSc/MSc szakos hallgató felkérem az alábbi szakdolgozati/diplomamunkai témakör konzultálására: Témakör:... Dátum:... hallgató aláírása tagozat/évfolyam/csoport A konzulensi feladatokat vállalom. Dátum: A külső konzulensi feladatokat vállalom.... konzulens aláírása Dátum: A szakdolgozat/diplomamunka témáját jóváhagyom / nem hagyom jóvá* Dátum:... külső konzulens aláírása *a megfelelőt kérjük aláhúzni szakfelelős aláírása

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ Az Útmutató vonatkozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola BA és főiskolai alapképzéseire I. Szabályzati előírások TVSZ 1. sz. melléklete alapján I. 1. A főiskola hallgatóinak

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása 1. Az oklevél kiadásának feltétele, szakdolgozat készítése és sikeres megvédése 1.1. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA 1 BGF PSZFK ZALAEGERSZEGI INTÉZETE ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁHOZ Kereskedelmi Szakmenedzser Szak végzős hallgatói számára A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS RENDJE A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARON. Dékáni utasítás Oldal: 1/11.

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS RENDJE A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARON. Dékáni utasítás Oldal: 1/11. Dékáni utasítás Oldal: 1/11. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya Kiadás dátuma 00. Kiadás 2012. 02. 01. A szakdolgozat (diplomadolgozat) témájának kiválasztása 1. (1) A tanszékek/intézetek témajavaslataikat

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE Miskolc, 2014. 1.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben

Útmutató. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz

Útmutató. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz Útmutató a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Műszaki Menedzser szakán készítendő szakdolgozathoz Érvényesség: 2006. 08. 01 től. Szerkesztette: Dr. Muzelák László főiskolai docens Forrásmunkák:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

TARTALMI ÉS TECHNIKAI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

TARTALMI ÉS TECHNIKAI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ TARTALMI ÉS TECHNIKAI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ Az egyetemek, főiskolák hallgatói tanulmányaik befejeztével szakdolgozatot, más néven diplomamunkát készítenek, amelyet bizottság előtt kell megvédeni.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alumni Kiadó Kft. SZOLNOK 2011. Közreadja a Szolnoki Főiskola Összeállította Fülöp Tamás főiskolai docens Konzulens és lektor Kóródi Márta oktatási és tudományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

Útmutató 2004. szakdolgozat (és más szakmai-tudományos dolgozatok, tanulmányok) elkészítéséhez

Útmutató 2004. szakdolgozat (és más szakmai-tudományos dolgozatok, tanulmányok) elkészítéséhez Útmutató szakdolgozat (és más szakmai-tudományos dolgozatok, tanulmányok) elkészítéséhez 2004. Készítette: Dr. Sajtós Gábor c. egyetemi tanár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 02 Költségvetés-gazdálkodási

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ 1. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 1.1. ALAPFOK A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen alapfokon a diplomavizsga két próbából áll: a) Az alapozó- és a szaktantárgyak

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Érvényes a BSc képzésben résztvevő azon hallgatókra, akik a szakdolgozatukat a 2012/2013-as tanévben, vagy

Részletesebben