IRTA. J)r. KAlIl' ARAD, '881. BYOIITATTA UTIIY L "1"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRTA. J)r. KAlIl' 10001. ARAD, '881. BYOIITATTA UTIIY L "1""

Átírás

1 IRTA J)r. KAlIl' ARAD, '881. BYOIITATTA UTIIY L "1"

2 Ara.d t61 Petrozsenyig. -- Dr. Jrarki ~r. -- Junius 5-en Petrogalli Arthur vezetese alau 12 t&nar e8 86 lyczeumi tanulo randult k.i az elso erdelyi vasut AltaI 6IJO/ O arleengedea mellett rendelkesdsere bocsatott kocsikon Petrozsenyba, hoi a brassoi baoyatarsa.sag vendegazeretetet elvezve, mibnap a k08zenbanyakat 8 a Csetatye Bolit, harmadaap pedig a Szurduk-szorost latogatta meg, es 8-an olmeretekkel gyarapodva 8e kedvee benyomasokkal jott haza Aradra. UtUDknak ez a historicuma. Leirasat fogadjak eziveeeu a kirandulis 1&«- jai, 8 fogadjak seiveeen mindazok, kik erdek.l6doek hazank foldje irant. L A Maros manten, A hegyee Dr6ed.aak ntols6 'gai oyugateem Vi1'c01 es Paulis kozt sselid dombokkal vegz6dnek B hatalmas {alat kepezve Alljak utjat & r6n.ioak. hogy tert ne foglaljon Aradvarmegye keleti feleben ; mert az mar "gorbe orsz'g". A Borosjeno, Vilago8 es Pauli. kozti emelkedds a Hegyalja.. MagyarorsziLg egyik leggazugabb bortermd vid.ske. Elesen korvooalozv& je.lentkezik u mindj'rt, a mint Aradot &Z elsd erdqyi yuut k04:!sud elhagyj uk,

3 2 JIap. jepay'ivol jobbra eltiln"dll az Aradi vu. u el3t~rben aaonual uombeotlik u cgytor ayu Kikalaka. m~tt6tto a 8otct'kck vimgolli. bnl ra. 6uakuyugatna \, a borosienlii begym«(g.nove. Depe magyar volt hajdallabail Mikalaka\unk; a ~rok h6doltsag ut'u utolerte Aradvarmogyo k~nok lona: as elbujdosott magyarok haz helyeit a hegyok kozt bantod's uelkul marndt lomuok lzaljottak mag... agy pedig azon niczok, kiket a brloviczi bckcnek biztolitaaara a Maroll ndeldl" epaea be Soboninig telepitett volt 10 kormhy. A Caluw _'r 13S2 bou volt temple- IDA I 1&61-ben ~bb portab61,uo", miut a mol' tadi Arad. DelDok. KaroIOD tul ottc11kezdvo a Ru ka- Polyaaa Du,I86 azelid hullamainalt l'ban'l Ki. 8zeat-Kiklo.b61 cult gr6f Zelinl.Ity nagy magtjra emg magu abbo&. bogy mogakadjon rajta A.&em; ocubb Kil(alud (Engol.bruun) iot r.,lc'nk. _dnkbe jut~= (K.ircbwoibo). ked"l,. "kirvaj"."kat knak F.kertd. 8&oDt.LoAnyfAl. ft molmik 01 a Ult k6z6tt bujk6l" Uj-Pan't. Legk~zelebbi 'ljombuok. aa al~ orddlyi "&lntuk Clak lavaly map),ilt'lioma.a, Ic:mmit MIll wi 01 erdckc. mullj'b6l. Pedig mono"r,, phuai. u 6ree Lablol OttO. u Uju K.aNeaonyi JUOI a mepoddbaioi. madnyi mindcm(ola vi UODtaga'goO ment at. Hajdalila az ~ haly«hl emelkecleu Arad kapt.dauual. hilde. laalylycl di- CItIkv3"Uoe v'r, mclyrlll a mcgy~t i. "Ike-... del~k I hoi 1182-bea If. UdJ. ad a llir~ '1- lamcaioyt klsvetteelu orn'sgyaldti tauu..k(tu. ~. azahad.ag'nak megdlsd~.ere_ A _baor lod. S. v6r~ {edela r, bib. templomt61,-.. knyu- II!tra ali,,.f dou lomok mutatj'k a helyot. hoi a tift.lannak 'tmenotj rooly "yluban k~.itett II... pompuotl A 1~1i"lDoddiJ clauicul ~f'"molt a munk'" I,,'boll ujabbkori mo.a-

4 vdnyokot: doh'nyt da Idpou w te... ODok. & folytoll torjod3 (aluuak kaloti oldajb a "... tt6l jobbra. oz de u oragg'lt k6zt. de&rgl "'ukf'" eiy.'- mall' PODtoaau aorako&va. 6t kia clo.b emelkedik, Egy.vAb mosmagyarbta. bouaa ko1e&b. &ott as az 6l balold. ValalDely 6ri'" klr6j yw tllgd lovg lit lia uoknak b"ly4u tiutitoua IDOl bocakorat a a'rlol. J\hb61 leu u egc.=a. KaclariU'1.ua _Iig van lai'ny. Egy DcpeaatUak halutt.jait. - a II. ~la 'Ital magult urakat. a \ac.&rok. t6r6kgk iltal lo,'agou ma,t,.amkal..at labet, ~pped mac" II. lk;"t f~i. Taliu a. 11S2 ki oraugl1il1e.. uok dtrai,'oltak rajt'lk kifeuitvo. \"&&1 batin kt;p~&tt!k u altyid6bod ~aa al'juk krilt MAroll mollotl 1)0 la'lila ""gi. iuk4bb.. erd6. moeunit lu1&6.. onton 3.I.k60ak UlIel6 N 10- omollr... hul~ ai yoltalt"l Majd, ha DelD OIUpU ug~'hulygatjak m. e t6rtt4ueti taluyobt, laidi I 8i.:.! ben. mikor a l"ld~libbre &b&l1 MlW, W'UI "g)' kit kahouia-k'polna, dp:ttetett. hat&roaouu,. fololbolqllk i addis m'" emit ldaradjudk.~i auu'l JalonUS.,,'1... ". bogy.iiid!- - Jub\ra. Tomoe\ I.rIDDI10 duaki ",.ara I.Anyatto. mar omluett doaab, oul lejtaj6d lduaol)'g6 kornynotbau liido,kut fie SHpCala tun,\'.i buut.ltoauak ki U,"olb6l. Blaahalauk ~IClu~lorl.k I.. au31 e.. 1t ki. tt'r ijtal.. y,... lull (.i<,,,;r mellett, maly utohbiuak hatirihau a ",',.:i Mar". t.'~y niguho" a hajjaul Li&corei apt.t. NKuak romjail61 ~gy lilt k~.ott rejl6&kod4.adp ko, vau. KlJIyet1eolll a ralu kuloti oldal'".. ~.. 6. II. rulu.i "ncul EaAaacloak _I IDMer. I 1D'ly~ S_'... k4.t.ljlako.ik.iii, yillon14..,f,b vult.....,.,..... IkerttltA a B6ly'k. Name.. " a ki-'nduljeuteuii.1.1kot,... OID r'j'lk k6vakot hajpl' l10r0kek lirm'j. II: 3

5 4 ncotostergu stergu Mllna beba in tcrgu, Se cumpere unu htrbu, Hirbu Be sparse Baha remase Cu banii pe masa I" A Maros partjat61 alig 200 mcterre cpiilt Szabadhcly jobbra marad, s figyclmiiuk~t most mal' osztatlauul a. Hegyalja foglalja el. Eseakou Villl.gos varll.nak romjai boronguak, ounau ddlre menve Kovaszinez, Kuvin, Gyorok, l\iencs es a kat Paulis sorakozik egymas melle. G y 0 r 0 k vasuti allomas, es a mezovaroai rangjara sokat tart6 kis helynek hizai kozt sok igcn csiuos akad, a mcunyibeu aradi szolobil'tokosok egcsz utcaakat epitettek vcgig kedves nyarilakasokkal. A kath., ref. es gorog keleti templomok toruyaikkal a vad hegyipatak altal megszakitott piaczou egymas koselcben allanak. A ket elsouek papjai irodalnf ferfiak; Varga Ferencz volt plcbanosnak, Szcged monographusdnak ut6dja a szinmiiir6 Horovitz Lipot, a predikator pedig, Racz Karoly, cgyebckcu kivul az Aradvarmegycl c is kiterjedt zarandi ref. cgyhizmegye torteuetdt irta volt meg. Nyaron as oszszel azuret tajan a szokottnal ejenkebb a yaros, melynck egyik uevezetessdge a Nadasdy fele kastely a mult szazadb61 valv. Elhagyatott, szdles tornaczu es folyosoju kettfis rococo-cpu let, kopott falfcatmenyekk el s divatjamult butorokkal. Vagy 3 elrckcdt zongora tanuakodhatik arr61, hogy a falakou fliggo kepekeu abl'azolt szep nlik kozul valamelyik hajdam\ban elevenebb eletet teremtett e rideg szobakban. Kivul egy kaputorony ad az egeszuek 6don szinczetet. A 5zep geaztenyefak kozt levd haj. dani Markovics-kastcly sainten egyik el'dekes pontja Gyoroknak, mely fom buszken emelkedik

6 a Hegycs-Drocsa nyugati IcjWsscgenek legmagasabb pontja, a Kecskes. Gyorokkal delfele osszefugg Manes, melynek voros borarol mal' megirta Bar6ti Szabd David a nparaszti majorsag+-ban, hogy..- - a somlyai, mcoi.'si,gr6tok TI\bl6.jukra megyen.1' A szulos gazdak itt a knrikas miiveletuek baratjai ; afajta azal vcsazoket eresxtcuck, mint pl. a rajnavidckick, csakhogy az dveukint megkimel t 1-2 szal vesszot meg hosszabbra hagyjak s ~zt nem vizsaiutesen, vagy feli vre uy ujtjak a masik toke fele, han em a sor irauyabau sajat karojahoz egyiket fclfele, a m:'tsikat pedig Iefele forditva egesz iv re hajtjak meg 8 ket helyeu is m egkotik ftizfavesszfivel, Az Aradon marcz. 15. tartott boraszati crt(~kezlet ohajtusn mar az iden valosul, a meuyn::ribell a kiucstaruuk itt levd tclepen a kormauy vinczel ler-kepzo-iutezetet nyit.. Meuesnek Iegkoselebbi szomssedja 6- es U j-p a u lis, utobbi vasuti allomas. Uj-Paulis cgyszel'll k iucstari gyarmat, hoi 450 svab termel bort, diuuyet, dohauyt. 'I'eroetodombjanak koruyeken Varga Fereucz romai bolthajtasokat s felul beboltozott teglafolyos6cskakat talalt, tovabbo. szamozott rcmai tegla.kat. O-Paulis a kedves borhizakkal, kolu:'tkkal mosolygo Hegyes-Drocsauuk legdelnyugntibb helyscge. Kis mezovo.ros, uagy varoshiza.val. Kozvetleuul a Maros jobb part jan emelkeduek bal'atsagos hazai, melyek orssagutat is kepezo utczajaoak nehol urias tekill~etet ko!- csouoznek. A varos azclott magyarabb as kathohkusabb lehetett; legalabb keleten egy saiklacsucs tetejcn a palosokuak vagy paulinusoknak kolostora ~Ulott, melynek utols6 okleveles nyomat 5

7 bol talaljuk. Bcgycpesult ki)omlntlck je}()li a szerzethas alapjat. A varos folott mcredekcll emelkecw hegynek deli oldnlat a negyvenes cvekben Boros J6zsef ultette be 5 latta el mestel'seges barlauguyildsokkal. Paulist61 keletrc a hegyseg egeszen az orvcnyes Marospartig nyomul s a miutegy 600 meter hosszu lippai szoros menton az emberek faradsaganak is hozza kejlctt jarulnia, hogy 6-7 meter szeles utat kdsz itseuek, Baloldalt az orszagu t, - jobboldalt, kt>vel kirakott tolteseu, a vasut halad. amaz eppeuseggel a hcgyek IabH-nal, ez a kauyurodo Mnrosnak mercdck part jan. A dombokat sseseelyes osszevissaasrigbnu alakitja egcszszd a csillarnpala, grknit es zoldku s mindnmellett, hogy a nagy retegekbcu az orszagutat is fenycgeto csillampaln volna az uralkodo, uem-egysser tor elo a zoldko s meghodit egy-egy teruletet a maga szamal'a. Odabb keletre, Rnrludual es Solymosual meg eroseakosabb a zold kd, mely most mal' a szienittel egyiitt akarja mi ud szukebb kdrre szoritnui a palat. - Paulistol Ha(lu{tig a Marosra di.i}o hegyek tobbuy ire koparok cs csak a baraczkai meg a kladovui v6!gy hoz valtozatossagot a dologba. Baraczka j6 bort terem CS csinos kolnakknl dicsekszik. Kladova odabb csznkra egy, a Marossnl egyesiilo erdds keresatvolgybe bujt el. A Mares rcgi folyasat parkanyz6 hegycsucson varromokat keresnek. E Val' tobbi kozt Erdely tr6nigcnywjenck, Szekely M6zesllck is h6dolt, a volgybeu levu kolostorbau pedig egyidobcn a p~\'losok.laktak, 1441-ben meg mint Bmukovics GyOl'gy egyik uradalmanak feje szerepelt az akkor Magyar-, Kie- es Felso-Kalodvanak nevezett helyseg. Mig a lippai szorosban balra meredok sxiklafalak gatoljak a latas szabadsagat, addig jobbra,

8 delfeld, Temcsvarmegycnck erdds, falvakkal teleszurt ronaja otlik sscmuukbe, ki valt a varoaias ktilscju Lippa. Rajtuk tul mar tokcletesen mcgszunik a Mal'osnak alfdldi jellcge. Piros punkosd napja levcn, bucsu volt R a d- nan, mikor vouatuuk palyaudvaraba robogott. Egy kis hegyipatak bidjau keresziul szep harsfasorok kozt ketws kolepcso vezet a magaslaton fekvo kcttoruyu kath. templomhoz, s a vele oszszekdttetesben a1l6 assisi Sz ent-ferenca-feie ketemcletes zardahoz, melynek udvarau a puukoad-, kisasszony- es Mal'ia-napi bucsun 5 krajczar helypenz mellott szazaval tauyaznak a 8-90UO f(jnyi bucsusokuak szekerei. - A hires csudateve kepet 1668 ball va.s:holta egy bosnyak eredetii ember, Vr ichonassa Gyovgy, stole keriilt az ide. Mikol' a tordkok 1695-ben az egesz kapolnat porra egettek, ez a papiros-kep sertetleuul maradt. Az6ta is tomcrdck csoda tortcut vele, amint errol bliven ertesulhetuuk a ponyvau szeltire arult historiakbol cs sz ent kouyvekbdl,' ban epitettek az clsu kapoluat oda, hol i767 ota a mostani templorn btlszkelkedik. Hoszsza 67 5' szelcssege 15, es magassaga meter. Kilencz oltar ds hatalmas orgona vau benne; 2 sekrestyeje as fenn 2 oratoriuma. A kis Maria-kcphez oldalt elhelyezctt lcpcsou szokas folmeuui. l\ieg aunak a falunak nepere is dicsoseg harul, melyuek papja a kormeueteu a szeutsdget viheti. Az oltar hata mogott uehauy felfiiggesztett manko hirdeti a hely csodntevf erejct, mcly nelfogva a santak kiegyenesednek, a siiketck hallanak, a vakok latnak stb. Az oratoriumban szazaval 16gnnk a Marin-kepek: ex voto ajalldekozzak a templomnak e tobbnyire gyal'16 fametszeteket, vagy eppell olajfestrnenyeket oly egyeuek, kik valamely bajbol va16 megszabadulasukat a Mariahoz intezett fohasskodaauak tulajdouitjak, 7

9 8 Radnat ez a sok bucsujdras vagyonos hely lye tette. A templom ciotti teren fellitott satrak kozt pezsgd elct uralkodik. Olvas6k, r6zsafiizerek, radnai emlek-penzek, csodalatos historiak, imakdnyvek, a kozudp ialese szerint kiriv6an szinezett szentkepek, mindenfajta gyermekjatekok, mdzeskalacsok, kantak stb. s a mik kival6an raduai specialitasok : nagy keletnek orvendo, ligycseu font ketfiilli kosarak, eleuk adas-veveanek targyait kepeaik. A latogatdk magau-hazakba, a kolostor udvarara s az emeletes nagy velldeglobe ssallanak, vagy a mezdn maradnak, Ilyen solemnitasoknal minden masodik haz egy-egy korcsma, A templommal osszekot"ott kolostornak kertje igen csinos; tole delnyugatra, eppen nem diszes koruyezetben, kis hegyorron all a II. Jozsef csaszarnak april 25. itt tett latogatasat megorokiw emlek. E helyutt fakadt ls arra a nyilatkozatra, hogy a radnai zarda legszebb fekvesu az egesz vilagon. Van egy masik emlekko is, melyet a templomajto tajan jobbra az elsls oszlopnal falaztak be, s melyben egy patk6nyomot mutogatnak. Mikol' egyszer a torokok fel akartak egetni a kapolnat, egyiknek lova alatt besiippedt a ko es a 16 labanal fogva tartotta a derek muzulmaut. Szentiil hiszi ezt a nep es csokclgatja a mondott helyen hiven JJlegol'zott kovet. Mi6ta a 2143 olah, magyar cs buuyevacz lakost szamito Radna vas uti allomas, hol a Lippara igyekvlsk is kisaallnak, azota a forgalom novekszik. Van gy6gyszertara, posraja, taviroja, jhrasbirosaga; a mellett kdvetvalasztasi szekhely. Videke nagyresat erdoseg, magat a kozseget is szepen beultettek faval. -Iovedelemhajto a kdfejtea is; valami 12 mester foglalkozik ezzel, reszint sirkoveket fnragvan, resaint pedig kulondsen folyos6k kirakasara alkalmas koczkakdveket bocsatvan aruba.

10 Az 1872-ben a 1\1&1'080n keresattil epitett Lid Temesvarmegyebe es pedig Lip par a vezet. Kovezett utczak (honny soit, qui mal y pense) fogadnak bennlinket. Jobbra a sziirke apaczak hosz- $ZU, egy emeletes zardajaban a videk legjo bb leanyiskolaja foglal helyet. Baloldalt elhagyatott kincstal~i epuletek sorakoznak egymus melle; Lippa azelott a. Maroson eszkozol t soszallitasnak egyik legfobb allomasa volt. Most a folye partjat fakkal kezdik saegelyezui ; ttikrct magat gyakrau ellepik a tutajok. Nagy fa-, deszka- es zsipdelylerak6i elcnk forgalomnak tanubiaonysagai. Nemcsak kereskedese, hauem ipara, foldmtivel ese es cs bortermelese is jelentekeny svab, olah, magyar es racz lakosnale szorgalma jovovel kecsegteti a kis varost. F.o utczajan ma is haszualnak egyes hazakat, melyek elott allit61ag meg a torok korb6l fenumaradt fodott folyos6k vezetuek a boltokba es arucsarno kokba. A koruyezd hegyekbol uyert j6 agyagb61 valami 80 fazekas es csel"epes cveuki.it haremnegysaasezer edenyt kcpes elofdlitaui; fazekaik az egesz alfoldou ismeretesek. Arad, Mak6, Sseged es Titel ezen czikkeknek fopiacza. Teglaik. haz fodocserepeik, valamiut meszegeto kemenczdik is jelesek. A kadarok az iuteu kiteszuek magukart, s az allarni erddkuek hasznaveheto faibol e.venkiut hordorn valo valo dongat is kessitenek ; 8zGrgalmuknak nagy osatouzoje a szomsaed ai'adi Hegyalja. A koedenyipnr iukabb solid, mint csiuos targyakat mutat fol ; egy kis partolas mellett fejlodesuek iudulhatun. Az olah videknek festdi nepviseletot ked vela lakossagn llagyoll igcny be veszi a 45 sz iicsot, kik meg is varruak cs hi mezuek evenk iut kdrulbeliil 60(iO kossokat (kodmont) cs mellenyt, A rovid utunkball gyakran felttiut olah knlapoknak s reszben eipkaknak keszitdit is Lippau talaljuk ; egyca ful 2 9

11 10.vak lakoi tobbnyire a koruyek viseleterdl egeszen elutd s nella llgyallcsak furcsa alaku ka.lnpokat hordanak. Miut szoi05g:l.zdak, a lippaiak messze maraduak a tulso partnak birtokosai mogiitt; boruk 1'OS1., foldizii, - hiaba dicserte meg Kiddy Paluak negy ev ejott megjelent foldrajz«. A varost kiterjedt erddsegek veszik koriil s ezek rc egy k ira.ly i erdeszeti es gazdasagi hivatal visel goudot. 5R.OOO hektaruyi erdoseg tartozik kezelesc ala. A lakosok vallasat a nagy kath. templom, a syuagcgu es a bizarr kulseju g. kcl, tol'oily jelxi ; az 13~7 -beu I. Karoly altai toulousei szeut Lnjos tisztele' ere epitett ternplomuak nemi romjait ml:g latni lehet. Egyik temetoje l'egi medon a. varos kozepeu szomorkodik. Hazai csiuosak s kivalt a Zsofia-, hid- er foutczan vanuak az elokelobbek ; emeletes azoubau csak valami 10 akad ki;zotttik. Vtasok az " Arad varoshoz ",,,!hgya}' kiraly hoz", vagy a" Vadasekurthuz " cz imzett veudr'globen szillhatnak meg. Reudesen va lamilyes, kavehaz is van alattuk. l\iulato belyei koze szamithatui a katb. temploui tajau elterule Speth-kertet s eszakfele a Iiegyoldal ban a szdp Baukertet, mely ben kadas furddt talaluuk s egy hegyi patakou tul jo etkezo helyct. Del utauon kint ml:g fagy lal tozhatnak is a lippa.i gourmaudok a foutczai czukraszdaban. A sistarovici uton folkereshetjiik az ujahb idoben figyelmet keltett savanyuvizforrast, melynek leguevezetesebh, m(~g a torok' korbel fcnumaradt resze a Basa-kllt. - Tanilltezetei koziil felemlitem a polgari es a g. kel. iskolat. Kira lyi ja. ra<;bil'od.g. kcvetvalasatas, erdo-, posta-, ado- ~8 tavirohivata] szekhelye: Gyogyszertara rcgi. Tiiz~ nek, vizuek aldozuak a lippaiak: aunak tiizolto tarsulatukkal, euuek a M<Ll'oSOU berendezett uszo. hazukkal. Eleuk sziuezetet aduak a varosllak az azt minden oldalrol kornyezls, jeleuws haszuot hajt6 szilvaskertek, mclyekuek gazdag tel'm(:se. h61 kitiin6 8zilvoriumot k(~szitellek.

12 11 Ez nngyjab61 a mostaui Lippanak kdpe. A regi Lippat, - melyet tb29-ben Janos kil'aly latott el uagyobb szubadalmakkal, ozvegye pedig egyideig itt tarts udvarat - vara tette fontossa. Visarok ovezte kastelyat s negy bastya tette er oscbbekke sancza it, Helyet a Solymossal szemben levd sa Marosuak utolso, t ulajdoukepeui szorosat jelzo hegynyel'gen csak igen csekely uyomok mutatjak, A XVI. szazad kozepetdl, a XVII-ikllek vegeig uem egyszer voltak azok e tajon az czman-uralomuak vcdofalai ; a Maros magyarorssag i seakasaauak nyitjat a torok is, a magyar is Lippabau kereste. A torok 1~51-ben foglalta el eloszor s 1552-ben, Aldana jovoltabol. masodszor ; a birtokaert folyt harczok tauusitjak eldnyos fekveset. Utoljara 1695-ben a torok felcgette s otthagyta, de csnpan az 1716-ki passarovici bekebeu moudott Ie rola vegkepen. Azota a falak miudjobban duledeztek B a varnak most "ko se mutatja helyet.". A ki Raduara, Lippara megy, rendesen folkerul az eszakkeletuek fekvo Solymosra is, me lyet Raduatol csak cgy utcza s egy kis patak valaszt el. Itt mar egeszen kozel jon a hegyst'g a Mal'oshoz, mely folott meredekeu emelkedik es csupau a vaspalya s az orsz:i.gnt szanni ra hagyegy kis helyet. EWtte malmok kerekeit forgatja a Maros. A csucsot varrom koronaszn. A lejtos~gen s resabeu a labainal vouulo volgybcll levo szdtszcrt helyseg 1800 lukosauak 10,000 liektarual uagyobb hatarn van. Ez a liatar a szegeuy olahok gazdagsaga. A hegyeket, v<;lgyeket fedd erdo legkuloub az egesz Arad val'megycben. Arl'ol azouban, hogy olom- es rczbhnyai voluauak, csak egyikmdaik kesikouyvttuk tud, a uep nero. Maga a yin' a Knpu-Zserllova-hegy alatt egy eldredulf fokon romladozik s delrol eg,rcnes, La ncm is igcn j:irt utou [utuuk fol oda, Szilagyi MiluUy, Izubella kiralynd,

13 12 Bathol'Y Istvan ds Zaigmond, Szekely l\1ozes, Rakoczy Zsigmond stb. voltak h:tzigazd:h hajdanaban. Orszagos nev valamenuyi ; de meg is h1tszik a duleddkekeu, hogy szeretettel gondozott dpiiletnek emlekei. Nemelyik ablaknak oldalau meg a regi falfestmenyek uyomat saemlelhetjuk ; Isabella kiralyne erkelye eleg ep, - A viztartonak mal' csak romjai lathat6k; valarni orcg koldus szokott abba rcjtegetni holmi kenyerfclcket, tctleg megczafolva a kalauzt, ki szcriut a cisterna olyan mely, hogy a beledobott kacsa a Maros vi- Zebell utotte fol fejct ujra. A varnak itt-ott meg meglev6 piucaejeben - a nep hile sserint - eiesett torokok lelkei orzik a kincseket ; hordokon uluek s minden bemenotfil bizouyoa allatfejet kdrnek; a ki azt megadhatja, rogytig rakodlrutik kincsekkel ; kulouben rogton lefejezik. Egyebiraut csakugyan talalni rcgi penzeket a varhegycll S azok az olah gyerekeknek jatekszerei ota szamos torteneti ad at vonatkozik rea. A mondott evben,1. Ulasalo kiraly a Hunyadynak ajandekozott Erd-Somlyo helyett OI s7.ag Mihalyt es Janost karpotolta vele. Hat esztendu mulva Huuyady peuzen vette meg Hagymasy. Lasz!ot6l, kihez nem tudom, mily uton kerult. Az oreg' Szilagyi Mihaly 1458-ban Solymos varna_ g''yat, Literati Kery Balaast unokadcscse kira,lylya. valasetatdsanak hirdvel kiildte a kaseaiakhoz, A Bathoryak ezen birtokat a torokok bell ugyan hiaban ostl'om~ltak, de a keresztcllyck a kovetkezd evben megis clhagytak. Utolsri varna_ gya 1555-ben halt meg Lippau. Mindamellett' uelll kerult idegen kesre ban itt ment vegb e baro Zay Annanak ba1'6 Csaky Pallal val6 cgyb e.. keles~. A 300 vendeguek l'agyog6 sordban ott volt I. Ferdinand CSasz8.l'-kiralynak ds fianak, kat osztrdk fl5hcrczegnek. Bathory Istvan erddly] f~~ jedelcmnek, a 8zigetvari Zl',inyi Miklosnak '8th,

14 13 kovetsege is. "Hol van az egykori fdny, hoi van az egykori zaj?!" ben BOl'bely Gyorgy, Bfl.thory Zsigmond vezdre, az iddkozben ide bejutott torokc)ket ki verte. 1fi97 -ben Josika Istvane volt, majd 161>2-ben S~ekely Mo.zesnek adta Bathory ; Szekelyt azonban Basta 1603-ban Feh6rvn.rn:i1 megverven 8 tildozvell. 8 a vara.t Kladovaert elcserelte Bektar pasduak, a miert az aug. 23-iki medgyesi orszaggyulesen megnotaztak, Borbely Gyorgy pedig a varat meg azon evben visszafoglalta P6kai Tamastdl, a tordknek megbizottjatol. A Val', fl.ijitolag, meg a. multo sza.~ zadban is oly j6 karbau volt, hogy otven fabol a1l6 orseget lehetett benne tartaui. A szeditls meredeksdgeu, baruulo fulakrol hasauknak cgyik lcgkiesebb tnjkdpdn mereughetuuk el. A koruyezd hegyek Dcl-lHagyal'orsd.gllak es Erdelyuek idaig kekjo ormai, az atellenbeu levi) Lippa., alattuuk az eziist szulag gyauaut kigyozo Mares videke stb. a mily nagy, epp oly szep latuivalo hatar. A varhegy tovebeu lcvo kis butyikban magunkhoz vett szulouna cs p:hinkn alaposau kivcsz beununket a kij!wi hangulatb61 s most mar teljes proeai szemeket vet hetuu k az odabb keletre elc:g suruu kovetk ezd liclyekre.. A szoros a lippai es solymosi Val', valamint az aradi kob{lllyik sziklnfalaiual veget erven, csnkhamar feltarul eldttuuk a diernovai volgy, hol a so lyrnosiak majalisozui szoktak. Emitt, Al'adtul 37'5 kilouieterre, a hntiucz ikobftnya koppnsztjn a lwgyet. Aljabuu 1854-bon 'I'raitler egy Ids totgyarmatot alapitott ; most csak az egy.darabou erdotleu videk tanusitja, hogy ott valatnikor favag()k laktak. - Conglomeratbol a1i6 sziklak kepeaik a kepnek keretdt ; csak helylyel-kozzel tunuek f01 a palakovek, mel_yek ~ utou 01 malva, hig sarat alkotnak, - A kis hataru es csupad 136 hazb61 ~U1o.l\Iilovat a.1'1'61tettek ueveae-

15 14 tesse kezikonyveink, hogy ott rezbanya, es himol' van. A hegyek koziil alig eldbuklrauo kis falunak dombjaiban talalnak ugyan nemi l'cztartalmu koveket, hauem reudszerea aknazasra most nem gondolnak. Egyideben csakugyan gondoltak; de most mal' dpp ugy el veszett anuak a nyoma, mint a raduai eziist, es rezbanyake. melyeket a XVI. es XVII. 8zazadban allitolag.muveltek is, sot egy tarsasag szaeadunkuak elsd tizedeiben is tett folkutataaara uj, de sikertelen kiserletet. Lakosai egyebiraut koszorukcveket, s6dara16kat s mas ~ feleket faragnak, sot 1850-ben az aranyagi rezbanyat is jobbadau ok vettek munkaba, Jobboldalt Hosszusz6, gr. Latour birtoka, szdp videken, nagy erdok es nagy sz ilvasok kozt fekszik. A Marosra dulo hegyoldalakon meszkdkemencsek sorakoauak egymas melle. Altalaban veve a Ruska-Polyana lippai csoportjaban neokomi homokkd az uralkodo, itt-ott porphir-resaletekkel folvaltva:. Balra az igen nyajar tekiutetu Odvosnal toi'- kollik a regi milovai ut az 1~~7. ota keszitett 01'- Bzagutba. Odvos hajdanabau Ot vos uevet viselt; eredetileg magyar lak6i most mal' tobbuyire elolahosodtak s a meg megmaradt keyes kath. uemet ugy akarja magat megkulonboatetui az olahoktol, -hogy fahazait rendesen kcreszttcl jeldli meg. Utait es utczait gr. Forray Alldd,s es utodai szep nyal'fakkal szegelyeztek, hanem ezeknek nagy rerzet a berlok ~ZOll megorokitesre melt6 OkOB iiriigy alatt vagattak ki, hogy saelfuvas idejen hajlongasaikkal a falakat rongaljak. Az 1089 lakes egyebiraut a kezmuiparban foleg kosarak fonasava! vesz reszt. Berczes, 'sziklas hatarukban eleg bdven terem a kukoricza, es berzenczei szilva ; erdejiik nagy S szep, A. parasatok nehauy kckes homokkd-bauyat is muveluek, termdszetesen minden gond nelkul. Bekakd-se, mint e tajon

16 15 mindeniitt, itt is b6ven mutatkozik; hanem azert senkinek sem jut esaebe, hogy uveghutat allitson. K 0 n 0 p nepessegre csak nyolcz lakosaal marad Odvos mogott j posta- es tavirohivatala a vasuti allomasa leven, ennel fontosabb, Utkazben ' latjuk a sebeseri patak-malom folott emelkedd n Iustallatios domb'i-ot, hoi as oreg Kouopinak beigtntasakor oagy unnepet csaptak. Odvos most egyik, Konop a masik 'fiae, is maga pedig a falun tul egy dombon a1l6 es szdlldhegyekkel kornyezett kapolnaban pihen. A csinos kastelyuak pinczeajtajaba kotottek ki 184~ ben a h\zad6k Sperlag mer nokot. A tetteseket ut6bb BerzovAn felakasetottak. A falu tulajdoukepeu ket rdszbol all s nem igen fligg egy be; nyugati l'eszet Konopiczanak, U rvolgyuek nevezik; Konopnak csak a keletit. A ketto kost fiatal, alig eves'dio faerdo all, talan a toki fournir-gyarra valo tekintetbdl, Konop es Nadas kozt a Debella-Gora-hegy emelkedik, keletfele pedig a kalacsai patak va.~ lasztja el Berzovatol, - Ezen patak szorosanal (Aradto] 53 km-re) al'8.11ylag gyakl'an forduluak elo hegycsuszamlasok. termesaetesen az orssagutnak veszelj-eatetesevel. A 34. orhaznal jobbra kitekintven, a Maros altul rougalt tisstason a siufliktol alig.megkulomboztethetd-romokat latuuk. Az a Gurl'a Csetatye. Deluek harem tomb, balra egy nyugatrol keletnek csap6 hosszabb fal ; ko..l'nyeke letarolva, csak a jobboldali romok kozt van nehauy kecekeragta cserje. A deluyugati oldalou megyiink be, hoi az erdseu ossseragusztott termeskofalak miutegy 12 meter hossztl tolyosofelen (talan kapualjan) vezetnek vegig, jobbro! a mar emlitett harom tombou kiviil meg egy faltormeleket mutatva. Balra, az epuletuek vcgen, nyilds vau, melyeu az omladek belsejcbe hatol hatuuk s ott egy delrdl eszaknak

17 16 vouuld falnt talhlunk. melyuek mngass:\.ga 4'5 meter. A delnek esd 20 meteruyi darnh eleg OS7.- szefiiggo s euuek kozepetajall masfel meter magassagig cgy lyuk van, talau piuczebejdras. Odabb eszakra harom, de mal' minduikabb ellapulo toinzs tolti ki a Holt-Marosig meg h:itralc\'u, sziutdn 20 meteruyi tert s rungalau a Holt-Maresban is van egy kiilon:u16 omladek. - KcllU:lk a torok viligban hatarvar-szerepet vitt j tobbet uem tu.lok rola. De nerusokarn mal' a romokrol sem foguuk tudui : kegyeletleniil hordjak szet azokat - utcsiualasra. A sovauy hataru Kehnakt61 delkeletre Belotincz 'I'emesmegyduek legcszukkeletibb helysege, AzelOtt faval iizott egy kis ke reskedest ; de ez is hauyatlott, mivcl valarui ev 6ta nem kepez tobbd tutujkikotot. A keleti oldalau vouulo helyscg eszalua, (~ppell Berzov,i.I':l. mutatvn, mercsz kiazbkdst tesz es a Korug-csucsot alkotja. Az egyuttal liarom varruegyduek hatsrkove. Berzova meg Arnd ban, Belotiucz Ternesbeu, Lalasincz pedig mar Krasso-Szoreuy ben vall. Korug valami plait uepvezer volt ki a liugyoruanyok szeriut 17~4-bell itt utotte fel satorat S 1'61a uevestek el a hegyet. Ugy hitsaik, Krassobau cs Temesbeu hiabau jart s izgatott, mert a. Inzadas itt nem verhetett gyokeret. Az 1633 olah es uemet lakossal biro atellcnes B e r z 0 van a k pa.ljav3i1 is van 7)kiilvaros+-a. Az egyik Tuasova, a masik Audrdsfalva. Keleten a hosazau eluyulo, de csak 72 fahazbol all6 Monorostya fugg vele ossze. Bcrzova vasnti, p6sta- cis tavirda-allomas. Szomoru nevezetcsscge, hogy junius 3. Al'admegyebell itt iitott lei a cholera, mely megydukben magaban.15,061 egyeut tamadolt meg s 5521'et Biron is vitt. Krasec-Saoreuymegydnek Icgdszakuyugatihb falva, Lalasiucz ajig latsaik. Seep erdejeuek, mely delfele Zabalczig konulbelul 14 kilometer hossznu

18 17 koveti a hegygerinczet, a kiucstdr viseli gondjat. Meszkobanya-telepe is a kiucstarc. liz 1600 fonyi lakossag jobbara ott lel alkalmazast, s a Ialasinczi mesz hire most mar harom varmegyere sz61. Magava! a meszcgetessel azonban helyben nem foglalkoznak. Vasutuuk mellett Kapruczan epp ugy nem szabad azt kerdezui. hogy szorult be a kecske a templomba, mint a szomssedos (de utba nem esd) Dumbrcviczan azt, hogy mi van a templomra pingalva? Egyebil'ant a templom itt is. ott is faalkotmany, illo tavolsagbau a harauglabaktol. A Dibosicza-patak is folytou csorgedezd tanuja a kapruczaiak vizszabalyoz6 talentumanak ; par ev elott harem barasdavonaaeal elteritettek eredeti iranyab61 s ez most valami 5-6 meter szeles kis folyova izmosodott. A hatarban, hol neha-neha r6mai ezust peuzeket is talaluak, sok szep sailvaskert van. Csakhogy a termest nem maguk a lakosok fozik ki, hauem eladjak a esidckuak. vagy az olab videkeket e czdlbol eveukiut folkereso hidegk,iti (guteubruuni) svaboknak. A uep naprol-uapra seegeuyedik. Hauem a lauyok ssepek s igaza lehet a gyermekversuek : "Gyi, Tordara, Toronyara, Onnan mt'gyudk Kapruczarn i Ounan hczunk ollih fat lit, J arjllk vele a z90katat - Hopp 1 hopp 1hopp 1" Batuczau sziuteu ilyeu foldhoz ragadt nep lakik ; szorgalmuk ellen azonban legalabb az aszszouyokual, nem lehet panaszkodni. Akarha:nyat talaluuk, a ki meuetkozben fou, hatan gyermeket viszi, dalol s mags. elott kecsket vagy mas allatot hajt. Ra uezve mindez nem incompatibilis. Nagy haladas, hogy itt minden haznak kony- 3

19 h'ja leczes ajt6val van jobban vedve. Az utcznajt6k is' melt6k a folemlitesre ; reudeseu egy meter magassagig be vannak (on va, vagy iukab karozva, csak jobbrol-balrol emelkcdik kdt karo a tobbi role, melyben megkapaszkoc1 \'<1., fratyck es fatak gyakran nagyon is nagyot keuyteleuek lepui. A falu temploma fab61 van s meg ezt is jobbrolbalr6l tamogatni kcll, hogy el ne doljou. Batucza vagy Kis-Bata hnjdan az atelleues Battaval egyutt magyar hely"volt". Ugy latsaik, hogy ott valamikor, ma.r 1238 ban, kercsztes b:lratok laktak s a boldogs. sztizrol nevezett battai apatsagnak czirnet ma is osztogatja a kiraly. T6le eezaknyugatra a kamenicz i rakodoual, a batta-lalasiucei hatarbau a K:\l'pat'lk eg~szeu kozel jonuek a Maroshoz s annak medret is veszrilyesse tesz ik Keletre azoubau be Czelhtig, Bakamezoig es Osatrovig ismet kitagul a voigy s elul sziute elszigetelve all BuIes. Ott a romai idokbeu a XIII. Legio Gemuiana tartozkodott, hogy a.maros vedelmere eastrumokat epitseu. Kozsegi jelleget a veserek, szeut l\:ia.l'ton1'6i czimzett apatsaganak korar pedig egesaeu szent Istvau idejeig viszik fol. II. Endl'e 51)00 darab kosoval ajandekozta meg, s ketsegteleu. hogy alatta Bulcs mar sotarhaz volt. Az 1l41-ki futas utau a lakossag ismet osszesaedeldzkddott s 1332-beu ujabb vil'agza.snak nyomat talaljuk. Hal'augjauak ercz nyelve messzire elhangzott s hagyomauy szerint a solymosi erddkben vadaszgat6 Matyas kiraly esak akkor fuvatott takarodot, ha uregszdla.lt n nbulesi bika". ~ torok elol a baratok meuekultek 9 a mit magnkkal nem vihettek. azt elastak ; igy egy szep haraugot a romok kdzt 1807 ben ujra foltala.!tak s az most a temesvari serniuariumi templomban hivogat misere. Azontul merd tengddes volt a bulcsiak elete ; meg 1717 beu is csak 6 ha.zb61allott a falu es c8u~all 1749-ben alakult

20 19 ujra, Az urasag (Mocsonyi) szel'uskertjenek ajtaja clott parhuaauiosnu halado 2-2 meteres fal, a ndp szeri nt, cgy pinczeuek lejil'atat kepeate, Ezen s a tcmetou tul a~ig meggaeolhato boz6tos fold hatou vnuuuk a ndmely keaikonyvben "jeleaek u nek moudott, tcnyleg azonbau esak hosszas kereses utan felotlo csek ely romok, torruelekelc 5 a keleti oldalon e feliratos osslopkd: MA-ET!S ONI- CAS-NA -CPA -LA! <1 <-AMPA -NTON. Az egesz 116 em. hosszu s gt'anitb61 van faragva. Meg nines osuiertetve s megfejtve.) Az cpuletuek fdirauya, ugy latszik, eszakrol delre huzodott s kczepehez nyugatfele egy ssinten mintegy 80 m. hosszu saarny esatlakozott. A legtobb tormeldk a kdt il'a.uyuak metszls pontjaball fordul elo s c;gynttal kelcteu ferhetni hozzt\. lcgkounycbbeu. Eszakkeleten kutgodorfele s nemi, korulbelul l-mcter szdles cs 12 m. hosszu, de nagyou kikoptatott alapfalaaat mutatkozik. Az ekkent jelzctt tcrtol cszakrn talau egesaen a 90 lepdsr e levu Holt-Marosig foglalhatott helyet a regi varos; az uj telcp euol dk-re vau s az 1749-beD, illctolcg 18,0 utau emelt rom. kath. templom is ott cpult. A hivekrol erdemes megjegyezui, hogy lorn. kath. letukre olahok, vagy iukabb elolahosodott mugyarok cs uemetek, szarm-a uezve csak miutegy 4.25-eu. MOlldjak, hogy a romok CV elott meg mcglehetos allapotbau voltak; 8 foldosur azoubau eugedelyt adott szethordatasukra. Ha ez ugy van, jellemzo a uepuek a multak it'ant valo el'deklodescre, bogy most mar ev utan alig tudjak az idegent oda kalauzolui, felvilagositast adui pedig eppenseggel keptelenek l AZOll ban k isse ki tertuu k az irany b6l. V 008- tuuk Bntuczat B a Preluka-hegyet elhagyva, Govosdiahoz er mely bizouy nem arrol nevezetes.a mit selejtcsebb kezikouyveiuk - dsazeznvarvn ezt 8 huuyadvarmegy ei Govosdiaval - rakeuuek. Vas-

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd

Faluújság Bakonypéterd Aktualitások KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa www.bakonypeterd.hu Szent Márton Egészségközpont Pannonhalma Azzal is szeretnénk segíteni a Tisztelt Lakosságnak,

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196 TEMPLOMVÁRAK Erdély kisebb, mezõvárosias vagy falusi településeinek lakói általában a helység központjában emelkedõ templomukat erõdítették az ellenséges támadások ellen, életük és javaik védelmére. Marosvásárhelyen

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Székelyszenterzsébet

Székelyszenterzsébet Nagy Emma Székelyszenterzsébet Séta térben és időben Szent Erzsébet Sancta Elisabeth Székelyszenterzsébet, így látom leírva a falu nevét a régi dokumentumokban, vagy a jelenlegi helységnévtáblán és máshol.

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről HAZAI TÜKÖR Hidrológus az árvízről Még hatása alatt vagyunk azoknak a tragikus eseményeknek, melyek május 12 és 25. között az ország népét megrázták: folyóvizeink hatalmas méretű, 200 300 évenként egyszer

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő 634.0:069 ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő A Bükk-hegység nyugati részén a Szilvásváradi Erdészet területén a festői szépségű Szalajka völgyben található az első szabadtéri Erdei Múzeum. Építése társadalmi

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Z sám bék jelenkori utcaneveinek

Z sám bék jelenkori utcaneveinek mertetése sajnos meghaladná ezen írás kereteit, ezért inkább csak a betekintés, az érdeklődés felkeltése volt a cél. Köszönettel tartozom a város már említett helytörténészeinek, valamint Szuchy M. Emilnek

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

file://\\server\kozosadattar\nyekijanos\üzletek listája\uzlet.html

file://\\server\kozosadattar\nyekijanos\üzletek listája\uzlet.html Page 1 of 9 A 2/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás kötelezettség: B-bejelentés köteles; E-engedély köteles ok: 1-nyilvántartásba vétel;

Részletesebben

TELEPÜLÉSÜNK ÉRTÉKEI ÓVD! VÉDD! VIGYÁZZ RÁ!

TELEPÜLÉSÜNK ÉRTÉKEI ÓVD! VÉDD! VIGYÁZZ RÁ! TELEPÜLÉSÜNK ÉRTÉKEI ÓVD! VÉDD! VIGYÁZZ RÁ! 2015 1910 2015 ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 1750 1841 közö, közel száz éven át, a bajai uradalom is a Grassalkovich család birtokában volt.

Részletesebben

A fa természetes szárításának a meggyorsítása.

A fa természetes szárításának a meggyorsítása. 52 A fa természetes szárításának a meggyorsítása. Irta: Dr. vitéz Bokor Rezső. A fűrészáru szárítását fürésztelepünkön ú- n. rakatokban vagy deszkamáglyákban végezzük. Ezeket 2 4 m szélességben és több

Részletesebben

Bakony. A fenyőfői ősfenyves. A Cuha-patak völgye

Bakony. A fenyőfői ősfenyves. A Cuha-patak völgye Bakonyi Tájakon Bakony A Bakony hazánk legnagyobb kiterjedésű és legváltozatosabb morfológiájú hegysége, amely elnyúló dolomit- platóival, lomha hegyhátaival, meredek vulkáni kúpjaival, hol szelíd, hol

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

UTAZÁS A LEVANTÉBAN.

UTAZÁS A LEVANTÉBAN. UTAZÁS A LEVANTÉBAN. A KELETI KERESKEDELEM TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON. OKLEVELES MELLÉKLETEKKEL S NÉGY FÉNYNYOMATŰ TÁBLÁVAL. ÍRTA THALLÓCZY LAJOS. BUDAPEST. PPEIPEK N. BÍZOM ANYA. 1882. 5052937 Budapest,

Részletesebben

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár A térkép csodái. Sherlock Holmes a gonosztevők lábanyomából megmondja állítólag míg azt is, hogy az illető hány éves. Mesének ez nagyon szellemes, de az aki jól tudja a térképet olvasni, mindennap mutathat

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE.

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. Program: Közös imádkozás. A hét folyamán feldolgozott A HÁROM FA LEGENDÁJA

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 6 (1 2): 127 144. (2008) 127 TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN ZAGYVAI GERGELY Nyugat-Magyarországi Egyetem, Környezettudományi Intézet 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Sebők zsigmond. Színfoltok

Sebők zsigmond. Színfoltok Sebők zsigmond Színfoltok 2011 Felolvasás közben A minap egy fölolvasáson voltam. Nagy közönség volt jelen, különösen sok elegáns asszony, a fővárosnak ama rétegéből, mely toalettjében egyesíti az ízlés

Részletesebben

MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt

MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt MSC Orchestra Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt 2016.04.23 05.01. További információk 1.nap: Budapest-Velence Indulás a késő esti órákban Budapestről Velencébe.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI.

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Frecskay E. rajza. CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Az Iparművészeti Társulat és múlt évben millenáris kiállításunk retrospectiv tárlata körülbelül hazánk minden iparművészeti remekét bemutatta. Jóllehet,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Természettudományi vetélked 2009/2010-es tanév Béri Balogh Ádám Tagintézmény I. forduló. Matematika

Természettudományi vetélked 2009/2010-es tanév Béri Balogh Ádám Tagintézmény I. forduló. Matematika Matematika Anya esti iskolába jár. Tanítási napokon autóbusszal és gyalogosan megy az iskolába. Az órák után apa gépkocsival hozza haza. A grafikon alapján válaszolja a következ kérdésekre: (8 pont) 1.

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben