INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A Szolgáltató cégneve: ASK FOR Kereskedelmi és SzolgáltatóKft. A Szolgáltató rövidített ASK FOR Kft cégneve: Ügyvezető: Németh István A Szolgáltató székhelye: 6727 Szeged, Diadal u. 10/A A Szolgáltató postacíme: 6720 Szeged, Híd u. 1 Adószám: Cégjegyzékszám: AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ASK FOR Kft. által nyújtott Internet Protokoll (továbbiakban IP) alapú távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az ÁSZF a hírközlésről szóló évi XL. Törvény alapján, a Polgári törvénykönyvnek, a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő jogszabályoknak, így különösen a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló kormányrendeletek rendelkezéseinek a figyelembe vételével készültek. Az ÁSZF alapján ASK FOR KFT, mint független távközlési Szolgáltató, a publikus Internet hálózatot felhasználva IP-alapú adathálózati szolgáltatást nyújt Ügyfelei részére. Az ÁSZF hatálya kiterjed az ASK FOR KFT-re, valamint a Szolgáltatóval, az IP-alapú adathálózati szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. A Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az igénylő az egyedi Előfizetői szerződésben ezen általános szerződési feltételektől egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek.

2 1.3. AZ ÁSZF IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA Területi hatály: Jelen ÁSZF területi hatálya a Magyar Köztársaság egész területe, ahol a szélessávú Internet hálózat elérhető. Személyi hatály: Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az ASK FOR KFT-re, mint Szolgáltatóra, illetve ASK FOR KFT-vel az IP-alapú szolgáltatások igénybevétele során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Időbeli hatály: Jelen ÁSZF a Hatóság jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésével egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szólóan, visszavonásig marad érvényben AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE Az ÁSZF Szolgáltató WEB oldalán, megtekinthető, arról másolat - térítés ellenében - kérhető. Az Előfizetői szerződés megkötésekor valamennyi Előfizető kézhez kapja és áttanulmányozhatja az ÁSZF-t. A Szolgáltató a hírközlési hatósághoz bejelentett, az Előfizetői szerződést érintő fontosabb változásokról, módosításokról - így amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek - tájékoztatja Előfizetőit ALAPFOGALMAK: A szerződésben, az alább felsorolt fogalmakat a következő értelemben kell használni: Felek: Az Előfizetői Szerződés aláírói, illetve jogutódaik. Ügyfél: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a nyilvánosság számára hozzáférhető távközlési szolgáltatásokat végző szolgáltatóval ilyen szolgáltatások igénybevételére szerződéses viszonyban áll. Felhasználó: Az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely igényli, vagy használja a hírközlési szolgáltatásokat. Hírközlés: Küldemény, adat, jel, kép, hang, továbbá bármilyen információ hírközlő infrastruktúra rendeltetésszerű felhasználásával történő továbbítása, vétele. Hírközlési piac: A szolgáltatások, valamint a szolgáltatások létrehozásához és igénybevételéhez szükséges eszközök piaca. Hírközlési szolgáltatás: Olyan, más részére ellenszolgáltatásért végzett távközlési tevékenység, amely küldemény, adat, jel, kép, hang, továbbá bármilyen információ továbbítása a hírközlési infrastruktúra használatával. Hírközlő berendezések: A távközlő berendezések összessége. Forgalomba hozatal: Hírközlő berendezések visszterhes vagy ingyenes, első ízben történő rendelkezésre bocsátása, így különösen az adásvétel, egyéb átengedés, saját felhasználásra történő gyártás esetén az üzembe helyezés vagy közvetlen behozatal.

3 Internet: Az egész világra kiterjedő, információcserét, biztosító hálózatot jelenti, amely az Internet Protokollt (IP) alkalmazó kereskedelmi, kutatási és oktatási hálózatok sokaságából áll. Szolgáltatás: A szolgáltatás a jelen szabályzatban és mellékleteiben definiáltak szerinti Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel SZJ száma: , mely 25% ÁFA alá esik. Hálózat: Jelenti a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök összességét, amelynek a Szolgáltató által meghatározott részét kizárólag az Igénybevevő rendelkezésére bocsátja. Szolgáltatás-hozzáférési pont (végpont): A Szolgáltató a szolgáltatást a távközlési hálózat és az adatátviteli hálózat között elhelyezkedő távközlési berendezés távközlési hálózat felé eső pontján nyújtja. Hálózati interfész: A távközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más távközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál. Előfizetői interfész: Olyan fizikai szolgáltatás-hozzáférési csatlakoztatási felület - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely a felhasználónak hozzáférést biztosít a távközlő hálózathoz. Távközlő berendezések: A hálózati berendezések, rádió-berendezések és távközlő végberendezések összessége. Távközlési szolgáltatás: Az a díjmentes vagy ellenszolgáltatásért végzett hálózati, illetőleg előfizetői szolgáltatás, amely részben vagy egészben jeleknek távközlő hálózaton történő átviteléből és irányításából áll. Távközlő hálózat: Átviteli rendszerek és - ahol ez értelmezhető - a hálózatban a hívásirányításra szolgáló kapcsoló berendezések, továbbá más erőforrások, melyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy elektromágneses közegen. Távközlési tevékenység: Olyan tevékenység, melynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény különféle távközlő-hálózatokon eljut egy vagy több felhasználóhoz. Távközlő végberendezés: Olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amelynek rendeltetése a távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hálózati végponton keresztül a távközlő hálózattal való együttműködés céljából. Telepítés: Rádióállomás, rádió-távközlő rendszer, illetőleg rádió-távközlő hálózat kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek adását és/vagy vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás, illetőleg kísérleti üzemeltetés nélkül. Összeköttetés: Két végpont között létesített, a Hálózat részét képező távközlési csatorna.

4 TCP / IP protokoll: (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): Kapcsolat vezérelt protokoll, mely biztosítja az adatátvitelt, a hibajavítást és az elvesztett csomagok újraküldését a teljes átvitelig. Az átvitel az Internet Protokoll alapján megcímzett két számítógép között történik. Összekapcsolás: Egyazon vagy különböző távközlési szolgáltatók által használt távközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az egyik szolgáltató felhasználói információt cserélhessenek ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, illetve hozzáférhessenek más szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA 2.1. HELLO Hívókártyák VoIP telefon szolgáltatás Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (Részletesen lásd a 1. számú mellékletben!) 3. AZ ÜGYFÉL SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Annak a leendő Ügyfélnek, aki az IP-alapú telefon szolgáltatást igénybe kívánja venni, Ügyfélszerződést kell kötnie a Szolgáltatóval, mely szerződés meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Szerződő felek az Ügyfélszerződést írásban köthetik meg, kivételes esetben az Ügyfélszerződés ráutaló magatartással is létrejöhet. Ráutaló magatartással létrejöttnek tekinthető a szerződés, amennyiben az igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette, az igénylő az Ügyfélszolgáltatást igazolható módon igénybe vette. Ügyfél szerződés: a szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés, amely az egyedi Ügyfélszerződésből, az ÁSZF-ből és annak kiegészítő mellékleteiből áll. Az Igénylő a kívánt IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést, szerződés megkötésére irányuló megrendelést nyújthat be szóban, írásban vagy távbeszélőn a Szolgáltatóhoz. A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfél a mellékletekben megjelölt ügyfélkapcsolati módokon nyújthatja be a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét. Az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei az alábbiak: Igénylő neve (cégszerű megnevezés); Igénylő elérhetősége ( cím vagy telefon); A hozzáférési pont létesítési helye; Igényelt szolgáltatások felsorolása; Igénybejelentés helye, időpontja. A szerződés megkötéséig az igénylő a megjelölt adatokat bármikor megváltoztathatja, az igényt díjmentesen átírathatja.

5 Szolgáltató jogosult üzemeltetési, fejlesztési és marketing vizsgálatok céljára az igénylőktől egyéb adatokat is bekérni szigorúan belső felhasználásra. A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - határidő megjelölésével felhívja az igénylőt. Az ajánlattétel időpontjának azt kell tekinteni, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a Szolgáltató ügyfélkapcsolati helyére beérkezik. A Szolgáltató az igénybejelentés alapján tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, és a tájékoztatás alkalmával átadja, vagy azt követően postán illetve elektronikus úton megküldi az ügyfél számára az egyedi Ügyfélszerződést két példányban, melyeket az ügyfél (cégszerűen) aláírva köteles visszaküldeni a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a hiánytalan igénybejelentés alapján a létesítés műszaki feltételeinek megléte esetén - szerződéskötési ajánlatát 10 napon belül írásban teszi meg. Az igénylő a Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az igénylő az ajánlatot 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhető. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a szerződést kötő ügyfél rendelkezzék a szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges eszközökkel. A szolgáltatás igénybevétele érdekében az Ügyfélnek biztosítania kell az IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök üzemképes állapotát, ezen eszközök alkalmassá tételét a szolgáltatás igénybevételéhez a szerződés időtartama alatt. A szolgáltatás észlelhető hiányosságait az Ügyfélnek haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató hibaelhárító szolgálatánál. Az Ügyfél kötelezettsége a hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele. Amennyiben az Ügyfél jogellenes magatartásával más Ügyfeleket is érintő hibaelhárítást hiúsít meg, a Szolgáltatónak okozott kárért felelősséggel tartozik. A szolgáltatás időtartama minden esetben egyedi megállapodás függvénye, akár ideiglenes is lehet. A szolgáltatás igénybevételének - esetleges - földrajzi korlátait az ÁSZF mellékletei tartalmazzák. 4. AZ ÜGYFÉL HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) AZ IGÉNYBEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTVA A szerződés hatálybalépése után a Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződésben vállalt teljesítési határidőtől lehetővé teszi a szolgáltatás igénybevételét az ügyfél részére. Amennyiben felek a teljesítésre külön határidőben nem állapodnak meg, úgy Szolgáltató az Ügyfélszerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles hozzáférési pontot létesíteni.

6 Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Ügyfél a Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha a felek az Ügyfél hozzáférési pont létesítésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg. 5. AZ ÜGYFÉLSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AZ ÜGYFÉL ADATAINAK LISTÁJA, AZ ÜGYFÉL JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK Az Ügyfélszerződésnek a következő adatokat kell kötelező jelleggel tartalmaznia: a.)az Ügyfél neve, lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, nyilatkozat arról, hogy a szolgáltatást természetes személyként vagy nem természetes személyként kívánja igénybe venni. b.)egyéni Ügyfél (természetes személy) esetén az Ügyfél leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje. Ha a természetes személy Ügyfél életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az Ügyfélszerződésnek a törvényes képviselő e pontban felsorolt adatait is fel kell tüntetni. c.)nem természetes személy - Ügyfél esetén az Ügyfél cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az Ügyfél bankszámlaszáma. Az egyedi Ügyfélszerződés - az Ügyfél jogviszony - azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Ügyfél által is aláírt egyedi Ügyfélszerződést. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés létrejöttének időpontjának a szolgáltatás átadás/átvételének napja tekintendő. Az Ügyfélszerződés - általában - határozatlan időre jön létre. Amennyiben - a felek megállapodása alapján - határozott idejű szerződés jön létre, annak időtartama 30 napnál rövidebb nem lehet. Ha az Ügyfél a határozott időtartam lejárta előtt legalább 1 hónappal írásban nem jelzi, hogy az Ügyfélszerződést a határozott időtartam lejártával meg kívánja hosszabbítani, úgy az Ügyfélszerződés az eredeti időtartam lejártával megszűnik. 6. AZ ÜGYFÉLSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELŐFIEZTŐ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK A HATÁRIDEJE Az egyedi Ügyfélszerződés - általában - a felek egyező akaratával módosítható. A szerződésmódosításra, a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Szolgáltató az Ügyfél módosítási kérelmét 10 napon belül teljesíti. Szolgáltató díjmentes és alanyi jogú lehetőséget biztosít minden Ügyfele számára, hogy Ügyfél definícióját (természetes személy, nem természetes személy) módosíthassa. A módosítás mindig az igény bejelentését követő hónap elsejével lép életbe. Szolgáltató az ÁSZF-et bizonyos feltételek esetén (pl. jogszabály módosulása alapján, a díjakat pedig a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között) jogosult egyoldalúan módosítani. A

7 Szolgáltató a módosított ÁSZF-et köteles a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal az ügyfélkapcsolati helyeken közzétenni, és a módosításról köteles az Előfizetőt a hatályba lépést megelőzően 15 nappal értesíteni. A módosított, általános szerződési feltételek a korábban kötött Előfizetői szerződéseket módosítják és kiegészítik. Szolgáltató a tájékoztatás ügyfélszolgálatán történő közzétételének az alábbiak teljesítésével tesz eleget: - a tájékoztatást a helyiségben, és/vagy az Interneten működtetett ügyfélszolgálatán közzéteszi, továbbá - az abban foglaltakról a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad. Szolgáltató az Ügyfél értesítésére fennálló kötelezettségének a következő módon tehet eleget: Az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy Elektronikus körlevélben történő értesítéssel, vagy Egyéb távközlési úton (pl. telefon útján) Az értesítendő Ügyfelek körétől függően az értesítés történhet országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató értesítésének az alábbiakat kell tartalmaznia: Utalást az ÁSZF módosítására A módosítások lényegének rövid leírása A módosítások hatályba lépésének időpontját A közzétett ÁSZF elérhetőségét Ha a Szolgáltató az Ügyfél által igénybe vett Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét, Szolgáltató nem köteles az Ügyfelet az ÁSZF azon módosításáról tájékoztatni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. Az egyedi Ügyfélszerződés ÁSZF-től eltérő része írásban, szóban illetve ráutaló magatartással a felek egyező akaratával módosítható. Az egyedi Ügyfélszerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat kell - értelemszerűen - alkalmazni. A szerződés módosítása alól kivételt képez a díjak megváltoztatása, amelyre a Szolgáltató - tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló hatályos jogszabályi keretek között jogosult. A Szolgáltató jogosult a díjakat rendszeresen felülvizsgálni, és azokat megváltoztatni, ha a díjváltoztatás mértéke nem haladja meg a legutolsó díjemelés óta, a KSH által kimutatott termelői árindexet. A Szolgáltató a díjváltoztatás mértékéről és időpontjáról a díjváltoztatást megelőző 15 nappal előbb írásban értesíti az Ügyfelet.

8 A díjváltoztatás időpontjában esedékes díjakat az Ügyfelek a Szolgáltató részletes díjelszámolása alapján kötelesek kiegyenlíteni. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatónak a megváltozott összegben kiállított tartozását az esedékesség időpontjáig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést megszüntetni oly módon, hogy az Előfizető felszólításra kerül a díjtartozás kiegyenlítésére, majd ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló Kormány Rendelet alapján 45 napos felmondási idővel jogosult az Ügyfélszerződést felmondani. A felmondási időszak alatt Előfizető HELLO Hívókártyák hálózatból kimenő hívásait a Szolgáltató korlátozza. Amennyiben a megváltozott díjakat tartalmazó számla kifizetése nem történik meg a megjelölt fizetési határidőn belül, akkor a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a szolgáltatást, miután előtte legalább 15 nappal írásban értesítést küldött e szándékáról. A Szolgáltató beruházási és üzemeltetési költségeinek a legutolsó díjemelés óta a KSH által kimutatott termelői árindexet meghaladó indokolt mértékű emelkedése esetén a Szolgáltató a díjváltoztatás mértékéről és időpontjáról az Ügyfelet, a díjváltoztatást megelőző 15 nappal előbb a díjváltoztatás mértékének indoklásával együtt írásban értesíti. Az Ügyfél díjazás ellenében kérheti a Szolgáltatótól az összeköttetés végpontjának a Szolgáltató működési területén belüli áthelyezését, vagy a végpont műszaki paramétereinek megváltoztatását. Az Ügyfél hozzáférési pont helyének, címzésének megváltoztatására irányuló szerződésmódosítás esetén a Szolgáltató az IP-alapú telefon szolgáltatás Árjegyzékében rögzített díjat érvényesíti. Szolgáltató az Ügyfél bejelentés alapján az igényt teljesíti és értesíti az Ügyfelet az áthelyezés lehetőségéről. Amennyiben az Ügyfél igénye a kérelem beérkezését követő 30 napon belül megvalósítható, úgy Szolgáltató erről Ügyfelet tájékoztatja, és az Ügyfél hozzáférést áthelyezi. Amennyiben az áthelyezési igény a kérelem beérkezését követő 30 napon belül műszaki feltételek hiányában nem valósítható meg, erről Ügyfelet a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) a kérelmezéstől számított 15 napon belül értesíti. Az Ügyfél hozzáférési pont megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig az Ügyfél jogviszony szünetel. Az Ügyfél módosíthatja a számlázás címét, melyet írásban köteles bejelenteni az egyedi szolgáltatási szerződésben meghatározott ügyfélkapcsolati helyen, a Szolgáltató az igényt 30 napon belül - díjmentesen - teljesíti. Szolgáltató az IP-alapú telefon szolgáltatás körében, annak szerződési feltételeiben beálló változásokról tájékoztatja Ügyfeleit. Az IP-alapú telefon szolgáltatás keretében meglévő termékekben (Ügyfél szolgáltatásokban) bekövetkezett változásokat az ÁSZF mellékleteibe bevezeti. Az Ügyfél adataiban (cégnév, székhely, telephely) valamint képviselői személyében bekövetkezett változásokról köteles a Szolgáltatót - haladéktalanul, de legkésőbb - az adatváltozást követő 15 napon belül írásban értesíteni. Amennyiben az Előfizető bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az adataiban bekövetkezett, de határidőre be nem jelentett változásokra érvényesen nem hivatkozhat. A Szolgáltató az Ügyfél kérésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az Ügyfélszerződést, ha az Ügyfél személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az Ügyfél nem köteles belépési díjat fizetni, az átírás esetén fizetendő szerződésmódosítási díj összegét a

9 10. számú melléklet tartalmazza. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétől számított 30 nap. Ezen határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét köteles az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejűleg az Ügyfél hozzáférési pont helye is megváltozik. 7. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ÜGYFÉL ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDŐTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE Az Ügyfél kérésére a szolgáltatás határozott időre szünetelhet a határozott idejű szerződések esetén. A szüneteltetés minimum 1 hónap és mindig egész hónap időtartamú lehet, de maximum 6 hónap lehet. Az Ügyfél erre vonatkozó kérelmét írásban, legalább a szünetelés kezdő időpontja előtt 10 nappal köteles benyújtani Szolgáltatóhoz. Szünetelés időtartama egy naptári éven belül nem haladhatja meg a 6 hónapot. Az szüneteltetés kérés díjmentes. Az Ügyfél által kért szünetelés időtartama beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szünetelés az Ügyfél jogviszonyt nem érinti. A szüneteltetés kizárólag akkor kérhető, ha az Ügyfél a korábbi számláit már mind kiegyenlítette. A Szolgáltató elháríthatatlan külső ok vagy jogszabály alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetén szüneteltetheti a szolgáltatást. A Szolgáltató szüneteltetheti a szolgáltatást, azt követően, hogy Ügyfél a Szolgáltató képviselőjét nem engedte oda a szolgáltatás végpontjához annak ellenére, hogy otthon tartózkodott és Szolgáltató képviselője erre megkérte A szerződés felmondásának szabályai az Ügyfél részéről Az Előfizető bármikor indokolás nélkül írásban 8 (nyolc) napos felmondási idővel rendes felmondással felmondhatja a határozatlan idejű Ügyfélszerződést. Az Ügyfélszerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő nyolcadik nap. Határozott vagy határozatlan idejű szerződést az Ügyfél a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg. Az Ügyfélnek a felmondást a Szolgáltatónak az egyedi szolgáltatási szerződésben megjelölt ügyfélkapcsolati helyére kell eljuttatni. A szerződés megszűnése nem mentesíti az Ügyfelet az Ügyfél jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítése alól. Az Ügyfél köteles, a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről

10 A Szolgáltató rendes felmondással és azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással jogosult az Ügyfélszerződést megszüntetni. Indoklás, esetén jogosult Szolgáltató rendkívüli felmondással élni azon ügyfelek esetében is, akikkel határozott idejű szerződést kötött. A rendkívüli szerződés felmondásának lehetséges okai: A késedelmes fizetés, második alkalommal történő figyelmeztető értesítő (elektronikus és / vagy postai) figyelmen kívül hagyása esetén. Tisztességtelen piaci magatartás alapos gyanúja esetén, mely kimeríti a Szolgáltató által nyújtott IP alapú telefonszolgáltatás továbbértékesítését vagy annak harmadik fél részére történő engedélyezését. Nem rendeltetésszerű használatból, vagy az Ügyfélre visszavezethető probléma esetén, különös tekintettel a Szolgáltatót, ez okból ért, indokolatlan erkölcsi kár esetén. 8. A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE Az ügyfélszolgálat az Ügyfélnek a szolgáltatással kapcsolatban, a szolgáltatás minőségére vonatkozó - írásban, telefonon vagy személyesen tett - észrevételét (észrevételeit), reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatja az Előfizetőt. A beérkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban válaszol. Előfizető a Szolgáltató Internetes oldaláról letölthető hibabejelentő űrlapon teheti meg hibabejelentését. A hibaelhárítás kizárólag az IP telefon szolgáltatáshoz használt készülék, valamint a Szolgáltató szerverének meghibásodására terjed ki. A beszédátvitelhez használt publikus Internet hálózat meghibásodása, azok szándékos korlátozása az IP telefon szolgáltatás igénybevételére, valamint az Előfizető egyéni tűzfal, hálózati eszköz és/vagy vírusirtó programjainak nem megfelelő beállítása, nem minősül a Szolgáltató részéről hibajelenségnek. 9. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, Internetes honlapján tájékoztatja ügyfeleit. Az ügyfélszolgálat az Ügyfélnek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, telefonon vagy személyesen tett - észrevételét (észrevételeit), reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet. A beérkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban válaszol. Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő felek a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11 A Szolgáltató felelőssége az IP-alapú telefon szolgáltatást illetően, kizárólag a Szolgáltató szerveréig, illetve az Előfizető végkészülékére terjed ki. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet az ügyfélkapcsolat helyében bekövetkező változásról. Az Ügyfél reklamációja esetén a Szolgáltató a reklamáció elbírálásának alapjául szolgáló bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségétkizárólag a saját adatok vonatkozásában - az Ügyfél számára biztosítja. A Hírközlési Területi Hivatal a Szolgáltató jogszabályokban előírt szerződési kötelezettségeinek teljesítését jogosult ellenőrizni, és az ezzel kapcsolatban keletkezett adatokba betekinteni. 10. AZ ÜGYFÉL JOGAI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Szolgáltató köteles a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint eljárni. Az IP-alapú telefon szolgáltatásra kötött Ügyfélszerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Ügyfél vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az érték az, amellyel az Ügyfél meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Ügyfelet ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléshez szükséges. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket az IP-alapú telefon szolgáltatás érdekkörén kívül eső meghibásodásból vagy elégtelenségből adódtak. Ilyen például az Ügyfél által igénybevett, de nem a Szolgáltató által biztosított Internet hozzáférés minősége, az Ügyfél vagy az Ügyfél Internet szolgáltatója által korlátozott IP átjárhatóság, az Ügyfél által működtetett tűzfal és/vagy vírusirtó program nem megfelelő konfigurálása. Szolgáltató mentesül a kártérítési felelőssége alól amennyiben az Ügyfél az érdekkörébe tartozó okból a végberendezésre vonatkozó előírások megszegésével rontja a szolgáltatás minőségét vagy egyéb módon kárt okoz. Amennyiben a szolgáltatás nem rendelkezésre állása az Ügyfélnek felróható okból következett be, úgy az Ügyfél nem jogosult a díjjóváírásra. A szolgáltatás ellenértékeként kiküldött számla meg nem fizetése miatti korlátozás esetén a Szolgáltatót nem terheli a díjjóváírási kötelezettség. Az Ügyfelet felelősség terheli a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából, megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezés csatlakoztatásából, a hibaelhárítás, karbantartás nem megfelelő biztosításából, illetve, a szerződésben rögzített kötelezettségének megszegése esetén, a Szolgáltatónak okozott kárért.

12 Az Ügyfél nem kísérelheti meg a szerződés tárgyát képező szolgáltatás megváltoztatását, átalakítását. E kötelezettség megszegése esetén az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott kárt. Az IP-alapú telefon szolgáltatást harmadik félnek továbbértékesíteni az ASK FOR Kft. vel történt előzetes egyeztetést követően engedélyezett. A szolgáltatás hozzáférési pont bármilyen idegen általi használat felelőssége a szerződött Ügyfelet terheli. Szerződő felek közötti jogvita rendezésének eljárása, a bejelentések és panaszok intézésének módja, az eljáró hatóságokkal kapcsolatos kérdések - egyebekben - a 10. pontban szabályozottak. A szolgáltató nem vállal felelősséget Vis Major (elháríthatatlan külső ok) esetén a szolgáltatás folyamatos működéséért. Ilyen esemény többek között a természeti katasztrófa, szabotázs, terrorcselekmény, honvédelmi törvény, rendőrségi intézkedés, vagy bármi ok, melynek helyreállítása a Szolgáltató részéről, belátható időn belül nem megvalósítható. 11. A VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI Az IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételéhez csak megfelelőség-tanúsítással és megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést szabad használni. 12. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A Szolgáltató adatszolgáltatást csak a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. számú Törvény figyelembevételével végez. Adatkezelési tevékenysége során a Szolgáltató jogosult a hírközlésről szóló évi XL. Törvény és a 253/2001. Kormány Rendelet adatkezelési rendelkezéseinek figyelembevételével eljárni. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag az Ügyfélszerződést vállalt kötelezettségeinek a teljesítéséhez, továbbá az ugyanebben részletezett kötelezettségek nem teljesülése esetén használhatja fel. Az Ügyfélszerződést megkötésével az Ügyfél hozzájárul, hogy ha az Ügyfélszerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a szükséges személyes adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Ügyfél azonosítás és/vagy követelés-érvényesítés céljából adatkezelésre és feldolgozásra átadja. Reklamáció esetén a Szolgáltató a reklamáció elbírálásának alapjául szolgáló bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségét, kizárólag a saját adatok vonatkozásában, az Ügyfél számára biztosítja. A Szolgáltató garantálja azt, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hálózata megfelel a hálózat védelmére vonatkozó követelményeknek. A Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített Ügyfélnyilatkozatnak megfelelően jár el a

13 referencialistában történő megjelenítéssel kapcsolatban. A Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés, vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a hálózatán továbbított adatok változatlanságáért vállalja a felelősséget, azok tartalmáért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A Hírközlési Területi Hivatal a Szolgáltató jogszabályban előírt szerződési kötelezettségeinek teljesítését jogosult ellenőrizni, és az ezzel kapcsolatban keletkezett adatokba betekinteni. Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott betekintési jogokat biztosítja. 13. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES DÍJAK, DÍJAZÁSI IDŐSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE Ügyfél a beszélgetések díjait előre, úgynevezett hívókártya kódok, megvásárlásával teljesíti. Ez történhet banki átutalással vagy készpénzes vásárlással. Egyedi megállapodás alapján, a beszélgetési díjak utólagos díjfizetésére is lehetőséget biztosít Szolgáltató. Ez minden esetben a Szolgáltató döntésének függvénye. Egyszeri csatlakozási díj: Minden estben a megvásárolt készülék ára, melynek kifizetésével az Ügyfél tulajdonjogot szerez a használt készülékre. A szolgáltatást utólag fizető Előfizetők minden hónap 5-ig megkapják a Szolgáltató által küldött, és előzetesen kölcsönösen elfogadott havi előfizetési díjról szóló számlát, melyet 8 napos banki átutalással kötelesek kiegyenlíteni. 14. A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN IP-alapú telefon szolgáltatás esetén a szolgáltató-választás nem értelmezhető. 15. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE Szolgáltató általános szerződési feltételeit a függelékekben megjelölt ügyfélkapcsolati helyein közzéteszi. Ezen ÁSZF-ről az Előfizető - térítés ellenében - másolatot kérhet. Az ÁSZF Szolgáltató WEB oldalán (www.hellokartya.hu) folyamatosan elérhető. A Szolgáltató az Ügyfelet az ÁSZF módosításáról, valamint jogszabályban és/vagy az ÁSZF-ben meghatározott értesítési kötelezettség teljesítése során a következőképpen értesítheti: a) Az Ügyfelet közvetlen, írásbeli értesítésével (levélben), vagy b) Elektronikus körlevélben.

14 c) Egyéb távközlési úton (hangfelvétellel maradandó módon rögzítve). d) Az értesítendő Ügyfelek körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az Előfizetőt a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal korábban köteles értesíteni. Ez a kötelezettség Szolgáltatót nem terheli, amennyiben az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a) Utalást az ÁSZF módosítására b) A módosítás lényegének rövid leírását c) A módosítások hatályba lépésének időpontját d) A közzétett ÁSZF elérhetőségét

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Tartalomjegyzék Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra...0 1. A szolgáltató adatai...0 1.1. A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...0 1.1.2.

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra

A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, székhelye, postacíme A szolgáltató cégneve: Magyar Telekom

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 2 1.1. A szolgáltató neve, székhelye, postacíme... 2 1.1.2. Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége... 2 1.1.3. A Szolgáltató internetes honlapjának címe...

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005 január 3. Utolsó módosítás kelte: 2005 augusztus 15. Hatályba lépés kelte: 2005 október 1. Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK COMPRONET Bt ( NOVATECH INTERNET ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 november 03. Utolsó módosítás kelte: 2005 szeptember 05. Hatályba lépés kelte: 2005 október 1. Általános Szerződési

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Készítés dátuma: 2008 február 01. Módosítva 2014. január 14. Hatályos: 2014. február 14. Általános Szerződési Feltételek Gerhardt Róbert e.v. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

M O L T AK Kft DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. Tartalomjegyzék 1 Általános Szerződési

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2014. szeptember 01. H-2884 Bakonyszombathely

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A ZOLCOMP NETWORK KFT. 2013-02-01. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Tartalom ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 Tartalom... 2 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az N-System Távközlési Kft. Helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készítés időpontja: 2014. augusztus 1. Utolsó módosítás időpontja: 2014. szeptember

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan. 5/3. számú melléklet GigaLink bérelt vonali előfizetői szolgáltatás

5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan. 5/3. számú melléklet GigaLink bérelt vonali előfizetői szolgáltatás A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan 5/3. számú melléklet bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Hatálya:2014. október

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata.

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevolker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevolker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Marospart HSZ:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: Áramkör nyilvántartási száma: 1) SZERZŐDŐ FELEK: Szolgáltató adatai: Neve: Székhelye Levelezési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Központi ügyfélszolgálat 8-15 30 : Hibabejelentő 0-24 valamennyi

Részletesebben