INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A Szolgáltató cégneve: ASK FOR Kereskedelmi és SzolgáltatóKft. A Szolgáltató rövidített ASK FOR Kft cégneve: Ügyvezető: Németh István A Szolgáltató székhelye: 6727 Szeged, Diadal u. 10/A A Szolgáltató postacíme: 6720 Szeged, Híd u. 1 Adószám: Cégjegyzékszám: AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ASK FOR Kft. által nyújtott Internet Protokoll (továbbiakban IP) alapú távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az ÁSZF a hírközlésről szóló évi XL. Törvény alapján, a Polgári törvénykönyvnek, a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő jogszabályoknak, így különösen a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló kormányrendeletek rendelkezéseinek a figyelembe vételével készültek. Az ÁSZF alapján ASK FOR KFT, mint független távközlési Szolgáltató, a publikus Internet hálózatot felhasználva IP-alapú adathálózati szolgáltatást nyújt Ügyfelei részére. Az ÁSZF hatálya kiterjed az ASK FOR KFT-re, valamint a Szolgáltatóval, az IP-alapú adathálózati szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. A Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az igénylő az egyedi Előfizetői szerződésben ezen általános szerződési feltételektől egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek.

2 1.3. AZ ÁSZF IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA Területi hatály: Jelen ÁSZF területi hatálya a Magyar Köztársaság egész területe, ahol a szélessávú Internet hálózat elérhető. Személyi hatály: Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az ASK FOR KFT-re, mint Szolgáltatóra, illetve ASK FOR KFT-vel az IP-alapú szolgáltatások igénybevétele során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Időbeli hatály: Jelen ÁSZF a Hatóság jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésével egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szólóan, visszavonásig marad érvényben AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE Az ÁSZF Szolgáltató WEB oldalán, megtekinthető, arról másolat - térítés ellenében - kérhető. Az Előfizetői szerződés megkötésekor valamennyi Előfizető kézhez kapja és áttanulmányozhatja az ÁSZF-t. A Szolgáltató a hírközlési hatósághoz bejelentett, az Előfizetői szerződést érintő fontosabb változásokról, módosításokról - így amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek - tájékoztatja Előfizetőit ALAPFOGALMAK: A szerződésben, az alább felsorolt fogalmakat a következő értelemben kell használni: Felek: Az Előfizetői Szerződés aláírói, illetve jogutódaik. Ügyfél: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a nyilvánosság számára hozzáférhető távközlési szolgáltatásokat végző szolgáltatóval ilyen szolgáltatások igénybevételére szerződéses viszonyban áll. Felhasználó: Az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely igényli, vagy használja a hírközlési szolgáltatásokat. Hírközlés: Küldemény, adat, jel, kép, hang, továbbá bármilyen információ hírközlő infrastruktúra rendeltetésszerű felhasználásával történő továbbítása, vétele. Hírközlési piac: A szolgáltatások, valamint a szolgáltatások létrehozásához és igénybevételéhez szükséges eszközök piaca. Hírközlési szolgáltatás: Olyan, más részére ellenszolgáltatásért végzett távközlési tevékenység, amely küldemény, adat, jel, kép, hang, továbbá bármilyen információ továbbítása a hírközlési infrastruktúra használatával. Hírközlő berendezések: A távközlő berendezések összessége. Forgalomba hozatal: Hírközlő berendezések visszterhes vagy ingyenes, első ízben történő rendelkezésre bocsátása, így különösen az adásvétel, egyéb átengedés, saját felhasználásra történő gyártás esetén az üzembe helyezés vagy közvetlen behozatal.

3 Internet: Az egész világra kiterjedő, információcserét, biztosító hálózatot jelenti, amely az Internet Protokollt (IP) alkalmazó kereskedelmi, kutatási és oktatási hálózatok sokaságából áll. Szolgáltatás: A szolgáltatás a jelen szabályzatban és mellékleteiben definiáltak szerinti Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel SZJ száma: , mely 25% ÁFA alá esik. Hálózat: Jelenti a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök összességét, amelynek a Szolgáltató által meghatározott részét kizárólag az Igénybevevő rendelkezésére bocsátja. Szolgáltatás-hozzáférési pont (végpont): A Szolgáltató a szolgáltatást a távközlési hálózat és az adatátviteli hálózat között elhelyezkedő távközlési berendezés távközlési hálózat felé eső pontján nyújtja. Hálózati interfész: A távközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más távközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál. Előfizetői interfész: Olyan fizikai szolgáltatás-hozzáférési csatlakoztatási felület - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely a felhasználónak hozzáférést biztosít a távközlő hálózathoz. Távközlő berendezések: A hálózati berendezések, rádió-berendezések és távközlő végberendezések összessége. Távközlési szolgáltatás: Az a díjmentes vagy ellenszolgáltatásért végzett hálózati, illetőleg előfizetői szolgáltatás, amely részben vagy egészben jeleknek távközlő hálózaton történő átviteléből és irányításából áll. Távközlő hálózat: Átviteli rendszerek és - ahol ez értelmezhető - a hálózatban a hívásirányításra szolgáló kapcsoló berendezések, továbbá más erőforrások, melyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy elektromágneses közegen. Távközlési tevékenység: Olyan tevékenység, melynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény különféle távközlő-hálózatokon eljut egy vagy több felhasználóhoz. Távközlő végberendezés: Olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amelynek rendeltetése a távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hálózati végponton keresztül a távközlő hálózattal való együttműködés céljából. Telepítés: Rádióállomás, rádió-távközlő rendszer, illetőleg rádió-távközlő hálózat kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek adását és/vagy vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás, illetőleg kísérleti üzemeltetés nélkül. Összeköttetés: Két végpont között létesített, a Hálózat részét képező távközlési csatorna.

4 TCP / IP protokoll: (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): Kapcsolat vezérelt protokoll, mely biztosítja az adatátvitelt, a hibajavítást és az elvesztett csomagok újraküldését a teljes átvitelig. Az átvitel az Internet Protokoll alapján megcímzett két számítógép között történik. Összekapcsolás: Egyazon vagy különböző távközlési szolgáltatók által használt távközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az egyik szolgáltató felhasználói információt cserélhessenek ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, illetve hozzáférhessenek más szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA 2.1. HELLO Hívókártyák VoIP telefon szolgáltatás Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (Részletesen lásd a 1. számú mellékletben!) 3. AZ ÜGYFÉL SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Annak a leendő Ügyfélnek, aki az IP-alapú telefon szolgáltatást igénybe kívánja venni, Ügyfélszerződést kell kötnie a Szolgáltatóval, mely szerződés meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Szerződő felek az Ügyfélszerződést írásban köthetik meg, kivételes esetben az Ügyfélszerződés ráutaló magatartással is létrejöhet. Ráutaló magatartással létrejöttnek tekinthető a szerződés, amennyiben az igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette, az igénylő az Ügyfélszolgáltatást igazolható módon igénybe vette. Ügyfél szerződés: a szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés, amely az egyedi Ügyfélszerződésből, az ÁSZF-ből és annak kiegészítő mellékleteiből áll. Az Igénylő a kívánt IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést, szerződés megkötésére irányuló megrendelést nyújthat be szóban, írásban vagy távbeszélőn a Szolgáltatóhoz. A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfél a mellékletekben megjelölt ügyfélkapcsolati módokon nyújthatja be a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét. Az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei az alábbiak: Igénylő neve (cégszerű megnevezés); Igénylő elérhetősége ( cím vagy telefon); A hozzáférési pont létesítési helye; Igényelt szolgáltatások felsorolása; Igénybejelentés helye, időpontja. A szerződés megkötéséig az igénylő a megjelölt adatokat bármikor megváltoztathatja, az igényt díjmentesen átírathatja.

5 Szolgáltató jogosult üzemeltetési, fejlesztési és marketing vizsgálatok céljára az igénylőktől egyéb adatokat is bekérni szigorúan belső felhasználásra. A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - határidő megjelölésével felhívja az igénylőt. Az ajánlattétel időpontjának azt kell tekinteni, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a Szolgáltató ügyfélkapcsolati helyére beérkezik. A Szolgáltató az igénybejelentés alapján tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, és a tájékoztatás alkalmával átadja, vagy azt követően postán illetve elektronikus úton megküldi az ügyfél számára az egyedi Ügyfélszerződést két példányban, melyeket az ügyfél (cégszerűen) aláírva köteles visszaküldeni a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a hiánytalan igénybejelentés alapján a létesítés műszaki feltételeinek megléte esetén - szerződéskötési ajánlatát 10 napon belül írásban teszi meg. Az igénylő a Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az igénylő az ajánlatot 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhető. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a szerződést kötő ügyfél rendelkezzék a szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges eszközökkel. A szolgáltatás igénybevétele érdekében az Ügyfélnek biztosítania kell az IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök üzemképes állapotát, ezen eszközök alkalmassá tételét a szolgáltatás igénybevételéhez a szerződés időtartama alatt. A szolgáltatás észlelhető hiányosságait az Ügyfélnek haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató hibaelhárító szolgálatánál. Az Ügyfél kötelezettsége a hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele. Amennyiben az Ügyfél jogellenes magatartásával más Ügyfeleket is érintő hibaelhárítást hiúsít meg, a Szolgáltatónak okozott kárért felelősséggel tartozik. A szolgáltatás időtartama minden esetben egyedi megállapodás függvénye, akár ideiglenes is lehet. A szolgáltatás igénybevételének - esetleges - földrajzi korlátait az ÁSZF mellékletei tartalmazzák. 4. AZ ÜGYFÉL HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) AZ IGÉNYBEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTVA A szerződés hatálybalépése után a Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződésben vállalt teljesítési határidőtől lehetővé teszi a szolgáltatás igénybevételét az ügyfél részére. Amennyiben felek a teljesítésre külön határidőben nem állapodnak meg, úgy Szolgáltató az Ügyfélszerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles hozzáférési pontot létesíteni.

6 Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Ügyfél a Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha a felek az Ügyfél hozzáférési pont létesítésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg. 5. AZ ÜGYFÉLSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AZ ÜGYFÉL ADATAINAK LISTÁJA, AZ ÜGYFÉL JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK Az Ügyfélszerződésnek a következő adatokat kell kötelező jelleggel tartalmaznia: a.)az Ügyfél neve, lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, nyilatkozat arról, hogy a szolgáltatást természetes személyként vagy nem természetes személyként kívánja igénybe venni. b.)egyéni Ügyfél (természetes személy) esetén az Ügyfél leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje. Ha a természetes személy Ügyfél életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az Ügyfélszerződésnek a törvényes képviselő e pontban felsorolt adatait is fel kell tüntetni. c.)nem természetes személy - Ügyfél esetén az Ügyfél cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az Ügyfél bankszámlaszáma. Az egyedi Ügyfélszerződés - az Ügyfél jogviszony - azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Ügyfél által is aláírt egyedi Ügyfélszerződést. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés létrejöttének időpontjának a szolgáltatás átadás/átvételének napja tekintendő. Az Ügyfélszerződés - általában - határozatlan időre jön létre. Amennyiben - a felek megállapodása alapján - határozott idejű szerződés jön létre, annak időtartama 30 napnál rövidebb nem lehet. Ha az Ügyfél a határozott időtartam lejárta előtt legalább 1 hónappal írásban nem jelzi, hogy az Ügyfélszerződést a határozott időtartam lejártával meg kívánja hosszabbítani, úgy az Ügyfélszerződés az eredeti időtartam lejártával megszűnik. 6. AZ ÜGYFÉLSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELŐFIEZTŐ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK A HATÁRIDEJE Az egyedi Ügyfélszerződés - általában - a felek egyező akaratával módosítható. A szerződésmódosításra, a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Szolgáltató az Ügyfél módosítási kérelmét 10 napon belül teljesíti. Szolgáltató díjmentes és alanyi jogú lehetőséget biztosít minden Ügyfele számára, hogy Ügyfél definícióját (természetes személy, nem természetes személy) módosíthassa. A módosítás mindig az igény bejelentését követő hónap elsejével lép életbe. Szolgáltató az ÁSZF-et bizonyos feltételek esetén (pl. jogszabály módosulása alapján, a díjakat pedig a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között) jogosult egyoldalúan módosítani. A

7 Szolgáltató a módosított ÁSZF-et köteles a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal az ügyfélkapcsolati helyeken közzétenni, és a módosításról köteles az Előfizetőt a hatályba lépést megelőzően 15 nappal értesíteni. A módosított, általános szerződési feltételek a korábban kötött Előfizetői szerződéseket módosítják és kiegészítik. Szolgáltató a tájékoztatás ügyfélszolgálatán történő közzétételének az alábbiak teljesítésével tesz eleget: - a tájékoztatást a helyiségben, és/vagy az Interneten működtetett ügyfélszolgálatán közzéteszi, továbbá - az abban foglaltakról a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad. Szolgáltató az Ügyfél értesítésére fennálló kötelezettségének a következő módon tehet eleget: Az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy Elektronikus körlevélben történő értesítéssel, vagy Egyéb távközlési úton (pl. telefon útján) Az értesítendő Ügyfelek körétől függően az értesítés történhet országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató értesítésének az alábbiakat kell tartalmaznia: Utalást az ÁSZF módosítására A módosítások lényegének rövid leírása A módosítások hatályba lépésének időpontját A közzétett ÁSZF elérhetőségét Ha a Szolgáltató az Ügyfél által igénybe vett Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét, Szolgáltató nem köteles az Ügyfelet az ÁSZF azon módosításáról tájékoztatni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. Az egyedi Ügyfélszerződés ÁSZF-től eltérő része írásban, szóban illetve ráutaló magatartással a felek egyező akaratával módosítható. Az egyedi Ügyfélszerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat kell - értelemszerűen - alkalmazni. A szerződés módosítása alól kivételt képez a díjak megváltoztatása, amelyre a Szolgáltató - tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló hatályos jogszabályi keretek között jogosult. A Szolgáltató jogosult a díjakat rendszeresen felülvizsgálni, és azokat megváltoztatni, ha a díjváltoztatás mértéke nem haladja meg a legutolsó díjemelés óta, a KSH által kimutatott termelői árindexet. A Szolgáltató a díjváltoztatás mértékéről és időpontjáról a díjváltoztatást megelőző 15 nappal előbb írásban értesíti az Ügyfelet.

8 A díjváltoztatás időpontjában esedékes díjakat az Ügyfelek a Szolgáltató részletes díjelszámolása alapján kötelesek kiegyenlíteni. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatónak a megváltozott összegben kiállított tartozását az esedékesség időpontjáig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést megszüntetni oly módon, hogy az Előfizető felszólításra kerül a díjtartozás kiegyenlítésére, majd ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló Kormány Rendelet alapján 45 napos felmondási idővel jogosult az Ügyfélszerződést felmondani. A felmondási időszak alatt Előfizető HELLO Hívókártyák hálózatból kimenő hívásait a Szolgáltató korlátozza. Amennyiben a megváltozott díjakat tartalmazó számla kifizetése nem történik meg a megjelölt fizetési határidőn belül, akkor a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a szolgáltatást, miután előtte legalább 15 nappal írásban értesítést küldött e szándékáról. A Szolgáltató beruházási és üzemeltetési költségeinek a legutolsó díjemelés óta a KSH által kimutatott termelői árindexet meghaladó indokolt mértékű emelkedése esetén a Szolgáltató a díjváltoztatás mértékéről és időpontjáról az Ügyfelet, a díjváltoztatást megelőző 15 nappal előbb a díjváltoztatás mértékének indoklásával együtt írásban értesíti. Az Ügyfél díjazás ellenében kérheti a Szolgáltatótól az összeköttetés végpontjának a Szolgáltató működési területén belüli áthelyezését, vagy a végpont műszaki paramétereinek megváltoztatását. Az Ügyfél hozzáférési pont helyének, címzésének megváltoztatására irányuló szerződésmódosítás esetén a Szolgáltató az IP-alapú telefon szolgáltatás Árjegyzékében rögzített díjat érvényesíti. Szolgáltató az Ügyfél bejelentés alapján az igényt teljesíti és értesíti az Ügyfelet az áthelyezés lehetőségéről. Amennyiben az Ügyfél igénye a kérelem beérkezését követő 30 napon belül megvalósítható, úgy Szolgáltató erről Ügyfelet tájékoztatja, és az Ügyfél hozzáférést áthelyezi. Amennyiben az áthelyezési igény a kérelem beérkezését követő 30 napon belül műszaki feltételek hiányában nem valósítható meg, erről Ügyfelet a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) a kérelmezéstől számított 15 napon belül értesíti. Az Ügyfél hozzáférési pont megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig az Ügyfél jogviszony szünetel. Az Ügyfél módosíthatja a számlázás címét, melyet írásban köteles bejelenteni az egyedi szolgáltatási szerződésben meghatározott ügyfélkapcsolati helyen, a Szolgáltató az igényt 30 napon belül - díjmentesen - teljesíti. Szolgáltató az IP-alapú telefon szolgáltatás körében, annak szerződési feltételeiben beálló változásokról tájékoztatja Ügyfeleit. Az IP-alapú telefon szolgáltatás keretében meglévő termékekben (Ügyfél szolgáltatásokban) bekövetkezett változásokat az ÁSZF mellékleteibe bevezeti. Az Ügyfél adataiban (cégnév, székhely, telephely) valamint képviselői személyében bekövetkezett változásokról köteles a Szolgáltatót - haladéktalanul, de legkésőbb - az adatváltozást követő 15 napon belül írásban értesíteni. Amennyiben az Előfizető bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az adataiban bekövetkezett, de határidőre be nem jelentett változásokra érvényesen nem hivatkozhat. A Szolgáltató az Ügyfél kérésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az Ügyfélszerződést, ha az Ügyfél személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az Ügyfél nem köteles belépési díjat fizetni, az átírás esetén fizetendő szerződésmódosítási díj összegét a

9 10. számú melléklet tartalmazza. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétől számított 30 nap. Ezen határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét köteles az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejűleg az Ügyfél hozzáférési pont helye is megváltozik. 7. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ÜGYFÉL ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDŐTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE Az Ügyfél kérésére a szolgáltatás határozott időre szünetelhet a határozott idejű szerződések esetén. A szüneteltetés minimum 1 hónap és mindig egész hónap időtartamú lehet, de maximum 6 hónap lehet. Az Ügyfél erre vonatkozó kérelmét írásban, legalább a szünetelés kezdő időpontja előtt 10 nappal köteles benyújtani Szolgáltatóhoz. Szünetelés időtartama egy naptári éven belül nem haladhatja meg a 6 hónapot. Az szüneteltetés kérés díjmentes. Az Ügyfél által kért szünetelés időtartama beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szünetelés az Ügyfél jogviszonyt nem érinti. A szüneteltetés kizárólag akkor kérhető, ha az Ügyfél a korábbi számláit már mind kiegyenlítette. A Szolgáltató elháríthatatlan külső ok vagy jogszabály alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetén szüneteltetheti a szolgáltatást. A Szolgáltató szüneteltetheti a szolgáltatást, azt követően, hogy Ügyfél a Szolgáltató képviselőjét nem engedte oda a szolgáltatás végpontjához annak ellenére, hogy otthon tartózkodott és Szolgáltató képviselője erre megkérte A szerződés felmondásának szabályai az Ügyfél részéről Az Előfizető bármikor indokolás nélkül írásban 8 (nyolc) napos felmondási idővel rendes felmondással felmondhatja a határozatlan idejű Ügyfélszerződést. Az Ügyfélszerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő nyolcadik nap. Határozott vagy határozatlan idejű szerződést az Ügyfél a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg. Az Ügyfélnek a felmondást a Szolgáltatónak az egyedi szolgáltatási szerződésben megjelölt ügyfélkapcsolati helyére kell eljuttatni. A szerződés megszűnése nem mentesíti az Ügyfelet az Ügyfél jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítése alól. Az Ügyfél köteles, a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről

10 A Szolgáltató rendes felmondással és azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással jogosult az Ügyfélszerződést megszüntetni. Indoklás, esetén jogosult Szolgáltató rendkívüli felmondással élni azon ügyfelek esetében is, akikkel határozott idejű szerződést kötött. A rendkívüli szerződés felmondásának lehetséges okai: A késedelmes fizetés, második alkalommal történő figyelmeztető értesítő (elektronikus és / vagy postai) figyelmen kívül hagyása esetén. Tisztességtelen piaci magatartás alapos gyanúja esetén, mely kimeríti a Szolgáltató által nyújtott IP alapú telefonszolgáltatás továbbértékesítését vagy annak harmadik fél részére történő engedélyezését. Nem rendeltetésszerű használatból, vagy az Ügyfélre visszavezethető probléma esetén, különös tekintettel a Szolgáltatót, ez okból ért, indokolatlan erkölcsi kár esetén. 8. A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE Az ügyfélszolgálat az Ügyfélnek a szolgáltatással kapcsolatban, a szolgáltatás minőségére vonatkozó - írásban, telefonon vagy személyesen tett - észrevételét (észrevételeit), reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatja az Előfizetőt. A beérkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban válaszol. Előfizető a Szolgáltató Internetes oldaláról letölthető hibabejelentő űrlapon teheti meg hibabejelentését. A hibaelhárítás kizárólag az IP telefon szolgáltatáshoz használt készülék, valamint a Szolgáltató szerverének meghibásodására terjed ki. A beszédátvitelhez használt publikus Internet hálózat meghibásodása, azok szándékos korlátozása az IP telefon szolgáltatás igénybevételére, valamint az Előfizető egyéni tűzfal, hálózati eszköz és/vagy vírusirtó programjainak nem megfelelő beállítása, nem minősül a Szolgáltató részéről hibajelenségnek. 9. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, Internetes honlapján tájékoztatja ügyfeleit. Az ügyfélszolgálat az Ügyfélnek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, telefonon vagy személyesen tett - észrevételét (észrevételeit), reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet. A beérkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban válaszol. Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő felek a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11 A Szolgáltató felelőssége az IP-alapú telefon szolgáltatást illetően, kizárólag a Szolgáltató szerveréig, illetve az Előfizető végkészülékére terjed ki. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet az ügyfélkapcsolat helyében bekövetkező változásról. Az Ügyfél reklamációja esetén a Szolgáltató a reklamáció elbírálásának alapjául szolgáló bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségétkizárólag a saját adatok vonatkozásában - az Ügyfél számára biztosítja. A Hírközlési Területi Hivatal a Szolgáltató jogszabályokban előírt szerződési kötelezettségeinek teljesítését jogosult ellenőrizni, és az ezzel kapcsolatban keletkezett adatokba betekinteni. 10. AZ ÜGYFÉL JOGAI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Szolgáltató köteles a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint eljárni. Az IP-alapú telefon szolgáltatásra kötött Ügyfélszerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Ügyfél vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az érték az, amellyel az Ügyfél meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Ügyfelet ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléshez szükséges. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket az IP-alapú telefon szolgáltatás érdekkörén kívül eső meghibásodásból vagy elégtelenségből adódtak. Ilyen például az Ügyfél által igénybevett, de nem a Szolgáltató által biztosított Internet hozzáférés minősége, az Ügyfél vagy az Ügyfél Internet szolgáltatója által korlátozott IP átjárhatóság, az Ügyfél által működtetett tűzfal és/vagy vírusirtó program nem megfelelő konfigurálása. Szolgáltató mentesül a kártérítési felelőssége alól amennyiben az Ügyfél az érdekkörébe tartozó okból a végberendezésre vonatkozó előírások megszegésével rontja a szolgáltatás minőségét vagy egyéb módon kárt okoz. Amennyiben a szolgáltatás nem rendelkezésre állása az Ügyfélnek felróható okból következett be, úgy az Ügyfél nem jogosult a díjjóváírásra. A szolgáltatás ellenértékeként kiküldött számla meg nem fizetése miatti korlátozás esetén a Szolgáltatót nem terheli a díjjóváírási kötelezettség. Az Ügyfelet felelősség terheli a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából, megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezés csatlakoztatásából, a hibaelhárítás, karbantartás nem megfelelő biztosításából, illetve, a szerződésben rögzített kötelezettségének megszegése esetén, a Szolgáltatónak okozott kárért.

12 Az Ügyfél nem kísérelheti meg a szerződés tárgyát képező szolgáltatás megváltoztatását, átalakítását. E kötelezettség megszegése esetén az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott kárt. Az IP-alapú telefon szolgáltatást harmadik félnek továbbértékesíteni az ASK FOR Kft. vel történt előzetes egyeztetést követően engedélyezett. A szolgáltatás hozzáférési pont bármilyen idegen általi használat felelőssége a szerződött Ügyfelet terheli. Szerződő felek közötti jogvita rendezésének eljárása, a bejelentések és panaszok intézésének módja, az eljáró hatóságokkal kapcsolatos kérdések - egyebekben - a 10. pontban szabályozottak. A szolgáltató nem vállal felelősséget Vis Major (elháríthatatlan külső ok) esetén a szolgáltatás folyamatos működéséért. Ilyen esemény többek között a természeti katasztrófa, szabotázs, terrorcselekmény, honvédelmi törvény, rendőrségi intézkedés, vagy bármi ok, melynek helyreállítása a Szolgáltató részéről, belátható időn belül nem megvalósítható. 11. A VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI Az IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételéhez csak megfelelőség-tanúsítással és megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést szabad használni. 12. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A Szolgáltató adatszolgáltatást csak a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. számú Törvény figyelembevételével végez. Adatkezelési tevékenysége során a Szolgáltató jogosult a hírközlésről szóló évi XL. Törvény és a 253/2001. Kormány Rendelet adatkezelési rendelkezéseinek figyelembevételével eljárni. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag az Ügyfélszerződést vállalt kötelezettségeinek a teljesítéséhez, továbbá az ugyanebben részletezett kötelezettségek nem teljesülése esetén használhatja fel. Az Ügyfélszerződést megkötésével az Ügyfél hozzájárul, hogy ha az Ügyfélszerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a szükséges személyes adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Ügyfél azonosítás és/vagy követelés-érvényesítés céljából adatkezelésre és feldolgozásra átadja. Reklamáció esetén a Szolgáltató a reklamáció elbírálásának alapjául szolgáló bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségét, kizárólag a saját adatok vonatkozásában, az Ügyfél számára biztosítja. A Szolgáltató garantálja azt, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hálózata megfelel a hálózat védelmére vonatkozó követelményeknek. A Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített Ügyfélnyilatkozatnak megfelelően jár el a

13 referencialistában történő megjelenítéssel kapcsolatban. A Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés, vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a hálózatán továbbított adatok változatlanságáért vállalja a felelősséget, azok tartalmáért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A Hírközlési Területi Hivatal a Szolgáltató jogszabályban előírt szerződési kötelezettségeinek teljesítését jogosult ellenőrizni, és az ezzel kapcsolatban keletkezett adatokba betekinteni. Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott betekintési jogokat biztosítja. 13. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES DÍJAK, DÍJAZÁSI IDŐSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE Ügyfél a beszélgetések díjait előre, úgynevezett hívókártya kódok, megvásárlásával teljesíti. Ez történhet banki átutalással vagy készpénzes vásárlással. Egyedi megállapodás alapján, a beszélgetési díjak utólagos díjfizetésére is lehetőséget biztosít Szolgáltató. Ez minden esetben a Szolgáltató döntésének függvénye. Egyszeri csatlakozási díj: Minden estben a megvásárolt készülék ára, melynek kifizetésével az Ügyfél tulajdonjogot szerez a használt készülékre. A szolgáltatást utólag fizető Előfizetők minden hónap 5-ig megkapják a Szolgáltató által küldött, és előzetesen kölcsönösen elfogadott havi előfizetési díjról szóló számlát, melyet 8 napos banki átutalással kötelesek kiegyenlíteni. 14. A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN IP-alapú telefon szolgáltatás esetén a szolgáltató-választás nem értelmezhető. 15. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE Szolgáltató általános szerződési feltételeit a függelékekben megjelölt ügyfélkapcsolati helyein közzéteszi. Ezen ÁSZF-ről az Előfizető - térítés ellenében - másolatot kérhet. Az ÁSZF Szolgáltató WEB oldalán (www.hellokartya.hu) folyamatosan elérhető. A Szolgáltató az Ügyfelet az ÁSZF módosításáról, valamint jogszabályban és/vagy az ÁSZF-ben meghatározott értesítési kötelezettség teljesítése során a következőképpen értesítheti: a) Az Ügyfelet közvetlen, írásbeli értesítésével (levélben), vagy b) Elektronikus körlevélben.

14 c) Egyéb távközlési úton (hangfelvétellel maradandó módon rögzítve). d) Az értesítendő Ügyfelek körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az Előfizetőt a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal korábban köteles értesíteni. Ez a kötelezettség Szolgáltatót nem terheli, amennyiben az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a) Utalást az ÁSZF módosítására b) A módosítás lényegének rövid leírását c) A módosítások hatályba lépésének időpontját d) A közzétett ÁSZF elérhetőségét

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra

A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, székhelye, postacíme A szolgáltató cégneve: Magyar Telekom

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK COMPRONET Bt ( NOVATECH INTERNET ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 november 03. Utolsó módosítás kelte: 2005 szeptember 05. Hatályba lépés kelte: 2005 október 1. Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE COM2 Számítástecnikai Bt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE Készítés dátuma: 2006. december 27. Utolsó módosítás: 2015. június 17. Hatályos: 2015. július 1. Általános Szerződési Feltételek COM2 Számítástechnikai

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Szentendre, 2002. október 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 4 2. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság Hatályos 2007.03.09. Utolsó módosítás: 2009. 03. 15. Hatályos 2009. 10. 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

Az Északnet Informatikai és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az Északnet Informatikai és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az Északnet Informatikai és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. december 15-től Készítés időpontja: 2012. november

Részletesebben

Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés

Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

FONIO-VOIP Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás)

FONIO-VOIP Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) FONIO-VOIP Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. december 10... 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

I G É N Y B E V É T E L É R E

I G É N Y B E V É T E L É R E A B u s i n e s s T e l e c o m T á v k ö z l é s i K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I H e l y h e z k ö t ö t t V o I P ( I n t e r n e t a l a p ú ) t e l e f o n s z o

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma: Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1./82. InterNet-X Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1 Csökmei és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (DocNet Internet) 5742 Elek Gerolzhofen negyed 15. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 2 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve,

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1

Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés (kábeltelevízió) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) adatai: Név: FlashNet Kft. Cím: 2700 Cegléd, Damjanich u. 8/B Adószám: 23723881-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-152500 Bankszámlaszám: 10103812-59279300-01000000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerződési Feltételek ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Internet szolgáltatás BEVEZETŐ 5 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 5 1.1 Szolgáltató neve, címe 5 1.2 Szolgáltató Ügyfélszolgálatának neve, címe, távközlési

Részletesebben

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben