INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A Szolgáltató cégneve: ASK FOR Kereskedelmi és SzolgáltatóKft. A Szolgáltató rövidített ASK FOR Kft cégneve: Ügyvezető: Németh István A Szolgáltató székhelye: 6727 Szeged, Diadal u. 10/A A Szolgáltató postacíme: 6720 Szeged, Híd u. 1 Adószám: Cégjegyzékszám: AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ASK FOR Kft. által nyújtott Internet Protokoll (továbbiakban IP) alapú távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az ÁSZF a hírközlésről szóló évi XL. Törvény alapján, a Polgári törvénykönyvnek, a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő jogszabályoknak, így különösen a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló kormányrendeletek rendelkezéseinek a figyelembe vételével készültek. Az ÁSZF alapján ASK FOR KFT, mint független távközlési Szolgáltató, a publikus Internet hálózatot felhasználva IP-alapú adathálózati szolgáltatást nyújt Ügyfelei részére. Az ÁSZF hatálya kiterjed az ASK FOR KFT-re, valamint a Szolgáltatóval, az IP-alapú adathálózati szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. A Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az igénylő az egyedi Előfizetői szerződésben ezen általános szerződési feltételektől egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek.

2 1.3. AZ ÁSZF IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA Területi hatály: Jelen ÁSZF területi hatálya a Magyar Köztársaság egész területe, ahol a szélessávú Internet hálózat elérhető. Személyi hatály: Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az ASK FOR KFT-re, mint Szolgáltatóra, illetve ASK FOR KFT-vel az IP-alapú szolgáltatások igénybevétele során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Időbeli hatály: Jelen ÁSZF a Hatóság jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésével egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szólóan, visszavonásig marad érvényben AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE Az ÁSZF Szolgáltató WEB oldalán, megtekinthető, arról másolat - térítés ellenében - kérhető. Az Előfizetői szerződés megkötésekor valamennyi Előfizető kézhez kapja és áttanulmányozhatja az ÁSZF-t. A Szolgáltató a hírközlési hatósághoz bejelentett, az Előfizetői szerződést érintő fontosabb változásokról, módosításokról - így amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek - tájékoztatja Előfizetőit ALAPFOGALMAK: A szerződésben, az alább felsorolt fogalmakat a következő értelemben kell használni: Felek: Az Előfizetői Szerződés aláírói, illetve jogutódaik. Ügyfél: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a nyilvánosság számára hozzáférhető távközlési szolgáltatásokat végző szolgáltatóval ilyen szolgáltatások igénybevételére szerződéses viszonyban áll. Felhasználó: Az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely igényli, vagy használja a hírközlési szolgáltatásokat. Hírközlés: Küldemény, adat, jel, kép, hang, továbbá bármilyen információ hírközlő infrastruktúra rendeltetésszerű felhasználásával történő továbbítása, vétele. Hírközlési piac: A szolgáltatások, valamint a szolgáltatások létrehozásához és igénybevételéhez szükséges eszközök piaca. Hírközlési szolgáltatás: Olyan, más részére ellenszolgáltatásért végzett távközlési tevékenység, amely küldemény, adat, jel, kép, hang, továbbá bármilyen információ továbbítása a hírközlési infrastruktúra használatával. Hírközlő berendezések: A távközlő berendezések összessége. Forgalomba hozatal: Hírközlő berendezések visszterhes vagy ingyenes, első ízben történő rendelkezésre bocsátása, így különösen az adásvétel, egyéb átengedés, saját felhasználásra történő gyártás esetén az üzembe helyezés vagy közvetlen behozatal.

3 Internet: Az egész világra kiterjedő, információcserét, biztosító hálózatot jelenti, amely az Internet Protokollt (IP) alkalmazó kereskedelmi, kutatási és oktatási hálózatok sokaságából áll. Szolgáltatás: A szolgáltatás a jelen szabályzatban és mellékleteiben definiáltak szerinti Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel SZJ száma: , mely 25% ÁFA alá esik. Hálózat: Jelenti a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök összességét, amelynek a Szolgáltató által meghatározott részét kizárólag az Igénybevevő rendelkezésére bocsátja. Szolgáltatás-hozzáférési pont (végpont): A Szolgáltató a szolgáltatást a távközlési hálózat és az adatátviteli hálózat között elhelyezkedő távközlési berendezés távközlési hálózat felé eső pontján nyújtja. Hálózati interfész: A távközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más távközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál. Előfizetői interfész: Olyan fizikai szolgáltatás-hozzáférési csatlakoztatási felület - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely a felhasználónak hozzáférést biztosít a távközlő hálózathoz. Távközlő berendezések: A hálózati berendezések, rádió-berendezések és távközlő végberendezések összessége. Távközlési szolgáltatás: Az a díjmentes vagy ellenszolgáltatásért végzett hálózati, illetőleg előfizetői szolgáltatás, amely részben vagy egészben jeleknek távközlő hálózaton történő átviteléből és irányításából áll. Távközlő hálózat: Átviteli rendszerek és - ahol ez értelmezhető - a hálózatban a hívásirányításra szolgáló kapcsoló berendezések, továbbá más erőforrások, melyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy elektromágneses közegen. Távközlési tevékenység: Olyan tevékenység, melynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény különféle távközlő-hálózatokon eljut egy vagy több felhasználóhoz. Távközlő végberendezés: Olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amelynek rendeltetése a távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hálózati végponton keresztül a távközlő hálózattal való együttműködés céljából. Telepítés: Rádióállomás, rádió-távközlő rendszer, illetőleg rádió-távközlő hálózat kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek adását és/vagy vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás, illetőleg kísérleti üzemeltetés nélkül. Összeköttetés: Két végpont között létesített, a Hálózat részét képező távközlési csatorna.

4 TCP / IP protokoll: (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): Kapcsolat vezérelt protokoll, mely biztosítja az adatátvitelt, a hibajavítást és az elvesztett csomagok újraküldését a teljes átvitelig. Az átvitel az Internet Protokoll alapján megcímzett két számítógép között történik. Összekapcsolás: Egyazon vagy különböző távközlési szolgáltatók által használt távközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az egyik szolgáltató felhasználói információt cserélhessenek ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, illetve hozzáférhessenek más szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA 2.1. HELLO Hívókártyák VoIP telefon szolgáltatás Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (Részletesen lásd a 1. számú mellékletben!) 3. AZ ÜGYFÉL SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Annak a leendő Ügyfélnek, aki az IP-alapú telefon szolgáltatást igénybe kívánja venni, Ügyfélszerződést kell kötnie a Szolgáltatóval, mely szerződés meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Szerződő felek az Ügyfélszerződést írásban köthetik meg, kivételes esetben az Ügyfélszerződés ráutaló magatartással is létrejöhet. Ráutaló magatartással létrejöttnek tekinthető a szerződés, amennyiben az igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette, az igénylő az Ügyfélszolgáltatást igazolható módon igénybe vette. Ügyfél szerződés: a szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés, amely az egyedi Ügyfélszerződésből, az ÁSZF-ből és annak kiegészítő mellékleteiből áll. Az Igénylő a kívánt IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést, szerződés megkötésére irányuló megrendelést nyújthat be szóban, írásban vagy távbeszélőn a Szolgáltatóhoz. A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfél a mellékletekben megjelölt ügyfélkapcsolati módokon nyújthatja be a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét. Az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei az alábbiak: Igénylő neve (cégszerű megnevezés); Igénylő elérhetősége ( cím vagy telefon); A hozzáférési pont létesítési helye; Igényelt szolgáltatások felsorolása; Igénybejelentés helye, időpontja. A szerződés megkötéséig az igénylő a megjelölt adatokat bármikor megváltoztathatja, az igényt díjmentesen átírathatja.

5 Szolgáltató jogosult üzemeltetési, fejlesztési és marketing vizsgálatok céljára az igénylőktől egyéb adatokat is bekérni szigorúan belső felhasználásra. A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - határidő megjelölésével felhívja az igénylőt. Az ajánlattétel időpontjának azt kell tekinteni, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a Szolgáltató ügyfélkapcsolati helyére beérkezik. A Szolgáltató az igénybejelentés alapján tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, és a tájékoztatás alkalmával átadja, vagy azt követően postán illetve elektronikus úton megküldi az ügyfél számára az egyedi Ügyfélszerződést két példányban, melyeket az ügyfél (cégszerűen) aláírva köteles visszaküldeni a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a hiánytalan igénybejelentés alapján a létesítés műszaki feltételeinek megléte esetén - szerződéskötési ajánlatát 10 napon belül írásban teszi meg. Az igénylő a Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az igénylő az ajánlatot 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhető. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a szerződést kötő ügyfél rendelkezzék a szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges eszközökkel. A szolgáltatás igénybevétele érdekében az Ügyfélnek biztosítania kell az IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök üzemképes állapotát, ezen eszközök alkalmassá tételét a szolgáltatás igénybevételéhez a szerződés időtartama alatt. A szolgáltatás észlelhető hiányosságait az Ügyfélnek haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató hibaelhárító szolgálatánál. Az Ügyfél kötelezettsége a hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele. Amennyiben az Ügyfél jogellenes magatartásával más Ügyfeleket is érintő hibaelhárítást hiúsít meg, a Szolgáltatónak okozott kárért felelősséggel tartozik. A szolgáltatás időtartama minden esetben egyedi megállapodás függvénye, akár ideiglenes is lehet. A szolgáltatás igénybevételének - esetleges - földrajzi korlátait az ÁSZF mellékletei tartalmazzák. 4. AZ ÜGYFÉL HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) AZ IGÉNYBEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTVA A szerződés hatálybalépése után a Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződésben vállalt teljesítési határidőtől lehetővé teszi a szolgáltatás igénybevételét az ügyfél részére. Amennyiben felek a teljesítésre külön határidőben nem állapodnak meg, úgy Szolgáltató az Ügyfélszerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles hozzáférési pontot létesíteni.

6 Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Ügyfél a Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha a felek az Ügyfél hozzáférési pont létesítésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg. 5. AZ ÜGYFÉLSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AZ ÜGYFÉL ADATAINAK LISTÁJA, AZ ÜGYFÉL JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK Az Ügyfélszerződésnek a következő adatokat kell kötelező jelleggel tartalmaznia: a.)az Ügyfél neve, lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, nyilatkozat arról, hogy a szolgáltatást természetes személyként vagy nem természetes személyként kívánja igénybe venni. b.)egyéni Ügyfél (természetes személy) esetén az Ügyfél leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje. Ha a természetes személy Ügyfél életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az Ügyfélszerződésnek a törvényes képviselő e pontban felsorolt adatait is fel kell tüntetni. c.)nem természetes személy - Ügyfél esetén az Ügyfél cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az Ügyfél bankszámlaszáma. Az egyedi Ügyfélszerződés - az Ügyfél jogviszony - azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Ügyfél által is aláírt egyedi Ügyfélszerződést. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés létrejöttének időpontjának a szolgáltatás átadás/átvételének napja tekintendő. Az Ügyfélszerződés - általában - határozatlan időre jön létre. Amennyiben - a felek megállapodása alapján - határozott idejű szerződés jön létre, annak időtartama 30 napnál rövidebb nem lehet. Ha az Ügyfél a határozott időtartam lejárta előtt legalább 1 hónappal írásban nem jelzi, hogy az Ügyfélszerződést a határozott időtartam lejártával meg kívánja hosszabbítani, úgy az Ügyfélszerződés az eredeti időtartam lejártával megszűnik. 6. AZ ÜGYFÉLSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELŐFIEZTŐ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK A HATÁRIDEJE Az egyedi Ügyfélszerződés - általában - a felek egyező akaratával módosítható. A szerződésmódosításra, a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Szolgáltató az Ügyfél módosítási kérelmét 10 napon belül teljesíti. Szolgáltató díjmentes és alanyi jogú lehetőséget biztosít minden Ügyfele számára, hogy Ügyfél definícióját (természetes személy, nem természetes személy) módosíthassa. A módosítás mindig az igény bejelentését követő hónap elsejével lép életbe. Szolgáltató az ÁSZF-et bizonyos feltételek esetén (pl. jogszabály módosulása alapján, a díjakat pedig a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között) jogosult egyoldalúan módosítani. A

7 Szolgáltató a módosított ÁSZF-et köteles a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal az ügyfélkapcsolati helyeken közzétenni, és a módosításról köteles az Előfizetőt a hatályba lépést megelőzően 15 nappal értesíteni. A módosított, általános szerződési feltételek a korábban kötött Előfizetői szerződéseket módosítják és kiegészítik. Szolgáltató a tájékoztatás ügyfélszolgálatán történő közzétételének az alábbiak teljesítésével tesz eleget: - a tájékoztatást a helyiségben, és/vagy az Interneten működtetett ügyfélszolgálatán közzéteszi, továbbá - az abban foglaltakról a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad. Szolgáltató az Ügyfél értesítésére fennálló kötelezettségének a következő módon tehet eleget: Az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy Elektronikus körlevélben történő értesítéssel, vagy Egyéb távközlési úton (pl. telefon útján) Az értesítendő Ügyfelek körétől függően az értesítés történhet országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató értesítésének az alábbiakat kell tartalmaznia: Utalást az ÁSZF módosítására A módosítások lényegének rövid leírása A módosítások hatályba lépésének időpontját A közzétett ÁSZF elérhetőségét Ha a Szolgáltató az Ügyfél által igénybe vett Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét, Szolgáltató nem köteles az Ügyfelet az ÁSZF azon módosításáról tájékoztatni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. Az egyedi Ügyfélszerződés ÁSZF-től eltérő része írásban, szóban illetve ráutaló magatartással a felek egyező akaratával módosítható. Az egyedi Ügyfélszerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat kell - értelemszerűen - alkalmazni. A szerződés módosítása alól kivételt képez a díjak megváltoztatása, amelyre a Szolgáltató - tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló hatályos jogszabályi keretek között jogosult. A Szolgáltató jogosult a díjakat rendszeresen felülvizsgálni, és azokat megváltoztatni, ha a díjváltoztatás mértéke nem haladja meg a legutolsó díjemelés óta, a KSH által kimutatott termelői árindexet. A Szolgáltató a díjváltoztatás mértékéről és időpontjáról a díjváltoztatást megelőző 15 nappal előbb írásban értesíti az Ügyfelet.

8 A díjváltoztatás időpontjában esedékes díjakat az Ügyfelek a Szolgáltató részletes díjelszámolása alapján kötelesek kiegyenlíteni. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatónak a megváltozott összegben kiállított tartozását az esedékesség időpontjáig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést megszüntetni oly módon, hogy az Előfizető felszólításra kerül a díjtartozás kiegyenlítésére, majd ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló Kormány Rendelet alapján 45 napos felmondási idővel jogosult az Ügyfélszerződést felmondani. A felmondási időszak alatt Előfizető HELLO Hívókártyák hálózatból kimenő hívásait a Szolgáltató korlátozza. Amennyiben a megváltozott díjakat tartalmazó számla kifizetése nem történik meg a megjelölt fizetési határidőn belül, akkor a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a szolgáltatást, miután előtte legalább 15 nappal írásban értesítést küldött e szándékáról. A Szolgáltató beruházási és üzemeltetési költségeinek a legutolsó díjemelés óta a KSH által kimutatott termelői árindexet meghaladó indokolt mértékű emelkedése esetén a Szolgáltató a díjváltoztatás mértékéről és időpontjáról az Ügyfelet, a díjváltoztatást megelőző 15 nappal előbb a díjváltoztatás mértékének indoklásával együtt írásban értesíti. Az Ügyfél díjazás ellenében kérheti a Szolgáltatótól az összeköttetés végpontjának a Szolgáltató működési területén belüli áthelyezését, vagy a végpont műszaki paramétereinek megváltoztatását. Az Ügyfél hozzáférési pont helyének, címzésének megváltoztatására irányuló szerződésmódosítás esetén a Szolgáltató az IP-alapú telefon szolgáltatás Árjegyzékében rögzített díjat érvényesíti. Szolgáltató az Ügyfél bejelentés alapján az igényt teljesíti és értesíti az Ügyfelet az áthelyezés lehetőségéről. Amennyiben az Ügyfél igénye a kérelem beérkezését követő 30 napon belül megvalósítható, úgy Szolgáltató erről Ügyfelet tájékoztatja, és az Ügyfél hozzáférést áthelyezi. Amennyiben az áthelyezési igény a kérelem beérkezését követő 30 napon belül műszaki feltételek hiányában nem valósítható meg, erről Ügyfelet a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) a kérelmezéstől számított 15 napon belül értesíti. Az Ügyfél hozzáférési pont megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig az Ügyfél jogviszony szünetel. Az Ügyfél módosíthatja a számlázás címét, melyet írásban köteles bejelenteni az egyedi szolgáltatási szerződésben meghatározott ügyfélkapcsolati helyen, a Szolgáltató az igényt 30 napon belül - díjmentesen - teljesíti. Szolgáltató az IP-alapú telefon szolgáltatás körében, annak szerződési feltételeiben beálló változásokról tájékoztatja Ügyfeleit. Az IP-alapú telefon szolgáltatás keretében meglévő termékekben (Ügyfél szolgáltatásokban) bekövetkezett változásokat az ÁSZF mellékleteibe bevezeti. Az Ügyfél adataiban (cégnév, székhely, telephely) valamint képviselői személyében bekövetkezett változásokról köteles a Szolgáltatót - haladéktalanul, de legkésőbb - az adatváltozást követő 15 napon belül írásban értesíteni. Amennyiben az Előfizető bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az adataiban bekövetkezett, de határidőre be nem jelentett változásokra érvényesen nem hivatkozhat. A Szolgáltató az Ügyfél kérésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az Ügyfélszerződést, ha az Ügyfél személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az Ügyfél nem köteles belépési díjat fizetni, az átírás esetén fizetendő szerződésmódosítási díj összegét a

9 10. számú melléklet tartalmazza. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétől számított 30 nap. Ezen határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét köteles az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejűleg az Ügyfél hozzáférési pont helye is megváltozik. 7. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ÜGYFÉL ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDŐTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE Az Ügyfél kérésére a szolgáltatás határozott időre szünetelhet a határozott idejű szerződések esetén. A szüneteltetés minimum 1 hónap és mindig egész hónap időtartamú lehet, de maximum 6 hónap lehet. Az Ügyfél erre vonatkozó kérelmét írásban, legalább a szünetelés kezdő időpontja előtt 10 nappal köteles benyújtani Szolgáltatóhoz. Szünetelés időtartama egy naptári éven belül nem haladhatja meg a 6 hónapot. Az szüneteltetés kérés díjmentes. Az Ügyfél által kért szünetelés időtartama beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szünetelés az Ügyfél jogviszonyt nem érinti. A szüneteltetés kizárólag akkor kérhető, ha az Ügyfél a korábbi számláit már mind kiegyenlítette. A Szolgáltató elháríthatatlan külső ok vagy jogszabály alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetén szüneteltetheti a szolgáltatást. A Szolgáltató szüneteltetheti a szolgáltatást, azt követően, hogy Ügyfél a Szolgáltató képviselőjét nem engedte oda a szolgáltatás végpontjához annak ellenére, hogy otthon tartózkodott és Szolgáltató képviselője erre megkérte A szerződés felmondásának szabályai az Ügyfél részéről Az Előfizető bármikor indokolás nélkül írásban 8 (nyolc) napos felmondási idővel rendes felmondással felmondhatja a határozatlan idejű Ügyfélszerződést. Az Ügyfélszerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő nyolcadik nap. Határozott vagy határozatlan idejű szerződést az Ügyfél a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg. Az Ügyfélnek a felmondást a Szolgáltatónak az egyedi szolgáltatási szerződésben megjelölt ügyfélkapcsolati helyére kell eljuttatni. A szerződés megszűnése nem mentesíti az Ügyfelet az Ügyfél jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítése alól. Az Ügyfél köteles, a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről

10 A Szolgáltató rendes felmondással és azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással jogosult az Ügyfélszerződést megszüntetni. Indoklás, esetén jogosult Szolgáltató rendkívüli felmondással élni azon ügyfelek esetében is, akikkel határozott idejű szerződést kötött. A rendkívüli szerződés felmondásának lehetséges okai: A késedelmes fizetés, második alkalommal történő figyelmeztető értesítő (elektronikus és / vagy postai) figyelmen kívül hagyása esetén. Tisztességtelen piaci magatartás alapos gyanúja esetén, mely kimeríti a Szolgáltató által nyújtott IP alapú telefonszolgáltatás továbbértékesítését vagy annak harmadik fél részére történő engedélyezését. Nem rendeltetésszerű használatból, vagy az Ügyfélre visszavezethető probléma esetén, különös tekintettel a Szolgáltatót, ez okból ért, indokolatlan erkölcsi kár esetén. 8. A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE Az ügyfélszolgálat az Ügyfélnek a szolgáltatással kapcsolatban, a szolgáltatás minőségére vonatkozó - írásban, telefonon vagy személyesen tett - észrevételét (észrevételeit), reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatja az Előfizetőt. A beérkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban válaszol. Előfizető a Szolgáltató Internetes oldaláról letölthető hibabejelentő űrlapon teheti meg hibabejelentését. A hibaelhárítás kizárólag az IP telefon szolgáltatáshoz használt készülék, valamint a Szolgáltató szerverének meghibásodására terjed ki. A beszédátvitelhez használt publikus Internet hálózat meghibásodása, azok szándékos korlátozása az IP telefon szolgáltatás igénybevételére, valamint az Előfizető egyéni tűzfal, hálózati eszköz és/vagy vírusirtó programjainak nem megfelelő beállítása, nem minősül a Szolgáltató részéről hibajelenségnek. 9. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, Internetes honlapján tájékoztatja ügyfeleit. Az ügyfélszolgálat az Ügyfélnek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, telefonon vagy személyesen tett - észrevételét (észrevételeit), reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet. A beérkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban válaszol. Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő felek a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11 A Szolgáltató felelőssége az IP-alapú telefon szolgáltatást illetően, kizárólag a Szolgáltató szerveréig, illetve az Előfizető végkészülékére terjed ki. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet az ügyfélkapcsolat helyében bekövetkező változásról. Az Ügyfél reklamációja esetén a Szolgáltató a reklamáció elbírálásának alapjául szolgáló bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségétkizárólag a saját adatok vonatkozásában - az Ügyfél számára biztosítja. A Hírközlési Területi Hivatal a Szolgáltató jogszabályokban előírt szerződési kötelezettségeinek teljesítését jogosult ellenőrizni, és az ezzel kapcsolatban keletkezett adatokba betekinteni. 10. AZ ÜGYFÉL JOGAI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Szolgáltató köteles a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint eljárni. Az IP-alapú telefon szolgáltatásra kötött Ügyfélszerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Ügyfél vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az érték az, amellyel az Ügyfél meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Ügyfelet ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléshez szükséges. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket az IP-alapú telefon szolgáltatás érdekkörén kívül eső meghibásodásból vagy elégtelenségből adódtak. Ilyen például az Ügyfél által igénybevett, de nem a Szolgáltató által biztosított Internet hozzáférés minősége, az Ügyfél vagy az Ügyfél Internet szolgáltatója által korlátozott IP átjárhatóság, az Ügyfél által működtetett tűzfal és/vagy vírusirtó program nem megfelelő konfigurálása. Szolgáltató mentesül a kártérítési felelőssége alól amennyiben az Ügyfél az érdekkörébe tartozó okból a végberendezésre vonatkozó előírások megszegésével rontja a szolgáltatás minőségét vagy egyéb módon kárt okoz. Amennyiben a szolgáltatás nem rendelkezésre állása az Ügyfélnek felróható okból következett be, úgy az Ügyfél nem jogosult a díjjóváírásra. A szolgáltatás ellenértékeként kiküldött számla meg nem fizetése miatti korlátozás esetén a Szolgáltatót nem terheli a díjjóváírási kötelezettség. Az Ügyfelet felelősség terheli a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából, megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezés csatlakoztatásából, a hibaelhárítás, karbantartás nem megfelelő biztosításából, illetve, a szerződésben rögzített kötelezettségének megszegése esetén, a Szolgáltatónak okozott kárért.

12 Az Ügyfél nem kísérelheti meg a szerződés tárgyát képező szolgáltatás megváltoztatását, átalakítását. E kötelezettség megszegése esetén az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott kárt. Az IP-alapú telefon szolgáltatást harmadik félnek továbbértékesíteni az ASK FOR Kft. vel történt előzetes egyeztetést követően engedélyezett. A szolgáltatás hozzáférési pont bármilyen idegen általi használat felelőssége a szerződött Ügyfelet terheli. Szerződő felek közötti jogvita rendezésének eljárása, a bejelentések és panaszok intézésének módja, az eljáró hatóságokkal kapcsolatos kérdések - egyebekben - a 10. pontban szabályozottak. A szolgáltató nem vállal felelősséget Vis Major (elháríthatatlan külső ok) esetén a szolgáltatás folyamatos működéséért. Ilyen esemény többek között a természeti katasztrófa, szabotázs, terrorcselekmény, honvédelmi törvény, rendőrségi intézkedés, vagy bármi ok, melynek helyreállítása a Szolgáltató részéről, belátható időn belül nem megvalósítható. 11. A VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI Az IP-alapú telefon szolgáltatás igénybevételéhez csak megfelelőség-tanúsítással és megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést szabad használni. 12. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A Szolgáltató adatszolgáltatást csak a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. számú Törvény figyelembevételével végez. Adatkezelési tevékenysége során a Szolgáltató jogosult a hírközlésről szóló évi XL. Törvény és a 253/2001. Kormány Rendelet adatkezelési rendelkezéseinek figyelembevételével eljárni. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag az Ügyfélszerződést vállalt kötelezettségeinek a teljesítéséhez, továbbá az ugyanebben részletezett kötelezettségek nem teljesülése esetén használhatja fel. Az Ügyfélszerződést megkötésével az Ügyfél hozzájárul, hogy ha az Ügyfélszerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a szükséges személyes adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Ügyfél azonosítás és/vagy követelés-érvényesítés céljából adatkezelésre és feldolgozásra átadja. Reklamáció esetén a Szolgáltató a reklamáció elbírálásának alapjául szolgáló bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségét, kizárólag a saját adatok vonatkozásában, az Ügyfél számára biztosítja. A Szolgáltató garantálja azt, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hálózata megfelel a hálózat védelmére vonatkozó követelményeknek. A Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített Ügyfélnyilatkozatnak megfelelően jár el a

13 referencialistában történő megjelenítéssel kapcsolatban. A Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés, vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a hálózatán továbbított adatok változatlanságáért vállalja a felelősséget, azok tartalmáért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A Hírközlési Területi Hivatal a Szolgáltató jogszabályban előírt szerződési kötelezettségeinek teljesítését jogosult ellenőrizni, és az ezzel kapcsolatban keletkezett adatokba betekinteni. Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott betekintési jogokat biztosítja. 13. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES DÍJAK, DÍJAZÁSI IDŐSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE Ügyfél a beszélgetések díjait előre, úgynevezett hívókártya kódok, megvásárlásával teljesíti. Ez történhet banki átutalással vagy készpénzes vásárlással. Egyedi megállapodás alapján, a beszélgetési díjak utólagos díjfizetésére is lehetőséget biztosít Szolgáltató. Ez minden esetben a Szolgáltató döntésének függvénye. Egyszeri csatlakozási díj: Minden estben a megvásárolt készülék ára, melynek kifizetésével az Ügyfél tulajdonjogot szerez a használt készülékre. A szolgáltatást utólag fizető Előfizetők minden hónap 5-ig megkapják a Szolgáltató által küldött, és előzetesen kölcsönösen elfogadott havi előfizetési díjról szóló számlát, melyet 8 napos banki átutalással kötelesek kiegyenlíteni. 14. A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN IP-alapú telefon szolgáltatás esetén a szolgáltató-választás nem értelmezhető. 15. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE Szolgáltató általános szerződési feltételeit a függelékekben megjelölt ügyfélkapcsolati helyein közzéteszi. Ezen ÁSZF-ről az Előfizető - térítés ellenében - másolatot kérhet. Az ÁSZF Szolgáltató WEB oldalán (www.hellokartya.hu) folyamatosan elérhető. A Szolgáltató az Ügyfelet az ÁSZF módosításáról, valamint jogszabályban és/vagy az ÁSZF-ben meghatározott értesítési kötelezettség teljesítése során a következőképpen értesítheti: a) Az Ügyfelet közvetlen, írásbeli értesítésével (levélben), vagy b) Elektronikus körlevélben.

14 c) Egyéb távközlési úton (hangfelvétellel maradandó módon rögzítve). d) Az értesítendő Ügyfelek körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az Előfizetőt a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal korábban köteles értesíteni. Ez a kötelezettség Szolgáltatót nem terheli, amennyiben az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a) Utalást az ÁSZF módosítására b) A módosítás lényegének rövid leírását c) A módosítások hatályba lépésének időpontját d) A közzétett ÁSZF elérhetőségét

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF alkalmazásában az

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben