Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság"

Átírás

1 Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális munkát szeretnék tanulni. Leendő szociális munkásként nyitott szemmel jártam szülőfalumban, Kisvejkén, érzékeny voltam a szociális problémákra. Megfigyeltem néhány környékbeli kistelepülés szociális ellátását, amelynek szerves része volt a falugondnoki szolgáltatás mint szociális alapszolgáltatás. A bonyhádi kistérségben négy falugondnoki szolgálat található. A vizsgált kisvejkei, závodi és mucsfai mellett még egy Bonyhád közelében fekvő kis településen, Mőcsényben. 1 Kistelepülésen élőként a saját bőrömön tapasztaltam a falusi lét előnyeit és hátrányait is. Az apró falvakban a munkanélküliség mellett gondot okoz a szolgáltatásoktól való távolság is. Az infrastruktúra nem megfelelően kiépített, hiányoznak a jó minőségű jó utak. Gyakran nincs a településeken iskola, rendszeres orvosi ellátás. A bevásárlást, hivatalos ügyeket a lakosok gyakran a távolabb eső városban intézik. Amelyik család nem rendelkezik gépjárművel, számos nehézség előtt találja magát. A menetrendszerű buszjáratokhoz kell igazodniuk, terheiket kénytelenek nehéz szatyrokkal hazáig cipelni. Vizsgálódásom célja, hogy rámutassak: a falugondnokok miként tudnak hozzájárulni a települési hátrányok csökkentéséhez a munkájukkal. Ehhez szükséges behatóbban megvizsgálni, hogy pontosan mik is ezek a nehézségek. Kutatásomat Tolna megye három szomszédos 600 fő alatti kistelepülésén végeztem. Kisvejkén, Závodon és Mucsfán hasonló körülményekkel találkoztam. Mindhárom településen működik falugondnoki szolgáltatás, azonban eltérő formában, eltérő feltételekkel. 1 Szocionet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szociális Kalauz Dél-Dunántúli Régió p. 1

2 Úgy vélem, hogy a vizsgálni kívánt településeken a falugondnoki szolgáltatás megjelenésével javult a hátrányos helyzetűek sorsa és a szociális alapellátás. Dolgozatomban az elméleti felvezetés után a három település falugondnokaival készített interjút és a falvak lakóinak fős mintáján lekérdezett kérdőívet elemzem. Az SPSS 11.5 for Windows programjával dolgoztam fel a kérdőívek adatait. A dokumentum-elemzés módszerét használtam. Dolgozatom végén egy eset leírása található. 2. A kistelepülésen élők helyzete, problémái A Csörsz Klára által szerkesztett Falu és Tanyagondnoki Képzés Jegyzet 2009 című kiadványban Csörsz nyolc pontban foglalja össze a kistelepülések legfontosabb problémáit. A felsoroltak közül én az első hatot emeltem ki ebből a felsorolásból, ezeket a pontokat ismereteim alapján próbálom értelmezni. A kistelepülések, tanyás térségek legfontosabb problémái: Hátrányos földrajzi fekvés, zsáktelepülések Ezen problémák a rossz infrastruktúrából adódnak. A városok, más települések nehezen megközelíthetőek, nehezen elérhetőek. Legrosszabb helyzetben a zsákfalvak vannak. Zsákfalu az a település, amely a fő közlekedési útról mellérendelt úttal fűződik le, vagyis közlekedéshálózat szempontjából zsákutca Intézmény-, infrastruktúra- és szolgáltatáshiányok A kistelepüléseken kevésbé kiépített az önkormányzati-, szociális-, egészségügyi-, oktatási- és kulturális ellátó-rendszer, mint a magasabb lakosságszámú településeken. Ennek következtében kevesebb szolgáltatáshoz lehet közvetlenül hozzájutni. A településeken gyakran nem a szolgáltatások, hanem csak a hozzáférés biztosított. 2 Csörsz Klára (szerk.): Falu és Tanyagondnoki Képzés Jegyzet p. 3 letöltve: november 12. 2

3 Magyarországon kettő alapszolgáltatást kell kötelezően nyújtania egy kistelepülésnek, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást. A családsegítéshez való hozzáférést is biztosítani kell minden településen. Ennek ellenére nem minden kistelepülésen megoldott a szociális étkeztetés Munkahelyek hiánya, elszegényedés A kistelepüléseken részben a lakosságszám, részben a költségek és az ingázás miatt nem gazdaságos a munkahelyteremtés. Ennek következtében egyre több kistelepülésen a szociális ellátások jelentik a lakosság jelentős bevételi forrását, mivel elhelyezkedni, ingázni nem tudnak. A szociális ellátás a megélhetésre is alig elegendő, félretenni, tartalékolni már nem tudnak a szegény családok egy esetlegesen bekövetkező plusz kiadásra (pl.: betegség, haláleset). Ezáltal kiszolgáltatottá válnak, függnek az ellátás összegétől Elöregedés A fent említett problémák miatt a fiatalok elköltöznek a kistelepülésekről a városokba munkahely reményében. Javarészt az idősebb, gyakran betegebb, egyedülálló öregek maradnak a falvakban Etnikai összetétel változása A fiatalok magas arányú elvándorlása miatt a kiöregedett falvakban az ingatlanárak csökkennek. Nehéz túladni a telkeken, házakon. Az olcsóbb, alacsonyabb komfortfokozatú házakba nagyobb arányban költöznek romák, szegény, sokgyermekes családok. Ez is gerjesztheti a szociális feszültségeket Helyi közösségek, tradíciók elsorvadása, értelmiség, mértékadó személyek hiánya A fiatalok elvándorlása és a munkahelyek megszűnése után a falvak jó esetben alvó településekké válnak. Az alvó település egy város vonzáskörzetéhez tartozik, és a 3

4 lakosság döntő többsége a városokba jár dolgozni, csak este tér vissza otthonába - aludni. 4 Emiatt hanyatlik a közösségi, társasági élet. Saját településemen is tapasztaltam a közösségi élet hanyatlását. A rendszerváltás előtt még működött mozi a településen, ami néhány évtizede bezárt. A könyvtár sem üzemel jelenleg. A fiataloknak és az idősebbeknek sem biztosított a kulturált sportolási és szórakozási lehetőség. A magasabb iskolai végzettségűek elköltöznek a településekről a jobb munkahely reményében. A kistelepülések lakossága jellemzően nagyobb arányban alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen, mint a városokban, nagyobb településeken. Ennek oka, hogy a rendszerváltás után az agrár-értelmiség a termelő szövetkezetek bezárásával eltűnt. A kistelepüléseken a gyermekszám és az anyagi források csökkenése következtében az oktatási intézmények megszűntek, így az iskolához kötődő értelmiség, a pedagógusok jelentős része elköltözött a falvakból. 3. A falugondnoki szolgáltatás elméleti megközelítése, elindításának története, törvényi háttere 3.1. A falugondnoki szolgáltatás elméleti megközelítése Mi a különbség a falu- és a tanyagondnoki szolgáltatás meghatározása között? Mi a tanya- és falugondnoki szolgáltatás célja? Ezekre a kérdésekre szintén a hatályos évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (továbbiakban Szociális törvény) kerestem a választ, de több forrásban is ( v.ö. Csörsz, ) nyomára bukkanhatunk. 5 A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra), közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondok alkalmazásával és a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű üzemeltetésével biztosítanak. 6 A Szociális törvény megfogalmazta a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás célját is: 4 letöltve: november Csörsz Klára (szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p., 34. p., 45.p., 53. p. 6 Csörsz Klára (szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p. 4

5 A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 7 A célokban megfogalmazottakban látni lehet, hogy: A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. 8 A falugondnoki szolgáltatás meghatározása után a tanyagondnoki szolgáltatást is definiálja a jogszabály. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. 9 A Szociális törvény arról is rendelkezik, hogy mi a teendő akkor, ha egy település a tanya- és falugondnoki szolgáltatás feltételeinek is megfelel. Egy településen - amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel - vagy falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtethető. 10 A szolgálat 1990 augusztusa óta működik Magyarországon. Hungarikumnak számít, mivel Magyarországon indult elsőként hasonló kezdeményezés. Azóta az erdélyi falugondnokokat is Magyarországon képzik. Az aprófalvak demográfiai problémái a 60-as évek elején kezdődtek. A tendencia a kistelepülések gazdaságának egyesítésével, és ezzel párhuzamosan a nagyközségek évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 60. (1) 8 Szociális törvény 60. (2) 9 Szociális törvény 60. (3) 10 Szociális törvény 60. (5) 5

6 szerepének megerősítésével kezdődött. Gazdaságilag és a szolgáltatásokat tekintve az 1970-es évektől kezdődően gyengítették a törpefalvak pozícióját A falugondnoki szolgáltatás elindításának története Az előzőekben említett problémákat és a falu- és tanyagondnoki szolgálatok szükségességét Kemény Bertalan területfejlesztő ismerte fel a rendszerváltozás előtti években. Kemény bejárta Somogy megye településeit, és mindenütt talált arra példát, hogy miért érdemes egy-egy talapülésnek fennmaradnia. Olyan emberekkel találkozott, akik felvállalták a falut, akik öntevékenyen, sajátos megoldások megvalósításával sokat tettek településük fennmaradásáért. A megismert példák meggyőzték arról, hogy a bekörzetesítés, intézményelvonás alapelveivel szemben egyetlen ember is képes tenni. Egy ember több mindenhez is érthet, ha a település tényleges érdekeiből, a helyi valóságból indul ki. E példák tapasztalata alapján Kemény kérdést fogalmazott meg: mi kell a megszűnésre ítélt falvak megmaradásához? A választ három pontban foglalta össze: 1. Autonómia önkormányzó képesség 2. A kis falvakban a háztáji termelés bővítése, családi gazdaságok támogatása 3. Egy ember mikrobusszal, aki biztosítja a szolgáltatások elérését: ez a falugondnok. 12 A jelenleg működő falugondnoki szolgáltatások a harmadik pontra reagálnak leginkább, hiszen a falugondnoki szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele személy- és áruszállításra is alkalmas 8+1 férőhelyes, személyszállításra vizsgáztatott gépjármű. 13 Fontos, hogy alkalmas legyen idősek, gyerekek s mozgáskorlátozottak szállítására is. Ennek érdekében a legtöbb gyermekmagasító üléssel, rámpával, kihúzható lépcsővel ellátott. 11 Az aprófalvak népességmegtartó képességének állapota, változásai, irányai, illetve javításának lehetőségei beszámoló tanulmány. Facilitátor, Mediátor és Szociológus Munkacsoport ( vezető: Székely György ) Budapest, p. 12 Csörsz Klára (Szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p. 13 Csörsz Klára (Szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p. 6

7 Miután a falugondnoki szolgáltatás egyik fontos eleme a személyszállítás, ezért úgy gondolom, hogy a falugondnok fő tevékenységei közé tartozik a gépjármű fenntartása, működtetése. Először a falugondnoki rendszer bevezetését 1989-ben javasolta a Falufejlesztési Társaság a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Tanács vezetőinek. A megyei közgyűlés támogatta a kísérlet elindítását. Így 1990 nyarán 24 helyen indult meg - főként Barkas típusú kisbuszokkal a falugondnoki szolgálat ben bekapcsolódott a rendszer támogatásába a Népjóléti Minisztérium, az akkori szociális tárca. 14 A falugondnoki szolgáltatás egyik alapértékének tekinthető: Kis befektetés (egy ember munkaideje és egy mikrobusz fenntartási költségei) - nagy eredmény elve. 15 A falugondnoki szolgáltatás Kemény Bertalan vizsgálódásai hatására először, immár nem kísérleti jelleggel, Somogy megyében jött létre. A dél-dunántúli régióhoz kapcsolódva megemlítendő, hogy Somogy megyében 116, Tolna megyében 40 fő volt a tanya- vagy falugondnok száma 2009-ben. Baranya megyében található a legtöbb falugondnok a régióban egy 2009-es adat szerint - számuk 152 volt ekkor. Magyarországon Borsod Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb a számuk, 2009-ben 165-en teljesítettek szolgálatot. 16 (1. számú melléklet) 1. számú ábra: A dél-dunántúli megyék elhelyezkedése, földrajzi fekvése p. letöltve : november Csörsz Klára (Szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p. 16 Falu- és Tanyagondnoki Szolgálatok megyénként (2009) szerk: Magyar Tanya- és Falugondnoki Szolgálat 17 letöltve: október 12. 7

8 Egy 2006-os adat szerint a falugondnoki szolgáltatás az 500 fő alatti kistelepülések (ún. aprófalvak) 47%-ában volt megtalálható, ami a többi település-kategóriához képest kiugróan magas volt. Ennek hátterében a gyenge tömegközlekedés, a rossz infrastruktúra áll Törvényi háttér Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény ( Szociális törvény) 60. -a határozza meg a szolgáltatást. A települési önkormányzat meghatározza a szociális feladatok körét helyi rendeletében, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálat által ellátandó szociális feladatokat. Az önkormányzat a szolgáltatások működtetésére ellátási szerződést köthet civil szervezettel is. Működési engedély szükséges az állami normatívához való hozzájutáshoz, amely fedezi a szolgáltatás költségeinek nagyobb részét. A hiányzó összeget a képviselő-testület határozata alapján települési költségvetésből finanszírozzák. A működési engedélyt a helyileg illetékes városi jegyző adja ki Az aprófalvak népességmegtartó képességének állapota, változásai, irányai, illetve javításának lehetőségei beszámoló tanulmány - Készítette: Facilitátor, Mediátor és Szociológus Munkacsoport ( Vezető: Székely György szociológus) Budapest, p /1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 8

9 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről E rendelet szabályozza a szociális szolgáltató működésének engedélyezését, ellenőrzését és megszűnését. A működési engedély egyik feltétele a falu- és tanyagondnoki tanfolyam elvégzése. 20 A képzés Vértesacsán zajlik, tanfolyam jellegű. Kétszázhatvan órából áll, ebben száznyolcvan óra elmélet van. Az elméleti oktatás bentlakásos rendszerben történik. Nyolcvan óra gyakorlat van, ebből negyven óra helyi gyakorlat, negyven óra pedig megyei gyakorlat. A képzés végén a résztvevők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, valamint benyújtanak egy írásbeli záró dolgozatot. A dolgozatban bemutatják településüket és végzett munkájukat. A képzést a Nemzeti Felnőtt- és Szakképzési Intézet szervezi és koordinálja. A képzést elvégzők tanúsítványt kapnak. 21 Az erdélyi falugondnokokat is Magyarországon képzik. A szolgáltatást többféle módon lehet igényelni. A falugondnok személyes vagy telefonon történő megkeresésével vagy meghatározott személyeknél, például a polgármesternél vagy a szociális ügyintézőnél. 22 A Csörsz Klára által szerkesztett Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet 2009 című kiadvány felsorolja továbbá, hogy a falugondnok milyen személyekkel és intézményekkel tart napi szinten kapcsolatot. 23 Ezt a kilenc pontot kiegészítettem a kutatásom során szerzett információkkal az egyes feladatok tartalmát illetően Polgármester A polgármester a falugondnok közvetlen felettese, elláthatja feladatokkal a falugondnokot, mint helyi közalkalmazottat Polgármesteri hivatal A falugondnoknak ugyan nincs irodája, ám a hivatali ügyek, feladatok miatt gyakran megtalálható az önkormányzat épületében. 20 A Falu- és Tanyagondnok Képzés Oktatási Programja jegyzet 2. p. 21 A Falu- és Tanyagondnok képzés Oktatási Programja jegyzet 4. p. 22 Csörsz Klára (szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p. 23 Csörsz Klára (szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p. 9

10 Képviselőtestület A képviselőtestület dönt minden évben arról, hogy mekkora összeggel egészítsék ki a szolgáltatásra szánt állami normatívát Önkormányzati intézmények, azok dolgozói Ide tartozik az óvoda, iskola, amennyiben van a településen. Ha van a településen szociális étkeztetés, többnyire ezen intézmények egyike biztosítja Helyi civil szervezetek, közösségek Ide tartozik, amennyiben működik, pl. a polgárőrség, helyi futball egyesület a településen Helyi vállalkozók A falugondnok kapcsolatot tart helyi vállalkozókkal. A lakosság igényeit a vállalkozások szolgáltatásai felé és a vállalkozások szolgáltatásait a lakosságnak igény esetén közvetíti Lakosság, rendszeresen és esetenként ellátott személyek A falugondnok közvetíti számukra az önkormányzat közérdekű információit, kihelyezve azokat a nyilvános hirdetőfelületekre, képújságra Egyéb intézmények, szervezetek A falugondnok kapcsolatot tart az egyház képviselőjével és egyéb szervezetekkel is, mint például a munkaügyi központ, akkor is, ha az nem az adott településen található Nem önkormányzati fenntartású intézmények 10

11 Rendszeres kapcsolatban áll a háziorvossal, ugyanis a falugondnok közreműködik a háziorvosi rendelésre szállításban és a gyógyszerek kiváltásában. A falugondnok kapcsolatot tart még a körzeti megbízottal is. A Szociális Törvény 115.A. -a alapján a falugondnoki szolgáltatások valamennyi eleme (melyeket az I/2000.(I.7) SZCSM rendelet tartalmaz) térítésmentes A falugondnoki szolgáltatás során ellátandó, ellátható feladatok A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás során végzendő tevékenységek meghatározása az 1/2000 (I.7) SZCSM rendeletben található, mely a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szól. A rendelet a következő feladatokat sorolja fel: (1) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül a) a közreműködés aa) az étkeztetésben, ab) a házi segítségnyújtásban, ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így ca) az óvodába, iskolába szállítás, cb) az egyéb gyermekszállítás. (2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így 24 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 11

12 a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. (3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 25 E feladatokon kívül a falugondnokok jellemző feladatai közé tartozik a közhasznú munkások irányítása is, bár ez nem tartozik bele a munkaköri leírásukba, ennek ellenére a települések polgármesterei gyakran bízzák meg őket e feladattal. A tevékenységekhez kódok tartoznak (2. számú melléklet), ezeket vezetik be a falugondnokok a Szolgáltatási Naplóba A szolgáltatás adminisztrációja Szakmai ajánlásként (tehát nem kötelező) a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség az Országos Módszertani és Képzési Központ által kidolgozott szolgáltatási naplót ajánlja. (3. számú melléklet) A szolgáltatási naplón vezetni kell a végzett szolgáltatások típuskódját, a szolgáltatást igénybe vevők számát, a szolgáltatásra fordított időt percben, a gépjárművel megtett utat kilométerben megadva. Ezen kívül fel kell tüntetni a szolgáltatás során felkeresett 25 I/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 39. (1), (2), (3) bekezdés 26 A Falu- és Tanyagondnoki Szolgáltatás tevékenységkódjainak tartalma - Készítette: a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya 12

13 egyéb település(ek)et és a szolgáltatást igénybe vevők nevét. A szolgáltatást a személyek aláírásukkal igazolják. 27 A falugondnoki szolgáltatás működésének jelenleg nincs kötelezően előírt adminisztrációja. 28 A szolgáltatási napló mellett sok falugondnok vezeti a falugondnoki gépjármű menetlevelét, ezáltal el tudnak számolni a benzinköltségekkel is. Menetlevelet csak a teherszállításra vizsgáztatott gépjárművek vezetőinek kell vezetniük. 29 Egyes falugondnokok igényfelmérést végeznek a lakosság körében a szolgáltatás igénybevételére. (4. számú melléklet) Számos szolgáltatást végző falugondnok időszakosan kimutatást is készít a falugondnoki szolgáltatás egyes elemeinek gyakoriságáról. (5. számú melléklet) Néhány falugondnok a szolgáltatás igénybevétele előtt megállapodást köt a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére az ellátottal. (6. számú melléklet) Mások átvételi elismervényt (7. számú melléklet), vásárlási naplót (8. számú melléklet) is kitöltenek, ha bevásárlásra vagy gyógyszerkiváltásra készpénzt vesznek át, így pontosan el tudnak számolni az átvett összeggel. A fentebb említett nyomtatványok sokszorosíthatóak. 6. A vizsgálni kívánt települések rövid bemutatása 1. Kisvejke Jellegzetes halmazfalu. A halmazfalu olyan település, amelynek belsősége szabálytalan alaprajzú, és e települési szabálytalanság minden lényeges alaprajzi vonásra kiterjed. Házai rendszertelen összevisszaságban állnak, táblatelkei és telektömbjei szabálytalan 27 Szolgáltatásnapló Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételének nyilvántartása Készítette: a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya 28 Csörsz Klára (Szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p. 29 Csörsz Klára (szerk.): Magyar Tanya és Falugondnoki Képzés Jegyzet p. 13

14 alakúak. Utcái, ha egyáltalán vannak, a kivezető utakat leszámítva rövidek és zegzugosak. A települések egyik ősformája. 30 A Dunántúli-dombságban, a Völgységben fekszik, Tolna megye délnyugati részén, Baranya megye határán. A megyeszékhely, Szekszárd kb. 35 km-re, Bonyhád kb. 20 km-re található. Szomszédos települései: Závod, Lengyel, Mucsfa. Közúton a Bonyhádot (6-os főút) Kurddal összekötő alsóbbrendű úton, vagy a 65-ös főútról Murga felől Tevelen keresztül egy mellékúton érhető el. A közúti tömegközlekedést a Gemenc Volán Zrt. autóbuszai végzik. A legközelebbi vasútállomás a kb. 15 km-re lévő Kurd, a MÁV 40-es számú, Budapest - Dombóvár- Pécs közötti vonalán. A képviselő-testület 5 főből, és a polgármesterből áll. Cigány Kisebbségi és Német Kisebbségi Önkormányzat is működik a településen ben a lakosok kb. 93%-a magyarnak (ezen belül kb. 15,5% cigány, kb. 2,5% német nemzetiségűnek) vallotta magát, míg kb. 7% nem válaszolt a feltett kérdésre a Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint. 31 Találtam statiszikai adatokat is a település lakosságszámára vonatkozóan. Ez azt mutatja, hogy a település lakosságszáma az utóbbi évtizedekben csökkent, 1990 óta viszonylag stagnál. 1930: 736 fő 1990: 420 fő 2001: 453 fő 2009: 423 fő letöltve: 2010.november letöltve: október letöltve: október 5. 14

15 A településen napközi otthonos óvoda működik Bonyhádi Nevelési és Oktatási Intézmény tagintézményeként. Az iskola már évtizedekkel korábban bezárt. Az általános iskolás gyermekek Bonyhádra, Aparhantra és Tevelre járnak iskolába. A településen mobilposta üzemel. A védőnőnek és a családgondozónak heti egy alkalommal van fogadóórája. A településen a háziorvos heti két alkalommal rendel, a fogorvos pedig heti egy alkalommal. A településen két kisbolt és egy kocsma üzemel. A faluban római katolikus templom is található. A településen néptánccsoport működik. Ez alapján feltételezem, hogy a falugondnok feladatai közé tartozik a településen működő közösségek, szervezetek szállítása rendezvényekre, programokra. A Teleház néhány éve bezárt, a könyvtár sem üzemel jelenleg. Az önkormányzat néhány éve egyesületet hozott létre, a Kisvejkei Munkanélküliekért Közhasznú Egyesületet. A településen élők jelentős része mezőgazdasági termeléssel foglalkozik. Nyáron kiegészítő jövedelemforrása a lakosságnak a mezőgazdasági alkalmi munka a település barackosaiban. 2. Závod A településről adatokat a falu honlapjáról gyűjtöttem. A község lélekszáma mintegy 330 fő, a lakosság körülbelül egyharmada nyugdíjas, kevés a gyermek és a fiatal családok száma. Jelenleg székelyek, németek és felvidékiek lakják a települést békés egymás mellett élésben. A községben egyetlen oktatási intézményként az óvoda működik. Az általános iskolás gyermekek az 5 km távolságra lévő Tevel községben tanulnak. A kultúrára való igényt a Váradi Antal Civilház, a Községi Könyvtár és a Teleház elégíti ki. 2.számú ábra: Závod téli látképe 15

16 33 A háziorvosi ellátás heti 3 alkalommal biztosított, fogorvosi ellátásra Kisvejkére kell utaznia a lakosságnak. A településen sportegyesület keretében labdarúgás működik. A falugondnok feladatai közé tartozik a sportegyesület és a labdarúgók szállítása az idegenbeli mérkőzésekre. Závod értékeinek megóvása, az ifjúság és a rászoruló réteg támogatására jött létre a Závod Értékeiért Közalapítvány, mely a Teleház létrehozásán is fáradozott. A Závodi Önkormányzat és a Závod Értékeiért Közalapítvány segítségével nyílt meg áprilisában az Információs Ház, egy kis irodahelyiségben Závodon augusztusában alakult Váradi Antal Értékmentő Egyesület a Földművelésügyi Minisztériumhoz sikeres pályázatot nyújtott be a Kistérségi Teleházak hálózatbővítési pályázatára március 15-én ünnepélyes keretek között megnyílt a Závodi Teleház, a Völgység első teleháza. Sikeresen működik a Závodi Nyugdíjasok Érdekszövetsége. Berendezett német és székely szobával várja látogatóit a tájház. A munkanélküliek száma 15 fő körüli. Szinte minden család kiegészítő jövedelmét a kisebb-nagyobb tételű mezőgazdasági termeléssel biztosítja Mucsfa A község Aparhant és Kisvejke között egy völgyben helyezkedik el. A lakosság lélekszáma jelenleg 428 fő. Ezen a településen is az egyetlen oktatási intézmény az óvoda. Az általános iskolás gyermekek Bonyhádra és Aparhantra járnak általános 33 letöltve: október letöltve: október

17 iskolába. A háziorvos és a gyermekorvos heti egy-egy alkalommal rendel a településen. Könyvtár működik, heti kettő alkalommal tart nyitva. A településen katolikus és evangélikus istentisztelet is van minden héten egy alkalommal. 35 A települési önkormányzat száz százalékban tulajdonosa a Mucsfa Kft.-nek, amely szociális boltot működtet a településen tíz százalék árréssel. Emellett a Kft. kerámia és bútor értékesítésével foglalkozik. A településen nemrég szűnt meg a helyi sportkör, és emiatt a helyi futballegyesület is. A településen két kisbolt és két kocsma üzemel A kutatás módszerei Vizsgálódásomat Tolna megyében, a bonyhádi kistérség három szomszédos 600 fő alatti kistelepülésén, Kisvejkén, Závodon és Mucsfán végeztem Falugondnokokkal készített interjúk körülményei A települések falugondnokaival személyesen készítettem félig strukturált interjúkat. (10. számú melléklet) Előre elkészített kérdéseim száma harminchat volt. (9. számú melléklet) Az interjúk időbeli terjedelme ötven perc és másfél óra közé esett. A falugondnokokkal telefonon egyeztettem időpontot. Az interjús kutatást szeptembere és októbere között végeztem. Volt olyan falugondnok, akivel többszöri időpont-egyeztetés után sikerült az interjút lebonyolítani, mivel munkaköri kötelességei miatt nehezen tudott időt szakítani a beszélgetésre. Az interjúk helyszíne eltérő volt. Először Kisvejke falugondnokával találkoztam. Személyes érintettségből fakadóan személyesen ismerem, mivel lakóhelyemen, Kisvejkén végzi a szolgáltatást. Időpontegyeztetés után keresett fel otthonomban az előre megbeszélt időpontban. Másodjára Mucsfa település falugondnokával interjúztam. Az előre megbeszéltek szerint szeptember egyik délutánján kerestem fel otthonában, Mucsfán. Végül, de nem utolsósorban, Závod falugondnokával beszélgettem a závodi könyvtár és teleház épületében. 35 letöltve: október A mucsfai falugondnok személyes közlése (2010. október 29.) 17

18 A kutatásban a falugondnokokkal készült interjúkat elemzem kérdésenként illetve témakörönként Kérdőívezés a településeken élő lakosság körében A kutatásom nem reprezentatív. A fogalom megértéséhez meg kell határozom a reprezentativitás fogalmát. Reprezentatív az a minta, amely a populációt jól tükrözi, amelybe a teljes populáció bármely tagja azonos valószínűséggel kerülhet be. Az azonos esélyeket biztosíthatja a véletlenszerű mintavételezés. 37 Továbbá az olyan minta, amelynél a mintasokaság hűen tükrözi az alapsokaságot, amely a statisztika fogalomrendszere alapján azt jelenti, hogy az alap- és a mintasokaság fő átlagainak egybe kell esnie. Reprezentatív adatfelvétel esetén a részsokaságról kapott információkat és a feldolgozás eredményeit a célszegmens egészére vonatkoztathatjuk. 38 A reprezentatív módszer elmélete a valószínűség-számítás törvényein, más szóval a véletlen tömegjelenségek törvényein nyugszik. Ezért követelmény, hogy az alapsokaság, a szó szoros értelmében sokaság legyen, tehát nagyszámú egységet foglaljon magában (Molnár, 1995). 39 Kérdőívet készítettem a vizsgált települések kiválasztott lakói számára harminc kérdéssel. (9. számú melléklet) A kérdőívet személyesen kérdeztem le az egyes településeken szeptembere és októbere között. A megkérdezettek lakóingatlanukban válaszoltak a kérdésekre. A mintában részt vevőket az alábbi módon választottam ki: A vizsgálni kívánt három település, Kisvejke, Závod és Mucsfa önkormányzatának levelet írtam, amelyben tájékoztattam őket kutatásomról és arról, hogy az elvégzett kérdőívezés után az adatokat Tudományos Diákköri munkámhoz és a későbbi szakdolgozatomhoz szeretném majd felhasználni. Megkértem a hivatali ügyintézőket, hogy tájékoztassák a hivatalba betérőket a lehetőségről, hogy részt vehetnek a 37 Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Bp., o. 38 letöltve: október letöltve: október

19 kutatásomban továbbá, hogy a részt venni szándékozók iratkozzanak fel névvel és lakcímmel, hogy felkereshessem őket. A jelentkezések mindhárom településen jóval meghaladták a húsz főt, ekkora mintán szerettem volna lekérdezni a kérdőívemet. A jelentkezőket megszámoztam és minden második jelentkezőt írtam fel a végleges lekérdezni kívánt listámra. Ha a jelentkezők száma elfogyott, újból kezdtem a megmaradt páratlan számú személyek számozását, amíg a húsz fős mintát el nem értem mindhárom településen. A lekérdezés végén a kérdőíveket megszámoztam, az SPSS for Windows 11.5 program segítségével számítógépre vittem, és táblázatokat készítettem az adatokból. Minden kérdésemre választ kaptam, így mindhárom településen az összes, tehát hatvan darab kérdőív értékelhető volt Falugondnoki dokumentumok, szolgáltatási naplók elemzése Azt feltételezem, hogy ahogy a szociális ellátórendszer összes többi szegmensében, a falugondnoki szolgáltatásnál is nagyon pontos adminisztrációval jár a szolgáltatás működtetése. A vizsgálni kívánt települések falugondnokaitól dokumentumokat kértem és kaptam. Ezek közül számomra leghasznosabbak Mucsfa falugondnokától és Závod falugondnokától kapott kitöltött szolgáltatási naplók voltak. Kisvejke falugondnokától nem tudtam a fenti dokumentumból kérni, mivel a település falugondnoka, elmondása szerint, nem vezeti a szolgáltatási naplót, mivel nem kapta meg azt a település jegyzőjétől. Mucsfán a májusban, Závodon a januárban vezetett szolgáltatási naplókat elemeztem. Vizsgáltam az igénybe vett falugondnoki szolgáltatások számát feladattípusonként és az ellátott személyek számát Mucsfán és Závodon. Sajnos a két településen nem sikerült azonos hónapot vizsgálnom, mivel csak a májusi illetve januári szolgáltatási naplókat tudtam beszerezni a vizsgálathoz Esetleírás A falugondnokok által elmondott esetek közül írtam le néhányat az interjúk alapján. Az interjúk során arra kértem a települések falugondnokait, hogy meséljenek néhány számukra megrendítő vagy vicces esetről a munkájuk során. 19

20 8. A kutatás során nyert információk, adatok elemzése 8.1. Falugondnokokkal készített interjúk elemzése Interjúimat szeptemberében és októberében készítettem a bonyhádi kistérség három kistelepülésének falugondnokaival. (10. számú melléklet) Az interjúk félig strukturált interjúk voltak. Az összeállított kérdések azonosak voltak, a szituációktól függően egészítettem ki azokat még egyéb kérdésekkel. Az interjúkra a falugondnokokat telefonon kerestem meg. A beszélgetések helyszíne eltérő volt. Először Kisvejke falugondnokával beszélgettem a házunkban. Mivel a falugondnok aznap még dolgozott, délelőtt keresett fel. Második alkalommal én látogattam el a mucsfai falugondnokhoz Mucsfára egy délután. Harmadszor Závodon került sor az interjúra a könyvtár és a teleház épületében, ami akkor még szabad volt (kora délután) A závodi falugondnokkal kissé nehéz volt időpontot egyeztetni, mert rengeteg elfoglaltsága volt. A beszélgetésben a falugondnokkal tegeződtünk. Ez külön az ő kérése volt, mivel a korkülönbség nem jelentős közöttünk, a závodi falugondnok 29 évesen végzi a szolgáltatást. Mindhárom falugondnok nagyon készséges, udvarias, segítőkész volt velem szemben. A három falugondnok közül, a závodi a legfiatalabb, viszont ő végzi a leghosszabb ideje a szolgáltatást. ( Már majdnem 6 éve). Eltérő módon lett falugondnok, mind társai. Ő egy ún. nulladik típusú falugondnok. Egy évig egy nonprofit szervezet fedezte a településén a szolgálat működését. A mucsfai gondnok a legfiatalabb a szakmában. A kisvejkei szolgáltatást végző falugondnokként úgy került a településre, hogy korábban már megbízták a szennyvíz-tisztító kezelésével is. Ezért ő most jelenleg betölti mindkét feladatot is. Mindhárman határozatlan időre kinevezett közalkalmazottak. Munkaidejük megegyezik, heti 40 órában végzik a szolgáltatást. A kisvejkei és a mucsfai falugondnok szakmunkás végzettséggel tölti be az állást. Előbbi villanyszerelő, utóbbi autószerelő. Hármójuk közül a závodi falugondnoknak 20

Varga Gabriella Katalin. Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség három településén

Varga Gabriella Katalin. Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség három településén Varga Gabriella Katalin Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség három településén Konzulens: Kocsis Erzsébet főiskolai docens 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 410 fős kistelepülésen élek. Érettségi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Andocs Község Képviselő-testületének 10./2005. (VII.29.) számú rendelete a 7/2009.(VIII.31.) számú, valamint a 9/2011.(VI.22.) számú képviselő-testületi rendeletekben foglalt módosítás szövegével EGYSÉGES

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására

Javaslat tanyagondnoki szolgálat létrehozására Az előterjesztés száma: 100/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat tanyagondnoki

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a tanyagondnoki szolgálatról Zákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat Szakmai Program

Vágáshuta Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat Szakmai Program Vágáshuta Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat Szakmai Program Vágáshuta lakossága jelenleg 97 fő, a munkanélküliek száma 11 fő., 18 éven aluli 11 fő, 18-60 év közötti 48 fő, 61 éven felüli 38 fő.

Részletesebben

Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (VI.29) rendelete. Afalugondnoki és tanyagondnoki szolgálatról

Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (VI.29) rendelete. Afalugondnoki és tanyagondnoki szolgálatról Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (VI.29) rendelete Afalugondnoki és tanyagondnoki szolgálatról Kisszékely Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA MAGYARSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 1. A falugondnoki szolgáltatás célja, feladatai: œ Magyarszentmiklós község Önkormányzata 2003. április 15. napjával

Részletesebben

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003./XII. 29./ önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003./XII. 29./ önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003./XII. 29./ önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Tiszakürt Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a falugondnoki szolgálatról

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a falugondnoki szolgálatról Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete A falugondnoki szolgálatról Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár

Részletesebben

A falugondnoki szolgálatról

A falugondnoki szolgálatról Csöde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.(III.31.) számú rendelete A falugondnoki szolgálatról Csöde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - módosított

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról 2 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról (Egységes szerkezetben a 12/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 1. É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 17-én 16:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplényi Falugondnoki Szolgálat

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: modszertaniintezmeny[kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmomodszertan Tartalom 1.

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és a jelentkezés feltételeiről 2013.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és a jelentkezés feltételeiről 2013. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és a jelentkezés feltételeiről 2013. évben Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Falugondnoki szolgálat. Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5.

SZAKMAI PROGRAM. Falugondnoki szolgálat. Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5. SZAKMAI PROGRAM Falugondnoki szolgálat Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5. Kékkút Község Önkormányzata Képviselőt-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok különösen a következők:

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok különösen a következők: ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat mivel költségvetési szervként 50 főnél több közalkalmazottat foglalkoztat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben