Kell-e változtatni a vatikáni szerződésen?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kell-e változtatni a vatikáni szerződésen?"

Átírás

1

2 Kell-e változtatni a vatikáni szerződésen? (Vita a vatikáni szerződésről) 1. Bevezetés A katolikus egyház a nemzetközi rendben A katolikus egyház jogrendje és az állami jogrendek diplomáciai viszonya A katolikus egyház nemzetközi tárgyalásai és kommunikációja A Szentszék nemzetközi szerződései A Magyarországgal kötött szerződések a környező országokéi kontextusában A Közép-európai konkordatárius szerződések összehasonlítása Az 1997-es vatikáni szerződés A vatikáni szerződés létrejötte és jelentősége A vatikáni szerződés ellenőrzési és módosítási mechanizmusai A történelmi egyházakkal kötött szerződések A vatikáni szerződés A vatikáni szerződésig vezető út A vatikáni szerződés tartalma Összefoglalás... 47

3 1. Bevezetés A rendszerváltás után úgy tűnt, hogy az állam vallási közösségekhez való viszonya a szocializmusban tapasztalt gyakorlattól való egyértelmű elhatárolódás után Magyarországon világossá, éttekinthetővé és egyértelmű vált. Az elmúlt néhány év sokszor csak technikai polémiái mögött azonban mi, a Nézőpont Intézet kutatói alapvető kérdések tisztázatlanságát látjuk. Az elmúlt néhány évben a közbeszédben sűrűbben találkozunk az egyházak finanszírozásának különböző kérdéseivel, ami általában a magyar állam és a katolikus egyház viszonya kérdéseként kerül elő. A politikai vita középpontjában az 1997-es finanszírozási szerződés áll. Jelen szakértői tanulmányunkkal ebben a vitában veszünk részt. Úgy látjuk, hogy a szerződésről kialakult / kialakított vita alapvető oka, hogy a katolikus egyházzal való viszonyt a magyar közéletben túlságosan egyoldalúan közelítik meg. Egyesek úgy tekintik a helyzetet, mintha a magyar állam egy alrendszeréről volna szó, aminek valahogy sikerült kibújnia a magyar állam joghatósága alól és olyan jogosítványokat használ, amelyek a magyar jog alapján nem járnának neki. Ez a tematizáció azonban a helyzet alapvető félreértése. E félreértésnek az adhat táptalajt, hogy a szocialista diktatúra idején pontosan így viszonyultak a katolikus egyházhoz, és igyekeztek annak magyarországi részét minden eszközzel kiemelni a világegyházzal meglévő organikus kapcsolatából, különösen a Szentszékkel való kormányzat - kormányzott egyházrész viszonyából. Ez akkor együtt járt az állam jog elé sorolásának jelenségével és az állami szuverenitás ma már militánsnak tűnő túlhangsúlyozásával. Így az állam - egyház viszonyt a rendszerváltás után majdnem a semmiből kell fölépíteni, és ami ennél alapvetőbb: megérteni. Mind politikusok, mind egyes jogászok megnyilatkozásain érezhető, hogy a katolikus egyház nemzetközi jelenléte és annak elvi alapvonalai, az államok vele való kommunikációjának és kapcsolattartásának formái nem tartoznak a legáltalánosabb ismeretek közé. A demokratikus állam nem irányítja az egyházakat, hanem azokkal mint saját önképpel rendelkező valóságokkal áll párbeszédben 1. Így tényként fogadja el a katolikus egyház nemzetközi kapcsolat-képességét is, mint a katolikus egyházat jellemző tulajdonságot, és a vele való kapcsolatot az államok túlnyomó többségéhez 1 Ld. az Alkotmánybíróság 4/1993-as határozatának indoklását.

4 3 hasonlóan ezen a csatornán keresztül intézi. Így a katolikus egyház a Magyarországon működő egyházak között, de a többitől eltérő helyzetben van, nemzetközi kapcsolatképessége miatt az állammal szemben azoknál nagyobb tárgyalóereje van. Ezért meg kell vizsgálni a katolikus egyház nemzetközi szerepvállalásának a nemzetközi gyakorlatban bevett módját, az egyház önértelmezését ennek folyamatában, a Szentszék által kötött nemzetközi közjogi szerződések természetét, nemzetközi gyakorlatát és értelmezését. A magyar belpolitikai életben sokszor hallhatunk olyan hangokat, hogy a vatikáni szerződés egy különlegesség, vagy hogy kilóg a magyar jogrendből. Ezért meg fogjuk vizsgálni, hogy az 1997-ben kötött nemzetközi szerződés mennyire illeszkedik a nemzetközi gyakorlatba, térségünk államai milyen módon szerződnek a katolikus egyházzal, és hogy mennyire tekinthető kiépültnek a magyar állam szerződéses viszonya a katolikus egyházzal. 2. A katolikus egyház a nemzetközi rendben Megjegyzések a szóhasználattal kapcsolatban A magyar közbeszédben gyakran következetlenül használják a Szentszék és a Vatikán kifejezéseket. A közbeszédben ez megengedhető, de jogi vagy külügyi szövegekben szakmai hibának minősül. Valódi külpolitikát a Szentszék folytat, mint a katolikus egyház kormányzata. A Szentszék úgy szabályozza a Vatikán Városállam jogállását, hogy az képtelen a Szentszékétől független külpolitikát illetve eleve bármilyen külpolitikát folytatni 2. Olyan szerződéseket, amik egyes országok és a katolikus egyház szakrális jogrendjének viszonyát rendezik az adott területen (konkordatárius szerződések), mindig a Szentszék mint a katolikus egyház kormányzata köti. A Vatikán Városállamnak nem az a funkciója, hogy természetes állam módjára, saját önvédelmi képességénél fogva megvédje az egyház központi hivatalait. Erre adottságaiból következően nyilvánvalóan képtelen is. A Vatikán, mint állam-jellegű entitás pusztán jelképezi, leírja, deklamálja azt a szuverenitást, amivel a katolikus egyház önmagát minden más hatalomtól függetlenül kormányozza, valamint emblematikusan megjeleníti azt az egyenrangú tárgyalási pozíciót, amivel más nemzetközi alanyokkal tárgyal 3. 2 RÓNAY Miklós, A Szentszék és a Vatikán Városállam viszonya a közbeszédben és a jogban in Külügyi Szemle, 3 (2004) RÓNAY, 289.

5 4 A nemzetközi közjogi kézikönyvek a Szentszék sui generis nemzetközi jogalanyiságát szokták definiálni. A katolikus egyház mint olyan jogalanyiságát nem említik vagy kétségbe vonják. Azonban éppen a konkordatárius szerződések tárgyalásakor válik nyilvánvalóvá, hogy a Szentszék által kötött nemzetközi szerződések mivel azok a kánoni jogrend és adott állam világi jogrendje között létesítenek kollíziós jogot csak azzal a szemlélettel értelmezhetők, hogy azokat a katolikus egyház mint olyan köti, kormányzata, a Szentszék által 4. Az 1997-ben kötött nemzetközi szerződés fejlécében az szerepel, hogy azt a Magyar Köztársaság az Apostoli Szentszékkel kötötte. A köznyelv, a sajtó és a politika azonban egyszerűen csak vatikáni szerződés -nek vagy vatikáni megállapodás -nak szokta nevezni. Ez mindössze annyiban nevezhető találónak, hogy a szerződő felek képviselői valóban a Vatikán Városállam területén írták alá. Azonban szakmai szempontból világos, hogy nemzetközi jogilag a Szentszék a szerződő fél ( szentszéki szerződés -nek is lehet nevezni), a szerződés hatásmechanizmusát tekintve pedig a katolikus egyház és a magyar jogrend között létesít kollíziós jogot, vagyis lényegében az egyház a szerződő fél ( katolikus egyházi szerződés -nek is lehet nevezni). Ebben a tanulmányban az egyszerűség kedvéért mi is a vatikáni szerződés népies névvel illetjük, tudva és szem előtt tartva az előbb említetteket A katolikus egyház jogrendje és az állami jogrendek diplomáciai viszonya Az egyházi jogrend és a világi jogrendek viszonya A kánonjog mint jogi vertikum az egyetemes egyházi törvényhozótól, vagyis a pápától az egyes krisztushívőkig tart, és az egész világon tudniillik az egyház közigazgatási rendszere által lefedett területen hatályos. Nincs értelme megkülönböztetni a Szentszéket az egyház többi részétől, mert az egész egyház folyamatos jogrendi valóság az egyházkormányzattól a kormányzott krisztushívőkig. Ebből az következik, hogy egy a katolikus egyházban megkeresztelt krisztushívő egyszerre (legalább) két diplomáciai képviselettel rendelkező jogrend joghatósága alá tartozik, tudniillik az egyházi jogrend és az állampolgársága(i) jogrendje(i) joghatóságai alá. Ez a két jogrendnek való egyidejű alávetettség problémája első ránézésre súlyos jogelvi nehézségekhez vezethet. A katolikus egyház diplomáciájának jelentős részét ugyanis az teszi ki, hogy az egyes államok területén fekvő egyházmegyéi és az 4 Az államok a Katolikus Egyház szuverenitását bizonyos értelemben az Apostoli Szentszék szuverenitásának elismerése által ismerik el. SCHANDA Balázs, Magyar állami egyházjog, 2000, 90.

6 5 azok joghatósága alá tartozó krisztushívők szakrális javát (valamint az ennek ellátásához szükséges anyagi javakat) képviseli azokkal az államokkal szemben, amelyek területén ezek az egyházmegyék elhelyezkednek és amely államoknak ezek a krisztushívők egyszersmind állampolgárai is 5. A gyakorlatban viszont nehézséget nem tapasztalunk, ugyanis az egyház egyrészt csak a szakrális természetű kérdésekben igényel kizárólagos joghatóságot (pl. az adott ország területén működő egyházi hatóságok pénzügyi ellenőrzésében nem, mert az nem szakrális kérdés), másrészt a modern államok csak a világi természetű kérdésekben igényelnek kizárólagos joghatóságot (a ius publicum ecclesiasticum, vagyis az állami egyházjog csak nem szakrális kérdéseket szabályoz). Tehát az egyetemes egyházi jogrend és az egyes helyi állami jogrendek az esetek nagy többségében nem ütköznek egymással, hanem mint természetükben különbözők elmennek egymás mellett. Amennyiben viszont egyes kérdésekben mégis van ütközés, vagy nincs, de az egyházi és az állami fél egyszerűen így döntenek, akkor a két jogrend között nemzetközi szerződésben kollíziós jogot létesíthetnek. A katolikus egyház jogintézményeinek alakításával képes kifejezni azt a teológiai természetű önképét, hogy az egész világon egységes társaság. Globális és nem nemzeti alapon felépülő (anacionális) alkotmányjogi szerkezete olyan, hogy a vele való kapcsolattartás csak ennek figyelembe vételével megoldható. Ez az oka annak, hogy az államok az egyházkormányzattal (a Szentszékkel) tárgyalnak és nem a helyi püspökökkel vagy azok konferenciáival, hiszen ezt egyetlen állam jogrendje sem írja elő politikai döntéshozóinak. Világos ugyanakkor, hogy ez csak békés viszonyok esetén hatékony. Az egyház ugyanazon a területen ti. az egész Földön él, ahol a világi hatalmak, így militáns világi hatalmakkal szemben gyakorlatilag tehetetlen. Ahogy a történelemben korábban is, a XX. században is erőtlennek bizonyult azokban az esetekben, ha a világi hatalom a diplomáciai működés és gyakorlat nemzetközi közjogban is rögzített klasszikus normáit figyelmen kívül hagyta, és az egyházzal szemben az erő politikáját alkalmazta. Az ilyen politikákat legjobban úgy jellemezhetjük, hogy nem voltak tekintettel a világ nagy része által kialakított gyakorlatra, vagyis hogy az egyházi / szentszéki diplomáciát egyenrangú félként, szuverénként kell tekinteni, ami az egész katolikus egyház jogán és javára tárgyal a világi szuverénekkel 6. Ma is vannak ilyen országok, pl. a Kínai Népköztársaság vagy az Észak Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. 5 CIPROTTI, P, Il diritto canonico nella diplomazia ecclesiastica, in Ius populi Dei, Roma, é.n Vö. RÓNAY M, Szentszék keleti politikája, in Világpolitikai lexikon, Budapest, 2005, 576.

7 6 Az egyház nem törekszik arra, hogy az egyes államokkal elismertesse, hogy az ő területükön élő egyházrész (mint szakrális közösség) nincs a joghatóságuk alatt. Ez ugyanis a gyakorlatban úgy is elérhető, hogy a Szentszék (az egyház kormányzata) köt szerződést az egyházrész nevében a helyi állammal. Sőt, ha nincs is szerződés, a Szentszék képviseli a helyi egyházrészt a nunciuson keresztül az állammal szemben. Az csak az elméleti nemzetközi jogászok számára fontos, hogy az egyház mint az egész világon egységes jogrend az alanya a nemzetközi jognak, vagy csak a Szentszék az, és az egyház többi része nem. Tehát, ha a Szentszéket szuverénnek ismerik el (de az egész egyházat nem), és az egyházjogi szabályozás ki tudja zárni, hogy az államok a területükön élő egyházrészekkel a Szentszék megkerülésével teljes értékű hivatalos kapcsolatot tudjanak tartani, akkor az egyház célja máris megvalósult, ti. hogy az adott ország területén élő egyházrész Szentszék általi kormányzása a helyi világi hatalom befolyásától mentes legyen. Szükséges tehát látni, hogy ezt az egyházi jogrend hogyan éri el. A diplomáciai működés szabályozása a kánoni jogrendben Az egyházi diplomáciai működést a kánoni jogrend (vagyis a katolikus egyház egész világon egységes jogrendje) szabályozza. A kánonjogi kódex 7 a diplomáciai működés jogi főalakzatát és a feladatok felsorolását tartalmazza (CIC ), részleteiben pedig a Sollicitudo omnium Ecclesiarum kezdetű motu proprio (ágazati törvény) szabályozza 8. Az egyház tehát a diplomáciai működést teljes egészében az egyetemes egyház egy funkciójaként értelmezi és szabályozza. Ennek megfelelően az abban tevékenykedők is ilyen szellemű kiképzést kapnak. Az egyházi diplomáciai tevékenység szakrális természetéről való felfogást jól illusztrálja, hogy a nunciusok mindig pappá, sőt püspökké szentelt személyek 9, legtöbbször címzetes érseki címmel felruházva. Azért nem lehetnek világiak, mert a nuncius nem pl. a Vatikán Városállam államisága jogán és javára végzi diplomáciai tevékenységét 10, hanem a katolikus egyház mint az egész világra kiterjedő szakrális struktúra jogán és javára. 7 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Città del Vaticano 1989., magyarul: Az Egyházi Törvénykönyv. A Codex iuris canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal, Budapest, (Rövidítése: CIC + kánon száma) 8 PÁL VI, MP Sollicitudo omnium Ecclesiarum, VIII. 8., in AAS 61 (1969) MP Sollicitudo omnium Ecclesiarum, I, A Vatikán Városállam jogi helyzetét az egyházkormányzat (a Szentszék) úgy rendezte, hogy az a szentszéki Államtitkárság egyik alrendszere. Így egyáltalán nem képes az egyháztól független külpolitikát egyáltalán, bármilyen külpolitikát folytatni. A külpolitika-képes kormányzat a Szentszék, ami az egész egyház kormányzata, és mint ilyen alakítja külpolitikáját.

8 7 Az egyház külügyi apparátusában (a szentszéki Államtitkárság Államokkal való Kapcsolatok Részlegén ill. a nunciatúrákon) dolgozókat egységesen Rómában, a háromszáz éves, direkt erre a képzési formára létrehozott Pontificia Accademia Ecclesiastica nevű intézményben képzik 11, pappá szentelés után, posztgraduális képzési formában. Annak érdekében pedig, hogy a diplomáciai képviselők gyakorlati tevékenységük során az egyházhoz mint olyanhoz és ne a helyi viszonyokhoz kötődjenek a világi hatalmak diplomáciai képviselőihez hasonlóan 5-7 évente új küldetési helyre kapnak beosztást. Az egyház hivatalos képviselői a helyi állammal szemben a nunciusok akik hivatalukban (kinevezés, feladatok adása) közvetlenül a Szentszéktől függnek 12, és nem a helyi püspökök. Ez érthető is, mert a Szentszék a legalacsonyabb fórum, ami az egyház akármilyen kis részét teljes felhatalmazottsággal képes külpolitikailag (vagyis az egyház és az állam közötti határon keresztül) képviselni. A nunciusi funkció az egész egyház egy kifelé irányuló, intézményes megnyilvánulása. Az egyház külügyi tevékenysége tehát az egyház mint világegyház és a külvilág határán átívelő tevékenység. Vagyis a kint és a bent határa a világegyház (részét képező helyi egyházrész) és az állam között húzódik és nem a Szentszék és az egyház többi része határán. Ez sokszor tapasztalható félreértés. A püspöki konferenciák az egyházrész kívülállókkal szembeni képviselete szempontjából A püspöki konferenciák említése azért fontos, mert az egyes országok politikusai gyakran ezeket tekintik evidens tárgyalópartnerüknek. Egy ország kormányzata teljes felhatalmazottsággal képviseli az illető országot, azonban az ország területén élő katolikus egyházrésznek az ottani püspöki konferencia nem teljes jogú képviselője. Sokszor hallunk a Magyar Katolikus Egyházról is. Ez azonban, ebben a formában csak egy a magyar állami jogrendben létező jogi személy, ilyen egyházjogi alakzat / jogi személy nincs. Egyházjogi párhuzama a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia lehetne. A püspöki konferencia jogi alakzatának az a célja, hogy egy-egy kulturális vagy nyelvi szempontból összetartozó terület (általában egy-egy ország) megyéspüspökei lelkipásztori céljaikat egy alkalmas fórum keretében egyeztetni tudják Ld. 12 BARBERINI, Giovanni, Diplomazia pontificia in Enciclopedia giuridica, IX, é.n., A püspöki konferenciák természetéről: JÁNOS PÁL II, MP Apostolos suos, X, V. 21. in ww.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/index.htm

9 8 A legalacsonyabb egyházkormányzati szint, ami egy egyházmegyét kifelé, vagyis az egyházon kívüli entitások (pl. államok) irányában teljes értékűen képviselni tud, az a katolikus egyház kormányzata, vagyis a Szentszék 14 (ezen a ponton jól lehet érzékelni, hogy mit jelent az egyház katolicitása, egyetemessége). Püspökök ill. azok csoportjai (nevezzék azt a csoportot akár konferenciának is) viszont az egyház akármilyen kis részét, akár saját egyházmegyéjüket is csak pápai felhatalmazás útján képesek kifelé vagyis az állam felé teljes jogon képviselni, aki az engedély megadásakor a jogot (képességet) is delegálja neki(k). A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pl. ilyen külképviseleti jog delegációt kapott a Szentszéktől, amikor az fölhatalmazta, hogy kulturális témában szerződést kössön a magyar kormánnyal. Ezért kerülhetett bele a Szentszék és a Magyar Köztársaság közötti 1997-es finanszírozási megállapodás I/4. cikk (3) pontjába, hogy az MKPK köt majd szerződést a magyar kormánnyal. Ennek ellenkezőjére is van történelmi példa. A második világháború után a magyar kormány több ezer szerzetes és apáca deportálásával kényszerítette a püspököket, hogy megállapodást írjanak alá a kormánnyal 15. A szentszéki Államtitkárság akkori bíboros államtitkára, Domenico Tardini már a megállapodás aláírása előtt jelezte Grősz József kalocsai érseknek, hogy a magyarországi püspököknek nincs joghatóságuk ilyen megállapodás aláírására. Miután ők az erős nyomás hatására mégis aláírták, a Szentszék X. 9-én monitumot 16 intézett a magyar püspökökhöz ( megütközéssel vettük tudomásul 17 ), melyben figyelmeztette őket, hogy egyház és állam viszonyának rendezése a Szentszék hatáskörébe tartozik 18. Világosan látszik, hogy a Szentszék érzékenyen reagál arra, ha a helyi püspökök akár nyomás hatására is megkísérlik az egyház diplomáciai képviseletét. Egyes püspökök vagy azok konferenciáinak tárgyalásai vagy megállapodásai az ottani állammal nem nemzetközi tárgyalások. Ha ezek az egyházi szervek ilyen cselekményeket végeznek, akkor ezeket a Szentszék hallgatólagos vagy explicit egyetértésével végzik, de az ilyen tárgyalások nem tekinthetők a katolikus egyház, és az adott állam tárgyalásainak / megállapodásainak csak azok, amiket a pápa / Szentszék végez. Mindezt azért érdemes világosan látni, mert a sokat használt Magyar Katolikus 14 Vö. TOMKO, J, Il ruolo delle conferenze episcopali nazionali in La Chiesa e la communità politica - Dai Concordati alle nuove forme di intesa, Monitor Ecclesiasticus (1979) GERGELY Jenő, Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, Budapest, Monitum: bűntető figyelmeztetés. A további jogsértésektől való eltiltás. Ilyet a Szentszék püspök(ök)nek igen ritkán ad. 17 ZOMBORI I, Le relazioni diplomatiche tra l Ungheria e la Santa Sede, Szeged, 2001, ADRIÁNYI Gábor, A Vatikán keleti politikája és Magyarország A Mindszenty-ügy, Budapest, 2004,

10 9 Egyház elnevezésből sokaknak könnyen úgy tűnhet, mintha a katolikus egyház magyarországi része egy önjogú (autokefál) entitás volna, amit a Szentszékhez csak valamiféle tisztelet köt. Így azonban már látható, hogy inkább az egyház Magyarország területére eső egyházmegyéiről kellene beszélni, melyeket a Magyar Köztársaság irányában a nuncius közvetítésével a Szentszék képvisel A katolikus egyház nemzetközi tárgyalásai és kommunikációja Van, aki fölveti, hogy a katolikus egyház a magyar társadalom csak egy részt képviseli, míg a Magyar Köztársaság kormányzata az egész társadalmat, és így nem igazságos, hogy ugyanolyan szinten képviseltetnek. Úgy tűnik, időnként nehézségek tapasztalhatók a Szentszék és az egyes államok közötti külügyi kapcsolatok természetének értelmezésével. A katolikus egyház nemzetközi tárgyalóerejének összetevői Az egyház nemzetközi súlya országok számára érzékelhető jelentőségére példa, hogy a Közép-európai államok a szocializmus után majdnem kivétel nélkül kötöttek nemzetközi közjogi szerződés(eke)t a Szentszékkel. Ezen szerződések preambulumaiban a felek mind kiemelik a katolikus egyház jelentőségét az adott ország történelmében, az ottani társadalom történelmi alakulására és az ottani kultúra fejlődésére gyakorolt alapvető hatását, valamint a meglévő ingó és ingatlan művészeti örökségben meglévő magas arányát. Ezekben a szerződésekben különösen a balti államokéiban valamint a fiatal Szlovákiáéban és Horvátországéban határozottan érezhető, hogy ezen államok ezekkel a szerződésekkel egyrészt az Európához tartozásukat hangsúlyozzák, másrészt ezáltal fejezik ki, hogy a szocialista korszakot lezártnak tekintik és ezután a vallást ill. az egyházat nem tartják a társadalomra károsnak. A Közép-európai szentszéki szerződések megkötésének tehát a térség demokratikus átalakulási folyamatában fontos jelképi erejük van. A szerződések politikai deklarációs erejének létrejöttében valószínűleg nagy szerepet játszik az is, hogy ezekben az országokban a szovjet megszállás után az első konkrét tettek között szerepelt a szentszéki követségek (nunciatúrák) felszámolása, a nunciusok kiutasítása. Az is jellemző, hogy a térség államaiban rendre a rendszerváltás legutolsó mozzanatai között szerepelt az egyházak felett felügyeletet gyakorló állami szervek megszűntetése. Az vallás és egyházellenesség tehát a legelsőtől a legutolsó

11 10 pillanatig jellemezte a szocializmust. Így a szerződések megkötése a szocialista korszak tiszta negációja, az attól való elhatárolódás nemzetközi szintű és az egész világ számára érthető, deklaratív kifejezése. Magyarországgal a Szentszék nem kötött ilyen szerződést. A magyar szerződések technikai jellegűek, kis deklaratív erővel. Ennek több oka lehet, pl. az, hogy a kádári puha diktatúra és a zökkenőmentesebb átmenet után nem volt a magyar politikusokban indíttatás nagy jelképi erejű nemzetközi szerződést kötni, az egyházi félnek pedig inkább a működési feltételek biztonságosabbá tétele volt elsődleges. Az egyháznak és a vele való kapcsolatnak az államok ill. a mindenkori kormányzó politikai aktorok számára politikai jelentősége is van, nem csak vallási. A politikusok érzékelik, hogy az egyházzal való kapcsolatnak számukra politikai hozadéka is van, ezért keresik a vele való kapcsolatot. Vannak a találkozókat kedvelő politikusok és vannak a szerződés általi kommunikációt keresők. Hosszú távon az államok és a nemzetközi szervezetek mint világi hatalmi csoportosulások is keresik az egyházzal való kiegyensúlyozott és rendezett politikai kapcsolatot. Az államok a valláshoz mint olyanhoz való pozitív vagy pozitívra forduló viszonyukat fejezik ki általa, a nemzetközi szervezetek békésségüket tudják demonstrálni, ha a Szentszék vagy a Vatikán Városállam tagja a szervezetnek, a nemzetközi egyezmények aláírói között pedig azért látják szívesen a Szentszéket, mert attól még több csatlakozót várnak. Az államok, a politikusok és a nemzetközi politikai konglomerációk, vagyis a politikai szféra tehát érzékeli a katolikus egyház nemzetközi életben betöltött jelentőségét, és a vele való kapcsolatban ill. a vele köthető nemzetközi szerződésekben mint politikai deklarációs eszközben rejlő politikai önkifejezési lehetőségeket. Sokan fölvetették ezt Horn Gyula esetében is, aki a vatikáni szerződés szorgalmazásával a katolikus szavazók szimpátiáját igyekezett megnyerni az 1998-as választásra. Kit képvisel az egyházi tárgyaló? Az igaz, hogy a magyar kormány egy nemzetközi tárgyaláson az egész magyar társadalmat képviseli, viszont az ugyanígy természetes, hogy a Szentszék a világon az összes katolikust képviseli, vagyis az egész katolikus egyházat. Ez nem a Szentszék mai, politikai választása alapján van így, hanem az egyház természetéből következik, ez a szentszéki tisztviselők, a külügyi apparátus számára adottság. A képviselet szempontjából tehát a helyzet teljesen szimmetrikus: a Szentszék és a világi kormányzat is nagyobb közösség törvényes képviselője egy nemzetközi tárgyaláson, mint amekkora embertömeget egy éppen asztalon levő tárgyalandó téma érinteni fog. Ha egy a

12 11 Szentszék és a magyar kormányzat közötti tárgyalás folyik, ami a magyarországi katolikus egyházrész és a magyar állam viszonyáról szól, a magyar kormányzat az egész magyar társadalmat képviseli, és annak a nevében köti a szerződést, a Szentszék pedig az egész világon elterjedt katolikus egyházat képviseli, és annak a nevében köti a szerződést. Ez belátható módon minden nemzetközi szerződés kötésnél így van. Egy adott kormányzat és az általa képviselt entitás viszonya a kormányzat számára nem szabadon választott viszony, hanem az adott nemzetközi entitás sok évszázados önképén (ami ugyan nagyon lassan változhat és változik is) nyugszik, vagyis adott időben az adott kormányzat számára evidencia, és a benne dolgozó tisztviselők számára hosszú neveltetés, képzés útján elsajátított adottság. Így, ha egy nuncius megérkezik a küldetési helyére, nem fogja az adott országban forgalomban levő nemzetközi közjogi egyetemi tankönyveket átnézni, hogy azokban hogy is tanítják a katolikus egyház és a Szentszék viszonyának problémáját, mert ez a tárgyalások szempontjából irreleváns. A Szentszék és a magyar állam közötti nemzetközi szerződés közvetlenül csak az adott országban élő katolikus állampolgárokat fogja érinti. Közvetetten azonban a világi fél oldalán az egész ország társadalmát ld. más országok konkordatárius szerződéseinek preambulumait, amiben ezt ki is mondják, az egyházi fél oldalán pedig az egész katolikus egyházat érinti, vagyis az országon kívül elhelyezkedő egyházrészeit is, hiszen az számukra is előnyös vagy hátrányos precedenst eredményez. A konkordatárius szerződések összehasonlításával arra a felismerésre juthatunk, hogy a Szentszék közvetlen értelemben az Államtitkárság Államokkal való Kapcsolatok Részlege, ill. annak apparátusa a konkordatárius szerződésekben következetes konkordatárius szerződési politikát folytat. Az összehasonlításkor ugyanis egy adott időszak szerződéseiben bevett formulákat, adott időszakban bevett jogi főalakzat típusokat találunk. Ezeknek a jogi megoldásoknak pedig termék életciklusuk van, vagyis valamikor, egy bizonyos idő alatt kialakulnak, egy időszakon át használatban vannak, és egy idő után újabb formulával cserélődnek föl. A konkordatárius szerződések összehasonlításánál az egyik, ti. az egyházi fél állandó, és a világi felek változnak, így ha azokban visszatérő megoldási sémákat találunk márpedig találunk, akkor azok logikusan az egyházi fél indítványára kerültek a szerződésekbe. Ezek a sémák, megoldási módok tehát az egyházi fél következetes szerződéspolitikájának megnyilvánulásai. A Szentszék a nemzetközi kapcsolatai során az egész, saját önreflexióval rendelkező katolikus egyházat képviseli, és ezt az egyház diplomáciai / szerződő

13 12 partnerei is jól érzékelhetik sőt ezzel az ismeretükkel számolhatnak, erre építhetnek. Természetesen a potenciális világi tárgyalófelek azt is megtehetik, hogy a szentszéki diplomáciai tárgyalók ilyen gondolkodásmódját egyszerűen figyelmen kívül hagyják, esetleg tudatosan tagadják, hogy ez így volna. A nemzetközi kapcsolatokban azonban nincs jelentősége, hogy a másik fél hogy áll adott fél önreflexiójához. Minden nemzetközi aktornak saját feladata saját önképét ismerni és azt képviselni. (Érdemes megfigyelni, hogy a magyar Alkotmánybíróság döntéseiben szerepel, hogy az államnak tiszteletben kell tartania az egyházak önképét 19. Ez a belügyi megoldás rendkívül hasonlít a nemzetközi kapcsolatokban szokásos klasszikus sémához.) A másik fél részére legfeljebb könnyebbséget, tárgyalási ismeretet jelent, ha már valamennyire ismeri a leendő tárgyaló partner önreflexióját. Az egész egyháznak a képviselete a nemzetközi kapcsolatok tudomány ismeretszerző mechanizmusa által is érzékelhető és reflektálható, annak ellenére, hogy a nemzetközi közjogi kézikönyvek ezt a mechanizmust saját tudományos paradigmájuk korlátai miatt nehezen tudják / nem tudják modellezni. A nemzetközi életben minden szuverén a saját önképének megfelelően rendezi külkapcsolatait. Kapcsolatuk és tárgyalásaik hosszú sora folyamán a két fél egyre jobban megismeri a másik önképét és később ezt a tárgyalópartnerről kialakult ismeretét már fel is tudja használni későbbi tárgyalásaik során. Mivel a nemzetközi kapcsolatok a felek szuverén egyenjogúsága elve alapján folynak vagyis a feleknek nincs joghatóságuk, hogy erővel valósítsák meg az elképzelésüket a másikkal szemben, ez a másikat tanulási folyamat a felek között hosszú idő alatt és spontán módon megy végbe. A magyar állam és a katolikus egyház rendszerváltás óta folyó egymást tanulási folyamata tehát nem csak a magyar belpolitikai és belső jogi színtéren folyó tanulás. Sőt ez a tanulási folyamat mivel az állam - egyház viszonyt a katolikus egyházzal való kapcsolat minden országnál döntően befolyásolja elég jelentős részében a nemzetközi színtéren zajlik. Egyház és állam kommunikációja az egyes országokban 1) Ha az egyház politikai közösségekkel való viszonyát tekintjük, hosszú távon valóban a távolságtartás képe bontakozik ki előttünk. Ez két tendencia egyidejű érvényesülésével alakul ki. Egyrészt a világi szuverének területén élő egyház a történelem folyamán megtanulta, hogy nem érdemes a (katonai - belügyi erőkkel is 19 A 4/1993 AB hat. indoklásában. Egyházakra vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye, Budapest, 2002, 165.

14 13 rendelkező) helyi világi szuverénekkel fölöslegesen konfrontálódnia. Másrészt azonban ez nem jelenti azt, hogy az egyház soha ne nyilvánítana véleményt a politikai aktorok politikájával vagy vélemény nyilvánításaival kapcsolatban. Persze mindig is voltak olyan egyházi személyek, akik túlságosan aktívnak bizonyultak a vélemény nyilvánításban, és ezzel veszélybe sodorták az egyház adott világi szuverénnel való helyi jó viszonyát. Az egyházkormányzat az ilyen, túlságosan politikai vénájú személyeket olyan funkcióba irányíthatja, ahol kevésbé vannak kitéve az egyház számára káros politizálás kísértésének. 2) Publicisták, néha még politikusok is hivatkoznak 20 a II. vatikáni zsinat egy dokumentumára, a Gaudium et spes-re, ami azt írja: Az egyház feladatánál és illetékességénél fogva semmiképpen nem elegyedik a politikai közösséggel, és nincs kötve semmilyen politikai rendszerhez [...]. [...] A politikai közösség és az egyház a maguk területén egymástól függetlenek és autonómok. 21 Ezeket az idézeteket arra szokták felhozni, hogy az egyház ne nyilvánítson véleményt a társadalom felé, az akkor aktuális társadalmi helyzettel kapcsolatban. Úgy értelmezik, hogy az egyház önmagával kerül ellentmondásba ha ezt teszi, mert erről a tevékenységről egyszer már lemondott. Az idézett dokumentum idézett sorai azonban nem erről szólnak, hanem az egyház (mint szakrális entitás) és az állam (mint világi entitás) egymástól elválasztott természetét, dualizmusát (gelasiusi elv) fejezik ki. A jogból ismert, hogy két fél legteljesebb elválasztottságát ( egymástól függetlenek és autonómok ) éppen azok nemzetközi, diplomáciai természetű, szuverének módjára való viszonya fejezi ki és biztosítja. Ebben az esetben a legkisebb a közigazgatási vagy személyi keveredés veszélye a világi és az egyházi közigazgatási vertikum között. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen független és autonóm entitásoknak ne volna véleményük a környező világról. Ahogy nemzetközi aktorok esetében ez szokásos, az egyháznak is van véleménye az egyes országok társadalmi helyzetéről és folyamatairól, amit alkalmasint ki is fejez. 3) Vannak olyan politikusok is, akik teoretikus kijelentéseket tesznek az egyház hatáskörével kapcsolatban. Azt mondják, hogy [a püspöki konferencia állást foglal olyan kérdésekben,] amely kérdések egyébként a pártpolitika tárgykörébe tartoznak, vagy messze túlterjeszkednek a hit szabad megvallásának és a vallás szabad gyakorlásának tárgykörén 22. Vagy az egyház túllépte hatáskörét, amikor pl. a 20 Pl. Gyurcsány-panasz a pápánál, in Népszabadság, XII. 20. Valamint: A magyar kormányfő hangsúlyozta: teljes egészében osztja a II. Vatikáni zsinaton elfogadottakat, s a szekularizált állam, a modern köztársaság kapcsán létező nyugat-európai normákat és példákat hozta fel. Hazai és határon túli magyar hírek, Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatója vatikáni látogatásáról, in Vasárnapi hírek, XII. 21 II. VATIKÁNI ZSINAT, Const. Ap. Gaudium et spes, 76. pont, in Enchiridion Vaticanum I, Bologna, 1993, A kurrens magyar fordítás nem pontos. 22 II. János Pál pápa fogadta Gyurcsányt, in Vasárnapi hírek, XII. 19.

A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János

A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A Bizottság elnöke: A Bizottság tagjai: Tamás Pál Horányi Özséb Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

A vallási közösségek jogállására vonatkozó európai és magyar szabályozás összehasonlító elemzése

A vallási közösségek jogállására vonatkozó európai és magyar szabályozás összehasonlító elemzése Antalóczy Péter A vallási közösségek jogállására vonatkozó európai és magyar szabályozás összehasonlító elemzése Az elmúlt időszakban az alkotmány, majd az Alaptörvény, továbbá az új egyházi törvény módosításai

Részletesebben

VARSÁNYI BENEDEK A VALLÁSFELEKEZETEK FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI BEVEZETÉS AZ EGYHÁZAK ÉS AZ ÁLLAM KAPCSOLATA

VARSÁNYI BENEDEK A VALLÁSFELEKEZETEK FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI BEVEZETÉS AZ EGYHÁZAK ÉS AZ ÁLLAM KAPCSOLATA VARSÁNYI BENEDEK A VALLÁSFELEKEZETEK FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI BEVEZETÉS Dolgozatom a vallásgyakorláshoz való jog érvényesülésének anyagi feltételeit vizsgálja. A vallásgyakorlás elválaszthatatlanul

Részletesebben

Schanda Balázs. A Vatikáni Megállapodás 15 éve

Schanda Balázs. A Vatikáni Megállapodás 15 éve Pázmány Law Working Papers 2014/9 Schanda Balázs A Vatikáni Megállapodás 15 éve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ Schanda Balázs A

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

2013. január-február

2013. január-február Prof. Dr. habil Paczolay Péter A közjegyzők alkotmányos helyzete A közjegyzők és a közhatalom dr. Klaus Woschnak A civil közjegyzőség kezdeti időszakai Dr. Udvary Sándor PhD A közjegyzői eljárások néhány

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Amióta az emberiség a második világháborúban képessé vált önmaga elpusztítására, és a megsemmisüléstől való félelmükben az Egyesült Nemzetek Szervezetének

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A titkosszolgálatok ellenőrzése és irányítása A nemzetbiztonsági szakmai tevékenység és személyiségi jogok Az információs társadalom

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico www.dieip.hu www.dieip.com IV. évfolyam 2010/3-4. szám Kiadja: Cím: Szegedi Tudományegyetem 6722 Állam- és Jogtudományi Kar Szeged Politológiai Tanszék Rákóczi tér 1. dieip@dieip.hu Tel. / fax: 62/544-386

Részletesebben

Szabad egyház a szabad államban

Szabad egyház a szabad államban Szabad egyház a szabad államban A 2014. október 3-i konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai Tartalom: Köbel Szilvia: A vallási közösség jogállása Wildmann János: Az állam világnézeti

Részletesebben

SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS

SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: dr. Linder Viktória Témavezető: Társtémavezető: Prof. emeritus Dr. Lőrincz Lajos, akadémikus Dr. Gajduschek György PhD.,

Részletesebben

Szabad egyház a szabad államban

Szabad egyház a szabad államban Szabad egyház a szabad államban A 2014. október 3-i konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai Tartalom: Köbel Szilvia: A vallási közösség jogállása Wildmann János: Az állam világnézeti

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

Szabad egyház a szabad államban

Szabad egyház a szabad államban Szabad egyház a szabad államban A 2014. október 3-i konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai Tartalom: Köbel Szilvia: A vallási közösség jogállása Wildmann János: Az állam világnézeti

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2007. június THEMIS THEMIS

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2007. június THEMIS THEMIS THEMIS THEMIS THEMIS Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata 2007. június 2 Themis: Az ELTE ÁLLAM- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata A Szerkesztőség a

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS *

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁBIT RENÁTA A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

Gergely, Jenő. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Gergely, Jenő. Created by XMLmind XSL-FO Converter. Gergely, Jenő A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945 Gergely, Jenő A könyv elektronikus változata az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

Észrevételek Arday Lajos Valások, egyházak, konfliktusok az egységesedő Európábancímű cikkével kapcsolatban

Észrevételek Arday Lajos Valások, egyházak, konfliktusok az egységesedő Európábancímű cikkével kapcsolatban Rónay Miklós Egy összetett probléma keresztény vonatkozásai Észrevételek Arday Lajos Valások, egyházak, konfliktusok az egységesedő Európábancímű cikkével kapcsolatban Arday Lajos egy rendkívül összetett

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben