15. sz. melléklet. Megvalósíthatósági Tanulmány ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. sz. melléklet. Megvalósíthatósági Tanulmány ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 15. sz. melléklet Megalósíthatósági Tanulmány ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatí Program Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. Pályázati felhíásához 2. komponens Kódszám: TÁMOP /02 A projektek az Európai Unió támogatásáal, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásáal alósulnak meg. 1

2 Jelen támogatási konstrukció alapető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok köetkezményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, toábbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, alamint a lakosság aktí részételén alapuló fejlesztés együtt nyújthat. A konstrukció eme alapető célját a helyi közösségi kapcsolatok reitalizálásáal és fejlesztéséel, egyes közszolgáltatásoknak ilyenek a szociális és egészségügyi ellátások, a gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó más humán szolgáltatásoknak a helyi szükségletekhez igazodó működésének megalapozásáal, alamint az érintett települési kör és lakosság kistérségi fejlesztési folyamatba aló bekapcsolásáal kíánja elérni. A megalósíthatósági tanulmány célja olyan számszerű adatokkal alátámasztott, lényegre törő helyzetelemzés, szükségletfeltárás készítése, alamint az ezeken alapuló szakmai program leírása, amely megalapozza a pályázatban állalt célok teljesítését. A megalósíthatósági tanulmány jaasolt fejezetei I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása (jaasolt terjedelem minimum 7 oldal, maximum 9 oldal) 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok (jaasolt terjedelem maximum 1 oldal) onzáskörzeti iszonyok (onzáskörzeti központok, az érintett kistérségek mikrotérségi, táji tagolódása) közlekedési kapcsolatok (illete azok hiánya), együttműködések, társulások az akcióterület települései között a többcélú kistérségi társulás(ok) és az általuk fenntartott és/agy szerezett közszolgáltatások a települési önkormányzatok közötti intézményi társulások és a állalt közfeladatok más, önkormányzati együttműködések, azok tartalma és részteői kisebbségi önkormányzatok és kapcsolataik a települési önkormányzatokkal és más szerezetekkel komplex, az önkormányzatok mellett, más szereplőket beonó együttműködések, azok tartalma, futamideje és részteői felsorolásszerűen (pl. Új Magyarország Felzárkóztatási Program a leghátrányosabb helyzetű 33 kistérség helyzetének jaítására, LEADER akciócsoportok. Ezek részletesebb kifejtésére az 1.6. pont ad lehetőséget.) Összegző megállapítások az együttműködések és a térszerkezet pályázat szempontjából releáns sajátosságairól 1.2. Az akcióterület gazdasági és társadalmi helyzete, foglalkoztatási és közfoglalkoztatási lehetőségek és korlátok (jaasolt terjedelem maximum 3 oldal) Demográfiai és etnikai összetétel Az akcióterület településeinek demográfiai összetétele; demográfiai feszültségek 2

3 Az etnikai csoportok elhelyezkedése az akcióterületen, szegregált településrészek / települések / több településből álló mikro-körzetek A foglalkoztatás / jöedelemszerzés lehetőségei és korlátai Foglalkoztatási kapacitások, a jelentősebb munkaadók bemutatása Az ingázás lehetőségei és korlátai A kiegészítő jöedelemszerzés egyéni és szerezett lehetőségei A munkaerő kereslet és kínálat anomáliáinak röid, összefoglaló bemutatása Közfoglalkoztatás Az akcióterületet érintő, kistérségi szinten agy nagyobb állami szerezetek (pl. erdészet, ízgazdálkodás) által szerezett közmunka programok tartalma, az érintett települések köre és bennük részt eők száma Az akcióterületet érintő, települési szinten (települési önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzat által) szerezett közcélú agy közhasznú munkák tartalma, a bennük részt eők száma , az Út a munkához program beezetéséel beköetkezett áltozások, tapasztalatok A szociális (és ha an, etnikai) feszültségek gócpontjai és okai: röid összegzés A közfoglalkoztatás tapasztalatainak röid, összegző bemutatása 1.3. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások helyzete az akcióterületen, kiemele a mélyszegénységben élők számára nyújtott szolgáltatásokat (jaasolt terjedelem maximum 1 oldal) A szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások a szolgáltatás tartalma és a szolgáltatást ellátó intézmény humán kapacitások szerint A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményi és humán kapacitásainak értékelése: a szükségletekhez mérten hiányzó, nem megfelelő minőségben ellátott és kapacitáshiányos szolgáltatások Amennyiben releáns: Biztos Kezdet program-tapasztalatok, terek 1.4. Más humán szolgáltatási hiányok az akcióterületen, kiemele a mélyszegénységben élők számára nyújtott szolgáltatásokat (jaasolt terjedelem maximum 1 oldal) az egészségügyi ellátásban a közoktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban (pl. a gyermekek délutáni felügyelete) a szabadidős teékenységek, a kultúra, a sport területén a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokon kíüli humán szolgáltatások értékelése: a szükségletekhez mérten hiányzó, nem megfelelő minőségben és módon ellátott és kapacitáshiányos szolgáltatások 1.5. A szegénység mérséklését szolgáló célzott teékenységek az akcióterületen (jaasolt terjedelem maximum 1 oldal) Az elmúlt 5 ében megalósult, a mélyszegénységben élők helyzetének jaítását, az újratermelődés megakadályozását és/agy a lakóhelyi szegregáció oldását szolgáló programok / projektek tapasztalatai (telepfelszámolás, a HEFOP, az OFA, a TÁMOP, toábbá egyéb, támogatott projektek) Szegénygondozást égző karitatí szerezetek és teékenységük az akcióterületen 3

4 1.6. Település- terület- és idékfejlesztési tapasztalatok (jaasolt terjedelem maximum 1 oldal) Az utóbbi 5 ében, több település összefogásáal megalósult fejlesztési programok/projektek az akcióterületen (megneezés, tartalom, részteők) A felsorolt programok / projektek értékelése a legszegényebbek terezési folyamatban aló részétele és a települések kedezményezése szempontjából 1.7. A szegénység- és szegregáció-ellenes toábbá a komplex fejlesztési programok/projektek megalósításában szerzett, felhasználható tapasztalatok, alamint a fennmaradó feladatok összegzése (jaasolt terjedelem maximum 1 oldal) II. Az akcióterület kialakításának a fenti szempontokra tekintettel léő indoklása (jaasolt terjedelem maximum 1 oldal+táblázat) Az Akcióterület meghatározása az alábbi táblázat szerint (a sorok száma igény szerint testre szabható): Az akcióterülethez csatlakozott települési önkormányzatok közül a I. sz. listán szereplők (az akcióterület összes településének legalább 70%-a) Település megneezése Kistérségi hoatartozása Státusza (község, áros) Népességszáma (4. melléklet szerint) Az akcióterülethez csatlakozott települési önkormányzatok közül a II. sz. listán szereplők (az akcióterület összes településének legfeljebb 30%-a) Település megneezése Kistérségi hoatartozása Státusza (község, áros) Népességszáma (4. melléklet szerint) Az Akcióterület összetételének összegzése Száma (db) Aránya (%) Népességszáma (4. melléklet szerint) 4

5 I. sz. listán szereplő települések II. sz. listán szereplő települések Összesen 100 % A 4. sz. melléklet I. és II. számú listáin szereplő települések beonásának indoklása a pályázati útmutatóban szereplő, az akcióterülettel kapcsolatos szabályok figyelembeételéel. Az elsődleges jogosultságú, az I. sz. listán szereplő települések beonásának indoklása (legalább 70%) A kiegészítő, a II. sz. listán szereplő települések beonásának indoklása (legfeljebb 30%) Összegző megállapítások az akcióterület kialakításáal kapcsolatban. III. A célcsoport és a helyi támogatói, fejlesztői kapacitások bemutatása (jaasolt terjedelem: maximum 5 oldal) 3.1. A célcsoport bemutatása A pályázat előkészítése során a célcsoportok körében égzett felmérések, konzultációk tematikája és eredményei (jaasolt terjedelem: maximum 2 oldal) - demográfiai, iskolázottsági jellemzőik - a felnőtt korosztály képzettségének jellemzése - a fogyatékos és megáltozott munkaképességű emberek száma, munkaállalási lehetőségei - a roma népesség becsült aránya a célcsoporton belül - három agy több gyermekes családok száma - hároméesen óodába járó gyermekek aránya - a túlkoros, általános és szakiskolába járó gyermekek aránya - munkaerő-piaci és szociális helyzetük - megélhetési forrásaik - munkajöedelem, - közmunka, - segélyek, - járadékok, - egyéb, kiegészítő jöedelmek - a munkaállalás, munkába állás akadályainak azonosítása - a munkaállalás, munkába állás feltételeinek izsgálata - motiációs tényezők és elárások feltárása - a munkaerőpiacról kiszorult csoportok jellemzői: létszámuk, arányuk, speciális problémáik - tipikus problémáik, speciális igényeik feltárása - együttműködési és érdekérényesítési készségük jellemzése 5

6 - kielégítetlen szükségleteik/igények azonosítása Szociális és más, a szegénység mérséklésében szerepet játszó humán szolgáltatói és fejlesztői kapacitások (jaasolt terjedelem: maximum 1 oldal) Az akcióterületen működő települési és kisebbségi önkormányzatok, intézmények, humán közszolgáltatásokat nyújtó szerezetek ezetőinek, alkalmazottainak, az egyházak és ciil szerezetek munkatársainak, aktiistáinak a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos teékenysége, különös tekintettel a kapacitáshiányokra, a kapcsolattartást zaaró tényezőkre és ezek hátterére Fejlesztő szerezetek (jaasolt terjedelem: maximum 1 oldal) Az érintett kistérség(ek) fejlesztési intézményrendszerének bemutatása: a többcélú kistérségi társulás(ok) és más fejlesztő szerezet(ek) pl. helyi idékfejlesztési irodák, mikrotérségi agy a táji tagoltság alapján szerezett területfejlesztési társulások és ezeknek a projekt szempontjából releáns bizottságainak bemutatása (A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési bizottságai, szociális és egészségügyi, közoktatási bizottságok). A bemutatás fő szempontja az intézményrendszer felkészültsége a mélyszegénységben élők és a 4. sz. mellékletben szereplő listákról az akcióterületbe ont települések képiseletére és problémáinak kezelésére, az ezzel kapcsolatos hiányokra A projekt tematikus fókuszainak meghatározása (jaasolt terjedelem maximum 1 oldal) - A pályázat előkészítése során a célcsoportok körében égzett felmérések, konzultációk tapasztalatainak összegzése: o új (szociális és más humán) szolgáltatásokkal kapcsolatos igények, o a megléő szolgáltatásokkal el nem ért rászoruló csoportok o új megközelítések és módszerek iránti igény a már működő szolgáltatásokban, az összekapcsolódásból, komplexitásból keletkező innoációk - Az azonosított hiányok és a kielégítetlen szükségletek/igények közül melyekre és milyen teékenységekkel, szolgáltatásokkal, milyen módon kíán fókuszálni a projekt (felsorolás-szerűen: szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások, a közösségfejlesztési és közösségi animációs-érdekérényesítési teékenységek, toábbá a kiegészítő humán szolgáltatások) IV. A projekt szakmai tartalma és módszertani megalósítása (jaasolt terjedelem minimum 5 oldal, maximum 10 oldal) Ebben a fejezetben kell az egyes kötelező és a kötelezőkön felül álasztott teékenységek részletes leírását megadni (A kötelező teékenységekhez Lásd a Pályázati útmutató C.1.1. fejezetét, a kötelezőkön felül álaszthatókhoz a C1. fejezet Támogatható teékenységek cím alatt felsoroltakat.) 6

7 4.1. A projekt szakmai tartalma (jaasolt terjedelem maximum 5 oldal) - a kötelező és álasztható, kiegészítő teékenységek köre, a teékenységenkénti leírás során ki kell térni a teékenység o céljára, o célcsoportjára o tartalmának (teékenységeinek) leírására, indoklására, a teékenységek közötti kapcsolódásokra, o hatására a állalt feladatok (szolgáltatások) települések ill. településcsoportok szerinti megalósulását illetően Az egyes településekre/településcsoportokra korlátozódó szakmai szolgáltatások, indoklással (Ha an ilyen:) az akcióterület egészén nyújtandó szolgáltatás(ok), indoklással o időbeli ütemezésére, helyszínére (települések, intézmények, stb.), o megalósítása során alkalmazott megközelítésmódra, módszerekre, ezek közül az új elemekre, o megalósításában részteő konzorciumi tagokra és a partnerekre, o megalósítását köetően árható eredményekre (kimeneti indikátorok) és hatásaira (eredményindikátorok) 4.2. A projekt irányítása, adminisztrációja, kapcsolatrendszere (jaasolt terjedelem: szerezeti ábráal együtt maximum 3 oldal+táblázat) Az összetett projekteknél különösen fontos a megfelelő projektirányítás, a égrehajtásban közreműködő szereplők munkájának összehangolása, a megfelelő jogosultsági, felelősségi és információs rendszer kialakítása. Ebben a részben az ezzel kapcsolatos elképzelések összegzését kérjük a pályázótól. - a projekt szerezeti struktúrája, a projekt menedzsmentje: iroda biztosítása, adminisztratí feladatok, rendelkezésre állás, jelentések írása, pénzügyi elszámolás, stb. - a projekt külső és belső információs rendszere: az alá-, fölé- és mellérendeltségi iszonyok, felelősségi és hatáskörök röid leírása (szerezeti ábra jaasolt!) o milyen módon kommunikálnak egymással a konzorciumi tagok és a megalósításba ont partnerek (pl. a rendszeres projektülések tárgya, ütemezése, kiknek a részételéel, milyen kérdésekről tanácskoznak, hol kerül rájuk sor, stb.) o az 1. komponens szakmai megalósítójáal aló együttműködéssel kapcsolatos elképzelések (Lásd a 21. sz. mellékletet az 1. és 2. komponens nyertes pályázóial kötendő együttműködési megállapodásról), más adatszolgáltatási, információ-közlési kötelezettségek a Közetítő Szerezet felé agy a hatásizsgálatot égző kutatás során. o A 2. komponens többi nyertes konzorciumáal aló kapcsolattartásról kialakított elképzelések - a célcsoportok kulcsszereplőiel történő együttműködés módja. 7

8 A konzorcium összetételének és a tagok projektben állalt szerepének összefoglaló bemutatása az alábbi táblázatos formában (a sorok száma igény szerint testre szabható): Megneezése Szerezeti (jogi) formája* Székhelye (település) A projektben állalt feladat / szolgáltatás megneezése Időbeli ütemezése (mettőlmeddig: é, hó) A állalt szolgáltatás az akcióterület mely településeit érinti** A támogatásból aló részesedése (ezer Ft) Összesen * Pályázati útmutató B1 pontja szerint. ** Ha a feladat, szolgáltatás nem érinti az akcióterület egészét, kérjük, sorolja fel az érintett településeket! 8

9 4.3. A projekt megalósításába ont partnerek (jaasolt terjedelem: maximum 2 oldal+táblázat) - A pályázat-előkészítés során a potenciális partnerekkel folytatott konzultációk eredményének összegzése - A pályázó konzorcium összetételének indoklása - A szakmai partnerszerezetek kiálasztásának szempontjai, indokai. A szakmai megalósításban részt eő, konzorciumon kíüli partnerek és állalt feladataik összefoglaló bemutatása az alábbi táblázatos formában (a sorok száma igény szerint testre szabható): Partner megneezése, székhelye (település) A projektben állalt feladat/szolgáltatás megneezése Időbeli ütemezése (mettől-meddig: é, hó) A állalt szolgáltatás az akcióterület mely településeit érinti* * Ha a feladat, szolgáltatás nem érinti az akcióterület egészét, kérjük, sorolja fel az érintett településeket! V. Kockázatelemzés (jaasolt terjedelem: maximum 1 oldal) Mutassa be azokat a kockázatokat, amelyekkel a projekt megalósítása során számol, toábbá azt, hogy a kockázat kezelésére milyen eszközöket és forrásokat képes a konzorciumi partnerség fordítani. Mutassa be a projekt belső monitoringjának rendszerét! VI. A projekt illeszkedése a helyi/kistérségi fejlesztési stratégiákhoz és az esélyegyenlőségi ter(ek)hez (jaasolt terjedelem: maximum 1 oldal) A projektek az akcióterülethez, annak településcsoportjaihoz, ill. egyes településeihez kötötten, területileg eltérő sajátosságokkal alósulnak meg. Ezért szükséges a releáns helyi, kistérségi stratégiákkal aló összhang izsgálata. A kistérségi és települési szintű esélyegyenlőségi terek, terület- és idékfejlesztési stratégiák, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási stratégiái mellett számba kell enni azokat a három énél nem régebbi, helyi agy kistérségi szintű ágazati stratégiákat is (pl. közszolgáltatásfejlesztési ter, a szociális ellátások fejlesztési tere, egészségfejlesztési ter, közoktatási esélyegyenlőségi ter, szociálpolitikai koncepció), amelyek a projekt kiitelezése szempontjából releánsak. Ezek esetében az összhang konkrét kapcsolódásokon keresztül történő bemutatása szükséges. 9

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért. TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért. TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány Kutatások eredményei és statisztikai adatok alapján elmondható, hogy egyre többen

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program PILISCSÉV Község Önkormányzata Piliscsév, 2013. április Türr István Képző és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/13 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pályázati lehetőségek

Pályázati lehetőségek - Tájékoztató pályázati lehetőségekről Civil szervezetek részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. Készült: Pécs, 2012. augusztusa 1 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Szár Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Szár Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szár Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában 14. Stratégiai tervezés a szociális munkában A stratégiai tervezés fogalma Meghatározott cél érdekében megvalósítandó folyamat: jelenlegi állapot: hol tartunk most? jövőbeli állapot: hová akarunk eljutni?

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések Az Autonómia Alapítvány véleménye a 2014-2020-as időszakra szóló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezetéről (a 2013. július 12-én szakmai véleményezésre megkapott dokumentumról) Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben