A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 Ikt. sz.: D. 370/ 9 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel: Fax: A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság az ENRAC Energia Racionalizáló és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u L. lház. 2. em. 45., továbbiakban: kérelmező) a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37., képviseli: Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Iroda, Dr. Hargitai László, ügyvéd 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18.B., a továbbiakban: ajánlatkérő) Vállalkozási szerződés a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztésére és korszerűsítésére tárgyú közbeszerzései eljárásának 1.és 3. része ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt ad és a közbeszerzési eljárás 1. és 3. része esetében megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés g) pontja szerint alkalmazandó 86. (3) bekezdésére tekintettel a Kbt (3) bekezdés g) pontja szerint alkalmazandó 81. (1) bekezdését. A Döntőbizottság megsemmisíti a közbeszerzési eljárás 1. és 3. része vonatkozásában ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. Ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy ,- Ft, azaz egyszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg kérelmező számára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai, a becsatolt okirati bizonyítékok alapján, az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő január 13-án a Közbeszerzési Értesítőben 29527/2009. szám alatt közzétett majd február 9-én 3526/2010. szám alatt módosított ajánlattételi felhívásával a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. A beszerzés teljes mennyisége három részben került rögzítésre az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontjában az alábbiak szerint: A Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése: 1. rész: állványozás, homlokzati hőszigetelés összesen m2 homlokzati felületen, a keletkezett törmelék elszállításával. 2. rész: műanyag nyílászárók (154 db ablak, 4 db ajtó, 2 db üvegfal) beépítése a meglévő fa nyílászárók, párkányok kibontásával, a hulladék elszállításával, az új nyílászárók, redőnyök beépítésével, rögzítésével, párkányok és takarólemezek elhelyezésével, kőműves helyreállítással, festéssel. 3. rész: tetőszigetelés 730 m2 lapostető felületen, ereszcsatorna, lefolyó javítás, a keletkezett törmelék elszállításával. Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőséget valamennyi rész tekintetében lehetővé tette. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III. pontjában rögzítette a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeit. E körben többek között meghatározta a kizáró okokat, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételrendszerét és az ehhez tartozó igazolási módokat. A műszaki szakmai alkalmasság minimumkövetelményei körében ajánlatkérő a felhívás III.2.3. c) pontjában rögzítette, hogy ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozójának együttesen rendelkeznie kell minimum 1 fő, minimum középfokú végzettségű, minimum 3 év vezetői gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel, valamint minimum 1 fő, minimum 3 éves gyakorlattal rendelkező, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező építész felelős műszaki vezetővel A III.2.3. c) pont szerinti minimum követelményeknek való megfelelés igazolására ajánlatkérő a Kbt. 67. (2) bekezdés c) pont szerint vezető

3 3 tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek bemutatását, végzettségének, képzettségének, jogosultságának és gyakorlati idejének igazolását írta elő. A végzettség, képzettség és jogosultság igazolására ajánlattevőknek csatolniuk kellett az ajánlatukhoz az oklevelek, bizonyítványok és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti névjegyzéki felvétel dokumentumait egyszerű másolatban, valamint a gyakorlati idő igazolására aláírt szakmai önéletrajzot. Ajánlatkérő bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását határozta meg az alábbi részszempontok és súlyszámok megadásával. Részszempont Az építési beruházás bruttó ajánlati összára Az előírt teljesítési határidőhöz képest korábbi átadás (naptári nap, előny a nagyobb) A kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama (előny a nagyobb) Súlyszám A felhívás V.7. pont 9. alpontjában ajánlatkérő közölte, hogy a hiánypótlást a Kbt. 83. (2) bekezdése szerint biztosítja. A felhívás tartalmazta, hogy a közbeszerzés a KEOP számú európai uniós pályázati forrásból finanszírozott projekttel kapcsolatos, amelynek címe: A Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározta a közbeszerzési eljárása szempontjából releváns időpontokat, amelyeket később módosított. A módosított ajánlattételi felhívás alapján az ajánlattételi határidő: március 16, az eredményhirdetés időpontja: március 29., a szerződéskötés időpontja: április 19. volt. Ajánlatkérő dokumentációt is készített, amelynek II. részét az ajánlattétel részletes feltételei, III. részét a műszaki specifikáció, IV. részét a szerződéstervezet, V. részét pedig a kötelező iratminták képezték. A dokumentáció mellékleteként ajánlatkérő műszaki leírást, árazatlan költségvetést, valamint tervdokumentációt bocsátott ajánlattevők rendelkezésére.

4 4 A dokumentáció II. 6. pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlattevőknek az ajánlati áraikat az árazatlan költségvetésben meghatározott mennyiségek beárazásával kell megadniuk az általuk megajánlott kivitelezési munkák nettó díjának / összárának feltüntetésével. Ajánlatkérő külön kérte feltüntetni az ÁFA mértékét és összegét, továbbá a bruttó díjat / összárat. A szerződéses árat a kivitelezési munkák árának összesítésével kellett megadni. Ajánlatkérő előírta, hogy a szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra vonatkozik, amelynek tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, anyag- és munkadíjat. Ajánlatkérő a dokumentáció 29. oldalán közölte, hogy a kirívóan alacsony, vagy magas ajánlati árat megadó ajánlattevőtől a Kbt. 86. (1)-(7) bekezdései szerint köteles írásban magyarázatot kérni. E körben kiemelte, hogy e kötelezettség különösen arra az esetre vonatkozik, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri el az ágazatban szokásos béreket, vagy azokat kirívóan meghaladja, illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz-és anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban szokásos árszintet, vagy azokat kirívóan meghaladják. Az ajánlattételi határidőre az 1. részajánlati körben a - kérelmező, bruttó ajánlati ár: ,-Ft, valamint - az X 2 Kft., bruttó ajánlati ár: ,-Ft, míg a 3. részajánlati körben - a kérelmező, bruttó ajánlati ár: ,-Ft - az AKVA-PLAST Tetőszigetelő Kft., bruttó ajánlati ár: ,-Ft, és - az X 2 Kft., bruttó ajánlati ár: ,-Ft. tettek ajánlatot. Az X 2 Kft. ajánlatának oldalán csatolta az első részajánlati körre, valamint a oldalán a harmadik részajánlati körre vonatkozóan a beárazott költségvetési tételeket. Az 1. részajánlati körben az ajánlat 15. oldalán szereplő költségvetési összesítő adatok szerint a nyertes ajánlattevő által számított munkadíj értéke összesen nettó ,-Ft, míg az anyagár értéke összesen nettó ,-Ft volt. A társaság az 1. rész tekintetében az alábbi költségvetési tételekre a következő egységárakat adta. 15. munkarész: zsaluzás és állványozás - 2. tétel: védőponyva elhelyezése és bontása állványzatra építési és bontási díj 1750 m2: anyagköltség egységára 22,-Ft tétel: feljáró készítése és bontása homlokzati állványokhoz pihenőkkel, korláttal, lábdeszkával 40,0 m magasságig: 30 m: munkadíj egységár: 420,-Ft/ anyag egységár: 550,-Ft.

5 5-4. tétel: védőtetőváz készítése és bontása állványcsőből 50 m2: munkadíj egységár: 420,-Ft, anyag egységár: 550,-Ft tétel: védőtetőváz befedése és bontása pallóterítéssel: 50 m2: munkadíj egységár: 420,-Ft, anyag egységár: 230,-Ft tétel: védőtetőváz befedése és bontása szigetelőlemezzel: 50 m2: munkadíj egységár: 370,-Ft, anyag egységár: 420,-Ft tétel: törmelékcsúszda készítés és bontás beömlő nyílásokkal, szükség szerinti alátámasztásokkal 30 m2: munkadíj egységár: 2620,-Ft, anyag egységár: 60,-Ft tétel: monolit vasbeton előlépcső zsaluzás készítése és bontása faanyagú zsaluzattal, egyoldali, függőleges, vagy ferde sík felülettel 13 m2: munkadíj egységár: 800,-Ft. 31. munkarész: helyszíni beton és vasbeton 1. tétel: vasbeton előlépcső bontása gépi erővel, törmelék elszállítása lerakóhelyre vasbetonból 11 m3: anyag egységár: 0,-Ft. 33. munkarész: falazás és egyéb kőműves munka 1. tétel: falazott kályhafűtési-és szellőzőkémények bontása kézi erővel, bontott anyag elszállítása tetőn kívül 6 m3.: anyag egységár: 0,-Ft. 4. tétel: teherhordó, vagy vázkitöltő falazat építése 25 cm névleges vastagságban, égetett agyag kisméretű tömör téglából, előlépcső tartószerkezetben, és pofafalként. Termékszabvány: MSZ EN Minőségi osztály: 1.o. WIENERBERGER gyártmány 2 m3.: munkadíj egységár: 3000,-Ft. Homlokzat-hőszigetelés és felületképzés munkarész 1. tétel: részleges vakolatleverés a homlokzatról, bontott anyag, törmelék elszállítása 350 m2: anyag egységár: 0,-Ft. 10. K jelű tétel: DRYVIT rendszer lábazati indítóprofil, terméskő burkolat 175 m: munkadíj egységár: 150,-Ft, anyag egységár: 320,-Ft. 11. K jelű tétel: DRYVIT rendszer végelzáró csatlakozó profil 60 mm 8 m: munkadíj egységár: 42,-Ft, anyag egységár: 22,-Ft. 12. K jelű tétel: DRYVIT rendszer élvédő profil pozitív falsarkokon éls nyílászárók körüli működő keretek csatlakoztatása mentén homlokzat színére porszórva. Alumínium 865 m: munkadíj egységár: 42,-Ft, anyag egységár: 22,- Ft. 13. tétel: homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult és sérült részek leverésével, sarkok és csatlakozások összedolgozásával 30 cm kiterített szélességig 5-25% közötti hiánypótlással 175 m: munkadíj egységár: 890,-Ft, anyag egységár: 370,-Ft. 14. tétel: kő, műkő, vagy gipszdíszes felületek megtisztítása a rárakódott szennyeződésektől 340 m2: munkadíj egységár: 280,-Ft., anyag egységár: 80,- Ft. 15. K jelű tétel: műkő ablakkeret és könyöklő javítása, a sérült elemek meglévővel azonos pótlásával 540 m munkadíj egységár: 690,-Ft, anyag egységár: 150,-Ft.

6 6 16. K jelű tétel: műkő padlóburkolat készítése helyszíni felhordással 3,0 cm vastagságban 16 m2. munkadíj: 4300,-Ft. 17. tétel: lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe, vagy kőcsavaros rögzítéssel, acélcső oszlopokkal 7 m munkadíj egységár: 2300,-Ft, anyag egységár: 8000,.Ft. 18. K jelű tétel: impregnált, gyalult, csiszolt lazúrozott felületkezelésű 100X38 keresztmetszetű keményfa palló keret rögzítése homlokzati hőszigetelés fogadásához 8 fm. Munkadíj egységár: 540,-Ft, anyag egységár: 950,- Ft. Előtetők munkarész 2. K jelű tétel: 38 mm vtg gyalult deszkaburkolat acélvázra csavarozással rögzítve impregnálva, lazúros felületkezeléssel 8 m2. munkadíj egységár: 780,- Ft 7. tétel: betonszerkezetek helyreállítása, MAPEI-MAPEGROUT habarccsal előnedvesített felületre 1 cm vastagságban 4 m2 anyag egységár: 480,-Ft. 8. tétel: betonszerkezetek helyreállítása 4 m2. anyag egységár: 1580,-Ft. 9. K jelű tétel allókorcos fémlemez fedés javítása előtetőkön egyszerű korcolt kivitelben 8 m2: munkadíj egységár: 2700,-Ft. A 3. részajánlati kör vonatkozásában összes munkadíjként forintot, összes anyagárként pedig forintot ajánlott meg. Ezen belül az egyes költségvetési tételek alábbi árakat tartalmazták: 4. tétel: bitumenes hulladék elszállítása égetőbe 2500 kg: munkadíj egységár: 20,-Ft. 9. tétel: salakszellőző, tetőösszefolyó, csatornaszellőző bontása 11 db. munkadíj egységár: 170,-Ft. 11. tétel: függő ereszcsatorna gyártása és szerelése 0,55 mm vtg. horganyzott acéllemezből 33 cm kit. Szélességgel 158 fm: anyag egységár: 960,-Ft. 12. tétel: lefolyócsatorna gyártása és szerelése kör keresztmetszettel 0,55 mm vtg, 33 cm kit. 133 fm: anyag egységár: 960,-Ft. 14. tétel: páraszellőzők bontása 24 db. munkadíj egységár: 60,-Ft. 17. tétel: tető perforálása 25 mm átmérőjű furatokkal 3292 db: munkadíj egységár: 10,-Ft. 18. tétel: hólyagok kivágása, kivágott szigetelés kiszárítása, visszaheggesztése foltonkénti javítással 350 m2. munkadíj egységár: 170,-Ft, anyag egységár: 0,- Ft. 27. tétel: síkbani lírás dilatáció készítése polifoam csőhéj megoldással: 13 fm: munkadíj egységár: 470,-Ft, anyag egységár: 1600,-Ft. Az X 2 Kft. ajánlatának 112. oldalán csatolta a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó nyilatkozatot, amelyben felelős műszaki vezetőként P.L. építészmérnököt jelölte meg. Az ajánlat 115. oldalán ajánlatkérő a nevezett szakember felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra vonatkozó jogosultságának alátámasztására csatolta a Vas Megyei Építész Kamara 115-4/2007. iktatószámú október 1-ei keltezésű jogerős határozatát. A

7 7 határozatban rögzítésre került, hogy a hatóság engedélyezi P.L. MV-Ép/A-MÉK /2012 számon bejegyzett műszaki vezetői szakterületen való szakmagyakorlását. Az engedély érvényességi idejét a Kamara október 1- ében állapította meg azzal feltétellel, hogy az engedélyt kérő eleget tesz a jogosultsági kötelezettségnek december 31-ig. Amennyiben a jogosultsági vizsga teljesítését hitelt érdemlő módon a határidő lejártáig nem igazolja, úgy jelen határozattal megállapított jogosultság visszavonásra kerül. Ajánlatkérő március 24-én tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy az értékelési munka elhúzódása miatt az eredményhirdetés időpontját április 28-ára halasztja el. Ennek megfelelően a szerződéskötés tervezett időpontját május 18-ára módosította. Ajánlatkérő április 6-án kelt levelében a Kbt ra hivatkozva az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatással kapcsolatban objektív alapú, adatokkal alátámasztott indokolást kért többek között az X 2 Kft.-től a beárazott költségvetési kiírásban szereplő egyes munkarészek meghatározott árajánlati elemeivel kapcsolatban az alábbiak szerint. Az első részajánlati kört érintő munkarészek/tételek: 15. zsaluzás és állványozás 2. (anyag), 3-7., 8. (díj) tétel 31. helyszíni beton és vasbeton munka 1. (anyag) tétel 33. falazás és egyéb kőműves munka 1. (anyag), 4. (díj) tétel Homlokzat-hőszigetelés és felületképzés 1. (anyag), ,16. (díj), tétel Előtetők 2. (díj), 7. (anyag), 8. (anyag), 9. (díj) tétel A harmadik részajánlati kört érintő tételek: 4. (díj), 9. (díj), 11. (anyag), 12. (anyag), 14. (díj), 17. (díj), 18., 27. tétel. Az X 2. Kft április 8-án nyújtotta be a válaszát az ajánlatkérőnek az alábbi indokolással. 1. rész estében. A 15. tétel Zsaluzás, állványozás: anyagköltség: Cégünk tulajdonában van védőponyva, melynek az anyagköltsége így minimális (kopás), 3-7-es tételek: Cégünk rendelkezik 85 m2 állvánnyal. Ezen felüli mennyiséget béreljük, amelyre a régi üzleti kapcsolat miatt kedvező árat biztosított a beszállító. Az állványzat és egyéb felépítmények bérlése Szombathelyen belül történik, ezért tudtunk jó árat kalkulálni. 8. tétel: díj: Az előlépcső zsaluzását és annak bontását kőművesek és asztalosok fogják végezni, akik a cég saját dolgozójaként foglalkoztatott szakmunkások. 31. tétel: helyszíni beton és vasbeton munkák: 1. anyag: Ezen tétel bontási munkákat tartalmaz - előlépcső bontása, törmelék elszállítása-, így e körben csak munkadíjat kell felszámolni, anyagköltség nincs. Továbbá cégünk vésőgépekkel rendelkezik, ezért ebből a szempontból is csak munkadíjról lehet szó.

8 8 33. tétel: Falazás és egyéb kőműves munka: 1. anyag: Ennél a tételnél szintén csak bontási munkálatok vannak, ezért csak a díj van költségelve. Anyag nincs. 4.díj : Ez a tétel a falazat építésére vonatkozik. Mivel saját főállású alkalmazottak dolgoznak, amely indokolja az általunk megállapított m3 egységárat. A szervezett munka gyorsítja a felújítás haladását, ezért kedvező árat tudtunk megadni. Homlokzati hőszigetelés és felületképzés munkarész: 1. anyag Ez a tétel vakolatleverést tartalmaz, így anyagköltség nincs. A törmelékelszállítás is a díjnál van költségelve. Anyag nincs tételek: Ezeknél a tételeknél az anyag már rendelkezésünkre áll ezért tudtunk egy nagyon kedvező árat kikalkulálni. A technológiája is ismert, rugalmasan szereljük tétel: A tételek beárazásával kapcsolatban több szakemberrel konzultáltunk, a konzultáció eredményeként és a helyszíni szemle alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az általunk beállított költségből a munka kivitelezhető. 16. díj: A költség a műszaki tartalom alapján lett beárazva, amely több részmunkából áll, ezek gépesítéssel rugalmasan végezhetők. 17. tétel: A vasanyag beszerzése cégünknél megoldott, valamint főállású lakatosokkal dolgozunk. Cégünk egyik fő profilja a lakatosmunka. 18. tétel: E körben a társaságunk kedvező áron tudja megoldani az anyagbeszállítást, továbbá saját alkalmazottakkal dolgozunk. Ekként kalkulált árainkból a munka megvalósítható. Előtetők munkarész: 2.díj: Ezen tétel 1 m2 felületre lebontva az általunk beárazott összegért kivitelezhető deszka rögzítéssel, felületkezeléssel együtt, tekintettel arra, hogy cégünknél csak szakmunkások dolgoznak (pl: 4 fő asztalos, 2 fő festő). 7. anyag: Ennél a tételnél hivatkoznák a kedvező anyag beszállítói árakra. 8. anyag: A költség beárazását a társaság munkafolyamatai magyarázzák. 9. díj: Cégünk csak szakmunkásokkal dolgozik és magasfokú gépesítéssel. 3. rész esetében: 4. tétel: díj : A keletkezett bitumenes hulladék elszállítása helyben megoldható, ekként kevesebb költsége keletkezik a cégnek. 9.tétel: díj: A tetőösszefolyók és a szellőzők elbontása gyors munkafolyamatot feltételez. 11. tétel: anyag: Cégünk 20 éve van a piacon és nagyon régi, jó beszállítói kört tudtunk kialakítani. Ezek közé tartozik az eresz és lefolyócsatornákat beszállító cég is. A jelenlegi piaci helyzet miatt minimális haszonkulccsal dolgozunk. 12. tétel: anyag: olcsó anyagbeszerzés, főleg nagyobb mennyiség megvásárlása esetén.

9 9 14. tétel: díj: A páraszellőzök bontásának munkafolyamata gyors, az építőiparban általánosan elfogadott gyakorlat szerint is, így nem indokolt magasabb ár. 17. tétel. díj: A tető perforálására cégünk 5 db. nagy méretű akkus fúrógéppel rendelkezik, ekként a beárazás reális mértéket tükröz. 18. tétel: Ez a tétel a kiírás szerint csak munkadíjat takar, melyet reális áron áraztunk be. 27. tétel: az anyag esetében a kedvező áron történő beszállításra hivatkozunk, a díj összege arányos az 1 fm-en belül elvégezhető munka idejével. Ajánlatkérő a kérelmezőtől mind az 1. mind a 3. részajánlati kör tekintetében kirívóan magas ellenszolgáltatás miatt kért indokolást, amely alapját képező tételeket az indokoláskérésben rögzítette. Ajánlatkérő április 21-én tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás eredményét előrehozott időpontban hirdeti ki, április 23-án. Az előzőek szerinti időpontban megtartott eredményhirdetésről készült jegyzőkönyv alapján az 1.és 3. részajánlati körben a nyertes ajánlattevő az X 2 Kft. lett. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 8.a) pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy az összességében legelőnyösebb részajánlatokat az 1. és 3. részre egyaránt az X 2 Kft. tette, míg az összegezés 8 b) pontja alapján az 1.és 3. részajánlati kör tekintetében második helyezettként kérelmező ajánlatát hirdette ki. Ajánlatkérő április 26-án iratbetekintést biztosított a kérelmező részére a nyertes ajánlattevő ajánlatába. A kérelmező április 26-án a Kbt. 96/B. alapján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatkérőhöz, amelyben a nyertes ajánlattevő ajánlata vonatkozásában több kifogást terjesztett elő. E körben többek között előadta, hogy álláspontja szerint a nyertes ajánlat nem felel meg a felhívás III.2.3. c) pontjában rögzített műszaki szakmai alkalmassági követelménynek, mivel megítélése szerint a felelős műszaki vezetőként megjelölt szakember 244/2006. (XII.5.) Korm. Rendelet szerinti névjegyzékbe való felvételi dokumentumának érvényessége nem állapítható meg, tekintettel arra, hogy a határozat visszavonásával kapcsolatos kitétel tekintetében a nyertes ajánlattevő nem igazolta, hogy a visszavonásra okot adó körülmény a nevezett szakember vonatkozásában nem áll fenn. Előadta továbbá, hogy megítélése szerint a nyertes ajánlata mindkét részajánlati körben kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, amelyre vonatkozó indokolás, annak általános jellege miatt nem lett volna jogszerűen elfogadható. Minderre tekintettel kérte az összegezés akként

10 10 történő módosítását, hogy a nyertes ajánlatát ajánlatkérő mindkét részajánlati körben nyilvánítsa érvénytelenné, az ő ajánlatát pedig nyertesként hirdesse ki. Ajánlatkérő április 30-án kelt levelében a kérelmező előzetes vitarendezési kérelmében foglaltakat visszautasította. A felelős műszaki vezető alkalmassága tekintetében a vitarendezési irat mellékleteként megküldte kérelmező részére a Vas Megyei Építész Kamara 97-4/2007. iktatószámon, augusztus 30-án kelt határozatát, amely szerint a Kamara a nevezett szakember részére felmentést adott a kifogásolt jogosultsági vizsga letétele alól. A kirívóan alacsony ellenszolgáltatás körében ajánlatkérő arra hivatkozott, hogy a nyertes által megadott ár alapján mindkét rész tekintetében megvalósíthatónak ítélte a kért munkákat. Kérelmező május 7-én terjesztette elő a jogorvoslati kérelmét, amelyben a jogsértés megállapítását, valamint az 1. és 3. rész vonatkozásában az eljárást lezáró döntés megsemmisítését indítványozta. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontját, valamint a Kbt. 86. (5) bekezdésére és a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontjára való tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését jelölte meg. A Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja körében előterjesztett kérelmi elem amelyet a jogorvoslati tárgyaláson a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára módosítottindokolásaként előadta, hogy álláspontja szerint jogsértően járt el ajánlatkérő, amikor a nyertes által felelős műszaki vezetőként megjelölt szakember jogosultságát alátámasztó okiratot érvényesnek fogadta el, anélkül, hogy meggyőződött volna a határozatban foglalt visszavonási ok fennállásáról, és ezzel összefüggésben a kamarai határozat érvényességéről. Hivatkozott arra is, hogy ajánlatkérő ezen körülményt sem hiánypótlási felhívás, sem tisztázó kérdés keretében nem vizsgálta. Álláspontja szerint a jogsértés megvalósítása szempontjából irreleváns az a magatartás, hogy ajánlatkérő később az előzetes vitarendezés során beszerezte azt a dokumentumot, amely alátámasztja az alkalmassági követelménynek való tényleges megfelelést. Ajánlatkérőnek ezt a bírálati szakaszban kellett volna megtennie. Ennek hiányában ugyanis álláspontja szerint jogszerűen nem győződhetett meg ajánlatkérő a nyertes ajánlat érvényességéről. Az ajánlatkérő azon hivatkozását sem fogadta el, hogy az ajánlatok elbírálását megelőzően ajánlatkérő ellenőrizte a Magyar Építész Kamara Online Névjegyzékében, hogy P.L. tagja a Vas Megyei Építész Kamarának és a jogosultságai 2012-ben, ill ban járnak le. Az előzőekre tekintettel megítélése szerint ajánlatkérőnek hiánypótlás keretében be kellett volna kérnie a jogosultság igazolására vonatkozó hiányzó adatokat. Mivel ajánlatkérő hiánypótlást e körben nem rendelt el a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné kellett volna a nyertes ajánlatát nyilvánítania.

11 11 Kérelmező a nyertes ajánlat vonatkozásában a kirívóan alacsony ellenszolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérői eljárással összefüggésben azt sérelmezte, hogy ajánlatkérő mindkét részajánlat esetében objektív alapúként fogadta el a nyertes ajánlattevőnek az árajánlatára adott indokolását. Kérelmező álláspontja szerint az abban foglaltak az általánosság szintjén túlmenően semmilyen konkrét számítást, tényadatokat nem tartalmaznak a nyertes által megadott áron való teljesíthetőség igazolására. Ezen indokok nem alkalmasak arra, hogy ajánlatkérő meggyőződjön az árak realitásáról. Kérelmező a tárgyalási nyilatkozatában az írásban előterjesztett jogorvoslati kérelmét akként egészítette ki, hogy álláspontja szerint az ajánlatkérő döntése nemcsak a konkrét számításokat nem tartalmazó indokolás elfogadása szempontjából jogsértő, hanem arra tekintettel is, hogy a nyertes által megadott ajánlati áron a hatályos jogszabályoknak megfelelő valós teljesíthetőség effektíve egyik rész tekintetében sem biztosítható. E körben az 1. rész vonatkozásában különösen a nyertesi anyagárakat kifogásolta, méghozzá annak zsaluzás és állványozás, valamint homlokzat-hőszigetelés és felületképzés munkarészeire vonatkozó tételek esetében. A 31. (helyszíni beton és vasbeton munka) és a 33. (falazás és egyéb kőműves munka) sorszámmal jelölt munkarészekre megadott árak elfogadhatóságát nem vitatta. A zsaluzás és állványozás munkarésszel kapcsolatban előadta, hogy álláspontja szerint a költségek szempontjából meghatározó tételt az állványok bérleti díja jelenti, amely reálisan az ajánlatkérő által megadott 1750 m2 állványozandó felületre tekintettel hozzávetőleg 2,5 millió forintból oldható meg. Ehhez képest a nyertes ajánlattevő által megajánlott 1 millió forint kirívóan alacsony. Álláspontja szerint az ajánlatkérő által előírt mennyiség mellett nem fogadható el indokolásként a nyertes ajánlattevő azon hivatkozása, hogy 85 m 2 saját tulajdonban lévő állványzattal rendelkezik, mivel ez nem elegendő az 1750 m2 állványozásához. A nyertes ajánlattevő által megadott mennyiség álláspontja szerint egy emelet egy homlokzatának a beállványozására sem elegendő, a különbözet kizárólag bérléssel oldható meg. A homlokzati hőszigetelés és felületképzés vonatkozásában irreálisan nagy különbségnek tartja az általa megadott ár, illetve a nyertes ajánlattevő által megadott ár közötti összesen 6 millió forintos különbséget. E körben kifejezetten kiemelte a műkő javítására vonatkozó 15. számú tételt, ahol a nyertes ajánlattevő anyagköltségként 150,- Ft-ot ajánlott meg, ehhez képest az ő ajánlatában 5.120,- Ft. szerepelt. E körben vitatta azon ajánlatkérői álláspont helytállóságát, amely szerint a nyertes és a kérelmező ajánlati ára közötti jelentős különbség a megkövetelt műszaki tartalom eltérő értelmezéséből adódhat, abban a vonatkozásban, hogy ajánlatkérő a megadott 540 m2 felületnél nem az egész szakasz kijavítására, hanem a szakaszon belül lévő meghibásodott felületek javításra, kiigazításra kért ajánlatot, amely jóval kevesebb anyagköltséget feltételez. Kérelmező álláspontja

12 12 szerint az ajánlattevőknek az árazatlan költségvetésben előírt mennyiségek szerint kell áraikat megadniuk, ellenkező esetben az ajánlatok összehasonlíthatatlanok, így értékelhetetlenek lennének. A homlokzati hőszigetelés és felületképzés munkarész vonatkozásában utalt továbbá a tételsorokon megjelölt ún. K jelű tételsorokra, amelyek közül a 12. tételt emelte ki. Erre vonatkozóan a nyertes anyagköltségként 22,- Ft-ot ajánlott meg, amely álláspontja szerint kirívóan alacsony a kérelmezői ajánlatban szereplő 980,- Ft-hoz képest. Kérelmező azt is kifogásolta, hogy a nyertes ajánlatában a tételsorokban megjelölt Dryvit rendszereket, az azzal kapcsolatos anyagokat a nyertes által megadott árakon nem lehet beszerezni. Kérelmező a jogorvoslati kérelme kiegészítéséhez egy összehasonlító táblázatot is mellékelt, amelyben az előzőekben előadottakkal összhangban megjelölte azon tételeket, amelyeket a nyertes ajánlatában a saját maga által megadott árakhoz képest kirívóan alacsonynak ítélt. Ajánlatkérő észrevételében a jogorvoslati kérelmet, mind az alkalmasság igazolása, mind a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás körében előterjesztett kérelmi elem esetében, mint megalapozatlant kérte elutasítani. Az alkalmasság igazolása körében előterjesztett kérelmi elemmel kapcsolatban ajánlatkérő előadta, hogy az eljárás során megvizsgálta, a vitatott szakember 244/2006. Korm. rendelet szerinti jogosultságának a fennállását és ellenőrizte az igazolás érvényességét. Előadta, hogy a Vas Megyei Építész Kamara október 1-én kelt határozata valóban tartalmazott egy visszavonási feltételt, amelyre valóban nem rendelt el hiánypótlást, ugyanakkor az alkalmasság tényleges fennállásának vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének eleget tett azáltal, hogy ellenőrizte a vitatott szakembernek a Magyar Építész Kamara online névjegyzékében szereplő adatait, amelyek alapján megállapította, hogy az alkalmassági minimumkövetelményként előírt képesítéssel P.L. rendelkezik, ezáltal megfelel az ajánlattételi felhívás III.2.3. c) pontjában előírt követelménynek. Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás során becsatolta a Magyar Építész Kamara Online Névjegyzékének (www.mekon.hu) nyilvános keresési oldaláról a nevezett szakember vonatkozásában letöltött oldalt, amely a következő adatokat tartalmazta: Szakember neve: P.L. Tagszám: , Végzettség: okleveles építészmérnök, Területi Kamara: Vas Megyei Építész Kamara, Státusz: tag, Jogosultságok: É Lejár: ; ME-ÉI- MÉK /2012. Lejár: ; MV-Ép/A-MÉK /2012 Lejár: ; MV-Ép/AM-MÉK /2012 Lejár: Ezt meghaladóan csatolta az előzetes vitarendezés során beszerzett augusztus 30-i kamarai határozatot is, amely a jogosultsági vizsga letétele alóli felmentést tartalmazza.

13 13 A kirívóan alacsony ellenszolgáltatás körében a nyertes ajánlattevő indokolása tényszerűségének hiányára alapított kérelmezői kifogás vonatkozásában előadta, hogy a szerződés megajánlott áron való tényleges teljesíthetőségét mindkét részajánlat tekintetében az indokolás tartalmától függetlenül is az aktuális piaci árak és a vonatkozó jogszabályok tükrében vizsgálta. Ezen vizsgálat, valamint az indokolás tartalmának objektív elemei alapján arra a következtetésre jutott, hogy a bár a megajánlott ár valóban alacsonynak minősül, ugyanakkor a teljesíthetőség, mind a munkadíj, mind az anyagköltségek fedezete vonatkozásában igazolható. Álláspontja szerint önmagában az a tény, hogy az ajánlattevő nem számolt nyereséggel nem alapozza meg az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás kirívóan alacsonyságát. Az indokolást követően azért is nem kért további tájékoztatást, mivel álláspontja szerint az ajánlatkérőnek ettől függetlenül is jogszabályi kötelezettsége annak vizsgálata, hogy a megajánlott ár fedezetet nyújt-e a kötelező bérminimumra, valamint a kapcsolódó anyagköltségekre. A nyertes indokolásában objektív elemként értékelte többek között a telephely közelség miatt az egyes munkafázisok közötti technológiai szünetek kihasználhatóságát, valamint az egyszerű munkafolyamatokat tartalmazó kivitelezés miatt alacsony irányítási, közvetett költségeket. Előadta továbbá, hogy az ajánlatok elbírálása során össz ajánlati árat vizsgált, nem pedig egyes tételsoronként hasonlította össze az ajánlati árakat. Az össz ajánlati árakhoz képest tekintette át a piaci árakat is. A piaci árak vizsgálata körében több építőipari vállalkozás honlapján közölt információra is hivatkozott, többek között a valamint a honlapokra. Utalt arra, hogy, a közbeszerzés 1. részét képező homlokzati hőszigetelés munkarészre adott nyertesi ajánlati ár nagyságrendileg megegyezik a szigeteloaruhazak.hu szigetelő anyag kalkulátora alapján kiszámított anyagköltség összegével. Ajánlatkérő az első rész vonatkozásában az észrevételéhez csatolta a TERC program Összevont Építőipari Normarendszer adattára alapján kalkulált költségvetést, amelynek alapján megállapította, hogy a nyertes ajánlata hozzávetőleg összességében 5.7 M Ft-tal alacsonyabb, míg a kérelmező ajánlata hozzávetőleg összességében 6,7 M Ft-tal magasabb a program által kalkulált költségeknél. A beszerzés tárgyával azonos munkanemekkel, illetve a műszaki tartalmával megegyező mennyiséggel a normarendszer szerint kalkulált árak az első részajánlati körben: nettó anyag ár: ,-Ft, nettó munkadíj: ,-Ft. voltak. Ajánlatkérő hivatkozott arra, hogy a nyertes által megajánlott árat abból a szempontból is vizsgálta, hogy az fedezetet nyújt-e az ágazatban szokásos bérekre. Ehhez az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 162/2004 (V.21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően figyelembe vette az NFGM honlapján található elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat, valamint

14 14 az Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő szakmai ajánlásban rögzített építőipari rezsióradíjat. Ajánlatkérő az TERC program normaidőrezsióradíj kalkulátora szerint számított élőmunka ráfordítás tükrében arra a következtetésre jutott, hogy a nyertes által az első részre megajánlott 6,3 M forintos munkadíj 1550 Ft/rezsióradíjat feltételez, amely nem felel meg ugyan teljes mértékben az Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő 1990 Ft/rezsióradíjnak, de annak legfontosabb elemeire, így a személyi alapbérre és kötelező járulékaira (892,-Ft/óra), valamint egyéb személyi és anyagi jellegű költségekre, mint védőruha felszerelés, egészségügyi szolgáltatás, szociális szolgáltatás, munkavédelmi költség, ügyviteli költség, rezsianyag költség, felvonulás, ideiglenes létesítmények költsége, gép, szerszámhasználat (594 Ft/óra) fedezetet nyújt. Ezen adatokkal és az indokolásban foglalt objektívként értékelhető tényezőkkel együttesen értékelve a nyertes ajánlattevő ajánlatát ajánlatkérő arra az álláspontra helyezkedett, hogy a valós teljesíthetőség, alacsony áron ugyan, de megvalósítható. A harmadik részajánlat esetében ajánlatkérő hivatkozott arra, hogy az indokolás tartalmának vizsgálata mellett vizsgálta az aktuális piaci árakat is, e körben a Tető Plusz Kft.,-t, min a harmadik részajánlat tárgya szerinti hazai piacvezető építőanyag forgalmazó céget kereste meg. A jogorvoslati eljárás során becsatolta a Tető Plusz Kft. honlapján az APP modifikált alátét,- szigetelő-és mélyépítési lemezek link alatt található információkat tartalmazó oldalakat, amelyek alapján többek között az alábbi tételek árait hasonlította össze a nyertes ajánlati áraival. -GGV 4 mm APP modifikált bitumenes szigetelő lemez: nyertes ajánlata szerint: 900-Ft/m2 Forgalmazó Tető Plusz Kft. szerinti jelenlegi ár: 735-Ft/m2 - VIAPOL POLYEXTRA 4,5 Kg-os APP Palaőrleményes bitumenes szigetelő lemez: nyertes ajánlata: 910-Ft /m2 Forgalmazó Tető Plusz Kft. szerinti jelenlegi ár: 765-Ft/ m2 - Hőszigetelés NlKECELL EPS 100 2x50mm nyertes ajánlat: 1400-Ft/m2 Forgalmazó: 775 Ft/m2. akciós áron, egyébként 1225 Ft/m2.) A harmadik rész vizsgálata alapján is arra a következtetésre jutott, hogy a tető szigetelésre megadott árak alacsonyak, de önköltségi és minimál haszon közötti sávban számolva a munkák elvégezhetők. Egyéb érdekelt a jogorvoslati eljárás során észrevételt nem tett. A Döntőbizottság az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben megalapozott.

15 15 A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem a közbeszerzési eljárás 1. és 3. része vonatkozásában három kérelmi elemet tartalmazott. A Döntőbizottság három kérelmi elemet külön-külön vizsgálta. Az első kérelmi elem körében a Döntőbizottságnak a kérelem keretei között abban kellett állást foglalnia, hogy ajánlatkérő jogszerűen fogadta-e el érvényesnek az ajánlatot. Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. A Kbt (1) és (2) bekezdés h) pontja szerint (1) Az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján köteles közzétenni. (2) Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: h) az alkalmassági követelményeket és a 69. (2) bekezdésében foglaltakat. A Kbt (4) bekezdése alapján az ajánlattevő alkalmasságának meghatározására a 66., a 67. és a 69. megfelelően alkalmazandó. A Kbt (3) bekezdés g pontjai szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban g) az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. és a 90. (5) bekezdése, továbbá a 91. és 92. megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. A Kbt. 81. (1)-(3) bekezdései szerint (1) az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. (2) az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint ha ezt az ajánlatkérő előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. (3) az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 88. (1) bekezdés e)-f) pontjai alapján az ajánlat érvénytelen, ha e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

16 16 f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.3. c) pontjában alkalmassági minimumkövetelményként rögzítette, hogy ajánlattevő rendelkezzen egy fő a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal, képesítéssel bíró felelős műszaki vezetővel. Ennek igazolási módjaként a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok, valamint a Kormányrendelet szerinti névjegyzéki felvétel dokumentumainak csatolását írta elő. A Kormányrendelet 9. (2) bekezdése szerint a területi kamara a szakmagyakorlási tevékenységet folytató személyeket jogosultságuk megállapításával egyidejűleg névjegyzékbe veszi. Ebből következően a névjegyzékbe való felvétel feltétele szakmagyakorlási jogosultság megállapítása. A Döntőbizottság megvizsgálta a P.L. szakember nevére kiállított a nyertes ajánlatának 115. oldalán csatolt szakmagyakorlási tevékenységet engedélyező határozatot és megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő a jogosultság megállapítását tartalmazó dokumentumot csatolta, mint névjegyzéki felvétel dokumentumát. A Vas Megyei Építész Kamara engedélyezte P.L. felelős műszaki vezető szakmagyakorlását. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a fenti igazolási móddal összefüggésben konkrét alkalmassági minimumkövetelményként, azaz az igazolás alapját képező tartalmi érvényességi feltételként a Kormányrendelet szerinti jogosultság meglétét írta elő. Erre tekintettel alkalmatlanság miatti érvénytelenség csak abban az esetben állapítható meg, ha P.L. szakember nem rendelkezik felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Egyértelműen kimondja a határozat és a vonatkozó indokolás is, hogy a jogosultságról a Vas Megyei Építész Kamara dönt, nevezetesen a jogosultság visszavonásáról határozatával dönt a Kamara. Így mindaddig, amíg a Kamara nem vonja vissza fennáll a szakmagyakorlási jogosultság. Nyertes ajánlattevő a jogosultságot megengedő határozatot csatolta és felelős műszaki vezetőnek jelölte P.L-t, amellyel egyértelműen azt közölte, hogy fennáll a jogosultsága, a hamis adat közlését tiltja a törvény. Jelen esetben egyébként is számos módon ellenőrizhető, hogy ajánlattevő megfelelő valós adatokat közölt-e ajánlatában a szakember szakmagyakorlási jogosultságáról. A Magyar Építészkamara nyilvános Online névjegyzéke teljes körűen tartalmazza a névjegyzékbe bejegyzett szakemberek vonatkozásában a

17 17 szakmagyakorlási jogosultságokat, mely alátámasztja az ajánlatában már közölt jogosultság fennállását. Az online névjegyzék tanúsága szerint a jogosultság a szakember esetében ténylegesen fennáll. Így megállapítható, hogy ajánlatkérő jogszerűen fogadta el P.L. szakembert alkalmasnak, az ajánlatot érvényesnek. Nem ajánlatkérő, hanem a Kamara irányába kell az érintett személynek az igazolási közbenső kötelezettségeiknek eleget tenniük, a szükséges feltételek teljesülését igazolniuk, mivel a Kamara dönt azok megfelelőségéről és ennek függvényében a jogosultság esetleges visszavonásáról. Jelen esetben egyébként az előzetes vitarendezés során a kérelmező még az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is megismerhette, így a Kamara online névjegyzékén túl ennek alapján is meggyőződhetett a szakember alkalmasságáról. A Döntőbizottság erre tekintettel az alkalmasság körében előterjesztett jogorvoslati kérelmet, mint alaptalant elutasította. Ezt követően a Döntőbizottság vizsgálta a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás körében mindkét rész vonatkozásában előterjesztett kérelmi elemet és megállapította, hogy az a közbeszerzési eljárás 1. és 3. része tekintetében is megalapozott az alábbiak szerint. A kérelem keretei között a Döntőbizottságnak abban kellett állást foglalnia, hogy ajánlatkérő a Kbt. 86. (2)- 6) bekezdéseire figyelemmel jogszerűen tartotta-e elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek a nyertes ajánlattevőnek az általa kirívóan alacsonyként értékelt ajánlati árelemekre adott indokolását, és ennek lapján jogszerűen fogadta-e el a nyertes ajánlatevő mindkét részre tett ajánlatait érvényesként, ezzel összefüggésben jogszerűen állapította-e meg mindkét rész vonatkozásában az eljárás eredményét. A Kbt. 86. (1) bekezdése előírja, hogy ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. A Kbt. 86. (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat különösen akkor köteles kérni, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan meghaladja, illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos árszintet vagy azokat kirívóan meghaladják.

18 18 A Kbt. 86. (3) bekezdés ajánlatkérő kötelezettségeként rögzíti az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján megvizsgálni az ajánlati elemek ajánlattevő által megajánlott áron való reális teljesíthetőségét. A Kbt. 86. (3) bekezdése azt is előírja, hogy az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. A Kbt. 86. (4) alapján az ajánlatkérő kizárólag akkor fogadhatja el az indokolást, ha az objektív tényeken alapul. A Kbt. 86. (4) bekezdés a)-f) pontjaiban példálózó jelleggel kerültek felsorolásra azon körülmények, amelyek alapján ajánlatkérő az indokolást objektív tartalmúnak fogadhatja el. a) a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, b) a választott műszaki megoldásra, c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás eredetiségére, e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. A Kbt. 86. (5) bekezdés rendelkezik arról, hogy ajánlatkérőnek érvénytelenné kell nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az ajánlattevő indokolását. A Kbt. 86. (6) bekezdése kimondja, hogy a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. A 162/2004 (V.21.) Korm. Rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól speciális szabályokat állapít meg az építési beruházásnak minősülő közbeszerzések esetében a kirívóan alacsony ár vizsgálatára.

19 19 A 162/2004. (V.21.) Korm. Rendelet 8/B. (3) bekezdés a)-b) pontjai szerint építőipari kivitelezési tevékenységre irányuló építési beruházás esetén a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás megítélésekor irányadónak kell tekinteni a) az elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat és a b) az Építőipari Ágazati Kollektív szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított szakmai ajánlásban rögzített építőipari rezsióradíjat. Ezt meghaladóan a 191/2009 (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 3. (5) bekezdése szerint a vállalkozói díjnak magában kell foglalnia a) a közvetlen költséget, ennek keretében aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, b) a fedezetet, ennek keretében ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, bb) a tervezett nyereséget. A rezsióradíj fogalmát a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 2. h) pontja határozza meg az a következők szerint: az építőipari rezsióradíj a vállalkozó kivitelező, vagy alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített- a kivitelező tényköltségei alapján számított, vagy tervezett-összes költsége, kivéve a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, fuvarozási, rakodási költségeit, közvetlen gépköltségeket, stb. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját Építőipari Ágazati Kollektív szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási, ügyviteli jellegű költségeket. A Kbt. 86. (8) bekezdés alapján a (2) bekezdés szerinti általában szokásos bérekről, eszköz- és anyagárakról a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szervezetek folyamatosan tájékoztatják a Közbeszerzések Tanácsát. A Kbt. 86. (8) bekezdése szerint a Nemzeti Fejlesztési Gazdasági Minisztérium március 31-ém NFGM 4474/2/2009. számú levelében tájékoztatta a Közbeszerzések Tanácsát a minimális szakmunkás alapbér alapján számított építőipari rezsióradíjról, mellékelve az Építőipari Ágazati

20 20 Párbeszédbizottság 2008/17 ( ) számú határozatát. A határozat szerint az alábbi táblázatban foglaltakat, mint az ágazatra jellemző költségvetési segédeszközt fogadta el. Megnevezés Egy munkaórára számított érték Ft/óra 1. Személyi alapbér Pótlékok, kiegészítő fizetés Foglalkoztatói járulékok tétel összesen Szállásköltség 6 5. Csoportos személyszállítás Védőruha, védőfelszerelés tétel összesen Munkahelyi szociális szolgáltatás Munkaegészségügyi szolgáltatás Munkavédelmi költség Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége Rezsianyag, munkahelyi energia költség Felvonulás, munkahelyi berendezkedés 2 ideiglenes költsége 13. Gép és szerszámhasználat összesen Értékcsökkenési leírás Nyomtatvány, írószer Postaköltség Telefonköltség Bankköltség Egyéb szolgáltatás: minőségbiztosítás, 1 környezetvédelem 20. Kötelező adók, járulékok Biztosítások összesen Produktivitási érték sor összesen X100-0,86=0.14. %-al (improduktív órák költsége) Elvárt eredmény Mindösszesen A Döntőbizottság a vizsgált részekre benyújtott érvényes két részajánlat- azaz a nyertes, valamint a kérelmező részajánlatai- közötti jelentős különbségre tekintettel megállapította, hogy ajánlatkérő jogszerűen járt el, amikor indokolást kért a mind a nyertes mind a kérelmező ajánlati árával kapcsolatban kirívóan alacsony, illetve magas ellenszolgáltatás miatt. A Döntőbizottság mindenekelőtt rámutat arra, hogy az irreálisan alacsony ár vizsgálatának célja az, hogy ajánlatkérő meggyőződjön arról, hogy a

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN

AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN Összeállította: Dr. Szabó László irodavezető ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Biharkeresztes Város Önkormányzata 4110. Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Debreceni Közterület-felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A 2010. évi meleg étkezési utalványok

Részletesebben

előzetes vitarendezési kérelmet

előzetes vitarendezési kérelmet 1 Országos Sportegészségügyi Intézet dr. Soós Ágnes főigazgató 1123 Budapest, Alkotás út 48. Telefon: +36 14886111 E-mail: 2azdi~(~osei.hu foig(~osei.hu Fax: +36 13753292 Tisztelt Ajánlatkérő! A HIJNÉP

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2011. (08.25.) Öh. sz.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.772/9 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási Szerződés

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u.3 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási Szerződés

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mosonszentmiklós Község Önkormányzata 9154 Mosonszentmiklós Felszabadulás utca

Részletesebben

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA CÍMZETT: ABC Group Kft. ajánlattevő 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. és Fazakas Építésziroda Kft. 1051 Budapest, Sas utca

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Heréden ravatalozó magas

Részletesebben

A Kbt. értelmezésével kapcsolatos legfontosabb újdonságok a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában

A Kbt. értelmezésével kapcsolatos legfontosabb újdonságok a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában A Kbt. értelmezésével kapcsolatos legfontosabb újdonságok a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában Dr. Szántó Veronika Közbeszerzési Döntőbizottság 2014. június 18. Főbb témák I. Alkalmasság igazolása

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.:D.804/17 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Sándor-Metternich kastélyban tantermek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Horváth Mihály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevő!

Tisztelt Ajánlattevő! Ikt. sz: /2011. Üi.: Dr. Paróczai Bernadett ERLAS Kft. Budapest Bánki Donát u. 60-62. 1148 Tárgy: Informatikai eszközök beszerzése - tájékoztatás előzetes vitarendezési kérelemre Mell.: - Tisztelt Ajánlattevő!

Részletesebben

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza.

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2015. (V.27.) határozata

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Cím: 1163

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: kérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz: Tárgy

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Székesfehérvár, Balatoni út 6. Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281 MÁK 10029008-01712041 Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.277/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1 Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vezetékes földgáz

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben