A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 Ikt. sz.: D. 370/ 9 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel: Fax: A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság az ENRAC Energia Racionalizáló és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u L. lház. 2. em. 45., továbbiakban: kérelmező) a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37., képviseli: Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Iroda, Dr. Hargitai László, ügyvéd 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18.B., a továbbiakban: ajánlatkérő) Vállalkozási szerződés a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztésére és korszerűsítésére tárgyú közbeszerzései eljárásának 1.és 3. része ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt ad és a közbeszerzési eljárás 1. és 3. része esetében megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés g) pontja szerint alkalmazandó 86. (3) bekezdésére tekintettel a Kbt (3) bekezdés g) pontja szerint alkalmazandó 81. (1) bekezdését. A Döntőbizottság megsemmisíti a közbeszerzési eljárás 1. és 3. része vonatkozásában ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. Ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy ,- Ft, azaz egyszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg kérelmező számára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai, a becsatolt okirati bizonyítékok alapján, az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő január 13-án a Közbeszerzési Értesítőben 29527/2009. szám alatt közzétett majd február 9-én 3526/2010. szám alatt módosított ajánlattételi felhívásával a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. A beszerzés teljes mennyisége három részben került rögzítésre az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontjában az alábbiak szerint: A Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése: 1. rész: állványozás, homlokzati hőszigetelés összesen m2 homlokzati felületen, a keletkezett törmelék elszállításával. 2. rész: műanyag nyílászárók (154 db ablak, 4 db ajtó, 2 db üvegfal) beépítése a meglévő fa nyílászárók, párkányok kibontásával, a hulladék elszállításával, az új nyílászárók, redőnyök beépítésével, rögzítésével, párkányok és takarólemezek elhelyezésével, kőműves helyreállítással, festéssel. 3. rész: tetőszigetelés 730 m2 lapostető felületen, ereszcsatorna, lefolyó javítás, a keletkezett törmelék elszállításával. Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőséget valamennyi rész tekintetében lehetővé tette. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III. pontjában rögzítette a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeit. E körben többek között meghatározta a kizáró okokat, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételrendszerét és az ehhez tartozó igazolási módokat. A műszaki szakmai alkalmasság minimumkövetelményei körében ajánlatkérő a felhívás III.2.3. c) pontjában rögzítette, hogy ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozójának együttesen rendelkeznie kell minimum 1 fő, minimum középfokú végzettségű, minimum 3 év vezetői gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel, valamint minimum 1 fő, minimum 3 éves gyakorlattal rendelkező, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező építész felelős műszaki vezetővel A III.2.3. c) pont szerinti minimum követelményeknek való megfelelés igazolására ajánlatkérő a Kbt. 67. (2) bekezdés c) pont szerint vezető

3 3 tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek bemutatását, végzettségének, képzettségének, jogosultságának és gyakorlati idejének igazolását írta elő. A végzettség, képzettség és jogosultság igazolására ajánlattevőknek csatolniuk kellett az ajánlatukhoz az oklevelek, bizonyítványok és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti névjegyzéki felvétel dokumentumait egyszerű másolatban, valamint a gyakorlati idő igazolására aláírt szakmai önéletrajzot. Ajánlatkérő bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását határozta meg az alábbi részszempontok és súlyszámok megadásával. Részszempont Az építési beruházás bruttó ajánlati összára Az előírt teljesítési határidőhöz képest korábbi átadás (naptári nap, előny a nagyobb) A kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama (előny a nagyobb) Súlyszám A felhívás V.7. pont 9. alpontjában ajánlatkérő közölte, hogy a hiánypótlást a Kbt. 83. (2) bekezdése szerint biztosítja. A felhívás tartalmazta, hogy a közbeszerzés a KEOP számú európai uniós pályázati forrásból finanszírozott projekttel kapcsolatos, amelynek címe: A Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározta a közbeszerzési eljárása szempontjából releváns időpontokat, amelyeket később módosított. A módosított ajánlattételi felhívás alapján az ajánlattételi határidő: március 16, az eredményhirdetés időpontja: március 29., a szerződéskötés időpontja: április 19. volt. Ajánlatkérő dokumentációt is készített, amelynek II. részét az ajánlattétel részletes feltételei, III. részét a műszaki specifikáció, IV. részét a szerződéstervezet, V. részét pedig a kötelező iratminták képezték. A dokumentáció mellékleteként ajánlatkérő műszaki leírást, árazatlan költségvetést, valamint tervdokumentációt bocsátott ajánlattevők rendelkezésére.

4 4 A dokumentáció II. 6. pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlattevőknek az ajánlati áraikat az árazatlan költségvetésben meghatározott mennyiségek beárazásával kell megadniuk az általuk megajánlott kivitelezési munkák nettó díjának / összárának feltüntetésével. Ajánlatkérő külön kérte feltüntetni az ÁFA mértékét és összegét, továbbá a bruttó díjat / összárat. A szerződéses árat a kivitelezési munkák árának összesítésével kellett megadni. Ajánlatkérő előírta, hogy a szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra vonatkozik, amelynek tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, anyag- és munkadíjat. Ajánlatkérő a dokumentáció 29. oldalán közölte, hogy a kirívóan alacsony, vagy magas ajánlati árat megadó ajánlattevőtől a Kbt. 86. (1)-(7) bekezdései szerint köteles írásban magyarázatot kérni. E körben kiemelte, hogy e kötelezettség különösen arra az esetre vonatkozik, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri el az ágazatban szokásos béreket, vagy azokat kirívóan meghaladja, illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz-és anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban szokásos árszintet, vagy azokat kirívóan meghaladják. Az ajánlattételi határidőre az 1. részajánlati körben a - kérelmező, bruttó ajánlati ár: ,-Ft, valamint - az X 2 Kft., bruttó ajánlati ár: ,-Ft, míg a 3. részajánlati körben - a kérelmező, bruttó ajánlati ár: ,-Ft - az AKVA-PLAST Tetőszigetelő Kft., bruttó ajánlati ár: ,-Ft, és - az X 2 Kft., bruttó ajánlati ár: ,-Ft. tettek ajánlatot. Az X 2 Kft. ajánlatának oldalán csatolta az első részajánlati körre, valamint a oldalán a harmadik részajánlati körre vonatkozóan a beárazott költségvetési tételeket. Az 1. részajánlati körben az ajánlat 15. oldalán szereplő költségvetési összesítő adatok szerint a nyertes ajánlattevő által számított munkadíj értéke összesen nettó ,-Ft, míg az anyagár értéke összesen nettó ,-Ft volt. A társaság az 1. rész tekintetében az alábbi költségvetési tételekre a következő egységárakat adta. 15. munkarész: zsaluzás és állványozás - 2. tétel: védőponyva elhelyezése és bontása állványzatra építési és bontási díj 1750 m2: anyagköltség egységára 22,-Ft tétel: feljáró készítése és bontása homlokzati állványokhoz pihenőkkel, korláttal, lábdeszkával 40,0 m magasságig: 30 m: munkadíj egységár: 420,-Ft/ anyag egységár: 550,-Ft.

5 5-4. tétel: védőtetőváz készítése és bontása állványcsőből 50 m2: munkadíj egységár: 420,-Ft, anyag egységár: 550,-Ft tétel: védőtetőváz befedése és bontása pallóterítéssel: 50 m2: munkadíj egységár: 420,-Ft, anyag egységár: 230,-Ft tétel: védőtetőváz befedése és bontása szigetelőlemezzel: 50 m2: munkadíj egységár: 370,-Ft, anyag egységár: 420,-Ft tétel: törmelékcsúszda készítés és bontás beömlő nyílásokkal, szükség szerinti alátámasztásokkal 30 m2: munkadíj egységár: 2620,-Ft, anyag egységár: 60,-Ft tétel: monolit vasbeton előlépcső zsaluzás készítése és bontása faanyagú zsaluzattal, egyoldali, függőleges, vagy ferde sík felülettel 13 m2: munkadíj egységár: 800,-Ft. 31. munkarész: helyszíni beton és vasbeton 1. tétel: vasbeton előlépcső bontása gépi erővel, törmelék elszállítása lerakóhelyre vasbetonból 11 m3: anyag egységár: 0,-Ft. 33. munkarész: falazás és egyéb kőműves munka 1. tétel: falazott kályhafűtési-és szellőzőkémények bontása kézi erővel, bontott anyag elszállítása tetőn kívül 6 m3.: anyag egységár: 0,-Ft. 4. tétel: teherhordó, vagy vázkitöltő falazat építése 25 cm névleges vastagságban, égetett agyag kisméretű tömör téglából, előlépcső tartószerkezetben, és pofafalként. Termékszabvány: MSZ EN Minőségi osztály: 1.o. WIENERBERGER gyártmány 2 m3.: munkadíj egységár: 3000,-Ft. Homlokzat-hőszigetelés és felületképzés munkarész 1. tétel: részleges vakolatleverés a homlokzatról, bontott anyag, törmelék elszállítása 350 m2: anyag egységár: 0,-Ft. 10. K jelű tétel: DRYVIT rendszer lábazati indítóprofil, terméskő burkolat 175 m: munkadíj egységár: 150,-Ft, anyag egységár: 320,-Ft. 11. K jelű tétel: DRYVIT rendszer végelzáró csatlakozó profil 60 mm 8 m: munkadíj egységár: 42,-Ft, anyag egységár: 22,-Ft. 12. K jelű tétel: DRYVIT rendszer élvédő profil pozitív falsarkokon éls nyílászárók körüli működő keretek csatlakoztatása mentén homlokzat színére porszórva. Alumínium 865 m: munkadíj egységár: 42,-Ft, anyag egységár: 22,- Ft. 13. tétel: homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult és sérült részek leverésével, sarkok és csatlakozások összedolgozásával 30 cm kiterített szélességig 5-25% közötti hiánypótlással 175 m: munkadíj egységár: 890,-Ft, anyag egységár: 370,-Ft. 14. tétel: kő, műkő, vagy gipszdíszes felületek megtisztítása a rárakódott szennyeződésektől 340 m2: munkadíj egységár: 280,-Ft., anyag egységár: 80,- Ft. 15. K jelű tétel: műkő ablakkeret és könyöklő javítása, a sérült elemek meglévővel azonos pótlásával 540 m munkadíj egységár: 690,-Ft, anyag egységár: 150,-Ft.

6 6 16. K jelű tétel: műkő padlóburkolat készítése helyszíni felhordással 3,0 cm vastagságban 16 m2. munkadíj: 4300,-Ft. 17. tétel: lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe, vagy kőcsavaros rögzítéssel, acélcső oszlopokkal 7 m munkadíj egységár: 2300,-Ft, anyag egységár: 8000,.Ft. 18. K jelű tétel: impregnált, gyalult, csiszolt lazúrozott felületkezelésű 100X38 keresztmetszetű keményfa palló keret rögzítése homlokzati hőszigetelés fogadásához 8 fm. Munkadíj egységár: 540,-Ft, anyag egységár: 950,- Ft. Előtetők munkarész 2. K jelű tétel: 38 mm vtg gyalult deszkaburkolat acélvázra csavarozással rögzítve impregnálva, lazúros felületkezeléssel 8 m2. munkadíj egységár: 780,- Ft 7. tétel: betonszerkezetek helyreállítása, MAPEI-MAPEGROUT habarccsal előnedvesített felületre 1 cm vastagságban 4 m2 anyag egységár: 480,-Ft. 8. tétel: betonszerkezetek helyreállítása 4 m2. anyag egységár: 1580,-Ft. 9. K jelű tétel allókorcos fémlemez fedés javítása előtetőkön egyszerű korcolt kivitelben 8 m2: munkadíj egységár: 2700,-Ft. A 3. részajánlati kör vonatkozásában összes munkadíjként forintot, összes anyagárként pedig forintot ajánlott meg. Ezen belül az egyes költségvetési tételek alábbi árakat tartalmazták: 4. tétel: bitumenes hulladék elszállítása égetőbe 2500 kg: munkadíj egységár: 20,-Ft. 9. tétel: salakszellőző, tetőösszefolyó, csatornaszellőző bontása 11 db. munkadíj egységár: 170,-Ft. 11. tétel: függő ereszcsatorna gyártása és szerelése 0,55 mm vtg. horganyzott acéllemezből 33 cm kit. Szélességgel 158 fm: anyag egységár: 960,-Ft. 12. tétel: lefolyócsatorna gyártása és szerelése kör keresztmetszettel 0,55 mm vtg, 33 cm kit. 133 fm: anyag egységár: 960,-Ft. 14. tétel: páraszellőzők bontása 24 db. munkadíj egységár: 60,-Ft. 17. tétel: tető perforálása 25 mm átmérőjű furatokkal 3292 db: munkadíj egységár: 10,-Ft. 18. tétel: hólyagok kivágása, kivágott szigetelés kiszárítása, visszaheggesztése foltonkénti javítással 350 m2. munkadíj egységár: 170,-Ft, anyag egységár: 0,- Ft. 27. tétel: síkbani lírás dilatáció készítése polifoam csőhéj megoldással: 13 fm: munkadíj egységár: 470,-Ft, anyag egységár: 1600,-Ft. Az X 2 Kft. ajánlatának 112. oldalán csatolta a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó nyilatkozatot, amelyben felelős műszaki vezetőként P.L. építészmérnököt jelölte meg. Az ajánlat 115. oldalán ajánlatkérő a nevezett szakember felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra vonatkozó jogosultságának alátámasztására csatolta a Vas Megyei Építész Kamara 115-4/2007. iktatószámú október 1-ei keltezésű jogerős határozatát. A

7 7 határozatban rögzítésre került, hogy a hatóság engedélyezi P.L. MV-Ép/A-MÉK /2012 számon bejegyzett műszaki vezetői szakterületen való szakmagyakorlását. Az engedély érvényességi idejét a Kamara október 1- ében állapította meg azzal feltétellel, hogy az engedélyt kérő eleget tesz a jogosultsági kötelezettségnek december 31-ig. Amennyiben a jogosultsági vizsga teljesítését hitelt érdemlő módon a határidő lejártáig nem igazolja, úgy jelen határozattal megállapított jogosultság visszavonásra kerül. Ajánlatkérő március 24-én tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy az értékelési munka elhúzódása miatt az eredményhirdetés időpontját április 28-ára halasztja el. Ennek megfelelően a szerződéskötés tervezett időpontját május 18-ára módosította. Ajánlatkérő április 6-án kelt levelében a Kbt ra hivatkozva az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatással kapcsolatban objektív alapú, adatokkal alátámasztott indokolást kért többek között az X 2 Kft.-től a beárazott költségvetési kiírásban szereplő egyes munkarészek meghatározott árajánlati elemeivel kapcsolatban az alábbiak szerint. Az első részajánlati kört érintő munkarészek/tételek: 15. zsaluzás és állványozás 2. (anyag), 3-7., 8. (díj) tétel 31. helyszíni beton és vasbeton munka 1. (anyag) tétel 33. falazás és egyéb kőműves munka 1. (anyag), 4. (díj) tétel Homlokzat-hőszigetelés és felületképzés 1. (anyag), ,16. (díj), tétel Előtetők 2. (díj), 7. (anyag), 8. (anyag), 9. (díj) tétel A harmadik részajánlati kört érintő tételek: 4. (díj), 9. (díj), 11. (anyag), 12. (anyag), 14. (díj), 17. (díj), 18., 27. tétel. Az X 2. Kft április 8-án nyújtotta be a válaszát az ajánlatkérőnek az alábbi indokolással. 1. rész estében. A 15. tétel Zsaluzás, állványozás: anyagköltség: Cégünk tulajdonában van védőponyva, melynek az anyagköltsége így minimális (kopás), 3-7-es tételek: Cégünk rendelkezik 85 m2 állvánnyal. Ezen felüli mennyiséget béreljük, amelyre a régi üzleti kapcsolat miatt kedvező árat biztosított a beszállító. Az állványzat és egyéb felépítmények bérlése Szombathelyen belül történik, ezért tudtunk jó árat kalkulálni. 8. tétel: díj: Az előlépcső zsaluzását és annak bontását kőművesek és asztalosok fogják végezni, akik a cég saját dolgozójaként foglalkoztatott szakmunkások. 31. tétel: helyszíni beton és vasbeton munkák: 1. anyag: Ezen tétel bontási munkákat tartalmaz - előlépcső bontása, törmelék elszállítása-, így e körben csak munkadíjat kell felszámolni, anyagköltség nincs. Továbbá cégünk vésőgépekkel rendelkezik, ezért ebből a szempontból is csak munkadíjról lehet szó.

8 8 33. tétel: Falazás és egyéb kőműves munka: 1. anyag: Ennél a tételnél szintén csak bontási munkálatok vannak, ezért csak a díj van költségelve. Anyag nincs. 4.díj : Ez a tétel a falazat építésére vonatkozik. Mivel saját főállású alkalmazottak dolgoznak, amely indokolja az általunk megállapított m3 egységárat. A szervezett munka gyorsítja a felújítás haladását, ezért kedvező árat tudtunk megadni. Homlokzati hőszigetelés és felületképzés munkarész: 1. anyag Ez a tétel vakolatleverést tartalmaz, így anyagköltség nincs. A törmelékelszállítás is a díjnál van költségelve. Anyag nincs tételek: Ezeknél a tételeknél az anyag már rendelkezésünkre áll ezért tudtunk egy nagyon kedvező árat kikalkulálni. A technológiája is ismert, rugalmasan szereljük tétel: A tételek beárazásával kapcsolatban több szakemberrel konzultáltunk, a konzultáció eredményeként és a helyszíni szemle alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az általunk beállított költségből a munka kivitelezhető. 16. díj: A költség a műszaki tartalom alapján lett beárazva, amely több részmunkából áll, ezek gépesítéssel rugalmasan végezhetők. 17. tétel: A vasanyag beszerzése cégünknél megoldott, valamint főállású lakatosokkal dolgozunk. Cégünk egyik fő profilja a lakatosmunka. 18. tétel: E körben a társaságunk kedvező áron tudja megoldani az anyagbeszállítást, továbbá saját alkalmazottakkal dolgozunk. Ekként kalkulált árainkból a munka megvalósítható. Előtetők munkarész: 2.díj: Ezen tétel 1 m2 felületre lebontva az általunk beárazott összegért kivitelezhető deszka rögzítéssel, felületkezeléssel együtt, tekintettel arra, hogy cégünknél csak szakmunkások dolgoznak (pl: 4 fő asztalos, 2 fő festő). 7. anyag: Ennél a tételnél hivatkoznák a kedvező anyag beszállítói árakra. 8. anyag: A költség beárazását a társaság munkafolyamatai magyarázzák. 9. díj: Cégünk csak szakmunkásokkal dolgozik és magasfokú gépesítéssel. 3. rész esetében: 4. tétel: díj : A keletkezett bitumenes hulladék elszállítása helyben megoldható, ekként kevesebb költsége keletkezik a cégnek. 9.tétel: díj: A tetőösszefolyók és a szellőzők elbontása gyors munkafolyamatot feltételez. 11. tétel: anyag: Cégünk 20 éve van a piacon és nagyon régi, jó beszállítói kört tudtunk kialakítani. Ezek közé tartozik az eresz és lefolyócsatornákat beszállító cég is. A jelenlegi piaci helyzet miatt minimális haszonkulccsal dolgozunk. 12. tétel: anyag: olcsó anyagbeszerzés, főleg nagyobb mennyiség megvásárlása esetén.

9 9 14. tétel: díj: A páraszellőzök bontásának munkafolyamata gyors, az építőiparban általánosan elfogadott gyakorlat szerint is, így nem indokolt magasabb ár. 17. tétel. díj: A tető perforálására cégünk 5 db. nagy méretű akkus fúrógéppel rendelkezik, ekként a beárazás reális mértéket tükröz. 18. tétel: Ez a tétel a kiírás szerint csak munkadíjat takar, melyet reális áron áraztunk be. 27. tétel: az anyag esetében a kedvező áron történő beszállításra hivatkozunk, a díj összege arányos az 1 fm-en belül elvégezhető munka idejével. Ajánlatkérő a kérelmezőtől mind az 1. mind a 3. részajánlati kör tekintetében kirívóan magas ellenszolgáltatás miatt kért indokolást, amely alapját képező tételeket az indokoláskérésben rögzítette. Ajánlatkérő április 21-én tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás eredményét előrehozott időpontban hirdeti ki, április 23-án. Az előzőek szerinti időpontban megtartott eredményhirdetésről készült jegyzőkönyv alapján az 1.és 3. részajánlati körben a nyertes ajánlattevő az X 2 Kft. lett. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 8.a) pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy az összességében legelőnyösebb részajánlatokat az 1. és 3. részre egyaránt az X 2 Kft. tette, míg az összegezés 8 b) pontja alapján az 1.és 3. részajánlati kör tekintetében második helyezettként kérelmező ajánlatát hirdette ki. Ajánlatkérő április 26-án iratbetekintést biztosított a kérelmező részére a nyertes ajánlattevő ajánlatába. A kérelmező április 26-án a Kbt. 96/B. alapján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatkérőhöz, amelyben a nyertes ajánlattevő ajánlata vonatkozásában több kifogást terjesztett elő. E körben többek között előadta, hogy álláspontja szerint a nyertes ajánlat nem felel meg a felhívás III.2.3. c) pontjában rögzített műszaki szakmai alkalmassági követelménynek, mivel megítélése szerint a felelős műszaki vezetőként megjelölt szakember 244/2006. (XII.5.) Korm. Rendelet szerinti névjegyzékbe való felvételi dokumentumának érvényessége nem állapítható meg, tekintettel arra, hogy a határozat visszavonásával kapcsolatos kitétel tekintetében a nyertes ajánlattevő nem igazolta, hogy a visszavonásra okot adó körülmény a nevezett szakember vonatkozásában nem áll fenn. Előadta továbbá, hogy megítélése szerint a nyertes ajánlata mindkét részajánlati körben kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, amelyre vonatkozó indokolás, annak általános jellege miatt nem lett volna jogszerűen elfogadható. Minderre tekintettel kérte az összegezés akként

10 10 történő módosítását, hogy a nyertes ajánlatát ajánlatkérő mindkét részajánlati körben nyilvánítsa érvénytelenné, az ő ajánlatát pedig nyertesként hirdesse ki. Ajánlatkérő április 30-án kelt levelében a kérelmező előzetes vitarendezési kérelmében foglaltakat visszautasította. A felelős műszaki vezető alkalmassága tekintetében a vitarendezési irat mellékleteként megküldte kérelmező részére a Vas Megyei Építész Kamara 97-4/2007. iktatószámon, augusztus 30-án kelt határozatát, amely szerint a Kamara a nevezett szakember részére felmentést adott a kifogásolt jogosultsági vizsga letétele alól. A kirívóan alacsony ellenszolgáltatás körében ajánlatkérő arra hivatkozott, hogy a nyertes által megadott ár alapján mindkét rész tekintetében megvalósíthatónak ítélte a kért munkákat. Kérelmező május 7-én terjesztette elő a jogorvoslati kérelmét, amelyben a jogsértés megállapítását, valamint az 1. és 3. rész vonatkozásában az eljárást lezáró döntés megsemmisítését indítványozta. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontját, valamint a Kbt. 86. (5) bekezdésére és a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontjára való tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését jelölte meg. A Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja körében előterjesztett kérelmi elem amelyet a jogorvoslati tárgyaláson a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára módosítottindokolásaként előadta, hogy álláspontja szerint jogsértően járt el ajánlatkérő, amikor a nyertes által felelős műszaki vezetőként megjelölt szakember jogosultságát alátámasztó okiratot érvényesnek fogadta el, anélkül, hogy meggyőződött volna a határozatban foglalt visszavonási ok fennállásáról, és ezzel összefüggésben a kamarai határozat érvényességéről. Hivatkozott arra is, hogy ajánlatkérő ezen körülményt sem hiánypótlási felhívás, sem tisztázó kérdés keretében nem vizsgálta. Álláspontja szerint a jogsértés megvalósítása szempontjából irreleváns az a magatartás, hogy ajánlatkérő később az előzetes vitarendezés során beszerezte azt a dokumentumot, amely alátámasztja az alkalmassági követelménynek való tényleges megfelelést. Ajánlatkérőnek ezt a bírálati szakaszban kellett volna megtennie. Ennek hiányában ugyanis álláspontja szerint jogszerűen nem győződhetett meg ajánlatkérő a nyertes ajánlat érvényességéről. Az ajánlatkérő azon hivatkozását sem fogadta el, hogy az ajánlatok elbírálását megelőzően ajánlatkérő ellenőrizte a Magyar Építész Kamara Online Névjegyzékében, hogy P.L. tagja a Vas Megyei Építész Kamarának és a jogosultságai 2012-ben, ill ban járnak le. Az előzőekre tekintettel megítélése szerint ajánlatkérőnek hiánypótlás keretében be kellett volna kérnie a jogosultság igazolására vonatkozó hiányzó adatokat. Mivel ajánlatkérő hiánypótlást e körben nem rendelt el a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné kellett volna a nyertes ajánlatát nyilvánítania.

11 11 Kérelmező a nyertes ajánlat vonatkozásában a kirívóan alacsony ellenszolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérői eljárással összefüggésben azt sérelmezte, hogy ajánlatkérő mindkét részajánlat esetében objektív alapúként fogadta el a nyertes ajánlattevőnek az árajánlatára adott indokolását. Kérelmező álláspontja szerint az abban foglaltak az általánosság szintjén túlmenően semmilyen konkrét számítást, tényadatokat nem tartalmaznak a nyertes által megadott áron való teljesíthetőség igazolására. Ezen indokok nem alkalmasak arra, hogy ajánlatkérő meggyőződjön az árak realitásáról. Kérelmező a tárgyalási nyilatkozatában az írásban előterjesztett jogorvoslati kérelmét akként egészítette ki, hogy álláspontja szerint az ajánlatkérő döntése nemcsak a konkrét számításokat nem tartalmazó indokolás elfogadása szempontjából jogsértő, hanem arra tekintettel is, hogy a nyertes által megadott ajánlati áron a hatályos jogszabályoknak megfelelő valós teljesíthetőség effektíve egyik rész tekintetében sem biztosítható. E körben az 1. rész vonatkozásában különösen a nyertesi anyagárakat kifogásolta, méghozzá annak zsaluzás és állványozás, valamint homlokzat-hőszigetelés és felületképzés munkarészeire vonatkozó tételek esetében. A 31. (helyszíni beton és vasbeton munka) és a 33. (falazás és egyéb kőműves munka) sorszámmal jelölt munkarészekre megadott árak elfogadhatóságát nem vitatta. A zsaluzás és állványozás munkarésszel kapcsolatban előadta, hogy álláspontja szerint a költségek szempontjából meghatározó tételt az állványok bérleti díja jelenti, amely reálisan az ajánlatkérő által megadott 1750 m2 állványozandó felületre tekintettel hozzávetőleg 2,5 millió forintból oldható meg. Ehhez képest a nyertes ajánlattevő által megajánlott 1 millió forint kirívóan alacsony. Álláspontja szerint az ajánlatkérő által előírt mennyiség mellett nem fogadható el indokolásként a nyertes ajánlattevő azon hivatkozása, hogy 85 m 2 saját tulajdonban lévő állványzattal rendelkezik, mivel ez nem elegendő az 1750 m2 állványozásához. A nyertes ajánlattevő által megadott mennyiség álláspontja szerint egy emelet egy homlokzatának a beállványozására sem elegendő, a különbözet kizárólag bérléssel oldható meg. A homlokzati hőszigetelés és felületképzés vonatkozásában irreálisan nagy különbségnek tartja az általa megadott ár, illetve a nyertes ajánlattevő által megadott ár közötti összesen 6 millió forintos különbséget. E körben kifejezetten kiemelte a műkő javítására vonatkozó 15. számú tételt, ahol a nyertes ajánlattevő anyagköltségként 150,- Ft-ot ajánlott meg, ehhez képest az ő ajánlatában 5.120,- Ft. szerepelt. E körben vitatta azon ajánlatkérői álláspont helytállóságát, amely szerint a nyertes és a kérelmező ajánlati ára közötti jelentős különbség a megkövetelt műszaki tartalom eltérő értelmezéséből adódhat, abban a vonatkozásban, hogy ajánlatkérő a megadott 540 m2 felületnél nem az egész szakasz kijavítására, hanem a szakaszon belül lévő meghibásodott felületek javításra, kiigazításra kért ajánlatot, amely jóval kevesebb anyagköltséget feltételez. Kérelmező álláspontja

12 12 szerint az ajánlattevőknek az árazatlan költségvetésben előírt mennyiségek szerint kell áraikat megadniuk, ellenkező esetben az ajánlatok összehasonlíthatatlanok, így értékelhetetlenek lennének. A homlokzati hőszigetelés és felületképzés munkarész vonatkozásában utalt továbbá a tételsorokon megjelölt ún. K jelű tételsorokra, amelyek közül a 12. tételt emelte ki. Erre vonatkozóan a nyertes anyagköltségként 22,- Ft-ot ajánlott meg, amely álláspontja szerint kirívóan alacsony a kérelmezői ajánlatban szereplő 980,- Ft-hoz képest. Kérelmező azt is kifogásolta, hogy a nyertes ajánlatában a tételsorokban megjelölt Dryvit rendszereket, az azzal kapcsolatos anyagokat a nyertes által megadott árakon nem lehet beszerezni. Kérelmező a jogorvoslati kérelme kiegészítéséhez egy összehasonlító táblázatot is mellékelt, amelyben az előzőekben előadottakkal összhangban megjelölte azon tételeket, amelyeket a nyertes ajánlatában a saját maga által megadott árakhoz képest kirívóan alacsonynak ítélt. Ajánlatkérő észrevételében a jogorvoslati kérelmet, mind az alkalmasság igazolása, mind a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás körében előterjesztett kérelmi elem esetében, mint megalapozatlant kérte elutasítani. Az alkalmasság igazolása körében előterjesztett kérelmi elemmel kapcsolatban ajánlatkérő előadta, hogy az eljárás során megvizsgálta, a vitatott szakember 244/2006. Korm. rendelet szerinti jogosultságának a fennállását és ellenőrizte az igazolás érvényességét. Előadta, hogy a Vas Megyei Építész Kamara október 1-én kelt határozata valóban tartalmazott egy visszavonási feltételt, amelyre valóban nem rendelt el hiánypótlást, ugyanakkor az alkalmasság tényleges fennállásának vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének eleget tett azáltal, hogy ellenőrizte a vitatott szakembernek a Magyar Építész Kamara online névjegyzékében szereplő adatait, amelyek alapján megállapította, hogy az alkalmassági minimumkövetelményként előírt képesítéssel P.L. rendelkezik, ezáltal megfelel az ajánlattételi felhívás III.2.3. c) pontjában előírt követelménynek. Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás során becsatolta a Magyar Építész Kamara Online Névjegyzékének (www.mekon.hu) nyilvános keresési oldaláról a nevezett szakember vonatkozásában letöltött oldalt, amely a következő adatokat tartalmazta: Szakember neve: P.L. Tagszám: , Végzettség: okleveles építészmérnök, Területi Kamara: Vas Megyei Építész Kamara, Státusz: tag, Jogosultságok: É Lejár: ; ME-ÉI- MÉK /2012. Lejár: ; MV-Ép/A-MÉK /2012 Lejár: ; MV-Ép/AM-MÉK /2012 Lejár: Ezt meghaladóan csatolta az előzetes vitarendezés során beszerzett augusztus 30-i kamarai határozatot is, amely a jogosultsági vizsga letétele alóli felmentést tartalmazza.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 800/ 16 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.289/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.509/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.513/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.951/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.473/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.305/27/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.443/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.340/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.830/14/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ S Z O L G Á L T A T Á S M E G R E N D E L É S E KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ NYÍLT KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.789/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az építési beruházások és az építési koncesszió speciális közbeszerzési szabályai

Az építési beruházások és az építési koncesszió speciális közbeszerzési szabályai Az építési beruházások és az építési koncesszió speciális közbeszerzési szabályai 1 Építési beruházás és építési koncesszió 1.1 Építési beruházás Az építési beruházási tárgyú közbeszerzési eljárásokat

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.316/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

T/582. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról

T/582. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM T/582. számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2010. július

Részletesebben

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú

Részletesebben

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ A helyi önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása

Részletesebben