NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYOl~S~NEK. 30/2013.(11.14.) számú. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYOl~S~NEK. 30/2013.(11.14.) számú. határozata"

Átírás

1 NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOl~S~NEK 30/2013.(11.14.) számú határozata A Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lev6 Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A KözgyGlés 1.) A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében működtetett nappali ellátás szolgáltatás kib6vítésével egyet ért. 2.) A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratát módosítja azzal, hogy az intézmény telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségei, valamint az intézmény használatában lévő vagyon kiegészül a Nyírsz616si Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti telephellyel és a 16001/1 helyrajzi számmal, valamint a nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat száma re változik, a összetett adminisztratív szolgáltatás szakfeladat helyett a Adminisztratív, kiegészítl5 szolgáltatás kerül feltüntetésre, és a szakfeladat megnevezése Otthoni (egészségügyi)szakápolásra változik. 3.) Az intézmény e módosftásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja. 4.) Megbízza a Munkaszervezet vezetőjét a működési engedélyezési eljárás lefolytatására. Felelős: Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Határidő: folyamatos k.m.f.,la. A-- ~ Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes fc5jegyz6 A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A dmzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal bels ő szervezeti egységeinek vezet ő i 3./ Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.

2 2 Melléklet a 30/2013.(11.14.) számú határozathoz ALAP(TÓ OKIRAT A Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján, mint alapítói jogokkal felruházott irányító szerva Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: Az intézmény neve: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. Fenntartó neve, címe: Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás, 4400 Nyíregyháza Tűzoltó u. 1. Felügyeleti szerve: Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás, 4400 Nyíregyháza Tűzoltó u. 1. Alapítói jogokkal felruházott Irányító szerv neve, székhelye: Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlése egyetértési joggal rendelkezik a költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése, alapító okiratának módosítása tárgyában. Alapításáról rendelkező határozat: Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás 89/2012. (XII.14.) számú határozata Alapítás dátuma: január 1. Alapítás módja: kiválás A költségvetési szerv közvetlen jogelődje: Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérlsl és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény 10. (3) bekezdése alapján az intézmény jogellsdje a Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.). Gazdálkodási besorolása: önállóan működls és gazdálkodó költségvetési szerv Jogállása: önálló jogi személy Vezetőjének és gazdasági vezetőjének kinevezési, megbízást, választási rendje: Az intézményvezetlst a Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat útján, határozott idlsre a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történls végrehajtásáról szóló 257/2000. (XI1.26.) Kormányrendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik a költségvetési szerv vezetlsjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetlsi megbízatásának visszavonása a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint, a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetlsi megbízatásának visszavonása, díjazásának megállapítása tárgyában.

3 3 Foglalkoztatott jaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény), illetve meghatározott munkakörök esetén a Polgári Tórvénykönyv alapján a polgári jogviszony keretében történő foglakoztatás is megengedett. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézményalaptevékenységei: Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Az intézmény által végzett alaptevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Jelzőrendszeres házi segitségnyújtás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Támogató szolgáltatás Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Az intézmény jogszabályban - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény I a továbbiakban Szt. I szerinti - meghatározott közfeladata: - Szociális étkeztetés I Szt. 62. I Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztositani. - Házi segitségnyújtás I Szt. 63. I Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. - Jelzőrendszeres házi segitségnyújtás I Szt. 65. I Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. - Közösségi ellátások (Szt. 6s/A. ) A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. - Támogató szolgálat (Szt. 651C. ) A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása.

4 4 - Nappall ellátás biztosítása ISzto 6s/F. (1) bekezdés a) pont! Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését. - Nappali ellátás (Szt. 6s/F. (1) bekezdés b) pontja) A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek napközbeni ellátása, alapvető higiénia i szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. - Nappali ellátás (Szt. 6s/F. (1) bekezdés c) pontja) A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. - Ápolást-gondozást nyújtó (idlssek otthona) intézményi ellátás (Szt. 68. ) Az id6sek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézet i kezelést nem igényel. - Szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B. ) Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelel6en munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében. - Otthoni szakápolási feladatok /20/1996.(VII. 26.) NM rendelet - Otthoni hospice ellátás /60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet - Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés Szabadkapacitás kihasználására irányuló alaptevékenység: Munkahelyi étkeztetés nem lakáingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adminisztratív, kiegészit6 szolgáltatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás szakmai továbbképzések máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás otthoni (egészségügyi) szakápolás időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó id6skor megteremtését célzó programok Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladatellátást szolgáló az intézmény használatában lévls vagyon: Helyrajzi szám Cím _ Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz /3 Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. sz. 2263/38/A/95 Nyíregyháza, Ungvár stny. 27. sz Nyíregyháza, Pacsirta u Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8. I /1 Nyíregyházai Kollégium U

5 5 A vagyon felett rendelkez6: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnaj való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Az intézmény telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségei: Lsz. Id6sek Klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 2. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza - Oros, Fő út 3. sz. - szociális alapszolgáltatást (Szt. 63. házi segitségnyújtás [7. sz. Házigondozói körzet], 65/F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 3. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Csaló köz sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 63. házi segítségnyújtás [7. sz. Házigondozói körzet] és 65/F. (1) bekezdés a) és b) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 6. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 31. sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1) bekezdés a) és b) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 7. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Dália út 1. sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 9. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Család u szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés) Nyírszőlősi Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Kollégium u szociális alapszolgáltotást nyújtá intézmény (651F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés) 3. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Ungvár stny. 27., Nyíregyháza, Kollégium u szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segitségnyújtás) 4. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz. - szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) 5. sz. és 7. sz. Házigondozói körzet és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Nyíregyháza, Szent I. út 63. sz. szociális alapszojgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szt. 63. házi segitségnyújtás) 1. sz., 2. sz. és 6. sz. Házigondozói körzet Nyíregyháza, Őz u sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 63. házi segítségnyújtás) Otthoni szakápolás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz. - ápolói tevékenység (20/1996.(VII. 26.) NM. rendelet) Otthoni hospice ellátás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz. - rendelet). ápolói tevékenység (60/2003.(X. 20.) ESZCSM

6 6 Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, (Szt. 6S/A. ), támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. ), Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye (Szt. 65/F. (1) bekezdés c)) pontja, szociális foglalkoztatás (Szt. gg/b. ) Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u Családias Elhelyezést Nyújtó Id6sek Otthona 4400 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8. Nyíregyháza, február 14. ZÁRADÉK ;!/t,~ Dr. Kovács Ferenc polgármester Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okirattal) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyalése a február 14-ei ülésén a 30/2013.( ) számú határozattal egyetértett. Nyíregyháza, február 14. j1.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

r ft NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63415/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita a Közgyűléshez

r ft NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63415/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE -, ' ~-.'& 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. : 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 63415/2012.05

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat) Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRATA, melyet a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 9/2005. (III. 31.) számú határozattal

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben