Módszertan. Népesség, népmozgalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertan. Népesség, népmozgalom"

Átírás

1 Módszertan Népesség, népmozgalom Gyermeknépesség: a 0 14 éves népesség. Idősnépesség: a nemzetközi (OECD-) gyakorlatnak megfelelően a 65 éves és idősebb népesség. Eltartottsági ráta: a gyermek- és az idősnépesség a éves népesség százalékában. Öregedési index: az idősnépesség a gyermeknépesség százalékában. A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a évi népszámlálás bázisán. A számítás 2000-ig a természetes népmozgalmi (élveszületési, halálozási) statisztika adatainak felhasználásával a nemzetközi vándorlást figyelmen kívül hagyva történt, 2001-től a nemzetközi vándorlást is figyelembe veszi. A népességadatok a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően, a területi egységek gazdasági szívó-taszító hatását is figyelembe véve lakónépességre vonatkoznak. A területi egységek (régió, megye, város, község) népességszámának meghatározása a lakónépesség fogalma szerint történik. Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. Házasságkötés: a hivatalosan eljáró anyakönyvvezető előtt két tanú jelenlétében kötött házasság. Válás: a jogerőre emelkedett bírói ítélettel felbontott vagy érvénytelenített házasság. Élveszületés (az ENSZ ajánlásának megfelelően): olyan magzat világrajövetele, aki az életnek valamilyen jelét adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében és mennyi ideig élt. Élveszületési arányszám: az anya életkorával azonos korcsoportba tartozó ezer nőre jutó élveszületések száma. Teljes termékenységi arányszám: azt fejezi ki, hogy az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett egy nő az élete során hány gyermeknek adna életet. Magzati halálozás: a magzatnak a szülés (az anyából történő teljes kitolás vagy kihúzás) előtt bekövetkezett elhalása, függetlenül a terhesség tartamától. Terhességmegszakítás: a terhesség szándékos beavatkozással művi úton történő megszakítása. Várható átlagos élettartam: azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak. A várható átlagos élettartam számítási módja a korábbiakhoz képest változott, régebben a Becker Zeuner-módszerrel és harmadfokú függvénnyel, jelenleg a Böck-módszerrel és negyedfokú függvénnyel számolunk. Halálozás: az élet minden jelének végleges elmúlása az élveszületés megtörténte után bármikor, azaz az életműködésnek a születés utáni megszűnése a feléledés képessége nélkül. Csecsemőhalálozás: az élveszületést követően az egyéves kor betöltése előtt bekövetkezett halálozás. A halvaszülött és a születésének évfordulóján meghalt gyermek nem csecsemőhalott. Halálozási arányszám: az elhunytaknak az évközepi népességhez viszonyított aránya. Természetes szaporodás, fogyás: az élveszületések és a halálozások különbözete. Tényleges szaporodás (fogyás): a természetes szaporodás (fogyás) és a vándorlási (belföldi és nemzetközi) különbözet (+, ) összege. Állandó vándorlás: az a lakóhely-változtatás, amikor a vándorló, lakóhelyét elhagyva, más településen lévő lakást jelöl meg lakóhelyéül. Ideiglenes vándorlás: az a településhatárt átlépő lakásváltoztatás, amikor a vándorló lakóhelyét fenntartva változtat lakást, s új lakását tartózkodási helynek jelöli meg, valamint ha egyik tartózkodási helyről másik tartózkodási helyre költözik. A vándorlási adatok forrása: a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal lakcím-bejelentési rendszeren alapuló adatgyűjtése. Módszertani források: Demográfiai évkönyv, 2004 (KSH, Budapest, 2005), a népesség számához a évi népszámlálás adatai.

2 Foglalkoztatottság, keresetek A gazdasági aktivitási adatok forrása a munkaerő-felmérés. A munkaerő-felmérés reprezentatív felvétel, az International Labour Office (ILO) ajánlásai alapján a éves népesség gazdasági aktivitását vizsgálja. Az 1992 óta végzett felvétel negyedévente mintegy 24 ezer háztartás, illetve 50 ezer személy, 1998-tól, a mintabővítést követően 38 ezer háztartás, illetve 68 ezer személy adatait tartalmazza. Az egyes népességcsoportok létszámának becslése a munkaerő-felmérés mintájából teljeskörűsítéssel történik. A közölt éves adatok a negyedéves felvételből származó becslések átlagai évtől az adatokat átsúlyoztuk a évi népszámláláson alapuló népességszám-továbbvezetés alapján. Gazdaságilag aktív népesség: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes száma. Foglalkoztatott: az a személy, aki a megfigyelt héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság ideértve a szülési szabadságot is miatt) nem dolgozott. A gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők a nemzetközi ajánlásnak megfelelően nem tekintendők foglalkoztatottnak, hacsak nem végeztek a megfigyelt héten jövedelmet biztosító munkát. Mivel a sorkatonák nem tartoznak a magánháztartásokhoz, nem szerepelnek a foglalkoztatottak között sem. Alkalmazott: a vállalkozásnál, költségvetési, társadalombiztosítási, illetve nonprofit szervezetnél, egyéni vállalkozónál rendszeres jövedelemszerző munkával rendelkező munkavállaló (függetlenül attól, hogy nyugdíjas-e), beleértve a szezonális munkást, a vonatkozási héten munkát végző alkalmi munkást, a dolgozó diákot. Munkanélküli az a személy: 1.) aki az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; 2.) a kikérdezést megelőző négy héten aktívan keresett munkát (állami vagy magán-munkaközvetítőt keresett fel, munkáltatókat személyesen keresett meg, hirdetést adott fel vagy hirdetésre válaszolt stb.); 3.) két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált munkát, ahol 90 napon (2002-ig 30 napon) belül dolgozni kezd. A Foglalkoztatási Hivatal (korábban OMKMK) adatgyűjtése a nyilvántartásba vett álláskeresőkre vonatkozik (lásd a regisztrált munkanélküli fogalmát). Gazdaságilag nem aktív az a személy, aki nem sorolható be sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Ide tartozik többek között az idénymunkás az idényen kívül, ha nem keres munkát; az ún. passzív munkanélküli, aki szeretne ugyan munkát, de kedvezőtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeit, meg sem kísérli az álláskeresést. Aktivitási arány: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes száma a népesség százalékában. Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek száma a gazdaságilag aktív népesség százalékában. A keresetekre vonatkozó adatok forrása az éves intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer. Kereset: a bérköltség terhére kifizetett alapbér (törzsbér), bérpótlékok, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés. Átlagkereset: a keresettömeg (bérköltség) és a foglalkoztatottak létszámának hányadosaként számított mutató. Számításához a munkáltatóknál főállásban, teljes munkaidőben foglalkoztatottak adatait használjuk. Bruttó kereset: a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint munkavállalói járulékot is tartalmazó kereset. Nettó kereset: a gazdálkodó szervezetenkénti bruttó átlagkeresetből a mindenkori munkavállalói járulék, a személyi jövedelemadó, valamint a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonásával, továbbá a társadalombiztosítási járulékküszöb figyelembevételével számított adat. Reálkereset: az adott keresetösszegért vásárolható termékek és szolgáltatások összessége. A reálkereset-index az átlagkereset-index és a fogyasztóiár-index hányadosa. A kereseti adatok meghatározásához a KSH éves adatgyűjtését használtuk. Az adatok forrása 1997-ig a legalább 20 főt foglalkoztató vállalkozások teljes köre és létszámkorláttól függetlenül valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet óta a megfigyelés a 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozásoknál (az építőiparban 10 fő fölött), a költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezeteknél létszámkategóriától függetlenül, valamint az 1 4 főt foglalkoztató, nagy beruházási teljesítményértékkel rendelkező vállalkozások esetében teljeskörű. Az 5 19 fő közötti gazdasági szervezetek esetében az adatok rétegzett mintavételen alapuló reprezentatív mintából becsléssel lettek teljeskörűsítve. Módszertani források: Munkaerő-felmérés idősorai, (KSH, Budapest, 2004) című adattár, Útmutató munkaügystatisztikai adatszolgáltatáshoz (KSH, Budapest, 2003) című módszertani segédlet.

3 Egyes veszélyeztetett társadalmi csoportok Védőnői körzetekben gondozottak: a védőnői körzet földrajzi területén életvitelszerűen tartózkodó várandós anyák, 0 16 éves korú gyermekek, valamint családjuk. Drogfogyasztás: a védőnő tudomására jutott eseteket kell jelenteni. Alkoholfogyasztás: a család életvitelét hátrányosan befolyásoló eseteket kell jelölni. Gyermekelhanyagolás: fizikai és érzelmi. Gyermekbántalmazás: fizikai erőszak, szexuális erőszak, érzelmi erőszak. Adatok forrása: valamennyi körzeti védőnő, az ÁNTSZ fővárosi, kerületi, városi intézetének vezető védőnője. OSAP 1483 sz. Védőnői jelentés összesítője. Kábítószer-fogyasztók: azon személyek, akik naponta vagy alkalomszerűen kábítószert fogyasztottak, és a drogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági ideggondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciós osztályok, alkohológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek nyilvántartásaiban szerepelnek. Az adatokat igen nagy óvatossággal kell kezelni az adatszolgáltatók körének, illetve az adatszolgáltatás egyéb vonatkozásainak bizonytalanságai miatt! Adatok forrása: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Országos Addiktológiai Intézet, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet. Pénzügyi adatok 1991-től megváltozott az ágazati osztályozási rendszer (TEÁOR 93), amelynek tartalma csak részben azonos a korábbiakkal. Az évre vonatkozó adatokat a régi és az új besorolás szerint is közöljük ban a GDP számításában módszertani változás történt, melynek az évre történt visszavezetését is közöljük. Végső fogyasztás: azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak az értéke, amelyeket a háztartások és a közösség fogyaszt el, függetlenül a finanszírozás forrásától. Nemzetgazdasági szinten megegyezik a végső fogyasztási kiadásokkal. Bruttó felhalmozás: a tárgyi eszközök bruttó felhalmozásának (bruttó állóeszköz-felhalmozásnak) és a készletváltozásnak az összege. Bruttó hazai termék (GDP): termelési oldalról egyenlő a gazdasági egységek által létrehozott bruttó hozzáadott érték (azaz a bruttó kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbségének) és az ágazatokra fel nem osztott termékadók egyenlegének összegével, levonva a pénzközvetítés ágazatokra fel nem osztott szolgáltatási díját, a kamatrést. Felhasználási oldalról a bruttó hazai termék egyenlő a belföldi felhasználásra (végső fogyasztási kiadásokra, bruttó felhalmozásra) kerülő termékek és szolgáltatások összegével, korrigálva a külkereskedelmi egyenleggel. A háztartások fogyasztása tartalmazza mindazon termékek és szolgáltatások értékét, amelyeket a rezidens (Magyarországon honos) háztartások személyes fogyasztási szükségleteit elégítik ki. A finanszírozás forrásai: a háztartások fogyasztási kiadásai, az államháztartástól származó társadalmi juttatások, valamint a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől származó társadalmi juttatások. Közösségi fogyasztás: azon termékek és szolgáltatások értéke, amelyek a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgálják, és amelyeket a központi vagy helyi (önkormányzati) költségvetés finanszíroz. A közösségi fogyasztás főbb tételei: közigazgatás, védelem, tudományos kutatás, közvilágítás, közutak fenntartása, ár- és belvízkár elhárítása, parkfenntartás, köztisztasági szolgáltatás, földtani kutatás. Módszertani forrás: Magyarország nemzeti számlái, adatforrások, módszerek, számítások (OECD KSH, Budapest, 1994), Magyarország nemzeti számlái, (KSH Budapest, 2001). Adatforrások: a számlarendszer összeállításához több mint 80 különböző adatforrást használunk. Ezek egy része a KSH statisztikai adatgyűjtéséből épül be, de felhasználjuk az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Pénzügyminisztérium (PM) és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) adatait is. Munkanélküliek ellátása Regisztrált (nyilvántartott) munkanélküli: a Foglalkoztatási Hivatal (FH) regisztrációs rendszerében nyilvántartott álláskeresők közül az, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem nyugdíjas, nem tanuló; foglalkoztatást elősegítő támogatásban (átképzés, közhasznú foglalkoztatás stb.) nem részesül; munkát, állást vagy önálló foglalkozást keres, és egy adódó állás elfogadására rendelkezésre áll. A záró létszám tartalmazza a munkanélküli-ellátásban részesülteket (azokat a jogosultakat is beleértve, akiknél a járadék, a segély folyósítása a zárónapig nem történt meg), azokat a tárgyhóban nyilvántartásba vett munkanélkülieket, akik munkanélküli-ellátásra nem jogosultak (mert nem feleltek meg a törvényben előírt feltételeknek vagy a járadékra, segélyre való

4 jogosultságuk időtartamát már kimerítették), és a tárgyhónapban megjelentek a közvetítő irodában, illetőleg a munkanélküli-járadék kimerítését követően munkanélküliek jövedelempótló támogatására jogosultakat. Munkanélküli-ellátásra jogosult az a Foglalkoztatási Hivatalnál nyilvántartott munkanélküli, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény vonatkozó előírásainak megfelel. Adatok forrása: a Foglalkoztatási Hivatal december havi adatai. Családtámogatások Átlagos létszám (fő): a tárgyidőszak alatt segélyezettek által igénybe vett napok a tárgyidőszak naptári napjai Igénybe vevők száma (fő): a tárgyhóban az ellátást legalább egy napra igénybe vevők száma. Terhességi-gyermekágyi segély: a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (168 nap) jár annak, aki a szülést megelőző két éven belül 180 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. A terhességi-gyermekágyi segélyre, ha a jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Anyasági támogatás: a szülést követően anyasági támogatásra jogosult az a nő, aki terhessége alatt legalább négyszer koraszülés esetén legalább egyszer terhesgondozáson részt vett. Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával. (2003-ban ,- Ft, ikergyermek esetén ,- Ft.). Gyermekgondozási díj (gyed): a terhességi-gyermekágyi segély leteltét követő naptól a gyermek második életévének betöltéséig járó táppénzszerű ellátás. Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt. Összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, de maximális összege a havi Ft-ot nem haladhatja meg. A gyermekgondozási díj 1996-ban megszűnt, majd január 1-jével újból bevezették. Gyermekgondozási segély (gyes): a gyermek hároméves koráig járó fix összegű ellátás től április 14-ig társadalombiztosítási jogon járt április december 31-ig magyar állampolgár, bevándorolt, vér szerinti, örökbefogadó és nevelőszülő vehette igénybe, abban az esetben, ha a jogosultsági év kezdő napját megelőző naptári évben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg a jogszabályban előírt mértéket. A tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermek után tízéves koráig jövedelemtől függetlenül járt a gyes január 1-jétől alanyi jogon járó ellátás. Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ikergyermekek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a (2003-ban ,-Ft) járt. Családi pótlék: Az állam havi rendszerességgel nyújtja a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez között nevelési ellátás néven alanyi jogon járt a még nem tanköteles, illetve a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek után. A tanköteles, illetve a már nem tanköteles, de közoktatási intézményben tanuló eltartott után a szülő iskoláztatási támogatásban részesült. A évi XXXIII. törvény a családi pótlék címét ismét megállapította és a nevelési ellátást hatályon kívül helyezte. Adatok forrása: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Magyar Államkincstár. Gyermekjóléti ellátások Bölcsőde: a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde, az alapellátáson túl, szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével vagy más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. Bölcsődébe beíratott gyermek: a bölcsődébe felvett nyilvántartásban szereplő gyermekek száma 1992-ig december 31-i, 1993-tól május 31-i állapotnak megfelelően. Bölcsődei kihasználtsági százalék a beíratott gyermekek számához viszonyítva: a beíratott gyermekek száma a lehetséges gondozási napok (működő férőhelyek és nyitvatartási napok szorzata) százalékában. Bölcsődei kihasználtsági százalék a gondozott gyermekek számához viszonyítva: a gondozott (naponta megjelent) gyermekek száma a lehetséges gondozási napok (működő férőhelyek és nyitvatartási napok szorzata) százalékában. Bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán: a január 1-jén beírt és az év folyamán felvett gyermekek száma. Az év közben távozottakat ebből nem kell levonni.

5 Szakképzett bölcsődei gondozó(nő): az a személy, akinek csecsemő- és kisgyermekgondozó(nő)i oklevele van. Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítani kell a családgondozó tevékenységet, szolgáltatás közvetítésével segíteni a kliens hozzájutását a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, megszervezni a szakmai fórumokat, a helyettes szülői hálózatot, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek számára a szabadidős programokat. A gyermekjóléti szolgáltatás ezen alapfeladatokon túl olyan speciális szolgáltatásokat is magában foglalhat, mint a gyermekek utcai szociális gondozása, a lakótelepi gyerekek gondozása és a lelkisegély-telefon működtetése. A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők: a gyermekjóléti szolgáltatótevékenységet valamely probléma/ák (szociális, mentálhigiénés, életvezetési, anyagi) rendezésére igénybe vevő személy/ek. A nyújtott szolgáltatás az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére önkéntes alapon, térítésmentesen vehető igénybe. Felsőfokú szakirányú végzettség: felsőfokú szakirányú végzettségnek minősül a felsőfokú szociális szakképzettség (ezen belül az általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpedagógus, szociálpolitikus), illetve a gyógypedagógusi, pszichopedagógusi és a pedagógiai előadói végzettség. Adatok forrása: a KSH és az ESZCSM adatgyűjtései sz. Bölcsődei jelentés, 1775 sz. Jelentés a gyermekjóléti alapellátásokról, sz. Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról. Gyermekvédelmi gondoskodás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által meghatározott fogalmak szerinti értelmezésben. Gyermekvédelmi szakellátás: a szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. Gyermekvédelmi szakszolgálat: a megyei és a fővárosi önkormányzat a gyermekvédelmi szakszolgáltatást gyermekvédő intézet vagy más, szakszolgáltatást nyújtó intézet (együtt: területi gyermekvédelmi szakszolgálat) működtetésével biztosítja. A szakszolgálat ellátja a gondozási hely meghatározásával, az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével, a nevelőszülői hálózattal, az örökbefogadás szakmai előkészítésével, a gondozott gyermekek gondozásával, egyes nevelésbe vett gyermekek gyámságával, gondnokságával, a nyilvántartással, a megyei bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat. Gyermekvédelmi gondoskodás: a törvényben meghatározottak szerint elrendelt hatósági intézkedésen alapuló ellátás és védelem. Kiskorú: az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. Fiatal felnőtt: az a 18 éves és idősebb személy, aki 24. életévét még nem töltötte be, és gyermekvédelmi gondoskodásból nagykorúvá válása miatt kikerülve utógondozásban, utógondozói ellátásban vagy otthonteremtési támogatásban részesül. Átmeneti nevelésbe vett: az a kiskorú, aki családjába való visszahelyezéséig gyermekvédelmi gondoskodásban részesül, és szüleinek a szülői felügyeleti joga szünetel. Tartós nevelésbe vett: az a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő kiskorú, akinek nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője, és kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni neveléséről, vagy szülei hozzájárultak ismeretlen személyek által történő örökbefogadásához. Ideiglenes hatállyal elhelyezett: az a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő kiskorú, akit azonnali intézkedést igénylő veszélyeztetettsége miatt helyezett el az illetékes hatóság a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél vagy más hozzátartozónál, illetve személynél, ha ezekre nincs lehetőség, nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben. Utógondozói ellátás: a gyámhivatal rendelheti el az előzőleg gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatal felnőtt kérésére, ha létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, nappali tagozaton folytat tanulmányokat, illetve szociális bentlakásos intézménybe való felvételét várja. Átmeneti gondozásban részesülő: a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást biztosító gondozásban (átmeneti otthonban, helyettes szülőnél, illetve szülővel együtt családok átmeneti otthonában) részesülő gyermek. A gondozás időtartama legfeljebb 12 hónap. Fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki a törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az ellátásokhoz, az intézmények működéséhez szükséges feltételekről. Gyermekotthon: gyűjtőfogalomként magában foglalja a korábban külön intézményként létező csecsemőotthonokat, a kisebb létszámmal működő lakásotthonokat és speciális gyermekotthonokat, valamint az utógondozó-otthonokat is.

6 Általános gyermekotthon: otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Befogadja az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteket is (max. 40 férőhelyes). Lakásotthon: olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között. Speciális (különleges) gyermekotthon: tartósan beteg, fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, illetve kora miatt különleges ellátást igénylő gyermekek számára fenntartott otthont nyújtó intézmény. Diákotthon: az iskola nyitvatartásához kötötten működő intézmény, ahonnan a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek a szünetekben a családjához vagy más bentlakásos intézménybe távozik. Utógondozó-otthon: a 18. életévüket betöltött, korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatal felnőttek elhelyezésére szolgáló intézmény. Általános iskola és diákotthon: a tanév rendjéhez igazodóan működő közoktatási intézmény, ahonnan a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek a szünetben családjához vagy más bentlakásos intézménybe távozik. Átalakítással elláthat gyermekotthoni feladatokat is. Átmeneti otthon: a gyermekek átmeneti otthona veszélyeztetett gyermekek teljes körű ellátását biztosítja ideiglenes jelleggel. A családok átmeneti otthona veszélyeztetett családok befogadására szolgál. Nevelőszülői hálózat: nevelőszülőkből és hivatásos nevelőszülőkből áll, gyermekvédelmi szakszolgálat, gyermekotthon vagy civil szervezet a fenntartója, tevékenysége működési engedélyhez kötött. Nevelőszülő, hagyományos nevelőszülő: az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy, aki alkalmas a nála elhelyezett gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek ellátására, nevelésére. Legfeljebb 5 gyermeket nevelhet. Hivatásos nevelőszülő: az a nevelőszülő, aki a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelel. Legalább 3, legfeljebb 8 gyermeket nevelhet. Tevékenységét speciális foglalkoztatási jogviszony keretében látja el, amely munkaviszonynak számít. A hivatásos nevelőszülőt díjazás illeti meg, amelynek legkisebb mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg. Veszélyeztetett kiskorú: az a gyámhatóságnál nyilvántartott kiskorú, akinek a fejlődését környezeti, magatartásbeli, anyagi, egészségi okok akadályozzák novemberében átfogó törvény született a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A törvény értelmében csak anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt a gyermeket nem szabad családjától elválasztani. Az anyagi terhek mérséklésére, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésére új pénzbeli támogatási formákat vezetett be a fenti jogszabály. Ennek hatására drasztikusan csökkent az anyagi okból veszélyeztetett gyermekek száma. Gyámság alatt álló kiskorú: aki nem áll szülői felügyelet alatt, és részére a gyámhatóság gyámot rendelt ki. Örökbefogadás: az örökbefogadó és a kiskorú örökbefogadott között gyámhatósági engedéllyel családi kapcsolatot létesítő jogviszony. Adatok forrása: a KSH adatgyűjtései. OSAP 1208 sz. Jelentés a gyermekotthonok és nevelőszülői hálózatok helyzetéről, OSAP 1209 sz. Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről, OSAP 1210 sz. Jelentés a gyámhatóságok tevékenységéről, sz. Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról. Szociális támogatások Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell előterjeszteni. A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára munkanélküliek jövedelempótló támogatását, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt stb. állapít meg az évi III. törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. Természetben nyújtott szociális ellátások: a képviselő-testület döntése alapján pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély. A természetbeni ellátás olyan támogatás, amellyel a rászorulót alapvető szükségleteinek kielégítésében az önkormányzat anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével segíti. A pénzbeli ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás elsősorban az élelmiszer-, a tankönyv-, a tüzelősegély, a közüzemi díjak kifizetése, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. A pénzben és a természetben nyújtott ellátások adatai nem adhatók össze! Aktív korú: a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévét be nem töltött személy.

7 Lakásfenntartási támogatás: a települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, azaz - a törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (normatív lakásfenntartási támogatás), - az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyeknek, - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (helyi lakásfenntartási támogatás), az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez: Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja. Rendszeres szociális segély: a települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki a 18. életévét betöltötte, aktív korú, de munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve vakok személyi járadékában részesül, valamint aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. Időskorúak járadéka: a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át. Átmeneti segély: a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetben történő ellátását, nevelését és megelőzze a gyermek kiemelését a családból. A települési önkormányzat képviselőtestülete a gyermeket rendszeres támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével szemben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: a települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelemi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. Temetési segély: a települési önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Köztemetés: a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. Ápolási díj: a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Közgyógyellátás: a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei: személygépkocsi-szerzési támogatás, személygépkocsiátalakítási támogatás, közlekedési támogatás, parkolási engedély. A támogatások feltételeit a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szabályozza. Megváltozott munkaképességű dolgozók ellátása: lásd a 11. fejezet módszertanát. Adatok forrása: a KSH adatgyűjtései. OSAP 1206 sz. Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól, OSAP 1210 sz. Jelentés a gyámhatóságok tevékenységéről, valamint az ONYF. Szociális alap- és nappali ellátás Alapellátás: a szociális alapellátási formák közé tartozik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok Gyermeknépesség: a 0 14 éves népesség. Idősnépesség: a nemzetközi (OECD-) gyakorlatnak megfelelően a 65 éves és idősebb népesség. Eltartottsági ráta:

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

Módszertani források: Demográfiai évkönyv, 2009 (KSH, Budapest, 2010); a népesség számához a 2001. évi népszámlálás adatai.

Módszertani források: Demográfiai évkönyv, 2009 (KSH, Budapest, 2010); a népesség számához a 2001. évi népszámlálás adatai. 142 MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja meg? Forrás Forma/összeg

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 3. Gyermekek után járó ellátások 21. Különféle törvényekben szabályozott ellátások 21.

Tartalomjegyzék. 3. Gyermekek után járó ellátások 21. Különféle törvényekben szabályozott ellátások 21. Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma: 472-8000 (Alkotmány u. ép.) A Minisztérium honlapjának íme: www.szmm.gov.hu

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Családpolitikai Szótár Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember 2010 Nemzeti

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár 2013 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Családpolitikai Szótár

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Családpolitikai Szótár Szociális és Munkaügyi Minisztérium Családpolitikai Szótár 2010 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Felelős kiadó:

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

A bonyhádi helyi rendeletben szabályozott ellátások a szövegben dőlt betűvel vannak szedve.

A bonyhádi helyi rendeletben szabályozott ellátások a szövegben dőlt betűvel vannak szedve. CSALÁDI KISOKOS Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló azóta már többször módosított 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény).

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1

Tartalomjegyzék. 3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1 Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben