Békés Városi. Szociális Szolgáltató Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés Városi. Szociális Szolgáltató Központ"

Átírás

1 Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Jelen szervezeti és Mőködési Szabályzatot Békés Város Képviselı-testülete Egészségügyi Szociális és Családvédelmi Bizottsága augusztus 24-i ülésén 33/2006.(VIII.24.) számú határozatával hagyta jóvá, mely szeptember 1-én lép hatályba. Békés, augusztus Nagy György Miklósné igazgató

2 1. fejezet Általános rendelkezések A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a vonatkozó jogszabályok alapján a következık szerint határozza meg Szervezeti és Mőködési Szabályzatát A szervezeti és mőködési szabályzat célja: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, rögzítse az intézmény alapvetı mőködési szabályait. Az SZMSZ ennek megfelelıen tartalmazza a következıket: - az intézmény adatait, - az intézmény szervezetét, - a vezetést segítı szerveket, fórumokat, - a mőködés egyes szabályait A szervezeti és mőködési szabályzat hatálya: A szervezeti és mőködési szabályzat személyi hatálya kiterjed - az intézmény foglalkoztatottjaira, - az intézmény foglalkoztatottjai közremőködésével létrehozott szervezetekre, - az intézményi szolgáltatást igénybe vevı ellátottakra. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat idıbeli hatálya a személyi hatálynál meghatározott személyekre a szabályzat jóváhagyásával kezdıdik, és hatályon kívüli helyezésével szőnik meg Az SZMSZ elkészítésének rendje: Az intézménynek a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell elkészítenie a Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Az SZMSZ-t az intézményvezetı készíti el. A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. A szabályzat készítésekor figyelembe vételre került jogszabályok: évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról, évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl, évi XXIII. törvény a Közalkalmazotti törvény, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, - 112/2006 (V. 12.) Kormány rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról, - 257/2000 (XII. 26.) Kormány rendelet a közalkalmazottak jogállásáról, - 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet, az államháztartás mőködıséi rendjérıl, - 29/1993 (II. 17.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl, - 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl, - 9/1999 (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl 1.4. Az SZMSZ nyilvánossága: Az SZMSZ-t a fenntartói jóváhagyást követıen nyilvánosságra kell hozni. Az SZMSZ-t meg kell ismertetni az ellátottakkal, valamint a foglalkoztatottakkal. Az SZMSZ-t az egyes ellátások közösségi helyiségében is el kell helyezni. 2

3 Az SZMSZ az intézményvezetınél bármikor meg lehet tekinteni. Az SZMSZ módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 2. fejezet Az intézmény adatai 2.1. Fenntartója: Békés Város Önkormányzata, Békés, Petıfi u. 2.szám 2.2. Felügyeleti szerve és tulajdonos: Békés Város Önkormányzata, 5630 Békés, Petıfi S. u Alapítás ideje: július Alapító okirat kelte, száma: Az alapító okirat kelte: március 30. Az alapító okirat száma: 64/2006 (III. 30.) számú KT határozat 2.5. Az intézmény elnevezése: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2.6. Intézmény székhelye: 5630 Békés, Jantyik u. 1. sz Az intézmény típusa: Személyes gondoskodást nyújtó intézmény alap-, és szakosított ellátással. Integrált intézmény. Szakágazat: Alapvetı szakfeladat: Az intézmény szervezeti egységei, telephelyei: 1. Családsegítı Szolgálat 5630 Békés, Jantyik u. 1. Gyermekjóléti Szolgálat Szociális információs szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 2. Derős-Ház 5630 Békés, Kossuth u. 11. Támogató Szolgálat Közösségi Pszichiátriai Ellátás Fogyatékosok Nappali Intézménye 3. Idısek Klubjai 1. számú Idısek Klubja 5630 Békés, Jantyik u számú Idısek Klubja 5630 Békés, Szarvasi u. 40/1 3. számú Idısek Klubja 5630 Békés, Csallóközi u számú Idısek Klubja 5630 Békés, Dózsa György u. 36/1. 3

4 4. Hajléktalanok Átmeneti Szállásai Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Farkas Gy. u. 5. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Csallóközi. u. 1/2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Farkas Gy. u. 3. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Csallóközi u. 34. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Veres Péter u Hajléktalanok Nappali Melegedıje 5630 Békés, Farkas Gy. u Az intézmény mőködési területe: Békés Város és a Békési Kistérségi Társulás területe, a Mőködési engedélyek alapján Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Teljes jogkörrel rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, felújítási, beruházási alapot nem képezhet, vállalkozási tevékenységet nem folytathat Az intézmény gazdálkodása: Gazdálkodási feladatait a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet gazdasági szervezete látja el. A gazdálkodásra vonatkozó részfeladatok szabályait külön megállapodás tartalmazza. Intézmény törzsszáma KSH területi számjele PIR szám Nyilvántartási szám 011 Adónyilvántartási szám Tb. törzsszám 111 Számlavezetı pénzintézet ERSTE Bank, Békési fiókja Számlaszám Az intézmény ÁFA alanyisága általános szabályok szerinti ÁFA alany Szakfeladatok száma: Megnevezés TEÁOR száma Szociális alapszolgáltatások: - Szociális információs szolgáltatás - Családsegítés - Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - Támogató Szolgálat - Közösségi Ellátás - Nappali ellátások (idısek, fogyatékosok, hajléktalanok) - Szociális foglalkoztatás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: Hajléktalan szállás Intézményi vagyon mőködtetése 7020 Intézmény mőködtetése 7512 Egyéb munkahelyi étkeztetés

5 2.13. Az intézmény tevékenységei: 1. Családsegítés megvalósítása 2. Szociális információs szolgáltatás 3. Gyermekjóléti szolgáltatás 4. Étkeztetés biztosítása 5. Házi segítségnyújtás ellátása 6. Idısek nappali ellátása 7. Támogató Szolgálat mőködtetése 8. Közösségi Pszichiátriai Ellátás mőködtetése 9. Fogyatékosok ellátása 10. Hajléktalanok Átmeneti ellátása 11. Hajléktalanok nappali ellátása 12. Szociális foglalkoztatás Az intézmény vezetıje: Magasabb vezetı beosztású dolgozó. Békés Város Képviselı-testülete nevezi ki, határozott idıre Intézményi férıhelyek száma: Fogyatékosok Nappali Intézménye: 16 fı Hajléktalanok Nappali Melegedıje: 20 fı 1. számú Idısek Klubja: 50 fı 2. számú Idısek Klubja: 30 fı 3. számú Idısek Klubja: 20 fı 4. számú Idısek Klubja: 40 fı Hajléktalanok Átmeneti Szállói (férfi): 2 Hajléktalanok Átmeneti Szállói (nıi): 10 fı Hajléktalanok Átmeneti Szállói (1. vegyes): 10 fı Hajléktalanok Átmeneti Szállói (2. vegyes): 5 fı Hajléktalanok Átmeneti Szállói (3. vegyes): 4 fı Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság: Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. Részletezés az Alapító okiratban található Az intézmény megszüntetése: Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésrıl az alapító határozattal dönt Szolgáltatások: 1. Gyermekjóléti szolgáltatás 2. Családsegítés 3. Szociális információs szolgáltatás 4. Étkeztetés 5. Házi segítségnyújtás 6. Idısek nappali ellátása 3. fejezet Az intézmény feladatai 5

6 7. Támogató szolgáltatás 8. Közösségi Pszichiátriai Ellátás 9. Fogyatékosok ellátása 10. Hajléktalanok Átmeneti ellátása 11. Hajléktalanok nappali ellátása 12. Szociális foglalkoztatás 3.2. Az intézmény részletes feladatai (a szociális törvény szerint): Szociális információs szolgáltatás: A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapnak az ellátások hozzáférhetıségével és az igénybe vételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Az Önkormányzattól kapott feladat az átmeneti segélyezés elıkészítése és továbbítása, mely jelenti a kérelmek átvételét, a szakmai egységek szakembereinek javaslatát az információs és szociális szolgáltatás keretein belül Étkeztetés: Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt Házi segítségnyújtás: Alapvetı gondozási-, ápolási feladatok elvégzésének, hozzájutásának biztosítása, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és a lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell a rászoruló idıskorú személyekrıl, a pszichiátriai-, fogyatékos-, és szenvedélybetegekrıl, betegekrıl, és a rehabilitációban részt vettekrıl, amennyiben az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek Családsegítés: Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, jelzırendszer mőködtetése, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése, szociálisan rászoruló személyek és családtagjaik részére kapcsolaterısítést szolgáló, közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı, mediációs programok és szolgáltatások mőködtetése Gyermekjóléti Szolgálat: Meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülıi kötelezettségek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszőntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerültek utógondozásáról Közösségi Pszichiátriai Ellátás: Feladata a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történı gondozása, valamint gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése Támogató Szolgálat: Az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (Szállító Szolgálat mőködtetése). Az általános egészségi állapotnak, és a fogyatékosság jellegének megfelelı egészségügyi-, szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztı tevékenységhez való hozzájutás személyi-, és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a társadalmi beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutások segítése. Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetıségének biztosítása. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához. 6

7 Idısek klubjai: Azon személyek gondozását kell végezni, akik idıs koruk, vagy megváltozott egészségi állapotuk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulnak A klub lehetıséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok építésére, az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézményben napi kétszeri étkezésre van lehetıség, Az intézményben napi kétszeri étkezésre van lehetıség, Fogyatékosok Nappali Intézménye: Lehetıséget biztosít a fogyatékos 16 éven felüli emberek napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok építésére, az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézményben napi kétszeri étkezésre van lehetıség. Biztosítja az ellátottak szociális foglalkoztatását, képességeik, készségeik szinten tartását, fejlesztését Hajléktalanok Nappali Melegedıje: Hajléktalan személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok építésére, az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére, étel készítésére, postacím és csomagmegırzésre. Munkakeresés és ismeretszerzés szolgálatában internet hozzáférés biztosított. Szociális munkás mentális segítséget nyújt.. Az intézmény, biztosítja az ellátottak szociális foglalkoztatását Hajléktalanok Átmeneti Szállói: A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerő szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az intézmény szociális foglalkoztatást biztosít Pszichológiai tanácsadás: Gyermekeknek és felnıtteknek lelki és mentális segítség nyújtása, heti 15 órában elızetes bejelentkezés alapján Jogi tanácsadás: Elsısorban az ellátotti körnek jogi tanácsadás nyújtása heti 2 órában 4. fejezet Az intézmény szervezeti felépítése 4.1. Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézmény élén az intézményvezetı áll. Az intézményvezetınek alárendelten mőködnek a következı szervezeti rendszerek, melyek élén a rendszervezetık állnak: - Területi ellátási és idısgondozási rendszer (TEIR) - Családsegítı és gyermekjóléti rendszer (CSER) - Hajléktalan ellátási rendszer (HER) Az intézmény szervezeti tagozódását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az intézmény vezetési struktúráját a 2. számú melléklet tartalmazza Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája: Szervezeti szintek A szervezeti szintnek megfelelı lehetséges vezetı beosztások 1. Magasabb vezetıi szint Intézményvezetı Igazgató A konkrét vezetıi beosztások megnevezés 2. Középvezetıi szint Intézményvezetı-helyettes Koordinációs vezetı Szervezeti egységek vezetıi: CSER vezetı Vezetı ápoló (HER) Vezetı gondozó (TEIR) 4.3. Az egyes vezetıi szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám: Vezetıi szinthez Vezetıknek Munkakörök A Megjegyzés (teljes 7

8 tartozó beosztások közvetlenül alárendelt munkakörök munkakörökben foglalkoztatható létszám (munkakörönké nt) vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való hivatkozás) Betöltött munkakörök: Igazgató Gyermekjóléti családgondozó is Igazgató-helyettes /Koordinációs vezetı/ Családgondozói rendszer vezetı (CSER) Vezetı gondozó (TEIR) Vezetı ápoló (HER) Terápiás munkatárs Szociális gondozó 2 fı Foglalkoztatás segítı 2 fı tıl indult a.szolgáltatás Szociális ügyintézı Pszichológus Jogász Mentálhigiénés munkatárs Takarítónı Karbantartó Gépkocsivezetı Ebédkiadó + takarítónı Családsegítıs családgondozó 2 fı Családsegítıs családgondozó asszisztens Gyermekjóléti családgondozó 3 fı Ebbıl 1fı igazgató is Gyermekjóléti családgondozó asszisztens Közösségi koordinátor Szociális gondozó 2 fı Támogató Szolgálati koordinátor Személyi segítı 2 fı Támogató Szolgálati gépkocsivezetı Házi gondozónık 7 fı Klubvezetı 4 fı Gondozónı 6 fı Mentálhigiénés munkatárs Szociális ápoló gondozó Szociális segítı A házi segítségnyújtás, és az idısek nappali ellátásának végleges mőködési engedélyéhez hiányzik 7 fı szociális gondozói létszám 4.4. Az intézmény mőködési rendszere: Az intézményt az intézményvezetı irányítja, ı a felsıbb vezetı Az intézményen belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belüli mellérendeltség. Az intézményen belül alá- és fölérendelt viszonyban mőködnek az egyes vezetıi szintekhez tartozó: - vezetık, 3 fı 2 fı 8

9 - illetve vezetıkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetıi szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 5. fejezet Az intézmény vezetése 5.1. Az igazgató: Az intézményvezetı magasabb vezetıi beosztásba sorolt munkakör. Az intézményvezetı felelıs az intézmény feladatainak megfelelı színvonalon történı ellátásáért, ennek érdekében joga és kötelessége: - biztosítani a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit ennek érdekében kapcsolatot tartani a fenntartóval, - ellenırizni a feladatellátás alapító okiratnak, házirendnek, valamint a jogszabályoknak és egyéb szakmai dokumentumoknak, elvárásoknak való megfelelıségét, - törekedni arra, hogy a szolgáltatás, ellátás színvonala javuljon. Az intézményvezetı további feladatai: - az intézmény vezetése, - az intézmény folyamatos mőködtetésének biztosítása, - az intézmény gazdálkodásának szervezése, irányítása, - a szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése, ennek keretében az intézményi rendszerek tevékenységének, mőködésének összehangolása, - folyamatosan vizsgálja, rendszeresen áttekinti a szervezeti struktúrát, a munkamegosztás rendjét az egyes rendszerek között és a rendszereken belül, - a munkáltatói jogok gyakorlása, (így pl.: a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolással, fegyelmi felelısségre vonással, szabadságolással stb., kapcsolatos jogok), - a jogszabályokban, illetve a fenntartó által megfogalmazott feladatok ellátása, - az intézmény szervezett mőködéséhez szükséges belsı szabályozottság megteremtése, folyamatos aktualizálása, különös figyelemmel a következıkre: - házirend, - SZMSZ, - a tőzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, - gépjármő üzemeltetési szabályzat, - az intézmény szakmai ellenırzése és értékelése, - az intézmény dolgozói szakmai tevékenységének támogatása, továbbképzések tervezése és az azokon való részvétel biztosítása, - az ellátás színvonalának emelése érdekében tanulmányozza az új gondozási módszereket, törekszik az ellátottak jogai minél szélesebb körben való érvényesítésére, - törekszik az intézmény hatékony és gazdaságos mőködtetésére, ennek érdekében vizsgálja azt, hogy az ellátás színvonalának megtartása vagy emelése milyen módon lehetséges (figyelemmel kíséri az esetleges integrációs lehetıségeket stb.), - közremőködik az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységekben. - a Fogyatékosok Nappali Intézményének szakmai munkájáért, - a szociális foglalkoztatás megszervezéséért 5.2. Igazgató-helyettes / Koordinációs vezetı/: A koordinációs vezetı vezetınek minısül. A munkakör ellátásával az igazgató bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézményvezetı munkáját segíti, távolléte alatt 9

10 helyettesíti. Feladatai megegyeznek az intézmény vezetıjével, azzal a kitétellel, hogy a tevékenységét az intézményvezetı útmutatásai, iránymutatásai alapján végezheti, tevékenysége döntés elıkészítı, illetve döntés végrehajtó. Feladata a szervezeti egységek közötti koordináció megteremtése, és a hatékony információáramlás biztosítása. A szakmaközi együttmőködések erısítése, kapcsolattartás más intézményekkel. A helyettesítés rendjét koordinálja. İ maga a rendszervezetıket helyettesítheti. Feladata az ügyeleti rendszer mőködtetése, azon elv fenntartása, hogy a nyitva tartás ideje alatt mindig legyen elérhetı családgondozó, gondozó. Összehívja a munka- és szakmaközi értekezleteket. Felelıs a mentálhigiénés munkatárs szakmai munkájáért, a pszichológus, és a jogi tanácsadó munkájának irányításáért. Irányítja és ellenırzi a kisegítı személyzet munkáját (adminisztrátor, ügyintézı, takarítók, karbantartó) 5.3. A CSER vezetıjét a munkakör ellátásával az igazgató bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Felelıs a családsegítés, a gyermekjólét, a Támogató Szolgálat, a Közösségi Ellátás, és a helyettesítések szervezéséért, a szakmai összejövetelek szervezéséért. A dolgozók helyettesítésének, és az adminisztráció vezetésének ellenırzéséért A vezetı gondozónıt (TEIR vezetı) a munkakör ellátásával az igazgató bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Felelıs az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idısek klubjai mőködésének irányításáért, és az ehhez tartozó térítési díjak beszedéséért. Feladata a gondozottak elıgondozása. A dolgozók helyettesítésének, és az adminisztráció vezetésének ellenırzéséért A Hajléktalanok Átmeneti Szállóján dolgozó vezetı ápolót (HER vezetı) a munkakör ellátásával az igazgató bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Felelıs a Hajléktalanok Nappali Melegedıje, és a Hajléktalanok Átmeneti Szállóinak mőködésének irányításáért, a hajléktalanokat érintı egyéb programok megvalósításáért, pályázatokban való részvételért. Szociális és mentálhigiénés munkát is végez. A dolgozók helyettesítésének, és az adminisztráció vezetésének ellenırzéséért. 6. fejezet A vezetést segítı szervek, fórumok Az intézményvezetést (beleértve a magasabb és a középszintő vezetést is) az alábbi szervek, fórumok, közösségek segítik annak érdekében, hogy az intézmény a munkahelyi demokrácia érvényesülése mellett történhessen. A vezetéshez támogatást adnak a Közalkalmazotti Tanács, a lakók és ellátottak fórumai (Érdekképviseleti Fórum),és gyakorolják a jogszabályban biztosított jogaikat. A vezetést a következı szervek, fórumok segítik: 6.1. Munkaértekezlet: A munkaértekezlet olyan fórum, melyen köteles részt venni valamennyi dolgozó. A munkaértekezletet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyrıl az intézményvezetı jogosult és köteles gondoskodni. Az értekezletre meg kell hívni az intézményfenntartó képviselıjét. Az értekezlet napirendjét az intézményvezetı állítja össze. A napirenden kötelezıen szerepelni kell az intézmény mőködésével kapcsolatos beszámolónak, melyben ki kell térni a következıkre: - a végzett munka ismertetésére, az ellátás színvonalának értékelésére, 10

11 - az etikával kapcsolatos körülményekre, állapot ismertetésre, - az intézmény szakmai programjának értékelésére, - az intézmény éves munkatervének teljesítésére, - a dolgozók munkakörülményeinek alakulására. A dolgozók az értekezleten: - szabadon elmondhatják véleményüket, - kérdéseket tehetnek fel, - javaslatokat tehetnek. Az intézményvezetı kötelessége, hogy a dolgozók által feltett kérdésekre választ adjon. Amennyiben az intézményvezetı a dolgozó kérdésére nem tud elfogadható választ adni, úgy a kérdésre az értekezletet követı 8 munkanapon belül köteles írásban választ adni. A munkaértekezletrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek Vezetıi értekezlet: A vezetıi értekezletet az igazgató hívja össze, heti egy alkalommal (lehetıleg hétfın, kora délután). Résztvevık: - a koordinációs vezetı - rendszervezetık Az értekezleten elhangzik rendszerenként az elızı idıszak eseményeinek elemzése, értékelése, a következı idıszakra tervezett feladatok, azok felelıseinek megnevezése, aktuális problémák megbeszélése, javaslatok megfogalmazása. A vezetıi értekezletrıl feljegyzés készül Kibıvített vezetıi értekezlet: Az igazgató hívja össze a rendszervezetıkön és a koordinációs vezetın keresztül, havonta 1 alkalommal. Résztvevık: - a rendszervezetık - klubvezetık - koordinátorok - mentálhigiénés munkatárs Az értekezlet célja a különbözı szolgáltatások közötti információáramlás, és kapcsolatépítés. Az értekezleten a koordinátorok és a klubvezetık tájékoztatják a kollegákat az elmúlt idıszak tevékenységeirıl, problémákról, elmondják felvetéseiket. Megvitatják a felmerülı problémákat, és közös megoldásokat, illetve együttmőködési pontokat keresnek. Javaslatot tesznek az átfedések elkerülésére Rendszervezetıi megbeszélések: A megbeszélést rendszerenként a rendszervezetık hívják össze, heti egy alkalommal. Résztvevık: rendszervezetıhöz tartozó dolgozók Az értekezlet célja a szakmai munka színvonalának megtartása. A szakmai megbeszélésen köteles részt venni valamennyi, a rendszerhez tartozó dolgozó. A szakmai megbeszélés célja: - az esetmunka hatékonyságának növelése, - tapasztalatcsere, - segítségnyújtás adott ügyekben. A szakmai megbeszélésrıl feljegyzést, indokolt esetben jegyzıkönyvet kell felvenni. A feljegyzést, illetve a jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. 11

12 A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek Szakmai megbeszélés: A megbeszélés összehívását bármely vezetı, illetve középvezetı kezdeményezheti. Összehívásáért az érintett rendszervezetı felel. A résztvevık meghívása a problémától függıen történik. Célja a szakmai problémák, kihívások megbeszélése Esetmegbeszélés: Az esetmegbeszélésen köteles részt venni az adott ellátottal, ellátottakkal kapcsolatban álló valamennyi dolgozó. Az esetmegbeszélés történhet: - lehetıség szerint a családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva, esetkonferencia, egy adott ellátott ügyében tartott megbeszélés, - a gyermekjóléti szolgálat és a jelzırendszer tagjainak képviselıi között, elıre meghatározott témakörben évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülı szakmaközi megbeszélés keretében. Az esetmegbeszélés napirendjét, témáit a rendszervezetı állítja össze. Az esetmegbeszélés célja: - az adott ügyben segítségnyújtás a családgondozónak, - megbeszéljék azokat a feladatokat, melyek során tevékenységüket össze kell hangolni. Az esetmegbeszélésrıl feljegyzést, indokolt esetben jegyzıkönyvet kell felvenni. A feljegyzést, illetve a jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek. 7. fejezet A mőködés egyes szabályai A. A munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályok: 7.1. A munkáltatói jogok gyakorlása: Az intézményvezetı gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen SZMSZben, valamint az érintett vezetı munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja más vezetıkre. A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: - az intézményvezetı gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a következı jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, - a vezetık véleményének elızetes kikérését követıen dönt: a tanulmányi szerzıdés kötésrıl, túlmunka elrendelésérıl, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról (albérleti díj hozzájárulás, beiskolázási támogatás, üdülési támogatás stb.), fizetés nélküli szabadság engedélyezésérıl, - a vezetık az intézményvezetı kérésére összeállítják a rendszerükhöz tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az intézményvezetı hagy jóvá, - a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell A vezetıi utasítások rendje: A dolgozók számára - az intézményi mőködés harmonikus és átlátható rendszere érdekében - utasítást az itt meghatározott szabályok figyelembevételével lehet adni: - utasítást csak a közvetlen felettes adhat konkrét feladat ellátására, a végrehajtás módjára, 12

13 - az intézményvezetı a nem közvetlenül alárendelt dolgozónak adhat utasítást, de gondoskodnia kell arról, hogy ezen utasításról a dolgozó közvetlen felettesét is értesíteni Az intézményi helyettesítés rendje: A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. A helyettesítés elrendelésérıl, figyelemmel kísérésérıl az adott dolgozó közvetlen felettesének, vezetıi szinten lévı dolgozó esetében az intézményvezetınek, illetve helyettesének kell gondoskodnia A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok: A dolgozók kötelesek a munkaköri leírásuknak, valamint az intézmény belsı szabályzataiban, valamint a szakmai irányelveknek, elvárásoknak megfelelıen végezni feladatukat. A dolgozók kötelesek munkájukat: - az intézményvezetı által meghatározott munkahelyen, - a számukra meghatározott munkarend szerint, - elvárható, és fokozottan javuló szakértelemmel, pontossággal, - a személyiségi jogokat és az adatvédelmi szabályokat (különös tekintettel a lakók személyi és egészségügyi, valamint vagyoni adataira) tiszteletben tartva kell hogy végezzék Munkarend: A dolgozók munkarendjét az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza A szabadság: A szabadságolásokról az intézmény zavartalan, folyamatos mőködtetése érdekében minden év elején szabadságolási tervet kell készíteni. A tervnek munkakörönkénti csoportosításban kell tartalmaznia a tervezett szabadságokat, hogy a helyettesítés rendje átlátható, megoldható legyen. A rendes szabadságot a szabadságolási terv szerint kell kiadni, melynek kiadására a közvetlen felettes jogosult. A rendkívüli, illetve a fizetetlen szabadságokat az intézményvezetı engedélyezi. A szabadságokról szabadság nyilvántartást kell vezetni A helyettesítés rendje: Az intézmény folyamatos, zavartalan mőködése érdekében a szabadságok, betegségek idején gondoskodni kell a megfelelı helyettesítésrıl A munkakörök végleges, illetve ideiglenes átadása-átvétele: A munkakörök átadás-átvételérıl adott dolgozó munkaviszony megszüntetésekor, vagy tartós távollét esetén az intézményvezetı, illetve az általa kijelölt személy gondoskodik. Az átadás-átvételrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv kötelezı tartalmi elemei: - az átadás-átvétel idıpontja, - a munkakörrel kapcsolatos fontosabb információ, tájékoztatás, - a munka ellátása során folyamatban lévı feladatok, ügyek stb., - az átadásra kerülı eszközök, értékek, - az átadó és az átvevı észrevételei, véleményei, - a jelenlévık aláírása. A jegyzıkönyvet meg kell ırizni. 13

14 A pénz- és értékkezelésben résztvevı dolgozók a vonatkozó belsı szabályzatok szerint kötelesek az adott munkakör - átadás-átvételi jegyzıkönyvvel történı - ideiglenes átadására. A pénz és érték kezelık teljes anyagi felelıssége megköveteli, hogy amennyiben ideiglenesen nem látják el munkakörüket az általuk kezelt pénz és érték megfelelıen átadásra-átvételre kerüljön. A vonatkozó jegyzıkönyv tartalma eltér a munkakör végleges átvételekor alkalmazandó jegyzıkönyvvel; tartalmát a vonatkozó belsı szabályzat határozza meg. B. Eljárás az intézmény nevében, az intézmény képviselete: 7.9. Az intézményt az intézményvezetı képviseli: Az intézmény önálló jogi személy, melyet az intézményvezetı képvisel, az intézmény nevében érvényes jognyilatkozatot tehet. Az intézményvezetı joga a különbözı kötelezettségvállalás, azaz az intézmény számára kötelezettséget jelentı szerzıdések, megállapodások, fizetési kötelezettséget eredményezı dokumentum aláírása. (Az intézményvezetı az akadályoztatása, illetve az összeférhetetlenség eseteire helyettest jelöl ki az intézményvezetı-helyettes személyében a kötelezettségvállalási feladatok ellátására. Az intézményvezetı a vonatkozó szabályozásban célszerőségi megfontolásból további személyeket is kijelölhet a kötelezettségvállalási feladatok egyes részterületének ellátására.) Az intézmény nevében történı aláírás: Az intézmény nevében az intézményvezetı írhat alá. (Munkaköri leírásban, valamint belsı szabályzatokban meghatározott esetekben az intézményvezetı helyett más is aláírhat.) Az intézmény kiadmányozási rendjét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza Az intézmény bélyegzıje: Az intézmény a cégszerő aláíráshoz bélyegzıt is használ. Az intézmény a mőködése további területein más bélyegzıket is alkalmazhat. Az alkalmazott, illetve az intézmény birtokában lévı bélyegzıkrıl nyilvántartást kell vezetni. (A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a bevételezett bélyegzı bevételezésének idıpontját, a bélyegzı lenyomatát, a bélyegzı kiadásának idıpontját, a bélyegzıt átvevı személy nevét és aláírását, a bélyegzı visszavételezésének idıpontját, a visszavételezı aláírását, a bélyegzıvel kapcsolatos további adatokat, pl.: megsemmisült, elveszett, érvénytelenítve, selejtezve lett stb.) A bélyegzıt csak az a személy kezelheti, aki azt a nyilvántartás szerint is átvette. A dolgozók maguk között nem adhatják tovább a bélyegzıt. A bélyegzı nyilvántartást az intézményvezetı által kijelölt személy köteles vezetni, akit munkaköri leírásában is ki kell jelölni a feladatra Iratkezelés: Az intézmény a hozzá beérkezett, illetve a helyben keletkezett iratokat, dokumentumokat iktatja. Az iktatás részletes szabályairól az intézményvezetınek iratkezelési szabályzatban kell rendelkeznie. Az iratkezelési szabályzatot évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. Az iratkezelés során be kell tartani az iratkezelıknek az adatvédelemmel kapcsolatos elıírásokat. Az intézmény július 1-je és december 31-e között 2 iktatókönyvet használ (a volt Békés Városi Területi Gondozási Szolgálatét, és a volt Békés Városi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatét) január 1-tıl egy iktatókönyvet vezet Adatvédelem, adatkezelés: 14

15 Az intézmény valamennyi dolgozója számára kötelezı az adatvédelmi szabályok betartása. Az adatvédelmi szabályokat az intézményvezetı által elkészített Adatvédelmi szabályzat, illetve szabályzatok tartalmazzák. Az intézményvezetınek szabályoznia kell, - az intézményben foglalkoztatottak adatvédelmével kapcsolatos, valamint - az intézményi ellátást igénybe vevı ellátottak adatvédelmével kapcsolatos feladatokat is. Az intézményvezetı feladata, hogy folyamatosan ellenırizze, figyelemmel kísérje, hogy az intézményben történı adatkezelés megfelel-e a jogszabályokban, valamint a belsı dokumentumokban meghatározott szabályoknak. 8. fejezet Az intézmény mőködésével kapcsolatos szabályzatok 8.1. Alapító okirat 8.2. Mőködési engedély 8.3. Házirend 8.4. Szakmai programok 8.5. Munkaköri leírások 8.6. Iratkezelési szabályzat 8.7. Érdekképviseleti Fórum mőködésének szabályzata Gazdasági szabályzatok 8.8. Számviteli szabályzat 8.9. Pénzkezelési szabályzat Anyaggazdálkodási szabályzat, leltár és selejtezési szabályzat Vagyonvédelmi szabályzat Mőszaki ellátási szabályzatok Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat Gépjármőhasználati szabályzat 9. fejezet Záró rendelkezések Jelen szervezeti és Mőködési Szabályzatot Békés Város Képviselı-testülete Egészségügyi Szociális és Családvédelmi Bizottsága augusztus 24-i ülésén 33/2006. (VIII.24.) számú határozatával hagyta jóvá, mely szeptember 1-én lép hatályba. Békés, augusztus Nagy György Miklósné igazgató 15

16 Békés Város Önkormányzata Alapszolgáltatás Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Szakosított ellátás 1. számú melléklet: Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Gazdasági Iroda Gyermekjóléti Szolgálat nappali ellátás Hajléktalan Átmeneti Szállók Családsegítı Szolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye Támogató Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedıje Férfi Nıi Közösségi Pszichiátriai Ellátás Házi segítségnyújtás I., II., III., IV. számú Idısek Klubja Vegyes Szociális étkeztetés Pszichológiai tanácsadás Szociális Információs Szolgálat Jogi segítségnyújtás Foglalkoztatás

17 2. számú melléklet Vezetı gondozó (TEIR) vezetı Igazgató-helyettesKoordinációs vezetı Gazdasági vezetı Vezetı ápoló (HER) CSER vezetı I., II., III., IV. számú Idısek Klubja Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítı Szolgálat Támogató Szolgálat Hajléktalan Átmeneti Szállók Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Közösségi Pszichiátriai Ellátás Pszichológiai tanácsadás Szociális Információs Szolgálat Jogi segítségnyújtás Foglalkoztatás Férfi Nıi Hajléktalanok Nappali Melegedıje Vegyes Fogyatékosok Nappali Intézménye 17

18 3. számú melléklet A munkarend Az intézményben vannak rendes, és kétmőszakos munkarend szerint dolgozók. Azt, hogy adott munkakörben milyen munkarend szerint kell dolgozni, munkaköri leírás tartalmazza. Rendes munkarend szerint dolgozók munkarendje a következı: - munkaidı hétfıtıl-csütörtökig: 7:30-16:00 - pénteken: 7:30-13:30 - ebédidı: általában 12:00-13:00 között, az elfoglaltságtól függıen. A kétmőszakos munkarendben dolgozók munkarendje a következı (Hajléktalanok Átmeneti Szállóin dolgozók): - reggel: 6 órától 14 óráig, - délután: 14 órától 22 óráig,

19 4. számú melléklet Az intézmény kiadmányozási rendje Az intézményben a következık szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje. Kiadmányozási joga az Intézményvezetınek van, aki e jogát a következı területre, és esetekre vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak: A kiadmányozás területe, esetei Intézményvezetı teljes feladat-és hatáskörében eljárhat az intézményvezetı tartós akadályoztatása, illetve egyéb távolléte esetében, ha a feladat ellátása nem tőr halasztást Munkáltató jogkörök gyakorlása az SZMSZben meghatározott esetekben történhet más személy által A kiadmányozással érintett személy Intézményvezetı-helyettes SZMSZ-ben meghatározott személyek (Intézményvezetı-helyettes, rendszervezetık)

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Alapító okirat módosítása Sorszám: IV/7 Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. február 22-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. február 22-i ülésére Tárgy: A BVSZSZK intézményi belső szabályzatainak jóváhagyása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Nagy György Miklósné a BVSZSZK vezetője, Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező bizottság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2013. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2013. május 28-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működését koordináló szabályzatok felülvizsgálata Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna Igazgató, BVSZSZK Sorszám: IV/ Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 14-én 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2012. Tárgy: Az EESZI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben