Békés Városi. Szociális Szolgáltató Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés Városi. Szociális Szolgáltató Központ"

Átírás

1 Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Jelen szervezeti és Mőködési Szabályzatot Békés Város Képviselı-testülete Egészségügyi Szociális és Családvédelmi Bizottsága augusztus 24-i ülésén 33/2006.(VIII.24.) számú határozatával hagyta jóvá, mely szeptember 1-én lép hatályba. Békés, augusztus Nagy György Miklósné igazgató

2 1. fejezet Általános rendelkezések A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a vonatkozó jogszabályok alapján a következık szerint határozza meg Szervezeti és Mőködési Szabályzatát A szervezeti és mőködési szabályzat célja: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, rögzítse az intézmény alapvetı mőködési szabályait. Az SZMSZ ennek megfelelıen tartalmazza a következıket: - az intézmény adatait, - az intézmény szervezetét, - a vezetést segítı szerveket, fórumokat, - a mőködés egyes szabályait A szervezeti és mőködési szabályzat hatálya: A szervezeti és mőködési szabályzat személyi hatálya kiterjed - az intézmény foglalkoztatottjaira, - az intézmény foglalkoztatottjai közremőködésével létrehozott szervezetekre, - az intézményi szolgáltatást igénybe vevı ellátottakra. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat idıbeli hatálya a személyi hatálynál meghatározott személyekre a szabályzat jóváhagyásával kezdıdik, és hatályon kívüli helyezésével szőnik meg Az SZMSZ elkészítésének rendje: Az intézménynek a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell elkészítenie a Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Az SZMSZ-t az intézményvezetı készíti el. A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. A szabályzat készítésekor figyelembe vételre került jogszabályok: évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról, évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl, évi XXIII. törvény a Közalkalmazotti törvény, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, - 112/2006 (V. 12.) Kormány rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról, - 257/2000 (XII. 26.) Kormány rendelet a közalkalmazottak jogállásáról, - 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet, az államháztartás mőködıséi rendjérıl, - 29/1993 (II. 17.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl, - 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl, - 9/1999 (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl 1.4. Az SZMSZ nyilvánossága: Az SZMSZ-t a fenntartói jóváhagyást követıen nyilvánosságra kell hozni. Az SZMSZ-t meg kell ismertetni az ellátottakkal, valamint a foglalkoztatottakkal. Az SZMSZ-t az egyes ellátások közösségi helyiségében is el kell helyezni. 2

3 Az SZMSZ az intézményvezetınél bármikor meg lehet tekinteni. Az SZMSZ módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 2. fejezet Az intézmény adatai 2.1. Fenntartója: Békés Város Önkormányzata, Békés, Petıfi u. 2.szám 2.2. Felügyeleti szerve és tulajdonos: Békés Város Önkormányzata, 5630 Békés, Petıfi S. u Alapítás ideje: július Alapító okirat kelte, száma: Az alapító okirat kelte: március 30. Az alapító okirat száma: 64/2006 (III. 30.) számú KT határozat 2.5. Az intézmény elnevezése: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2.6. Intézmény székhelye: 5630 Békés, Jantyik u. 1. sz Az intézmény típusa: Személyes gondoskodást nyújtó intézmény alap-, és szakosított ellátással. Integrált intézmény. Szakágazat: Alapvetı szakfeladat: Az intézmény szervezeti egységei, telephelyei: 1. Családsegítı Szolgálat 5630 Békés, Jantyik u. 1. Gyermekjóléti Szolgálat Szociális információs szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 2. Derős-Ház 5630 Békés, Kossuth u. 11. Támogató Szolgálat Közösségi Pszichiátriai Ellátás Fogyatékosok Nappali Intézménye 3. Idısek Klubjai 1. számú Idısek Klubja 5630 Békés, Jantyik u számú Idısek Klubja 5630 Békés, Szarvasi u. 40/1 3. számú Idısek Klubja 5630 Békés, Csallóközi u számú Idısek Klubja 5630 Békés, Dózsa György u. 36/1. 3

4 4. Hajléktalanok Átmeneti Szállásai Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Farkas Gy. u. 5. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Csallóközi. u. 1/2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Farkas Gy. u. 3. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Csallóközi u. 34. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 5630 Békés, Veres Péter u Hajléktalanok Nappali Melegedıje 5630 Békés, Farkas Gy. u Az intézmény mőködési területe: Békés Város és a Békési Kistérségi Társulás területe, a Mőködési engedélyek alapján Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Teljes jogkörrel rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, felújítási, beruházási alapot nem képezhet, vállalkozási tevékenységet nem folytathat Az intézmény gazdálkodása: Gazdálkodási feladatait a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet gazdasági szervezete látja el. A gazdálkodásra vonatkozó részfeladatok szabályait külön megállapodás tartalmazza. Intézmény törzsszáma KSH területi számjele PIR szám Nyilvántartási szám 011 Adónyilvántartási szám Tb. törzsszám 111 Számlavezetı pénzintézet ERSTE Bank, Békési fiókja Számlaszám Az intézmény ÁFA alanyisága általános szabályok szerinti ÁFA alany Szakfeladatok száma: Megnevezés TEÁOR száma Szociális alapszolgáltatások: - Szociális információs szolgáltatás - Családsegítés - Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - Támogató Szolgálat - Közösségi Ellátás - Nappali ellátások (idısek, fogyatékosok, hajléktalanok) - Szociális foglalkoztatás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: Hajléktalan szállás Intézményi vagyon mőködtetése 7020 Intézmény mőködtetése 7512 Egyéb munkahelyi étkeztetés

5 2.13. Az intézmény tevékenységei: 1. Családsegítés megvalósítása 2. Szociális információs szolgáltatás 3. Gyermekjóléti szolgáltatás 4. Étkeztetés biztosítása 5. Házi segítségnyújtás ellátása 6. Idısek nappali ellátása 7. Támogató Szolgálat mőködtetése 8. Közösségi Pszichiátriai Ellátás mőködtetése 9. Fogyatékosok ellátása 10. Hajléktalanok Átmeneti ellátása 11. Hajléktalanok nappali ellátása 12. Szociális foglalkoztatás Az intézmény vezetıje: Magasabb vezetı beosztású dolgozó. Békés Város Képviselı-testülete nevezi ki, határozott idıre Intézményi férıhelyek száma: Fogyatékosok Nappali Intézménye: 16 fı Hajléktalanok Nappali Melegedıje: 20 fı 1. számú Idısek Klubja: 50 fı 2. számú Idısek Klubja: 30 fı 3. számú Idısek Klubja: 20 fı 4. számú Idısek Klubja: 40 fı Hajléktalanok Átmeneti Szállói (férfi): 2 Hajléktalanok Átmeneti Szállói (nıi): 10 fı Hajléktalanok Átmeneti Szállói (1. vegyes): 10 fı Hajléktalanok Átmeneti Szállói (2. vegyes): 5 fı Hajléktalanok Átmeneti Szállói (3. vegyes): 4 fı Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság: Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. Részletezés az Alapító okiratban található Az intézmény megszüntetése: Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésrıl az alapító határozattal dönt Szolgáltatások: 1. Gyermekjóléti szolgáltatás 2. Családsegítés 3. Szociális információs szolgáltatás 4. Étkeztetés 5. Házi segítségnyújtás 6. Idısek nappali ellátása 3. fejezet Az intézmény feladatai 5

6 7. Támogató szolgáltatás 8. Közösségi Pszichiátriai Ellátás 9. Fogyatékosok ellátása 10. Hajléktalanok Átmeneti ellátása 11. Hajléktalanok nappali ellátása 12. Szociális foglalkoztatás 3.2. Az intézmény részletes feladatai (a szociális törvény szerint): Szociális információs szolgáltatás: A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapnak az ellátások hozzáférhetıségével és az igénybe vételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Az Önkormányzattól kapott feladat az átmeneti segélyezés elıkészítése és továbbítása, mely jelenti a kérelmek átvételét, a szakmai egységek szakembereinek javaslatát az információs és szociális szolgáltatás keretein belül Étkeztetés: Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt Házi segítségnyújtás: Alapvetı gondozási-, ápolási feladatok elvégzésének, hozzájutásának biztosítása, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és a lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell a rászoruló idıskorú személyekrıl, a pszichiátriai-, fogyatékos-, és szenvedélybetegekrıl, betegekrıl, és a rehabilitációban részt vettekrıl, amennyiben az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek Családsegítés: Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, jelzırendszer mőködtetése, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése, szociálisan rászoruló személyek és családtagjaik részére kapcsolaterısítést szolgáló, közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı, mediációs programok és szolgáltatások mőködtetése Gyermekjóléti Szolgálat: Meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülıi kötelezettségek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszőntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerültek utógondozásáról Közösségi Pszichiátriai Ellátás: Feladata a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történı gondozása, valamint gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése Támogató Szolgálat: Az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (Szállító Szolgálat mőködtetése). Az általános egészségi állapotnak, és a fogyatékosság jellegének megfelelı egészségügyi-, szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztı tevékenységhez való hozzájutás személyi-, és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a társadalmi beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutások segítése. Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetıségének biztosítása. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához. 6

7 Idısek klubjai: Azon személyek gondozását kell végezni, akik idıs koruk, vagy megváltozott egészségi állapotuk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulnak A klub lehetıséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok építésére, az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézményben napi kétszeri étkezésre van lehetıség, Az intézményben napi kétszeri étkezésre van lehetıség, Fogyatékosok Nappali Intézménye: Lehetıséget biztosít a fogyatékos 16 éven felüli emberek napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok építésére, az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézményben napi kétszeri étkezésre van lehetıség. Biztosítja az ellátottak szociális foglalkoztatását, képességeik, készségeik szinten tartását, fejlesztését Hajléktalanok Nappali Melegedıje: Hajléktalan személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok építésére, az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére, étel készítésére, postacím és csomagmegırzésre. Munkakeresés és ismeretszerzés szolgálatában internet hozzáférés biztosított. Szociális munkás mentális segítséget nyújt.. Az intézmény, biztosítja az ellátottak szociális foglalkoztatását Hajléktalanok Átmeneti Szállói: A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerő szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az intézmény szociális foglalkoztatást biztosít Pszichológiai tanácsadás: Gyermekeknek és felnıtteknek lelki és mentális segítség nyújtása, heti 15 órában elızetes bejelentkezés alapján Jogi tanácsadás: Elsısorban az ellátotti körnek jogi tanácsadás nyújtása heti 2 órában 4. fejezet Az intézmény szervezeti felépítése 4.1. Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézmény élén az intézményvezetı áll. Az intézményvezetınek alárendelten mőködnek a következı szervezeti rendszerek, melyek élén a rendszervezetık állnak: - Területi ellátási és idısgondozási rendszer (TEIR) - Családsegítı és gyermekjóléti rendszer (CSER) - Hajléktalan ellátási rendszer (HER) Az intézmény szervezeti tagozódását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az intézmény vezetési struktúráját a 2. számú melléklet tartalmazza Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája: Szervezeti szintek A szervezeti szintnek megfelelı lehetséges vezetı beosztások 1. Magasabb vezetıi szint Intézményvezetı Igazgató A konkrét vezetıi beosztások megnevezés 2. Középvezetıi szint Intézményvezetı-helyettes Koordinációs vezetı Szervezeti egységek vezetıi: CSER vezetı Vezetı ápoló (HER) Vezetı gondozó (TEIR) 4.3. Az egyes vezetıi szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám: Vezetıi szinthez Vezetıknek Munkakörök A Megjegyzés (teljes 7

8 tartozó beosztások közvetlenül alárendelt munkakörök munkakörökben foglalkoztatható létszám (munkakörönké nt) vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való hivatkozás) Betöltött munkakörök: Igazgató Gyermekjóléti családgondozó is Igazgató-helyettes /Koordinációs vezetı/ Családgondozói rendszer vezetı (CSER) Vezetı gondozó (TEIR) Vezetı ápoló (HER) Terápiás munkatárs Szociális gondozó 2 fı Foglalkoztatás segítı 2 fı tıl indult a.szolgáltatás Szociális ügyintézı Pszichológus Jogász Mentálhigiénés munkatárs Takarítónı Karbantartó Gépkocsivezetı Ebédkiadó + takarítónı Családsegítıs családgondozó 2 fı Családsegítıs családgondozó asszisztens Gyermekjóléti családgondozó 3 fı Ebbıl 1fı igazgató is Gyermekjóléti családgondozó asszisztens Közösségi koordinátor Szociális gondozó 2 fı Támogató Szolgálati koordinátor Személyi segítı 2 fı Támogató Szolgálati gépkocsivezetı Házi gondozónık 7 fı Klubvezetı 4 fı Gondozónı 6 fı Mentálhigiénés munkatárs Szociális ápoló gondozó Szociális segítı A házi segítségnyújtás, és az idısek nappali ellátásának végleges mőködési engedélyéhez hiányzik 7 fı szociális gondozói létszám 4.4. Az intézmény mőködési rendszere: Az intézményt az intézményvezetı irányítja, ı a felsıbb vezetı Az intézményen belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belüli mellérendeltség. Az intézményen belül alá- és fölérendelt viszonyban mőködnek az egyes vezetıi szintekhez tartozó: - vezetık, 3 fı 2 fı 8

9 - illetve vezetıkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetıi szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 5. fejezet Az intézmény vezetése 5.1. Az igazgató: Az intézményvezetı magasabb vezetıi beosztásba sorolt munkakör. Az intézményvezetı felelıs az intézmény feladatainak megfelelı színvonalon történı ellátásáért, ennek érdekében joga és kötelessége: - biztosítani a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit ennek érdekében kapcsolatot tartani a fenntartóval, - ellenırizni a feladatellátás alapító okiratnak, házirendnek, valamint a jogszabályoknak és egyéb szakmai dokumentumoknak, elvárásoknak való megfelelıségét, - törekedni arra, hogy a szolgáltatás, ellátás színvonala javuljon. Az intézményvezetı további feladatai: - az intézmény vezetése, - az intézmény folyamatos mőködtetésének biztosítása, - az intézmény gazdálkodásának szervezése, irányítása, - a szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése, ennek keretében az intézményi rendszerek tevékenységének, mőködésének összehangolása, - folyamatosan vizsgálja, rendszeresen áttekinti a szervezeti struktúrát, a munkamegosztás rendjét az egyes rendszerek között és a rendszereken belül, - a munkáltatói jogok gyakorlása, (így pl.: a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolással, fegyelmi felelısségre vonással, szabadságolással stb., kapcsolatos jogok), - a jogszabályokban, illetve a fenntartó által megfogalmazott feladatok ellátása, - az intézmény szervezett mőködéséhez szükséges belsı szabályozottság megteremtése, folyamatos aktualizálása, különös figyelemmel a következıkre: - házirend, - SZMSZ, - a tőzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, - gépjármő üzemeltetési szabályzat, - az intézmény szakmai ellenırzése és értékelése, - az intézmény dolgozói szakmai tevékenységének támogatása, továbbképzések tervezése és az azokon való részvétel biztosítása, - az ellátás színvonalának emelése érdekében tanulmányozza az új gondozási módszereket, törekszik az ellátottak jogai minél szélesebb körben való érvényesítésére, - törekszik az intézmény hatékony és gazdaságos mőködtetésére, ennek érdekében vizsgálja azt, hogy az ellátás színvonalának megtartása vagy emelése milyen módon lehetséges (figyelemmel kíséri az esetleges integrációs lehetıségeket stb.), - közremőködik az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységekben. - a Fogyatékosok Nappali Intézményének szakmai munkájáért, - a szociális foglalkoztatás megszervezéséért 5.2. Igazgató-helyettes / Koordinációs vezetı/: A koordinációs vezetı vezetınek minısül. A munkakör ellátásával az igazgató bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézményvezetı munkáját segíti, távolléte alatt 9

10 helyettesíti. Feladatai megegyeznek az intézmény vezetıjével, azzal a kitétellel, hogy a tevékenységét az intézményvezetı útmutatásai, iránymutatásai alapján végezheti, tevékenysége döntés elıkészítı, illetve döntés végrehajtó. Feladata a szervezeti egységek közötti koordináció megteremtése, és a hatékony információáramlás biztosítása. A szakmaközi együttmőködések erısítése, kapcsolattartás más intézményekkel. A helyettesítés rendjét koordinálja. İ maga a rendszervezetıket helyettesítheti. Feladata az ügyeleti rendszer mőködtetése, azon elv fenntartása, hogy a nyitva tartás ideje alatt mindig legyen elérhetı családgondozó, gondozó. Összehívja a munka- és szakmaközi értekezleteket. Felelıs a mentálhigiénés munkatárs szakmai munkájáért, a pszichológus, és a jogi tanácsadó munkájának irányításáért. Irányítja és ellenırzi a kisegítı személyzet munkáját (adminisztrátor, ügyintézı, takarítók, karbantartó) 5.3. A CSER vezetıjét a munkakör ellátásával az igazgató bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Felelıs a családsegítés, a gyermekjólét, a Támogató Szolgálat, a Közösségi Ellátás, és a helyettesítések szervezéséért, a szakmai összejövetelek szervezéséért. A dolgozók helyettesítésének, és az adminisztráció vezetésének ellenırzéséért A vezetı gondozónıt (TEIR vezetı) a munkakör ellátásával az igazgató bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Felelıs az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idısek klubjai mőködésének irányításáért, és az ehhez tartozó térítési díjak beszedéséért. Feladata a gondozottak elıgondozása. A dolgozók helyettesítésének, és az adminisztráció vezetésének ellenırzéséért A Hajléktalanok Átmeneti Szállóján dolgozó vezetı ápolót (HER vezetı) a munkakör ellátásával az igazgató bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Felelıs a Hajléktalanok Nappali Melegedıje, és a Hajléktalanok Átmeneti Szállóinak mőködésének irányításáért, a hajléktalanokat érintı egyéb programok megvalósításáért, pályázatokban való részvételért. Szociális és mentálhigiénés munkát is végez. A dolgozók helyettesítésének, és az adminisztráció vezetésének ellenırzéséért. 6. fejezet A vezetést segítı szervek, fórumok Az intézményvezetést (beleértve a magasabb és a középszintő vezetést is) az alábbi szervek, fórumok, közösségek segítik annak érdekében, hogy az intézmény a munkahelyi demokrácia érvényesülése mellett történhessen. A vezetéshez támogatást adnak a Közalkalmazotti Tanács, a lakók és ellátottak fórumai (Érdekképviseleti Fórum),és gyakorolják a jogszabályban biztosított jogaikat. A vezetést a következı szervek, fórumok segítik: 6.1. Munkaértekezlet: A munkaértekezlet olyan fórum, melyen köteles részt venni valamennyi dolgozó. A munkaértekezletet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyrıl az intézményvezetı jogosult és köteles gondoskodni. Az értekezletre meg kell hívni az intézményfenntartó képviselıjét. Az értekezlet napirendjét az intézményvezetı állítja össze. A napirenden kötelezıen szerepelni kell az intézmény mőködésével kapcsolatos beszámolónak, melyben ki kell térni a következıkre: - a végzett munka ismertetésére, az ellátás színvonalának értékelésére, 10

11 - az etikával kapcsolatos körülményekre, állapot ismertetésre, - az intézmény szakmai programjának értékelésére, - az intézmény éves munkatervének teljesítésére, - a dolgozók munkakörülményeinek alakulására. A dolgozók az értekezleten: - szabadon elmondhatják véleményüket, - kérdéseket tehetnek fel, - javaslatokat tehetnek. Az intézményvezetı kötelessége, hogy a dolgozók által feltett kérdésekre választ adjon. Amennyiben az intézményvezetı a dolgozó kérdésére nem tud elfogadható választ adni, úgy a kérdésre az értekezletet követı 8 munkanapon belül köteles írásban választ adni. A munkaértekezletrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek Vezetıi értekezlet: A vezetıi értekezletet az igazgató hívja össze, heti egy alkalommal (lehetıleg hétfın, kora délután). Résztvevık: - a koordinációs vezetı - rendszervezetık Az értekezleten elhangzik rendszerenként az elızı idıszak eseményeinek elemzése, értékelése, a következı idıszakra tervezett feladatok, azok felelıseinek megnevezése, aktuális problémák megbeszélése, javaslatok megfogalmazása. A vezetıi értekezletrıl feljegyzés készül Kibıvített vezetıi értekezlet: Az igazgató hívja össze a rendszervezetıkön és a koordinációs vezetın keresztül, havonta 1 alkalommal. Résztvevık: - a rendszervezetık - klubvezetık - koordinátorok - mentálhigiénés munkatárs Az értekezlet célja a különbözı szolgáltatások közötti információáramlás, és kapcsolatépítés. Az értekezleten a koordinátorok és a klubvezetık tájékoztatják a kollegákat az elmúlt idıszak tevékenységeirıl, problémákról, elmondják felvetéseiket. Megvitatják a felmerülı problémákat, és közös megoldásokat, illetve együttmőködési pontokat keresnek. Javaslatot tesznek az átfedések elkerülésére Rendszervezetıi megbeszélések: A megbeszélést rendszerenként a rendszervezetık hívják össze, heti egy alkalommal. Résztvevık: rendszervezetıhöz tartozó dolgozók Az értekezlet célja a szakmai munka színvonalának megtartása. A szakmai megbeszélésen köteles részt venni valamennyi, a rendszerhez tartozó dolgozó. A szakmai megbeszélés célja: - az esetmunka hatékonyságának növelése, - tapasztalatcsere, - segítségnyújtás adott ügyekben. A szakmai megbeszélésrıl feljegyzést, indokolt esetben jegyzıkönyvet kell felvenni. A feljegyzést, illetve a jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. 11

12 A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek Szakmai megbeszélés: A megbeszélés összehívását bármely vezetı, illetve középvezetı kezdeményezheti. Összehívásáért az érintett rendszervezetı felel. A résztvevık meghívása a problémától függıen történik. Célja a szakmai problémák, kihívások megbeszélése Esetmegbeszélés: Az esetmegbeszélésen köteles részt venni az adott ellátottal, ellátottakkal kapcsolatban álló valamennyi dolgozó. Az esetmegbeszélés történhet: - lehetıség szerint a családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva, esetkonferencia, egy adott ellátott ügyében tartott megbeszélés, - a gyermekjóléti szolgálat és a jelzırendszer tagjainak képviselıi között, elıre meghatározott témakörben évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülı szakmaközi megbeszélés keretében. Az esetmegbeszélés napirendjét, témáit a rendszervezetı állítja össze. Az esetmegbeszélés célja: - az adott ügyben segítségnyújtás a családgondozónak, - megbeszéljék azokat a feladatokat, melyek során tevékenységüket össze kell hangolni. Az esetmegbeszélésrıl feljegyzést, indokolt esetben jegyzıkönyvet kell felvenni. A feljegyzést, illetve a jegyzıkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. A jegyzıkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek. 7. fejezet A mőködés egyes szabályai A. A munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályok: 7.1. A munkáltatói jogok gyakorlása: Az intézményvezetı gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen SZMSZben, valamint az érintett vezetı munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja más vezetıkre. A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: - az intézményvezetı gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a következı jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, - a vezetık véleményének elızetes kikérését követıen dönt: a tanulmányi szerzıdés kötésrıl, túlmunka elrendelésérıl, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról (albérleti díj hozzájárulás, beiskolázási támogatás, üdülési támogatás stb.), fizetés nélküli szabadság engedélyezésérıl, - a vezetık az intézményvezetı kérésére összeállítják a rendszerükhöz tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az intézményvezetı hagy jóvá, - a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell A vezetıi utasítások rendje: A dolgozók számára - az intézményi mőködés harmonikus és átlátható rendszere érdekében - utasítást az itt meghatározott szabályok figyelembevételével lehet adni: - utasítást csak a közvetlen felettes adhat konkrét feladat ellátására, a végrehajtás módjára, 12

13 - az intézményvezetı a nem közvetlenül alárendelt dolgozónak adhat utasítást, de gondoskodnia kell arról, hogy ezen utasításról a dolgozó közvetlen felettesét is értesíteni Az intézményi helyettesítés rendje: A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. A helyettesítés elrendelésérıl, figyelemmel kísérésérıl az adott dolgozó közvetlen felettesének, vezetıi szinten lévı dolgozó esetében az intézményvezetınek, illetve helyettesének kell gondoskodnia A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok: A dolgozók kötelesek a munkaköri leírásuknak, valamint az intézmény belsı szabályzataiban, valamint a szakmai irányelveknek, elvárásoknak megfelelıen végezni feladatukat. A dolgozók kötelesek munkájukat: - az intézményvezetı által meghatározott munkahelyen, - a számukra meghatározott munkarend szerint, - elvárható, és fokozottan javuló szakértelemmel, pontossággal, - a személyiségi jogokat és az adatvédelmi szabályokat (különös tekintettel a lakók személyi és egészségügyi, valamint vagyoni adataira) tiszteletben tartva kell hogy végezzék Munkarend: A dolgozók munkarendjét az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza A szabadság: A szabadságolásokról az intézmény zavartalan, folyamatos mőködtetése érdekében minden év elején szabadságolási tervet kell készíteni. A tervnek munkakörönkénti csoportosításban kell tartalmaznia a tervezett szabadságokat, hogy a helyettesítés rendje átlátható, megoldható legyen. A rendes szabadságot a szabadságolási terv szerint kell kiadni, melynek kiadására a közvetlen felettes jogosult. A rendkívüli, illetve a fizetetlen szabadságokat az intézményvezetı engedélyezi. A szabadságokról szabadság nyilvántartást kell vezetni A helyettesítés rendje: Az intézmény folyamatos, zavartalan mőködése érdekében a szabadságok, betegségek idején gondoskodni kell a megfelelı helyettesítésrıl A munkakörök végleges, illetve ideiglenes átadása-átvétele: A munkakörök átadás-átvételérıl adott dolgozó munkaviszony megszüntetésekor, vagy tartós távollét esetén az intézményvezetı, illetve az általa kijelölt személy gondoskodik. Az átadás-átvételrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv kötelezı tartalmi elemei: - az átadás-átvétel idıpontja, - a munkakörrel kapcsolatos fontosabb információ, tájékoztatás, - a munka ellátása során folyamatban lévı feladatok, ügyek stb., - az átadásra kerülı eszközök, értékek, - az átadó és az átvevı észrevételei, véleményei, - a jelenlévık aláírása. A jegyzıkönyvet meg kell ırizni. 13

14 A pénz- és értékkezelésben résztvevı dolgozók a vonatkozó belsı szabályzatok szerint kötelesek az adott munkakör - átadás-átvételi jegyzıkönyvvel történı - ideiglenes átadására. A pénz és érték kezelık teljes anyagi felelıssége megköveteli, hogy amennyiben ideiglenesen nem látják el munkakörüket az általuk kezelt pénz és érték megfelelıen átadásra-átvételre kerüljön. A vonatkozó jegyzıkönyv tartalma eltér a munkakör végleges átvételekor alkalmazandó jegyzıkönyvvel; tartalmát a vonatkozó belsı szabályzat határozza meg. B. Eljárás az intézmény nevében, az intézmény képviselete: 7.9. Az intézményt az intézményvezetı képviseli: Az intézmény önálló jogi személy, melyet az intézményvezetı képvisel, az intézmény nevében érvényes jognyilatkozatot tehet. Az intézményvezetı joga a különbözı kötelezettségvállalás, azaz az intézmény számára kötelezettséget jelentı szerzıdések, megállapodások, fizetési kötelezettséget eredményezı dokumentum aláírása. (Az intézményvezetı az akadályoztatása, illetve az összeférhetetlenség eseteire helyettest jelöl ki az intézményvezetı-helyettes személyében a kötelezettségvállalási feladatok ellátására. Az intézményvezetı a vonatkozó szabályozásban célszerőségi megfontolásból további személyeket is kijelölhet a kötelezettségvállalási feladatok egyes részterületének ellátására.) Az intézmény nevében történı aláírás: Az intézmény nevében az intézményvezetı írhat alá. (Munkaköri leírásban, valamint belsı szabályzatokban meghatározott esetekben az intézményvezetı helyett más is aláírhat.) Az intézmény kiadmányozási rendjét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza Az intézmény bélyegzıje: Az intézmény a cégszerő aláíráshoz bélyegzıt is használ. Az intézmény a mőködése további területein más bélyegzıket is alkalmazhat. Az alkalmazott, illetve az intézmény birtokában lévı bélyegzıkrıl nyilvántartást kell vezetni. (A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a bevételezett bélyegzı bevételezésének idıpontját, a bélyegzı lenyomatát, a bélyegzı kiadásának idıpontját, a bélyegzıt átvevı személy nevét és aláírását, a bélyegzı visszavételezésének idıpontját, a visszavételezı aláírását, a bélyegzıvel kapcsolatos további adatokat, pl.: megsemmisült, elveszett, érvénytelenítve, selejtezve lett stb.) A bélyegzıt csak az a személy kezelheti, aki azt a nyilvántartás szerint is átvette. A dolgozók maguk között nem adhatják tovább a bélyegzıt. A bélyegzı nyilvántartást az intézményvezetı által kijelölt személy köteles vezetni, akit munkaköri leírásában is ki kell jelölni a feladatra Iratkezelés: Az intézmény a hozzá beérkezett, illetve a helyben keletkezett iratokat, dokumentumokat iktatja. Az iktatás részletes szabályairól az intézményvezetınek iratkezelési szabályzatban kell rendelkeznie. Az iratkezelési szabályzatot évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. Az iratkezelés során be kell tartani az iratkezelıknek az adatvédelemmel kapcsolatos elıírásokat. Az intézmény július 1-je és december 31-e között 2 iktatókönyvet használ (a volt Békés Városi Területi Gondozási Szolgálatét, és a volt Békés Városi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatét) január 1-tıl egy iktatókönyvet vezet Adatvédelem, adatkezelés: 14

15 Az intézmény valamennyi dolgozója számára kötelezı az adatvédelmi szabályok betartása. Az adatvédelmi szabályokat az intézményvezetı által elkészített Adatvédelmi szabályzat, illetve szabályzatok tartalmazzák. Az intézményvezetınek szabályoznia kell, - az intézményben foglalkoztatottak adatvédelmével kapcsolatos, valamint - az intézményi ellátást igénybe vevı ellátottak adatvédelmével kapcsolatos feladatokat is. Az intézményvezetı feladata, hogy folyamatosan ellenırizze, figyelemmel kísérje, hogy az intézményben történı adatkezelés megfelel-e a jogszabályokban, valamint a belsı dokumentumokban meghatározott szabályoknak. 8. fejezet Az intézmény mőködésével kapcsolatos szabályzatok 8.1. Alapító okirat 8.2. Mőködési engedély 8.3. Házirend 8.4. Szakmai programok 8.5. Munkaköri leírások 8.6. Iratkezelési szabályzat 8.7. Érdekképviseleti Fórum mőködésének szabályzata Gazdasági szabályzatok 8.8. Számviteli szabályzat 8.9. Pénzkezelési szabályzat Anyaggazdálkodási szabályzat, leltár és selejtezési szabályzat Vagyonvédelmi szabályzat Mőszaki ellátási szabályzatok Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat Gépjármőhasználati szabályzat 9. fejezet Záró rendelkezések Jelen szervezeti és Mőködési Szabályzatot Békés Város Képviselı-testülete Egészségügyi Szociális és Családvédelmi Bizottsága augusztus 24-i ülésén 33/2006. (VIII.24.) számú határozatával hagyta jóvá, mely szeptember 1-én lép hatályba. Békés, augusztus Nagy György Miklósné igazgató 15

16 Békés Város Önkormányzata Alapszolgáltatás Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Szakosított ellátás 1. számú melléklet: Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Gazdasági Iroda Gyermekjóléti Szolgálat nappali ellátás Hajléktalan Átmeneti Szállók Családsegítı Szolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye Támogató Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedıje Férfi Nıi Közösségi Pszichiátriai Ellátás Házi segítségnyújtás I., II., III., IV. számú Idısek Klubja Vegyes Szociális étkeztetés Pszichológiai tanácsadás Szociális Információs Szolgálat Jogi segítségnyújtás Foglalkoztatás

17 2. számú melléklet Vezetı gondozó (TEIR) vezetı Igazgató-helyettesKoordinációs vezetı Gazdasági vezetı Vezetı ápoló (HER) CSER vezetı I., II., III., IV. számú Idısek Klubja Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítı Szolgálat Támogató Szolgálat Hajléktalan Átmeneti Szállók Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Közösségi Pszichiátriai Ellátás Pszichológiai tanácsadás Szociális Információs Szolgálat Jogi segítségnyújtás Foglalkoztatás Férfi Nıi Hajléktalanok Nappali Melegedıje Vegyes Fogyatékosok Nappali Intézménye 17

18 3. számú melléklet A munkarend Az intézményben vannak rendes, és kétmőszakos munkarend szerint dolgozók. Azt, hogy adott munkakörben milyen munkarend szerint kell dolgozni, munkaköri leírás tartalmazza. Rendes munkarend szerint dolgozók munkarendje a következı: - munkaidı hétfıtıl-csütörtökig: 7:30-16:00 - pénteken: 7:30-13:30 - ebédidı: általában 12:00-13:00 között, az elfoglaltságtól függıen. A kétmőszakos munkarendben dolgozók munkarendje a következı (Hajléktalanok Átmeneti Szállóin dolgozók): - reggel: 6 órától 14 óráig, - délután: 14 órától 22 óráig,

19 4. számú melléklet Az intézmény kiadmányozási rendje Az intézményben a következık szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje. Kiadmányozási joga az Intézményvezetınek van, aki e jogát a következı területre, és esetekre vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak: A kiadmányozás területe, esetei Intézményvezetı teljes feladat-és hatáskörében eljárhat az intézményvezetı tartós akadályoztatása, illetve egyéb távolléte esetében, ha a feladat ellátása nem tőr halasztást Munkáltató jogkörök gyakorlása az SZMSZben meghatározott esetekben történhet más személy által A kiadmányozással érintett személy Intézményvezetı-helyettes SZMSZ-ben meghatározott személyek (Intézményvezetı-helyettes, rendszervezetık)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MELLÉKLETEI Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 5630 Békés, Jantyik u. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS MELLÉKLETEI 2011. TARTALOMJEGYZÉK Szervezeti és Működési Szabályzat Szakmai Programok o o o o

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 2012. A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzatát Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 45./2007. (VII. 11.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA SZERVEZETI

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 75/2011. (XII. 20.) Többcélú Társ. határozatának 1.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA SZERVEZETI

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben