SZAKMAI PROGRAM. Szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. Szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció)"

Átírás

1 Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/ Fax: 06-33/ o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró o Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom o Szent Rita Fogyatékosok Otthona Esztergom Pszichiátriai Betegek Otthona 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Telefon: 06-33/ SZAKMAI PROGRAM Szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció)

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Intézményi adatok... 3 II. A szociális foglalkoztatás ) A szociális foglalkoztatás célcsoportja ) A szociális foglalkoztatás célja ) A szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat célja ) A foglalkoztatáshoz használt dokumentáció ) Foglalkoztatási rehabilitáció ) Komplex rehabilitáció... 5 III. Munka-rehabilitációs foglalkoztatás ) A munka-rehabilitáció célja ) A munka-rehabilitációs tevékenységi formák részletes leírása... 6 IV. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételei ) A munka-rehabilitáció személyi feltételei ) A munka-rehabilitációs foglalkoztatás tárgyi feltételei V. A foglalkoztatásban résztvevők lehetőségei ) A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők továbblépési lehetősége ) Átjárhatóság lehetőségének biztosítása

3 I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona Székhelye, elérhetősége: 2509 Esztergom- Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 33/ ; 33/ ; 33/ ; Fax: /284 Ellátási területe: Komárom-Esztergom Megye közigazgatási területe Felügyeleti szerve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Az intézmény tevékenységét a szakosított ellátás keretén belül az évi III.tv. 71. és 74. -ban és az 1/2000.(I.07.) SZCSM rendeletben foglaltak alapján végzi. Engedélyezett férőhelyek száma: 150 fő Gazdasági jogköre: Nem önállóan működő, gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény szervezeti tagozódása: 1. Pszichiátriai Betegek ápoló-gondozó otthona 2. Pszichiátriai Betegek átmeneti otthona 3. Pszichiátriai Betegek lakóotthona I-II. 4. Pszichiátriai Betegek nappali ellátása Az évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99/B szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni gondozási, fejlesztési, ill. rehabilitációs tervben foglaltak szerint a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően a szociális foglalkoztatás keretében biztosítjuk. Foglalkoztató: Telephely: KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom-Kertváros Dr. Niedermann Gyula út 1. KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermenn Gyula út 1. Az intézményen belüli foglalkoztatás formája munka-rehabilitáció (19 fő) fejlesztő felkészítés (19 fő) Az intézményi foglalkoztatásban részt vevő személyek személyes adatait csak a Szociális törvényben, a Munka Törvénykönyvében, a társadalombiztosítási és adó-jogszabályokban felhatalmazott személyek és szervek kezelhetik. 3

4 II. A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 1) A szociális foglalkoztatás célcsoportja Pszichiátriai betegséggel élő személyek Intézményünkben a pszichiátriai betegek nagy részének vezető diagnózisa a szkizofrénia. Szkizofrénia: Súlyos, a pszichózis jellegzetességeit mutató elmekórtani állapot. Kóroka ismeretlen. Jellemzője, hogy téveszmék és hallucinációk nehezítik az alkalmazkodó képességét. Szakmai szempontból rendkívül fontos célkitűzés, hogy az intézményes keretek között ellátott lakóink számára a rehabilitációt segítendő értelmes, munkabért és megfogható eredményt produkáló munkát biztosítsunk. Ezek a pszichiátriai betegek nagyobb részt az intézménybe kerülésüket megelőzően valamilyen munkát végeztek, azonban a betegségük miatt a munkaerőpiacról fokozatosan kiszorultak. Túl ezen a problémán az intézményi hospitalizáció egyre távolabb sodorja őket a hétköznapi világtól, így maradék készségeiket is elveszíthetik, ha tartósan nem végeznek, végezhetnek munkát. A rendszeres munka-tevékenység a betegek mentális kondíciójának javításához jelentős mértékben hozzájárul, így - túl a lelki egészség javításán a szakmai munkát is segíti. 2) A szociális foglalkoztatás célja A szociális foglalkoztatás általános célja A fizikai és mentális állapota miatt időlegesen, vagy tartósan kiszorult pszichiátriai betegséggel és fogyatékkal élő megváltozott munkaképességű ellátottak munkavégzés célú foglalkoztatása, annak érdekében, hogy rövid és hosszú távon képessé váljanak a nyílt munkaerőpiacra kilépni, ott tartósan munkát végezni, illetve védett körülmények között értékteremtő munkát végezni. A szociális foglalkoztatás konkrét célja: Az intézmény a szociális foglalkoztatásban történő eredményes részvételhez speciális módszereket alkalmaz, amely kézügyességet, az eszköz és szerszámhasználatot, és a mesterségbeli tudást fejleszti. A szociális foglalkoztatás is lépcsőzetes rehabilitációs folyamat, ahol egy magasabb szint elérése egy következő magasabb szintű munkába történő belépés lehetőségét nyitja meg. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás egyik célja lehetőség szerint a fejlesztő felkészítésbe való átkerülés elérése, a fejlesztő felkészítés végső céljaként pedig a nyílt munkaerőpiacra történő kilépést jelölhetjük meg. 3) Szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat célja Az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, illetve készségeinek, képességeinek felmérésével annak megállapítása, hogy alkalmas-e szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre, illetve alkalmassága esetén számára melyik szociális foglalkoztatási forma és milyen hosszú munkaidő a leginkább megfelelő. A szociális foglalkoztatásban részt vevő ellátottat az ORSZI/ NRSZH szakértői bizottsága szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat keretében megvizsgálta, és szakvéleményében meghatározta, hogy melyik foglalkoztatási formát, milyen időtartamban javasolja. Az intézményi foglalkoztatásban részt vevőknél a szakvéleményben foglaltak figyelembe vételével történik a foglalkoztatás. 4

5 4) A foglalkoztatáshoz használt dokumentáció az egyéni gondozási terv fejlesztési terv a foglalkoztatás szakmai programja foglalkoztatási terv egyéni nyilvántartó lap jelenléti ív Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint történik. A foglalkoztatási szakmai program: A szociális intézmény vezetője az ellátottak szociális foglalkoztatása érdekében foglalkoztatási szakmai programot készít. Foglalkoztatási terv: Az ellátott szociális foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevő foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási tervet a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértő bizottság szakvéleményének figyelembevételével, a foglalkoztatásban részt vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével egyetértésben készítjük el. A foglalkoztatási terv tartalmazza: a foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, munkavégző képességének jellemzőit; a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság által javasolt foglalkoztatási formát; az ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok megvalósításának módszereit; a foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás módjait; a foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását. Az egyéni gondozási terv, a fejlesztési terv és a rehabilitációs program az intézményben a foglalkoztatástól függetlenül az ellátottra vonatkozó tervek, melyek összhangban vannak a foglalkoztatási tervvel, egymásra épülnek, ill. kiegészítik egymást. 5) Foglalkoztatási rehabilitáció Célja a tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő minimumfeltételek megteremtése, hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra; érdekeltek legyenek a munkavállalásban, másfelől a munkáltatók befogadóvá váljanak a fogyatékos emberek iránt. Növekedjék a fogyatékossággal élő emberek között a foglalkoztatottak, mindenekelőtt az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya. 6) Komplex rehabilitáció Az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételnek, valamint az önálló életvitelének elősegítése. Fontos, hogy a rehabilitációs intézkedések tervszerűek, összehangoltak és szükséglet orientáltak legyenek és az érintett személy egyetértésével, tevékeny közreműködésével valósuljanak meg. A korszerű rehabilitációban a funkció és képesség változásának, rendellenességeinek okát nem vizsgálják, a megváltozott képességet tényként fogadják el. Mindemellett vizsgálni kell az okokozati összefüggést, azaz, hogy a funkciók és képességek változása okozza-e a munkavállalási-, megtartási- és előrehaladási esélyek csökkenését. 5

6 III. MUNKA-REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS Foglalkoztató: KEM Integrált Szociális Intézménye Pszichiátriai Betegek Otthona A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott foglalkoztatási engedély száma: 16/18-11/ ) A munka-rehabilitáció célja Az ellátott munkakészségének, testi- és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése, valamint fejlesztő felkészítő foglalkozásra való előkészítése. Az intézményi jogviszony keretében valósul meg. Szolgálati időre jogosító, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló intézeti lakók számára is biztosított szociális foglalkoztatási forma. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban való részvételre vonatkozóan a Szt.113/G. szerinti rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság ad javaslatot. Az intézményi jogviszony keretében munka-rehabilitáció formában foglalkoztatott ellátottak az intézmény vezetőjével megállapodást kötnek, melyben rögzítik a munkavégzés feltételeit. A megállapodás tartalmazza: a munkakör leírását, a munkavégzés időbeosztását, a munka-rehabilitációs díj havi összegét, valamint a dolgozó munka-rehabilitációs közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. Munka-rehabilitáció esetén a foglalkoztatott munka-rehabilitációs díjban részesül, melynek összege nem lehet kevesebb a mindenkori bérminimum 30 %-ánál. A foglalkoztatás időtartama napi 4-6, heti óra között lehet. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő ellátottak foglalkoztatása napi 6 órás munkaidőben történik. A napi munkaidő beosztást a foglalkoztatottak egyéni szükségleteinek megfelelően alakítottuk ki. Figyelembe vettük fizikai, mentális állapotukat, illetve a munkakörök sajátosságait, továbbá az ORSZI Szakértői Bizottságának szakvéleményét a foglalkoztatási formára és a napi munkaidő hosszára vonatkozóan. A foglalkoztatás előfeltétele, hogy a részt vevő személyek rendelkezzenek előzetes munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel. A következő tevékenységeket végezzük a munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében: zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése (TEÁOR 0113) általános épülettakarítás (TEÁOR 8121) egyéb takarítás (TEÁOR 8129) zöldterület kezelés (TEÁOR 8130) egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) máshova nem sorolt. feldolgozóipari tevékenység (TEÁOR 3299) 2) A munka-rehabilitációs tevékenységi formák részletes leírása a) TEÁOR 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése Konyhakerti növények termesztése, feldolgozása melyek az élelmezés során kerülnek felhasználásra. Ezt a tevékenységet munkafelügyelő irányításával látják el a megbízottak. A foglalkoztatás az intézményhez tartozó drótkerítéssel elkerített 700 m 2 -es területen zajlik. 6

7 A tevékenység magában foglalja a talaj előkészítését, mely során ásási, kapálási, gereblyézési munkálatokat végeznek, továbbá az előkészített talaj trágyázása, pihentetése. Tavasszal az újabb talaj-előkészítés után a növények ültetése, gyomlálása, kapálása, öntözése, majd a kész termés betakarítása, illetve konyhai felhasználásra való előkészítése és szállítása a konyha tárolójába. A téli hónapokban a palánták előkészítése történik, amelyre az intézmény épületében biztosított 20 m 2 helyiségben van lehetőség, amelyhez elkülönített vizesblokk illetve egy 12 m 2 -es öltözőhelyiség is tartozik. Ezek a helységek az intézmény alagsorában helyezkednek el, melyek kívülről is megközelíthetőek, mivel külön bejárattal rendelkeznek Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): 06:00 07:30 munka 07: szünet (reggeli) 08:00 10:30 munka 10:30 14:00 szünet (ebéd) 14: munka A foglalkoztatásban használt eszközök: kerti szerszámok, kerti edényzet, metszőolló b) TEÁOR 8138 Zöldterület kezelés Az intézmény körüli zöldterület gondozása a fő feladat, amelynek területe megközelítőleg 2000 m 2. Fűnyírás, gereblyézés, növények metszése, öntözése, illetve a zöldterületen lévő lombeltakarítás, munkafelügyelő jelenlétében. Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): :00 munka 12:00 14:00 szünet (ebéd) 14:00 16:00 munka A foglakoztatásban használt eszközök: fűnyíró, gereblye, metszőolló, lombseprű, öntözéshez szükséges eszközök c) TEÁOR 8121 Általános épülettakarítás Az intézmény belső környezetének tisztán tartása a fő feladat. A takarító személyzet vagy a munkafelügyelő közvetlen felügyelete alatt zajló munkavégzés, mely során a kiadott, lakókörnyezet tisztításra vonatkozó feladatok elvégzése zajlik: Kommunális szemét gondozási részlegenkénti összegyűjtése napi 2 alkalommal. Szennyes ruha összegyűjtése, mosodába szállítása napi 2 alkalommal. Étkezéseket követően az ebédlő rendbetétele, tálcák tisztítása, asztalok, székek letörlése Közös helységek: foglalkoztató helyiségek, társalgó, vizesblokkok, aula, zsibongó, lépcsőházak takarítása (porszívózás, pókhálózás, söprés, felmosás, kapaszkodók illetve a fal lemosása, csempetisztítás, mosdók, zuhanyzók, fürdőkádak, toalett tisztítása napi rendszerességgel) 7

8 Ablaktisztítás A kijelölt dohányzó helyiségek rendszeres takarítása, álló hamutartók ürítése, lemosása, időszakos falfestés. Az intézmény egyéb helyiségeinek javító festése Munkája során köteles védő ruházatot viselni, ezeket a munkáltatónak biztosítani kell. A szükséges takarító eszközöket az intézmény biztosítja, melyek tárolására a meglévő zárható takarítószer-raktárakban van lehetőség. A vegyi anyagokhoz való hozzáférés csak a munkafelügyelő jelenlétében lehetséges, az egészségre káros, veszélyes vegyi anyagokkal a munka-rehabilitációban résztvevő személy nem dolgozhat. Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): :00 munka 12:00 14:00 szünet (ebéd) 14:00 16:00 munka A foglalkoztatásban használt eszközök: takarító kocsi, felmosó vödrök, folyékony tisztítószerek, seprű, portörlők d) TEÁOR 8129 Egyéb takarítás Az intézmény külső környezetének rendben tartása a feladata az erre a pozícióra beosztott ellátottnak. Az eldobott szemét összegyűjtése, járda, ill. térkő söprése. A munkafolyamat alkalmazkodik az évszakok változásához, tehát az idényjellegű szükségletekhez. Beletartozik a gyomlálás, gereblyézés, lombeltakarítás, hólapátolás, szükség esetén öntözés, sportpálya karbantartás. Munkafelügyelő jelenlétében zajló munkavégzés, mely során munka-illetve védőruházat viselete kötelező. Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap) 08:00 12:00 munka 12: szünet (ebéd) 14:00 16:00 munka A foglalkoztatásban használt eszközök: seprű, lapát, hólapát, gereblye, gallyseprű e) TEÁOR 9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Varrodai illetve mosodai munkavégzés. A varrodai helységben, melynek nagysága 16 m 2, manuális tevékenység folyik, melynek közvetlen felügyeletét az épp jelen lévő varrodai dolgozó látja el. Többnyire hímzés, foltozás, kisebb javítási feladatok bízhatók a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő személyre. 8

9 Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): :00 munka A varrodai helyiségben az alábbi munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítottak: Varrógép Tű (varró illetve hímző tű) Cérna Olló Gyűszű Hímző fonalak Asztal (2 db), székek (6 db) Tárolásra alkalmas polc Textil hulladékok gyűjtésére szolgáló zsák illetve műanyag kosár. A mosodai munkakörre beosztott a mosodai helyiségben (mely 75 m 2 nagyságú) segédkezik a mosás körüli tevékenységekben A végzett tevékenységek a következők: Szennyes ruha válogatása, csoportosítása a mosásra, kimosott ruha hajtogatása, válogatása, vasalása, sérült ruhák különválogatása és varrodába való szállítása, az összehajtogatott textília salgópolcon való elhelyezése, a gondozási egységekre a megjelölt műanyagkosarakba való előkészítése, monogramonkénti ruhaválogatás, zokni párosítás. A tevékenység a mosodai dolgozók felügyelete mellett történik. A tevékenységek során a dolgozók védőruházatot használnak, illetve a szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak (gumikesztyű, szájmaszk). Ezek a tevékenységi formák az ellátottak számára hasznos elfoglaltságot, értelmes, rendszeres és szervezett időtöltést biztosítanak. Módjuk van megtapasztalni a tevékenységek során a pozitív és negatív élményeket, a hasznosság érzését, az együttműködést, továbbá a teljesítményükről folyamatos visszajelzést kaphatnak. f) TEÁOR 3299 Máshová nem sorolt feldolgozóipari tevékenység (Téli időszakban, vagy rossz idő esetén) azon ellátottaink részére, akik egyébként a zöldterület kezelést, növénytermesztést vagy az egyéb takarítást végzik.) Tevékenységek: kosárfonás, gyertyamártás, ajándéktárgyak készítése A munka-rehabilitáció során ellátottaink különféle ajándéktárgyak készítését végzik, mely tevékenységek során átélhetik az alkotás örömét, munkájuk eredményével pedig örömöt okozhatnak szeretteiknek is. Az alkotó munka során nem csak a motorikus képességük fejlődik, hanem a kognitív funkciókon át a szociális kompetencia számos területe. Önértékelésük, önbizalmuk növekszik, kisebbrendűségi érzésük csökken. Ezen személyiségterületek fejlődésével teljesebb emberi életet élhetnek. 9

10 Munkaidő beosztás (6 órás munkaidő/nap): 06:00 10:00 munka 14:00 16:00 munka A felkészítés menete: A technikák nehézség szerinti egymásra építése, a nehézségi fok növelése már felkészítő jelleget biztosít. Anyagismeret. Eszközismeret. Munkavédelmi ismeretek. A foglalkoztatásban használt eszközök: viasz, peddignád, fúró, olló, metszőolló, elektromos- és kézi fűrész, ecsetek, festékek, lakkok, pácok, rétegelt lemezek, szalvéta 10

11 IV. A MUNKA-REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 1) A munka-rehabilitáció személyi feltételei Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban a 19 fő foglalkoztatott személy mellé 2 fő szakképzett segítőt alkalmazunk. A segítők munkaideje napi 6 óra, illetve napi 8 óra: A 6 órás munkaidő az alábbiak szerint: 06:00 10:00, 14:00 16:00, óra között, illetve A 8 órás munkaidő az alábbiak szerint: 08:00 16:00 óra között A munkavezetők képzettsége: 1 fő agrármérnök (6 órás) 1 fő szociális munkás záróvizsga diploma folyamatban A segítők feladatai: irányítja a foglalkoztatást, szervezi a munkavégzést, koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, megtervezi a napi tevékenységet, vezeti a szociális foglalkoztatási naplót és az előírt nyilvántartásokat, részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában, javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt. 2) A munka-rehabilitációs foglalkoztatás tárgyi feltételei A foglalkoztatáshoz szükséges munkaeszközöket, munkaruházatot az intézmény biztosítja. Azon munkálatok esetén, amikor szükséges, a foglalkoztatottak számára védőruházatot, munkavédelmi felszerelést biztosít az intézmény. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és a szakszemélyzet (szakápoló) helyben, az intézmény területén elérhető. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendeletben előírt követelményeknek megfelelnek. Az intézet területén a munkahelyi környezet világos, szellőztethető, a hatályos munkavédelmi- és tűzrendészeti-, valamint a higiéniai előírásoknak megfelelő. A munkavégzés kiscsoportos formában, állandó felügyelet mellett zajlik, melyhez a szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítjuk. A foglalkoztatottak rendszeresen részt vesznek munka és tűzvédelmi oktatáson. A foglalkoztató helyiség tárgyi feltételei: A helyiség alapterülete 40 m 2, mely jól megvilágított, szellőztethető. Berendezés: 3 db fa munkaasztal, 14 db támlás szék, melyek a munkavédelmi előírásoknak megfelelnek, továbbá 2 db fa tároló szekrény. A bútorzat tisztítható, fertőtleníthető. A helyiség önálló vizes blokkal nem rendelkezik, azonban a foglalkoztatóval szemben található a vizesblokk, ahol lehetőség nyílik kézmosásra, ill. toalett használatra. A zöldterület kezelés, a kerti munka illetve a külső épülettakarítás idényjellegű és időjárásfüggő, ezért kreatív foglalkoztatás keretében biztosítjuk a folyamatos munkavégzést, segítő felügyeletével. 11

12 V. A FOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK LEHETŐSÉGEI 1) A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők továbblépési lehetősége A munkavégzés a pszichiátriai beteg emberek életében is ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a nem fogyatékkal élőkében, biztosítja a hasznosság érzését, növeli az egyén önbizalmát, önértékelését. A szükségleteik kielégítése szempontjából fontos, mint jövedelemszerző tevékenység. A segítő szakmát képviselők feladatai az önálló életre nevelés, fejlesztés, segítség az értékek és motivációk kialakításában és megszilárdításában, az ellátottak érdekeinek képviselete, pályázatokon való részvétel stb. A legfontosabb tulajdonságok és értékek, amivel a segítőnek rendelkezni kell, a hitelesség, az empátia, a pozitív hozzáállás, elfogadás, elhivatottság, partnerség és kompetencia. Törekszünk arra, hogy a foglakoztatásban készített termékek minőségileg egyre magasabb színvonalat érjenek el, növekedjék a piacon történő értékesítés lehetősége ben a hangsúlyt áthelyezzük olyan termékek készítésére, melyek napjainkban kelendőbbek. Előtérbe helyezzük az ünnepi dísztárgyak, gyertyamártás és dekupázs technikájával készült egyéb apró dísztárgyak készítését. Célunk, hogy a minőségi termékek előállítása mellett egyes termékek újrahasznosítása terén eredményeket érjünk el. 2) Átjárhatóság lehetőségének biztosítása A foglalkoztatásban résztvevők számára az intézmény lehetőséget biztosít az egyén fejlődése esetén a munka-rehabilitációs foglalkoztatásból a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba történő átlépésre, ill. a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás elsődleges célja, a foglalkoztatott személy képességeinek, készségeinek fejlesztése révén a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásának elősegítése. A szociális foglakoztatás (munka-rehabilitáció, fejlesztő felkészítés) összhangban áll az intézmény szakmai programjával. A szociális foglakoztatás célkitűzései azonosak az intézmény célkitűzéseivel, nevezetesen az ellátottak minél teljesebb életlehetőségeinek megteremtése, ehhez a megfelelő személyi-tárgyi feltételek biztosítása, melynek révén lakóink sikerélményhez és örömökhöz juthatnak. A fejlesztő felkészítést külső munkaadó biztosítja így annak szakmai programját az INFI KKT készíti el. Esztergom, március 5. Szőke-Szabó Mónika főigazgató Vodicskáné Ráczkövi Ildikó telephely igazgató 12

13 Záradék: A munka-rehabilitációs szakmai program a KEM ISZI PBO Szakmai Program melléklete, amelynek elfogadásával lép életbe. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom Esztergom Megyei Kirendeltség képviseletében eljárva jóváhagyom a KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Programjának mellékletét képező és azzal összhangban lévő Szociális foglalkoztatási Szakmai Programját az évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján. Tatabánya, Süttő Erika igazgató 13

14 Termék - és szolgáltatásértékesítési terv 1. sz. melléklet Tevékenységek szolgáltatások köre TEÁOR0113 zöldségféle, dinnye, gyökér gumós növény termesztése TEÁOR8121 általános épülettakarítás TEÁOR8129 Egyéb takarítás TEÁOR8130 Zöldterület kezelés TEÁOR9609 Egyéb személyi szolgátatás TEÁOR3299 mns. feldolgozóipari tevékenység Előállított terméknév újhagyma hónapos retek zöldborsó paradicsom paprika zöldbab uborka cukkini,tök csem.kukorica dísznövények, virágföld virágláda javítás, foltozás mosodai feladatok segítése; hajtogatás Dísztárgyak, ajándék-tárgyak készítése Tervezett termék mennyisége 80 csomag 70 csomag 23 kg 25 kg 11 kg 15 kg 25 kg 13kg 45 cső 80 tő palánta 400 kg 80 db Előállított termékek anyagköltsége Ft Ft Kosárfonás 60 db Ft Termék felhasználás területei Intézmény saját élelmezése Lakóotthon Főző klub Intézmény dolgozói részére Termékek másodlagos felhasználása Intézmény belső környezetének takarítása Intézmény külső környezetének rendben tartása Intézmény külső homlokzat és park komposztálás díszítése Rendszeres tevékenység Intézmény telephelyeinek dekorálása Terítők hímzése 20 db Ft belső díszítés Gyertyamártás 30 db Ft kiállítás Papírdíszek 30 db Ft belső díszítés rongyok felhasználása Tervezett bevétel Saját felhasználás Nem képez bevételt Nem képez bevételt Nem képez bevételt Nem képez bevételt Nem képez bevételt vásári értékesítés Ft vásári értékesítés Ft rendelésre kegyeleti boltok, Ft ünnepek Nem képez bevételt Fadobozok 10 db Ft Ft Ünnepi díszek 20 db Ft Ft 14

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013.

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Pszichiátriai Betegek Otthona (2509. Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula. u. 1. ) Szakmai Programja

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAM

FOGLALKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAM Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu FOGLALKOZTATÁS

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Hunyadi u.29. Telefon sz.: 94/552-560; Fax: 94/380-223; e-mail: gotthszo@t-online.hu Honlap: www.gotthardotthon.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek bentlakásos és átmeneti ellátása

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek bentlakásos és átmeneti ellátása Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM 2011 levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059 e-mail: szocotth@szocotth.t-online.hu web:

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek nappali ellátása Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása

4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása 1 1. Bevezetés 3 old. 2. A szolgáltatás célja feladata 4 old. 2.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása 5 old. 2.2. A létrejövő kapacitások 5 old. 2.3. A nyújtott szolgáltatáselemek és tevékenységek

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29.

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. Fogyatékkal élők aránya a népességen belül (KSH, 2001.) fogyatékkal élő 6%

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját.

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját. "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. tel./fax: 59/311-916. E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu Iktatószám:501-5/2010. A Gólyafészek Otthon az

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u. 1. Tel.: 82/733-210 e-mail:gondviseles@latsat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Nagy István Béla igazgató Segesd 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM A Baranyai dombok egyik völgyében,közel a történelmi nevezetességű Csele patakhoz, találjuk Somberek községet, melynek egyik végében magasodik egy emeletes kastély, körülötte

Részletesebben

Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona. Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend. Irodavezető. Intézményvezető. Tiszafüred, 2013. január 1.

Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona. Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend. Irodavezető. Intézményvezető. Tiszafüred, 2013. január 1. Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. BEVEZETŐ... 4 A HÁZIREND CÉLJA...

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 e-mail: jb.egyszoci@pr.hu SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZAKMAI PROGRAM...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény. Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1.

SZAKMAI PROGRAM. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény. Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Inotay György főigazgató Praeambulum A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

Részletesebben