Együtt a tevékeny életért TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt a tevékeny életért TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése"

Átírás

1 Együtt a tevékeny életért TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

2

3 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TARTALOMJEGYZÉK I. TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program...3 II. A TÁMOP A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁNAK ÉS FOGLALKOZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE KIEMELT PROJEKT CÉLJA...3 III. KI VEHET RÉSZT A PROGRAMBAN?...4 IV. AMIT A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁT VÁLLALÓ MUNKÁLTATÓKNAK NYÚJTUNK...6 V. AMIT A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKOS SZEMÉLYEKNEK NYÚJTUNK...6 VI. A MENTORI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZEREPE A REHABILITÁCIÓ FOLYAMATÁBAN...6 VII. ELÉRHETŐSÉGEINK...8 VIII. PARTNERSZERVEZETEK...12

4 2 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT

5 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése I. TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program mint az Új Magyarország Fejlesztési Terv része hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez és tartós növekedéséhez. Ezt a célt elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrás minőségének fejlesztésével kívánja elérni a Program. Ehhez szükség van a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális terület, az egészségügy, a kultúra és közművelődés eszközrendszerének fejlesztésére, továbbá a mindegyik területet érintő, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes eszközök javítására egyaránt. A TÁMOP az emberi erőforrás minőségének fejlesztését az alábbi, speciális célok megvalósításán keresztül szeretné elérni: a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, az aktivitás területi különbségeinek csökkentése, a változásokhoz való alkalmazkodás, az egész életen át tartó tanulás elősegítése, az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása. A TÁMOP FInAnSZÍROZÁSA A finanszírozás hátterét az Európai Szociális Alapon keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai források. II. A TÁMOP A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁNAK ÉS FOGLALKOZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE KIEMELT PROJEKT CÉLJA 3 A TÁMOP kiemelt projekt közvetlen célja a rehabilitációs járadékban részesülő rehabilitálható, egészségkárosodást elszenvedett megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. A projekt további célja a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A KIEMELT PROJEKT TARTALMA január 1-jétől életbe lépett az új rokkantsági ellátórendszer, aminek fontos szerepe van a korai nyugdíjba vonulás csökkentésében. A rehabilitáció új rendszerének célja, hogy: mindazok a megváltozott munkaképességű emberek, akik rehabilitálhatók, vissza tudjanak térni a munka világába, és rokkantsági nyugdíjba csak azok kényszerüljenek, akik folyamatos munkavégzésre már nem képesek;

6 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT nőjön a megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok foglalkoztatása; erősödjön az esélyegyenlőség, csökkenjen a hátrányos helyzetűek száma; az egészségkárosodást szenvedett személyek munkavégző képességének helyreállítását, foglalkoztatásának elősegítését komplex rehabilitációs eljárás keretében támogassa; az egészségkárosodások, fogyatékosságok, megváltozott munkaképesség és egyéb képességek szakértői véleményezése egységes szakmai elvek és módszertan alapján történjen, illetve ne az elveszett, hanem a megmaradt, a fejleszthető képességekre koncentráljon. Az egészségkárosodást elszenvedett megváltozott munkaképességű személyek ellátását egy olyan átmeneti járadék váltja fel, amely megfelelő rehabilitációval kiegészítve segíti és ösztönzi a munkaerőpiacra való visszatérést tól azok a megváltozott munkaképességűek, akik egészségi állapotuk, képességeik, életkoruk miatt jó eséllyel rehabilitálhatók, a rokkantsági nyugdíj helyett úgynevezett rehabilitációs járadékban részesülnek. Aki az új társadalombiztosítási ellátásban részesül, a munkaügyi szervezettel történő kapcsolatfelvételt követően, az Európai Unió által támogatott, munkaerő-piaci esélyeit, lehetőségeit kiszélesítő program részesévé válik. 4 Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap, amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című program új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A program lebonyolítói a Regionális Munkaügyi Központok illetékes kirendeltségei, melyek a rehabilitációs járadékban részesülő személynek kívánják a rehabilitációját elősegíteni, foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését segíteni, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében. III. KI VEHET RÉSZT A PROGRAMBAN? A program résztvevője lehet azon természetes személy, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján rehabilitációs járadékban részesül, és a határozat kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül megkeresi a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségét, az ellátást megállapító határozatának, illetve az azt megalapozó Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményének (komplex minősítést tartalmazó) bemutatásával együttműködési céllal. A rehabilitációs járadék folyósításának ugyanis egyik szükséges feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeinek elérhetőségeit kiadványunk végén megtalálja.

7 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Alanya lehet az együttműködéssel kapcsolatos eljárásnak továbbá az a személy is: akinek ellátását meghosszabbítják, akinek rehabilitációs járadékra való jogosultsága feléled, akinek ismételten megállapítják az ellátást, tekintettel arra, hogy ezen esetekben a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény (Rjtv. 10. (8) bekezdés) által nevesített együttműködési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Továbbá az eljárásnak alanya lehet az a személy is, akinél a Rjtv. 11. (2) bekezdés alapján a járadék szüneteltetéséről határoztak. Ön is a program részese lehet, amennyiben rehabilitációs járadékban részesül, valamint a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségével együttműködik, amelynek keretében: az illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségével írásbeli rehabilitációs megállapodást köt, továbbá teljesíti a rehabilitációs megállapodás mellékleteként meghatározott rehabilitációs tervben foglaltakat. A rehabilitációs megállapodás tartalmazza a járadékos nyilatkozatát arról, hogy vállalja az együttműködési kötelezettség teljesítését, elfogadja a számára felajánlott, megfelelő munkahelyet, valamint térítési kötelezettséggel nem járó képzési lehetőséget, továbbá az egészségi állapotában bekövetkezett tartós rosszabbodásról, kereső tevékenység folytatásáról, vagy a kereseti, jövedelmi helyzetének megváltozásáról, illetve a rehabilitációs megállapodás alapjául szolgáló körülményeiben bekövetkezett lényeges változásról, annak bekövetkeztétől számított 10 munkanapon belül értesíti a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségét. 5 A rehabilitációs megállapodás tartalmazza továbbá az önálló munkahelykeresés formáit, az orvosi, szociális és foglalkoztatási rehabilitációhoz szükséges, a járadékos személy által igénybe veendő szolgáltatásokat, valamint a rehabilitációs járadékban részesülőnek a kirendeltségen történő jelentkezései gyakoriságát, a kapcsolattartás módját. A regionális munkaügyi központ és a rehabilitációs járadékban részesülő személy közös elképzelése alapján kerül sor a megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, a cél érdekében vállalt kötelezettségeket. Nem lehet a program résztvevője az a rehabilitációs járadékra jogosult, aki a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében az állami foglalkoztatási szervvel az együttműködést nem vállalja.

8 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT IV. AMIT A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁT VÁLLALÓ MUNKÁLTATÓKNAK nyújtunk A munkáltatók a következő támogatásokat vehetik igénybe: bértámogatás, bérköltség támogatás, munkába helyezéshez, a munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás, segítő személyzet alkalmazásának támogatása, munkába álláshoz kapcsolódó utazási költség, csoportos személyszállítás támogatása, a munkahely fizikai és az információhoz való jutás akadálymentesítése céljából szakmai szolgáltatás (rehabilitációs mérnök). v. AMIT A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKOS SZEMÉLYEKNEK nyújtunk 6 A rehabilitációs járadékos személyek a következő támogatásokat vehetik igénybe: Képzésekkel kapcsolatos támogatások: képzés, a képzéshez kapcsolódó utazás támogatása, a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása; vállalkozóvá válás támogatása; tranzit foglalkoztatás, munkagyakorlat-szerzés; foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok támogatása; munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása: szolgáltatási tevékenység (motivációs tréning, pszichológiai- és munkavállalási tanácsadás, álláskereső klub, mentori segítségnyújtás stb.), szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség támogatása, a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/ gondozásának támogatása. vi. A MEnTORI SEGÍTSÉGnYÚJTÁS SZEREPE A REHABILITÁCIÓ FOLYAMATÁBAN A TÁMOP program keretében több mint 1000 rehabilitációs járadékban részesülő számára szervezünk olyan szolgáltatási tevékenységeket, amelyek figyelembe veszik az egyes emberek fejlődési lehetőségeit, képességeit, elképzeléseit, motivációit. A közösen kialakított együttműködési terv alapján az új társadalombiztosítási ellátásban részesülők szolgáltatásokat (mentori szolgáltatás, munkavállalási tanácsadás, pszichológiai szolgáltatások, motivációs tréning stb.) vehetnek igénybe. A mentori (segítő) szolgálat célkitűzése, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személyt az egyéni képességeinek, készségeinek, igényeinek figyelembevételével, illetve a különböző tanácsadások, tréningek során feltárt akadályozó tényezők, kulcsproblémák megfogalmazása után az általa elérhető legmagasabb szintre juttassa, és ezen lehetőségek birtokában, a lehető legkedvezőbb feltételek mellett, olyan munkavállalóvá válhasson, aki munkahelyét folyamatosan és hosszú ideig képes megtartani.

9 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A mentorok feladata: az együttműködést vállaló ügyfelek mentális gondozása, a munkavállalást akadályozó (szociális, mentális, egészségi) tényezők feltárása és megoldásuk segítése, ügyintézés, aktív közreműködés az egyéni álláskeresésben (pl.: személyes kísérés, önéletrajz írása, kérelem) és más, a közös cél eléréséhez szükséges ügyek intézése, munkába helyezés, mint az egyik legfontosabb cél, beilleszkedés segítése, a képzésre irányított és munkába helyezett ügyfelek folyamatos utógondozása, nyomon követése, folyamatos kapcsolattartás a Munkaügyi Központ kirendeltségével, munkáltatókkal, képzőhelyekkel, a gondozáshoz szükséges potenciálisan kapcsolható intézmények vonatkozásában (önkormányzat, orvos, rendőrség, családsegítő központ, civil szervezetek), munkáltatók tájékoztatása a támogatott foglalkoztatási lehetőségekről és minden olyan információról, amely hozzájárulhat a célcsoportba tartozók foglalkoztatásához. A mentori segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok összetettségükkel, sokrétűségükkel komplex módon járulnak hozzá az eredményes rehabilitáció megvalósulásához. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ munkatársaihoz. 7

10 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT VII. ELÉRHETŐSÉGEINK Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Címe: 7621 Pécs, Király u. 46. Telefon: 72/ Fax: 72/ Internet: Főigazgató: Dr. Brebán Valéria Ügyfélfogadás rendje: Hétfőn, Kedden, Csütörtökön: óráig, Szerdán: óráig, Pénteken: óráig. A TÁMOP projekt menedzsmentje Címe: 7400 Kaposvár, Fő u Telefon: 82/ Fax: 82/ A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Baranya megye területén működő kirendeltségei Ügyfélfogadás rendje: Hétfőn, Kedden, Csütörtökön: óráig, Szerdán: óráig, Pénteken: óráig. DDRMK Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Címe: 7621 Pécs, Zrínyi u. 11. Telefon: 72/ Fax: 72/ Igazgató: Milassin Erika DDRMK Komlói Kirendeltség Címe: 7300 Komló, Bajcsy-Zs. E. u. 9/1. Telefon: 72/ Fax: 72/ Kirendeltségvezető: Götzerné Páva Mária DDRMK Mohácsi Kirendeltség Címe: 7700 Mohács, Jókai u. 2. Telefon: 69/ Fax: 69/ Kirendeltségvezető: Kálcsics Mátyás

11 DDRMK Sellyei Kirendeltség Címe: 7960 Sellye, Korongi tér Telefon: 73/ Fax: 73/ Kirendeltségvezető: Vicze Béla DDRMK Siklósi Kirendeltség Címe: 7800 Siklós, Felszabadulás u. 88. Telefon: 72/ Fax: 72/ Kirendeltségvezető: Király Zoltán DDRMK Szentlőrinci Kirendeltség Címe: 7940 Szentlőrinc, Deák F. u. 20/b. Telefon: 73/ Fax: 73/ Kirendeltségvezető: Csendes Istvánné DDRMK Szigetvári Kirendeltség Címe: 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 25. Telefon: 73/ Fax: 73/ Kirendeltségvezető: Bikki Zoltán TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Somogy megye területén működő kirendeltségei 9 Ügyfélfogadás rendje: Hétfőn, Kedden, Csütörtökön: óráig, Szerdán: óráig, Pénteken: óráig. DDRMK Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ Cím: 7400 Kaposvár, Fő u Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf Telefon: 82/ Fax: 82/ Igazgató: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska DDRMK Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ Ügyfélszolgálati Osztály Cím: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/b Telefon: 82/ Fax: 82/ Ügyfélszolgálati osztályvezető: Dr. Fülöp Gyuláné

12 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT DDRMK Barcsi Kirendeltsége Cím: 7570 Barcs, Damjanich u. 31. Telefon: 82/ Fax: 82/ Kirendeltségvezető: Vucseta Balázs DDRMK Balatonboglári Kirendeltsége Cím: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 16. Telefon: 85/ Fax: 85/ Kirendeltségvezető: Dr. Mikola Zsuzsanna DDRMK Csurgói Kirendeltsége Cím: 8840 Csurgó, Városháza köz 2. Telefon: 82/ Fax: 82/ Kirendeltségvezető: Olvasó Györgyné DDRMK Marcali Kirendeltsége Cím: 8700 Marcali, Posta köz 1. Telefon: 85/ Fax: 85/ Kirendeltségvezető: Balogh Miklósné 10 DDRMK Nagyatádi Kirendeltsége Cím: 7500 Nagyatád, Koch R. u. 4. Telefon: 82/ Fax: 82/ Kirendeltségvezető: Máté Sándor DDRMK Siófoki Kirendeltsége Cím: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u.1. Telefon: 84/ Fax: 84/ Kirendeltségvezető: Vörös Tamás DDRMK Tabi Kirendeltsége Cím: 8660 Tab, Szent István u. 6. Telefon: 84/ Fax: 84/ Kirendeltségvezető: Horváth Tünde

13 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tolna megye területén működő kirendeltségei Ügyfélfogadás rendje: Hétfőn, Kedden, Csütörtökön: óráig, Szerdán: óráig, Pénteken: óráig. DDRMK Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Címe: 7100 Szekszárd, Szent István tér Telefon: 74/ Fax: 74/ Igazgató: Dr. Szabó Zsoltné DDRMK Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Ügyfélszolgálati Osztály Címe: 7100 Szekszárd, Találka tér 4. Telefon: 74/ Fax: 74/ /133 Ügyfélszolgálati osztályvezető: Tóthné Pintér Julianna DDRMK Bonyhádi Kirendeltség Címe: 7150 Bonyhád, Perczel M u. 13. Telefon: 74/ , 74/ Fax.: 74/ Kirendeltségvezető: Budai Zoltán 11 DDRMK Dombóvár Címe: 7200 Dombóvár, Jókai u. 16/a. Telefon: 74/ Fax.: 74/ Kirendeltségvezető: Szarvas Antal DDRMK Paksi Kirendeltség Címe: 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 62 Telefon: 75/ Fax.: 75/ Kirendeltségvezető: Feilné Szombat Csilla DDRMK Tamási Kirendeltség Címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Telefon: 74/ Fax.: 74/ Kirendeltségvezető: Bencsicsné Tóth Krisztina

14 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT viii. PARTnERSZERvEZETEK Dél-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Székhely: 7100 Szekszárd, Toldi u. 6. Levelezési címe: 7101 Szekszárd, Pf.: 444. Működési helyek: 7623 Pécs, Mártírok u. 12. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf.: Kaposvár, Kossuth L. u. 9. Levelezési címe: 7401 Kaposvár, Pf.: 380. Igazgató: Dr. Mikoly Lilian Telefon: Telefon: Fax: Fax: Ügyfélszolgálat: 12 PÉCS Cím: 7623 Pécs Mártírok útja 12. Levelezési cím: 7602 Pécs Pf.: 38. cím: Telefon: Fax: Fax: Nyugdíj ügyfélszolgálati vezető: Fleischmann Gábor cím: Telefon: Fax: Nyilvántartási ügyfélszolgálati vezető: Güldner Gábor cím: Telefon: Fax: Nyugdíj Ügyfélszolgálat Telefon: Telefon: Fax:

15 Nyilvántartás Ügyfélszolgálat Telefon: Telefon: Fax: TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése SZEKSZÁRD Cím: 7100 Szekszárd Toldi u. 6. Levelezési cím: 7101 Szekszárd Pf.: cím: Telefon: Fax: Fax: Nyugdíj ügyfélszolgálati vezető: Kovács Jánosné cím: Telefon: Fax: Nyilvántartási ügyfélszolgálati vezető: Deli Gábor cím: Telefon: Fax: Nyugdíj ügyfélszolgálat Telefon: Telefon: Fax: Nyilvántartási ügyfélszolgálat Telefon: Fax:

16 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT KAPOSvÁR Cím: 7400 Kaposvár Kossuth Lajos u. 9. Levelezési cím: 7401 Kaposvár Pf.: cím: Telefon: Fax: Fax: Nyugdíj ügyfélszolgálati vezető: Tillmann Károlyné cím: Telefon: Fax: Nyilvántartási ügyfélszolgálati vezető: Kis-Király Zsolt cím: Telefon: Fax: Nyugdíj Ügyfélszolgálat Telefon: Telefon: Fax: Nyilvántartási Ügyfélszolgálat Telefon: Telefon: Telefon: Siófok Dél-balatoni Kulturális Központ Cím: 8600 Siófok Fő tér 2. Telefon: Ügyfélfogadás: Kedd: 8:00-16:00 (minden hónap első keddjén) Nagyatád - Művelődési Ház Cím: 7500 Nagyatád Baross Gábor u. 2. Telefon: Ügyfélfogadás: Szerda: 8:00-16:00 (minden hónap első szerdáján)

17 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Igazgató: Dr. Benkovics László Név Illetékességi terület Cím Telefon Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Baranya, Somogy, Tolna megye 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2. (7614 Pf.41) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Pécsi Kirendeltsége Baranya megye 7633 Pécs, Dr. Veress E. u.2. (7614 Pf.41) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Kaposvári Kirendeltsége Somogy megye 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u (7401 Pf.312) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Siófoki Kirendeltsége Somogy megye 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. (8602 Pf.54) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltsége Tolna megye 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 64. (7101 Pf.27)

18 a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kiadványa Készült: október Felelős kiadó: Dr. Brebán Valéria Írta: Pressingné Bánkuti Ágnes Lektorálta: Szellő János Szerkesztette: Gyuricza Ágnes Grafika: Schneider & Saltz Reklámügynökség Nyomdai kivitelezés: Bocz Nyomda

19 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TARTALOMJEGYZÉK I. TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program...3 II. A TÁMOP A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁNAK ÉS FOGLALKOZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE KIEMELT PROJEKT CÉLJA...3 III. KI VEHET RÉSZT A PROGRAMBAN?...4 IV. AMIT A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁT VÁLLALÓ MUNKÁLTATÓKNAK NYÚJTUNK...6 V. AMIT A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKOS SZEMÉLYEKNEK NYÚJTUNK...6 VI. A MENTORI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZEREPE A REHABILITÁCIÓ FOLYAMATÁBAN...6 VII. ELÉRHETŐSÉGEINK...8 VIII. PARTNERSZERVEZETEK...12

20 2 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT

21 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése I. TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program mint az Új Magyarország Fejlesztési Terv része hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez és tartós növekedéséhez. Ezt a célt elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrás minőségének fejlesztésével kívánja elérni a Program. Ehhez szükség van a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális terület, az egészségügy, a kultúra és közművelődés eszközrendszerének fejlesztésére, továbbá a mindegyik területet érintő, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes eszközök javítására egyaránt. A TÁMOP az emberi erőforrás minőségének fejlesztését az alábbi, speciális célok megvalósításán keresztül szeretné elérni: a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, az aktivitás területi különbségeinek csökkentése, a változásokhoz való alkalmazkodás, az egész életen át tartó tanulás elősegítése, az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása. A TÁMOP FInAnSZÍROZÁSA A finanszírozás hátterét az Európai Szociális Alapon keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai források. II. A TÁMOP A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁNAK ÉS FOGLALKOZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE KIEMELT PROJEKT CÉLJA 3 A TÁMOP kiemelt projekt közvetlen célja a rehabilitációs járadékban részesülő rehabilitálható, egészségkárosodást elszenvedett megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. A projekt további célja a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A KIEMELT PROJEKT TARTALMA január 1-jétől életbe lépett az új rokkantsági ellátórendszer, aminek fontos szerepe van a korai nyugdíjba vonulás csökkentésében. A rehabilitáció új rendszerének célja, hogy: mindazok a megváltozott munkaképességű emberek, akik rehabilitálhatók, vissza tudjanak térni a munka világába, és rokkantsági nyugdíjba csak azok kényszerüljenek, akik folyamatos munkavégzésre már nem képesek;

22 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT nőjön a megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok foglalkoztatása; erősödjön az esélyegyenlőség, csökkenjen a hátrányos helyzetűek száma; az egészségkárosodást szenvedett személyek munkavégző képességének helyreállítását, foglalkoztatásának elősegítését komplex rehabilitációs eljárás keretében támogassa; az egészségkárosodások, fogyatékosságok, megváltozott munkaképesség és egyéb képességek szakértői véleményezése egységes szakmai elvek és módszertan alapján történjen, illetve ne az elveszett, hanem a megmaradt, a fejleszthető képességekre koncentráljon. Az egészségkárosodást elszenvedett megváltozott munkaképességű személyek ellátását egy olyan átmeneti járadék váltja fel, amely megfelelő rehabilitációval kiegészítve segíti és ösztönzi a munkaerőpiacra való visszatérést tól azok a megváltozott munkaképességűek, akik egészségi állapotuk, képességeik, életkoruk miatt jó eséllyel rehabilitálhatók, a rokkantsági nyugdíj helyett úgynevezett rehabilitációs járadékban részesülnek. Aki az új társadalombiztosítási ellátásban részesül, a munkaügyi szervezettel történő kapcsolatfelvételt követően, az Európai Unió által támogatott, munkaerő-piaci esélyeit, lehetőségeit kiszélesítő program részesévé válik. 4 Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap, amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című program új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A program lebonyolítói a Regionális Munkaügyi Központok illetékes kirendeltségei, melyek a rehabilitációs járadékban részesülő személynek kívánják a rehabilitációját elősegíteni, foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését segíteni, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében. III. KI VEHET RÉSZT A PROGRAMBAN? A program résztvevője lehet azon természetes személy, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján rehabilitációs járadékban részesül, és a határozat kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül megkeresi a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségét, az ellátást megállapító határozatának, illetve az azt megalapozó Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményének (komplex minősítést tartalmazó) bemutatásával együttműködési céllal. A rehabilitációs járadék folyósításának ugyanis egyik szükséges feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeinek elérhetőségeit kiadványunk végén megtalálja.

23 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Alanya lehet az együttműködéssel kapcsolatos eljárásnak továbbá az a személy is: akinek ellátását meghosszabbítják, akinek rehabilitációs járadékra való jogosultsága feléled, akinek ismételten megállapítják az ellátást, tekintettel arra, hogy ezen esetekben a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény (Rjtv. 10. (8) bekezdés) által nevesített együttműködési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Továbbá az eljárásnak alanya lehet az a személy is, akinél a Rjtv. 11. (2) bekezdés alapján a járadék szüneteltetéséről határoztak. Ön is a program részese lehet, amennyiben rehabilitációs járadékban részesül, valamint a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségével együttműködik, amelynek keretében: az illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségével írásbeli rehabilitációs megállapodást köt, továbbá teljesíti a rehabilitációs megállapodás mellékleteként meghatározott rehabilitációs tervben foglaltakat. A rehabilitációs megállapodás tartalmazza a járadékos nyilatkozatát arról, hogy vállalja az együttműködési kötelezettség teljesítését, elfogadja a számára felajánlott, megfelelő munkahelyet, valamint térítési kötelezettséggel nem járó képzési lehetőséget, továbbá az egészségi állapotában bekövetkezett tartós rosszabbodásról, kereső tevékenység folytatásáról, vagy a kereseti, jövedelmi helyzetének megváltozásáról, illetve a rehabilitációs megállapodás alapjául szolgáló körülményeiben bekövetkezett lényeges változásról, annak bekövetkeztétől számított 10 munkanapon belül értesíti a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségét. 5 A rehabilitációs megállapodás tartalmazza továbbá az önálló munkahelykeresés formáit, az orvosi, szociális és foglalkoztatási rehabilitációhoz szükséges, a járadékos személy által igénybe veendő szolgáltatásokat, valamint a rehabilitációs járadékban részesülőnek a kirendeltségen történő jelentkezései gyakoriságát, a kapcsolattartás módját. A regionális munkaügyi központ és a rehabilitációs járadékban részesülő személy közös elképzelése alapján kerül sor a megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, a cél érdekében vállalt kötelezettségeket. Nem lehet a program résztvevője az a rehabilitációs járadékra jogosult, aki a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében az állami foglalkoztatási szervvel az együttműködést nem vállalja.

24 EGYüTT A TEvÉKEnY ÉLETÉRT IV. AMIT A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁT VÁLLALÓ MUNKÁLTATÓKNAK nyújtunk A munkáltatók a következő támogatásokat vehetik igénybe: bértámogatás, bérköltség támogatás, munkába helyezéshez, a munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás, segítő személyzet alkalmazásának támogatása, munkába álláshoz kapcsolódó utazási költség, csoportos személyszállítás támogatása, a munkahely fizikai és az információhoz való jutás akadálymentesítése céljából szakmai szolgáltatás (rehabilitációs mérnök). v. AMIT A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKOS SZEMÉLYEKNEK nyújtunk 6 A rehabilitációs járadékos személyek a következő támogatásokat vehetik igénybe: Képzésekkel kapcsolatos támogatások: képzés, a képzéshez kapcsolódó utazás támogatása, a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása; vállalkozóvá válás támogatása; tranzit foglalkoztatás, munkagyakorlat-szerzés; foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok támogatása; munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása: szolgáltatási tevékenység (motivációs tréning, pszichológiai- és munkavállalási tanácsadás, álláskereső klub, mentori segítségnyújtás stb.), szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség támogatása, a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/ gondozásának támogatása. vi. A MEnTORI SEGÍTSÉGnYÚJTÁS SZEREPE A REHABILITÁCIÓ FOLYAMATÁBAN A TÁMOP program keretében több mint 1000 rehabilitációs járadékban részesülő számára szervezünk olyan szolgáltatási tevékenységeket, amelyek figyelembe veszik az egyes emberek fejlődési lehetőségeit, képességeit, elképzeléseit, motivációit. A közösen kialakított együttműködési terv alapján az új társadalombiztosítási ellátásban részesülők szolgáltatásokat (mentori szolgáltatás, munkavállalási tanácsadás, pszichológiai szolgáltatások, motivációs tréning stb.) vehetnek igénybe. A mentori (segítő) szolgálat célkitűzése, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személyt az egyéni képességeinek, készségeinek, igényeinek figyelembevételével, illetve a különböző tanácsadások, tréningek során feltárt akadályozó tényezők, kulcsproblémák megfogalmazása után az általa elérhető legmagasabb szintre juttassa, és ezen lehetőségek birtokában, a lehető legkedvezőbb feltételek mellett, olyan munkavállalóvá válhasson, aki munkahelyét folyamatosan és hosszú ideig képes megtartani.

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban A programról A Társadalmi Megújulás

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK A REHABILITÁCIÓBAN 2008 Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája Szerkesztő: Lechnerné Vadász Judit Szerzők: Szauer Csilla Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. Munkaügyi Központ adatai... 3. 2. Jogállás, képviselet:...4. 3. Illetékességi területe...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. Munkaügyi Központ adatai... 3. 2. Jogállás, képviselet:...4. 3. Illetékességi területe... 1 2 3 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Munkaügyi Központ adatai... 3 2. Jogállás, képviselet:.....4 3. Illetékességi területe....5 4. Bélyegző adatai... 5 II. ÜGYREND TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Köszöntõ A partnerség jegyében és az együttmûködés kiszélesítésének reményében ajánlom e tájékoztató füzetet a cigány

Részletesebben

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon Szakdolgozat Készítette: SZABÓ NIKOLETT Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgató Konzulens: DR. JAKAB NÓRA MISKOCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Kulturális közfoglalkoztatás

Kulturális közfoglalkoztatás Kulturális közfoglalkoztatás 2013 novemberében elindul az országos kulturális közfoglalkoztatási program. Érdemes róla tudnunk, hiszen közfoglalkoztató akár a könyvtár is lehet. Az alábbiakban kormányzati

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

A munkaerő-piacról, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról, szolgáltatásokról, támogatásokról, a civil szervezetek szerepéről a munka világában

A munkaerő-piacról, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról, szolgáltatásokról, támogatásokról, a civil szervezetek szerepéről a munka világában A munkaerő-piacról, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról, szolgáltatásokról, támogatásokról, a magán munkaközvetítők tevékenységéről, a civil szervezetek szerepéről a munka világában Munkaerő piaci helyzet

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Szakmai program 2011

Szakmai program 2011 Szakmai program 2011 1. Bevezető, általános információk 1.1. Bevezető szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal A szociális szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal élő emberek ellátásában a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2.

Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2. 1 Rehabilitációs modellek 2. Budapest, 2002 Készült A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával 2 Szerkesztõ Dr. Tauszigné Czakó Zsuzsa Szakmai lektor Sum István Nyelvi

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Bevezető. Forgassák haszonnal!

Bevezető. Forgassák haszonnal! felnottkepzesi iranytu_nyegyhaza.indd 1 2008.03.03. 14:15:05 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Miben segít a Felnőttképzésinfó.hu? 4 Érdemes tudni 5 Képzések támogatása 8 Felnőttképzéshez kapcsolódó fontosabb

Részletesebben

Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Tevékenységi ismertető 2004 Az önálló élet alapelveit elfogadva, annak megvalósulását segítő szolgáltatások biztosítására jött létre 1991 májusában a Motiváció Mozgássérülteket

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben