Az edelényi kistérség sport és szabadidıs stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az edelényi kistérség sport és szabadidıs stratégiája"

Átírás

1 Az edelényi kistérség sport és szabadidıs stratégiája Szerkesztette: Nagyné Sándor Edina Szakértıi csoport tagjai: Antal Ferenc, Szlifka Béla Készítette: Nagyné Sándor Edina Szakmai konzulens: Rév András Stratégiakutató Intézet Kht december 10. 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Az edelényi kistérség sport és szabadidıs helyzetképe A kistérség általános bemutatása /1.1. Óvodák (állami és magánóvodák) /1.2 Általános iskolák, középiskolák, szakmunkásképzı intézetek, stb /1.3. Diáksport egyesületek és az iskolai sportkörök /1.4. Munkahelyek, vállatok, vállalkozások (stb.) sportolási lehetıségei /1.5. Sportegyesületek (versenysport, utánpótlás nevelés, stb.).18 1./1.6. Közösségi sport helyzete (szabadidıs egyesületek, csoportok, körök, s egyéb civil sport- és szabadidıs formák és lehetıségek) /1.7. Önkormányzati és vállalkozói oktatási, egészségügyi, közmővelıdési, kulturális, továbbá egyházi (stb.) intézmények, amelyek támogatják a sport- és szabadidıs tevékenységet Sport és szabadidıs rendezvények, akciók, szolgáltatások felmérése /2.1. Kistérségi sport és szabadidıs rendezvények /2.2. Információs rendszer, internetes szolgáltatás, oktatás A helyzet összefoglaló elemzése A sport és szabadidıs jövıkép, stratégia intézkedése A kistérségi sport és szabadidıs stratégia célrendszere (táblázat) A táblázat kifejtése, magyarázata A sport és szabadidıs stratégia konkrét projektjei Kiemelt projektek A teljes projekttáblázat A fontosabb projektek részletes bemutatása, indoklása Összefoglaló gondolatok, üzenetek Irodalomjegyzék Mellékletek... 2

3 Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élıknek a lehetı legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez való jogát. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja többek között rendszeres testedzés biztosításának lehetısége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelızés és rekreáció fontos eszköze. A sport a kultúra része Ha ebben a megvilágításban vizsgáljuk a sport jelentıségét és fontosságát, könnyő beismerni, hogy a sportnak elengedhetetlen szerepe van mindennapi életünkben. A kistérség lakosságának egészsége, közérzete kiemelten fontos a Társulás -, a társulást alkotó valamennyi önkormányzat számára. Az, hogy a kultúra szó hallatán az embereknek ma még csak hazánk mővészei, költıi, zeneszerzıi, írói vagy festıi jutnak eszükbe, társadalmi probléma, amely társadalmi összefogást igényel. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy szőkebb régiónkban, az Edelényi Kistérségben adjunk nagyobb jelentıséget a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyerekeink a sporttal nıjenek fel, felnıttként pedig a sporttal kiegészítve munkájukat egészségesebb, jobb közérzető, hatékonyabb munkavégzésre képesebb emberként éljék életüket. Ahogy az Olimpikonok viszik Magyarország jó hírét szerte a világban, és rajtuk keresztül mérettetik meg az ország, a mi kistérségi sportolóink is tovább viszik a kistérség jó hírnevét, és általuk mérettetik meg kistérségünk is. Annak érdekében, hogy tovább öregbítsük az Edelényi Kistérség jó hírnevét, hogy gyerekeink, és a lakosság életében a sport fontos szerepet játsszon, elengedhetetlenül szükséges egy olyan hosszú távú célkitőzéseket, irányelveket megfogalmazó kistérségi szabadidıs és sportstratégia megalkotása, amely segíti az ehhez szükséges feltételek kialakítását. A sport és a szabadidıs tevékenységek nem csupán az egészséges életmód szempontjából fontosak, de társadalmi és nevelési szerepük is vitathatatlan. Az Európai Unió igyekszik a polgárokat minél szélesebb körben tájékoztatni a testmozgás jótékony egészségügyi hatásairól. A sport különösen fontos az egészség megırzése, a betegségek megelızése és az elhízás leküzdése terén. A Közösség arra törekszik, hogy a sport ügyét 3

4 európai dimenzióba emelje át. Ha a sportoláshoz és más szabadidıs tevékenységek gyakorlásához sikerül kedvezı környezetet kialakítani, csökkenhet a balesetek és a sérülések száma. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása célul tőzte ki a fenti eszmék hirdetését, és megvalósítását. Szeretnénk olyan sport és szabadidıs stratégiát alkotni, amely a kistérségben élı sportvezetıkkel, testnevelıkkel, edzıkkel, sportszakemberekkel lefolytatott párbeszédre épül, átfogja a sport minden szegmensét (szabadidısport, versenysport, diáksport) és konkrét, megvalósítható, reális jövıképet alkot, reális célokat tőz ki az elkövetkezendı idıszakra. Szaniszló János elnök Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 4

5 1. Az edelényi kistérség sport és szabadidıs helyzetképe 1.1. A kistérség általános bemutatása Az edelényi kistérség 47 települése az Észak-magyarországi régióban Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi, aprófalvas térségében található. A kistérség területe: 739 km 2, a népessége 37 ezer fıt tesz ki. A kistérség két városában Edelényben és Szendrın él a kistérség lakosságának kb. 40%-a, a fennmaradó 60 % viszont 500 és 1000 fı alatti településeken él. A kistérség központi települése Edelény. 5

6 A társulást alkotó települések: Település Lakosságszám Iskola Óvoda 1. Abod Aggtelek 631 X 3. Balajt Becskeháza Bódvalenke Bódvarákó Boldva X X 8. Borsodszirák X X 9. Bódvaszilas X X 10. Damak Debréte Edelény X X 13. Égerszög Galvács Hangács 690 X 16. Hegymeg Hídvégardó 715 X X 18. Irota Jósvafı 338 X 20. Komjáti Lak 648 X 22. Ládbesenyı Martonyi Meszes Nyomár 336 X 26. Perkupa 948 X X 27. Rakaca 869 X X 28. Rakacaszend 406 X X 29. Szakácsi Szalonna X X 31. Szendrı X X 32. Szendrılád X X 33. Szin 825 X X 34. Szinpetri Szögliget 782 X X 36. Szılısardó Szuhogy X X 38. Teresztenye Tomor 277 X 40. Tornabarakony Tornanádaska 618 X X 42. Tornaszentjakab Tornaszentandrás Tornakápolna Varbóc Viszló Ziliz 419 X 6

7 A kistérség demográfiai helyzete rossz. A települések népesség megtartó képessége fıleg az északi részen és a kis falvakban nagyon gyenge. Összességében a lakosságszám csökken. Egyes falvakban a roma lakosság aránya 50 % feletti, a kistérség területén becsült arányuk 30-35%-ra tehetı. Születési mutatóik igen magasak. A szegénység és a tartós munkanélküliség nemcsak a romákra jellemzı. A tartósan leszakadók között sok a megszőnt, vagy kihaló szakmákban bányász, kohász, szénégetı, mészégetı stb. szaktudással rendelkezı. Az innovációs képesség igen gyenge, tekintettel az alacsony iskolázottsági és képzettségi szintre. Az öregedı lakosság és a romák körében kicsi a képzési és átképzési hajlandóság, másrészt a képzett munkaerı számára sem biztosítható elegendı munkahely. A megszerzett szakmai tudás helyben nem érvényesíthetı. A keresett, vagy eladható tudással rendelkezıket a piac azonnal el is szívja a fejlettebb régiókba. A munkahelyek hiánya a helyi humán erıforrás fokozatos minıségcsökkenését eredményezi. A gazdaság jövedelem termelı képessége gyenge, a vállalkozások száma kevés. Többségük a kis-, és a mikro- valamint az egyéni vállalkozás kategóriájába tartozik, és tıkehiánnyal küzdenek. Ezzel magyarázható az alacsony pályázati aktivitás, mivel hiányzik az önerı, vagy a megvalósításhoz szükséges további fedezet. Középvállalkozás Edelényen kívül csak további három településen mőködik. A kistérség legnagyobb foglalkoztatói az önkormányzatok. A kistérségben tradícionálisan az agrárszektor dominál. A mővelt terültek mellett azonban sok a parlagföld, a mőveletlen, elhanyagolt gyümölcsös. A föld nagy része alacsony termıképességő, aranykorona értéke kicsi. Sok az osztatlan, közös tulajdonú terület. A kis birtoknagyság mellett jellemzı ezekre a gazdaságokra a tıkeszegénység és az eszközállomány korszerőtlensége és elöregedése is. A tıkehiány ugyancsak gátló tényezı. A korszerő, vagy akár a régi termelési ismeretek, tapasztalatok hiánya is nehezíti az életképes, a piac igényeihez dinamikusan igazodó gazdaságok kialakulását. A gazdaságok életképességét növelné a birtoknagysághoz illeszkedı, piacképes termékek elıállítása. A hagyományos termékszerkezettıl való elszakadás jövedelmezıbb lehetne. A terület élelmiszertermelı potenciáljához képest kicsi az élelmiszeripari termelı, feldolgozó üzemek száma. A tej-, húsfeldolgozás és a zöldségek, gyümölcsök tárolása zömmel Miskolcon történik. A gyümölcsösökhöz nem tartozik vagy kevés az aszaló, hőtıház, pálinkafızı. 7

8 A kistérség ipara sohasem volt jelentıs, mőködését tekintve a borsodi nagyüzemek beszállítója volt. A bányászat, kohászat és a többi ipari üzem összeomlásával a beszállítók jelentıs része is tönkrement, így a 90-es évek elsı felében hatalmas munkanélküli tömeg zúdult a kistérségre. A kistérség idegenforgalmi lehetıségei sokszínőek. A Társulás területének egy része különösen védett. Az Aggteleki Nemzeti Park és a barlangrendszer a világörökség része. Gazdag a védett növény és állatvilág, a térség gazdag történelmi múltjának és a viszonylagos elzártságnak köszönhetıen pedig páratlan természeti értékekkel rendelkezünk. A sok látnivaló, programlehetıség ellenére azonban a térségben csak átmenı, egynapos turizmus van. Kevés a nívós szálláshely és alacsony a szolgáltatások színvonala. A kistérséghez tartozó települések a 27. sz. fıúton, illetve az arról leágazó mellékutakon közelíthetıek meg. A vasút a fıúttal párhuzamosan, Tornanádaskáig jár. Fı közlekedési eszköz az autóbusz és a személygépkocsi. A Kistérség közlekedési infrastruktúrája elavult, nehezen szervezhetı. A távolabbi településekre csak többszöri átszállással lehet eljutni. A vasútvonalnak vége szakad Tornanádaskánál, nem megy át a határon, gátolva ezzel a határmenti együttmőködés különbözı formáit. Az utak teherbírása kicsi, minısége rossz. A vezetékes infrastruktúra néhány helyen még hiányos. Több településen nincs gáz- és szennyvízvezeték, a már kiépített vezetékeken a rákötések száma meglehetısen alacsony. A kistérség területén nehézkesen bıvül a szélessávú (ADSL, Kábelnet) Internet-elérési lehetıség. A Társulás távol esik a gyorsforgalmi utaktól és a gazdaságilag fejlett régiók találkozási pontjaitól, s ez negatív hatással van a térség gazdasági fejlıdésére is. Vannak olyan települések, ahonnan egy óra alatt sem érhetı el az autópálya. Sporttörténet, sportélet A sport az egészségmegırzés és egészségfejlesztés leghatékonyabb formája, örömforrás, társadalmilag fontos értékek hordozója (akaraterı, versenyszellem, másokra való odafigyelés, fair play, felelısség magunk és mások iránt, közösségi szellem). Az edelényi kistérség huszadik századi történetében mindig kiemelkedı jelentıséggel bírt a sport. A század elsı évtizedeiben kialakult az a szervezeti forma, amely megfelelı keretet biztosított mind a kedvtelésbıl folytatott, mind a versenyszerő sportoláshoz. Ennek csúcspontja a 80-as évekre tehetı, amikorra a térség sportélete országosan elismertté vált. Az elmúlt években végbement társadalmi-gazdasági változások országosan - így helyben is - alapjaiban rengették meg a sporttársadalmat. Az erıfeszítések ellenére a szervezeti keretek 8

9 bizonytalanná váltak, a sportélet válságba került. Ez igaz akkor is, amikor néhány elhivatott ember munkájának köszönhetıen ebben az idıszakban is továbbra is él a sport a kistérségben. Az utóbbi években az önkormányzatok lehetıségeikhez képest, alapszinten támogatták a települések sporttevékenységét. Gazdasági, társadalmi környezet Magyarországon a megszőnı bázisvállalati rendszer, a csökkenı állami részarány a sportszervezeti bevételekben, a szigorodó gazdasági környezet gazdasági kényszerként hatott a társadalomra. A kistérségben is egyértelmővé vált, hogy az átalakuló gazdaság, bizonytalan gazdálkodói szféra, a kialakulóban lévı piacgazdasági viszonyok, a csak lassan gyarapodó társadalom jelenleg nem tudja biztosítani a sporttevékenységek szinten tartását. Az anyagi körülmények romlása a családok többségét is olyan helyzetbe hozta, hogy nem tudta fölvállalni a gyermekek és fiatalok mozgásigényének anyagi terheit. Ebben a helyzetben az önkormányzatok kötelezı feladatként kapták a települési sportfeladatok koordinálásának és finanszírozásának kötelezettségét. Az elmúlt idıszak testületi döntései, jogszabályi változások, a jelentıs sportsikerek vagy kudarcok, az ebbıl adódó új feladatok megjelenése szükségessé tették a sportlétesítmények, sportintézmények szerkezetének, feltételeinek, feladatainak áttekintését, több esetben a módosítását is. Edelény sporttörténete A sportban legnagyobb múlttal Edelény rendelkezik. Labdarúgás Az elsı szabályos labdarúgó mérkızést Edelényben 1913 augusztusában rendezték a finkei réten egy jó képességő miskolci csapat ellen. Az akkor nagy eseménynek számító rendezvényen jelen volt szinte az egész község, és utána reggelig tartó táncmulatságot rendeztek a helyszínen. Az elsı sportegyesület megalakítására március 6-án került sor Boldvavölgyi Sport Club néven. Késıbb a bányászat felfutásával a bányaüzemre támaszkodva hosszú éveken át - a bányák bezárásáig- az Edelényi Bányász SE a Megyei I. osztály illetve az NB III-as labdarúgó bajnokság meghatározó csapata volt. 9

10 Sajnos 2000-ben Edelényt is elérte az a krízis, ami a futball erkölcsi és anyagi leépüléséhez, majd a csapat ıszén történı megszőnéséhez vezetett a városban. Az önkormányzat a évben kérte fel a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesületet, hogy hozza létre a labdarúgó szakosztályt, amihez 2 millió forint támogatást nyújtott. Kézilabda nyarán az ipartelepeken sorra alakultak a kézilabda csapatok. Így Edelényben is megalakult a nıi kézilabda, s már a kezdetek kezdetén nem találtak legyızıre ben Bányász SE néven szerepeltek, ahol a kézilabdázók kezdték meg a mőködést elıször. /Forrás : Edelény Múltjából / 1980-as években is nagyon jól szerepeltek a lányok, Edelényi Bányász SE néven közötti idõszakban is az élvonalban szerepelt a nıi kézilabda a Megyei I. osztályban. Ifi csapatuk is volt. A lányok a bajnokság során bronzérmesek és ezüstérmesek is voltak. Sok tornán is jól szerepeltek. A hazai és külföldi edzıtáborozás alkalmával rendezett tornákon elıkelı helyen végeztek és gólkirályi címet, a legjobb kapus díjat is elhozták ben szőnt meg a kézilabda. Sok év kihagyás után 2002-ben újra indult Edelényben a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület nıi kézilabda szakosztálya, ami sajnos a pénzhiány miatt évben meg is szőnt. Szendrı sporttörténete Szendrıben sporttal kapcsolatos tevékenységet az 1920-as évek elejérıl találni ban alakult meg a Szendrıi Torna Egylet, mely elsıként labdarúgó szakosztályt mőködtetett. Az alakulás után nem sokkal már élénk külkapcsolatokat ápoltak Szendrı jelenlegi egyik testvér településével a szlovákiai Torna községgel. Rendszeresen rendeztek labdarúgó mérkızéseket. Jelentısebb és aktívabb sportélet az 1930-ban átadott modern iskola létrejöttével kezdıdött, valamint a szintén ekkor átadott hidegviző strandfürdı felépítésével. Ekkortól rendszeresek voltak a különbözı versenyszervezések, cserkész találkozók a létesítményekben. A második világháború után 1951-tıl jegyeznek megint sportéletet Szendrıben. Ismét labdarúgás sportágban rendeznek mérkızéseket a környékbeli települések részvételével. Ekkor a Szendrıi Vörös Meteor Egyesület színeiben sportoltak a szendrıi fiatalok. Jelentısnek mondható változás az 1963-ban megalakult Szendrıi MEDOSZ SE létrejöttével kezdıdött. Már 4 sportágban - labdarúgás, férfi-nıi kézilabda, sakk, asztalitenisz 10

11 - rendeztek versenyeket, illetve vettek részt különbözı szintő bajnokságokban. Ezen sportágak látványos eredményeit az 1980-as évek elején érték el, amikor is a településen széles körő összefogással megépült egy tornacsarnok, egy tanuszoda, egy tornaterem valamint kettı db aszfaltozott kézilabda pálya. Legtöbb sikerét ebben az idıszakban élte meg a szendrıi sport, mely a rendszerváltás idején bekövetkezett változásokkal kissé háttérbe szorult tıl a megszőnı járási hivatalok térségi sportszervezési tevékenységét (szakember alkalmazás, iroda biztosítása ) Szendrıbıl irányították ekkortól néhány évig ismét komoly eredményeket értek el. Nagy szerepet kapott a tömegsport szervezése, például majd 10 éven keresztül rendszeres résztvevıi voltak a Kihívás napja rendezvényeknek, a különbözı sport spartakiádoknak ban megalakult a Szendrıi Városi SE, mely 4 szakosztályt mőködtetett. A következı jelentısebb változás 2006, amikor is a meglévı sportegyesület megszőnik és létrejön a Szendrıi Városi Sport és Szabadidı Egyesület. Az Önkormányzat jelentıs támogatást nyújt az egyesületnek, ekkortól mőködik külön sport Bizottság is a testületen belül, és az alpolgármester egyben az Egyesület elnöke is. A fıbb eredmények már 2 év távlatában is jelentkeznek, pl. a labdarúgók bajnokságot nyernek, a természetjárók országos versenyeket szerveznek nagy részvétellel, a sakk szakosztályban sportolók a megyei bajnokság élmezınyében foglalnak helyet, a tömegsport szinten mőködı asztaliteniszezık rendszeresen versenyeznek. Jelentısnek mondható az iskolai sport is a városban, a külön mőködı II. Rákóczi Ferenc Diák SE szervezésében folyamatosan rendeznek kistérségi és megyei diák sport versenyeket. A sport helye, szerepe a kistérségi együttmőködésben Edelényi kistérség települési önkormányzati képviselı-testületei (1. sz. melléklet) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése (Ötv.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 3.. alapján, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 16. -a (Ttv.), valamint a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény (Tftv.) alapján. - a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, - térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az 11

12 egyes települések önkormányzatainak teljesítıképességét meghaladó önkormányzati feladathatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, mőködtetésére, fejlesztésére, - a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére, - a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására, a közigazgatás korszerősítésére a közösségi szolgáltatások térségi szinten történı kiegyenlített, magas színvonalú és minıségő ellátása érdekében társulási megállapodást kötöttek, mellyel létrejött az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása. Már ekkor megfogalmazódtak igények a sportfeladatok kistérségi szintővé emelésére. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv már lehetıvé tette, hogy a szervezetekben szakági szervezési-igazgatási funkciók is megjelenjenek, pl oktatás, egészségügy, szociális ellátás stb. A Társulás a kötelezıen ellátandó feladatok mellett a sport feladatokat is térségi feladatellátás szinten látja el a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint. Feladatvállalás a kistérség megalakulásakor A Társulási megállapodásban önálló feladatként, valamint a közoktatási feladatok között jelennek meg a sportfeladatok: Többcélú Társulás a kistérség egészére kiterjedıen gondoskodik a jelen megállapodásban meghatározott térségi feladatellátásról. Sport feladatok: Térségi feladatok 1. Térségi szintő utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás. 12

13 2. Térségi iskolai sportversenyek szervezése, rendezése. 3. Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása. 4. Térségi versenyrendszer mőködtetéséhez segítségnyújtás (technikai és infrastrukturális háttér biztosítása) 5. Szabadidı- sport rendezvények szervezése, összehangolása. Közoktatási feladatok: 7. Pedagógiai szakszolgálati tevékenység útján: - nevelési tanácsadás, - logopédiai ellátás, - gyógy-testnevelés, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. Továbbfejlesztési javaslatok A kistérséghez tartozó önkormányzatok mellett 2 településen mőködik sporttal foglalkozó állandó bizottság. Sportreferens foglalkoztatásával is a két településen találkozunk. Edelény Bizottság neve: Önkormányzati sportreferens: Munkaviszonya: Iskolai végzettsége: Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság, van fıállás fıiskola Szendrı Bizottság neve: Önkormányzati sportreferens: Munkaviszonya: Iskolai végzettsége: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság, van társadalmi megbízatás fıiskola Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezetében 1 fı lát el térségi sportfeladatokat, a társulási tanács mellett nem mőködik sporttal foglalkozó bizottság. 13

14 A térség sportéletének fellendítése érdekében az összefogáson túl szükséges lenne az szervezeti háttér fejlesztése is. Szakmai Munkacsoport, Szakmai Bizottság felállítása szükséges, melynek tervezett feladata, hogy javaslatokat tegyen a sportprogramokra, a kiemelt rendezvényekre, a támogatásokra, a pályázati lehetıségekre. A mőködéshez elengedhetetlen feltétel a megfelelı szervezeti és anyagi háttér biztosítása, amiben a helyi és a központi forrásoknak egyaránt szerepük kell, hogy legyen. A munkacsoport tagjai a térség sportéletében kiemelkedı szerepet vállaló polgármesterek, testnevelı tanárok, sportegyesületi tagok, amatır sportolók közül kerülnének ki. Elıtérbe kerülhetne a közös gondolkodás, az együttmőködés, és a jelenleg nehézségekbe ütközı információáramlás is megoldottá válna. 1./1.1. Óvodák (állami és magánóvodák) A sport területén viszonylag pontosan körvonalazható az érintett sportszervezetek, létesítmények, intézmények, valamint használók köre, a feladat és erıforrás-megosztás lehetısége, az érdekeltség szintje és a tulajdonviszonyok helyzete. Az óvodák esetében kiemelt feladatként kell tekinteni a mozgásfejlesztést, mely két területen valósul meg: a.) szabad játék: a gyerekek spontán természetes mozgása b.) a kötelezı testnevelési foglalkozások és a gyógytorna Az egészséges, óvodába kerülı kisgyermek szeret mozogni. A feladat az, hogy megırizzük ha kell felkeltsük ezt a mozgáskedvet. A mozgáshoz, testneveléshez szükséges lehetıségek részben biztosítottak a kistérség 19 településén található óvodáiban. Az óvodák közül egy egyházi óvoda, 15 önkormányzati önálló vagy intézményfenntartó társulásban mőködı óvoda és ezeknek 3 tagóvodája mőködik Az óvodákhoz egy két kivétellel - tágas, nagy kiterjedéső játszóudvarok állnak rendelkezésre. Tornateremmel 2 óvoda, tornaszobával 4 óvoda rendelkezik. A mozgáshoz szükséges eszközök csak a nagyobb települések óvodáiban állnak rendelkezésre. A sporteszközök vásárlásának anyagi fedezetét, az eszközök további bıvítését, folyamatos cseréjét alapítványi támogatásokkal, pályázati és szülıi támogatásokkal, továbbá önkormányzati pénzekbıl biztosítják. 14

15 1./1.2 Általános iskolák, középiskolák, szakmunkásképzı intézetek, stb. Az iskola szempontjából a szaktárgyi feladatok, célkitőzések és elıírások teljesítését a tanulócsoportok száma, az osztályok létszáma, a tanárok felkészültsége, a létesítményellátottság, valamint a pénzügyi keret határozza meg. A kistérségben 18 településen összesen 11 önkormányzati általános iskola, 5 tagiskola, 2 alapítványi iskola, egy egyházi iskola mőködik jelenleg és egy középiskola, valamint egy második esély gimnázium és egy szakképzı iskola. Ezen intézményekben sport területén a tanterv által elıírt kötelezı testnevelés órák, továbbá az intézmények által megállapított és beindított sportszakkörök biztosítják a megfelelı mozgást a kistérségben tanulók részére. A gyermekek többsége kizárólag a testnevelésóra keretében végez rendszeres testmozgást, mely nem alkalmas minden, a korosztály szempontjából jelentıs feladat ellátására. A különbözı sportágakban legkiválóbb tanulók a diákolimpia különbözı versenyein bizonyíthatják képességeiket. Ezeken a versenyeken az elmúlt évtizedekben tanulóink szép eredményeket értek el. Az életkor emelkedésével csökken a sportolási intenzitás ami a térség egyetlen gimnáziumának sportéletében is megmutatkozik. A 2008/2009-es tanévben 14 tanulócsoportban 356 tanuló vesz részt a testnevelés órákon. A testnevelés tantárgy oktatásának hatékonyságát nagymértékben gátolja, hogy az órák koedukáltak. Az órakeret is nagyon kevés: heti 2 óra. Részben az óraszámcsökkenés miatt is az utóbbi évtizedekben romlott az ifjúság fizikai teljesítıképessége, általános edzettségi állapota, másrészt a megváltozott életvitel, a számítógép és a televízió káros hatásai miatt. Ezt jól szemlélteti, hogy a gimnáziumban is nıtt az elmúlt években a gyógytestnevelésre utaltak és a felmentettek száma. A 356 tanulóból 6 állandó felmentett, 35 gyógytestnevelésre jár, 4 tanulónak könnyített testnevelés javasolt. Ez 45 tanuló, ami 12,6 %! A tanórán kívüli sportlehetıségek a tanulóknak: kézilabda, atlétika és kispályás labdarúgás. Az iskolák létesítmény ellátottsága A tanulók számára a megfelelı mozgást és versengést az általános iskolában sajnos még tornaterem sem biztosítja. Ahol éppen van, a felszereltségük elfogadható. A meglévı tornatermek zsúfoltak. Méretüket tekintve a jövıt illetıen bıvítésre szorulnának. Az iskolák nagy része sportpályákkal, illetve testnevelés órák levezetésére alkalmas szabad térrel rendelkezik. 15

16 Külön problémát okoz a sporteszköz és sportszerpiacon bekövetkezett árrobbanás, mert a sportszerek elhasználódásuk esetén nem, vagy csak részben pótolhatók a rendelkezésre álló keretbıl. Az iskolák tornaterem, sportpálya, és tanuszoda ellátottsága: Település Tornaterem kézilabdapálya Labdarúgópálya tanuszoda a településen Aggtelek X X Boldva X X X Borsodszirák X Bódvaszilas X X Edelény X X X X Hidvégardó X X X Lak X Nyomár X Perkupa X Rakaca X Szalonna tornaszoba X Szendrı X X X X Szendrılád X X X Szin X X X Szögliget X Szuhogy X X X Tornanádaska X A kistérségben az alsó és középfokú oktatási-nevelési intézmények testnevelı tanári ellátottsága nem megfelelı, ami pedig biztosítéka lenne a magas színvonalú munkának. A nagyobb iskolákban testnevelı tanárok munkaközössége mőködik. A tanórai testneveléshez szervesen kapcsolódó úszásoktatás Edelényben és Szendrın mőködtetett tanuszodában folyik, ami mindkét helyszínen túlzsúfolt, nagyrészt a székhely település általános iskolásait, óvodásait szolgálják ki. Szendrın az uszodában gyógy-úszás is folyik. Gyógytestnevelés A kistérségben a Családsegítı és Nevelési Tanácsadó Intézet által 1999-tıl mőködik gyógy-testnevelés, január 1-tıl a feladatot a fenntartóváltás miatt átalakult Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Pedagógiai Szakszolgálati Intézet látja el és koordinálja. Sajnos az országos átlaghoz igazodva katasztrofális a gyerekek egészségi állapota. A gyermekek 16

17 egészségmegırzésében óriási szerepet kap a képzett szakemberek vezetésével folyó gyógytestnevelési foglalkozások beindulása. Gyógytestnevelést Edelényben, Boldván, Hívégardón, Perkupán és Bódvaszilason vehetnek igénybe a rászorul gyerekek, Szendrın gyógy-úszási lehetıség is adott. Ezeken a településeken heti rendszerességgel több 100 fı vesz részt az órákon. A gyógy-testneveléshez szükséges tornaszobát Edelényben pályázati pénzekbıl sikerült berendezni, a többi településen az iskolai tornatermek adnak otthont az óráknak. A gyógy-testnevelés orvosi felügyelettel, orvosi beutalókkal történik. Jelentıségük a szülık visszajelzései alapján is pozitív. Kár, hogy Edelényben a gyógy-testnevelést megfelelı gyógy-úszással nem lehet kombinálni az Általános Iskola uszodájának túlterheltsége miatt. 1./1.3. Diáksport egyesületek és az iskolai sportkörök A tanórán kívüli sportolási és szabadidıs lehetıségeket majd minden iskola kihasználja: diák sportkör, diák sportegyesület 7 település iskolájában nem mőködik, de tömegsportra a lehetıség minden iskola diákjainak adott. A diák sportkörök, egyesületek sportlehetıségei elsısorban a labdarúgás, a kézilabda és az atlétika, de az asztalitenisz, a sakk, a természetjárás is fontos jelentıséggel bír. Ahol tanuszoda üzemel ott az úszás is megjelenik a sportkörök tevékenységi körében. A diáksportkörök évente több alkalommal szerveznek térségi sportági versenyeket. A diáksportkörök mőködésére jellemzı, hogy azokon a településeken végeznek aktív sporttevékenységet, ahol a testnevelık nagy szakmai tapasztalattal, tudással rendelkeznek és elkötelezettek a sport iránt. Az általuk irányított diáksportkörök, sportegyesületek, iskolák a legeredményesebbek a kistérségben: Szendrı: atlétika, sakk, labdarúgás sportágakban, Edelény: I. iskola: úszás, kézilabda, atlétika sportágakban, II. iskola: sakk, atlétika sportágakban, Perkupa: kisiskolások versenyén jól szerepelnek, országos bajnokságot is megnyertek már. Borsodszirák: asztalitenisz sportágban 17

18 1./1.4. Munkahelyek, vállatok, vállalkozások (stb.) sportolási lehetıségei Problémát jelent az országos átlaghoz igazodva, hogy a munkaadók még nem kellı mértékben ismerték fel azt, hogy a munkavállalók egészségének megırzése közös érdek, amelynek fontos eszköze lehet a rekreációs sporttevékenység. A kistérségben nem találhatók meg a munkahelyi sportkezdeményezés csírái sem. I./1.5. Sportegyesületek (versenysport, utánpótlás nevelés, stb.) A versenysport feladata, a sportszervezetek sportolóinak a továbbfejlıdésének, versenyeztetésének biztosítása, a tehetséggondozás fontos feladatának ellátása és szórakozási lehetıség biztosítása a kistérségben élıknek. A kistérségben a versenysportot jellemzıen az Egyesületek szervezik. Kívánatos, hogy a gazdasági élet szereplıi szponzori tevékenységükkel részt vállaljanak, vagy növeljék részvételüket a különbözı szinten versenyképes sportágak forrásainak hosszabb távon történı biztosításához. A minél jobb feltételek megteremtésével elérhetı, hogy a kistérség sportolói felkészültebben és eredményesebben tudják a kistérség hírnevét öregbíteni a különbözı versenyeken, bajnokságokon, rendezvényeken. Az elért eredmények a példa erejével ösztönzıleg hatnak a felnövekvı nemzedék sportba való bekapcsolódására. Az élsport az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésére, személyiségformálására, valamint a testi-lelki jólétére pozitív hatást gyakorol. A kistérségben az egyesületek között a kistérségi adatbázis szerint 40 egyesület tevékenységi körei között jelenik meg a sport, de aktívan közülük kizárólag a kimondottan csak sporttevékenységet folytató 15 egyesület mőködik. Ezen egyesületek mindennapi mőködési és anyagi problémákkal küzdenek, többségüket a koncepció nélküli mőködés jellemzi. Jellemzıen labdarúgó szakosztállyal mőködnek, ahol még a szakképzett edzık hiánya is gondot okoz, a forrás és eszközhiányon kívül. A kistérség területén mőködı sportegyesületekre jellemzı, hogy nem rendelkeznek saját tulajdonú sportpályákkal, sporthelyiségekkel, az edzések-, foglalkozások megtartására az önkormányzatok létesítményeit veszik igénybe. 18

19 A kistérség legaktívabb, legeredményesebb egyesületei: Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesületet március 5-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. Az egyesület elsısorban a Bódva völgyében élık számára nyújt tömegsport lehetıséget és ezen tevékenységek szervezésében vesz részt. További célja a Bódva völgyében nem gyakorolt sportágak meghonosítása (technikai sportok, rögbi). E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. Mőködtetett szakosztályok: Labdarúgó szakosztály évben alakult a labdarúgó szakosztály évben a labdarúgócsapat megnyerte az Edelény Körzeti Labdarúgó-bajnokságot, ezzel jogot szerzett a Megyei II: osztályban való indulásra júliustól beindították a serdülıcsapatot, a 7, 9 és 11 éves csapatokkal vesznek részt a Bozsik-program, illetve NUPI tornáin. A 2004/05. évi megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban az újonc csapat a 4. helyen végzett. A serdülık csoportjukban a 2. helyet szerezték meg. A Bozsik-tornákon több tehetséges gyermek is feltőnt, ami biztató a jövıre nézve. Motocross szakosztály Állandó taglétszám: 35 fı ben bérelt területen motocross pálya kialakítására került sor, amelyet minden évben a lehetıségekhez képest bıvítettek. A pályán évente 2 alkalommal Kelet- Magyarországot átfogó versenyt rendeznek gyerekek, amatırök és profik számára ben elindították az 5-6 éves gyerekek részére a motoros oktatást. Az oktatás iránt élénk érdeklıdés mutatkozik meg. 19

20 Darts Szakosztály A szakosztálynak a évben sikerült Steel Darts OB-t rendeznie, a "Karácsonyi darts kupa" pedig mára már hagyománnyá vált. Bódva-völgyi TE sportolója évben az év darts játékosa lett B.-A.-Z. Megyében. Kézilabda szakosztály Sok év kihagyás után 2002-ben újra indult Edelényben a Bódvavölgyi Tömegsport Egyesület nıi kézilabda szakosztálya. Megalakulása óta a Megyei I. osztályban szerepelt a csapat, a létszám fı. Tárgyi feltételek alapszinten rendelkezésre állnak (mez, labda, háló), Edzési lehetıséget az Általános Iskola biztosított tavaszán az egyesület új szakosztályt indított Bendegúz Focisuli néven, mely a fiatalabb korosztály (már óvodás korú is) futball oktatását, edzését valósítja meg és nagy népszerőségnek örvend. Edelényi Városi Sportegyesület Mőködtetett szakosztályok: Sakk Szakosztály A szakosztály 1984 novemberének végén alakult. Egy csapattal indult, mely a megyei II-ben szerepelt. Mára odáig fejlıdött, hogy három csapat vesz részt a különbözı bajnokságokban, ez az NB I/B, a megyei I. és megyei II. osztály. Legnagyobb sikereik: NBI. 2006/2007.évadban! Szakmailag bent maradt a csapat, de az óriási finanszírozási hiány miatt vissza kellett lépniük két osztályt, így az NB-II-be indultak 2007-ben. Ekkor a szakosztály tagsága 30 %-kal csökkent. A szakosztály tagsága jelenleg 35 játékos, közöttük a FIDE mestertıl a rajtengedélyes szintig terjed a játékerı. Évente két nemzetközi versenyt rendeznek, ez a megyében egyedülálló, de országos szinten is kiemelkedı. 20

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u.46. Pf.: 62, Tel.: sz. napirendi pont E L İ T E R J E S Z T É S

Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u.46. Pf.: 62, Tel.: sz. napirendi pont E L İ T E R J E S Z T É S Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u.46. Pf.: 62, Tel.:462-459..sz. napirendi pont E L İ T E R J E S Z T É S Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete sportról

Részletesebben

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012-2016 Elfogadva: a Képviselı-testület 6/2012.(IV.2.) sz. határozatával A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások...

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások... TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2 3. A sportkoncepció alapelvei... 3 4. Alapfeladatok, prioritások... 4 5. Önkormányzati sportigazgatás... 5 6. A sport területei...

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 2-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 4/2014. (II. 10.) Sporttal kapcsolatos részletes feladatok

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki-karszt és peremterületei (HUAN20001) Aggtelek 02, 03, 04, 05,

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések Alapelvek

I. rész Általános rendelkezések Alapelvek Bp. Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport támogatásáról szóló 47/2008. (XII.18.) sz. rendelettel módosított

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó Középtávú sportfejlesztési koncepciója Elfogadva: a Képviselı-testület 251/2009. (X. 16.) sz. határozatával I. A Sportfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Baracska község hosszútávú sportkoncepciója. Bevezető

Baracska község hosszútávú sportkoncepciója. Bevezető Baracska község hosszútávú sportkoncepciója Bevezető A testi és lelki egészség minden magyar állampolgár alkotmányos joga. E jog alapvető gyakorlásának feltétele a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 22 2012.10.01. 15:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jánossomorja Sportegyesület JSE 3 Tagsági

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130.

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130. Határozati javaslat Tárgy : Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására I. SSz. Iktató szám/pályázó neve Pályázat címe Projekt összköltsége/ 1. VI.331/2014 A keresztény Nevelésért Alapítvány 2. VI.333/2014

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Labdarúgó Akadémia 2009.

Labdarúgó Akadémia 2009. Labdarúgó Akadémia 2009. Stratégia Filozófia Felépítés Infrastruktúra Tehetségek Kiválasztása Tehetségek Képzése Versenyeztetés Szervezés Felépítés Az ETO, ami nem csak egy ETO sport- szórakoztatóés Szabadidı

Részletesebben

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010. december 3. Campus-lét Műhelykonferencia Cél A sport

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

A Diákolimpia rendezvényei

A Diákolimpia rendezvényei A Diákolimpia rendezvényei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2013-2014. Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet 2014. június Készítette: Áderné Tavaszi Edit igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Sport eredmények

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja Összeállította: Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2012. szeptember 3. 1 A szakmai program készült: Gróf Széchenyi István Ált. Isk.

Részletesebben

Kimutatás az Oktatási Iroda évben megkötött támogatási szerzıdéseirıl

Kimutatás az Oktatási Iroda évben megkötött támogatási szerzıdéseirıl Támogatott (2005) Összeg Támogatás összege felhasználható: 1 Pedagógus Fáklya Sportegyesület Tollaslabda Szakosztálya 400 000 Ft Mőködési költségekre. 2 Pedagógus Fáklya Sportegyesület Tollaslabda Szakosztálya

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2015-2020. évekre 1 I. BEVEZETÉS A sportról szóló 2004. évi I. törvény kinyilvánítja, hogy a nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI 1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI Bevezetı Az Edelényi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 2008. novemberében

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület Dabas VSE KC Gazdálkodási

Részletesebben

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés SPORTKONCEPCIÓ 1. Bevezetés Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegő feladatainak csökkenése, valamint a sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelısségét az

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben