A Magyar Sportirányítás rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Sportirányítás rendszere"

Átírás

1 A Magyar Sportirányítás rendszere OKJ Sportszervezı 1777 Ratio Educationis; - szabályozta az oktatást, a felvilágosodás szellemében külön kitér a diákokra nézve veszélyes tevékenységformákra, mint az úszás és a korcsolyázás Népiskolai törvény Eötvös József; A következı tárgyakat kellett tanítani: "hit- és erkölcstan; anyanyelvi irálytan és irodalom; magyar nyelv; a harmadik évfolyamon kezdve a német nyelv; számvetés, hazai és egyetemes földrajz és történelem, természetrajz, természettan és vegytan; mezei gazdaság vagy ipartan, statisztika; köz-, magán és váltójog alapvonalai; könyvvitel; rajz a mértannal összhangzatba véve, és szépírás; ének; test- és fegyvergyakorlat". Sportegyesületek, sportszövetségek Nemzeti Torna Egylet 1863 Magyar Atlétikai Club 1875 MOB 1895 FTC 1899 MLSZ Országos Testnevelési Tanács (OTT) modern értelemben vett sporttámogatási rendszer lóverseny kincstári jövedelmének 2%-át fordítják az Országos Testnevelési Alapon keresztül a sportra. Elsı magyar sporttörvény 1921 évi LIII. testnevelésrıl Klebelsberg Kunó; - Minden vállalat, cég számára kötelezıvé tette alkalmazottai sportolásának biztosítását as évek a kultúrfölény gondolatának körében telnek; 1930-as évek növekszik a sportélet centralizációja; Háború után Szovjet mintára létrehozzák a tanácsokat, a MOB formálisan önálló, elnöke azonban azonos az állami sporthivatal elnökével Legfelsıbb Ötös Sporttanács NSB 1946 feladatai: Testnevelés és sport irányítása, fejlesztése Szervezze meg a sport fıhatóságait: Sport Fıtanács, MOB, Magyar Sportorvosi Tanács 1948 márc. 5. Országos Sporthivatal Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium alatt A magyar testnevelés és sport totális irányítása A sportlétesítmények a vállalatokkal együtt, vagy önállóan államosításra kerülnek (FTC Budapesti Kinizsi; MTK Vörös Lobogó; Kispest honvédség; Újpest rendırség, belügyi tárca); Országos Testnevelési és Sportbizottság a magyar sport aranykora Élsportbeli sikerek közötti évek talán a magyar élsport legeredményesebb idıszaka, aranykor az élsport felfokozott politikai szerepet kap Kétpólusú világrend (imperialisták gazdaságuk helyrehozatala; szocialista tábor látszateredmények a sporton keresztül); A magyar sportélet versenycentrikus, mert történelmi, politikai kényszerek miatt mindig bizonyítanunk kellett! OLIMPIA-CENTRIKUSSÁG 1

2 A sport Magyarországon nemzetgazdasági sikerágazatként van nyilvántartva; A sikerágazat köré kiépült egy mítosz: Magyarország g kis ország, de sportban nagyhatalom!? 1958 Magyar Testnevelési és Sporttanács; Magyar Testnevelési és Sportszövetség 1968 gulyáskommunizmus centralizált gazdasági mechanizmus liberalizációja, piacgazdasági elemek megjelenése a tervközpontú szocialista gazdasági rendszerrıl váltás egy szabályozott piacgazdaságra; 1973 Országos Testnevelési és Sporthivatal kettéválik az állami sportfıhatóság és a civil szektort képviselı MOB, bár a személyi perszonálunió fennmarad; Szervezeti rendszer Állami Ifjúsági és Sporthivatal összekapcsolódik az ifjúság- és sportpolitika; 1990 OTSH Országos Testnevelési és Sporthivatal, a második; 1989 évi II. tv. az egyesülési jogról szóló, az állampolgárok szabad egyesületalapítási alkotmányos joga; A sportegyesületek, sportszövetségek nem voltak felkészülve az autonóm mőködésre; Gazdasági krízis politikai, gazdasági, társadalmi rendszerváltás; A reprivatizáció a sportlétesítményeknél is elmaradt; A sport támogatási rendszere félállami, félpiaci mechanizmusok; A sportadósságok folyamatosan újratermelıdnek; 1996 évi LXIV. Törvény a sportról; - pl.: hivatásos, amatır versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs három hónapot meghaladó lejárt köztartozása, illetve, amelyik gazdasági társaság nem áll felszámolás alatt, 1999 jan. 1. Ifjúsági és Sportminisztérium - látja el a központi állami sportirányítási feladatokat évi új Sporttörvény; Gyermek Ifjúsági- és Sportminisztérium I. törvény a sportról Nemzeti Sporthivatal a sportvezetés elkészíti a Nemzeti Sportstratégiát; 2006 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Sport Szakállamtitkárság 2

3 Szervezeti rendszer 2000 Önkormányzati és Önkormányzati és Területfejlesztési Területfejlesztési Minisztérium Minisztérium Finanszírozás forrása Költségvetési korlát szerepe Tulajdonos jellemzıje Mőködési kerete A sport jellemzı szerepe Mőködési modellek a sportban A sportszektor két mőködési modelljének összevetése Állami modell Állami bevételek Puha költségvetési korlát Nincs valós tulajdonos Non-profit: társadalmi, egyesületi forma Politikai rendszer legitimálása, Közhangulat javítása Üzleti modell Üzleti bevételek Kemény költségvetési korlát Valós tulajdonos megléte Üzleti: gazdasági társasági forma Szolgáltatás a szórakoztató iparág részterületeként Forrás: András (2004): Üzleti elemek a sportban a labdarúgás példáján Az állam feladata EGY POLGÁRI TÁRSADALOMBAN NEM AZ ÁLLAM IRÁNYÍTJA A SPORTOT! a fıszerepet az autonóm sportszervezeteknek, sportszövetségeknek kell játszani, az állami sportszabályozás csak szubszidiárius (kiegészítı) jellegő; nem lehet az államot vezetı politikai elit propagandaeszköze a sport; a társadalomnak kell Nemzeti Sportstratégiával rendelkezni; az államnak segíteni, támogatni kell az autonóm sportmozgalmat, sportpénzek elköltését kell ellenırizni, piaci feltételeket kell teremteni, a piaci tökéletlenségeket kell korrigálnia; Az állam feladata 1) jogszabályi feltételek, szabályozó funkció 2) a sport állami támogatása 3) Részvétel a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttmőködésben 4) Sportlétesítmények létrehozása és fenntartása 5) A sport infrastruktúrájának kiépítése (sportszakember képzés, sportorvosi tevékenység, elısegíti a testkultúrális felsıoktatás feltételeinek biztosítását, támogatja a sporttudományi kutatásokat); 6) Hozzá kell járulnia a sporttal kapcsolatos önveszélyeztetı káros tendenciák (pl. dopping) csökkent kkentéséhez, hogy gondoskodjon a sportrendezvények biztonságáról, a sporthuliganizmussal szembeni fellépésrıl; 3

4 A Magyar Sport állami vezetése MINISZTER Varga Zoltán miniszter ÁLLAMTITKÁR Jauernik István államtitkár SPORT SZAKÁLLAMTITKÁR Dr. Simóka Beáta szakállamtitkár Országgyőlés megalkotja a sporttevékenység gyakorlásának feltételeit meghatározó törvényeket A Sport és Turisztikai Bizottság, mint állandó bizottság, az Országgyőlés törvénykezdeményezı, javaslattevı, véleményezı, ellenırzı szerve. A sport közalapítványok kuratóriumának tevékenységét a bizottság által megválasztott három-három személybıl álló felügyelı bizottság ellenırzi. A bizottság elnöke tagja a Nemzeti Sporttanácsnak. A kormány kialakítja a hosszú távú sportstratégiát, fejlesztési tervet, A Kormány az Országgyőlés döntései alapján: meghatározza a sport állami támogatásának alapvetı célkitőzéseit, rendszerét, módszereit, részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttmőködésben, elıkészíti és megköti a sporttal kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerzıdéseket, a nemzetközi sportszervezetek által megkívánt garanciát vállal a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezéséhez, 4

5 Az önkormányzati miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcsolatos kormányzati koncepciókra, programokra, közremőködik az aktív, mozgásgazdag szabadidıtöltéssel, az egészségmegırzéssel és - fejlesztéssel, valamint az egészségügy területén a megelızéssel összefüggı állami feladatok végrehajtásában, állami, önkormányzati és vállalkozói források bevonásával gondoskodik a sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós programokról, gondoskodik a sportágfejlesztési és mőhelytámogatási programok kidolgozásáról és megvalósításáról, az utánpótlásnevelés támogatásáról, a nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásáról, a fogyatékosok sportjával összefüggı állami feladatok ellátásáról kapcsolatot tart és együttmőködik a civil sportigazgatás szervezeteivel, valamint a sport területén mőködı egyéb érdekképviseleti szervekkel A Sport Szakállamtitkárság elıkészíti a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket, ellátja a sportcélú központi állami pénzeszközök elosztásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározza a pénzeszközök elosztásának részletes elıírásait, ellenırzi a pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetésérıl, együttmőködik a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-bal, az MPB-vel és a nemzeti sportszövetségekkel, kapcsolatot tart a sportközalapítványokkal és a sport területén mőködı érdekképviseleti szervekkel, kialakítja és mőködteti az állami sportinformációs rendszert, közremőködik a sportszakember-képzésben és továbbképzésben A Nemzeti Sporttanács a Kormány mellett mőködı javaslattevı, illetve véleményt nyilvánító testület, amelynek alapfeladata, hogy állást foglaljon, illetve ajánlásokat tegyen a magyar sport fejlesztésének stratégiai kérdéseiben A Tanács javaslatot dolgoz ki a sport állami támogatásának mértékére, az állami támogatás elosztásának elveire, arányaira és alapvetı irányaira. A Tanács elnökkel és társelnökkel együtt tizennyolc tagból áll. az egészségügyért felelıs miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelıs miniszter, az oktatásért felelıs miniszter, a MOB elnöke, az MPB elnöke, a nemzeti sportszövetségek elnökei, a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriumának elnöke, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, az Országgyőlés sportügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, a települési, illetve területi önkormányzatok országos szövetségei, a diáksport és a fıiskolai-egyetemi sport sportszövetségei, a testnevelı tanárok egyesületei jelöltje, a sportot támogató üzleti vállalkozások (Szponzorok Tanácsa) jelöltje, a Nemzet Sportolói által saját soraikból választott személy. Helyi Önkormányzatok meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, együttmőködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket, megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. segíti a területén tevékenykedı sportszövetségek mőködésének alapvetı feltételeit, közremőködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggı területi feladatokat, közremőködik a sport népszerősítésében Közalapítványok Wesselényi Miklós Sportközalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, Hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális közoktatási intézmények mőködéséhez és fejlesztéséhez, pályázati rendszer útján támogatást nyújthat sportegyesületeknek, valamint iskolai sportköröknek. kuratóriuma kilenc tagból áll, a tagok öt évre kapnak megbízást Közalapítványok Mezı Ferenc Sportközalapítvány gondoskodik a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedı sporteredmények elérésében közremőködı nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésérıl. kuratóriuma kilenc tagból áll, a tagok öt évre kapnak megbízást. 5

6 Köztestületek - MOB Céljai, feladatai NOB célkitőzések és feladatok végrehajtása Hazai és nki olimpiai mozgalom fejlesztése A versenyzık felkészítése Az olimpiai eszme ápolása, az olimpiai mozgalom elterjesztésének elısegítése Az ifjúság testi, erkölcsi, kulturális nevelésének elısegítése Fair play támogatása Részvétel a Sportösztöndíj-rendszer mőködtetésében Részvétel a Nemzeti Sporttanácsban Utánpótlás-nevelés támogatása Káros jelenségek elleni fellépés Olimpiai központok fejlesztésében közremőködés Kapcsolattartás a NOB-bal A MOB kizárólagos jogosultságai Sportágak és sportolók nevezése a téli és nyári játékokra, valamint a téli és nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokra Olimpiai zászló, jelképek, jelmondat, valamint az olimpia kereskedelmi és egyéb célú felhasználásának engedélyezése Állami támogatás felhasználása Elismerések alapítása és adományozása A MOB tagsága Nagykorú, büntetlen elıélető, magyar állampolgárok, akik: A NOB magyar tagjai, sportágak nemzetközi szövetségében elnöki vagy fıtitkári tisztséget betöltı magyar sportvezetık Országos sportági szakszövetségek és sportszövetségek delegáltjai Akiket a MOB felkér Lehet rendes tag szavazati joggal, és tiszteletbeli tag Ezen cím adományozásáról az elnökség javaslatára a közgyőlés dönt, illetve a NOB Érdemrend és a MOB Érdemrend tulajdonosai automatikusan aki három olimpiai ciklus alatt egy tisztségben választott vezetı tisztségviselıként dolgozott a magyar olimpiai mozgalomért A MOB tagjai 3-3 fıt delegál: Atlétikai, Birkózó, Judo, Evezıs, Kajak-kenu, Kézilabda, Korcsolya, Labdarúgó, Lovas, Ökölvívó, Öttusa, Sportlövı, Súlyemelı, Tenisz, Torna, Úszó, Vitorlás, Vívó, Vízilabda 2-2 fıt delegál: Asztalitenisz, Ijász, Kerékpáros, Kosárlabda, Mőugró, Ritmikus Gimnasztika, Röplabda, Taekwondo 1-1 fıt delegál: Baseball, BMX kerékpár, Curling, Gyeplabda, Hosszútávúszás, Jégkorong, Mountain Bike, Sí, Snowboard, Szinkronúszó, Szörf, Triatlon, Tollaslabda A MOB tagjai sorába delegáló egyéb szervezetek 3. Más szervezetek Helyi önkormányzatok 22 Budapest önkormányzata (3) Megyeszékhelyi városok önkormányzatai (10) Megyék önkormányzatai (9) 2. Sportegyesületek (SOSZ javaslata alapján) Írott és elektronikus sajtó 5 5. A NOB magyar tagjai 2 6. Olimpiai sportágak Nemzetközi Szövetségének elnöke/fıtitkára 1 7. A MOB elnökségének meghívása alapján 12 Olimpiai Bajnokok Klubja (11) Magyar Egyetemi és Fıiskolai Sportszövetség (1) Magyar Diáksport Szövetség (1) Magyar Sportorvosi Társaság (1) Országos Sportegészségügyi Intézet (1) Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (1) Magyar Olimpiai Akadémia (1) Magyar Testnevelı Tanárok Országos Szövetsége (1) Magyar Edzık Társasága (1) A Nemzet Sportolója (2) NUPI (1) Olimpiai Központok (1) A MOB tagság számszerinti összesítıje C/1 Olimpiai érmes szakszövetségek 19x3= 57 C/2 Olimpiai IV-VI. helyezett szakszövetségek 8x2= 16 C/3 Olimpiai szakszövetségek 11x1= 13 Szakszövetségek összesen: 86 D/1 Helyi önkormányzatok 22 D/2 Sportegyesületek 16 D/3 Más szervezetek 23 D/4 Írott és elektronikus sajtó 5 D/5 A NOB magyar tagjai 2 D/6 Olimpiai sportágak Nemzetközi Szövetségének elnöke/fıtitkára 1 D/7 MOB elnökségének meghívása alapján 12 Egyéb szervezetek összesen 81 MOB TAGLÉTSZÁM 167 fı 6

7 A Bizottságok Olimpiai Központnak minısül Állandó bizottságok a) Gazdasági Bizottság b) Szakmai és Tudományos Bizottság c) Orvosi Bizottság d) Sportolói Bizottság e) Etikai és Fair Play Bizottság f) Nık a Sportban Bizottság g) Környezetvédelmi Bizottság h) Sajtó Bizottság i) Emlék- és Hagyományırzı Bizottság A MOB elnökei Berzeviczy Albert dr Széchenyi Imre dr Teleky Sándor gróf Andrássy Géza gróf Muzsa Gyula Prém Lóránd dr Jámbor Alajos Sebes Gusztáv Hegyi Gyula Egri Gyula Beckl Sándor dr Buda István Deák Gábor Schmitt Pál dr. A Magyar Paralimpiai Bizottság köztestület, kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısül. Az MPB feladatai elsısorban: a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság alapszabályában megállapított célkitőzések és feladatok végrehajtása, a sportolók paralimpiai játékokra történı felkészülésének, illetve részvételének szakmai elısegítése, a paralimpiai mozgalom fejlesztése, a paralimpiai játékok jelképeinek védelme, az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítése, együttmőködés az állami szervekkel, a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-bal és a nemzeti sportszövetségekkel a sport stratégiai fejlesztési céljainak megvalósításában. A Nemzeti Sportszövetség A Nemzeti Sportszövetség a sportról szóló évi CXLV. Törvény alapján létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkezı kiemelkedıen közhasznú köztestület. A szövetséget alkotó 65 szervezet a szövetség létrejötte után is megırizte szervezeti, mőködési és gazdasági önállóságát. A szövetség sporttevékenységet folytat az egészségmegırzés, a lakossági sport és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén A szövetség tagja lehet minden, általa nyilvántartásba vett sportági országos szakszövetség, azon országos sportszövetségek, amelyek adott sportágban, szakszövetség hiányában ellátják a szakszövetségi feladatokat, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ). A Nemzeti Sportszövetség Az NSSZ céljai: a magyar sport érdekeinek védelme, egységes sport lobbi kialakítása, a sport egységének megteremtése, a hazai sport sokszínőségének megırzése. tagjai tevékenységének összehangolása, közös érdekeik védelme 7

8 A Nemzeti Sportszövetség fıbb feladatai Gondoskodik az állami támogatásnak a szakszövetségek és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége közötti felosztásáról. Képviseli az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a MOB, a Nemzeti Szabadidısport Szövetség, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és más társadalmi szervezetek irányába a szakszövetségek közös érdekeit; Koordinálja a szakszövetségek tevékenységét; Sportszakmai, gazdasági, jogi és egyéb szolgáltatásokat nyújt tagjai részére; Együttmőködik a miniszterrel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Nemzeti Szabadidısport Szövetséggel a magyar sport fejlesztésében; Mőködteti a Sport Állandó Választott Bíróságot; Az NSSZ-hez kapcsolódó sportszövetségek Olimpiai tagszervezetek 37 db Nem Olimpiai tagszervezetek 38 db Együttmőködı sportszövetségek 11 db Az NSSZ támogatási rendszere 1. A különbözı világversenyeken elért helyezések értékpontjai (Olimpia, AGFIS Világjátékok, világbajnokság, EB) 2. Korosztályoknál alkalmazott szorzók 3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók 4. Egyéni sportágak versenyszámai, csapatsportágak 5. Az eseményen résztvevı országok száma szerinti szorzó 6. Az eredmények értékszorzói az eredmény elérését követı években Egyéb szervezetek Nemzeti Szabadidısport Szövetség Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége Sportszövetségek Országos Sportági Szakszövetségek Sportági Szövetségek Szabadidısport szövetség és fogyatékosok sportszövetsége Diák és fıiskolai-egyetemi sport sportszövetség A Szövetségek évi támogatása Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Magyar Hosszútávúszó Szövetség Magyar Hullámlovas és Kitesurf Szövetség Magyar Íjász Szövetség Magyar Jégkorong Szövetség Szövetség évi támogatás (Versenysport 24 Magyar Judo Szövetség elıirányzat) 25 Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Karate Szakszövetség Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség Magyar Asztalitenisz Szövetség* Magyar Kerékpársportok Szövetsége Magyar Atlétikai Szövetség Magyar Biliárd Szövetség Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség Magyar Birkózó Szövetség Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Magyar Bowling és Teke Szövetség Magyar BMX Cross és Triál Szövetség Magyar Bridzs Szövetség Magyar Kézilabda Szövetség Magyar Búvár Szakszövetség Magyar Kick-box Szövetség Magyar Curling Szövetség Magyar Korfball Szövetség Magyar Darts Szövetség Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Magyar Élet és Vízimentı Szövetség Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség 11 Magyar Erıemelı Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Evezıs Szövetség Magyar Lábtenisz Szövetség 13 Magyar Fallabda Szövetség Magyar Lovassport Szövetség Magyar Floorball Szövetség Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség 15 Magyar Gó Szövetség 16 Magyar Golf Szövetség 37 ÖSSZESEN Magyar Gyeplabda Szakszövetség

9 A Sportinformációs rendszer 166/2004. (V. 21.) Korm. Rendelet az állami sportinformációs rendszerrıl A rendelet hatálya a sportszervezeteknek, a versenyrendszert mőködtetı sportszövetségeknek, a sportköztestületeknek, a sportközalapítványoknak, a helyi önkormányzatoknak, a sportlétesítmények tulajdonosainak valamint a sportigazgatási szervnek az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladataira terjed ki. sportélet minden területérıl származó információk integrált rendszere célja egy országos kiterjedéső, az egész sporttársadalmat átölelı, átlátható adatbázis kialakítása, amelynek az adatait interneten keresztül bárki, bárhol elérheti A hivatal a sportszervezetek számára adatfeltöltési lehetıséget is biztosít január 16-tól nem részesülhet állami támogatásban az az adatszolgáltató, amely nem tett eleget az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének 9

A Magyar Sportirányítás rendszere

A Magyar Sportirányítás rendszere A Magyar Sportirányítás rendszere OKJ Sportszervezı A mindenkori irányító szervezet a sportfıhatóság 1777 Ratio Educationis; - szabályozta az oktatást, a felvilágosodás szellemében külön kitér a diákokra

Részletesebben

Sportmenedzsment 3. téma Testnevelő-edző II. évfolyam

Sportmenedzsment 3. téma Testnevelő-edző II. évfolyam Sportmenedzsment 3. téma Testnevelő-edző II. évfolyam A KLASSZIKUS SZERVEZETFELFOGÁS Környezeti hatások Belső adottságok STRATÉGIA A szervezet működése, vezetése Teljesítmény KÜLSŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK Politic

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Magyar Olimpiai Bizottság

A Magyar Olimpiai Bizottság A Magyar Olimpiai Bizottság A MOB törtt rténete A másodikm legidősebb hazai társadalmit egyesület, amely a Francia, a Görög, G az Amerikai, a NémetN éss az Ausztrál l Olimpiai Bizottság g után n hatodiknak

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016

AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 KITEKINTÉS, ELİZMÉNYEK Az evezés a világ egyik legelterjedtebb sportága. 131 ország tagja a Nemzetközi Evezıs Szövetségnek, a nyári olimpiai játékok 3.

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27.

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. 2. napirendi pont javaslat: A Magyar Olimpiai Bizottság 2014. évi költségvetésének elfogadása 1 Bevezetés: A Magyar Kormány

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. március 17. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az állami sportvezetés az állami sportvezetés feladatai

Az állami sportvezetés az állami sportvezetés feladatai Az állami sportvezetés az állami sportvezetés feladatai Budapest 2010. november 18. Állami feladatok jelenleg I. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Rövid történeti áttekintés Kialakulása Európában a világháborúkhoz szorosan kapcsolódik sport, mint a rehabilitáció eszköze Oktatási intézmények (vakok, mozgássérültek) 1903. Nyomorék Gyerekek Menhelye

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes. szerkezetben)

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes. szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. június 10. napjától Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 AZ EGYETEMES MAGYAR SPORT ALAPELVEI... 6 I. FEJEZET...

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/10377. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL FEJEZETI INDOKOLÁSOK II. kötet Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. május

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4038. számú törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. március 2015. évi törvény a sportról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások...

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások... TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2 3. A sportkoncepció alapelvei... 3 4. Alapfeladatok, prioritások... 4 5. Önkormányzati sportigazgatás... 5 6. A sport területei...

Részletesebben

SPORTIGAZGATÁSI ÉS SPORTJOGI ISMERETEK

SPORTIGAZGATÁSI ÉS SPORTJOGI ISMERETEK SPORTIGAZGATÁSI ÉS SPORTJOGI ISMERETEK JEGYZET (az OKJ-s sportszervező, -menedzser szakképzéshez) Készült az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság megbízásából Dr. Fazekas Attila 2009. Kézirat

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: Szövetség), sportági szakszövetség a Magyarországon mőködı, az atlétikai sportágban a sportági versenyrendszerben részt vevı

Részletesebben

Testnevelési és Sporttudományi Kar

Testnevelési és Sporttudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu S P O R T E D Z Ő S Z A K K É

Részletesebben

V. Nagy Sportágválasztó

V. Nagy Sportágválasztó V. Nagy Sportágválasztó Időpont: 2009. szeptember 18-19. Helyszín: Szervező: Szervezőiroda: Kapcsolat: Merkapt Maraton Sportközpont 1106 Budapest, Maglódi út 12/A. Merkapt Maraton Team Sportegyesület 1134

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl A Parlament által nagy többséggel elfogadott, a látvány-csapatsportok támogatásról szóló jogszabályok 2011. július 1-tól életbe léptek, hatályosak.

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 151. szám 37495 2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130.

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130. Határozati javaslat Tárgy : Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására I. SSz. Iktató szám/pályázó neve Pályázat címe Projekt összköltsége/ 1. VI.331/2014 A keresztény Nevelésért Alapítvány 2. VI.333/2014

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

*1000062453951* ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062453951* ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162453951* *162453951* ikt. szám: FPH79 /881-2 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-i ülésére Tárgy: 2008. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: 2010. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

/2013/EH Határozati javaslat

/2013/EH Határozati javaslat MOB Elnökségi ülés -2013. október 14. 7. napirendi pont: Döntés a "Fogyatékosok versenysportjának támogatása - 70 M Ft", valamint a "Speciális Világjátékokon történő részvétel támogatás - 16 M Ft" felosztásáról,

Részletesebben

MOB Elnökségi ülés - 2016. március 22. 3. napirendi pont: Döntés a Gerevich ösztöndíjakról. I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok

MOB Elnökségi ülés - 2016. március 22. 3. napirendi pont: Döntés a Gerevich ösztöndíjakról. I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok MOB Elnökségi ülés - 2016. március 22. 3. napirendi pont: Döntés a Gerevich ösztöndíjakról I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére Tárgy: 2009. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

ÉRDEKSZÖVETSÉGI. Módosítva (formailag): 2010. május 27. Marik Lászlóné elnök

ÉRDEKSZÖVETSÉGI. Módosítva (formailag): 2010. május 27. Marik Lászlóné elnök BÉKÉS MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGEK ÉRDEKSZÖVETSÉGI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y A Módosítva (formailag): 2010. május 27. Marik Lászlóné elnök 1 BÉKÉS MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGEK ÉRDEKSZÖVETSÉGI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 2.sz. melléklet VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI A VVNP Szervezıje a Janus Pannonius Múzeum, mely ellátja a Pályázat mőködtetésével kapcsolatos

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl

Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Tudnivalók a látványcsapat-sport

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS S p o r t o k t a t ó i t a n f o l y a m r a A Sportszövetségek Műhelye a Sportoktatásban (Stadion Kft.) az országos sportági szövetségekkel együttműködve sportoktatói tanfolyamot

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Pályázati adatlap. a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009.

Pályázati adatlap. a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009. Pályázati adatlap a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009. 1. A pályázó szervezet neve, székhelyének címe: 2. A pályázó szervezet vezetőjének neve, lakcíme, telefonszáma,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 2-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 4/2014. (II. 10.) Sporttal kapcsolatos részletes feladatok

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács munkájáról és

Részletesebben

157/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet. a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről

157/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet. a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről 157/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről A Kormány a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) feladat- és hatásköréről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

sportfejlesztési irányai és területei

sportfejlesztési irányai és területei A Magyar Olimpiai Bizottság sportfejlesztési irányai és területei 2012 A Magyar Olimpiai Bizottság sportfejlesztési irányai és területei Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A MOB szakmai tagozatainak fejlesztési

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Magyarország

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: 452-42/2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti-

Részletesebben