A Magyar Sportirányítás rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Sportirányítás rendszere"

Átírás

1 A Magyar Sportirányítás rendszere OKJ Sportszervezı 1777 Ratio Educationis; - szabályozta az oktatást, a felvilágosodás szellemében külön kitér a diákokra nézve veszélyes tevékenységformákra, mint az úszás és a korcsolyázás Népiskolai törvény Eötvös József; A következı tárgyakat kellett tanítani: "hit- és erkölcstan; anyanyelvi irálytan és irodalom; magyar nyelv; a harmadik évfolyamon kezdve a német nyelv; számvetés, hazai és egyetemes földrajz és történelem, természetrajz, természettan és vegytan; mezei gazdaság vagy ipartan, statisztika; köz-, magán és váltójog alapvonalai; könyvvitel; rajz a mértannal összhangzatba véve, és szépírás; ének; test- és fegyvergyakorlat". Sportegyesületek, sportszövetségek Nemzeti Torna Egylet 1863 Magyar Atlétikai Club 1875 MOB 1895 FTC 1899 MLSZ Országos Testnevelési Tanács (OTT) modern értelemben vett sporttámogatási rendszer lóverseny kincstári jövedelmének 2%-át fordítják az Országos Testnevelési Alapon keresztül a sportra. Elsı magyar sporttörvény 1921 évi LIII. testnevelésrıl Klebelsberg Kunó; - Minden vállalat, cég számára kötelezıvé tette alkalmazottai sportolásának biztosítását as évek a kultúrfölény gondolatának körében telnek; 1930-as évek növekszik a sportélet centralizációja; Háború után Szovjet mintára létrehozzák a tanácsokat, a MOB formálisan önálló, elnöke azonban azonos az állami sporthivatal elnökével Legfelsıbb Ötös Sporttanács NSB 1946 feladatai: Testnevelés és sport irányítása, fejlesztése Szervezze meg a sport fıhatóságait: Sport Fıtanács, MOB, Magyar Sportorvosi Tanács 1948 márc. 5. Országos Sporthivatal Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium alatt A magyar testnevelés és sport totális irányítása A sportlétesítmények a vállalatokkal együtt, vagy önállóan államosításra kerülnek (FTC Budapesti Kinizsi; MTK Vörös Lobogó; Kispest honvédség; Újpest rendırség, belügyi tárca); Országos Testnevelési és Sportbizottság a magyar sport aranykora Élsportbeli sikerek közötti évek talán a magyar élsport legeredményesebb idıszaka, aranykor az élsport felfokozott politikai szerepet kap Kétpólusú világrend (imperialisták gazdaságuk helyrehozatala; szocialista tábor látszateredmények a sporton keresztül); A magyar sportélet versenycentrikus, mert történelmi, politikai kényszerek miatt mindig bizonyítanunk kellett! OLIMPIA-CENTRIKUSSÁG 1

2 A sport Magyarországon nemzetgazdasági sikerágazatként van nyilvántartva; A sikerágazat köré kiépült egy mítosz: Magyarország g kis ország, de sportban nagyhatalom!? 1958 Magyar Testnevelési és Sporttanács; Magyar Testnevelési és Sportszövetség 1968 gulyáskommunizmus centralizált gazdasági mechanizmus liberalizációja, piacgazdasági elemek megjelenése a tervközpontú szocialista gazdasági rendszerrıl váltás egy szabályozott piacgazdaságra; 1973 Országos Testnevelési és Sporthivatal kettéválik az állami sportfıhatóság és a civil szektort képviselı MOB, bár a személyi perszonálunió fennmarad; Szervezeti rendszer Állami Ifjúsági és Sporthivatal összekapcsolódik az ifjúság- és sportpolitika; 1990 OTSH Országos Testnevelési és Sporthivatal, a második; 1989 évi II. tv. az egyesülési jogról szóló, az állampolgárok szabad egyesületalapítási alkotmányos joga; A sportegyesületek, sportszövetségek nem voltak felkészülve az autonóm mőködésre; Gazdasági krízis politikai, gazdasági, társadalmi rendszerváltás; A reprivatizáció a sportlétesítményeknél is elmaradt; A sport támogatási rendszere félállami, félpiaci mechanizmusok; A sportadósságok folyamatosan újratermelıdnek; 1996 évi LXIV. Törvény a sportról; - pl.: hivatásos, amatır versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs három hónapot meghaladó lejárt köztartozása, illetve, amelyik gazdasági társaság nem áll felszámolás alatt, 1999 jan. 1. Ifjúsági és Sportminisztérium - látja el a központi állami sportirányítási feladatokat évi új Sporttörvény; Gyermek Ifjúsági- és Sportminisztérium I. törvény a sportról Nemzeti Sporthivatal a sportvezetés elkészíti a Nemzeti Sportstratégiát; 2006 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Sport Szakállamtitkárság 2

3 Szervezeti rendszer 2000 Önkormányzati és Önkormányzati és Területfejlesztési Területfejlesztési Minisztérium Minisztérium Finanszírozás forrása Költségvetési korlát szerepe Tulajdonos jellemzıje Mőködési kerete A sport jellemzı szerepe Mőködési modellek a sportban A sportszektor két mőködési modelljének összevetése Állami modell Állami bevételek Puha költségvetési korlát Nincs valós tulajdonos Non-profit: társadalmi, egyesületi forma Politikai rendszer legitimálása, Közhangulat javítása Üzleti modell Üzleti bevételek Kemény költségvetési korlát Valós tulajdonos megléte Üzleti: gazdasági társasági forma Szolgáltatás a szórakoztató iparág részterületeként Forrás: András (2004): Üzleti elemek a sportban a labdarúgás példáján Az állam feladata EGY POLGÁRI TÁRSADALOMBAN NEM AZ ÁLLAM IRÁNYÍTJA A SPORTOT! a fıszerepet az autonóm sportszervezeteknek, sportszövetségeknek kell játszani, az állami sportszabályozás csak szubszidiárius (kiegészítı) jellegő; nem lehet az államot vezetı politikai elit propagandaeszköze a sport; a társadalomnak kell Nemzeti Sportstratégiával rendelkezni; az államnak segíteni, támogatni kell az autonóm sportmozgalmat, sportpénzek elköltését kell ellenırizni, piaci feltételeket kell teremteni, a piaci tökéletlenségeket kell korrigálnia; Az állam feladata 1) jogszabályi feltételek, szabályozó funkció 2) a sport állami támogatása 3) Részvétel a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttmőködésben 4) Sportlétesítmények létrehozása és fenntartása 5) A sport infrastruktúrájának kiépítése (sportszakember képzés, sportorvosi tevékenység, elısegíti a testkultúrális felsıoktatás feltételeinek biztosítását, támogatja a sporttudományi kutatásokat); 6) Hozzá kell járulnia a sporttal kapcsolatos önveszélyeztetı káros tendenciák (pl. dopping) csökkent kkentéséhez, hogy gondoskodjon a sportrendezvények biztonságáról, a sporthuliganizmussal szembeni fellépésrıl; 3

4 A Magyar Sport állami vezetése MINISZTER Varga Zoltán miniszter ÁLLAMTITKÁR Jauernik István államtitkár SPORT SZAKÁLLAMTITKÁR Dr. Simóka Beáta szakállamtitkár Országgyőlés megalkotja a sporttevékenység gyakorlásának feltételeit meghatározó törvényeket A Sport és Turisztikai Bizottság, mint állandó bizottság, az Országgyőlés törvénykezdeményezı, javaslattevı, véleményezı, ellenırzı szerve. A sport közalapítványok kuratóriumának tevékenységét a bizottság által megválasztott három-három személybıl álló felügyelı bizottság ellenırzi. A bizottság elnöke tagja a Nemzeti Sporttanácsnak. A kormány kialakítja a hosszú távú sportstratégiát, fejlesztési tervet, A Kormány az Országgyőlés döntései alapján: meghatározza a sport állami támogatásának alapvetı célkitőzéseit, rendszerét, módszereit, részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttmőködésben, elıkészíti és megköti a sporttal kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerzıdéseket, a nemzetközi sportszervezetek által megkívánt garanciát vállal a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezéséhez, 4

5 Az önkormányzati miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcsolatos kormányzati koncepciókra, programokra, közremőködik az aktív, mozgásgazdag szabadidıtöltéssel, az egészségmegırzéssel és - fejlesztéssel, valamint az egészségügy területén a megelızéssel összefüggı állami feladatok végrehajtásában, állami, önkormányzati és vállalkozói források bevonásával gondoskodik a sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós programokról, gondoskodik a sportágfejlesztési és mőhelytámogatási programok kidolgozásáról és megvalósításáról, az utánpótlásnevelés támogatásáról, a nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásáról, a fogyatékosok sportjával összefüggı állami feladatok ellátásáról kapcsolatot tart és együttmőködik a civil sportigazgatás szervezeteivel, valamint a sport területén mőködı egyéb érdekképviseleti szervekkel A Sport Szakállamtitkárság elıkészíti a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket, ellátja a sportcélú központi állami pénzeszközök elosztásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározza a pénzeszközök elosztásának részletes elıírásait, ellenırzi a pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetésérıl, együttmőködik a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-bal, az MPB-vel és a nemzeti sportszövetségekkel, kapcsolatot tart a sportközalapítványokkal és a sport területén mőködı érdekképviseleti szervekkel, kialakítja és mőködteti az állami sportinformációs rendszert, közremőködik a sportszakember-képzésben és továbbképzésben A Nemzeti Sporttanács a Kormány mellett mőködı javaslattevı, illetve véleményt nyilvánító testület, amelynek alapfeladata, hogy állást foglaljon, illetve ajánlásokat tegyen a magyar sport fejlesztésének stratégiai kérdéseiben A Tanács javaslatot dolgoz ki a sport állami támogatásának mértékére, az állami támogatás elosztásának elveire, arányaira és alapvetı irányaira. A Tanács elnökkel és társelnökkel együtt tizennyolc tagból áll. az egészségügyért felelıs miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelıs miniszter, az oktatásért felelıs miniszter, a MOB elnöke, az MPB elnöke, a nemzeti sportszövetségek elnökei, a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriumának elnöke, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, az Országgyőlés sportügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, a települési, illetve területi önkormányzatok országos szövetségei, a diáksport és a fıiskolai-egyetemi sport sportszövetségei, a testnevelı tanárok egyesületei jelöltje, a sportot támogató üzleti vállalkozások (Szponzorok Tanácsa) jelöltje, a Nemzet Sportolói által saját soraikból választott személy. Helyi Önkormányzatok meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, együttmőködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket, megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. segíti a területén tevékenykedı sportszövetségek mőködésének alapvetı feltételeit, közremőködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggı területi feladatokat, közremőködik a sport népszerősítésében Közalapítványok Wesselényi Miklós Sportközalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, Hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális közoktatási intézmények mőködéséhez és fejlesztéséhez, pályázati rendszer útján támogatást nyújthat sportegyesületeknek, valamint iskolai sportköröknek. kuratóriuma kilenc tagból áll, a tagok öt évre kapnak megbízást Közalapítványok Mezı Ferenc Sportközalapítvány gondoskodik a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedı sporteredmények elérésében közremőködı nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésérıl. kuratóriuma kilenc tagból áll, a tagok öt évre kapnak megbízást. 5

6 Köztestületek - MOB Céljai, feladatai NOB célkitőzések és feladatok végrehajtása Hazai és nki olimpiai mozgalom fejlesztése A versenyzık felkészítése Az olimpiai eszme ápolása, az olimpiai mozgalom elterjesztésének elısegítése Az ifjúság testi, erkölcsi, kulturális nevelésének elısegítése Fair play támogatása Részvétel a Sportösztöndíj-rendszer mőködtetésében Részvétel a Nemzeti Sporttanácsban Utánpótlás-nevelés támogatása Káros jelenségek elleni fellépés Olimpiai központok fejlesztésében közremőködés Kapcsolattartás a NOB-bal A MOB kizárólagos jogosultságai Sportágak és sportolók nevezése a téli és nyári játékokra, valamint a téli és nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokra Olimpiai zászló, jelképek, jelmondat, valamint az olimpia kereskedelmi és egyéb célú felhasználásának engedélyezése Állami támogatás felhasználása Elismerések alapítása és adományozása A MOB tagsága Nagykorú, büntetlen elıélető, magyar állampolgárok, akik: A NOB magyar tagjai, sportágak nemzetközi szövetségében elnöki vagy fıtitkári tisztséget betöltı magyar sportvezetık Országos sportági szakszövetségek és sportszövetségek delegáltjai Akiket a MOB felkér Lehet rendes tag szavazati joggal, és tiszteletbeli tag Ezen cím adományozásáról az elnökség javaslatára a közgyőlés dönt, illetve a NOB Érdemrend és a MOB Érdemrend tulajdonosai automatikusan aki három olimpiai ciklus alatt egy tisztségben választott vezetı tisztségviselıként dolgozott a magyar olimpiai mozgalomért A MOB tagjai 3-3 fıt delegál: Atlétikai, Birkózó, Judo, Evezıs, Kajak-kenu, Kézilabda, Korcsolya, Labdarúgó, Lovas, Ökölvívó, Öttusa, Sportlövı, Súlyemelı, Tenisz, Torna, Úszó, Vitorlás, Vívó, Vízilabda 2-2 fıt delegál: Asztalitenisz, Ijász, Kerékpáros, Kosárlabda, Mőugró, Ritmikus Gimnasztika, Röplabda, Taekwondo 1-1 fıt delegál: Baseball, BMX kerékpár, Curling, Gyeplabda, Hosszútávúszás, Jégkorong, Mountain Bike, Sí, Snowboard, Szinkronúszó, Szörf, Triatlon, Tollaslabda A MOB tagjai sorába delegáló egyéb szervezetek 3. Más szervezetek Helyi önkormányzatok 22 Budapest önkormányzata (3) Megyeszékhelyi városok önkormányzatai (10) Megyék önkormányzatai (9) 2. Sportegyesületek (SOSZ javaslata alapján) Írott és elektronikus sajtó 5 5. A NOB magyar tagjai 2 6. Olimpiai sportágak Nemzetközi Szövetségének elnöke/fıtitkára 1 7. A MOB elnökségének meghívása alapján 12 Olimpiai Bajnokok Klubja (11) Magyar Egyetemi és Fıiskolai Sportszövetség (1) Magyar Diáksport Szövetség (1) Magyar Sportorvosi Társaság (1) Országos Sportegészségügyi Intézet (1) Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (1) Magyar Olimpiai Akadémia (1) Magyar Testnevelı Tanárok Országos Szövetsége (1) Magyar Edzık Társasága (1) A Nemzet Sportolója (2) NUPI (1) Olimpiai Központok (1) A MOB tagság számszerinti összesítıje C/1 Olimpiai érmes szakszövetségek 19x3= 57 C/2 Olimpiai IV-VI. helyezett szakszövetségek 8x2= 16 C/3 Olimpiai szakszövetségek 11x1= 13 Szakszövetségek összesen: 86 D/1 Helyi önkormányzatok 22 D/2 Sportegyesületek 16 D/3 Más szervezetek 23 D/4 Írott és elektronikus sajtó 5 D/5 A NOB magyar tagjai 2 D/6 Olimpiai sportágak Nemzetközi Szövetségének elnöke/fıtitkára 1 D/7 MOB elnökségének meghívása alapján 12 Egyéb szervezetek összesen 81 MOB TAGLÉTSZÁM 167 fı 6

7 A Bizottságok Olimpiai Központnak minısül Állandó bizottságok a) Gazdasági Bizottság b) Szakmai és Tudományos Bizottság c) Orvosi Bizottság d) Sportolói Bizottság e) Etikai és Fair Play Bizottság f) Nık a Sportban Bizottság g) Környezetvédelmi Bizottság h) Sajtó Bizottság i) Emlék- és Hagyományırzı Bizottság A MOB elnökei Berzeviczy Albert dr Széchenyi Imre dr Teleky Sándor gróf Andrássy Géza gróf Muzsa Gyula Prém Lóránd dr Jámbor Alajos Sebes Gusztáv Hegyi Gyula Egri Gyula Beckl Sándor dr Buda István Deák Gábor Schmitt Pál dr. A Magyar Paralimpiai Bizottság köztestület, kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısül. Az MPB feladatai elsısorban: a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság alapszabályában megállapított célkitőzések és feladatok végrehajtása, a sportolók paralimpiai játékokra történı felkészülésének, illetve részvételének szakmai elısegítése, a paralimpiai mozgalom fejlesztése, a paralimpiai játékok jelképeinek védelme, az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítése, együttmőködés az állami szervekkel, a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-bal és a nemzeti sportszövetségekkel a sport stratégiai fejlesztési céljainak megvalósításában. A Nemzeti Sportszövetség A Nemzeti Sportszövetség a sportról szóló évi CXLV. Törvény alapján létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkezı kiemelkedıen közhasznú köztestület. A szövetséget alkotó 65 szervezet a szövetség létrejötte után is megırizte szervezeti, mőködési és gazdasági önállóságát. A szövetség sporttevékenységet folytat az egészségmegırzés, a lakossági sport és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén A szövetség tagja lehet minden, általa nyilvántartásba vett sportági országos szakszövetség, azon országos sportszövetségek, amelyek adott sportágban, szakszövetség hiányában ellátják a szakszövetségi feladatokat, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ). A Nemzeti Sportszövetség Az NSSZ céljai: a magyar sport érdekeinek védelme, egységes sport lobbi kialakítása, a sport egységének megteremtése, a hazai sport sokszínőségének megırzése. tagjai tevékenységének összehangolása, közös érdekeik védelme 7

8 A Nemzeti Sportszövetség fıbb feladatai Gondoskodik az állami támogatásnak a szakszövetségek és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége közötti felosztásáról. Képviseli az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a MOB, a Nemzeti Szabadidısport Szövetség, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és más társadalmi szervezetek irányába a szakszövetségek közös érdekeit; Koordinálja a szakszövetségek tevékenységét; Sportszakmai, gazdasági, jogi és egyéb szolgáltatásokat nyújt tagjai részére; Együttmőködik a miniszterrel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Nemzeti Szabadidısport Szövetséggel a magyar sport fejlesztésében; Mőködteti a Sport Állandó Választott Bíróságot; Az NSSZ-hez kapcsolódó sportszövetségek Olimpiai tagszervezetek 37 db Nem Olimpiai tagszervezetek 38 db Együttmőködı sportszövetségek 11 db Az NSSZ támogatási rendszere 1. A különbözı világversenyeken elért helyezések értékpontjai (Olimpia, AGFIS Világjátékok, világbajnokság, EB) 2. Korosztályoknál alkalmazott szorzók 3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók 4. Egyéni sportágak versenyszámai, csapatsportágak 5. Az eseményen résztvevı országok száma szerinti szorzó 6. Az eredmények értékszorzói az eredmény elérését követı években Egyéb szervezetek Nemzeti Szabadidısport Szövetség Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége Sportszövetségek Országos Sportági Szakszövetségek Sportági Szövetségek Szabadidısport szövetség és fogyatékosok sportszövetsége Diák és fıiskolai-egyetemi sport sportszövetség A Szövetségek évi támogatása Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Magyar Hosszútávúszó Szövetség Magyar Hullámlovas és Kitesurf Szövetség Magyar Íjász Szövetség Magyar Jégkorong Szövetség Szövetség évi támogatás (Versenysport 24 Magyar Judo Szövetség elıirányzat) 25 Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Karate Szakszövetség Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség Magyar Asztalitenisz Szövetség* Magyar Kerékpársportok Szövetsége Magyar Atlétikai Szövetség Magyar Biliárd Szövetség Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség Magyar Birkózó Szövetség Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Magyar Bowling és Teke Szövetség Magyar BMX Cross és Triál Szövetség Magyar Bridzs Szövetség Magyar Kézilabda Szövetség Magyar Búvár Szakszövetség Magyar Kick-box Szövetség Magyar Curling Szövetség Magyar Korfball Szövetség Magyar Darts Szövetség Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Magyar Élet és Vízimentı Szövetség Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség 11 Magyar Erıemelı Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Evezıs Szövetség Magyar Lábtenisz Szövetség 13 Magyar Fallabda Szövetség Magyar Lovassport Szövetség Magyar Floorball Szövetség Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség 15 Magyar Gó Szövetség 16 Magyar Golf Szövetség 37 ÖSSZESEN Magyar Gyeplabda Szakszövetség

9 A Sportinformációs rendszer 166/2004. (V. 21.) Korm. Rendelet az állami sportinformációs rendszerrıl A rendelet hatálya a sportszervezeteknek, a versenyrendszert mőködtetı sportszövetségeknek, a sportköztestületeknek, a sportközalapítványoknak, a helyi önkormányzatoknak, a sportlétesítmények tulajdonosainak valamint a sportigazgatási szervnek az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladataira terjed ki. sportélet minden területérıl származó információk integrált rendszere célja egy országos kiterjedéső, az egész sporttársadalmat átölelı, átlátható adatbázis kialakítása, amelynek az adatait interneten keresztül bárki, bárhol elérheti A hivatal a sportszervezetek számára adatfeltöltési lehetıséget is biztosít január 16-tól nem részesülhet állami támogatásban az az adatszolgáltató, amely nem tett eleget az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének 9

A Magyar Olimpiai Bizottság

A Magyar Olimpiai Bizottság A Magyar Olimpiai Bizottság A MOB törtt rténete A másodikm legidősebb hazai társadalmit egyesület, amely a Francia, a Görög, G az Amerikai, a NémetN éss az Ausztrál l Olimpiai Bizottság g után n hatodiknak

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-i ülésére Tárgy: 2008. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 2. szám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. évi 2. szám Komárom-Esztergom megye 2010. február TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Az állami sportfinanszírozás új útjai

Az állami sportfinanszírozás új útjai Az állami sportfinanszírozás új útjai Doktori értekezés Váczi János Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil. Nyerges Mihály egyetemi docens, CSc. Hivatalos bírálók: Dr. Doncsesz

Részletesebben

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 151. szám 37495 2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/32-13 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 19.-ei ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/91-12 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23.-ai ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2011 2014 1 Tartalom 1. Alapelvek 3.oldal 2. Az önkormányzat szerepvállalása. 5.oldal a, Óvodai, iskolai testnevelés 5.oldal b, Diáksport 6.oldal c, Utánpótlás nevelés

Részletesebben

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés SPORTKONCEPCIÓ 1. Bevezetés Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegő feladatainak csökkenése, valamint a sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelısségét az

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/print?w=1 1 / 14 2011.11.23. 15:07 1 Ügyiratszám : T-2011/54 1 Érkezett : A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kelen Sport Club Kelen SC A kérelmezı

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Társaságunk helyzete, feladatai a versenysportban

Társaságunk helyzete, feladatai a versenysportban 2011/1 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Túlzás nélkül mondhatjuk: bomba meglepetéssel rajtolt számunkra a nemzetközi színtereken az idei esztendô Arn Gréta jóvoltából. A kiváló teniszezô hölgy menet közben

Részletesebben

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009.

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. A Zala Megyei Közgyûlés Hivatala és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése hivatalos kiadványa. Szerkesztette: Kámán Ferenc címzetes vezetõ fõtanácsos

Részletesebben

Útban a Sportoló Nemzet felé

Útban a Sportoló Nemzet felé Útban a Sportoló Nemzet felé Sport Szakállamtitkárság Budapest, 2008 Sport_repi_v4.indd 1 2008.01.10. 10:46:13 Készült: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságán Összeállította:

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására Pásztó Városi Önkormányzat 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-142/2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Város Sportfejlesztési

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK I. A MOB SPORTIGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 3 1. OLIMPIAI VERSENSPORT OSZTÁLY 3 2. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI OSZTÁLY 6 3. SZAKMAI TAGOZATOK

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013.

KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013. KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI... 3 2.1. AZ EURÓPAI UNIÓS SPORTPOLITIKA ALAPELVEI... 3 2.2. AZ ORSZÁGOS SPORTPOLITIKA

Részletesebben

2004.évi I. törvény indoklás

2004.évi I. törvény indoklás 2004.évi I. törvény indoklás ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS...3 A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA...6 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...6 Az 1. -hoz...6 A 2. -hoz...7 A 3. -hoz...7 A 4. -hoz...8 AZ AMATR SPORTOLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK...8

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése: Murainé Szakáts Ildikó Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése A követelménymodul megnevezése: Tanfolyamszervezés és -vezetés A követelménymodul száma: 0081-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben