EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 26-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. november 26-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c."

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 26-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat Edelény város területén működő közoktatási intézmények működési körzetének, az óvodák nyitvatartási idejének meghatározása és a sorsolás útján történő szabad intézményi helyek betöltéséről szóló, módosított 2/2007. (II.1.) Ök. számú rendelet módosítására. 2./ Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetés teljesítésérének állásáról. 3./ A évi költségvetési koncepció megvitatása és elfogadása. 4./ A Képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyása. 5./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felmérésről. 6./ Egyebek. Zárt ülés. E d e l é n y, november 26. Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Kiss András, Lázár István, Lukács András, Magyar Árpádné, Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselők Igazoltan távol: Varga Ferenc képviselő Tanácskozási joggal jelen volt: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Farkas László osztályvezető Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője 241./ és 254./ számú előterjesztésnél: Szlifka Béla vezető-tanácsos Németh András alpolgármester Molnár Oszkár polgármester távollétében - köszönti az ülés résztvevőit, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 fős képviselő-testületből 16 fő jelen van, később érkezik Molnár Oszkár polgármester, így a képviselő-testület létszáma 17 fő lesz. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a 254./ sorszámú előterjesztést napirendre felvenni. A javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - javasolja a módosítással együtt - az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosítással együtt - 16 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Javaslat Edelény város területén működő közoktatási intézmények működési körzetének, az óvodák nyitvatartási idejének meghatározása és a sorsolás útján történő szabad intézményi helyek betöltéséről szóló, módosított 2/2007. (II.1.) Ök. számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester

3 2./ Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetés teljesítésérének állásáról. Előadó: polgármester 3./ A évi költségvetési koncepció megvitatása és elfogadása. Előadó: polgármester 4./ A Képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyása. Előadó: polgármester 5./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felmérésről. Előadó: polgármester 6./ Egyebek. Zárt ülés. 1./ Napirendi pont tárgya: 2 Javaslat Edelény város területén működő közoktatási intézmények működési körzetének, az óvodák nyitvatartási idejének meghatározása és a sorsolás útján történő szabad intézményi helyek betöltéséről szóló, módosított 2/2007. (II.1.) Ök. számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 241./ sorszám alatt.) Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a rendelet-tervezetet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 32/2008. (XI.27.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET EDELÉNY VÁROS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KÖRZETÉNEK, AZ ÓVODÁK NYITVATARTÁSI IDEJÉNEK MEGHATÁROZATÁSA ÉS A SORSOLÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ SZABAD INTÉZMÉNYI HELYEK BETÖLTÉSÉRŐL SZÓLÓ, MÓDOSÍTOTT 2/2007. (II.1.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4 2./ Napirendi pont tárgya: 3 Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetés teljesítésérének állásáról. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 242./ és 242/1., 242/2. sorszám alatt.) Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a napirendet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a tájékoztató tartalmazza az önkormányzat gazdálkodásának első hármonegyed éves időszakában a költségvetési előirányzatok időarányos alakulását, a tartalékok, a hiány összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. Az év közben a feladatellátás során felmerülő szükséges előirányzat-módosítási javaslatok alapján végrehajtott rendeletmódosítások következtében a költségvetési bevételek előirányzatának eredeti főösszege ,- eft-tal ,- eft-ra növekedett, a kiadási előirányzat eredeti főösszege ,- eft-tal növekedve ,- eft-ra módosult. A végrehajtott előirányzat-korrekciók eredményeként a módosított költségvetési bevételi előirányzat 8,4 %-kal, míg a kiadási előirányzat 5,7 %-kal haladja meg a évi költségvetési rendeletben rögzített eredeti tervszámok összegét. Az elmúlt háromnegyed év vonatkozásában az önkormányzat gazdálkodását pénzforgalmi teljesítések alapján értékelik, amelyek információt adnak a költségvetési év hátralévő időszakának várható teljesítéséről, illetve a működőképesség megőrzéséhez szükség esetén a további intézkedési terv megalkotásához. A bevételeket elemezve megállapítható, hogy az önkormányzat összbevétele időarányosan 81,9 %-ban teljesült. Ezen belül az intézményi működési bevételek 84,8 %, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 95,6 %, az önkormányzat sajátos működési bevétele 81,1 %, az önkormányzat költségvetési támogatása 78,9 %, a támogatásértékű bevételek 74,8 %, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 99,6 %, a pénzforgalom nélküli bevételek 101,3 %. A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy az önkormányzat összkiadása időarányosan 64,7 %-ban teljesült. Ezen belül a működési kiadások 72,0 %, a felújítások 32,6 %, a beruházási kiadások 92,2 %, az államháztartáson kívülre végleges pénzátadás 101,9 %, a hosszúlejáratú hitel kamata 96,8 %. A költségvetési előirányzatok teljesítési adatai azt mutatják, hogy a meghatározott feladatok jelentős része időarányosan teljesült, az intézményhálózat működésének feltételei óvatos, átgondolt, takarékos gazdálkodás mellett biztosítottak voltak. A költségvetési év hátralévő feladatainak teljesülése biztosítottnak látszik. Összegezve: a bizottság az önkormányzat évi első háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

5 4 Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - elmondja, hogy amikor a képviselő-testület elfogadta a évi költségvetést, tudták, hogy egy nagyon feszes gazdálkodással lehet az évet végigvinni, amit sajnos ebben az évben is folytatni kell. Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 282/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3./ Napirendi pont tárgya: A évi költségvetési koncepció megvitatása és elfogadása. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 243./ és 243/1. sorszám alatt.) Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a napirendet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy az államháztartási törvény 36.(1) bekezdésének d) és e) pontjai szerint a költségvetési törvényjavaslatnak be kell mutatnia a költségvetési törvény legfontosabb társadalmi és gazdasági hatásait és értékelni kell a költségvetési évet megelőző időszak gazdasági, költségvetési folyamatait. Az Állami Számvevőszék jelentését idézve: Az államháztartási egyensúly fenntarthatóságát biztosító, a gazdasági növekedést élénkítő, az adóterheket mérséklő, valamint a foglalkoztatást ösztönző intézkedések, változások évre, illetve a középtávú költségvetési tervezés időszakára érvényes gazdasági hatásainak számszerű, összefoglaló bemutatása a törvényjavaslatban nem szerepel. Ezek alapján a évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető szabályozásokat nem tartalmaz. A törvényjavaslat indokolása megállapítja, hogy az önkormányzati rendszerben sincs elmozdulás.

6 5 A közszolgáltatások színvonalának javítását a források szűkössége, a hatékonyságának növelését azonban a szolgáltatásszervezési és finanszírozási gondok továbbra is gátolják. Az állami és önkormányzati feladatok és azok forrásainak több éve szorgalmazott felülvizsgálata nem történt meg, a köztük lévő összhang nem javult. A korábbi években sorozatosan elmulasztott költségvetési-szerkezeti megújítás elmaradásából következően jelen helyzetben ismételten csak a fűnyíró elvű szűkítést alkalmazza a kormány. A módosító javaslat hatására az önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető állami támogatások, hozzájárulások és személyi jövedelemadó együttes összegét 151,9 Mrd Ft-tal szűkítette a szeptember végi költségvetési tervezéshez képest. A normatív hozzájárulások évre tervezett összes előirányzat csökkenése látható. Néhányat említve: a településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok normatívája 1.430,- Ftról 1.057,- Ft/főre, azaz 26 %-kal, az okmányiroda működési kiadásai esetében 513,- Ft-ról 324,- Ft/ügyiratra, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább ,-Ft-ról ,- Ft-ra, a gyámügyi igazgatási feladatok esetében 280,- Ft-ról 270,- Ft/főre, a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok vonatkozásában 1.135,- Ft-ról, 1.061,- Ft/főre, azaz 6,6 %-kal csökkent a támogatás. Az előző években kialakított támogató szolgáltatás és közösségi ellátások jogcímeket a évi javaslat megszünteti, mivel ezeket a jogszabály nem sorolja az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé. Az időskorúak nappali intézményi ellátásához biztosított normatív hozzájárulás elszámolása során az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített létszámot veheti figyelembe az intézményfenntartó, és nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. A fajlagos összeg ugyanakkor az így kiszámított létszám figyelembevételével nem nyújt fedezetet az étkeztetésre és az ellátottaknak biztosított egyéb ellátásokra, továbbá az állandó költségekre. Az előző évhez hasonlóan a törvényjavaslat az időskorúak otthoni ápoló, gondozó ellátásához kapcsolódó normatívát differenciált mértékben, az egy főre eső jövedelem figyelembevételével állapítja meg. A normatíva ez esetben ,- Ft-ról ,- Ft/főre, azaz 2 %-kal csökkent. A törvénytervezet továbbra sem támogatja az emelt színvonalú bentlakásos ellátás férőhelyeinek bővítését. A normatíva itt ,- Ft-ról ,- Ft/főre, azaz 3 %-kal csökkent. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcím fajlagos összege ,- Ft-ról ,- Ft-ra (3 %-kal) csökkent. A kormány ugyanakkor jövőre indítja az Új Tudás Műveltséget Mindenkinek programot, amelynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ebben a közoltatást érintően a pedagógus pálya fontosságának anyagi elismerését, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltté tételét a rendszeres óvodába járatásban, a védőnői, bölcsődei és az óvodai hálózat fejlesztését irányozták elő szeptember 1-jétől 3 éves kortól valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítani kell az óvodai ellátást, szeptember 1-jétől pedig valamennyi óvodai felvételi igényt ki kell elégíteni. (jelenleg országosan óvodáskorú gyermek nem jár óvodába.) Ennek ellenére a bölcsődei normatíva ,- Ft-ról ,- Ft/főre csökkent, mint közoktatási alap-hozzájárulás ,- Ft-ról ,- Ft//teljesítménymutató/évre, azaz 4 %-kal csökkent. Országosan az önkormányzatok eladósodása nő, mely jelenség mögött az alulfinanszírozás áll.

7 6 A közfoglalkoztatás bővítését államháztartási többletforrás nélkül, a jelenleg rendelkezésre álló kereten felül a segélykeret egy részének erre a célra történő átcsoportosításával kívánja a törvényjavaslat megteremteni. A javaslatban az új rendszer pénzügyi feltételei nem biztosítanak forrást az önkormányzatok részére a foglalkoztatott létszám-növekedéséből adódó járulékos költségekre (munkavédelmi oktatás, munkaruha és egyéb dologi kiadások), ami akadályozhatja a program helyi megvalósítását. Az önkormányzatokra háruló költségeknél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közhasznú munka beolvad a közcélú foglalkoztatásba, miközben a közhasznú munkánál 30 %-os önrésszel kellett hozzájárulniuk. Összegezve: a koncepció a forráslehetőségeket és az irányelveket mutatja meg, mely alapján az előterjesztés határozati javaslatát a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Hernádi Attiláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy kerüljön be a 4./ pontba az egyházak támogatása. Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Lukács András képviselő két dologban kíván szólni. Véleménye szerint elírás lehet az előterjesztés 12. oldalán, ahol az anyag a kistérség kérdésével foglalkozik, itt a munkatervezet átvilágításának szükségességéről szól. Úgy gondolja, hogy itt munkaszervezetről lehet szó. A másik, hogy az önkormányzat területén is abszolút egyértelmű, hogy a közszférát érintő megszorítások hatásai is érzékelhetők lesznek, ezért úgy gondolja, hogy megkövetel tőlük is legalább gesztus értékű intézkedést. Azt szeretné kezdeményezni, hogy a évi végleges költségvetés összeállításánál mutasson az képviselő-testület is példát és legyen szolidáris azokkal a köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal, akiknek a bére nem emelkedik, hanem valószínűleg csökkenni fog, ezért a képviselő-testület tagjai, a tisztségviselők a évi tiszteletdíjuk, illetve illetményük 10 %-áról mondjanak le és hagyják a költségvetésben olyan feladatokra, amelyek nagyon fontosak. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - az első felvetésre elmondja, hogy az anyagban valóban elírás történt, helyesen munkaszervezetről van szó. Azzal egyetért, hogy a közszférában komoly megszorítások várhatók a jövő évi költségvetésben, és szinte minden területen elvonások lesznek, ezért nem lehet azt mondani, hogy a jövő évben a városnak a működését 100 %-osan tudják majd biztosítani. Valószínűsíti, hogy az önkormányzat működési hitel felvételére fog kényszerülni. Arra a felvetésre reagálva, hogy a képviselők mondjanak le tiszteletdíjuk 10 %-ról, elmondja, ők, akik ebben a testületben vannak, a legkevésbé okozói annak, hogy egy ilyen javaslat vetődjön fel. Magyar Árpádné képviselő úgy gondolja, hogy ha a miniszterek is lemondanak 50 %- ról, akkor majd ez a testület is le fog mondani a tiszteletdíjuk 10 %-áról.

8 7 Dr.Daher Pierre képviselő azt a kérdést fogalmazta meg, hogy ha valaki lemond a tiszteletdíjról, azt számfejtik-e vagy nem? Adózás szempontjából megjelenik-e? Száz Attiláné osztályvezető válasza, hogy ha csak egy képviselő mond le, akkor számfejteni kell, mert ez rendeletben elfogadott, egységes összegű tiszteletdíj. Dr.Daher Pierre képviselő elmondja, hogy szívesen lemondana a tiszteletdíjáról, de az a baj, hogy jelentkezik nála bevételként és év végén személyi jövedelemadót az állam kéri tőle. Nagy Béláné képviselő elmondja, hogy nagyon szívesen lemondana a 10 %-ról, de ő már nem 10 %-ról mondott le a 2 év alatt. Összeszámolta, hogy két éves ténykedése alatt egy éves tiszteletdíját adta oda körzetében olyan cél megvalósítására, mint például a temető kerítésének megépítése és csak erre 100 ezer forint támogatást adott, pluszban még 200 ezer forintot. Ő is azon a véleményen van, hogy ha majd a miniszterek, államtitkárok lemondanak milliókról, akkor majd ők is lemondanak, de szerinte a példát fent kell kezdeni a nagy pénzekkel. Baricska Jánosné képviselő elmondja, felvetődik a kérdés, hogy mi történik folyamatosan és miért van az önkormányzat ilyen helyzetben. Példaként hozta, hogy 2002-ben a normatíva, amiből dolgozik a szociális otthon, 739 eft volt egy főre, ami azt jelenti, hogy ebből kell megoldani az intézménynek az alkalmazottak bérét és egyéb dologi kiadásokat. Ebben az időszakban a gáz 31,- Ft körül volt, a mostani normatíva a törvénytervezetben 685,- eft. Ezek után azt kérdezi képviselő úrtól, hogy lehet ezt megoldani hatszoros gázáremelés mellett megoldani az intézmény működését, amikor ,- Ft körül van a gáz köbmétere. Az eredeti ok véleménye szerint itt van arra kérdésre válaszolva, hogy miért vannak ilyen helyzetben. Kérdés az is, hogy miért nem az inflációs mértéket tették rá a normatívára, mint az előző ciklus kormányzata, amikor a költségvetési normatívát mindig megemelte az infláció mértékével. Az intézmények normatívája arra sem elegendő, hogy a működést fedezzék, nem hogy felújítsák. Véleménye szerint inkább erről kellene beszélni, és ha egy olyan állásfoglalás születne képviselő úr részéről, hogy ezt felfelé közvetítené, hogy mi van itt lent és mi hangzik el, hogyan vélekednek, akkor talán előbbre haladhatnának. Kiss András képviselő elmondja, hogy a költségvetési koncepciót részletesen áttanulmányozva, és figyelemmel az országos költségvetés fő irányszámaira, nem csak azt kell kijelenteni, hogy csak a közszféra a vesztese a évi költségvetésnek. Ehhez hozzá kell venni a felsőoktatást, az önkormányzatokat, a nyugdíjasokat. Véleménye szerint a körzeti képviselők, akik a körzetekben nyertek és nem listáról kerültek be, ezeknek a képviselőknek valamennyire fejleszteni kell a választókörzetekben, a lakosok igényeire oda kell figyelni, és lehetőleg teljesíteni kell, megpróbálni azt, hogy a város költségvetésébe beépüljön. A listás képviselők nem tartoznak egyik választókörzetnek sem felelősséggel, azoknak nem kell letenni semmit, csak lényegében megjelenni a testületi ülésen. Sajnos sok mindent nem tudnak megcsinálni a körzetekben, ezért azt kéri, hogy ne mondjon már le a tiszteletdíja 10 %-áról, mert ő szeretne az év végén elszámolni, hogy a körzetére a tiszteletdíjából mennyit költött.

9 8 Az biztos, hogy nem 10 % lesz, nem gesztust akar és jópofáskodni, bedobni a televízió előtt, hogy milyen jópofa gyerek vagyok. Ő igen is tenni akar, mert van egy körzete, ahol járdát kellene építeni, kátyúzni az utcákat, átereszeket rendbe tenni, csapadékvíz elvezetést kell megoldani, mert erre nincs pénz. A körzet képviselői azért is összefogtak, hogy facsemetéket ültessenek saját költségükön, amit szeretnének majd tovább folytatni. Bartók Jánosné képviselő a költségvetés kapcsán elmondja, hogy nagyon felháborítónak tartja, hogy csökkentik a normatívákat, hiszen eddig is nehéz volt az intézményeket működtetni. Mindenki tudja, hogy egy intézményt mennyire nehéz működtetni egy csontig lefaragott költségvetésből, hiszen eddig is annyira szűkösen tudták beosztani a pénzt. Meg kellett gondolni, hogy hová teszik a pénzt, hiszen a gázára sem ennyivel volt betervezve a költségvetésbe és jövőre még nehezebb lesz. A másik, ami véleménye szerint nagy feszültséget fog eredményezni a társadalom egyes rétegei között, ez a beóvodázási támogatás, vagyis ,- Ft-tal fogják támogatni a halmozottan hátrányos gyermekek szüleit, akik 3 éves korukban beíratják gyermekeiket az óvodába. Ez egy társadalmi rétegen belül is konfliktust fog okozni. Vattay Béla képviselő a telekértékesítésekkel kapcsolatban elmondja, az anyagban az olvasható, hogy a Dankó Pista úti telkek hasznosítására egyéb lehetőséget kell keresni. Kérdése, hogy erre milyen más lehetőség van? A kötvénnyel kapcsolatban azt szeretné tudni, hogy a válság miatt a kamatfizetés mennyire fogja terheli az önkormányzatot a következő időszakban. Tudja, hogy ezt nehezen lehet tervezni. A felvetett 10 %-os tiszteletdíj csökkentés véleménye szerint egy gesztus értéknél nem jelentene többet. Reagálva Kiss András képviselő azon véleményére, hogy vannak a listás és az egyéni körzetből bekerült képviselők, és ez utóbbinak vannak csak szerinte feladatai, ilyet nem volna szabad mondania, mert ha mérlegre állnak akkor a listások is vannak olyanok, mint akik a körzetből jutottak be. Ez egy feszültség gerjesztés, és úgy gondolja, hogy semmi értelme a szembeállításnak, annál is inkább, mert pl. Túl az Óperencián Egyesületből ketten jutottak be 840 szavazattal. Magyarul, ezt a várost képviseli a körzeti és a listás képviselő is. Kéri, hogy ilyen megjegyzés ne hangozzon el. Elmondja, hogy ő 22 éve foglalkozik kereskedelmi tevékenységgel ebben a városban, és ha megkeresték bármilyen rendezvény támogatásával, mindig igyekezett támogatást nyújtani, ebben az évben is közel ,- Ft értékű ajándékot adott. Felvetette, hogy a listás képviselők miért nem lettek megszólítva, amikor a facsemetéket ültették, ők is hozzájárultak volna a költségekhez. Úgy gondolja, hogy inkább egymást kellene erősíteni, mint szembeállni egymással. Kiss András képviselő úr is volt korábban listás képviselő, de ilyen megjegyzést nem hallott körzeti képviselőtől, ezért visszautasítja azt, amit mondott. Magyar Árpádné képviselő úgy gondolja, hogy mivel a közalkalmazottaktól és a köztisztviselőktől elvették a 13. havi bért, így meg van már a 10 %. Azt kéri az MSZP-s képviselőktől, hogy értessék meg az emberekkel azt, hogy miért nem csökkennek az árak annak ellenére, hogy az utóbbi időben a benzin ára folyamatosan csökken.

10 9 Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy oka fogyottá vált hozzászólásának egyik része, mert Vattay Béla képviselő úr logikusan átgondolva fogalmazta meg. Ő inkább arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy olyan dolgon kezdtek el vitázni, amelynek semmi értelme nincs. Az SZMSZ szabályozza azt, hogy előterjesztéshez milyen módon lehet tenni módosító indítványt. Nincs ilyen módosító indítvány, tehát ez egy bedobott, hangulatkeltési dolog volt, mert ha valaki komolyan gondolja, az előterjesztés formájában hozza. Azt kéri, hogy térjenek vissza a napirendhez. Baricska Jánosné képviselő egyetért azzal, hogy térjenek vissza a napirendhez, de még szükségesnek tart egy mondatot megfogalmazni Vattay Béla képviselő úrnak, hogy ha az összesen leadott szavazatokhoz viszonyítja, 800 valamennyi szavazata volt a Túl az Óperencián Egyesületnek, de a 4-es körzet képviselője egymaga 480 szavazatot kapott. Nem biztos, hogy a leadott szavazatok alapján kell ezt a vitát eldönteni. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a napirend felett a vitát lezárja. A Dankó Pista úti telek hasznosításával kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy folyamatosan keresik a lehetőséget, az önkormányzatot is megkeresték telekvásárlás ügyében. Azt viszont tudni kell, hogy jelenlegi helyzetben a lakásépítés szűkülni fog, amely világ tendencia, nem csak magyar. Jó hír, hogy ennek ellenére a vásártéren 14 telket értékesítettek, vannak további érdeklődők is, ezért javasolni fogják, hogy hosszabbítsák meg a 10 %-os telekvásárlási kedvezményt a jövő évben is. Véleménye szerint a Dankó Pista úton nagyon nehéz új befektetés nélkül olyan lehetőséget teremteni, amely egy jól hasznosítható ingatlanbefektetést ösztönözne. Ezen a helyen vannak még olyan házak, amit az önkormányzatnak ki kellene sajátítania és így egy domináns helye maradna Edelényben a Dankó Pista út. A kötvényt illetően tény, hogy pénzügyi világválság van, és talán a magyar pénzügyi helyzet sokkal veszélyesebb, mint Európában az összes többi országé, vagy egynéhány országéhoz hasonló. Annak idején svájci frankban bocsátották ki a kötvényt, amely azért is veszélyes, mert Magyarországon még mindig forint a fizetőeszköz, emiatt árfolyam-kockázattal kell számolni. Most a svájci jegybank csökkentette az alapkamatot, és talán ez remény-sugár lehet. A napokban valamelyest erősödött a forint a svájci frankhoz viszonyítva is ez is lehet reménykeltő, de úgy gondolja, hogy ebben ő komoly véleményt nem tud nyilvánítani, de számolni kell azzal, hogy ki vannak téve magasabb összegű törlesztő részlet fizetésének. Felmerült a vitában az egyéni és listás képviselő, hogy ki, kit képvisel. Bízik abban, hogy a képviselők közül senki nem gondolta azt, hogy valamilyen jogi különbség van egyéni listás és egyéni körzetben győzelmet szerzett képviselő között. A feladatok között viszont van különbség, mert más feladata van egy listás képviselőnek és más az egyéni képviselőnek, akihez minden nap odamennek a körzetben lakók segítség kérésért, vagy panasszal, stb. Ezt vállalták, ezt a feladatukat végzik. Ezt követően szavazásra bocsátja az Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 4./ pontjába kerüljön be az egyházak támogatása is. Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

11 10 Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 283/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: évi költségvetési koncepció Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) Törekedni kell a működési, fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyának javítására, a működési hiány csökkentésére. 2.) A koncepcióban elfogadott elvek a évi tervezés alapját képezik. 3.) A kiemelt előirányzatokat az elfogadott költségvetési törvényben foglalt elveknek és kötelező jellegű előírásoknak megfelelően kell kialakítani. 4.) A Képviselő-testület évi költségvetésében az alábbi támogatások betervezését rendeli el a lehetőségek figyelembevételével: polgárőrség támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, sportegyesületek támogatása, egyházak támogatása, 5.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a Képviselő-testület a központi költségvetésben biztosított támogatást nyújtja. 6.) A szociálpolitikai juttatások évi előirányzatának kialakítása során figyelembe kell venni a nyugdíjminimum változást, valamint a költségvetési támogatások rendszere szerkezetének változását. Tervezni kell a rászoruló gyermekek napi egyszeri étkeztetésének kiadásait. 7.) A évi fejlesztési feladatok és felújítási célok között a rendelkezésre álló felhalmozási források ismeretében az alábbiakat kell tervezni:

12 4./ Napirendi pont tárgya: 11 útfelújítások folytatása, járdaépítések, -felújítások folytatása, csapadékvíz elvezetés megoldása, parkolók építése, parkosítások folytatása, közművesítés Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyása. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 244./ sorszám alatt.) Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a napirendet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 284/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Képviselő-testület évi Munkaterv -ének jóváhagyása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület évi Munkaterv -ét jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében szünetet rendel el. (Molnár Oszkár polgármester az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 17 fő.) Polgármester az ülés vezetését átveszi. Elmondja, hogy mielőtt a következő napirendi pontra térnének, szeretné felhívni újra a lakosság figyelmét, hogy ma délután 17 órakor a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

13 12 Az ülés szünetében alpolgármester úr tájékoztatta az eddig tárgyalt napirendekről, de az egyik témához kénytelen visszatérni. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a költségvetési koncepció kapcsán vita kerekedett a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról. Ezzel kapcsolatban azt szeretné mondani, hogy már abba kellene hagyni az olcsó népszerűsködést, az olcsó és nagyon átlátszó népszerűségre törekvést. Ezt az országot az elmúlt 6 esztendőben teljesen tönkre tették, nem ők voltak azok, hanem azoknak a képviselőtársainak a pártja, akik most ebben a városban ezzel a témával rendkívül olcsó népszerűségre próbálnak szert tenni. Azt kéri, hogy mondjanak olyan önkormányzatot a leghátrányosabb helyzetű térségekből, amely önkormányzat ebben a helyzetben, amiben most vannak nem vett fel még föl működési hitelt. Az edelényi önkormányzat ilyen. Attól függetlenül, hogy évről-évre nehezebb helyzetben vannak, mert a központi költségvetés egyre kevesebbet ad az önkormányzatoknak a különböző normatívákban, ennek ellenére mindent megtettek és mindent elkövettek azért, hogy elkerüljék a működési hitel felvételét, amire eddig nem került sor, de lehet, hogy év végén csak nagyon minimális összegre lesz szükség, de az is lehet, hogy egyáltalán nem. Úgy gondolja, hogy ez is a képviselőtestület érdeme, mert meggyőződése szerint ez a képviselő-testület kiváló munkát végez a város lakossága és az önkormányzat érdekében. Azt kéri, hogy hagyják békén a képviselők tiszteletdíját, annál is inkább, mert a képviselők tiszteletdíja a miniszteri fizetéshez van kötve és a tegnapi parlamenti vitában, a költségvetés vitájában akkor, amikor az országgyűlés népszerinti szavazással egyhangúlag döntött arról, hogy a képviselői tiszteletdíjat 15 %-os adó alá fogják vonni, akkor a magyar kormány tagjai nem szavazták meg azt a javaslatot, miszerint a kormány tagjainak is csökkenjen a jövedelme. 5./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felmérésről. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 245./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Lukács András képviselő elmondja, hogy a hulladékudvar létesítése az eredeti egyeztetések alapján a tavalyi évben kellett volna megvalósulnia, az előterjesztésben most az szerepel, hogy november végéig a hulladékudvar építése megtörténik. A jelenlegi állapotok szerint nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni. Kérdése, hogy végül is mikor lesz Edelényben hulladékudvar? Az anyagban megdöbbentő szám van leírva, miszerint évente 90 ezer tonna folyékony hulladék szennyezi az altalajt Edelényben. Ez a szám megdöbbentő. Kérdése, hogy az eddigi elképzelések, megoldási módok mellett van-e valamilyen új szándék, törekvés, hogy ez a mennyiség jelentősen csökkenjen. A folyékony hulladék elhelyezése miatt november 1. és december 31. között három alkalommal került sor bírság kiszabására. Azt követően történt-e bírság kiszabása és miért pontosan ezt a rövid két hónapot rögzíti az anyag?

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 29-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen.

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2011. sz. jegyzőkönyv 30. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. február 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. február

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről 3-1-3/2001. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről Jelen vannak: Baumgartner Sándor, dr. Benkovicsné dr. Benkő K. Klára, Bókay Endre, dr. Bödő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. November 22. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben