A SENSHI SPORTEGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SENSHI SPORTEGYESÜLET"

Átírás

1 A SENSHI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az án létrehozott, május 28-án közgyűlés által módosított, egységes szerkezetbe foglalt dokumentuma. 1. Általános rendelkezések A társadalmi szervezet neve: Senshi Sportegyesület Az Egyesület rövidített neve: Senshi SE A társadalmi szervezet székhelye: 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 30. Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 30. Telephelye: 5520 Szeghalom, Tildy Z u Az Egyesület alapítási éve: 1999 Nyilvántartás helye: Gyulai Törvényszék (Békés Megyei Bíróság) Az Egyesület jogi személy Célja szerinti besorolása: Sportegyesület Közhasznúsági fokozata: Közhasznú Működési területe: Országos hatókörű A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 1730 A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk /1999/2, Az egyesület az egyesülési jog alapján létrehozott civil szervezet, amely a tagok önkéntes társulásán alapul és a évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint (továbbiakban: Civil tv.) működik. (E törvény értelmében az egyesülési jog alapján a természetes személyek, valamint tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei szervezeteket hozhatnak létre és működtethetnek.) Az egyesület közhasznú jogállású, a évi CLXXVII. törvény és a Ptk évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, mely törvény alapján: - a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy - nem alapítható gazdasági tevékenység céljára - gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult - vagyonát céljának megfelelően használja, vagyonát, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja - tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból - az alapszabályzat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait weboldalán (www.senshi.hu) nyilvánosságra hozza 1

2 Az egyesület sportegyesület (a sportról szóló 2004.évi I. törvény sporttörvény- alapján) - sportegyesület - az e törvényben megállapított eltérésekkel - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése - közgyűlését évente legalább egyszer összehívja - sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytat - a sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül - a sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja 2. Az egyesület célja és tevékenysége Az egyesület célja, a társadalom egészséges és tudatos életmódjának, valamint az ehhez szükséges szemléletváltásnak kialakítása, megtartása, a lakosság figyelmének felkeltése illetve ráirányítása a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére mozgásban és szellemiekben egyaránt. Fő tevékenysége: sport (a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) Közfeladat: az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek megteremtése; a gyermek- és ifjúsági sport Jogszabályhelyek: évi I. tv. a sportról 49. c)-e) és évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) tevékenysége, a mozogni, sportolni vágyók rendszeres sportéletének támogatása, ezek eléréséhez a feltételek biztosítása, az egészséges életre való nevelés, a testedzésben gazdagabb életmód kialakítása és megtartása céljából - lényeges feladata, hogy a célok eléréséhez tagjai számára hátteret biztosítson, ezért sportlétesítményt működtet, gondoskodik azok fenntartásától, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról. (A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül.) - rendszeres edzéseket, mozgásos foglalkozásokat tart (Karate, Harcművészet, MediBall, Jóga, Gerinctorna, Súlygolyós edzés, Primal Move, Aerobic) - különféle sportrendezvényeket, versenyeket, vizsgákat, táborokat, bemutatókat szervez, bonyolít le, országos, regionális és helyi szinten egyaránt. Továbbá lehetőséget kínál a más szervezetek által megrendezendő eseményeken való részvételhez. A Sportprogramok biztosítása mellett, szükségét látja a sportéleten kívüli programok szervezésének, rendezésének is. - önismereti csoportok szervezése a résztvevők konfliktuskezelési, és kommunikációs készségük megismerése, fejlesztése, a tudatosan választott életforma megvalósítása érdekében - iskoláskorú és fiatal korosztály számára problémamegoldó, készségfejlesztő és döntést előkészítő foglalkozások szervezése, lebonyolítása - egészségfejlesztési és környezettudatos magatartási alternatívák népszerűsítése érdekében programok szervezése (pl. életmód-klub, egészségfejlesztő előadások, fenntartható fejlődés elemeinek tudatosítása) - közösségépítés és a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében kulturális programok, klubok szervezése (pl alkotó-művészeti, kézműves, sport, szellemi-kulturális tevékenység) 2

3 - táborok szervezése - pályázatok készítése a célok megvalósításának anyagi fedezetének biztosítása érdekében. - együttműködés hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel - együttműködés egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és jogi szervezetekkel - szolgáltatásaival segíti a térség civil szervezeteit, civileket és önkormányzatot, intézményeket és vállalkozásokat (fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás, egyéb információ-technológiai szolgáltatás, adatfeldolgozás, számítástechnikai szolgáltatások nyújtása, tanácsadás, oktatás, reklámozás, weboldal tervezés-szerkesztés, kiadványszerkesztés, rendezvény-szervezés) 2.1. Az alapvető cél komplexebb megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket kiegészítő tevékenységként végzi, amelyek a közfeladat teljesítését közvetlenül, vagy közvetve szolgálják hozzájárulva ezzel a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez egészségmegőrzés, betegségmegelőzés Közfeladat: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, Jogszabályhely: évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. (1)-(2) Közfeladat: Népegészségügyi tevékenység: Egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító szolgáltatások. Jogszabályhely: évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. (1)-(2) Közfeladat: Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Jogszabályhely: évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 4. Tevékenység: - egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, (mozgásos és mentálhigiénés programok) - lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység az egészség védelme, javítása érdekében, továbbá a megelőzés és az egészség károsító hatások csökkentésére irányuló egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító szolgáltatások biztosítása szociális tevékenység, családsegítés Közfeladat: A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése Jogszabályhely: évi CCXI. tv. a családok védelméről Tevékenység: - az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló ismeretanyag oktatása - családbarát szemlélet kialakulása és fenntartása a társadalmi élet valamennyi területén nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Közfeladat: Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás Jogszabályhely: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) Tevékenység: - egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás, felnőttoktatás kulturális tevékenység Közfeladat: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése Jogszabályhely: évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b) 3

4 Tevékenység: - a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenysége, a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása - a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások Közfeladat: Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét Jogszabályhely: évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. a)-b) Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét Tevékenység: - a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, együttműködés e közösségekkel - a település önfenntartó képességének támogatása, saját erőforrások hasznosítása - együttműködés egyéb civil szervezetekkel, állami és önkormányzati szervekkel, intézményekkel vállalkozásokkal - rendszeres részvétel megbeszéléseken, egyéb a civil szektort érintő megmozdulásokon - segítségnyújtás a közösség egyesítésében, minél erősebb összekovácsolásuk érdekében, barátságok elmélyítésének céljából. Az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása 3. Az egyesületi tagság keletkezése, megszűnése Az egyesület tagja lehet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, értékrendjével, vállalja az egyesület céljainak megvalósításában, tevékenységében az aktív részvételt. A tag az belépési szándékát jelzi, a belépési nyilatkozat aláírásával és az alapszabály elfogadásával szándékát kifejezésre juttatja, rendszeresen fizeti a közgyűlés által megállapított éves tagdíjat. A tagok felvételéről az Elnökség - egyszerű szótöbbséggel - dönt A tag jogai: az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg részt vehet a taggyűlés döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében, ellenőrzésében a tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén javaslatot tehet tisztségviselők személyére, választhat és 18. életéve betöltése után választható az egyesület szerveibe javaslatokat, előterjesztéseket tehet az egyesület bármely szervéhez tájékozódhat az egyesület tevékenységéről, az elnökségnek tett bejelentést követően közösen egyeztetett időpontban betekinthet a működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba. (a személyes adatok, személyiségi jogok védelmére tekintettel) kedvezményes térítési díjak ellenében vehet részt az egyesület programjain, szakirányú edzésein, a használati feltételek betartásával használhatja az egyesület eszközeit kedvezményes költség hozzájárulás ellenében használhatja az egyesület telephelyeinek helységeit /edzőterem, klubszoba / 4

5 3.2. A tag kötelezettségei: az alapszabályban foglaltakban megfelelően részt venni az egyesület céljainak elérését szolgáló tevékenységben a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj fizetése olyan magatartást tanúsítani, mely elősegíti az egyesület céljainak elérését, kedvező társadalmi megítélését az egyesület vagyonának megóvása az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét az egyesületből kilépettek, illetve kizárt személyek társadalmi értékrendjéért, tevékenységükért, az egyesület közösséget nem vállal 3.3. A tagság megszűnése: az egyesület megszűnésével a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével kilépéssel: (Kilépési szándékát a tag az elnökség részére írásban tett nyilatkozatával jelentheti be. Ebben az esetben a tagsági jogviszony a bejelentés elnökséghez érkezésének időpontjában szűnik meg.) felmondással: ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségét március 31-ig nem teljesíti, felszólításra kerül. ( ben, annak hiányában írásban). Amennyiben ennek a kötelezettségének a felszólításra sem tesz eleget, az elnökség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidő elteltével felmondhatja kizárással: ha a tag az alapszabályban meghatározottakkal ellentétesen cselekszik, méltatlan magatartásával sérti és veszélyezteti az egyesület jó hírnevét, akadályozza céljai megvalósítását. A kizárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti. A kizárási eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A határozatot indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Döntési jogköre első körön az Elnökségnek van. A kizárt tag, fellebbezéssel élhet a közgyűléshez, mely a döntést felülbírálhatja. Kizárás kérdésében az érintett szavazati joggal nem rendelkezik. A közgyűlésen hozott kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 4. Az egyesület szervei 4.1. Közgyűlés Az egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet, ülései nyilvánosak, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni A közgyűlést az elnökség hívja össze, amely lehet rendes vagy rendkívüli: a rendes közgyűlést évenként egy alakalommal össze kell hívni (Az Egyesület a sportról szóló 2004.évi I. törvény (továbbiakban Sporttörvény) II. fejezet 1) bekezdés a) pontjának alapján, közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer összehívja) rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 5

6 - ha azt a tagok 10%-a az ok és cél írásban történő megjelölésével indítványozza, (felelőse: az elnök, határidő: 30 napon belül) - ha azt a vezetőség indokoltnak tartja - ha azt a bíróság elrendeli A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait a vezetőség hirdeti meg a helyben szokásos módon, amelyet a kitűzött időpont előtt - legkésőbb - 7 nappal közöl az érintettekkel. Helyben szokásos módnak minősül az egyesület weboldalán való közzététel, egyesületi e- mail taglistára való megküldés, valamint az egyesület telephelyén történő kifüggesztés. A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia: - közgyűlést összehívó szerv neve, székhelye - közgyűlés időpontja - közgyűlés helye - napirendi pontok (álláspontok kialakítására kiterjedő részletességgel) - figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén, ugyanazon a napon fél órával később - változatlan napirend mellett - az előzőleg határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza. Az így megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában A közgyűlésen jegyzőkönyv készül. A közgyűlés lefolytatásához az egyesület elnöke javaslatára, a közgyűlés levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két fő jegyzőkönyv hitelesítőt választ A közgyűlésen a határozatokat a tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák meg A közgyűlés hatáskörébe tartozik: az alapszabály jóváhagyása, elfogadása, módosítása az éves munkaprogram, költségvetés elfogadása az éves beszámoló ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása a közhasznúsági jelentés jóváhagyása, tisztségviselők megválasztása, (3 fős elnökség és 3 fős felügyelőbizottság megválasztása 5 évi időtartamra), visszahívása és díjazásának megállapítása a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt az egyesületi tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása 6

7 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés a tagsági díj összegének meghatározása a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az egyesületen belüli szakosztályok létrehozása és megszüntetése a végelszámoló kijelölése Minősített többség - a közgyűlési szavazáson a megjelentek háromnegyedes többsége - szükséges: az alapszabály elfogadásához, módosításához, az egyesület feloszlásának kimondásához, más egyesülettel való egyesüléshez tisztségviselő visszahívásához A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a jelenlévők számát, viszonyítva a teljes taglétszám arányához (határozatképesség megállapításhoz) az ülések időpontját és helyét a meghozott döntések (határozatok) szó szerinti szövegét és sorszámát (határozat sorszáma / közgyűlés éve) formában a döntéseket támogatók és ellenzők arányát (ha a látható többség nem állapítható meg, akkor a pontos számokat: mellette, ellene, tartózkodott) A közgyűlések jegyzőkönyvébe, illetve más iratokba előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet A választás szabályai: Az egyesület, tagjai közül a tisztségviselőket 5 éves időtartamra választja. A választások nyílt szavazással történnek. Valamennyi egyesületi tag, jelöltet javasolhat a tisztségviselői posztokra (egy elnök, két elnökségi tag, három felügyelő bizottsági tag) Az elnökség két főből álló jelölő/szavazatszámláló bizottságot jelöl ki. Jelölt állítás: A jelölést a jelöltnek szóban el kell fogadni. A jelölőlistára a tisztségviselői helyekre a közgyűlésen azok a jelöltek kerülnek fel, akiket a közgyűlés több mint fele megszavaz. Választás: Szavazás után tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, azon jelöltek vonatkozásában, akik egyenlő számú szavazatot szereztek Az egyesület a vezető szervei döntéseiről a jegyzőkönyvek alapján olyan nyilvántartást vezet - határozatok tára -, amelyből megállapítható döntéseik tartalma, időpontja és hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges azok személye is) - a közgyűlés, illetve az elnökség döntéseiről az érintetteket az elnökség haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet -ben vagy ajánlott küldeményként - az egyesület biztosítja, hogy a határozatok tárába és az egyesület egyéb, nyilvános irataiba bárki betekinthessen, és a megtekintett iratokról - saját költségére - másolatot készíthessen - az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör megjelölésével. Az egyesület a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően a legrövidebb időn belül az egyesület székhelyén biztosítja - az egyesület elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést az egyesülettel jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdekű fél számára, továbbá, ha az adott iratokba való betekintés az egyesület érdekeit sérti 7

8 4.2. Elnökség (3 fő) Az elnökség három tagból áll, az egyesület ügyintéző és képviselő szerve, két közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét. Tagjait, (elnök és elnökségi tagok) az egyesület tagjai közül a közgyűlés választja 5 évre. A tisztségviselésre jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza Az elnökség hatáskörébe/feladatkörébe tartozik az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, szerződések megkötése a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztés; az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése - Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha o az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi o az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni o az egyesület céljainak elérése veszélybe került - A bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele a tagsági ügyekben (felvétel, kilépés tudomásul vétele, felmondás, kizárás,) való döntés, a tagok nyilvántartásának vezetése fegyelmi ügyekben történő állásfoglalás, kizárás (első fokon) döntés más szervezetben való tagsági részvételről Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban szükség szerint, de legalább félévente ülésezik, és hatáskörében eljárva intézi az egyesület ügyeit. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslatok jelzésével, az ülés előtt legalább 5 nappal. Határozatképes, ha az ülésen az elnök és egy tag jelen van. Ülésein belső törvényességi felügyeletként részt vehetnek a felügyelő bizottság tagjai. Az elnökség- a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével- az egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik, állást foglal, intézkedéseiért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel Az elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre. 8

9 4.3. Az elnök Az egyesületet az elnök képviseli. Az elnök jogainak (pl. képviseleti és munkáltatói jogok) és feladatainak egy meghatározott részét meghatározott időtartamra az elnökség bármelyik tagjára, átruházhatja. Akadályoztatása esetén a képviseletet az elnök által írásban meghatalmazott elnökségi tag látja el Az elnök jogai és feladatai feladata az egyesület képviselete, a vezetőség munkarendjének és munkamegosztásának megszervezése, továbbá a munkáltatói jogok gyakorlása, felügyelése (kivétel: saját személyére, az egyesület elnökére és az elnökségi tagokra vonatkozóan, ez a jogkör a közgyűlés hatáskörébe tartozik) Az elnök az egyesület ügyeinek intézésére mobiltelefont használhat, költségét a közgyűlés határozatában szereplő összegig elszámolhatja. összehívja, vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit irányítja az egyesület tevékenységét, vezeti és szervezi az elnökség munkáját dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe a közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót intézkedik a közgyűlés munkatervében és határozataiban ide sorolt, és az elnökség hatáskörébe utalt ügyekben az egyesület székhelyén biztosítja bárki számára az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés jogának gyakorlását előzetes időpont egyeztetés után. egy személyben képviseli, aláírásával jegyzi az egyesületet harmadik személyek, hatóságok és a bíróság előtt, és képviseli az egyesületet a bankszámlája felett a pénzintézetnél bejelentett módon. (Az elnök hivatalos aláírását a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány és a banki aláírási bejelentő karton tartalmazza.) felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatok végrehajtásáért képviseli az egyesületet kül- és belföldön, hatóságok és szervezetek előtt, és harmadik személyekkel szemben, ellenőrzési joga kiterjed az egyesület teljes tevékenységére 4.4. Elnökségi tagok Feladat- és hatáskörük: az egyesület külső és belső kapcsolatainak ápolása segítik az egyesület programjainak rendezvényeinek szervezését koordinálását mások által rendezett eseményeken képviselik az egyesületet, segítségükkel támogatják a saját tagok részvételét az elnökkel együtt kidolgozzák az egyesület, következő évi programját ellátják mindazon feladatokat és gyakorolják mindazon hatásköröket, amelyekkel az elnök vagy a taggyűlés közvetlenül megbízza őket részt vesznek az elnökségi üléseken 4.5. Felügyelő bizottság (3 fő) A felügyelő bizottság az egyesület felügyelő szerve. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. Elnökét a bizottság tagjai választják maguk közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A felügyelő bizottság felügyeli az egyesület alapszabályszerű működését, különösen a vagyoni eszközöknek jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználását. Észrevételeit a közgyűléssel, az elnökséggel közli. Működéséért kizárólag a közgyűlésnek felelős. Ügyrendjét - az elnökség véleményét meghallgatva -, valamint munkamódszerét és programját maga határozza meg. A felügyelő bizottság rendszeresen köteles ellenőrizni az 9

10 egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, az egyesület alapszabály szerinti működését, valamint az alapszabályban foglaltak betartását. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. A felügyelő bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer, írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 5 nappal. Határozatképes, ha az ülésen az elnök és egy tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek, tanácskozási joggal az Elnökség ülésein részt vehet A tisztségviselői megbízás megszűnése a megbízás időtartamának (5év) lejártával visszahívással (a tisztségviselő visszahívását az egyesület tagjai - legalább egyharmad - indítványozhatják és az elnökség felügyelő vagy fegyelmi bizottság indokolt esetben írásbeli javaslattal kezdeményezheti) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével lemondással (A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja a lemondás csak a bejelentéstől számított harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már hamarabb gondoskodott) elhalálozással Az időközi választások esetén a régi tisztségviselő helyére választott új tag hivatali ideje a régi tisztségviselők hátra lévő hivatali idejéig tart A vezető tisztségviselők visszahívása Bizalmatlansági indítvány benyújtása esetén, az elnök köteles 30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha - magatartása az egyesület alapszabályával ellentétes - magatartása az egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti - tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni kívánt vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető tisztségviselő védekezését és álláspontját a közgyűlés előtt ismertesse. A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés bizalmatlansági indítványt fogad el, köteles új jelöltet állítani és tisztségviselőt választani. 10

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért Alapszabálya

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért Alapszabálya Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

Alapszabály

<Minta Egyesület> Alapszabály Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Waldorf-Ház Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a tagok közös, tartós az alapszabályban (továbbiakban: Alapszabály) meghatározott

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Név Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, (továbbiakban Egyesület), rövidítve: EKOKU Hivatalos angol név: Esztergom

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fejér Megyei Bíróság (új nevén Székesfehérvári Törvényszék) által a Pk. 63.361/2001/8. számú végzéssel 1787. sorszámmal nyilvántartásba vett UDVARszínHÁZ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HONVÉDAURORA SPORTEGYESÜLET J ó v á h a g y ó: HASE Küldöttközgyűlés É r v é n y e s : 2011. április 28-tól. 2014. május 14-től. 2015. január XX-től A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tisztelt

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI ÉS ALAPSZABÁLYZATA AZ ALAPSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁSA, AMELYET

A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI ÉS ALAPSZABÁLYZATA AZ ALAPSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁSA, AMELYET A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI ÉS ALAPSZABÁLYZATA AZ ALAPSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁSA, AMELYET AZ EGYESÜLET DÖNTÉSHOZÓ SZERVE 2014. JÚLIUS 8-IKI ÜLÉSÉN,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

MAGYAR C. G. JUNG ANALITIKUS PSZICHOLÓGIAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

MAGYAR C. G. JUNG ANALITIKUS PSZICHOLÓGIAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MAGYAR C. G. JUNG ANALITIKUS PSZICHOLÓGIAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Törvényszék (korábbi nevén Fővárosi Bíróság) 7166/1991. számú határozatával vette nyilvántartásba

Részletesebben

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA - 1 - A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA I. Általános rész. 1. A szervezet neve: Református Fiatalok Szövetsége 2. Székhelye: Diósjenő (2643 Diósjenő, Szabadság u. 29.) 3. Pecsétje:

Részletesebben

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y 1. számú módosítása egységes szerkezetben 2014. december 12. 1 É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben