ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ"

Átírás

1 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát nyit és vezet. Arra befizetéseket és átutalásokat fogad el, jelen általános szerzıdési feltételekben meghatározott módon a Számlatulajdonos bankszámláján tartott pénzeszközeit kezeli és nyilvántartja, a számlával kapcsolatosan benyújtott szabályszerő pénzforgalmi megbízásokat annak rendelkezése szerint teljesíti. A bankszámla vezetésére vonatkozó irányadó jogszabályok: - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény - a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet - a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény - A Polgári Törvénykönyv - 15/2010 (X.12.) MNB A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet kiegészítése a 4 órás szabály alkalmazásáról 2. Fogalom meghatározások A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazása tekintetében: Keretszerzıdés: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó dokumentumok Ügyfélszerzıdés, Üzletszabályzat, Általános Szerzıdési Feltételek, Kondíciós Listák, Hirdetmények, Díjszabások és szerzıdések összességét jelenti, olyan pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás a takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött, amely egy adott idıszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerzıdésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési mőveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla, mint bankszámla megnyitását is. A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerzıdést írásban kell megkötni. Fizetési számla/ bankszámla: fizetési mőveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató/takarékszövetkezet egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. A takarékszövetkezet, mint hitelintézet által vezetett fizetési számla bankszámla. Bankszámlaszerzıdést kötı felek: a takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató, illetve számlavezetı és a számlatulajdonos. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljáró természetes személy. 3. A bankszámla megnyitása A takarékszövetkezet a bankszámlán kezeli és nyilvántartja a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti a szabályszerő fizetési megbízásokat, értesíti a számlatulajdonost számla javára és terhére írt összegekrıl, valamint a számla egyenlegérıl. A bankszámlanyitás feltétele a pénzforgalomról szóló jogszabályokban meghatározott igazoló okmányok bemutatása, illetve a számlatulajdonos vagy a nevében eljárni jogosult azonosításának elvégzése, bankszámlaszerzıdés megkötése. A Számlatulajdonos(ok) személyazonosítására alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolvány/személyi azonosító kártya, lakcímkártya vagy útlevél) a számla megnyitásakor bemutassa, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja a Takarékszövetkezetnél erre a célra rendszeresített aláírás nyilvántartó kartonon. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a szerzıdéskötéskor megadott adataiban történı változást a számlavezetı fiókkal közli. A Számlatulajdonos jogosult a Takarékszövetkezet vonatkozó szabályzataiban foglalt követelmények megléte esetén- a lakossági bankszámlához kapcsolódóan bankszámlahitel, és bankkártya szolgáltatás igénybevételére, külön szerzıdések megkötésével. A lakossági bankszámla két személy önálló rendelkezési jogosultságához kötötten is nyitható. Külön-külön rendelkezéső számlán a rendelkezési jogosultság módján változtatni (pl. egyik számlatulajdonos a másikat a rendelkezésbıl kizárja) csak együttesen lehet. Két Számlatulajdonos nevére szóló lakossági bankszámla esetében a Számlatulajdonosok jogaikat és kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, illetve kötelesek teljesíteni. Eltérı szerzıdési kikötés hiányában a Számlatulajdonosoknak a mindenkori számlakövetelés tekintetében fennálló tulajdoni hányada egyenlı. A Számlatulajdonosok bármelyikének elhalálozása esetén a túlélı Számlatulajdonos köteles azt a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni és az elhalálozás napjától csak a tulajdoni hányadnak megfelelı számlakövetelés felett jogosult rendelkezni. A Takarékszövetkezet a túlélı Számlatulajdonos e kötelezettségének elmulasztásából származó esetleges károkért nem vállal felelısséget. 4. A bankszámla feletti rendelkezés A bankszámla felett a természetes személy számlatulajdonos - a bankszámlaszerzıdésben meghatározott módon - önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet, illetve erre más személyt feljogosíthat. A bankszámla feletti rendelkezéshez a számlatulajdonos a rendelkezésre bejelentett személy aláírása és személyének azonosítása szükséges. A Számlatulajdonos(ok) a bankszámlája felett a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon jogosult rendelkezni. A Számlatulajdonosnak(ok) lehetısége van arra, hogy más természetes személyt a név és személyi igazolvány megjelölésével a bankszámla feletti önálló rendelkezési joggal ruházzon fel. A Meghatalmazott személy joga nem terjed ki a számla megszüntetésére, fedezet zárolására, hitelkeret és bankkártya igénylésére, kedvezményezett megnevezésére, további rendelkezésre jogosult bejelentésére, a bankszámla adatainak megváltoztatására.

2 Adott bankszámla felett rendelkezési joggal bíró több Számlatulajdonos esetén meghatalmazott állítására a Számlatulajdonosok csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. A Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetében bármely Számlatulajdonos) halála esetén a meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszőnik, így a Takarékszövetkezet a halál tényérıl történı hitelt érdemlı tudomásszerzését követıen a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. A bankszámla felett a Számlatulajdonos és Meghatalmazottjai személyazonosságuk igazolása és bejelentett aláírásuk azonosítása után rendelkezhetnek. A Takarékszövetkezet a személyazonosság kétséget kizáró megállapításához egyéb, azonosításra alkalmas közokiratokat - ilyen például az útlevél, a gépjármővezetıi jogosítvány jogosult kérni. A Takarékszövetkezet jogosult, hogy fenti kiegészítı azonosítók hiánya vagy azok bemutatásának megtagadása esetén a számlatulajdonos rendelkezésének teljesítését megtagadni. A Számlatulajdonos és a Meghatalmazottak megbízásán szereplı aláírást a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos érdekeinek védelmében akkor is jogosult összevetni a számlanyitáskor megadott aláírás mintával, ha a Számlatulajdonos személyes megjelenésekor személyazonosítására alkalmas közokiratát bemutatta. Amennyiben a Takarékszövetkezet megállapítja, hogy a Számlatulajdonos megbízásán megadott aláírása jogosulatlan vagy a bejelentett aláírás mintától eltér, a Takarékszövetkezet a megbízás teljesítését megtagadja. A Számlatulajdonos akadályoztatása esetén közokiratban, közjegyzı által hitelesített magánokiratban, írásbeli nyilatkozattal más személynek is adhat meghatalmazást. Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Takarékszövetkezet a meghatalmazást általános érvényő, visszavonásig érvényes felhatalmazásnak tekinti. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredı károkért, melynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. 5. Kedvezményezett megjelölése A Számlatulajdonos úgy rendelkezhet, hogy halála esetén a számlán levı követelését az általa megjelölt kedvezményezettnek kell visszafizetni. Ebben az esetben a számla nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához és a megjelölt kedvezményezett a számla felett hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet. Kedvezményezettként bármely természetes személy megjelölhetı nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének, lakcímének személyi igazolványa devizakülföldi kedvezményezett esetében az útlevele számának megadásával. Az elhalálozás esetére szóló rendelkezés visszavonható, a megjelölt kedvezményezettek személyét új nyilatkozat adásával megváltoztathatja. 6. Szerzıdéskötés A keretszerzıdést írásban kell megkötni. A takarékszövetkezet a szerzıdés megkötése elıtt a szerzıdés tartalmáról tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. A felek a szerzıdés idıtartamát, illetve megszőnésének idıpontját az egyedi bankszámlaszerzıdésben határozzák meg. 7. A szerzıdés megszőnése A keretszerzıdés határozatlan idejő. Az ügyfél és a Takarékszövetkezet a keretszerzıdést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, és a számlát megszüntetheti. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül az ügyfél részérıl a számlavezetéssel kapcsolatos, illetve a Hirdetmény szerinti bankköltségek fedezetére az esedékesség idıpontjában a számlán nincs fedezet és az ügyfél a költséghátralékot a takarékszövetkezet felszólításának kézhezvételétıl számított 15 (tizenöt) napon belül nem rendezi. A határozott idıre kötött keretszerzıdés lejárata elıtti felmondásának feltételeirıl (módjáról és felmondási idejérıl) a felek az egyedi szerzıdésükben megállapodhatnak. A felek a keretszerzıdés felmondása, megszőnése esetén kötelesek egymással elszámolni. A keretszerzıdés felmondása, megszőnése esetén a takarékszövetkezet kizárólag a keretszerzıdésnek megfelelıen, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. Azon idıszakra, amelyre nézve az ügyfél ténylegesen már nem vett igénybe szolgáltatást már nem számítható fel díj és emiatt a teljes idıszakra felszámítandó díjat arányosítani kell. Az elszámolás a felmondással egyidejőleg, vagy ha a felek a keretszerzıdésben felmondási idıt kötöttek ki, a felmondási idı utolsó napjáig történik. A takarékszövetkezet a keretszerzıdés felmondása esetén a bankszámla/számlák, valamint a kapcsolódó elkülönített számlák egyenlegét, valamint a megszolgált kamat összegét a számlavezetési díj, illetve az aktuális Hirdetményben rögzített jutalékok, díjak és költségek kiegyenlítését követıen a Számlatulajdonos kérése szerint készpénzben kifizeti, vagy átutalási megbízással a Számlatulajdonos által írásban közölt fizetési számlára átutalja. A takarékszövetkezet a számlán fennálló esetleges hiteltartozást a kapcsolódó szerzıdésben foglaltak szerint rendezi. A keretszerzıdés felmondásának kezdeményezését követıen beérkezett hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés legfeljebb a keretszerzıdés megszőnésének idıpontjáig állítható sorba, amelyrıl a takarékszövetkezet a hatósági átutalási megbízás adóját, az átutalási végzés kibocsátóját a fizetési megbízás, végzés átvételét követıen haladéktalanul tájékoztatni köteles. 8. A szerzıdés módosítása A takarékszövetkezet jogosult a bankszámlaszerzıdésben, az annak elválaszthatatlan mellékletét képezı jelen Általános Szerzıdési Feltételekben, a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjében és a Hirdetményében meghatározott kamatot, díjat vagy költséget, illetve árfolyamot - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - egyoldalúan módosítani. A szerzıdés módosítását a takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább két hónappal kezdeményezheti. A határidı azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdınapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján.

3 A keretszerzıdés módosításának kezdeményezése esetén a takarékszövetkezet köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részérıl akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése elıtt a takarékszövetkezetet nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése elıtti napig az ügyfél jogosult a keretszerzıdés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A tájékoztatást a takarékszövetkezet írásban akár az egyenlegértesítıvel egyidejőleg (postai vagy elektronikus úton, vagy tartós adathordozón) teszi meg. Kivétel azonnali szerzıdésmódosítás: a kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására értesítés nélkül és azonnal is sor kerülhet, ha - a felek ezt a lehetıséget a keretszerzıdésben kikötötték, és - a változások a referencia-kamatlábon vagy referenciaárfolyamon alapulnak. A két együttes feltétel esetén a módosított kamatláb, átváltási árfolyam a referencia megváltozásával automatikusan, tájékoztatás nélkül változik. A kamat vagy árfolyam ügyfél számára elınyös változása esetén a takarékszövetkezetet tájékoztatási kötelezettség nem terheli. Ez esetben a takarékszövetkezet a számlatulajdonosokat a kamatlábak és átváltási árfolyamok módosulásáról legkésıbb a hatályba lépés idıpontjában az ügyféltérben kifüggesztett aktuális Hirdetmény formájában tájékoztatja. 9. Jogorvoslati lehetıség A bankszámla-keretszerzıdéssekkel kapcsolatos jogviták esetén a bírósági eljárás megindítható - a pertárgy értékének függvényében - akár az általános illetékességgel rendelkezı (alperes lakhelye/székhelye szerinti) bíróság elıtt, akár (a Polgári Perrendtartásról szóló III. törvény 41. -a alapján) alávetéses illetékességő, vagyis az egyedi bankszámlaszerzıdésben a felek által kizárólagos illetékességgel kikötött Szolnok Városi Bíróság, illetve a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Bíróság elıtt. 10. A takarékszövetkezet tájékoztatási kötelezettsége A takarékszövetkezet a Pft.-ben elıírt kötelezı tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséért az ügyfél terhére nem számíthat fel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget. A felek a keret-szerzıdésben kiköthetik, hogy a takarékszövetkezet az ügyfél kérésére a Pft.-ben (24.. és 27. ) kötelezıen meghatározottnál gyakoribb, részletesebb vagy a keretszerzıdésben meghatározottól eltérı távközlı eszköz használatával való tájékoztatást nyújt, amelyért költségarányos (a tájékoztatás nyújtás tényleges és közvetlenül felmerülı), Hirdetményben meghatározott ellenértékre jogosult. Az ügyfél kérésére a szerzıdéses jogviszony fennállása alatt a takarékszövetkezet bármikor köteles a szerzıdési feltételeket rendelkezésére bocsátani. Az ügyfél elızetes tájékoztatása: a takarékszövetkezet az elızetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz amennyiben a keretszerzıdést megkötését megelızı tájékoztatást a keretszerzıdés részévé teszi és az ügyfélnek a bankszámlaszerzıdést, ÁSZF-t /Üzletszabályzatot, Hirdetményeket, formanyomtatványokat átadja. Az ügyfél utólagos tájékoztatása: a takarékszövetkezet köteles utólagos, a fizetési megbízásokhoz kötött tájékoztatást adni a fizetı fél és a kedvezményezett részére Az ügyféllel való kapcsolattartás módja: A takarékszövetkezet tájékoztatási kötelezettségének írásban Hirdetmény (ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben/ügyféltermeiben) útján vagy postai úton tesz eleget. A takarékszövetkezet a számlatulajdonosnak szóló írásbeli értesítéseket és okmányokat a Számlatulajdonos által e célra megadott címre postai úton küldi meg. A takarékszövetkezet - a pénzforgalmi jogszabályokban elıírt kivételekkel - általában nem köteles a Számlatulajdonosnak szóló iratokat ajánlott, tértivevényes, illetve értékküldeményként postára adni. A takarékszövetkezet a számlatulajdonos kérésére és költségére másolatot ad az általa küldött értesítésrıl. 11. Fizetési módok A Számlatulajdonos bankszámlájával kapcsolatban - ha a fizetési módot jogszabály kötelezıen nem írja elı - a következı fizetési módok alkalmazhatók: a) fizetési számlák közötti fizetési módok: aa) átutalás: - egyszerő átutalás, - csoportos átutalás, - rendszeres átutalás, - hatósági átutalás, átutalási végzés. ab) beszedés: - a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, - váltóbeszedés, - csekkbeszedés, - csoportos beszedés, - határidıs beszedés - okmányos beszedés. ac) a fizetı fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés: - fizetés bankkártyával - okmányos meghitelezés (akkreditív) b) bankszámlához kötıdı készpénzfizetési módok: ba) készpénzbefizetés bankszámlára, bb) készpénzkifizetés bankszámláról. c) bankszámla nélküli fizetési mód: ca) belföldi postautalvány. Ha a Számlatulajdonosok egymás között más fizetési módban nem állapodnak meg, a bankszámláról történı kifizetést egyszerő átutalással kell teljesíteni. 12. Fizetési megbízások teljesítésének szabályai a) Fogalmi meghatározások 4 órás szabály: Az MNB 15/2010. (X.12) rendelete szerint a fizetı fél (átutaló) pénzforgalmi szolgáltatójának július 1- jét követıen azt kell biztosítania, hogy az ügyfelei által az ún. tárgynapi (vagyis aznapi) teljesítésre meghatározott idıszak alatt (a végsı benyújtási határidıig) elektronikus úton indított belföldi forint átutalás a befogadástól számított 4 órán belül eljusson a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához. Benyújtás határideje: A tárgynapi (vagyis aznapi) teljesítésre meghatározott idıszak záró idıpontja.

4 Terhelési nap: Az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az általa a fizetı fél részére vezetett bankszámlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. b) Általános szabályok: ba) IG1 keretében: A Számlavezetı hely a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt késıbbi idıpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás befogadásának idıpontjától számítja. A Számlavezetı hely a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a fizetési mőveletet kezdeményezı Számlatulajdonos által a fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el. A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérı rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének idıpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják. A megbízások teljesítésének pontos rendjérıl, valamint az ügyfelek tájékoztatása fizetési megbízások és készpénzátutalások teljesítésének rendjérıl szóló Hirdetmény ad útmutatást. A fizetési megbízás teljesítésének elıfeltétele az, hogy a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján legyen számlaegyenleg. Amennyiben az egyszerő és a csoportos átutalási megbízás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett pénzforgalmi számláján, akkor a Számlavezetı hely részteljesítést nem végez. A Számlavezetı hely a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési mőveletnek. A téves számlavezetıi bejegyzésbıl eredı bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelıen a Számlavezetı hely joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési idın belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintı fizetési megbízást az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerzıdési viszonyból származó zárolást megelızıen - helyesbíteni. A helyesbítésrıl a Számlavezetı hely az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost. A Számlavezetı hely a tárgynapi teljesítésre befogadott - a fizetési megbízások teljesítésébıl reá háruló feladatokat egy bankmőveleti munkanap az a nap, amelyen a Bank bankmőveletet végez - alatt végzi el. Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást teljesítési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Számlavezetı hely vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett teljesítési napon teljesíti a fizetési megbízást. A Számlatulajdonos és a Számlavezetı hely között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítı pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés alapján keletkezı banki követeléseket a Számlavezetı hely beszámítási jogával élve a vonatkozó szerzıdésben rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzés követıen, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások elıtt teljesíti. A Számlatulajdonos külön, eseti rendelkezése nélkül, de a Számlatulajdonosa Pénzforgalmi Keretszerzıdésben rögzített felhatalmazása alapján a Számlavezetı hely beszámítási jogával élve megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett pénzforgalmi számláját a számlavezetési tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. A Számlavezetı hely a Számlatulajdonossal szemben a pénzforgalmi szolgáltatói tevékenysége körében keletkezett esedékes követelését - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban felsorolt elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzés követıen, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat megelızıen teljesíti. A Számlavezetı helyet ez a jog a csıd bejelentésérıl, illetve a felszámolási eljárás elrendelésérıl történı tudomásszerzéséig illeti meg. A pénzforgalmi számlához kötıdı készpénzfizetési megbízásokat, a csoportos beszedési megbízás teljesítéseket, valamint a Számlatulajdonosnak a Felhatalmazó levélben rögzített ez irányú rendelkezésének megfelelıen a felhatalmazó levél alapján kezdeményezett beszedési megbízás teljesítéseket a számlán kötelezıen sorba állított hatósági átutalás és az átutalási végzés teljesítését követıen a szükséges fedezet megléte esetén a Számlavezetı hely azonnal lekönyveli, tekintet nélkül a Számlavezetı hely nyilvántartásában rögzített egyéb ügyfélmegbízásokra. bb) IG2 keretében: Jogszabály alapján a napközbeni átutalás, azaz a 4 órás szabály alá azok a forintban történı, különbözı pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylı, belföldi átutalások tartoznak, amelyek keretében mind a fizetı fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon belül végzi tevékenységét. Az elektronikus csatornán befogadott egyszeri átutalási megbízások, csoportos átutalási megbízások, rendszeres (állandó) átutalási megbízások július 2-tól átkerülnek a GIRO napközbeni átutalási rendszerébe. A Takarékszövetkezet az átutalási megbízást akkor fogadja be: - ha az átutalási megbízás a szükséges valamennyi adatot tartalmazza, - a megbízás a bankszámla felett rendelkezni jogosult személytıl (személyektıl) származik, - a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, azaz megtörténik a fizetı fél bankszámlájának a megterhelése vagy a fedezet elkülönítése, - a Számlatulajdonos a nyomtatványon feltünteti, hogy IG2 rendszeren keresztül kívánja utalni a megbízást. Az átutalási megbízások megadásánál továbbra is a megszokott 2*8, vagy 3*8 karakteres pénzforgalmi jelzıszám az alapértelmezett, de adott esetben a belföldi átutalásoknál is elfogadható a nemzetközi bankszámlaszám (IBAN).

5 SWIFT-en keresztül érkezett HUF megbízásokra is vonatkozik a 4 órás szabály. Az ügyfeleknek továbbra is lehetıségük van mindkét rendszerben (IG1 és IG2) terhelési nap megjelölésével benyújtani az átutalási megbízást/megbízásokat. Amennyiben a számlatulajdonos az átutalási megbízást terhelési naphoz kötötten tölti ki, úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy az átutalási megbízásban feltüntetett terhelési napon teljesíti a megbízást. A terhelési nappal benyújtott fizetési megbízást a számlatulajdonos jogosult a Takarékszövetkezetnél a terhelési napot megelızı munkanap végéig írásban visszavonni. Olyan fizetési megbízás esetén, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, a fizetési megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges. A megbízás visszavonása vagy módosítása esetén a Takarékszövetkezet jogosult a külön eljárásért díjat felszámítani, melynek mértékét a mindenkori aktuális Hirdetmény tartalmazza. A napközbeni elszámolás keretében indított tételek feldolgozási sorrendje szerint az a tétel teljesül korábban, amit korábban is indítottak. A napközbeni többszöri elszámolás teljes körő lebonyolítása rendkívüli helyzet kivételével az adott elszámolási napon történik meg. A legfeljebb 4 órán belüli teljesítési határidı attól az idıponttól számítódik, amikor megtörténik az átutalás teljesítéséhez szükséges összeggel a fizetı fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése, a fedezet biztosítása (napon belüli beküldésnél többszöri fedezetvizsgálat történik). Ha a fizetı fél (átutaló) által megadott terhelési nap a Takarékszövetkezet szempontjából nem minısül munkanapnak, akkor a következı munkanapot kell terhelési napnak tekinteni. A Számlavezetı hely a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési mőveletnek. A téves számlavezetıi bejegyzésbıl eredı bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelıen a Számlavezetı hely joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési idın belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintı fizetési megbízást az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerzıdési viszonyból származó zárolást megelızıen - helyesbíteni. A helyesbítésrıl a Számlavezetı hely az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost. A fizetési megbízások közül a Takarékszövetkezet elıször a Számlatulajdonos rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalást és átutalási végzést teljesíti, az ott meghatározott módon. A Számlatulajdonos és a Takarékszövetkezet között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítı pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés alapján keletkezı banki követeléseket a Takarékszövetkezet beszámításai jogával élve a vonatkozó szerzıdésben rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követıen, de még a Számlatulajdonos által kedvezményezett megbízások elıtt teljesíti. c) Fizetési megbízások sorba állítása, részteljesítése A fedezethiány miatt nem teljesíthetı, törvény vagy a Számlatulajdonossal történı megállapodás alapján vissza nem utasított átutalási és beszedési megbízást a Takarékszövetkezet (jogszabály eltérı rendelkezése hiányában) legfeljebb harmincöt nap, csoportos beszedési megbízást legfeljebb a terhelési naptól számított négy munkanap idıtartamra sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. A teljesítés sorrendjét az átvétel idıpontja határozza meg. 1) A Takarékszövetkezet téves bejegyzésének helyesbítését szolgáló terhelı tranzakció az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést is megelızve a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési idıpontig a Számlatulajdonos bankszámláján sorba állításra kerül. A Takarékszövetkezet a sorba állítás idıtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. 2) A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendı átutalás teljesítése szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi fizetési számla (bankszámla, a Számlatulajdonos szabad rendelkezéső elkülönített számlái, valamint lekötött betét számlái) pénznemtıl függetlenül egy fizetési számlának minısül. A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplı összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett fizetési számlát kell a Takarékszövetkezetnek elsıdlegesen figyelembe vennie, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendı számla nem azonos a teljesítésre - jogszabály által kijelölt - fizetési számlával/számlákkal. Amennyiben a hatósági átutalás és átutalási végzés a fedezetösszevonást követıen pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthetı, abban az esetben, mint ún. elınyösen rangsorolt fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet az azonnali visszaküldést kérı rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - de legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig a Számlatulajdonosnak a megbízásban szereplı összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett bankszámláján, ennek hiányában a hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásban feltüntetett terhelendı bankszámlán sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. A Takarékszövetkezet a sorba állítás idıtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A sorba állítás idıtartamának elteltét követıen a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. 3) A Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájára érkezı, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat fedezethiány esetében, mint vissza nem utasított fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján a Számlatulajdonos által a Felhatalmazó levélben rögzített idıtartamig, de legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. A sorba állítás idıtartamának elteltét követıen a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából.

6 4) A fedezethiány miatt nem teljesíthetı csoportos beszedési megbízást a Takarékszövetkezet a terhelési naptól számított négy munkanap idıtartamra állítja sorba a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján. A sorba állítási idı alatt a Takarékszövetkezet részfizetést nem teljesít, a fedezet hiányában a sorba állítási idıszak lejártát követıen a csoportos beszedési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. 5) Csoportos átutalási megbízást, valamint fizetési számláról kezdeményezett készpénzfizetést a Takarékszövetkezet nem állítja sorba, részfizetést nem teljesít, fedezet hiányában a megbízás teljesítését visszautasítja. 6) A Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok eltérı rendelkezése hiányában, illetve ha a Számlatulajdonossal másként nem állapodik meg a bankszámlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthetı átutalási és beszedési megbízásokat visszautasítja. 7) A Számlatulajdonossal kötött külön megállapodás (Sorbaállítási szerzıdés) alapján a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos bankszámlája terhére befogadott, Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat 35 (harmincöt) napig sorba állítja és az abban meghatározott módon teljesíti. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. 8) Fedezethiány esetén a Számlatulajdonossal kötött külön megállapodás alapján a Takarékszövetkezet a fizetési számla terhére befogadott fizetési megbízásokat, a Takarékszövetkezet téves bejegyzése miatt keletkezett helyesbítı tételeket, valamint egyéb szerzıdéses viszonyból származó számlavezetıi követeléseket a kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti. 9) Törlés, módosítás lehetısége A Takarékszövetkezet a belföldi forint átutalási megbízás visszavonását papír alapú és elektronikus úton benyújtott tételek (terhelési nap megjelölésével benyújtott tételek esetén) a teljesítést megelızı banki munkanapon a kirendeltségek nyitvatartási ideje alatt írásban fogadja el az ügyféltıl, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon. Papír alapú belföldi átutalási megbízás Takarékszövetkezeti feldolgozásának megkezdését követıen a Takarékszövetkezet visszavonási kérelmet nem fogad el, a fizetési megbízást sztornózást lehet kérni írásban, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon. * július 1-tıl az elektronikus átutalási megbízások sztornózására nincs mód! Amennyiben a belföldi átutalási megbízás már továbbításra került a belföldi fizetési forgalomba, akkor az ügyfél az utalás összegének visszahívását kezdeményezheti a teljesítést követı 30 naptári napon belül a Takarékszövetkezethez történı írásbeli bejelentést követıen. A kedvezményezett számlavezetı bankja 30 naptári napon belül teljesítheti az utalás összegének visszautalását, amennyiben a ahhoz kedvezményezett hozzájárul. A Visszavonás tranzakció indításáért a Takarékszövetkezet a mindenkor aktuális Hirdetményben közzétett díjat számít fel. 13. A deviza megbízások teljesítése A Takarékszövetkezet az ügyfelek részére deviza számlát nem vezet. Az ügyfelek a Takarékszövetkezeten keresztül a Raiffeisen Bank által nyújtott Raiffeisen Expressz szolgáltatást vehetik igénybe. A Raiffeisen Expressz deviza átutalási megbízások kezelésére és jóváírás fogadására alkalmas rendszer. A Takarékszövetkezet a devizamegbízások teljesítésére a Raiffeisen Bank hivatalos deviza vételi és eladási árfolyamát használja. Ezen az árfolyamon váltja át a megbízás összegét és az így kiszámított forintösszeggel (a pénzforgalmi jutalék és a deviza átutalási díj figyelembe vételével) terheli, illetve jóváír a megbízó számláján. 14. Fizetési megbízások utólagos helyesbítése A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követıen haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési megbízás teljesítését követı 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa elızetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás utólagos helyesbítését. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás helyesbítése iránti kérelem esetén a Takarékszövetkezet köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési megbízást a Számlatulajdonos, mint fizetı fél elızetesen jóváhagyta, a fizetési megbízás a Számlatulajdonos által benyújtott megbízásnak megfelelıen került rögzítésre, teljesítésre és a teljesítést mőszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. A Számlatulajdonos által elızetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízás teljesítése esetén a Takarékszövetkezet haladéktalanul megtéríti a fizetı fél Számlatulajdonos részére a fizetési megbízás összegét, helyreállítja a bankszámla megterhelés elıtti állapotát, valamint megtéríti a Számlatulajdonos jogosnak minısített kártérítési követelését. A Takarékszövetkezet mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelıssége alól, ha bizonyítja, hogy a Számlatulajdonos által elızetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással összefüggésben keletkezett kárt a fizetı fél Számlatulajdonos csalárd módon eljárva okozta. A Takarékszövetkezet visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizetı fél Számlatulajdonos által elızetesen jóváhagyott fizetési megbízás összegét, ha: a) a jóváhagyás idıpontjában a Számlatulajdonos a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizetı fél Számlatulajdonos részérıl az adott helyzetben ésszerően elvárható volt. A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a fizetı fél Számlatulajdonost terheli. A fizetı fél Számlatulajdonos továbbá nem jogosult a visszatérítésre, ha az elızetes jóváhagyást közvetlenül a Takarékszövetkezetnek adta meg, és a fizetési megbízás benyújtására vonatkozó elızetes tájékoztatási kötelezettséget a Takarékszövetkezet vagy a kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelızıen 28 (huszonnyolc) nappal teljesítette.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai Bankszámla Keretszerződés 1. sz. mellléklete Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bankszámlaszerződés megkötése és a fizetési számla megnyitása A Számlavezető hely bankszámlát (fizetési számlát) nyit és vezet a természetes

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu 1 Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502 Gyomaendrőd,

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Hartai Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Elfogadva a 133/2014. sz. ÜT határozattal Hatályos: 2014. augusztus 1. előtt megkötött

Részletesebben

A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által

Részletesebben

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei Hatályos: 2014.06.01

Fogyasztói fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei Hatályos: 2014.06.01 I. Általános rész Fogyasztói fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési feltételei Hatályos: 2014.06.01 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 8. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÜLFÖLDI KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ természetes személyek részére A Hungária Takarék (székhelye:

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15.

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15. ÁSZF Bankszámlák Vezetéséről 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6 Adószám: 10044465-1-09 Telefonszám: 52 232-222 Cégjegyzékszám: 09-02-000180 Web: www.hajdudorogtksz.hu Email: kozpont@hajdudorogtksz.hu Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet külföldi, konvertibilis pénznemő pénzforgalmi bankszámla vezetéséhez A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9224 Rajka, Kossuth u.37/a., S.W.I.F.T.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben