Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009."

Átírás

1 Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: március 1-től

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági szervezet felépítése és feladatai A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok A költségvetési koncepció Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése A költségvetési határozat tervezet összeállítása A költségvetési határozat megküldése a költségvetési szervek részére Végleges költségvetés tervezése Előirányzat módosítás A munkaszervezet üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás Munkaerő és bérgazdálkodás A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Gazdálkodási jogkörök szabályozása Kötelezettségvállalás Érvényesítés Utalványozás Ellenjegyzés Szakmai teljesítés igazolása Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő, szakmai teljesítést igazoló) feladatai Pénzeszközök kezelése Intézmények pénzellátása Cél- és címzett támogatások igénybevétele Európai uniós források igénybevétele Számviteli nyilvántartások vezetése Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról Időközi költségvetési jelentés

3 9.3. Időközi mérlegjelentés A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok A féléves beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata Az éves beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok Zárszámadás Önálló költségvetési szervek éves beszámolójának jóváhagyása Folyamatba épített ellenőrzés Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) Ellenőrzési nyomvonal Kockázatkezelés Költségvetésből nyújtott támogatások elszámoltatására, szerződések, támogatások közzétételére vonatkozó előírások Támogatások számadási kötelezettségének előírása Támogatások, szerződések közzététele A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások...26 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg. 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági szervezet felépítése és feladatai Az ügyrend célja, hogy részletesen meghatározza a gazdasági szervezet feladatait, a szervezethez tartozó vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és jogköreit, a helyettesítés rendjét, a belső szerven belüli és a külső kapcsolattartás módját. Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: az éves költségvetés tervezése, az előirányzat módosítás, az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, a vagyon használat, hasznosítás, a munkaerő-gazdálkodás, a pénzkezelés, a pénzellátás, a könyvvezetés, a beszámolási kötelezettség, valamint az adatszolgáltatás. A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes helyi előírásait a következő szabályzatok rögzítik: a számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, leltározási és leltárkészítési szabályzat, a bizonylati szabályzat, 4

5 pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás rendje, felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata. A gazdasági szervezet felépítése: A gazdasági szervezet engedélyezett létszáma: A gazdasági szervezet összlétszáma: 6 fő 6 fő munkaszervezet-vezető gazdasági vezető vidékfejlesztési menedzser humán referens pályázati koordinátor adminisztrátor 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő A gazdasági szervezet vezetőjének, a szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáért felelős alkalmazottainak feladat és hatáskörét, felelősségi körét, a helyettesítés rendjét az ügyrend mellékletét képező munkaköri leírások tartalmazzák. A gazdasági vezető feladatai: felelős a Győri Többcélú kistérségi Társulás pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásáért, illetve a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért; A gazdasági vezető felelőssége nem érinti a költségvetési szerv vezetője vagy egyes ügyekért felelős alkalmazottak felelősségét. A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, illetőleg a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a költségvetési szerv vezetője írásban a gazdasági szervezet vezetői feladatainak ellátásáért felelős, lehetőleg megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki, az irányító szerv vezetőjének egyetértésével. A gazdasági vezető évente köteles a belső kontroll rendszerek témakörben a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni, és a részvételt a költségvetési szerv vezetőjének december 31-ig igazolni. 5

6 A kapcsolattartás módja A kapcsolattartás módja: irányultsága szerint lehet szervezeten belüli és szervezeten kívüli. Jellege szerint megkülönböztetünk funkcionális és tanácskozási kapcsolattartást. Szervezetünknél a kapcsolattartás rendje a következők szerint működik. Szervezeten belüli kapcsolattartás módja: Funkcionális: belső szervezeti egységekkel (intézményekkel) történő kapcsolattartás (személyes, telefonon történő, időpont egyeztetés, stb.) egymásra épülő munkafolyamatokat végzők folyamatos szóbeli egyeztetése stb. Tanácskozási: vezetői értekezlet; dolgozói értekezlet; érdekvédelmi egyeztetés, tanácskozás; stb. Szervezeten kívüli kapcsolattartás módja: Funkcionális: pályázat készítőkkel történő kapcsolattartás (személyes, telefonon történő stb.) adatszolgáltatás Kincstár részére; költségvetés, beszámoló elkészítésében résztvevők folyamatos konzultációja; stb. Tanácskozási: társulási tanácsüléseken való részvétel; szakmai előadásokon, megbeszéléseken való részvétel; intézményekkel történő egyeztetések; stb. 6

7 2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 2.1. A költségvetési koncepció Az éves költségvetés összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként a társulási tanács köteles megtárgyalni a kistérség költségvetési koncepcióját. A koncepció elkészítéséhez az érvényben lévő társulási tanácsi döntések figyelembe vételével át kell tekinteni a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, valamint a társulás bevételi forrásait. A költségvetési szervektől beszerzett, valamint a társulásnál meglévő információk alapján ki kell alakítani a költségvetési koncepciót. A költségvetési koncepcióval kapcsolatban ki kell kérni a társulásnál működő bizottságok véleményét. A bizottságok véleményét csatolni kell a társulási előterjesztéshez. A költségvetési koncepció november 30-ig történő elkészítéséért - a munkaszervezet-vezető a felelős. A koncepció összeállításában a gazdasági vezető működik közre Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az Áht. és az Ámr. előírásait, valamint a társulás költségvetési koncepciójában foglaltakat. A tervezési feladatok koordinálásáért, szervezéséért a munkaszervezet-vezető a felelős. A társulás bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatószámoknak az intézményektől és a társulásban résztvevő önkormányzatoktól - írásban, az intézményvezető ill. jegyző által aláírt formában - történő begyűjtéséért, valamint felülvizsgálat után a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósághoz (továbbiakban: Igazgatóság) határidőre történő továbbításáért Kocsis Ivett a felelős. Az intézmények, szervezeti egységek által benyújtott költségvetési igények indokoltságának felülvizsgálatáért Bakó Gizella a felelős. A saját bevételek előirányzatai és a költségvetés megalapozását szolgáló társulási határozatok összhangjának felülvizsgálatáért Bakó Gizella a felelős. 7

8 A társulás előzetes költségvetési javaslatát a pénzügyi munkatársak készítik el. A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy külön-külön tartalmazza az alap-előirányzatot, az előirányzati többletet. Alap-előirányzat tartalma Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintrehozásokkal módosított összege. Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, a tervévet megelőző évben a társulás által a költségvetés általános és céltartaléka terhére engedélyezett - nem egyszeri jellegű - előirányzatok összegét és az automatikus többleteket, a feladat átadás-átvételéből, illetve megszüntetéséből, az intézmény korszerűsítéséből adódó előirányzat-változtatásokat, a bevételi előirányzat felemelése miatti előirányzat növekedést, a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulását. Nem tekinthető szerkezeti változásnak az az előirányzat változtatás, amelyet a társulás egyszeri jellegűnek minősített a költségvetés általános és céltartaléka felhasználásakor, egyszeri jelleggel engedélyezett a társulás az előző évi pénzmaradványa terhére. Szintrehozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. 8

9 Előirányzati kiadási, bevételi többlet tartalma Az előirányzati kiadási és bevételi többlet a költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, változatlan feladat mellett az ellátás színvonalának tartására, a mennyiségi és minőségi fejlesztésekre szolgál, amely lehet egyszeri jellegű vagy a következő év költségvetésébe beépülő. Az alap-előirányzat előirányzati többlettel növelt összege a javasolt előirányzat, melyet a következők szerint kell levezetni: Előző évi eredeti előirányzat + Szerkezeti változások ± Bázis előirányzat + Szintrehozás ± Alap-előirányzat + Előirányzat többlet + Tárgyévi javasolt előirányzat + A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá a javasolt előirányzatok következő két évre várható kihatását. A társulás költségvetési javaslatának összeállításáért - a munkaszervezet-vezető felügyelete mellett Bakó Gizella gazdasági vezető a felelős. Az intézmények részére a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatban írásban tervezési, módszertani útmutatót kell kiadni, abban ismertetni a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos szakmai és pénzügyi követelményeket. A módszertani útmutató kiadásáért Bakó Gizella gazdasági vezető a felelős A költségvetési határozattervezet összeállítása A költségvetési határozat tervezetet a következő szerkezetben kell elkészíteni: a) a társulás és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben; 9

10 b) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; a személyi jellegű juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékokat (társadalom biztosítási járulék + munkaadói járulék) dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat. c) a felújítási előirányzatok célonként; d) a felhalmozási kiadások feladatonként; e) a társulás költségvetése feladatonként, valamint külön tételben 1. az általános, és 2. a céltartalék (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben előírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló előirányzat); f) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként; g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; h) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell mutatni; j) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv; k) elkülönítetten az európai uniós támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai. A társulási tanács t a kiemelt előirányzatok körét ennél tágabban is megállapíthatja. A költségvetési határozattervezet elkészítéséért a munkaszervezet-vezető a felelős. A rendelettervezet összeállításában közreműködik Bakó Gizella gazdasági vezető. A költségvetési határozat tervezetet az intézményvezetőkkel egyeztetni kell. Az egyeztető megbeszélés megtartásáért és írásos dokumentálásáért a munkaszervezet-vezető a felelős. Amennyiben szakszervezetek működnek az intézményekben, akkor az érdekképviseleti szerveket is tájékoztatni kell. Az államháztartásról szóló törvény 71. (1) bekezdésének előírása szerint a munkaszervezetvezető által elkészített költségvetési határozat tervezetet az elnök február 15-ig köteles benyújtani a pénzügyi bizottságnak és társulási tanácsnak. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap. 10

11 Az elnök a költségvetési határozattervezet benyújtásakor előterjeszti azokat az egyéb határozattervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatja a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait A költségvetési határozat megküldése a költségvetési szervek részére A társulási tanács által elfogadott költségvetési határozatban foglalt és a költségvetési szervek számára kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a határozat (vagy kivonatának) megküldésével - tájékoztatni kell az intézményeket. A tájékoztatást a határozat elfogadását követő 5 napon belül végre kell hajtani, melynek teljesítéséért a munkaszervezet-vezető a felelős Végleges költségvetés tervezése A tervezés második szakaszában a társulási tanács határozatában elfogadott - kiemelt - előirányzatok és szabályok szerint el kell készíteni a társulás elemi költségvetését. Az államháztartás információs rendszere számára továbbítandó, részletes költségvetési előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Pénzügyminisztérium által tárgyévre kiadott I./ Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni. A nyomtatványgarnitúra kitöltéséért és a költségvetési szervek információs füzeteivel együtt a MÁK Területi Igazgatóság részére - határidőre történő leadásáért Bakó Gizella a felelős. A nyomtatvány garnitúra kitöltési határidejét a MÁK Területi Igazgatóság határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény 72. -a alapján a legkésőbbi határidő március Előirányzat módosítás A társulási tanács által a költségvetési határozat eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzat átcsoportosításokat, illetve előirányzat módosításokat a munkaszervezetvezetőnél kell kezdeményezni. Az előirányzat átcsoportosításra illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért Bakó Gizella a felelős. Az előirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelyért Bakó Gizella a felelős. 11

12 4. A munkaszervezet üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Az éves költségvetésben tervezett, a munkaszervezet működését szolgáló eszközök, berendezések beszerzéséért, valamint a szükségessé vált karbantartási munkák előkészítéséért, végrehajtásáért a munkaszervezet-vezető a felelős. 5. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 5.1. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár A vagyonnal kapcsolatos teljes körű, részletes nyilvántartási rendszer kialakításáért és folyamatos, naprakész vezetéséért a munkaszervezet-vezető a felelős. Az analitikus vagyonnyilvántartás vezetéséért Bakó Gizella a felelős Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet és annak melléklete szerinti ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni. Az ingatlanvagyon kataszter vezetésére a Többcélú Kistérségi Társulás nem kötelezett. 6. Munkaerő és bérgazdálkodás A munkaszervezet dolgozói tekintetében a munkaszervezet-vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat stb. elkészítése) Bakó Gizella feladata. A munkaszervezet és a MÁK közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó folyamatos munkakapcsolatot Bakó Gizella biztosítja, mint jelentő-felelős. A felelős továbbítja a MÁK Igazgatóságához mindazokat a rendelkezéseket, jelentéseket, 12

13 okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A munkaviszony létesítésére, megszűnésére vonatkozó okmányokat és bérkihatású rendelkezéseket 24 órán belül kell az Igazgatósághoz megküldeni. A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat az Igazgatósághoz minden esetben 5 munkanapon belül be kell jelenteni. A jelentő-felelősnek az itt nem érintett kérdésekben az Igazgatóság által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, az adatközlés, változásjelentés során az Igazgatóság által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmaznia. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentő-felelős vezeti. Az Igazgatóság részére történő jelentések határidőre való teljesítéséhez a vonatkozó dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentő-felelős részére abban az esetben, ha azokat nem ő kezeli, illetve nem ő készíti elő. 7. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 7.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalásra a Győri Többcélú Kistérségi Társulás esetében Borkai Zsolt elnök vagy az általa felhatalmazott személyek jogosultak. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás két részben önálló intézményt tart fenn. Az intézményvezetők kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörét az Ámr (1), illetve 136. (1) bekezdése biztosítja. 13

14 A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalásról nyilvántartást kell vezetni. A kötelezettségvállalások nyilvántartása saját kialakítású EXEL táblázat vezetésével történik. A nyilvántartás naprakész vezetéséért Bakó Gizella a felelős Érvényesítés Érvényesítést csak a munkaszervezet-vezető által az ezzel írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet Utalványozás Utalványozásra a társulás elnöke, vagy az általa felhatalmazott személyek jogosultak Ellenjegyzés Ellenjegyzésre a munkaszervezet-vezető vagy az általa felhatalmazott személy jogosult Szakmai teljesítés igazolása A szakmai teljesítés igazolására megbízást csak a munkaszervezet-vezető adhat. A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő, szakmai teljesítést igazoló) feladatai Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók részletes feladatait, a feladatellátás módját, az erre feljogosított személyek felsorolását és a részletes szabályozást a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjéről szóló szabályzat rögzíti Pénzeszközök kezelése A pénzeszközök kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, a feladatellátással megbízottak feladatait és felsorolását a pénzkezelési szabályzat rögzíti Intézmények pénzellátása Szervezetünknél önálló intézmény nem működik. 14

15 Az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasút sor 1. és a Győrújbaráti Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Győrújbarát, Fő u. 1. alatt részben önálló intézményként működnek. Az intézmények és a munkaszervezet közötti kapcsolattartás, a költségvetés egyeztetése, az intézmények pénzellátásának biztosítása Bakó Gizella feladata Cél- és címzett támogatások igénybevétele A cél- és címzett támogatások igénybejelentése, igénybevétele és elszámolása során a többször módosított évi LXXXIX. számú törvény és a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével a következők szerint kell eljárni. Cél- és címzett támogatásokra vonatkozó igény csak a társulási tanács tárggyal kapcsolatos döntése alapján nyújtható be. Az igénybejelentések összeállításáért Bakó Gizella a felelős. A pályázat kedvező elbírálása esetén megkötendő finanszírozási szerződést a munkaszervezetvezető készíti elő, amit az elnök, ill. általános alelnök ír alá. A beruházásokkal kapcsolatos számlákat Bakó Gizella kollaudáltatja. A kollaudált számla pénzintézethez történő benyújtásáról Bakó Gizella gondoskodik.. A beruházással kapcsolatos pénzügyi felhasználásokról - beruházásonként - nyilvántartást kell vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: beruházás megnevezése, beruházással kapcsolatos kiadások tervezett összege, a támogatás mértéke, összege, a kivitelezői számla = benyújtásának időpontja, = eredeti összege, = kollaudált összege, a beruházással kapcsolatban igénybe vett = saját forrás, = támogatás. A nyilvántartás vezetéséről Bakó Gizella gondoskodik. 15

16 A nyilvántartás vezetőjének feladata a beruházás befejezésekor a Belügyminisztérium részére a MÁK Igazgatóságon keresztül - küldendő elszámolás elkészítése is Európai uniós források igénybevétele Az Európai uniós források igénybevételéhez a pályázatfigyelést Bata Eszter végzi, aki az aktuális pályázatokról kéthetente beszámol a munkaszervezet-vezető részére. A pályázatok elkészítése Bata Eszter feladata. A pályázat határidőre való benyújtásáért a munkaszervezet-vezető a felelős. A pályázat kedvező elbírálása esetén megkötendő támogatási szerződést a munkaszervezet-vezető készíti elő, amit az elnök ír alá. A támogatási szerződés megkötése után a munkaszervezet-vezető feladata a pályázati feltételeknek megfelelő konkrét eljárásrend kialakítása. A költségvetési határozatban elkülönítetten kell megjeleníteni az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait. A költségvetés tervezésénél a gazdasági programban, ágazati, szakmai, fejlesztési koncepciókban, tervekben a társulási-tanács által meghatározott prioritásokat kell figyelembe venni. A fejlesztési célkitűzések - fejlesztési feladatok bontásban a megfelelő pénzügyi háttér biztosításával a megtervezett és megszervezett végrehajtási ütemezés szerint és részletesen kidolgozott műszaki tervek alapján kerülhetnek megvalósításra. A társulás költségvetési határozatában meg kell jelennie: az európai uniós forrással támogatott fejlesztésre benyújtott, de még el nem bírált pályázathoz kapcsolódóan a pályázati saját forrás előirányzata (céltartalék), a nyertes pályázat alapján az indítani tervezett, vagy a folyamatban lévő fejlesztéssel öszszefüggésben a tervévi ütemezésnek megfelelő előirányzatoknak. Az európai uniós támogatások esetében a szerződésében rögzíteni kell támogatott fejlesztés megvalósításának kezdete és befejezése, összköltsége, valamint a pénzügyi forrás összetételét. Az európai uniós támogatásoknál nem alkalmaznak típusszerződést, ezért az ezzel kapcsolatos előírások az Ámr aiban kerültek előírásra. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 27. -a meghatározta a támogatási szerződéstervezetnek a szerződések általános tartalmi elemeit meghaladó követelményeit. Az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések megvalósítása során biztosítani kell a szerződésben vállalt saját forrás meglétét. 16

17 A társulási tanács által a fejlesztési feladat lebonyolításával megbízott projektmenedzser a szerződésben előírt időközönként köteles a munkaszervezet-vezetőt írásban tájékoztatni a fejlesztési feladat megvalósításának üteméről, azon belül a pénzügyi és műszaki megvalósításról. A munkaszervezet-vezető a projektmenedzser által adott információk alapján a soron következő társulási tanácsülésen tájékoztatja a társulási tanácsot. Az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések ellenőrzését folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, belső ellenőrzés keretében látja el a társulás munkaszervezete. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht. és az Ámr. előírásai, a belső ellenőrzés vonatkozásában a Ber. rendelkezései, továbbá a FEUVE szabályzatban előírtak az irányadók. Az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések ellenőrzését az éves belső ellenőrzési tervben évenként tervezni kell. 8. Számviteli nyilvántartások vezetése A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott alapelveket. Minden gazdasági eseményről, mely a társulás eszközeinek, illetve forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatja bizonylatot kell kiállítani. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek. Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a bizonylatokat, nyomtatványokat amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, amelyért nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, továbbá a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyomtatványokat. Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni a szervezetnél számlát, nyugtát, menetleveleket, kiküldetési rendelvényeket, 17

18 étkezési jegyeket, utalványokat, (lásd még: Pénzkezelési szabályzat) Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszám szerint, továbbá a készletváltozások időpontjai egyértelműen megállapíthatók. A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni. A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a számlarend és a bizonylati szabályzat tartalmaz. 9. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok 9.1. Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról Az önkormányzat felügyelete alá önálló intézmény nem tartozik, ezért az elismert tartozásállományukról adatszolgáltatás nincs Időközi költségvetési jelentés A szervezet a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési szerveket is magában foglaló - időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani. Az időközi költségvetési jelentést az Ámr-ben meghatározott módon kell összeállítani. A társulási szintre összesített adatokat a tárgyév * I-III. hónapjáról április 20. napjáig, * I-V. hónapjáról június 20. napjáig, míg * I-IX. hónapjáról október 20. napjáig * I-XII. hónapjáról a tárgyévet követő január 20. napjáig kell megküldeni a MÁK Igazgatósághoz. A társulási szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért és a MÁK Igazgatósághoz történő továbbításáért Bakó Gizella a felelős Időközi mérlegjelentés A munkaszervezetnek, valamint a munkaszervezet felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell készítenie az Ámr. 12/a. számú melléklete szerint. 18

19 Az időközi mérlegjelentéseket tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő 40 napon belül, az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a társulási tanácshoz benyújtani. A társulási tanács által elfogadott a mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül, az éves jelentést az éves beszámoló továbbításának határidejével megegyezően kell eljuttatni feldolgozásra a MÁKnak. Az időközi mérlegjelentések összeállításáért, valamint annak a MÁK Igazgatósághoz történő továbbításáért Bakó Gizella a felelős A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok A munkaszervezet az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló Kormányrendelet előírásai szerint féléves és éves beszámolót köteles készíteni. A beszámolót a társulási tanács által meghatározott határidőre és tartalommal kell elkészíteni, a Pénzügyminisztériumnak a zárszámadásra vonatkozó tájékoztató figyelembe vételével. A beszámolót a gazdasági szervezet állítja össze a beszámoló füzet űrlapjainak kitöltésével. I. jelű Többcélú Kistérségi Társulás beszámoló A féléves beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata A féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és forrásokat tartalmazó mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást nem tartalmazza. A féléves beszámoló pénzforgalmi jelentést és az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza. A munkaszervezetnek a féléves beszámolási kötelezettsége során a Pénzügyminisztérium által összeállított I. jelű Többcélú Kistérségi Társulás beszámoló (féléves) nyomtatvány-garnitúra űrlapjainak kitöltésével kell eleget tennie. 19

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE 2009. 1 I. Gazdasági ügyrend célja, felhatalmazása Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében:

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CORVINA ÓVODA SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 4 1.1. AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI... 4 1.2. AZ SZMSZ HATÁLYA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Előadó: Répásy Ildikó osztályvezető

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Dr. Illésné Szilágyi Szilvia Gazdasági Igazgató Ellenőrizte: Virágh Andrea Belső Ellenőr Dr. Borzi

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Költségvetés végrehajtás tanulmány Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS TANULMÁNY 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 1.1. Dokumentum célja... 4

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben