Önkormányzat Képviselő-testülete R á b a t a m á s i J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzat Képviselő-testülete R á b a t a m á s i J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Önkormányzat Képviselő-testülete R á b a t a m á s i 1-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Rábatamási Önkormányzat Képviselő-testületének január 23-án órakor tartott nyilvános rendkívüli üléséről Az ülés helye: Rábatamási Önkormányzat hivatali helyisége Jelen vannak: Spiteller László polgármester, Bognár Zoltán, Fábián Imre, Kovács Attila, ifj. Spiteller László, Varga Tivadar testületi tagok, Tóth Károlyné jegyzőkönyv-vezető Távollétét előzetesen bejelentette: Pölöskei Lászlóné képviselő-testületi tag, Spiteller László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülés résztvevőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 megválasztott testületi tag közül az ülésen jelen van 6, így az ülés határozatképes. Javaslatot tett a tárgyalásra kerülő napirendi pontokra. Napirendi javaslat: Napirend előtt: Tájékoztató a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos előzetes megbeszélésről Előterjesztő: Spiteller László polgármester (szóban) N a p i r e n d : 1./ Rábatamási Önkormányzat szennyvízcsatorna építés közbeszerzési pályázat eredményének kihirdetése, kivitelező választása Előterjesztő: Spiteller László polgármester (írásban) A Képviselő-testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta.

2 Napirend előtt: Spiteller László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Farád-Jobaháza-Bogyoszló Önkormányzatok polgármestereivel történt megbeszélésről a közös önkormányzati hivatalok létrehozásával kapcsolatosan. Tekintettel arra, hogy hónap van a közös hivatalok létrehozásáig, el kell kezdeni az előkészítő munkákat. 1./ Napirendi pont: A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag jóváhagyólag tudomásul vette. Rábatamási Önkormányzat szennyvízcsatorna építés közbeszerzési pályázat bírálati eredményének kihirdetése, kivitelező választása Előterjesztő: Spiteller László polgármester (írásban) (az előterjesztés írásban mellékelve) Spiteller László polgármester ismertette az írásban is megküldött összegzést az ajánlatok elbírálásáról. Tekintettel arra, hogy a FEHÉRÉP Kft. határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, ezért pályázatát érvénytelennek kell tekinteni. A STRABAG-MML Kft. a hiánypótlást határidőben benyújtotta, pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség érvényesnek tekintette. Hozzászólások: Bognár Zoltán képviselő kérdezte, hogyan áll a bankszámlanyitás, mikor lehet fizetni? Spiteller László polgármester válaszában elmondta, addig, amíg nem volt eredmény, nem szorgalmazta a befizetést. A Rábaközi Takarékszövetkezettel a számlanyitás meg van beszélve, amennyiben február 2-án megkötésre kerül a szerződés a kivitelezővel, azonnal lehet a befizetéseket teljesíteni. Fentiek alapján javasolta, hogy nyertes ajánlattevőnek a STRABAG-MML Kft-t válassza a képviselő-testület, a FEHÉRÉP Kft. pályázatát pedig érvénytelenítse. Hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy az írásbeli összegzéssel az eredményt hirdesse ki. Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 1/2012. (I.23.) sz. H A T Á R O Z A T Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szennyvízcsatorna építés nyertes pályázójának a STRABAG-MML Kft-t választja.

3 A FEHÉRÉP Kft. által benyújtott pályázatot ezzel egyidejűleg érvényteleníti. Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az írásbeli összegzéssel az eredményt hirdesse ki az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglaltak szerint Bíráló Bizottságot hozott létre, amely szakvélemény készítésével segíti a döntéshozó döntését. A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívás és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a benyújtott ajánlatokat megvizsgálta. A benyújtott ajánlatok áttanulmányozását és a hiánypótlást, valamint az írásbeli felvilágosítás ellenőrzését követően a Bíráló Bizottság kialakította egységes álláspontját, mely szerint nyertes ajánlattevőnek javasolja: Ajánlattevő neve: STRABAG-MML Kft. Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Daróci út 30. Az ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, azaz nettó háromszáznegyvennyolcmilliókilencszázhatvanezer forint. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlattételi határidő előtt benyújtott ajánlat a hiánypótlás során pótolt iratokkal együtt mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. A Kbt. 91. (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, értékelési pontszáma: Érvénytelennek javasolja nyilvánítani: Ajánlattevő neve: FEHÉRÉP Kft. Kapcsolattartó neve: Horváth Attila Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13. Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlattevő elektronikus levélcíme: Az érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő ajánlattevőtől felvilágosítást kért és hiánypótlásra hívta fel, melyre ajánlattevő választ nem

4 adott, illetve a hiányokat nem pótolta. A Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő határidőben a felvilágosítás kérésre választ nem adott és hiánypótlást nem nyújtott be, az alábbi hiányokat nem pótolta, így az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen az alábbi okokból: Ajánlattevő által az ajánlatban csatolt beárazott Költségvetési kiírásban, a 282. oldalon szerepeltetett Parkosítás fejezeten belül a Megrendelő igénye szerinti növény-, fa telepítés terepen belül című soron 0-ás tételt szerelepltet annak ellenére, hogy munkadíj és anyagköltség oszlopban a munkát beköltségelte. Kérjük indokolja meg, hogy miért szerepeltet ezen a soron 0-ás tételt. Az ajánlattevő határidőben nem adott felvilágosítást, amellyel az ajánlatban tett ezen tartalom nem tisztázódott. Ajánlattevő által az ajánlat oldalain csatolt nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.2.2) pont GP3.A) alpontja tekintetében nem megfelelően került kitöltésre, ugyanis az ajánlat oldalain becsatolt beszámolóban a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel vonatkozásában eltérő összeg szerepel, továbbá Ajánlattevő nem jelöli meg, hogy ajánlattevőként nyilatkozik. Ajánlattevő által az ajánlat oldalain csatolt referencia igazolás nem megfelelően van kitöltve (ajánlattételi felhívás III.2.3) pont MSZ1. - konzorciumi teljesítés megjelölése rész), mivel konzorciumi teljesítés esetén a részesedés mértéke százalékban és a részesedésnek megfelelő teljesítés értéke HUF-ban nincs megjelölve. Ajánlattevő által az ajánlat oldalain csatolt referencia igazolás nem megfelelően van kitöltve (ajánlattételi felhívás III.2.3) pont MSZ1. - konzorciumi teljesítés megjelölése rész), mivel konzorciumi teljesítés esetén a részesedés mértéke százalékban és a részesedésnek megfelelő teljesítés értéke HUF-ban nincs megjelölve. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás III.2.3) pont MSZ4.

5 alpontjával ellentétben nem igazolta, hogy rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, mélyépítésre vonatkozó MSZ EN ISO szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló, akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseiről szóló bizonyítékokkal. Az ajánlattevő által az ajánlat oldalain benyújtott dokumentum egy igazolás, de nem a megkövetelt tanúsítvány. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás V.7) pontjának 11. alpontjával ellentétben nem tett nyilatkozatot a Kbt. 71. (1) bekezdésének c) pontja vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó. Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció 1. kötet (Útmutató az ajánlattevőknek) pontjával ellentétben nem csatolta a teljes, cégszerűen aláírt ajánlatot elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) mellékletben. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az elektronikus adathordozó mellékletet nem csak az ajánlat eredeti példánya mellé kell csatolni, hanem valamennyi másolati példány mellé is. Határidő: azonnal Felelős: Spiteller László polgármester Bejelentések: Bognár Zoltán képviselő bejelentette, hogy a kapuvári Vízitársulat a középső út szélének kaszálását elvégezte, de csak a 85. sz. főút feletti részen. Véleménye szerint a kifizetett összegből már a 85. sz. út alatti rövid szakasz kaszálását is meg lehetett volna oldani. Az út gréderezését el fogja végezni, de javasolta, hogy a tavasz folyamán útfeltöltési munkálatokat is végeztessenek a nagyüzemi használókkal. Spiteller László polgármester elmondta, felveszi a kapcsolatot a kapuvári Vízitársulat illetékes vezetőjével az elmaradt munka elvégzése érdekében. Bognár Zoltán képviselő kérdezte, nem lehet-e visszaállni az önkormányzat intézményeinél fa fűtésre, ugyanis az árokpartokon lévő fa mennyiség több évre is elegendő lenne.

6 Spiteller László polgármester elmondta, egyenlőre nincs pénze az önkormányzatnak arra, hogy több millió Ft-ot beruházzon a gázfűtés kiváltására. Természetesen foglalkozni kell a gondolattal, hisz csupán az iskola fűtésszámlája az elmúlt hónapban Ft volt. Amennyiben pályázati lehetőség nyílik, meg kell ragadni. ifj. Spiteller László képviselő javasolta, hogy az utak mentén lévő akadékban lévő fákat vágják ki, és raktározzák a hivatal udvarán. Varga Tivadar képviselő bejelentette, hogy a korábban boltként működtetett épület tetején még mindig fenn van a Molnár Kft 2 tányéros műholdvevője. Az egyik tányér mellett lyukas a tető, ami miatt beázik. Jó lenne, ha már eldőlne az épület sorsa. Spiteller László polgármester elmondta, több igénylő is van az épület használatára, de úgy gondolta, hogy amíg nem a szennyvízberuházás kivitelezőjét nem választják ki, addig ne adják bérbe, ugyanis ha irodára lenne szükségük, akkor mást nem tudnának felajánlani nekik. Amennyiben a STRABAG a helyiséget nem igényli, akkor foglalkoznak az épület bérbeadásával. Tekintettel arra, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Spiteller László polgármester a testületi ülést órakor bezárta. Ottlakán Beatrix körjegyző megbízásából: K.m.f. Tóth Károlyné Spiteller László jegyzőkönyvvezető polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 157/2011.(VI.

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat Közbeszerzési Szabályzat 2015. Alsómocsolád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet A szabályzat célja A szabályzat célja a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII tv. (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 133/2009. (VII.16.) számú határozattól

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve

2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve TARTALOM Határozatok: 49/2014. (VI. 18.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. június 18-án 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez MÓDOSÍTOTT Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez MÓDOSÍTOTT Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez MÓDOSÍTOTT Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 6-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 6-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Napirendi pontok tárgyalása:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. július 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Nyikos László

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben