Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-i ülésére Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása Az előterjesztést készítette: Sztancsné Kulcsár Éva előadó Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: --- Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Kutasiné Nagy Katalin mb. jegyző Kutasiné Nagy Katalin mb. jegyző Ladánybene Község Polgármesterétől

2 Száma: /2009. E l ő t e r j e s z t é s Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-én tartandó ülésére Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében született a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX. törvény. E törvény 6. -a alapján Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2004. (IX. 09.) Kt. számú határozatával elfogadta önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát. A törvény többszöri módosítását követően a szabályzat is elavult, ezért a Kunadacsi Önkormányzat Képviselő-testülete új szabályzatot fogadott el. A szabályzat hatálya kiterjed a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda közoktatási társulásra. Ezért a szabályzat tervezetét Ladánybene Képviselő-testületének is el kell fogadnia. Kérem a testületet, hogy a Kunadacsi önkormányzat közbeszerzési szabályzatát szíveskedjék elfogadni. Ladánybene, június 26. Határozati javaslat Kardos Attila sk. polgármester /2009.(VI.25.) Kt. határozata Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról H a t á r o z a t Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kunadacs Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát és a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 6. -a alapján a határozat mellékleteként elfogadja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal Közbeszerzési szabályzat Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerezésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. -ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, belső ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységről, a dokumentálás rendjéről, valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja: I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Kunadacs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és részben önálló intézményei (a továbbiakban: Intézmény), a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és

3 Óvoda Intézményfenntartó Társulás, (a továbbiakban: Társulás) valamint a Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal) Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamit építési és szolgáltatási koncesszióira (a továbbiakban együttesen: beszerzéseire) terjed ki. 2. A szabályzat I. 1. pontjában meghatározott szervezetek beszerzéseik során, ha azok értéke a Kbt., illetve az éves költségvetési törvény szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja, kötelesek a Kbt. valamint e szabályzat rendelkezései szerint eljárni. A közbeszerzési érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor [a Kbt. 39. (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. II. A közbeszerzési eljárások előkészítése 1. Az intézmények feladata: - az intézményi igényeknek az igények felmerülésétől számított 15 napon belül való benyújtása a jegyző részére A Hivatal feladatai: - a közbeszerzés értékének meghatározása, - a részvételi/ajánlati felhíváshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészíttetése, - a beszerzési célokmány, valamint a beszerzési engedélyokirat, illetve az ahhoz tartozó Képviselő-testületi előterjesztés elkészítésében való közreműködés, - a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és műszaki ellenőr megbízási szerződésének előkészítése, - a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására vonatkozó javaslattétel (a Kbt ai figyelembe vételével), - a Kbt a szerinti éves statisztikai összegzés elkészítése és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzések Tanácsának legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Kbt a szerinti előzetes összesített tájékoztató elkészítése, a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződések előkészítése, jogorvoslati eljárás során az észrevételek, a közbeszerzési Döntőbizottságnak, a bíróságnak címzett dokumentumok előkészítése Az éves költségvetésben tervezett valamennyi beszerzésre, amelynek költsége nem éri el a nemzeti értékhatárt beszerzési célokmányt kell készíteni az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. A beszerzési célokmány elkészítésébe be kell vonni az illetékes intézmény vezetőjét Az éves költségvetésben tervezett valamennyi beszerzésre, amelynek költsége árubeszerzés esetén eléri vagy meghaladja a nettó 8 millió Ft-ot, építési beruházás esetében a nettó 15 millió Ft-ot, építési koncesszió esetében a nettó 100 millió Ft-ot, szolgáltatás megrendelése esetében a nettó 8 millió Ft-ot, szolgáltatási koncesszió esetében pedig a nettó 25 millió Ft-ot,. beszerzési. engedélyokiratokat kell készíteni a- 2. számú mellékletben foglaltak szerint. A beszerzési engedélyokiratokat a Bíráló Bizottságnak be kell mutatni véleményezésre.

4 2.4. A beszerzési célokmány illetve a beszerzési engedélyokirat Képviselő-testületi jóváhagyását követően indítható a beszerzések érdemi megvalósítása. 3. A Képviselő-testület feladatai: - a tárgyévben megvalósítandó beszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetési rendeletben való meghatározása, - a Hivatal által előkészített, éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása - a jóváhagyott közbeszerzési terv szükség szerinti módosítása a Kbt. 5. (4) bekezdése szerint, - a beszerzési célokmány jóváhagyása, - a beszerzési engedélyokirat jóváhagyása, - a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és műszaki ellenőrének kiválasztása, - hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (a Kbt ai figyelembevételével), - döntés a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetéről, az eljárás fajtájáról, - a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmának meghatározása Polgármester feladatai: a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tervezési, tervezői művezetés, valamint megbízási szerződések aláírása, az éves összesített közbeszerzési terv nyilvánosságának, valamint legalább öt évig való megőrzésének biztosítása, a Kbt. 16 -a szerinti éves statisztikai összegezés jóváhagyása, a Kbt. 42 -a szerinti előzetes összesített tájékoztató jóváhagyása, a Képviselő-testület által jóváhagyott beszerzési célokmány és a beszerzési engedélyokirat aláírása A polgármester akadályoztatása esetére a 4.1 pontban meghatározott feladatok ellátására az alpolgármestert felhatalmazhatja. 5. A jegyző feladata: - az intézmények által benyújtott igények összesítése, - az éves összesített közbeszerzési terv előkészítése - a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig az adott évre tervezett közbeszerzésekről, - a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata, - jelen szabályzat VII. pontjában foglalt módon a nyilvánosság biztosítása, - jogorvoslati eljárás során az Önkormányzat képviseletének ellátásáról való gondoskodás, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása. III. A közbeszerzési eljárások lefolytatása 1. A Bíráló Bizottság a közbeszerzési feladatok előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatban az 1.1. pontban meghatározott feladatokat látja el. 1.1.A Bíráló Bizottság feladata: - a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása, - az értékelési eljárás lefolytatása,

5 6 - döntési javaslat és szakvélemény készítése a Képviselő-testület részére az eljárást, vagy eljárási szakaszt lezáró határozat- meghozatalához a részvételi jelénekezések/ajánlatok felbontásától számított 25, építési beruházás esetén 55 napon belül, - a Kbt. 83. szerinti döntés(ek) meghozatala, (hiánypótlás), - a Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenség megállapítása (határidő) A Bíráló Bizottság legalább háromtagú bizottság, amelynek tagjait a lebonyolító szervezet adja. A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. A Bíráló Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. I.3 A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek megfelelő a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. 1.4 A Bíráló Bizottság működési rendjét a Kbt., az SZMSZ és jelen szabályzat rendelkezései alapján maga állapítja meg. 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítójának feladatai: tervezési feladatok ellenőrzésében való közreműködés, tervezői egyeztetéseken való részvétel, javaslattétel a közbeszerzési eljárás fajtájára, menetére, a részvételi, illetve ajánlati felhívás és dokumentáció tervezetének elkészítése, a Kbt.-ben előírt hirdetmények, jegyzőkönyvek elkészítése, hirdetmények közzétételéről történő intézkedés, a Kbt. 6. (2) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a lebonyolító igazolja ellenjegyzésével. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható el, - az ajánlatok elbírálásához szükséges összehasonlító számítások elkészítése,a helyszíni konzultáció megszervezése, lefolytatása és az ott felmerülő kérdésekre történő válaszadás, - a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének lebonyolítása, - a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés véleményezése. 3.1 A Képviselő-testület feladatai: - a közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése a Hivatal előterjesztése alapján, - a közbeszerzési eljárási szakaszokat, illetve eljárásokat lezáró határozatok meghozatala. 3.2 A polgármester feladatai: - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések aláírása, - jogorvoslati eljárás esetén az észrevételek, a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, a bíróságnak címzett dokumentumok aláírása, - jogorvoslati eljárás esetén az Önkormányzatot képviselő személy kijelölése és meghatalmazása. 3.3 A polgármester akadályoztatása esetére a 3.2 pontban meghatározott feladatok ellátására alpolgármestert felhatalmazhatja. IV. A közbeszerzési eljárások dokumentálásának a rendje 1. A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás

6 7 lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. 2. A közbeszerzési eljárások előkészítésének dokumentálása, valamint a dokumentumoknak a Kbt.-ben meghatározott határidő lejártáig való megőrzése a Hivatal feladata. 2. A Bíráló Bizottság üléséről a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. Ezen jegyzőkönyv részét képezik a Bíráló Bizottság határozatai, a Képviselő-testület részére készített döntési javaslat és szakvélemény, valamint a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 3. A közbeszerzési eljárási szakaszt, illetve eljárását lezáró határozatok előkészítése a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának bevonásával a Hivatal feladata. Az eljárási szakaszt lezáró határozatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat: a részvételre jelentkezők nevét, székhelyét, (lakóhelyét), az esetleges érvénytelenségi okokat, és az érvénytelen részvételi jelentkezések megjelölését, az esetleges kizárási okokat, és a kizárt részvételre jelentkező megjelölését az esetleges alkalmatlansági okot, és az alkalmatlan részvételre jelentkező megjelölését, az eredményhirdetés időpontját, a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást. Az eljárást lezáró határozatoknak tartalmazniuk kell továbbá: az ajánlatokban szereplő főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerültek, a nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokait, vagy az eljárás eredménytelenségének megállapítását és annak indokait, továbbá az elutasított, a kizárt, az alkalmatlan, illetve az érvénytelen ajánlatot tett ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), az elutasítás, a kizárás, az alkalmatlanság, illetve az ajánlat érvénytelenségének indokait. 5. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés előkészítése, valamint a megkötött szerződés alapján történő teljesítés dokumentálása a Hivatal feladata. 6. A Kbt. által meghatározott hirdetmények, jegyzőkönyvek elkészítése a közbeszerzési eljárás megbízott lebonyolítójának feladata. V. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje 1. A Képviselő-testület felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott eljárást, illetve eljárási szakaszt lezáró határozatért, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvényességéért. 2. A Bíráló Bizottság felel a Kbt. 8. (3) bekezdésében meghatározott döntési javaslat és szakvélemény törvényességéért. 3. A közbeszerzési eljárásba megbízott lebonyolítóként, illetve műszaki ellenőrként közreműködő személy/szervezet felel minden olyan döntésért, intézkedésért, mulasztásért, amely a megbízási szerződésben meghatározott feladatok nem szerződés szerinti teljesítése, illetve a jogszabályi előírások be nem tartása folytán keletkezik. 4. A jegyző és a Hivatal felelősek a jelen szabályzatban foglalt feladataik e szabályzatnak, valamint a Kbt.-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő teljesítéséért. VI. A közbeszerzések belső ellenőrzése

7 A közbeszerzések belső ellenőrzéséről a Hivatal belső ellenőre gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján. VII. Nyilvánosság A Jegyző köteles a Kbt. 17/C. alapján az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva az Önkormányzat honlapján közzétenni - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos anyagokat az eljárás befejezésétől számított, a szerződés teljesítésével kapcsolatos anyagokat a szerződésteljesítéstől számított 5 évig - : a.) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt, b.)az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, c.) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, d.)a közbeszerzési és a Kbt. 99/A. (4) bekezdése szerinti, továbbá a Kbt. 2/A. alkalmazásával megkötött szerződéseket, e.) a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, f.) amennyiben az Önkormányzat készített, az előzetes összesített tájékoztatót, g.) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat, h.)a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában: - a kérelem adatait - a Közbeszerzési _Döntőbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát és a szerződés megkötését engedélyező végzését, bírósági határozatát, i.) az éves statisztikai összegzést, j.) a teljesítés elmaradása esetén, az annak okáról készült összegző tájékoztatót. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő honlapján való közzétételt ír elő, a honlapon a dokumentumoknak az iratmegőrzés idejének végéig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. VIII. Társulás beszerzéseire vonatkozó speciális szabályok 1. Amennyiben az ajánlatkérő a Kunadacs-Ladánybene Intézményfenntartó Társulás, úgy a jelen szabályzat I-VII. fejezetében foglalt szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 2. A Bíráló Bizottság legalább négytagú bizottság, amelyből 2 tagot a lebonyolító szervezet, egy tagot Kunadacs Község Önkormányzatának Polgármestere, egy tagot pedig Ladánybene Község Önkormányzatának Polgármestere delegál. 3. A Társulás beszerzéseire vonatkozó eljárásban Ladánybene Község Önkormányzatának Polgármestere vagy az általa delegált személy köteles a Képviselő-testület jelen szabályzatban előírt ülésein és döntéseinek meghozatalában részt venni. IX. Nemzeti értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályok 1. Az éves költségvetésben tervezett valamennyi beszerzésre, amelynek költsége nem éri el a nemzeti értékhatárt beszerzési célokmányt kell készíteni az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. A beszerzési célokmány elkészítésébe be kell vonni az illetékes intézmény vezetőjét. 2. A beszerzés megvalósítását csak a Képviselő-testület által jóváhagyott beszerzési célokmány, valamint a beszerzésre vonatkozó pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

8 10 3. A beszerzési célokmány módosítását kell kezdeményezni, amennyiben: - a beszerzési cél módosul, - a beszerzési költség 10%-kal meghaladja az előirányzatot, - a beszerzés megvalósítása a tervezett évben nem valósul meg. 4. A Kbt.-ben meghatározott nemzeti értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárást az ajánlatkérő az ajánlati felhívás 3 ajánlattevő részére történő megküldését követően beérkezett ajánlatok alapján folytatja le. Abban az esetben, ha nem nyújtott be három ajánlattevő ajánlatot, a Képviselő-testület megkezdheti az ajánlatok értékelését vagy újabb ajánlattételre hívhatja fel az ajánlattevőket. Utóbbi esetben azt az ajánlattevőt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a korábban benyújtott ajánlatát fenntarthatja. 5. A Hivatal feladata: - a beszerzési célokmány, valamint az ahhoz tartozó Képviselő-testületi előterjesztés elkészítése, - a beszerzési eljárást lezáró határozat előkészítése, a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződések előkészítése. 6. A jegyző feladata: - az intézmények által benyújtott igények összesítése, - az ajánlati felhívás elkészítése és 3 ajánlattevő részére való megküldése, - a beszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos jegyzőkönyvek készítése, - a beszerzési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdésekre történő válaszadás. 7. A Képviselő-testület feladata: - beszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetési rendeletben való meghatározása, - a beszerzési célokmány jóváhagyása, - beszerzési eljárás műszaki ellenőrének kiválasztása, - ajánlatok felbontása, - ajánlatok értékelése, a beszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala, - nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződések jóváhagyása. 8. A Polgármester feladata: - a Képviselő-testület által jóváhagyott beszerzési célokmány aláírása, - beszerzési eljárás eredményhirdetésének lebonyolítása, - a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés aláírása. X. Záró rendelkezések: 1. Ez a szabályzat június 25-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi 159/2004.(IX.9.) Kt.

9 sz. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszti 2. E szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 3. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 4.A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében is tiszteletben kell tartani az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló Római szerződésben és annak módosításában foglalt eljárási alapelveket (különösen: a verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és egyenlő elbánás elve), Felelős: Sipos Balázs polgármester Határidő: folyamatos Ezen szabályzatot Kunadacs község önkormányzatának Képviselő-testülete a./2009. (VI.25.) Kt. sz. határozatával fogadta el. Kunadacs, június 26. Palla Tibor jegyző 1. számú melléklet Beszerzési célokmány 1. Általános adatok: - a beszerző megnevezése és címe: - az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beruházóval): - a beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: 2. Műszaki adatok: A beszerzés - megnevezése: - helye: - jellege: - mennyisége: A beszerzés szükségességének indoklása - célja: - rövid szakmai leírás:

10 3. Az üzemeltetésre vonatkozó adatok: - az üzemeletetés várható évi költségei: - fedezetének biztosítása: 4. Pénzügyi feladatok: - beszerzés költségei anyagi műszaki bontásban: - a beszerzés költségeinek fedezete (forrásonként, évente): 5. A megvalósítás ütemezése - szükséges hatósági engedélyek: - kiviteli terv elkészítésének tervezett időpontja: - kivitelezés tervezett megkezdése: - kivitelezés tervezett befejezése: - az üzembe helyezés tervezett időpontja: Kunadacs,.. polgármester 2. számú melléklet BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT 1. A beszerző megnevezése és címe: 2. Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel): 3. A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: 4. A beszerzés - megnevezése: - helye: - jellege: 5. A beszerzés kapacitása, rendeltetése: - megnevezése: - mennyiségi egysége: - mennyisége: 6. A beszerzés szükségességének indoklása - célja: - rövid szakmai leírás:

11 7. A megvalósuló beszerzés kalkulált évi üzemeltetési költsége: 8. A beszerzés költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése: ezer Ft-ban Megnevezés Építés Építési koncesszió Árubeszerzés Szolgáltatás Szolgáltatási koncesszió Beszerzési költségek összesen Beszerzést terhelő ÁFA BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Évek összesen: 9. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása: E Ft-ban Megnevezés Saját forrás Alapátvétel Állami támogatás (megnevezése) Hitel Egyéb (részletezve) Pénzügyi fedezet összesen: 10. Szükséges hatósági engedélyek évek Összesen 11. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai - az engedély száma, kelte: - jogerőre emelkedés időpontja: - tervező megnevezése: Kivitelezési tervdokumentáció megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: szállításának időpontja: 12. A közbeszerzési eljárás: - kezdésének időpontja /év, hó/: - befejezésének időpontja /év, hó/: - időtartam hónapokban: 13. Az üzembe helyezés időpontja /év, hó/: 14. Képviselő-testületi jóváhagyás, határozat kelte és száma: 15. Megjegyzések, kikötések: Kunadacs, polgármester Felelős: Határidő: polgármester folyamatos

12 felolvasólap ÁTALÁNY ÖSSZEGŰ VÁLLALKOZÓI AJÁNLAT. Hivatkozással a fenti beszerzés közbeszerzési törvény szerinti ajánlati felhívásra, ajánlatot teszünk fenti építmények kialakítására az ajánlati felhívás, és az ajánlati dokumentációnak megfelelően. Az ajánlat főbb, ismertetésre kerülő adatai: Ajánlattevő neve:. székhelye:... levelezési címe: Bruttó ajánlati összeg:..,- Ft Mindösszesen:,- Ft 2. Vállalt teljesítési határidő : Ajánlatunkat az eredményhirdetést követően 60 napig fenntartjuk és tudomásul vesszük, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban megadott ajánlati feltételek ránk, mint ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.., cégszerű aláírás Megjegyzés! Bontáskor ismertetésre kerül, a tartalomjegyzék mögé kérjük lefűzni az ajánlatban.

13 A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely). cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 70. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt munka teljesítését az ajánlatunkban megfogalmazottak szerint a következő határidővel vállaljuk:. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt építmények kialakítására vonatkozó vállalási ára:..forint +..ÁFA=..Ft Jelen nyilatkozatot.az ajánlat részeként teszem. Kelt:..... (cégszerű aláírás) N Y I L A T K O Z A T Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely). cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása után ezennel kijelentem, hogy a(z)

14 hogy a(z)...(cégnév, székhely)... az alábbi pénzintézeteknél az alábbi bankszámlaszámokon bonyolítja pénzforgalmát: 1. Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Bankszámlanyitás dátuma: 2. Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Bankszámlanyitás dátuma: 3. Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Bankszámlanyitás dátuma: Jelen nyilatkozat minden bankszámlánk adatait tartalmazza. Jelen. az ajánlat részeként teszem. Kelt:.... (cégszerű aláírás) N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66. (1) bekezdés a) pontja tekintetében Alulírott, mint a(z) (banknév, székhely).. jelen nyilatkozat megtételére feljogosított képviselője a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy pénzintézetünk (Számlatulajdonos neve, címe) részére (dátum) napjától (számlaszám) számon bankszámlát vezet. Igazolom, hogy a (Számlatulajdonos) bankszámláján az elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban álló tétel nem volt. Igazolom, hogy ajánlattevő a fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, hitel és fizetőképes.

15 Ajánlattevő pénzügyi helyzete stabil hitel és fizetőképes. Jelen nyilatkozatot, igazolást közbeszerzési pályázaton való indulás céljából, a bankszámla-tulajdonos kérésére adtuk ki. Kelt:... (cégszerű aláírás)

16 N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. (2) bekezdés a) pontja tekintetében Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely). cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása utána a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő, évi, az ajánlattételi felhívás 14. a) pontjában megjelölt építések a következőképpen alakultak: 1. A megrendelő neve: A beszerzendő anyagok megnevezése: Az ellenszolgáltatás összege: A teljesítés ideje: A teljesítés helye: 2. A megrendelő neve: A beszerzendő anyagok megnevezése: Az ellenszolgáltatás összege: A teljesítés ideje: A teljesítés helye: 3. A megrendelő neve: A beszerzendő anyagok megnevezése: Az ellenszolgáltatás összege: A teljesítés ideje: A teljesítés helye: Jelen nyilatkozatot.az ajánlat részeként teszem. Kelt:... (cégszerű aláírás) Referencia igazolás Referenciát adó neve, címe: Referenciát igazoló vezető neve, elérhetősége: Ajánlattevő neve, címe:

17 Alulírott, mint a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vezető igazolom, hogy szervezetünk (Megrendelő neve, címe) megrendelése alapján a.. Társaság.. év(ek)ben cégünknél az alábbi beruházást, építést végezte el: (A megvalósult beruházás rövid leírása) A szerződésben foglalt kötelezettségeinek a...(ajánlattevő)... maradéktalanul, magas színvonalon eleget tett. Az ellenszolgáltatás összege: évben:.. Ft Jelen nyilatkozatot, igazolást közbeszerzési pályázaton való indulás céljából, a... (Ajánlattevő)... kérésére adtuk ki. Kelt:.... (cégszerű aláírás)

18 N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdés, illetőleg a 62. (1) bekezdés tekintetében Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő, nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés hatálya alá, azaz: o nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban, illetőleg nincs az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás folyamatban, és nincs személyes joga szerint hasonló helyzetben; o tevékenységét nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét nem függesztették fel; o nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban, illetőleg nem korlátozta bíróság jogerős ítéletében a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a tevékenységét, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; o közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nem került eltiltásra; o nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége; o nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban és ilyen indokkal nem zárták kis eljárásból, illetőleg nem állapítottak meg jogerősen hamis adatszolgáltatást. Illetőleg nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdésének hatálya alá, azaz: o nem követett el három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet, vagy nem szegte meg súlyosan korábbi - három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét; o nem szolgáltatott hamis adatot az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a Kbt. 70. (2) bekezdése, 71. ] teljesítése során, illetőleg nem tett hamis nyilatkozatot. Jelen nyilatkozatot..az ajánlat részeként teszem. Kelt:... (cégszerű aláírás)

19 N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71. (3) bekezdés tekintetében Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő, a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozó(ka)t aki(k) a Kbt. 60. (1) bekezdés hatálya alá tartoz(nak)ik, azaz: o végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; o tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; o gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; o közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; o egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; o korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították. aki(k) a Kbt. 61. (1) bekezdés a) és b) és (2) bekezdés alá tartoz(nak)ik, azaz: o gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; o a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította; o Ha az ajánlatkérő helyi önkormányzat, kisebbségi települési önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. Illetőleg a Kbt. 62. (1) bekezdésének hatálya alá tartoz(nak)ik, azaz: o nem követett el három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet, vagy nem szegte meg súlyosan korábbi - három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét; o nem szolgáltatott hamis adatot az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a Kbt. 70. (2) bekezdése, 71. ] teljesítése során, illetőleg nem tett hamis nyilatkozatot. Jelen nyilatkozatot..az ajánlat részeként teszem.

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HEGYHÁTHODÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2010. november 15. Hegyháthodász Község Önkormányzata (9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos u. 36.) a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VUZ KESZTHELYI VÁROSÜZEMELTETŐ EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KFT. MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA HIVATAL ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a Nyugat-Dunántúli

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának. Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Ózd Város Önkormányzatának. Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. január 1-től Módosította: 146/2012. (X.2.) határozat (hatályos: 2012. október 3-tól) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2012 TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSI

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Cigánd Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2012. (I.23.) Kt. számú határozata Cigánd Város Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben