Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-i ülésére Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása Az előterjesztést készítette: Sztancsné Kulcsár Éva előadó Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: --- Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Kutasiné Nagy Katalin mb. jegyző Kutasiné Nagy Katalin mb. jegyző Ladánybene Község Polgármesterétől

2 Száma: /2009. E l ő t e r j e s z t é s Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-én tartandó ülésére Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében született a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX. törvény. E törvény 6. -a alapján Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2004. (IX. 09.) Kt. számú határozatával elfogadta önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát. A törvény többszöri módosítását követően a szabályzat is elavult, ezért a Kunadacsi Önkormányzat Képviselő-testülete új szabályzatot fogadott el. A szabályzat hatálya kiterjed a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda közoktatási társulásra. Ezért a szabályzat tervezetét Ladánybene Képviselő-testületének is el kell fogadnia. Kérem a testületet, hogy a Kunadacsi önkormányzat közbeszerzési szabályzatát szíveskedjék elfogadni. Ladánybene, június 26. Határozati javaslat Kardos Attila sk. polgármester /2009.(VI.25.) Kt. határozata Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról H a t á r o z a t Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kunadacs Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát és a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 6. -a alapján a határozat mellékleteként elfogadja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal Közbeszerzési szabályzat Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerezésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. -ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, belső ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységről, a dokumentálás rendjéről, valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja: I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Kunadacs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és részben önálló intézményei (a továbbiakban: Intézmény), a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és

3 Óvoda Intézményfenntartó Társulás, (a továbbiakban: Társulás) valamint a Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal) Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamit építési és szolgáltatási koncesszióira (a továbbiakban együttesen: beszerzéseire) terjed ki. 2. A szabályzat I. 1. pontjában meghatározott szervezetek beszerzéseik során, ha azok értéke a Kbt., illetve az éves költségvetési törvény szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja, kötelesek a Kbt. valamint e szabályzat rendelkezései szerint eljárni. A közbeszerzési érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor [a Kbt. 39. (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. II. A közbeszerzési eljárások előkészítése 1. Az intézmények feladata: - az intézményi igényeknek az igények felmerülésétől számított 15 napon belül való benyújtása a jegyző részére A Hivatal feladatai: - a közbeszerzés értékének meghatározása, - a részvételi/ajánlati felhíváshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészíttetése, - a beszerzési célokmány, valamint a beszerzési engedélyokirat, illetve az ahhoz tartozó Képviselő-testületi előterjesztés elkészítésében való közreműködés, - a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és műszaki ellenőr megbízási szerződésének előkészítése, - a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására vonatkozó javaslattétel (a Kbt ai figyelembe vételével), - a Kbt a szerinti éves statisztikai összegzés elkészítése és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzések Tanácsának legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Kbt a szerinti előzetes összesített tájékoztató elkészítése, a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződések előkészítése, jogorvoslati eljárás során az észrevételek, a közbeszerzési Döntőbizottságnak, a bíróságnak címzett dokumentumok előkészítése Az éves költségvetésben tervezett valamennyi beszerzésre, amelynek költsége nem éri el a nemzeti értékhatárt beszerzési célokmányt kell készíteni az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. A beszerzési célokmány elkészítésébe be kell vonni az illetékes intézmény vezetőjét Az éves költségvetésben tervezett valamennyi beszerzésre, amelynek költsége árubeszerzés esetén eléri vagy meghaladja a nettó 8 millió Ft-ot, építési beruházás esetében a nettó 15 millió Ft-ot, építési koncesszió esetében a nettó 100 millió Ft-ot, szolgáltatás megrendelése esetében a nettó 8 millió Ft-ot, szolgáltatási koncesszió esetében pedig a nettó 25 millió Ft-ot,. beszerzési. engedélyokiratokat kell készíteni a- 2. számú mellékletben foglaltak szerint. A beszerzési engedélyokiratokat a Bíráló Bizottságnak be kell mutatni véleményezésre.

4 2.4. A beszerzési célokmány illetve a beszerzési engedélyokirat Képviselő-testületi jóváhagyását követően indítható a beszerzések érdemi megvalósítása. 3. A Képviselő-testület feladatai: - a tárgyévben megvalósítandó beszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetési rendeletben való meghatározása, - a Hivatal által előkészített, éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása - a jóváhagyott közbeszerzési terv szükség szerinti módosítása a Kbt. 5. (4) bekezdése szerint, - a beszerzési célokmány jóváhagyása, - a beszerzési engedélyokirat jóváhagyása, - a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és műszaki ellenőrének kiválasztása, - hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (a Kbt ai figyelembevételével), - döntés a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetéről, az eljárás fajtájáról, - a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmának meghatározása Polgármester feladatai: a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tervezési, tervezői művezetés, valamint megbízási szerződések aláírása, az éves összesített közbeszerzési terv nyilvánosságának, valamint legalább öt évig való megőrzésének biztosítása, a Kbt. 16 -a szerinti éves statisztikai összegezés jóváhagyása, a Kbt. 42 -a szerinti előzetes összesített tájékoztató jóváhagyása, a Képviselő-testület által jóváhagyott beszerzési célokmány és a beszerzési engedélyokirat aláírása A polgármester akadályoztatása esetére a 4.1 pontban meghatározott feladatok ellátására az alpolgármestert felhatalmazhatja. 5. A jegyző feladata: - az intézmények által benyújtott igények összesítése, - az éves összesített közbeszerzési terv előkészítése - a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig az adott évre tervezett közbeszerzésekről, - a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata, - jelen szabályzat VII. pontjában foglalt módon a nyilvánosság biztosítása, - jogorvoslati eljárás során az Önkormányzat képviseletének ellátásáról való gondoskodás, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása. III. A közbeszerzési eljárások lefolytatása 1. A Bíráló Bizottság a közbeszerzési feladatok előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatban az 1.1. pontban meghatározott feladatokat látja el. 1.1.A Bíráló Bizottság feladata: - a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása, - az értékelési eljárás lefolytatása,

5 6 - döntési javaslat és szakvélemény készítése a Képviselő-testület részére az eljárást, vagy eljárási szakaszt lezáró határozat- meghozatalához a részvételi jelénekezések/ajánlatok felbontásától számított 25, építési beruházás esetén 55 napon belül, - a Kbt. 83. szerinti döntés(ek) meghozatala, (hiánypótlás), - a Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenség megállapítása (határidő) A Bíráló Bizottság legalább háromtagú bizottság, amelynek tagjait a lebonyolító szervezet adja. A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. A Bíráló Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. I.3 A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek megfelelő a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. 1.4 A Bíráló Bizottság működési rendjét a Kbt., az SZMSZ és jelen szabályzat rendelkezései alapján maga állapítja meg. 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítójának feladatai: tervezési feladatok ellenőrzésében való közreműködés, tervezői egyeztetéseken való részvétel, javaslattétel a közbeszerzési eljárás fajtájára, menetére, a részvételi, illetve ajánlati felhívás és dokumentáció tervezetének elkészítése, a Kbt.-ben előírt hirdetmények, jegyzőkönyvek elkészítése, hirdetmények közzétételéről történő intézkedés, a Kbt. 6. (2) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a lebonyolító igazolja ellenjegyzésével. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható el, - az ajánlatok elbírálásához szükséges összehasonlító számítások elkészítése,a helyszíni konzultáció megszervezése, lefolytatása és az ott felmerülő kérdésekre történő válaszadás, - a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének lebonyolítása, - a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés véleményezése. 3.1 A Képviselő-testület feladatai: - a közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése a Hivatal előterjesztése alapján, - a közbeszerzési eljárási szakaszokat, illetve eljárásokat lezáró határozatok meghozatala. 3.2 A polgármester feladatai: - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések aláírása, - jogorvoslati eljárás esetén az észrevételek, a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, a bíróságnak címzett dokumentumok aláírása, - jogorvoslati eljárás esetén az Önkormányzatot képviselő személy kijelölése és meghatalmazása. 3.3 A polgármester akadályoztatása esetére a 3.2 pontban meghatározott feladatok ellátására alpolgármestert felhatalmazhatja. IV. A közbeszerzési eljárások dokumentálásának a rendje 1. A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás

6 7 lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. 2. A közbeszerzési eljárások előkészítésének dokumentálása, valamint a dokumentumoknak a Kbt.-ben meghatározott határidő lejártáig való megőrzése a Hivatal feladata. 2. A Bíráló Bizottság üléséről a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. Ezen jegyzőkönyv részét képezik a Bíráló Bizottság határozatai, a Képviselő-testület részére készített döntési javaslat és szakvélemény, valamint a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 3. A közbeszerzési eljárási szakaszt, illetve eljárását lezáró határozatok előkészítése a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának bevonásával a Hivatal feladata. Az eljárási szakaszt lezáró határozatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat: a részvételre jelentkezők nevét, székhelyét, (lakóhelyét), az esetleges érvénytelenségi okokat, és az érvénytelen részvételi jelentkezések megjelölését, az esetleges kizárási okokat, és a kizárt részvételre jelentkező megjelölését az esetleges alkalmatlansági okot, és az alkalmatlan részvételre jelentkező megjelölését, az eredményhirdetés időpontját, a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást. Az eljárást lezáró határozatoknak tartalmazniuk kell továbbá: az ajánlatokban szereplő főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerültek, a nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokait, vagy az eljárás eredménytelenségének megállapítását és annak indokait, továbbá az elutasított, a kizárt, az alkalmatlan, illetve az érvénytelen ajánlatot tett ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), az elutasítás, a kizárás, az alkalmatlanság, illetve az ajánlat érvénytelenségének indokait. 5. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés előkészítése, valamint a megkötött szerződés alapján történő teljesítés dokumentálása a Hivatal feladata. 6. A Kbt. által meghatározott hirdetmények, jegyzőkönyvek elkészítése a közbeszerzési eljárás megbízott lebonyolítójának feladata. V. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje 1. A Képviselő-testület felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott eljárást, illetve eljárási szakaszt lezáró határozatért, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvényességéért. 2. A Bíráló Bizottság felel a Kbt. 8. (3) bekezdésében meghatározott döntési javaslat és szakvélemény törvényességéért. 3. A közbeszerzési eljárásba megbízott lebonyolítóként, illetve műszaki ellenőrként közreműködő személy/szervezet felel minden olyan döntésért, intézkedésért, mulasztásért, amely a megbízási szerződésben meghatározott feladatok nem szerződés szerinti teljesítése, illetve a jogszabályi előírások be nem tartása folytán keletkezik. 4. A jegyző és a Hivatal felelősek a jelen szabályzatban foglalt feladataik e szabályzatnak, valamint a Kbt.-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő teljesítéséért. VI. A közbeszerzések belső ellenőrzése

7 A közbeszerzések belső ellenőrzéséről a Hivatal belső ellenőre gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján. VII. Nyilvánosság A Jegyző köteles a Kbt. 17/C. alapján az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva az Önkormányzat honlapján közzétenni - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos anyagokat az eljárás befejezésétől számított, a szerződés teljesítésével kapcsolatos anyagokat a szerződésteljesítéstől számított 5 évig - : a.) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt, b.)az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, c.) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, d.)a közbeszerzési és a Kbt. 99/A. (4) bekezdése szerinti, továbbá a Kbt. 2/A. alkalmazásával megkötött szerződéseket, e.) a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, f.) amennyiben az Önkormányzat készített, az előzetes összesített tájékoztatót, g.) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat, h.)a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában: - a kérelem adatait - a Közbeszerzési _Döntőbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát és a szerződés megkötését engedélyező végzését, bírósági határozatát, i.) az éves statisztikai összegzést, j.) a teljesítés elmaradása esetén, az annak okáról készült összegző tájékoztatót. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő honlapján való közzétételt ír elő, a honlapon a dokumentumoknak az iratmegőrzés idejének végéig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. VIII. Társulás beszerzéseire vonatkozó speciális szabályok 1. Amennyiben az ajánlatkérő a Kunadacs-Ladánybene Intézményfenntartó Társulás, úgy a jelen szabályzat I-VII. fejezetében foglalt szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 2. A Bíráló Bizottság legalább négytagú bizottság, amelyből 2 tagot a lebonyolító szervezet, egy tagot Kunadacs Község Önkormányzatának Polgármestere, egy tagot pedig Ladánybene Község Önkormányzatának Polgármestere delegál. 3. A Társulás beszerzéseire vonatkozó eljárásban Ladánybene Község Önkormányzatának Polgármestere vagy az általa delegált személy köteles a Képviselő-testület jelen szabályzatban előírt ülésein és döntéseinek meghozatalában részt venni. IX. Nemzeti értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályok 1. Az éves költségvetésben tervezett valamennyi beszerzésre, amelynek költsége nem éri el a nemzeti értékhatárt beszerzési célokmányt kell készíteni az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. A beszerzési célokmány elkészítésébe be kell vonni az illetékes intézmény vezetőjét. 2. A beszerzés megvalósítását csak a Képviselő-testület által jóváhagyott beszerzési célokmány, valamint a beszerzésre vonatkozó pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

8 10 3. A beszerzési célokmány módosítását kell kezdeményezni, amennyiben: - a beszerzési cél módosul, - a beszerzési költség 10%-kal meghaladja az előirányzatot, - a beszerzés megvalósítása a tervezett évben nem valósul meg. 4. A Kbt.-ben meghatározott nemzeti értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárást az ajánlatkérő az ajánlati felhívás 3 ajánlattevő részére történő megküldését követően beérkezett ajánlatok alapján folytatja le. Abban az esetben, ha nem nyújtott be három ajánlattevő ajánlatot, a Képviselő-testület megkezdheti az ajánlatok értékelését vagy újabb ajánlattételre hívhatja fel az ajánlattevőket. Utóbbi esetben azt az ajánlattevőt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a korábban benyújtott ajánlatát fenntarthatja. 5. A Hivatal feladata: - a beszerzési célokmány, valamint az ahhoz tartozó Képviselő-testületi előterjesztés elkészítése, - a beszerzési eljárást lezáró határozat előkészítése, a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződések előkészítése. 6. A jegyző feladata: - az intézmények által benyújtott igények összesítése, - az ajánlati felhívás elkészítése és 3 ajánlattevő részére való megküldése, - a beszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos jegyzőkönyvek készítése, - a beszerzési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdésekre történő válaszadás. 7. A Képviselő-testület feladata: - beszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetési rendeletben való meghatározása, - a beszerzési célokmány jóváhagyása, - beszerzési eljárás műszaki ellenőrének kiválasztása, - ajánlatok felbontása, - ajánlatok értékelése, a beszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala, - nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződések jóváhagyása. 8. A Polgármester feladata: - a Képviselő-testület által jóváhagyott beszerzési célokmány aláírása, - beszerzési eljárás eredményhirdetésének lebonyolítása, - a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés aláírása. X. Záró rendelkezések: 1. Ez a szabályzat június 25-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi 159/2004.(IX.9.) Kt.

9 sz. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszti 2. E szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 3. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 4.A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében is tiszteletben kell tartani az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló Római szerződésben és annak módosításában foglalt eljárási alapelveket (különösen: a verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és egyenlő elbánás elve), Felelős: Sipos Balázs polgármester Határidő: folyamatos Ezen szabályzatot Kunadacs község önkormányzatának Képviselő-testülete a./2009. (VI.25.) Kt. sz. határozatával fogadta el. Kunadacs, június 26. Palla Tibor jegyző 1. számú melléklet Beszerzési célokmány 1. Általános adatok: - a beszerző megnevezése és címe: - az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beruházóval): - a beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: 2. Műszaki adatok: A beszerzés - megnevezése: - helye: - jellege: - mennyisége: A beszerzés szükségességének indoklása - célja: - rövid szakmai leírás:

10 3. Az üzemeltetésre vonatkozó adatok: - az üzemeletetés várható évi költségei: - fedezetének biztosítása: 4. Pénzügyi feladatok: - beszerzés költségei anyagi műszaki bontásban: - a beszerzés költségeinek fedezete (forrásonként, évente): 5. A megvalósítás ütemezése - szükséges hatósági engedélyek: - kiviteli terv elkészítésének tervezett időpontja: - kivitelezés tervezett megkezdése: - kivitelezés tervezett befejezése: - az üzembe helyezés tervezett időpontja: Kunadacs,.. polgármester 2. számú melléklet BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT 1. A beszerző megnevezése és címe: 2. Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel): 3. A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: 4. A beszerzés - megnevezése: - helye: - jellege: 5. A beszerzés kapacitása, rendeltetése: - megnevezése: - mennyiségi egysége: - mennyisége: 6. A beszerzés szükségességének indoklása - célja: - rövid szakmai leírás:

11 7. A megvalósuló beszerzés kalkulált évi üzemeltetési költsége: 8. A beszerzés költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése: ezer Ft-ban Megnevezés Építés Építési koncesszió Árubeszerzés Szolgáltatás Szolgáltatási koncesszió Beszerzési költségek összesen Beszerzést terhelő ÁFA BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Évek összesen: 9. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása: E Ft-ban Megnevezés Saját forrás Alapátvétel Állami támogatás (megnevezése) Hitel Egyéb (részletezve) Pénzügyi fedezet összesen: 10. Szükséges hatósági engedélyek évek Összesen 11. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai - az engedély száma, kelte: - jogerőre emelkedés időpontja: - tervező megnevezése: Kivitelezési tervdokumentáció megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: szállításának időpontja: 12. A közbeszerzési eljárás: - kezdésének időpontja /év, hó/: - befejezésének időpontja /év, hó/: - időtartam hónapokban: 13. Az üzembe helyezés időpontja /év, hó/: 14. Képviselő-testületi jóváhagyás, határozat kelte és száma: 15. Megjegyzések, kikötések: Kunadacs, polgármester Felelős: Határidő: polgármester folyamatos

12 felolvasólap ÁTALÁNY ÖSSZEGŰ VÁLLALKOZÓI AJÁNLAT. Hivatkozással a fenti beszerzés közbeszerzési törvény szerinti ajánlati felhívásra, ajánlatot teszünk fenti építmények kialakítására az ajánlati felhívás, és az ajánlati dokumentációnak megfelelően. Az ajánlat főbb, ismertetésre kerülő adatai: Ajánlattevő neve:. székhelye:... levelezési címe: Bruttó ajánlati összeg:..,- Ft Mindösszesen:,- Ft 2. Vállalt teljesítési határidő : Ajánlatunkat az eredményhirdetést követően 60 napig fenntartjuk és tudomásul vesszük, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban megadott ajánlati feltételek ránk, mint ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.., cégszerű aláírás Megjegyzés! Bontáskor ismertetésre kerül, a tartalomjegyzék mögé kérjük lefűzni az ajánlatban.

13 A J Á N L A T T E V Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely). cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 70. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt munka teljesítését az ajánlatunkban megfogalmazottak szerint a következő határidővel vállaljuk:. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt építmények kialakítására vonatkozó vállalási ára:..forint +..ÁFA=..Ft Jelen nyilatkozatot.az ajánlat részeként teszem. Kelt:..... (cégszerű aláírás) N Y I L A T K O Z A T Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely). cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása után ezennel kijelentem, hogy a(z)

14 hogy a(z)...(cégnév, székhely)... az alábbi pénzintézeteknél az alábbi bankszámlaszámokon bonyolítja pénzforgalmát: 1. Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Bankszámlanyitás dátuma: 2. Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Bankszámlanyitás dátuma: 3. Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Bankszámlanyitás dátuma: Jelen nyilatkozat minden bankszámlánk adatait tartalmazza. Jelen. az ajánlat részeként teszem. Kelt:.... (cégszerű aláírás) N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66. (1) bekezdés a) pontja tekintetében Alulírott, mint a(z) (banknév, székhely).. jelen nyilatkozat megtételére feljogosított képviselője a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy pénzintézetünk (Számlatulajdonos neve, címe) részére (dátum) napjától (számlaszám) számon bankszámlát vezet. Igazolom, hogy a (Számlatulajdonos) bankszámláján az elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban álló tétel nem volt. Igazolom, hogy ajánlattevő a fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, hitel és fizetőképes.

15 Ajánlattevő pénzügyi helyzete stabil hitel és fizetőképes. Jelen nyilatkozatot, igazolást közbeszerzési pályázaton való indulás céljából, a bankszámla-tulajdonos kérésére adtuk ki. Kelt:... (cégszerű aláírás)

16 N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. (2) bekezdés a) pontja tekintetében Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely). cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása utána a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő, évi, az ajánlattételi felhívás 14. a) pontjában megjelölt építések a következőképpen alakultak: 1. A megrendelő neve: A beszerzendő anyagok megnevezése: Az ellenszolgáltatás összege: A teljesítés ideje: A teljesítés helye: 2. A megrendelő neve: A beszerzendő anyagok megnevezése: Az ellenszolgáltatás összege: A teljesítés ideje: A teljesítés helye: 3. A megrendelő neve: A beszerzendő anyagok megnevezése: Az ellenszolgáltatás összege: A teljesítés ideje: A teljesítés helye: Jelen nyilatkozatot.az ajánlat részeként teszem. Kelt:... (cégszerű aláírás) Referencia igazolás Referenciát adó neve, címe: Referenciát igazoló vezető neve, elérhetősége: Ajánlattevő neve, címe:

17 Alulírott, mint a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vezető igazolom, hogy szervezetünk (Megrendelő neve, címe) megrendelése alapján a.. Társaság.. év(ek)ben cégünknél az alábbi beruházást, építést végezte el: (A megvalósult beruházás rövid leírása) A szerződésben foglalt kötelezettségeinek a...(ajánlattevő)... maradéktalanul, magas színvonalon eleget tett. Az ellenszolgáltatás összege: évben:.. Ft Jelen nyilatkozatot, igazolást közbeszerzési pályázaton való indulás céljából, a... (Ajánlattevő)... kérésére adtuk ki. Kelt:.... (cégszerű aláírás)

18 N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdés, illetőleg a 62. (1) bekezdés tekintetében Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő, nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés hatálya alá, azaz: o nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban, illetőleg nincs az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás folyamatban, és nincs személyes joga szerint hasonló helyzetben; o tevékenységét nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét nem függesztették fel; o nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban, illetőleg nem korlátozta bíróság jogerős ítéletében a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a tevékenységét, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; o közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nem került eltiltásra; o nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége; o nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban és ilyen indokkal nem zárták kis eljárásból, illetőleg nem állapítottak meg jogerősen hamis adatszolgáltatást. Illetőleg nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdésének hatálya alá, azaz: o nem követett el három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet, vagy nem szegte meg súlyosan korábbi - három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét; o nem szolgáltatott hamis adatot az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a Kbt. 70. (2) bekezdése, 71. ] teljesítése során, illetőleg nem tett hamis nyilatkozatot. Jelen nyilatkozatot..az ajánlat részeként teszem. Kelt:... (cégszerű aláírás)

19 N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71. (3) bekezdés tekintetében Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z).. ajánlattevő, a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozó(ka)t aki(k) a Kbt. 60. (1) bekezdés hatálya alá tartoz(nak)ik, azaz: o végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; o tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; o gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; o közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; o egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; o korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították. aki(k) a Kbt. 61. (1) bekezdés a) és b) és (2) bekezdés alá tartoz(nak)ik, azaz: o gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; o a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította; o Ha az ajánlatkérő helyi önkormányzat, kisebbségi települési önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. Illetőleg a Kbt. 62. (1) bekezdésének hatálya alá tartoz(nak)ik, azaz: o nem követett el három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet, vagy nem szegte meg súlyosan korábbi - három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét; o nem szolgáltatott hamis adatot az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a Kbt. 70. (2) bekezdése, 71. ] teljesítése során, illetőleg nem tett hamis nyilatkozatot. Jelen nyilatkozatot..az ajánlat részeként teszem.

20 Kelt:.... (cégszerű aláírás)

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 2012. február 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 2012. február 28-i ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1757-2/2012 E l ő t e r j e s z t é s Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 2012. február

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben