HADROVICS LÁSZLÓ ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HADROVICS LÁSZLÓ (1910 1997)"

Átírás

1 A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 19. HADROVICS LÁSZLÓ ( ) ELTE Fonetikai Tanszék

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva Markó Alexandra ISBN Bolla Kálmán A kiadvány sokszorosítását az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoportja támogatta. Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Készült 250 példányban, 2,19 (A/5) ív terjedelemben. Hozott anyagról sokszorosítva AKAPRINT Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: Lajtai Ferenc. 2

3 3

4 4

5 HADROVICS LÁSZLÓ VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Azzal kezdem, hogy egy kicsit visszaemlékezem a gyerekkoromra. Én Alsólendván születtem, Zala megyének a déli részén, amelyik most Jugoszláviához tartozik. Tulajdonképpen ott kaptam az első indítást a szláv nyelvek iránt való érdeklődésre. Amikor Alsólendva Jugoszláviához került, nálunk is bevezették a szlovén nyelvnek az oktatását, és azon kívül is volt néhány emlékem, részint szlovén, részint horvát, mert hiszen rokonaim vannak Horvátországban. Úgyhogy amikor gimnáziumba jártam és a négy alsó osztályt Kőszegen, a bencéseknél végeztem, a négy fölső osztályt pedig Keszthelyen, a premontreieknél, akkor még mindig élt bennem néhány olyan foszlány, hogy úgy mondjam, ezekből a nyelvekből, amiket aztán később föl tudtam eleveníteni. A Keszthelyen letett érettségi vizsga után Budapestre kerültem az egyetemre, az Eötvös Kollégiumba, ahol Gombocz Zoltán volt az igazgató, és ahol én a magyar és latin szaktárgyakat tanultam. Ezek mellett harmadik szaktárgyam volt a német, és később aztán a szláv nyelvészet iránt is kezdtem érdeklődni. Hallgattam az egyetemen Melich Jánost, és már a doktorátust magyar nyelvészetből és szláv nyelvészetből tettem le. Erre az időre visszaemlékezve fölújítok egy kedves jelenetet Gombocz Zoltánnal. Mint harmadéves már erősen érdeklődtem a szlavisztika iránt, és a nagy Langenscheidt nyelvkönyv leveleiből sokat tanultam az oroszt. Egyszer éppen egy körútja alkalmával Gombocz úr a kollégium könyvtárában orosztanulásba merülve talált. "Ismeri ezt?" kérdezte, és kezdte idézni Puskintól Tatjána levelét, oroszul. "Hát tudja, az orosz csak a hangsúly miatt nehéz. Ha jól akarja érezni a hangsúlyt, tanuljon sok verset!" Igaza volt. Miután az egyetemet elvégeztem, egy évre bevonultam katonának. Nagykanizsán szolgáltam a tüzérségnél. Leszolgáltam az úgynevezett önkéntes évemet, amit akkor karpaszományos évnek neveztek. Aztán ösztöndíjjal Berlinbe kerültem Vasmerhez, az akkori legnevesebb szlavistához. Ahhoz a Max Vasmerhez, aki az orosz etimológiai szótárt írta később. Az egyetemi órákra ott nem jártam, csak Vasmer 5

6 szemináriumába. De sajnos ott is csak néhány hónapig tudtam részt venni az ő gyakorlatain, mert megbetegedtem. Erős tüdőbajjal Budakeszire kerültem a szanatóriumba. Majdnem egy évig voltam szanatóriumi kezelésben. Aztán egy évet pihentem, és utána az Egyetemi Könyvtárban kaptam állást. Ez volt 1937-ben. Az egyetemi könyvtári éveimről csak annyit említek meg, hogy számomra nagyon hasznosak voltak ezek az évek. Rengeteg könyvvel ismerkedtem meg. Időnként, ha volt egy kis szabadidőm, kimentem a raktárhelyiségekbe. Kerestem a régi szláv könyveket. Nagyon sok mindennel ismerkedtem meg. Úgyhogy azt az indítást, amit az Eötvös Kollégiumból hoztam, tulajdonképpen itt tudtam folytatni. Azután több munkahelyet változtatva végül is 1942 végén, az akkor létesült Teleki Pál Tudományos Intézet történettudományi részlegébe kerültem mint délszláv referens. És amikor az intézetet átszervezték, akkor is ott maradtam. Akkor már Történettudományi Intézet lett, és ott dolgoztam, egészen 1951-ig, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetemre kerültem docensnek a Szlavisztikai Tanszékre. Itt működtem `954 óta mint professzor, `965 óta pedig mint tanszékvezető professzor. Itt működtem egészen 1974-ig, amikor saját kérésemre nyugdíjaztak. Ez az elhatározásom talán egy kicsit furcsa volt, mert hiszen az egyetemi tanárok nem szoktak hetvenéves koruk előtt nyugdíjba menni. Én ekkor 64 éves voltam, de úgy gondoltam, hogy olyan sok tennivaló vár rám, olyan sok tervemet kellene még megvalósítanom, hogy választanom kellett. Vagy az egyetemi oktatás és a tudományos tervek föladása, vagy legalább valamit megvalósítani a tudományos tervekből és az egyetemi oktatást föladni. Én az utóbbit választottam, és ma, hogy így visszatekintek azokra az évekre, amelyeket úgynevezett nyugállományban töltöttem, azt kell mondanom, hogy nem bántam meg ezt a lépésemet. De egy kissé talán előre is szaladtam, mert hiszen már a jelenről beszélek. Visszatérek a 30-as évek munkájára, részint a tanulmányaimra, részint az akkor elkezdődött munkáimra. Több minden foglalkoztatott engem akkor. Mint a Történettudományi Intézetnek a tagja természetesen történetkutatással is foglalkoznom kellett. Ez lett a tudományos érdeklődésemnek egyik területe. Erről a területről származik A szerb egyház szerepe a szerb nemzet történetében a török uralom alatt. Ezt a könyvemet `947-ben jelentettem meg 6

7 francia nyelven. Aztán ebbe a témakörbe tartozik az úgynevezett Peroféle fölkelésről, vagyis a békésszentandrási parasztok és Pero Szegedinác szerb határőrkapitány által szervezett parasztfölkelés megírása az ös évre vonatkoztatva. Aztán volt néhány tervem még. Szerettem volna egy ilyen szerb összefoglaló történelmet írni. Ennek el is készült a kézirata, természetesen ez már hasznavehetetlen. Azóta nagyon sokat haladt a tudomány, és ezt teljesen át kellene dolgoznom. Talán szerencse is, hogy a maga idejében nem jelenhetett meg. Már nyomdakész állapotban volt, sőt, ki volt szedve korrektúrán is, egy korrektúrapéldány is van belőle, de a háború alatt, amikor a Franklin-társulat nyomdája bombatalálatot kapott, akkor a szedés is, és az én kéziratom is tönkrement. Egyetlen korrektúrapéldányom van ebből a munkámból. A tudományos érdeklődésemnek azonban nem ez volt a fő területe, hanem részint a magyar délszláv irodalmi kapcsolatok története, részint pedig a magyar szerb-horvát nyelvi kapcsolatok története. Most ebből a tárgykörből `944-ben jelent meg egy kis összefoglaló munkám a Magyar Szemle Kincsestárában: Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok címen. Aztán több kisebb-nagyobb cikkem, dolgozatom, tanulmányom hasonló tárgykörből, pl. a középkori szerb és horvát trójai mondának a magyar alapjait kerestem, illetőleg ki tudtam mutatni azt, hogy ezekben a szerb és horvát szövegekben tulajdonképpen egy középkori magyar Trója-regény őrződött meg, aminek a magyar szövege elveszett. Hasonló munkám volt a szerb és horvát Nagy Sándor-regénynek a földolgozása. Ezek ilyen nagyobb lélegzetű filológiai munkák voltak. Aztán a nyugat-magyarországi horvátok nyelvével már nagyon régóta foglalkoztam, és végre sikerült `974-ben egy nagy monográfiát kiadnom, amelyen már talán tizenöt vagy még több évig dolgoztam. Emellett állandó problémám volt a magyar nyelv szláv jövevényszavai kutatásának a továbbfejlesztése. Amikor `955-ben megjelent Kniezsa Istvánnak a nagy műve szláv jövevényszavainkról, amikor ennek a műnek a hatalmas kritikai apparátusát végigelemeztem, mert én voltam hiszen az egyik lektora, akkor láttam, hogy mennyi minden tennivaló van ezen a területen. És kissé módszeresebben kezdtem foglalkozni a jövevényszó-kutatással. Ezt nem úgy tettem, hogy kijelöltem volna magamnak, hogy na, most ennyi meg ennyi szláv vagy ennyi meg ennyi német, 7

8 vagy esetleg olasz szónak az eredetét megfejtem, hanem inkább elkezdtem olvasni a forrásokat. Ekkor alakult ki bennem egy bizonyos módszer, amit ma is követek, amit én úgy nevezek, hogy forrásolvasó módszer, szemben, amit szintén én neveztem el így, a szótárforgató módszerrel. Ez a forrásolvasó módszer abban áll, hogy az ember kijelöl magának egy forráscsoportot. Például azt, hogy átnézem én most a Történelmi Tárnak az összes évfolyamait, és olyan szavakra vonatkozóan, amik engem különösen foglalkoztatnak, azokra kijegyzem abból az adatokat. Vagy például: átnézem a dalmáciai vonatkozású olasz vagy latin okmánytárakat. Ezek természetesen ki vannak adva. Vagy például: átolvasom, átnézem Zágráb város történeti emlékeit, szintén ki vannak adva csekély tizenkilenc kötetben, és hasonló. Vagy például elolvasok egy csomó olyan horvát nyelvemléket, amelyek nincsenek beledolgozva a zágrábi Akadémia nagyszótárába. Ilyen munkákból keletkeztek aztán, kerekedtek ki egyes szavakra vonatkozó, hát talán túlzás azt mondani, hogy kis szócikkek, kissé részletesebb szómonográfiák, mindenesetre kissé részletesebb szótanulmányok. Most ezekből `965-ben jelentettem meg egy tulajdonképpen nem kötetet, hát inkább csak egy füzetet, Jövevényszó-vizsgálatok címen. És ugyancsak `975-ben hasonlóképpen Szavak és szólások címen szintén egy ilyen füzetet. Hát ezek körülbelül egy olyan oldalas, 130 oldalas füzetek. Most ezekhez a munkáimhoz kapcsolódik az a monográfia, amin jelenleg dolgozom. Ez pedig a magyar jövevényszavak a szerbhorvátban. Ezt kissé részletesebben akarom földolgozni, mint ahogy szokás az ilyen monográfiákat megírni. Én tulajdonképpen nemcsak a jövevényszavakat akarom földolgozni, hanem írok eléje egy történeti bevezetést, amiben be akarom mutatni, hogy ezek a jövevényszavak milyen csatornán mentek át a szerb-horvátba. Tehát milyen állami kapcsolatok voltak, egyházi kapcsolatok, aztán katonai, hadászati kapcsolatok, kereskedelmi, aztán családi vonatkozású kapcsolatok. Például az, hogy magyar birtokos nemeseknek voltak Horvátországban is birtokaik és viszont. Szóval ilyen kapcsolatokat igyekszem kimutatni, amelyek hitelessé teszik a nyelvi átvételeket is. A másik, amire szintén gondolok az, hogy ez a sok átvett magyar jövevényszó, mert hiszen körülbelül itten szóról van szó, amiknek egy bizonyos történelmi perspektívájuk van, nem számítva azt a rengeteg 8

9 magyar elemet természetesen, ami egészen frissen ment át a népnyelvbe. Hanem ezeket az inkább a régi nyelvnek az elemeit, amelyeket szótörténeti dokumentációval nagyon szépen végig lehet kísérni. Tehát, hogy ezekből a sok magyar elemből, például nem vonódtak-e el képzők, amelyek produktívvá lettek a szerb-horvátban, vagy pedig már ott meglévő képzőelemeknek a produktivitását elősegítették. Vagy például, hogy a magyar kifejezések, a magyar ilyen frazeológiai fordulatok, ezeknek mennyire lehet megtalálni a tükörfordításait a szerb-horvátban. Vagy ilyen magyar szintaktikai kapcsolatoknak milyen tükörképei vannak a szerb-horvátban. Tehát ilyenek foglalkoztatnak engem. Na most természetesen más terveim is vannak, hiszen az előbb arról beszéltem, hogy azért adtam föl az egyetemi oktatást, mert meg akartam valósítani más terveimet is. Ezenkívül szeretnék egy magyar jelentéstant írni. Ennek egy ilyen vázlata meg is jelent az 1972-ben tartott szegedi magyar nyelvészeti kongresszus anyagában. Ez volna az egyik tervem. Egy későbbi tervem, ha megvalósul talán, ha sikerül az, hogy szeretnék írni egy részletes magyar stilisztikát. És ezzel úgy gondolnám, hogy a magyar nyelvtudománnyal szemben támasztott igényeknek eleget teszek vagy eleget tettem. Most természetesen még a szlavisztikával szeretnék egyet-mást megcsinálni. Többek között például most erősen foglalkoztatnak a nyugat-magyarországi horvátok, mégpedig az ő irodalmuknak a fejlődése a múlt század közepétől egészen az I. világháború befejezéséig. Elsősorban itt a nyugat-magyarországi horvát iskolai oktatásra gondolok, a horvát tankönyvekre, amelyek hát Magyarországon jelentek meg, és amelyeket eddig senki se tanulmányozott, amelyek a magyar oktatástörténet, egyáltalán a magyar művelődés és a magyar oktatás története szempontjából nagyon fontosak lehetnek. Na most talán még, ha van egy pillanat, szeretnék még egy kicsit így az emberi kapcsolatokról is beszélni. Azokról a kapcsolatokról, amik részint az egyetemen, részint a Nyelvtudományi Intézetben alakultak ki, és amelyeket ma is igyekszem ápolni. Van nekünk egy úgynevezett kis szláv kruzsokunk, minden hónap első péntekén összejövünk. Ez egy olyan főből álló társaság. Vannak közöttük idősebbek, vannak közöttük fiatalabbak. Az összejöveteleink fesztelen, kellemes baráti légkörben szoktak lezajlani. Sok mindenről 9

10 beszélgetünk, tudományos kérdésekről is. Szívesen adok a fiataloknak tanácsot, különben is nagyon szeretem a fiatalokat, és néhány komoly ígéretet látok közöttük. És úgy érzem, hogy ők is szívesen jönnek hozzám akár a témáikkal, akár már a kész dolgozataikkal. Úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy az egyetemi oktatással így hivatalosan megszakítottam a kapcsolatot, azért benne élek az egyetemi légkörben, a tudományos légkörben és ez valahogy bizonyos szellemi frissességet, majdnem azt mondanám, hogy fiatalságot biztosít nekem. Köszönöm, én ezzel befejeztem. A videofelvétel november 21-én készült, szövegét Földi Éva jegyezte le. HADROVICS LÁSZLÓ ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA Muraköz helynevei. NyK Eine ungarische und kroatische Variante der»visio Philiberti«. AECO A magyar sors a régi horvát költészetben. Apollo A magyarországi szerb települések újabb szerb irodalma. Századok Die ungarischen Vorlagen eines alten kroatischen Dichters. (Matijaš Magdalenić) AECO A délszláv nemzeti kultúrák kérdése. Napkelet Deset propovideji o Euharistiji pavlina o. Ivana Belostenca. Građa za povijest književnosti hrvatske A szlovének. Magyar Szemle Ungarn und die Kroaten. Ungarische Jahrbücher

11 1942. A horvátban levő magyar elemek szóföldrajzi és időrendi problémái. In: Emlék könyv Melich János hetvenedik születésenapjára. Budapest, Magyar szláv irodalmi érintkezések. In: A magyarság és a szlávok. Szerk. Szekfű Gyula. Budapest, Zur Geschichte der einheitlichen kroatischen Schriftsprache. Johannes Belostenec ( ) als Lexikograph und Prediger. AECO Magyar és olasz kultúrhatások találkozása Horvátországban. In: Magyar olasz hatás a Balkánon. Írták: Gáldi László, Hadrovics László és Kardos Tibor. Budapest, (Balkán-füzetek 2.) A magyarországi szerb kérdés balkáni gyökerei. A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, Magyarország és a szerb művelődés. Délvidéki Szemle Délmagyarország két évtized szerb történeti irodalmában. Századok L historiographie serbe concernant le sud du bassin carpatique. Revue d Histoire Comparée. Études Hongroises 21. (Nouvelle Série 1.) L Église nationale serbe aux XVI e et XVII e siecles. Revue d Histoire Comparée. Études Hongroises 21. (Nouvelle Série 1.) A szerb nacionalizmus kialakulása és a magyarországi szerbség. Délvidéki Szemle Ungarn und die Kroaten. In: Ungarn und die Nachbarvölker. Hg. von Gál István. Budapest, Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Kincsestár. Budapest. (A Magyar Szemle Társaság kis könyvtára) Zur Geschichte der kroatischen Rechtschreibung im XVIII. Jahrhundert. AECO Le peuple serbe et son Église sous la domination turque. Paris.(Bibliotheque de la Revue d Histoire Comparée VI, Budapest.) Magyarok és horvátok. In: Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcso- közreműködé- latai a szomszédnépekkel. Szerk. Gál István, Somogyi József sével. Budapest, Piac. MNy Parasztmozgalmak a 18. században. Budapest. Társszerző: Wellmann Imre. Orosz magyar szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László. A XVI. századi protestáns horvát nyomtatványok helyesírása. I. OK

12 1952. Magyar orosz szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László Magyar orosz kéziszótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika za srednje škole. Budapest. Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. I. OK és MNyTK 89. Diskussionsbeitrag, enhaltend eine skizzenhafte Geschichte der russischen Lexikographie, zur L. Országh s Vorlesung»A magyar szókészlet szótári feldolgozásának kérdései«. I. OK Der südslawische Trojaroman und seine ungarische Vorlage. StSl Kelengye. Szójegyzékeink farib szava. MNy Ein Bußgebet der ungarländischen Slowenen aus dem 17. Jh. StSl Bruchstück eines unbekannten kroatischen kirchlichen Dramas. StSl Gálya, bárka, sajka. In: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Budapest, Megjegyzések a Magyar Nyelv Kéziszótárának szemelvényeihez. Nyr Kroatisches Freiheitsgedicht aus dem Jahre StSl (Benda Kálmán szövegkiadásához.) Szerbhorvát magyar szótár. Budapest. (Kisszótár sorozat) Magyar orosz szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Szláv jövevényszavaink kérdéséhez. Hozzászólás Kniezsa István»A magyar nyelv szláv jövevényszavai«című könyvéhez. I. OK Melich János 85 éves. Nyr Gebete und Gesänge einer slowenischen Rosenkranzbruderschaft aus dem 17. Jahrhundert. StSl Nachträge zum kroatischen Freiheitsgedicht aus dem Jahre StSl Magyar szerbhorvát szótár. Budapest. (Kisszótár sorozat) Magyar orosz szótár. Budapest 2. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Adverbien als Verbalpräfixe in der Schriftsprache der burgenländischen Kroaten. StSl

13 1959. Orosz magyar szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (2. átdolgozott és bővített kiadás.) Orosz magyar szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Orosz magyar szótár. Budapest 2. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Magyar orosz szótár. Budapest 3. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Stefan Kniezsa 60 Jahre alt. StSl Neki problemi mađarskih elemenata u srpskohrvatskom jeziku. In: Beogradski medunarodni slavistički sastanak ( IX. 1955). Beograd, Orosz magyar szótár. Budapest 3. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Magyar orosz szótár. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Die slavischen Elemente im Ungarischen. Anläßlich des Buches von St. Kniezsa: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Zeitschrift für slawische Philologie A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk. I. OK Magyar orosz szótár. Budapest 5. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Kajkavische Glossen aus dem 16. Jahrhundert. StSl Südslawische Beiträge zum russischen Etymologikon. Zeitschrift für Slawistik Ung. lánc ['Kette' ] und Verwandtes. Zeitschrift für Balkanologie Zur Deutung einiger Stellen in Gundulićs»Dubravka«. Die Welt der Slaven Lautliche Merkmale der ungarischen Vermittlung in deutschen und italienischen Lehnwörtern Südosteuropas. StSl Magyar orosz szótár. I II. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (2. átdolgozott és bővített kiadás). Orosz magyar szótár. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Kajkavische Literatur. Eine Auswahl mit Einleitung, Anmerkungen und kurzem Glossar. Wiesbaden. Gramatika srpskohrvatskog jezika za 1 4 razred gimnazije. Drugo izdanje. Budapest. Duhovni kinč. Kajkavski molitvennik iz g StSl Rapports de la poésie hongroise ancienne avec celles de l Europe Centrale. In: Littérature hongroise littérature européenne. Études de littérature comparée. Réd. par István Sőtér Ottó Süpek. Budapest,

14 Néhány megfejtetlen szláv szavunk. NytudÉrt Történelem és művelődés a földrajzi nevekben. Nyr Jövevényszó-vizsgálatok. Budapest. (NytudÉrt 50.) Kniezsa István ( ). Magyar Tudomány 72. (Új folyam 10.) Szótörténeti adalékok. MNy Társszerző: Kiss Lajos Das Leben und Wirken von István Kniezsa. StSl Die serbokroatischen Adverbien auf -ice, -ce, -ke. Anzeiger für slavische Philologie Pokušaj reforme latiničkog pravopisa godine. Beogradski universitet. Anali filološkog fakulteta Die Endung -t der 3. Person des Präsens im Altkroatischen. StSl Orosz magyar szótár. I II. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (3. javított kiadás). Verbale Rektionskomposita im Altkroatischen. StSl Die kroatischen Postillen der Budapester Universitätsbibliothek. L Annuaire de l Institut de Philologie et d Histoire Orientales et Slaves Pokladne igre u Ljubljani god Zbornik za filoligiju i lingvistiku 11. Novi Sad, A funkcionális magyar mondattan alapjai. Budapest. Magyar orosz szótár. I II. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (3. javított kiadás). Magyar orosz kéziszótár. Budapest 2. Társszerző: Gáldi László. Mađarski elementi u srednjovjekovnom latinitetu Hrvatske. Starine Béla Sulán ( ). StSl Ung. daróc und Verwandtes. In: Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Berlin, Aus den onomastischen Fragen der ungarisch-südslavischen Symbiose. In: 10. Internationaler Kongress für Namenforschung. Wien IX Abhandlungen. Disputationes ad montium vocabula aliorumque nominum significationes pertinentes II. Wien, A magyar délszláv együttélés onomasztikai kérdéseiből. NytudÉrt A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára. Első kötet. A Gy (Historischetymologisches Wörterbuch der ungarischen Sprache. Bd. I. A Gy. 14

15 (Hauptschriftleiter: Loránd Benkő, Schriftleiter: Lajos Kiss, László Papp). Anzeiger für slavische Philologie (Ism.) Hozzászólás Moór Elemér Pénz szavunk származása... c. cikkéhez. NyK Literaturnye manifesty, Tom 1. Nachdruck der von N. L. Brodskij u. a. besorgten 2. Auflage. AnzSlPh (Ism.) Délszláv filológiánk a felszabadulás óta. FilKözl Magyar orosz szótár Vengersko-russkij slovar. Budapest 7. Társszerző: Gáldi László. Orosz magyar szótár Russko-vengerskij slovar, 1 2. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. "Der Zauberkaftan": ein mitteleuropäisches Wandermotiv. Serta Slavica In memoriam Aloisii Schmaus. München, A földrajzi nevek tudományos feldolgozása. Az Akadémia I. Osztályának ünnepi ülése Szombathelyen évi augusztus hó 23-án. Nyr Margarete Obermann, Beiträge zur Entwicklung der russischen Sprache seit AnzSlPh (Ism.) Egy periférikus szláv irodalmi nyelv sorsa. I. OK Magyar orosz szótár Vengersko-russkij slovar, 1 2. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. Ein kajkavisches Spottgedicht aus dem Jahre StSl Neuaufbau der slavischen Syntax aus semantisch-funktionaler Grundlage. Wissenschaftliche Zeitschrift, Friedrich-Schiller-Universität, Gesellschafts und Sprachwissenschaftliche R. 21. Jena, Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. In: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1970 in Mogersdorf. Österreich und die Südslawen. Eisenstadt, Syntaktische Neuerungen in der Schriftsprache der burgenländischen Kroaten. StSl Robert Zett, Beiträge zur Geschichte der Nominalkomposita im Serbokroatischen. Die altserbische Periode. StSl (Ism.) Sieglinde Holzheid, Die Nominalkomposita in der Iliasübersetzung von I. Gnedić. StSl p. (Ism.) Magyar szerbhorvát szótár Madžarsko-srpskohrvatski rečnik. Budapest 2. (Serie Taschenwörterbücher) 15

16 1974. Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. Budapest Wien. Magyar orosz szótár Vengersko-russkij slovar, 1 2. Budapest 5. Társszerző: Gáldi László. Szomszédság és közösség. Délszláv magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. Szerk. Vujicsics D. Szt. Nagyvilág (Ism.) Egy gyakorlati magyar jelentéstan terve. NytudÉrt Kresimir Georgiević, Hrvatska književnost od XVI do XVIII stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. AnzSlPh (Ism.) Egy Pais breviárium terve. Zalai Tükör Magyar orosz kéziszótár Vengersko-russkij slovar'. Budapest 3. Társszerző: Gáldi László. Szavak és szólások. Budapest. (NytudÉrt 88.) Verschollene kajkavisch-protestantische Druckwerke. WSlJb Velimir Mihajlović, Gradja za rečnik stranih reči u predvukovskom periodu, I. AnzSlPh (Ism.) Jukka Hyrkkänen, Der lexikalische Einfluss des Italienischen auf das Kroatische des 16. Jahrhunderts. StSl (Ism.) Szerbhorvát magyar szótár Srpskohrvatsko-madžarski rečnik. Budapest 4. (Kisszótár sorozat) Magyar szerbhorvát szótár Madžarsko-srpskohrvatski rečnik. Budapest 4. (Kisszótár sorozat) Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány néhány kérdéséről. Hadrovics László etc. hozzászólásával. NyK Das System der Verbalpräfixe im Slavischen und Ungarischen. Die Welt der Slaven 21/ Aus der Geschichte der wissenschaftlichen Beschreibung des Banats. (Die Handschrift des Kameralbeamten Johann Jakob Ehrler aus d.j. 1774). Die Welt der Slaven 21/ Etimologija nekih neobjašnjenih riječi u Daničićevom Rječniku iz književnih starina srpskih. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane 5. Beograd, 1975, Orosz magyar szótár Russko-vengerskij slovar, 1 2. Budapest 5. Társszerző: Gáldi László. 16

17 Georg Heller: Comitatus Poseganensis. Karl Nehring: Comitatus Arvensis. Veröffentlichungen des Finnisch-Ungarischen Seminars an der Univesität München. Serie A: Die historischen Ortsnamen von Ungarn. Bd. 3 u. 5. In: Jahrbuch für Geschichte Osteuropas (Ism.) Emlékezés Gombocz Zoltánra ( ). Magyar Tudomány Magyar orosz kéziszótár. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. Serbokroatische Bedeutungsentlehnungen aus dem Ungarischen. In: Hungaro- Slavica Budapest, Kelet-Európa, magyar nyelvtudomány. Az összetartozó kulturális táj és nyelvteremtő erők. Magyar Hírlap p. Die Möglichkeit ungarischer Vermittlung bei den italienischen Lehnwörtern im Serbokroatischen. In: Giano Pannonio Annali Italo-Ungheresi di Cultura, 1. Padova, Az idegen szavak és a purizmus. MNy Vilko Novak, Izbor prekmurskega slovstva. (Zadruga katoliških dugovnikov). Ljubljana; Ivan Škafar, Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do Ljubljana. (Biblioteka 6). StSl (Ism.) Emilju Baleckomu 60 let. StSl Igekötőink és a fordítás hűsége. In: Fordítás és nyelvoktatás. Szerk. Nyomárkay István. Budapest, M.P. Alekseev ( ). StSl Štefan Zagrebec kajkavski umjetnik kompozicije i stila. In: Hrvatski dijalektološki zbornik, 6. JAZU, Razred za filologiju, Zagreb, Lajos Kiss sechzig Jahre alt. StSl Rudolf Aitzetmüller, Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg i. Br (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, Fontes et dissertationes XII). StSl (Ism.) Gabriella Schubert, Ungarische Einflüsse in der Terminologie des öffentlichen Lebens der Nachbarsprachen. Berlin (Balkanologische Veröffentlichungen 7.) ALH (Ism.) André Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, V. La syntaxe. Paris. StSl (Ism.) Protestantische Werke in kajkavisch-kroatischer Sprache aus der Druckerei des Joannes Manlius. StSl Társszerző Borsa G. 17

18 Sprachliche Modernisierung kroatischer Klassiker in Neuausgaben. In: Festschrift für Nikola R. Pribić. Szerk. J. Matešić (Mannheim) E. Wedel (Regensburg). Neuried, Ungarisch-slawische Zweisprachigkeit in der Dichtung des 18. und 19. Jahrhunderts. In: Hungaro-Slavica Budapest, Ein altkroatisches Passionslied aus dem 14. Jahrhundert. StSl Társszerző: Vízkelety András Etimologija riječi pustahija. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku ( ), Stanislaus Hafner, Erich Prunč, Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten, 1 (A- bis B-). Wien, Anzeiger für Slavische Philologie ( ), The Status of the Croatian Regional Languages Immediately before Gaj s Reform. In: The Formation of the Slavonic Literary Languages... Ed. G. Stone D. Worth. Slavica Publishers, Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Budapest Köln Mađarski elementi u srpskohrvatskom jeziku. Novi Sad. Georg Heller, Comitatus Marmarosiensis, Comitatus Ugocsiensis. München (Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars... Series A, Bd. 18). StSl (Ism.) Griže falu jobbágynépének horvát nyelvű kérelme 1641-ből Zrínyi Miklós megjegyzésével. In: Zrínyi dolgozatok 5. Szerk. Kovács Sándor Iván. ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest, Seit wann wird der kajkavische Dialekt hrvatski jezik gennant? In: Dona Slavica Aenipotana in honorem Herbert Schelesniker. München, Szláv jövevényszavaink köréből: 1. pót, pótol; 2. fánton-fánt; 3. motring; 4. kecske-kígyó. In: Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv Királyi Péter 70. születésnapjára. Szerk. Gregor Ferenc Nyomárkay István. ELTE Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, Emília Úrhegyi ( ). StSl A magyar nyelv kelet-közép-európai szellemi rokonsága. In: Nyelvünk a Dunatájon. Szerk. Balázs János. Budapest,

19 1990. Cantio pulchra. Ein kajkavisch-kroatisches Memento mori aus dem 17. Jahrhundert. In: Croatica-Slavica-Indoeuropaea. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Ergänzungsband VIII. Szerk. Holzer, Georg. Wien, Serbokroatisch blaziran und ähnliche Pseudopartizipien. In:»Tgolí chole Mestró«. Gedenkschrift für Reinhold Olesch. Hg. von Lachmann, Renate Lauhus, Angelika Lewandowski, Theodor Zelinsky, Bodo. Köln Wien, Vallás, egyház, nemzettudat. (A szerb egyház nemzeti szerepe a török uralom alatt). Budapest Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat. Budapest. Gondolatok a történeti magyar frazeológiáról. MNy Sprache und Stil in den Dramen von Tituš Brezovački. In: Studia Phraseologica et Alia. Festschrift für Josip Matešić zum 65. Geburtstag. (Specimina Philologiae Slavicae. Supplementband 31.) München, Zsirai tanár úr. Magyar Nemzet, október p Zwei unerkannte deutsche Lehnwörter im Ungarischen: csörc 'armer Mann'; karnél 'Ledertasche'. In: Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Hg. von Bassola Péter Hessky Regina Tarnói László. Budapest, (Budapester Beiträge zur Germanistik 24.). Budapest, Ungarisch vászon 'Leinwand' ein altrussisches Lehnwort. In: Festgabe für Rudolf Aitzetmüller zum 70. Geburtstag. T. 1. Anzeiger für Slavische Philologie 22/ Köszöntő. In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, Hogyan lettek a paráznákból eretnekek? In: Szomszédaink között Kelet- Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, Kiss Lajos köszöntése 70. születésnapja alkalmából. MNy Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band I, Lieferung 1 2. Magyar Tudomány 38/ (Ism.) A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága. Budapest. (NytudÉrt 138.) 19

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996)

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 39. PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatársak: Andó

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

DOMOKOS PÁL PÉTER (1901 1992)

DOMOKOS PÁL PÉTER (1901 1992) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 11. DOMOKOS PÁL PÉTER (1901 1992) ELTE Fonetikai Tanszék 1996 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

MOLLAY KÁROLY (1913 1997)

MOLLAY KÁROLY (1913 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 35. MOLLAY KÁROLY (1913 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 11 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 71. BüKY BÉLA (1928 1998) BUDAPEST 2004 1 22 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 1419 4481 ISBN 963 95 59 17 2 Bolla Kálmán

Részletesebben

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd Főszerkesztői bevezető A hazai nyelvészet hagyománya, hogy tudományterületünk neves képviselőinek jubileuma alkalmából tudományos emléküléseket szervezünk a Magyar Tudományos Akadémián. Legutóbb 2012.

Részletesebben

Fejezetek a Csűry-iskola történetéből

Fejezetek a Csűry-iskola történetéből Kálnási Árpád Fejezetek a Csűry-iskola történetéből Debrecen, 1998. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 72. szám. ISBN 963 472 194 X, ISSN 0209-8156 TARTALOM

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA 25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 3. Szerkesztette Bolla Kálmán Bolla Kálmán, szerk. Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 BENCZE LÓRÁNT... 4 FÖLDI ÉVA...37 GULYA JÁNOS...53 HAVAS FERENC...91

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Szlengkutatás 7. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a

Részletesebben

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014 A kötet megjelenését támogatta: Dominant Kft. HC Delta

Részletesebben

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926)

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) 2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990 A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) Cigány nyelvek, nyelvkönyvek Vita a matematikaoktatásról Tankönyv- és

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

Bellosics Bálint tiszteletére

Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Bellosics Bálint tiszteletére Szerkesztő Halász Albert Lendva 2014 Kiadó Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva

Részletesebben

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 1 Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 2 Műhely 15. szám A szerző köszönetét fejezi ki Dobri Máriának, a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosának a francia

Részletesebben

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát.

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. (Guadalajara, 1997.) A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája. (Ivanov nyomán

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER A TARTALOMBÓL n Európának szüksége van ránk Beszélgetés Kosáry Domokossal n Gángó Gábor: Búcsú a Monarchiától

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga Magyar Tudomány kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga A Williams-szindróma Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz Doktori képzés Tudomány és internet kapcsolata

Részletesebben

Alapította: Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány

Alapította: Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány 1993. XLVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2891993. XLVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány Fıszerkesztı: MOLLAY KÁROLY Szerkesztıbizottság: ASKERCZ ÉVA, BIRCHER ERZSÉBET,

Részletesebben

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL: A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 48. MAGYAR NYELV HETE Anyanyelvünk 2014. ÁPRILIS XXXVI. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Emlékezés Hajdú Mihályra Balázs Géza: Körbejárt Föld Kétszáz

Részletesebben

RÁLÁTÁS. A Rálátás Szerkesztősége, a Rhédey Kastély a Közművelődés Szolgálatában Alapítvány Kuratóriuma RÁLÁTÁS

RÁLÁTÁS. A Rálátás Szerkesztősége, a Rhédey Kastély a Közművelődés Szolgálatában Alapítvány Kuratóriuma RÁLÁTÁS RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA,

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, FILOZÓFIA II. RÉSZ Tanulmányom első részét* Rudolf Hallernak ajánlottam. Az ember ilyenkor nem gondol arra, hogy talán ez volt az utolsó alkalom. 2014. február 14-én

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben