HADROVICS LÁSZLÓ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HADROVICS LÁSZLÓ (1910 1997)"

Átírás

1 A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 19. HADROVICS LÁSZLÓ ( ) ELTE Fonetikai Tanszék

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva Markó Alexandra ISBN Bolla Kálmán A kiadvány sokszorosítását az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoportja támogatta. Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Készült 250 példányban, 2,19 (A/5) ív terjedelemben. Hozott anyagról sokszorosítva AKAPRINT Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: Lajtai Ferenc. 2

3 3

4 4

5 HADROVICS LÁSZLÓ VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Azzal kezdem, hogy egy kicsit visszaemlékezem a gyerekkoromra. Én Alsólendván születtem, Zala megyének a déli részén, amelyik most Jugoszláviához tartozik. Tulajdonképpen ott kaptam az első indítást a szláv nyelvek iránt való érdeklődésre. Amikor Alsólendva Jugoszláviához került, nálunk is bevezették a szlovén nyelvnek az oktatását, és azon kívül is volt néhány emlékem, részint szlovén, részint horvát, mert hiszen rokonaim vannak Horvátországban. Úgyhogy amikor gimnáziumba jártam és a négy alsó osztályt Kőszegen, a bencéseknél végeztem, a négy fölső osztályt pedig Keszthelyen, a premontreieknél, akkor még mindig élt bennem néhány olyan foszlány, hogy úgy mondjam, ezekből a nyelvekből, amiket aztán később föl tudtam eleveníteni. A Keszthelyen letett érettségi vizsga után Budapestre kerültem az egyetemre, az Eötvös Kollégiumba, ahol Gombocz Zoltán volt az igazgató, és ahol én a magyar és latin szaktárgyakat tanultam. Ezek mellett harmadik szaktárgyam volt a német, és később aztán a szláv nyelvészet iránt is kezdtem érdeklődni. Hallgattam az egyetemen Melich Jánost, és már a doktorátust magyar nyelvészetből és szláv nyelvészetből tettem le. Erre az időre visszaemlékezve fölújítok egy kedves jelenetet Gombocz Zoltánnal. Mint harmadéves már erősen érdeklődtem a szlavisztika iránt, és a nagy Langenscheidt nyelvkönyv leveleiből sokat tanultam az oroszt. Egyszer éppen egy körútja alkalmával Gombocz úr a kollégium könyvtárában orosztanulásba merülve talált. "Ismeri ezt?" kérdezte, és kezdte idézni Puskintól Tatjána levelét, oroszul. "Hát tudja, az orosz csak a hangsúly miatt nehéz. Ha jól akarja érezni a hangsúlyt, tanuljon sok verset!" Igaza volt. Miután az egyetemet elvégeztem, egy évre bevonultam katonának. Nagykanizsán szolgáltam a tüzérségnél. Leszolgáltam az úgynevezett önkéntes évemet, amit akkor karpaszományos évnek neveztek. Aztán ösztöndíjjal Berlinbe kerültem Vasmerhez, az akkori legnevesebb szlavistához. Ahhoz a Max Vasmerhez, aki az orosz etimológiai szótárt írta később. Az egyetemi órákra ott nem jártam, csak Vasmer 5

6 szemináriumába. De sajnos ott is csak néhány hónapig tudtam részt venni az ő gyakorlatain, mert megbetegedtem. Erős tüdőbajjal Budakeszire kerültem a szanatóriumba. Majdnem egy évig voltam szanatóriumi kezelésben. Aztán egy évet pihentem, és utána az Egyetemi Könyvtárban kaptam állást. Ez volt 1937-ben. Az egyetemi könyvtári éveimről csak annyit említek meg, hogy számomra nagyon hasznosak voltak ezek az évek. Rengeteg könyvvel ismerkedtem meg. Időnként, ha volt egy kis szabadidőm, kimentem a raktárhelyiségekbe. Kerestem a régi szláv könyveket. Nagyon sok mindennel ismerkedtem meg. Úgyhogy azt az indítást, amit az Eötvös Kollégiumból hoztam, tulajdonképpen itt tudtam folytatni. Azután több munkahelyet változtatva végül is 1942 végén, az akkor létesült Teleki Pál Tudományos Intézet történettudományi részlegébe kerültem mint délszláv referens. És amikor az intézetet átszervezték, akkor is ott maradtam. Akkor már Történettudományi Intézet lett, és ott dolgoztam, egészen 1951-ig, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetemre kerültem docensnek a Szlavisztikai Tanszékre. Itt működtem `954 óta mint professzor, `965 óta pedig mint tanszékvezető professzor. Itt működtem egészen 1974-ig, amikor saját kérésemre nyugdíjaztak. Ez az elhatározásom talán egy kicsit furcsa volt, mert hiszen az egyetemi tanárok nem szoktak hetvenéves koruk előtt nyugdíjba menni. Én ekkor 64 éves voltam, de úgy gondoltam, hogy olyan sok tennivaló vár rám, olyan sok tervemet kellene még megvalósítanom, hogy választanom kellett. Vagy az egyetemi oktatás és a tudományos tervek föladása, vagy legalább valamit megvalósítani a tudományos tervekből és az egyetemi oktatást föladni. Én az utóbbit választottam, és ma, hogy így visszatekintek azokra az évekre, amelyeket úgynevezett nyugállományban töltöttem, azt kell mondanom, hogy nem bántam meg ezt a lépésemet. De egy kissé talán előre is szaladtam, mert hiszen már a jelenről beszélek. Visszatérek a 30-as évek munkájára, részint a tanulmányaimra, részint az akkor elkezdődött munkáimra. Több minden foglalkoztatott engem akkor. Mint a Történettudományi Intézetnek a tagja természetesen történetkutatással is foglalkoznom kellett. Ez lett a tudományos érdeklődésemnek egyik területe. Erről a területről származik A szerb egyház szerepe a szerb nemzet történetében a török uralom alatt. Ezt a könyvemet `947-ben jelentettem meg 6

7 francia nyelven. Aztán ebbe a témakörbe tartozik az úgynevezett Peroféle fölkelésről, vagyis a békésszentandrási parasztok és Pero Szegedinác szerb határőrkapitány által szervezett parasztfölkelés megírása az ös évre vonatkoztatva. Aztán volt néhány tervem még. Szerettem volna egy ilyen szerb összefoglaló történelmet írni. Ennek el is készült a kézirata, természetesen ez már hasznavehetetlen. Azóta nagyon sokat haladt a tudomány, és ezt teljesen át kellene dolgoznom. Talán szerencse is, hogy a maga idejében nem jelenhetett meg. Már nyomdakész állapotban volt, sőt, ki volt szedve korrektúrán is, egy korrektúrapéldány is van belőle, de a háború alatt, amikor a Franklin-társulat nyomdája bombatalálatot kapott, akkor a szedés is, és az én kéziratom is tönkrement. Egyetlen korrektúrapéldányom van ebből a munkámból. A tudományos érdeklődésemnek azonban nem ez volt a fő területe, hanem részint a magyar délszláv irodalmi kapcsolatok története, részint pedig a magyar szerb-horvát nyelvi kapcsolatok története. Most ebből a tárgykörből `944-ben jelent meg egy kis összefoglaló munkám a Magyar Szemle Kincsestárában: Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok címen. Aztán több kisebb-nagyobb cikkem, dolgozatom, tanulmányom hasonló tárgykörből, pl. a középkori szerb és horvát trójai mondának a magyar alapjait kerestem, illetőleg ki tudtam mutatni azt, hogy ezekben a szerb és horvát szövegekben tulajdonképpen egy középkori magyar Trója-regény őrződött meg, aminek a magyar szövege elveszett. Hasonló munkám volt a szerb és horvát Nagy Sándor-regénynek a földolgozása. Ezek ilyen nagyobb lélegzetű filológiai munkák voltak. Aztán a nyugat-magyarországi horvátok nyelvével már nagyon régóta foglalkoztam, és végre sikerült `974-ben egy nagy monográfiát kiadnom, amelyen már talán tizenöt vagy még több évig dolgoztam. Emellett állandó problémám volt a magyar nyelv szláv jövevényszavai kutatásának a továbbfejlesztése. Amikor `955-ben megjelent Kniezsa Istvánnak a nagy műve szláv jövevényszavainkról, amikor ennek a műnek a hatalmas kritikai apparátusát végigelemeztem, mert én voltam hiszen az egyik lektora, akkor láttam, hogy mennyi minden tennivaló van ezen a területen. És kissé módszeresebben kezdtem foglalkozni a jövevényszó-kutatással. Ezt nem úgy tettem, hogy kijelöltem volna magamnak, hogy na, most ennyi meg ennyi szláv vagy ennyi meg ennyi német, 7

8 vagy esetleg olasz szónak az eredetét megfejtem, hanem inkább elkezdtem olvasni a forrásokat. Ekkor alakult ki bennem egy bizonyos módszer, amit ma is követek, amit én úgy nevezek, hogy forrásolvasó módszer, szemben, amit szintén én neveztem el így, a szótárforgató módszerrel. Ez a forrásolvasó módszer abban áll, hogy az ember kijelöl magának egy forráscsoportot. Például azt, hogy átnézem én most a Történelmi Tárnak az összes évfolyamait, és olyan szavakra vonatkozóan, amik engem különösen foglalkoztatnak, azokra kijegyzem abból az adatokat. Vagy például: átnézem a dalmáciai vonatkozású olasz vagy latin okmánytárakat. Ezek természetesen ki vannak adva. Vagy például: átolvasom, átnézem Zágráb város történeti emlékeit, szintén ki vannak adva csekély tizenkilenc kötetben, és hasonló. Vagy például elolvasok egy csomó olyan horvát nyelvemléket, amelyek nincsenek beledolgozva a zágrábi Akadémia nagyszótárába. Ilyen munkákból keletkeztek aztán, kerekedtek ki egyes szavakra vonatkozó, hát talán túlzás azt mondani, hogy kis szócikkek, kissé részletesebb szómonográfiák, mindenesetre kissé részletesebb szótanulmányok. Most ezekből `965-ben jelentettem meg egy tulajdonképpen nem kötetet, hát inkább csak egy füzetet, Jövevényszó-vizsgálatok címen. És ugyancsak `975-ben hasonlóképpen Szavak és szólások címen szintén egy ilyen füzetet. Hát ezek körülbelül egy olyan oldalas, 130 oldalas füzetek. Most ezekhez a munkáimhoz kapcsolódik az a monográfia, amin jelenleg dolgozom. Ez pedig a magyar jövevényszavak a szerbhorvátban. Ezt kissé részletesebben akarom földolgozni, mint ahogy szokás az ilyen monográfiákat megírni. Én tulajdonképpen nemcsak a jövevényszavakat akarom földolgozni, hanem írok eléje egy történeti bevezetést, amiben be akarom mutatni, hogy ezek a jövevényszavak milyen csatornán mentek át a szerb-horvátba. Tehát milyen állami kapcsolatok voltak, egyházi kapcsolatok, aztán katonai, hadászati kapcsolatok, kereskedelmi, aztán családi vonatkozású kapcsolatok. Például az, hogy magyar birtokos nemeseknek voltak Horvátországban is birtokaik és viszont. Szóval ilyen kapcsolatokat igyekszem kimutatni, amelyek hitelessé teszik a nyelvi átvételeket is. A másik, amire szintén gondolok az, hogy ez a sok átvett magyar jövevényszó, mert hiszen körülbelül itten szóról van szó, amiknek egy bizonyos történelmi perspektívájuk van, nem számítva azt a rengeteg 8

9 magyar elemet természetesen, ami egészen frissen ment át a népnyelvbe. Hanem ezeket az inkább a régi nyelvnek az elemeit, amelyeket szótörténeti dokumentációval nagyon szépen végig lehet kísérni. Tehát, hogy ezekből a sok magyar elemből, például nem vonódtak-e el képzők, amelyek produktívvá lettek a szerb-horvátban, vagy pedig már ott meglévő képzőelemeknek a produktivitását elősegítették. Vagy például, hogy a magyar kifejezések, a magyar ilyen frazeológiai fordulatok, ezeknek mennyire lehet megtalálni a tükörfordításait a szerb-horvátban. Vagy ilyen magyar szintaktikai kapcsolatoknak milyen tükörképei vannak a szerb-horvátban. Tehát ilyenek foglalkoztatnak engem. Na most természetesen más terveim is vannak, hiszen az előbb arról beszéltem, hogy azért adtam föl az egyetemi oktatást, mert meg akartam valósítani más terveimet is. Ezenkívül szeretnék egy magyar jelentéstant írni. Ennek egy ilyen vázlata meg is jelent az 1972-ben tartott szegedi magyar nyelvészeti kongresszus anyagában. Ez volna az egyik tervem. Egy későbbi tervem, ha megvalósul talán, ha sikerül az, hogy szeretnék írni egy részletes magyar stilisztikát. És ezzel úgy gondolnám, hogy a magyar nyelvtudománnyal szemben támasztott igényeknek eleget teszek vagy eleget tettem. Most természetesen még a szlavisztikával szeretnék egyet-mást megcsinálni. Többek között például most erősen foglalkoztatnak a nyugat-magyarországi horvátok, mégpedig az ő irodalmuknak a fejlődése a múlt század közepétől egészen az I. világháború befejezéséig. Elsősorban itt a nyugat-magyarországi horvát iskolai oktatásra gondolok, a horvát tankönyvekre, amelyek hát Magyarországon jelentek meg, és amelyeket eddig senki se tanulmányozott, amelyek a magyar oktatástörténet, egyáltalán a magyar művelődés és a magyar oktatás története szempontjából nagyon fontosak lehetnek. Na most talán még, ha van egy pillanat, szeretnék még egy kicsit így az emberi kapcsolatokról is beszélni. Azokról a kapcsolatokról, amik részint az egyetemen, részint a Nyelvtudományi Intézetben alakultak ki, és amelyeket ma is igyekszem ápolni. Van nekünk egy úgynevezett kis szláv kruzsokunk, minden hónap első péntekén összejövünk. Ez egy olyan főből álló társaság. Vannak közöttük idősebbek, vannak közöttük fiatalabbak. Az összejöveteleink fesztelen, kellemes baráti légkörben szoktak lezajlani. Sok mindenről 9

10 beszélgetünk, tudományos kérdésekről is. Szívesen adok a fiataloknak tanácsot, különben is nagyon szeretem a fiatalokat, és néhány komoly ígéretet látok közöttük. És úgy érzem, hogy ők is szívesen jönnek hozzám akár a témáikkal, akár már a kész dolgozataikkal. Úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy az egyetemi oktatással így hivatalosan megszakítottam a kapcsolatot, azért benne élek az egyetemi légkörben, a tudományos légkörben és ez valahogy bizonyos szellemi frissességet, majdnem azt mondanám, hogy fiatalságot biztosít nekem. Köszönöm, én ezzel befejeztem. A videofelvétel november 21-én készült, szövegét Földi Éva jegyezte le. HADROVICS LÁSZLÓ ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA Muraköz helynevei. NyK Eine ungarische und kroatische Variante der»visio Philiberti«. AECO A magyar sors a régi horvát költészetben. Apollo A magyarországi szerb települések újabb szerb irodalma. Századok Die ungarischen Vorlagen eines alten kroatischen Dichters. (Matijaš Magdalenić) AECO A délszláv nemzeti kultúrák kérdése. Napkelet Deset propovideji o Euharistiji pavlina o. Ivana Belostenca. Građa za povijest književnosti hrvatske A szlovének. Magyar Szemle Ungarn und die Kroaten. Ungarische Jahrbücher

11 1942. A horvátban levő magyar elemek szóföldrajzi és időrendi problémái. In: Emlék könyv Melich János hetvenedik születésenapjára. Budapest, Magyar szláv irodalmi érintkezések. In: A magyarság és a szlávok. Szerk. Szekfű Gyula. Budapest, Zur Geschichte der einheitlichen kroatischen Schriftsprache. Johannes Belostenec ( ) als Lexikograph und Prediger. AECO Magyar és olasz kultúrhatások találkozása Horvátországban. In: Magyar olasz hatás a Balkánon. Írták: Gáldi László, Hadrovics László és Kardos Tibor. Budapest, (Balkán-füzetek 2.) A magyarországi szerb kérdés balkáni gyökerei. A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, Magyarország és a szerb művelődés. Délvidéki Szemle Délmagyarország két évtized szerb történeti irodalmában. Századok L historiographie serbe concernant le sud du bassin carpatique. Revue d Histoire Comparée. Études Hongroises 21. (Nouvelle Série 1.) L Église nationale serbe aux XVI e et XVII e siecles. Revue d Histoire Comparée. Études Hongroises 21. (Nouvelle Série 1.) A szerb nacionalizmus kialakulása és a magyarországi szerbség. Délvidéki Szemle Ungarn und die Kroaten. In: Ungarn und die Nachbarvölker. Hg. von Gál István. Budapest, Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Kincsestár. Budapest. (A Magyar Szemle Társaság kis könyvtára) Zur Geschichte der kroatischen Rechtschreibung im XVIII. Jahrhundert. AECO Le peuple serbe et son Église sous la domination turque. Paris.(Bibliotheque de la Revue d Histoire Comparée VI, Budapest.) Magyarok és horvátok. In: Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcso- közreműködé- latai a szomszédnépekkel. Szerk. Gál István, Somogyi József sével. Budapest, Piac. MNy Parasztmozgalmak a 18. században. Budapest. Társszerző: Wellmann Imre. Orosz magyar szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László. A XVI. századi protestáns horvát nyomtatványok helyesírása. I. OK

12 1952. Magyar orosz szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László Magyar orosz kéziszótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika za srednje škole. Budapest. Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. I. OK és MNyTK 89. Diskussionsbeitrag, enhaltend eine skizzenhafte Geschichte der russischen Lexikographie, zur L. Országh s Vorlesung»A magyar szókészlet szótári feldolgozásának kérdései«. I. OK Der südslawische Trojaroman und seine ungarische Vorlage. StSl Kelengye. Szójegyzékeink farib szava. MNy Ein Bußgebet der ungarländischen Slowenen aus dem 17. Jh. StSl Bruchstück eines unbekannten kroatischen kirchlichen Dramas. StSl Gálya, bárka, sajka. In: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Budapest, Megjegyzések a Magyar Nyelv Kéziszótárának szemelvényeihez. Nyr Kroatisches Freiheitsgedicht aus dem Jahre StSl (Benda Kálmán szövegkiadásához.) Szerbhorvát magyar szótár. Budapest. (Kisszótár sorozat) Magyar orosz szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Szláv jövevényszavaink kérdéséhez. Hozzászólás Kniezsa István»A magyar nyelv szláv jövevényszavai«című könyvéhez. I. OK Melich János 85 éves. Nyr Gebete und Gesänge einer slowenischen Rosenkranzbruderschaft aus dem 17. Jahrhundert. StSl Nachträge zum kroatischen Freiheitsgedicht aus dem Jahre StSl Magyar szerbhorvát szótár. Budapest. (Kisszótár sorozat) Magyar orosz szótár. Budapest 2. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Adverbien als Verbalpräfixe in der Schriftsprache der burgenländischen Kroaten. StSl

13 1959. Orosz magyar szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (2. átdolgozott és bővített kiadás.) Orosz magyar szótár. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Orosz magyar szótár. Budapest 2. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Magyar orosz szótár. Budapest 3. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Stefan Kniezsa 60 Jahre alt. StSl Neki problemi mađarskih elemenata u srpskohrvatskom jeziku. In: Beogradski medunarodni slavistički sastanak ( IX. 1955). Beograd, Orosz magyar szótár. Budapest 3. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Magyar orosz szótár. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Die slavischen Elemente im Ungarischen. Anläßlich des Buches von St. Kniezsa: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Zeitschrift für slawische Philologie A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk. I. OK Magyar orosz szótár. Budapest 5. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Kajkavische Glossen aus dem 16. Jahrhundert. StSl Südslawische Beiträge zum russischen Etymologikon. Zeitschrift für Slawistik Ung. lánc ['Kette' ] und Verwandtes. Zeitschrift für Balkanologie Zur Deutung einiger Stellen in Gundulićs»Dubravka«. Die Welt der Slaven Lautliche Merkmale der ungarischen Vermittlung in deutschen und italienischen Lehnwörtern Südosteuropas. StSl Magyar orosz szótár. I II. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (2. átdolgozott és bővített kiadás). Orosz magyar szótár. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. (Kisszótár sorozat) Kajkavische Literatur. Eine Auswahl mit Einleitung, Anmerkungen und kurzem Glossar. Wiesbaden. Gramatika srpskohrvatskog jezika za 1 4 razred gimnazije. Drugo izdanje. Budapest. Duhovni kinč. Kajkavski molitvennik iz g StSl Rapports de la poésie hongroise ancienne avec celles de l Europe Centrale. In: Littérature hongroise littérature européenne. Études de littérature comparée. Réd. par István Sőtér Ottó Süpek. Budapest,

14 Néhány megfejtetlen szláv szavunk. NytudÉrt Történelem és művelődés a földrajzi nevekben. Nyr Jövevényszó-vizsgálatok. Budapest. (NytudÉrt 50.) Kniezsa István ( ). Magyar Tudomány 72. (Új folyam 10.) Szótörténeti adalékok. MNy Társszerző: Kiss Lajos Das Leben und Wirken von István Kniezsa. StSl Die serbokroatischen Adverbien auf -ice, -ce, -ke. Anzeiger für slavische Philologie Pokušaj reforme latiničkog pravopisa godine. Beogradski universitet. Anali filološkog fakulteta Die Endung -t der 3. Person des Präsens im Altkroatischen. StSl Orosz magyar szótár. I II. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (3. javított kiadás). Verbale Rektionskomposita im Altkroatischen. StSl Die kroatischen Postillen der Budapester Universitätsbibliothek. L Annuaire de l Institut de Philologie et d Histoire Orientales et Slaves Pokladne igre u Ljubljani god Zbornik za filoligiju i lingvistiku 11. Novi Sad, A funkcionális magyar mondattan alapjai. Budapest. Magyar orosz szótár. I II. Budapest. Társszerző: Gáldi László. (3. javított kiadás). Magyar orosz kéziszótár. Budapest 2. Társszerző: Gáldi László. Mađarski elementi u srednjovjekovnom latinitetu Hrvatske. Starine Béla Sulán ( ). StSl Ung. daróc und Verwandtes. In: Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Berlin, Aus den onomastischen Fragen der ungarisch-südslavischen Symbiose. In: 10. Internationaler Kongress für Namenforschung. Wien IX Abhandlungen. Disputationes ad montium vocabula aliorumque nominum significationes pertinentes II. Wien, A magyar délszláv együttélés onomasztikai kérdéseiből. NytudÉrt A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára. Első kötet. A Gy (Historischetymologisches Wörterbuch der ungarischen Sprache. Bd. I. A Gy. 14

15 (Hauptschriftleiter: Loránd Benkő, Schriftleiter: Lajos Kiss, László Papp). Anzeiger für slavische Philologie (Ism.) Hozzászólás Moór Elemér Pénz szavunk származása... c. cikkéhez. NyK Literaturnye manifesty, Tom 1. Nachdruck der von N. L. Brodskij u. a. besorgten 2. Auflage. AnzSlPh (Ism.) Délszláv filológiánk a felszabadulás óta. FilKözl Magyar orosz szótár Vengersko-russkij slovar. Budapest 7. Társszerző: Gáldi László. Orosz magyar szótár Russko-vengerskij slovar, 1 2. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. "Der Zauberkaftan": ein mitteleuropäisches Wandermotiv. Serta Slavica In memoriam Aloisii Schmaus. München, A földrajzi nevek tudományos feldolgozása. Az Akadémia I. Osztályának ünnepi ülése Szombathelyen évi augusztus hó 23-án. Nyr Margarete Obermann, Beiträge zur Entwicklung der russischen Sprache seit AnzSlPh (Ism.) Egy periférikus szláv irodalmi nyelv sorsa. I. OK Magyar orosz szótár Vengersko-russkij slovar, 1 2. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. Ein kajkavisches Spottgedicht aus dem Jahre StSl Neuaufbau der slavischen Syntax aus semantisch-funktionaler Grundlage. Wissenschaftliche Zeitschrift, Friedrich-Schiller-Universität, Gesellschafts und Sprachwissenschaftliche R. 21. Jena, Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. In: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1970 in Mogersdorf. Österreich und die Südslawen. Eisenstadt, Syntaktische Neuerungen in der Schriftsprache der burgenländischen Kroaten. StSl Robert Zett, Beiträge zur Geschichte der Nominalkomposita im Serbokroatischen. Die altserbische Periode. StSl (Ism.) Sieglinde Holzheid, Die Nominalkomposita in der Iliasübersetzung von I. Gnedić. StSl p. (Ism.) Magyar szerbhorvát szótár Madžarsko-srpskohrvatski rečnik. Budapest 2. (Serie Taschenwörterbücher) 15

16 1974. Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. Budapest Wien. Magyar orosz szótár Vengersko-russkij slovar, 1 2. Budapest 5. Társszerző: Gáldi László. Szomszédság és közösség. Délszláv magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. Szerk. Vujicsics D. Szt. Nagyvilág (Ism.) Egy gyakorlati magyar jelentéstan terve. NytudÉrt Kresimir Georgiević, Hrvatska književnost od XVI do XVIII stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. AnzSlPh (Ism.) Egy Pais breviárium terve. Zalai Tükör Magyar orosz kéziszótár Vengersko-russkij slovar'. Budapest 3. Társszerző: Gáldi László. Szavak és szólások. Budapest. (NytudÉrt 88.) Verschollene kajkavisch-protestantische Druckwerke. WSlJb Velimir Mihajlović, Gradja za rečnik stranih reči u predvukovskom periodu, I. AnzSlPh (Ism.) Jukka Hyrkkänen, Der lexikalische Einfluss des Italienischen auf das Kroatische des 16. Jahrhunderts. StSl (Ism.) Szerbhorvát magyar szótár Srpskohrvatsko-madžarski rečnik. Budapest 4. (Kisszótár sorozat) Magyar szerbhorvát szótár Madžarsko-srpskohrvatski rečnik. Budapest 4. (Kisszótár sorozat) Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány néhány kérdéséről. Hadrovics László etc. hozzászólásával. NyK Das System der Verbalpräfixe im Slavischen und Ungarischen. Die Welt der Slaven 21/ Aus der Geschichte der wissenschaftlichen Beschreibung des Banats. (Die Handschrift des Kameralbeamten Johann Jakob Ehrler aus d.j. 1774). Die Welt der Slaven 21/ Etimologija nekih neobjašnjenih riječi u Daničićevom Rječniku iz književnih starina srpskih. In: Naučni sastanak slavista u Vukove dane 5. Beograd, 1975, Orosz magyar szótár Russko-vengerskij slovar, 1 2. Budapest 5. Társszerző: Gáldi László. 16

17 Georg Heller: Comitatus Poseganensis. Karl Nehring: Comitatus Arvensis. Veröffentlichungen des Finnisch-Ungarischen Seminars an der Univesität München. Serie A: Die historischen Ortsnamen von Ungarn. Bd. 3 u. 5. In: Jahrbuch für Geschichte Osteuropas (Ism.) Emlékezés Gombocz Zoltánra ( ). Magyar Tudomány Magyar orosz kéziszótár. Budapest 4. Társszerző: Gáldi László. Serbokroatische Bedeutungsentlehnungen aus dem Ungarischen. In: Hungaro- Slavica Budapest, Kelet-Európa, magyar nyelvtudomány. Az összetartozó kulturális táj és nyelvteremtő erők. Magyar Hírlap p. Die Möglichkeit ungarischer Vermittlung bei den italienischen Lehnwörtern im Serbokroatischen. In: Giano Pannonio Annali Italo-Ungheresi di Cultura, 1. Padova, Az idegen szavak és a purizmus. MNy Vilko Novak, Izbor prekmurskega slovstva. (Zadruga katoliških dugovnikov). Ljubljana; Ivan Škafar, Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do Ljubljana. (Biblioteka 6). StSl (Ism.) Emilju Baleckomu 60 let. StSl Igekötőink és a fordítás hűsége. In: Fordítás és nyelvoktatás. Szerk. Nyomárkay István. Budapest, M.P. Alekseev ( ). StSl Štefan Zagrebec kajkavski umjetnik kompozicije i stila. In: Hrvatski dijalektološki zbornik, 6. JAZU, Razred za filologiju, Zagreb, Lajos Kiss sechzig Jahre alt. StSl Rudolf Aitzetmüller, Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg i. Br (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, Fontes et dissertationes XII). StSl (Ism.) Gabriella Schubert, Ungarische Einflüsse in der Terminologie des öffentlichen Lebens der Nachbarsprachen. Berlin (Balkanologische Veröffentlichungen 7.) ALH (Ism.) André Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, V. La syntaxe. Paris. StSl (Ism.) Protestantische Werke in kajkavisch-kroatischer Sprache aus der Druckerei des Joannes Manlius. StSl Társszerző Borsa G. 17

18 Sprachliche Modernisierung kroatischer Klassiker in Neuausgaben. In: Festschrift für Nikola R. Pribić. Szerk. J. Matešić (Mannheim) E. Wedel (Regensburg). Neuried, Ungarisch-slawische Zweisprachigkeit in der Dichtung des 18. und 19. Jahrhunderts. In: Hungaro-Slavica Budapest, Ein altkroatisches Passionslied aus dem 14. Jahrhundert. StSl Társszerző: Vízkelety András Etimologija riječi pustahija. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku ( ), Stanislaus Hafner, Erich Prunč, Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten, 1 (A- bis B-). Wien, Anzeiger für Slavische Philologie ( ), The Status of the Croatian Regional Languages Immediately before Gaj s Reform. In: The Formation of the Slavonic Literary Languages... Ed. G. Stone D. Worth. Slavica Publishers, Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Budapest Köln Mađarski elementi u srpskohrvatskom jeziku. Novi Sad. Georg Heller, Comitatus Marmarosiensis, Comitatus Ugocsiensis. München (Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars... Series A, Bd. 18). StSl (Ism.) Griže falu jobbágynépének horvát nyelvű kérelme 1641-ből Zrínyi Miklós megjegyzésével. In: Zrínyi dolgozatok 5. Szerk. Kovács Sándor Iván. ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest, Seit wann wird der kajkavische Dialekt hrvatski jezik gennant? In: Dona Slavica Aenipotana in honorem Herbert Schelesniker. München, Szláv jövevényszavaink köréből: 1. pót, pótol; 2. fánton-fánt; 3. motring; 4. kecske-kígyó. In: Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv Királyi Péter 70. születésnapjára. Szerk. Gregor Ferenc Nyomárkay István. ELTE Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, Emília Úrhegyi ( ). StSl A magyar nyelv kelet-közép-európai szellemi rokonsága. In: Nyelvünk a Dunatájon. Szerk. Balázs János. Budapest,

19 1990. Cantio pulchra. Ein kajkavisch-kroatisches Memento mori aus dem 17. Jahrhundert. In: Croatica-Slavica-Indoeuropaea. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Ergänzungsband VIII. Szerk. Holzer, Georg. Wien, Serbokroatisch blaziran und ähnliche Pseudopartizipien. In:»Tgolí chole Mestró«. Gedenkschrift für Reinhold Olesch. Hg. von Lachmann, Renate Lauhus, Angelika Lewandowski, Theodor Zelinsky, Bodo. Köln Wien, Vallás, egyház, nemzettudat. (A szerb egyház nemzeti szerepe a török uralom alatt). Budapest Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat. Budapest. Gondolatok a történeti magyar frazeológiáról. MNy Sprache und Stil in den Dramen von Tituš Brezovački. In: Studia Phraseologica et Alia. Festschrift für Josip Matešić zum 65. Geburtstag. (Specimina Philologiae Slavicae. Supplementband 31.) München, Zsirai tanár úr. Magyar Nemzet, október p Zwei unerkannte deutsche Lehnwörter im Ungarischen: csörc 'armer Mann'; karnél 'Ledertasche'. In: Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Hg. von Bassola Péter Hessky Regina Tarnói László. Budapest, (Budapester Beiträge zur Germanistik 24.). Budapest, Ungarisch vászon 'Leinwand' ein altrussisches Lehnwort. In: Festgabe für Rudolf Aitzetmüller zum 70. Geburtstag. T. 1. Anzeiger für Slavische Philologie 22/ Köszöntő. In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, Hogyan lettek a paráznákból eretnekek? In: Szomszédaink között Kelet- Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, Kiss Lajos köszöntése 70. születésnapja alkalmából. MNy Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band I, Lieferung 1 2. Magyar Tudomány 38/ (Ism.) A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága. Budapest. (NytudÉrt 138.) 19

20 Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz Hadrovics László válo- gatott írásaiból Hilfsbuch zu slavistischen Seminarübungen. Ausgewählte Schriften von László Hadrovics. Budapest. 20

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

VÉGH JÓZSEF (1912 1997)

VÉGH JÓZSEF (1912 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 49. VÉGH JÓZSEF (1912 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Forgó Zoltán

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve Szemle 351 gek kissé nehezen választhatók el a szerző véleményétől, és a temérdek alternatív gondolkodó tárgyalása közben már kissé elmosódnak a tanulmány elején megrajzolt csoporthatárok, ebből az írásból

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MAJOROS CSILLA A BERLINI HUMBOLDT EGYETEM MAGYAR TANSZÉKÉNEK FELADATAIRÓL

MAJOROS CSILLA A BERLINI HUMBOLDT EGYETEM MAGYAR TANSZÉKÉNEK FELADATAIRÓL MAJOROS CSILLA A BERLINI HUMBOLDT EGYETEM MAGYAR TANSZÉKÉNEK FELADATAIRÓL 1.Ma a berlini Humboldt Egyetemen működő nagymúltú magyar tanszéknek (Fachgebiet Hungarotogie) elsődleges feladata a tolmács-fordító

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Egy évfordulós Kosztolányi-cikk és jugoszláviai holdudvara

Egy évfordulós Kosztolányi-cikk és jugoszláviai holdudvara Jung Károly Egy évfordulós Kosztolányi-cikk és jugoszláviai holdudvara Újabb adalékok Svetislav Stefanoviæ magyar kötõdéseihez Tavaly nyáron telefonon megkerestem az egyik újvidéki Svetislav Stefanović-kutatót

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Oberwart Felsőőr, 2009 3 Gefördert von / A könyv készítését támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma LEKTORÁLTA Kovátsné dr.

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Az újabb erdélyi népnyelvkutató munka kezdete.

Az újabb erdélyi népnyelvkutató munka kezdete. Az újabb erdélyi népnyelvkutató munka kezdete. 1. A kolozsvári népnyelvkutatók eddig és különlegesen 1941-ben végzett munkája a maga szerénységében is érthetetlen teljesítménynek tűnnék fel akkor, ha valaki

Részletesebben

In memoriam. Bereczki Gábor (1928 2012)

In memoriam. Bereczki Gábor (1928 2012) DEBRECENI EGYETEM FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 19. DEBRECEN, 2012 In memoriam Bereczki Gábor (1928 2012) 2012. április 4-én váratlanul elhunyt Bereczki Gábor egykori tanárom,

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 42. szabó dénes (1913 1994) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs:

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Tartalom, elemzés, értelmezés

Tartalom, elemzés, értelmezés Franczel Richárd Tartalom, elemzés, értelmezés 2009. november 7-én a német Die Welt interjút közölt Kertész Imrével 80. születésnapja alkalmából. A Nobel-díjas író a beszélgetés során Magyarországhoz,

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás Tollbamondás Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Columbia Egyetemre vendégtanárnak. Az egyetemen általános és magyar nyelvészetből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom-

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 409 5 Bolla

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997)

KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997) MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 31. KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról Nyilvántartási szám: T 68951 Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról 1. A kolozsvári nyelvészek a második világháború után

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben