FEHÉR KATALIN. Kerekes Ferenc. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉR KATALIN. Kerekes Ferenc. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, 2001. 159 p."

Átírás

1 FEHÉR KATALIN Kerekes Ferenc Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, p. A reformkori magyar nevelésügy egyik sokoldalú és jelentõs alakja Kerekes Ferenc, a debreceni református kollégium utolsó nagy polihisztor tanára. A hazai matematikatörténet matematikusként, a kémiatörténet kémikusként, a neveléstörténet pedig kiváló és nagyhatású tanáregyéniségként tartja számon, aki a pedagógiaelmélet terén is sokat tett. Irodalomtörténetünk kiadói, fordítói tevékenységét értékeli nagyra, a debreceniek pedig máig is úgy ismerik, mint a Füvészkert alapítóját. Életérõl és munkásságáról nem készült összefoglaló mû. A néhány tanulmány, melyek mûködésének egészét nem, csak egyes részleteit tárják fel, töredékes képet nyújtanak 1. Ki volt Kerekes Ferenc, és mit köszönhet neki a magyar tudomány és a magyar oktatásügy? Jegyzetek 1 Szûcs István: Kerekes Ferenc életrajza. Csokonai Lapok sz ; Gálos Rezsõ: Kerekes Ferenc és a Ludas Matyi. Gyõri Szemle sz. 93.; Szénássy Barna: Kerekes Ferenc matematikai tevékenysége. Acta Universitatis Debreceniensis. Tom. III/ Bp ; Bajkó Mátyás: Kerekes Ferenc felsõoktatási systémája Pedagógiai Szemle sz ; Sós Júlia: Kerekes Ferenc. Köznevelés Bajkó Mátyás: Kerekes Ferenc pedagógiai levele a tanítók nevelésérõl. Pedagógiai Szemle Kériné Sós Júlia: Egy régi magyar professzor, Kerekes Ferenc. Magyar Pedagógia ; Tóth Béla: Egy külföldön tanuló magyar diák, Kerekes Ferenc könyvei. Magyar Könyvszemle Tamás Éva: Kerekes Ferenc matematikai és pedagógiai munkássága. In. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola. Tanulmányok. Debrecen

2 Kerekes Ferenc Erdõhegyen született 1784-ben, szegényparaszti családból. Mint ingyenes "szolgadiák" végezte el a debreceni kollégiumot. A szolgadiákok nehéz sorsáról bizonyára saját keserves tanulóéveire emlékezve ezt írta: Az osztályokban külön padsorban ülnek... jó, hogy hozzászoknak az élet igazságtanságaihoz, hogy nem a gyengéké a futás. Még saját vagyonuk sincsen, az osztálytermekben alszanak a padokon, vagy annak a nagyobb diáknak, akit szolgálnak, a szobájában a földön. Ez a nagyobb diák korlátlanul hatalmaskodhatik fölöttük, a Kollégium pedig tandíj fejében kirendeli õket gazdákhoz mezei munkákra. Sorsuk alábbvaló sok tekintetben a barmok sorsánál. Szidja, veri egyfelõl uruk, folytatja a nyilvános praeceptor, az inspector, az excitator, kinek kezében ott van a nagy dorong, mellyel szolgatársait üti. Könnyek gyûlnek szemeimbõl édes barátom, mikor ezeket írom. 2 A társai közül aritmetikai "éleselméjûségével", természettani képzettségével, irodalmi tájékozottságával és gazdag nyelvi készségével kiemelkedõ diák hamar magára vonta tanárai figyelmét. A szolgadiák Kerekesbõl 1809-ben köztanító lett a rhetorok osztályában. A kor szokása szerint 1811-tõl 1813-ig Kisújszálláson, a debreceni Kollégium partikulájában mûködött segédrektorként, hogy külföldi tanulmányainak költségét legalább részben fedezni tudja. Ezt követõen a Festetics György által alapított keszthelyi Georgikonban folytatott mezõgazdasági tanulmányokat, majd 1815-ben Bécsbe ment. Itt mértan tanításával kereste kenyerét, a bécsi egyetemen pedig kémiai, mezõgazdasági és természettudományi tanulmányokat folytatott. A bécsi évek tehát a tanulás jegyében teltek, de ekkor születtek elsõ jelentõs alkotásai is. Itt került kapcsolatba egy volt debreceni diákkal, Pethe Ferenccel, aki 1814 és 1818 között adta ki a Nemzeti Gazda címû mezõgazdasági szaklapot. Kerekes segített a lap szerkesztésében, és ekkor fordította magyarra Rohlwes "Baromorvoskönyv'' címû munkáját, amely az állatorvosi tudományok népszerû, de egyben tudományosságra törekvõ összefoglalása. Az irodalomtörténet is tisztelettel emlegeti Kerekes Ferenc nevét, hiszen õ adta ki elõször 3, 1815-ben, Bécsben, Fazekas Mihály Ludas Matyi -ját. Ekkortájt kezdte el Vergilius Gergikonjának fordítását. Az elsõ rész meg is jelent a Magyar Kurír-ban, és jelentõs sikere volt. Fordítását Kazinczy is megdicsérte, jobbnak tartotta, mint Rájnis Józsefét. 2 Idézi: Nagy Sándor: A Debreceni Kollégium története. Debrecen A Kerekes által 1815-ben, Bécsben kiadott Lúdas Matyi ma már könyvészeti ritkaság. A kutatóknak mindössze négy példányt sikerült fellelnie. Egy-egy példány található Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Szûry-gyûjteményében, Debrecenben, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában és a KLTE Magyar Intézetének könyvtárában.

3 A fiatal Kerekes tehát bécsi évei alatt költõi mûvet adott ki, klasszikus költeményt és természettudományi munkát fordított. Talán meg is maradt volna az irodalom mellett, ha az 1815/16-os év fordulóján nem kap meghívást egykori iskolájától, hogy - a Cseh-Szombathy József orvosdoktor alapítványából felállított ásvány-növény-vegytani-technológiai tanszékre, melyen e tárgyakat magyar nyelven kell elõadni - meghívják tanárnak. A meghívást örömmel elfogadta, de, hogy leendõ hivatásának eleget tehessen, szükségesnek tartotta, hogy további tanulmányokat folytasson. A tanszék betöltésével vártak rá, sõt tanulmányait anyagilag is támogatták. Érdekes adalékkal szolgál Kerekes külföldi tanulmányainak anyagi hátteréhez Fazekas Mihály augusztus 18.-án íródott levele 4. Fazekas Mihály, aki ekkor a Kollégium pénztárnoka volt, pénzt küldött Kerekes további külföldi tanulmányainak támogatására: Kedves Komám Uram! A Venerabilis Superintendentia azt rendelte, hogy Komám Uramnak fél esztendei tanulására 500 pengõ forintot küldjön. Mennyi az a pengõ pénz mi azt könyv nélkül nem tudhatjuk, de én nyilvánsággal tudván, hogy sem több sem kevesebb nincs kezem alatt 1400 Wft az az Egyezer Négyszáz váltó forintnál, íme azt kedves Komám Uramnak küldöm, ha abból ki nem telik, írjon Komám Uram és valahogy majd ki pótolja a Consistorium. Bécsbõl való távozásakor készítette el könyveinek jegyzékét. 5 A jegyzék 113 címet tartalmaz. Feltételezhetõ, hogy a könyvek egy részét otthonról hozta magával, a másik részét Bécsben vásárolta. A könyvek legtöbbje tudományos mû, a kémia, az ásványtan, a botanika, a bányászat, az erdészet, a történelem és a pedagógia körébõl, de találunk köztük szépirodalmi munkákat is. Birtokában volt Széchényi Ferenc könyvtárának katakógusa, a debreceni rézmetszõ diákok által 1804-ben kiadott Oskolai Magyar Új Átlás, néhány magyar természettudós, Földi János, Benkõ Ferenc és Szentgyörgyi József munkái, valamint szótárak, folyóiratok. A legtöbb mû német nyelvû, de van köztük olasz, angol, francia és latin nyelvû könyv is. A könyvjegyzék elõre vetíti Kerekes késõbb kibontakozó polihisztori tevékenységét, és sokoldalú tanári, tudósi munkásságát, és egyben remek dokumentuma annak, hogy a peregrináló magyar diákok a fejlett nyugati tudomány eredményeit igyekeztek a maguk és hazájuk számára begyûjteni. 6 4 Fazekas Mihály levele Kerekes Ferenchez. [1816. aug. 14.] Közli Kiss Sándor. Irodalomtörténeti Közlemények Közli: Tóth Béla: Egy külföldön tanuló magyar diák, Kerekes Ferenc könyvei. Magyar Könyvszemle Tóth Béla: Im. 360.

4 Kerekes 1816 második felétõl Berlinben folytatta tanulmányait, ahol fõleg botanikával, ásványtannal és kémiával foglakozott ban megfordult Göttingenben és Wiesbadenben is, 1820 októberében pedig nyugat-európai útra indult, melynek során beutazta Németországot, Hollandiát, Belgiumot, és eljutott Párizsig. Sorra látogatta a híres egyetemi városokat. Utazása közben naplót vezetett. 7 E naplót éppen közvetlensége, õszintesége teszi érdekessé. Beszámolt a postakocsin tett utazás részleteirõl, a szép tájakról ugyanúgy, mint a külföldi ház- és hajóépítés módjairól, a zsilipek szerkezetérõl, a csatornákkal átszelt holland rétek termékenységérõl. A naplóból megtudhatjuk, mit ebédelt, hogyan utazott, milyen emberekkel kötött ismeretséget. Igen érdekes annak a vitának a leírása, melyet Utrechtben folyatott Moll professzorral a háború és béke kérdéseirõl. Naplójában a következõket jegyezte fel errõl: "Beszélgetésünkben sokban ellenkeztünk egymással. Kivált, ha morális tárgyra ment beszédünk. Õ neki nagyon kicsiny hite van. Azon állításomat, hogy azt lehetségesnek tartom, hogy a háború megszûnjön, utópiai gondolatnak nevezte, azt mondván, hogy az, hogy háború legyen, természettel szükségképpen való, úgymond, a kutyák is marakodnak s a vademberek is ölik egymást. Amelyre röviden csak azt feleltem, hogy azok kutyák és vadak, mi pedig emberek és keresztények vagyunk. 8 Utazásának alapvetõ célja a modern természettudományokban, különösen a kémiai tudományokban való elmélyedés volt, de õ mindenütt, ahol csak tehette, iskolákat is látogatott. A legkülönbözõbb városokban újra és újra feltette a kérdést: hol találhatnám a legjobb oskolákat, amelyekben az itt szokásban levõ nevelés módját a legjobban láthatnám? Érdeklõdött a gimnáziumok állapota iránt, és azt is megkérdezte, hogy vannak-e Hollandiában a Pestalozzi-módszer szerint vezetett nevelõintézetek. Szelíd gúnnyal emlékezik meg azokról a professzorokról, akik nem érdeklõdnek a pedagógia kérdései, és a nagy svájci pedagógus eredményei iránt. Ebbõl az idõbõl botanikai, 9 ásványtani, 10 kémiai-technológiai 11 jegyzetei maradtak ránk és egy kémiai tárgyú tudományos könyv, amelyet német nyelven írt, "Betrachtungen über die Chemischen Elemente" címmel, és 1819-ben Pesten jelentetett meg. A korabeli német kritika, 7 Kerekes Ferenc: Uti jegyzetek Göttingától Párisig Autogr. 52 ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Idézi: Kériné Sós Júlia. I.m Allgemeine Botanik beym prof. Link in Berlin. Leírta Kerekes Ferenc. Dictatum. Berlin ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Kerekes Ferenc: Mineralogia körül. 109 ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Kerekes Ferenc kémiai, technológiai nyelvészeti, valamint utazásaival kapcsolatos feljegyzései ff. +174pp. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

5 új elveket felvonultató munkaként értékelte a könyvet. Ez a mû európai hírnevet szerzett az ifjú tudósnak. A szentpétervári egyetem kémiai munkássága alapján hívta meg tanárnak. Levelei, útinaplói és tudományos feljegyzései azt igazolják, hogy több jeles kémikussal állott személyes összeköttetésben. Egyenes út vezethetett volna számára tehát külföldön az egyetemi professzori székhez, de nem felejtette el, hogy azért tanult modern természettudományokat európai egyetemeken, hogy a hazai oktatást fejlessze, és magasabb színvonalra emelje ban hazajött Magyarországra, ahol már várta a debreceni Kollégium katedrája november 5-én foglalta el tanári székét az ásvány-növény-vegytani- technológia tanszéken. Székfoglaló beszédét latin nyelven tartotta, Mathesis ad Chemicam applicata címmel. Óriási lelkesedéssel és igényességgel látott munkához. Kéziratos jegyzetei arról tanúskodnak, hogy magas tudományos színvonalon igyekezett tantárgyait oktatni, és híres volt humánus, demokratikus pedagógiai elveirõl. Tanítványai szerették és tisztelték, kollégái becsülték. Sárvári Pál nyugalomba vonulása után, 1839-ben a matematikai tanszékre került át, ahol haláláig mûködött. Érdekes adalékokkal szolgál Kerekes debreceni életérõl, mindennapjairól egy levele, melyet Kölcseyhez írt decemberében 12. Arról panaszkodik, hogy a nyelvészkedésre azért jut oly kevés ideje, mert napjait a lecketétel és az arra készülés; professzori és gazdasági gyûlésekbe járás tölti ki. Tankönyvírással is foglakoznia kell - tudjuk meg a levélbõl: Most a napokban fogtam kötelességbõl egy már régóta sürgetett kis magyar botanika írásához az alsóbb nemzeti oskolák számára, s már most darabideig mi üres óráim maradnak egyéb foglalatosságaimtól, ez fogja azokat elfoglalni. Ez is jó és szükséges, és nékem valóban ennek dolgozásához is van kedvem, s mégninkább vólna, ha folytában dolgozhatnám, nem pedig csak kapkodva. De tagadhatatlan, hogy mégis csak jobb szeretnék olyan tanulmányokban dolgozni, ahol nékem tulajdon gondolataim vagynak, ahol homályt oszlathatnék, és világosságot terjeszthetnék, mint olyan oskolai könyvecskéken (mert három van ilyen rám vetve), melyekben mindössze is csak a tárgyak megválasztása és az elõadás az enyim. Emellett nem csekély feladatot jelentett számára a kollégium gazdasági ügyeinek rendbetétele, hiszen a jobb rendbe hozás és jobb adminisztráció terhének legnagyobb része énreám nehezedett írja, majd így folytatja: Most ezen karácsoni szünnapokban is nekem 12 Kerekes Ferenc-Kölcsey Ferencnek. Debrecen, december 20. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyûjteménye. Kézirattár. Szemere Tár. XV. köt. 46.sz.

6 semmi pihenésem nincsen. Mert egyéb dolgokat nem említvén, csak számadást hármat kell ezalatt megvizsgálnom, s vizsgáltatnom, melyeknek kivált ketteje nagy volumen. Ezek közzûl az igaz, mindegygyiknek megvizsgálására más-más küldöttség van kinevezve, de mind a háromban ott vagyok, s mindeniknek összegyûlésérõl, s tejendõ tudósításáról nekem kell gondoskodnom. Így van ez egyebekben is. Ritka olyan küldöttség, kivált nagyobb fontosságú s szövevényesebb dolgokban, melybe én bele ne rendelõdjek, sõt, ahol nekem ne kelljen vinni a dolog sujját... Mindezekbõl jól látható, hogy a tanítás mellett mennyi más feladata is volt Kerekesnek. Arról is ír, hogy a legfontosabbra, az olvasásra, a külföldi tudományos eredmények nyomon követésére - sokágú tudományimra, hogy azokban nagyon el ne maradjak - alig marad ideje. Nem is beszélve arról, hogy a hazai és külföldi tudományos és politikai folyóírások közûl némelyeknek - mert mindnyáját ki is gyõzné! olvasgatása sokszor csak álom marad számára az idõhiány miatt. Hangsúlyozza: örömest teszek is mindent, amivel ezen kis közönségnek, oskolánknak, mely engem hajdan felnevelt, most pedig kebelében szép kis hatáskört és tisztességes kenyeret ád, használhatok de mégis keserûen jegyzi meg, hogy a tudományos munkára már kevés az ereje....nehezen esik, tagadhatatlan, hogy némely gondolatimat melyek azt hiszem a tudományoknak elõmenetelére lennének, kifejteni idõm nincsen. A levél jól illusztrálja, hogy a hosszú évekig tartó mindennapi kemény iskolai munka mellett rendkívül nehéz volt tudományos munkát végeznie. Nagy akaraterõvel és kitartással mégis dolgozott ben a Magyar Tudós Társaság levelezõ tagjává választotta egy évvel korábban megjelent nagyjelentõségû, összefoglaló nyelvészeti munkája alapján. (Értekezés és Kitérések) Tagja volt a Magyar Természettudományi Társulatnak. (1844-tõl.) Írt egy számtankönyvet, (Szorszámtan) mely 1845-ben jelent meg. A Tudományos Gyûjteményben egy nyelvészeti és egy matematikai tárgyú tanulmányt publikált. Nyomtatott mûvei mellett hatalmas kéziratos hagyatéka jelzi, milyen komoly tudományos, és milyen magas szintû oktatási tevékenységet fejtett ki. Fennmaradtak matematikai 13, természettani, (vagyis fizikai) 14 kémiai 15, és 13 Kerekes Ferenc: A fellengzõs mathesis alapvonalainak fragmentuma. Debrecen körül. autogr. 72pp. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Kerekes Ferenc: Rövid természettan. Debrecen körül. Autogr. 490.pp. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Kerekes Ferenc: Chemia, vagy a testek bontásának és vegyítésének tudománya. Debrecen körül. Autogr. 166 ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

7 technológiai 16 munkái, melyeket több változatban leírtak, és tankönyvként használtak tanítványai. Sokoldalúság és újítási törekvések jellemzik a nevelés gyakorlata terén kifejtett munkásságát. A fennmaradt professzori gyûlések jegyzõkönyvei megörökítették egy-egy reformjavaslatát a kollégiumi oktatás-nevelés megújításával kapcsolatban. Kezdeményezései nem olyanok, melyek az intézmény hagyományainak megszüntetésére irányulnak, hanem a kollégium megmerevedett, a reformkor idõszakára már korszerûtlenné vált oktatási rendszerének korszerûbbé tételét célozták. Az április 11-én tartott professzori gyûlésen például javaslatot tett arra, hogy a tanulók ülésrendjét igazságosan úgy kell megállapítani, hogy "azon calculusokat, melyeket mindegyik tudományból az illetõ professzortól nyertek, thematice összevettessék". 17 Azért volt szükség erre, mert az osztályokban a tanulók ülésrendjét a kollégiumi évszázados hagyományok határozták meg. Az elsõ padokban a fõúri, és középnemesi származású gyerekek ültek, az iparos és. a paraszt származásúak a hátsó sorokba szorultak. Felfogásának pedagógiai humanizmusára vall, hogy a tanulmányi eredmények átlagát vette alapul a diákok ülésrendjének megállapításában. A tanári kar a javaslatot elfogadta, és õt bízta meg a szabályok részletes kidolgozásával. Egyik kéziratában arról írt, hogy õ, a közös határozatot jóval megelõzve már e szerint az elv szerint intézte a diákok ülésrendjét. mert én ugyan a szolgát is ott nagyom az elsõ székben; ha azt a helyet meg tudja tartani, s az úrfit is ott az utolsóban, ha maga feljebb nem iparkodik. 18 Figyelme a diákok szociális körülményeire, életmódjára is kiterjedt. Rektorsága idején az õ kezdeményezésére rendezték a Kollégium épületében lakó tanulók "élelme módját" vagyis étkeztetését. De nemcsak a tanulók körülményeit igyekezett javítani. Érdekes, de visszhangtalanul maradt javaslatot tett az iskolamesterek özvegyei és árvái szervezett ellátásának biztosítására Kerekes Ferenc: Kézi mesterségek tudománya, vagy technológia körül. Autogr. 109 ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Idézi: Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban.bp Kerekes Ferenc tanügyi írásai Autogr. és egybemásolt kéziratok. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Javasló értekezés az oskolamesterek özvegyeik s árváik állapotjának biztosítása iránt. In. Kerekes Ferenc iratai, jegyzettöredékei ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

8 Köztudott, hogy Értekezés és Kitérések címû mûve kiadásának jövedelmét, (241 Ft-ot) a debreceni Füvészkert felállítására adományozta. Gyûjtést szervezett, és 1842-ben az õ fáradhatatlan munkájának köszönhetõen sikerült az üvegház felépíttetése. Javaslatára nevezték ki a képzett mûkertészt, Vas Pált, aki a professzorok botanikai elõadásait gyakorlati bemutatókkal segítette tõl a Kollégium levértárnokaként sokat tett az iskola múlt- és korabeli anyagi viszonyainak, az alapítványok pénzügyeinek pontos leírásáért. Õ volt a nagy számtudós, a Kollegium szeme, általa láttak be a múltba és ez által építették a jövõt -írta Balogh Ferenc, a kollégium történetének krónikása. 20 Kerekes, amikor németországi útjáról hazatért, megnõsült. Felesége és gyermekei körében élte le életét, és dolgozott fáradhatatlanul a Kollégiumban márciusában agyvérzés érte. József fia az elsõk között vonult be katonának, mint honvédszázados harcolta végig a szabadságharcot. A súlyos beteg professzor a szabadságharc védelmében, 1849-ben Lunkai Andor néven egy röpiratot írt, utolsó mûvét, melynek címe: Kiáltó szó Európa keresztyén népeihez és fejedelmeihez. A bukás után fiát elfogták, közkatonaként besorozták az osztrák hadseregbe, majd Olaszországba vitték. Kerekes Ferenc július 29.-én, reményvesztetten halt meg Balatonfüreden. Haláláról csak egy rövid és semmitmondó híradás jelent meg a konzervatív Magyar Hírlapban. 21 Az irodalmár Kerekes Ferenc pályája elején irodalmárként mûködött. Külföldi tanulmányai idején, ben Bécsben, egy kéziratos másolatból, a szerzõ tudta nélkül kiadta Fazekas Mihály Lúdas Matyi címû mûvének 1804-ben íródott elsõ változatát. Fazekas Mihály életírója és mûvei kritikai kiadásának szerkesztõje, az irodalomtörténész Julow Viktor, a következõképpen írja le a kiadás történetét: Hogy, hogy nem, a Lúdas Matyi kiszökött a záros fiókból, s kéziratos másolatokban kezdte bejárni az országot... másolták és olvasták nemcsak Debrecenben és környékén, hanem messze vidékeken is. Hiszen még Bécsbe is eljutott, Kerekes Ferenchez, a debreceni 20 Balogh Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben. Debrecen. 1904, Magyar Hírlap augusztus 4. 4.

9 Kollégium késõbbi kiváló professzorához, aki akkor még egyetemi hallgatóként élt az osztrák fõvárosban. Ez a rendkívül nyílt eszû fiatalember és igazi népbarát ismerte fel elsõnek a kiseposz rendkívüli eszmei és mûvészi értékeit bizonyíték rá a szemléletében és stílusában olyan remekül illeszkedõ verses elõszó, amit a mûhöz írt, s amelyet minden Lúdas Matyi kiadás élén olvashatunk. 22 JÁMBOR OLVASÓ! E munkácskának ki legyen szerzõje, ha kérded, Nem tudom: a' bizonyos, hogy az én kezeimbe csak így jött Név nélkül; nekem egy szomszédom hozta az Erdõhátról, vagy honnan, hogy jó lesz rajta nevetni Majd borozás közbenn. Igaz is: mert rajta nem egy-két Vídám estvéket tölténk; még Marci kanász is, Aki nagy Á-t se tanúlt soha, sokszor majd megütötte A guta, úgy röhögött: No ilyet soha gazduram, úgymond, Még a hetvenedik nagyapámnak lelke se hallott. Be' furcsán perdül; pedig a sor vége nem úgy megy Mint a nótában szokták. Osztán meg akárki Írta uram! de gonosz csontnak kell lenni, ugyancsak Tudja mikép szokták. Így ítélt Marci tudatlan Fõvel; mások még több szépet láttak ezen kis Munkában, de kivált a többek közt, nekem a sok Körmönfont magyaros szóllás formája, meg a nagy Könnyûség, elmés lelemény, természeti festés, Mellyek ezen kisded munkát kedveltetik, egybe Úgy megtetszettek, s egyszersmind Döbrögi úrnak Példátlan példás megjobbúlása is egybe Úgy szívemre hatott, hogy azonnal, mint Matyi, én is Háromszor tettem fogadást, hogy közrebocsátom A fúrfangos eszû I,údas Matyi tetteit, és már 22 Julow Viktor: Fazekas Mihály. Budapest,

10 Szükség, hogy szavamat telyesítsem, mint magyar ember. Ebbõl áll az egész dolog, amit mondani szükség Vólt, legalább annak véltem. Most útra bocsátom A Matyit, országot hadd menjen látni; ne féljen Döbrögi úr, mert õ már többször nem veri ám meg. Írtam JOBBOTTHON Egy kancsó jankai mellett. A Kiadó. Kerekes levelezésébõl tudjuk, hogy a Lúdas Matyi 1815 kora telén, október végén, november elején jelent meg Bécsben. A kiadó több ismerõsének is eljuttatta a valóban szép, kék illetve piros kötésben napvilágot látott, 16 oldalas, 8 alakú kis könyvet. Természetesen a szerzõ, Fazekas Mihály kezébe is eljutott, akinek Kerekes Ferenchez november 24.-én írott levele fennmaradt, értékes adalékokkal szolgálva számunkra a mû születésére és további sorsára vonatkozóan: Matyi az én szülöttem. Született 1804 ben, betsülletet tanúlni ment Kazintzi Ferentz Urhoz... onnan jó tanátsokkal és intésekkel jött vissza 1805 ben de amellynek Matyira nézve még akkor semmi sikerek nem lehetett, mivel már akkor minden figyelmemet a fák füvek és virágok vonták magokra. Egy különös környülállás 1814 ben eszembe jutatta, hogy még eggy neveletlen fijam van, a Matyi. Õtet tehát akkor, tsak azért, hogy ha életben talál maradni, holtom után betstelenségemre ne legyen, amint tudtam, körül nyalogattam. Már most képzelheti az Úr, mint hûlhettem el belé, midõn õtet Bécsbõl, a hová tudja a kurvannya hogy barangolt, egy néhány bába kéz szennyével hozzám, mint nyeletlen furkot bevetõdni látnom kellett, még pedig azon lutskoson, mint 1804 ben a világra ki pottyant... Ha tudta az Úr, hogy õ az én Szülöttem, meg botsáthatatlanúl bántott meg, ha szándékát velem nem közlötte, de ha nem tudta, még úgy jó Komáji lehetünk egymásnak e feltételek alatt: 1-ör fel küldöm õtet a mint újjá Szûltem a ránk jövõ Vízkereszti Vásárkor, ha addig válaszát nyerhetem az Úrnak, és botsássa ki õtet másodszor, s ha hasznát látja, többször is, de nagyobb betûkkel. 2-or A nevemrõl semmi emlékezetet benne ne tegyen, mivel nemzetünknek erántunk való érzéketlensége engem is azzá tett minden betsüllet eránt, melly a nyomtatás útján

11 nyerhetõdne. De az Úr engemet azért ne szánjon, mert Hypocondriacus nem vagyok, hanem tsak Magyar. 23 A levélbõl jól érzékelhetõ, hogy Fazekas Mihály nem magáért a kiadásért neheztelt Kerekesre, hanem azért, mert az elsõ, 1804-ben készült elsõ, eredeti formájában még nyersnek és publikálhatatlannak ítélt változatot adta ki. Kerekes, amint azt Fazekas levelének hátlapjára feljegyezte, december 7.-én írta meg válaszát, de a levél sajnos nem maradt fenn. (A Fazekas által barátságuk feltételként megjelölt második, javított kiadás 1817-ben megjelent Bécsben, de nem Kerekes Ferencnek, hanem szintén egy volt debreceni diáknak, Földi János, Csokonai és Fazekas barátjának, a bécsi egyetemen magyar nyelvet oktató Márton Józsefnek a kiadásában.) Az elsõ kiadás két példányát Keszthelyre is elküldte Kerekes Rumy Károly Györgynek, aki ekkor a Georgikon tanáraként tevékenykedett, és akit jól ismert keszthelyi tanulmányai idejébõl, a következõ humoros sorok kíséretében: Hát ez a bohó Lúdas Matyi esmeretes-é már Keszthelyen? Ha még nem esmeretes, hadd esmerkedjen ott is meg. Ime ide teszek egy párt. A kék fedelût tartsa meg K. Professor Úr magának, a verset pedig ne sajnálja alázatos tiszteletem mellett Õ Exellentiájának általadni. 24 Kerekes Festetics Györgyhöz írott verse is fennmaradt, és arról a mély tiszteletrõl árulkodik, mellyel a szegény jobbágyfiú viseltetett a Georgikont alapító, a szegény diákoknak ösztöndíjakat felajánló, sok jó célra önzetlenül áldozó gróf iránt, aki nem Döbrögi. : Nagyméltóságú tólnai gróf Festetics György õexellentiájának alázatos tisztelettel ajánlja a kiadó. Menj Matyi a Balaton bóldog partjára, hol a bõlcs Fabricius Rómát idehagyván abba találja Fõgyönyörûségét, hogy bõ termésre tanítja A sivatag földet. Gyakrann a nyári havakban A vén Istenség, Balaton szigonyára bocsátván Teste nehéz terhét, partját bámulva csudálja Keszthely környékén, hogy ahol csupa tiszta kopár volt Hajdan, vagy pedig a fák s füvek csak csenevésztek, 23 Lugossy József: Fazekas Mihály fõhadnagy, a Ludas Matyi szerzõje, annak kiadójának, Kerekes Ferencnek Bécsbe. [1815. nov. 24.] = Delejtû

12 Most búza nehéz fejét görbedve lehajtja, Mint a borvesszõ és mindenféle gyümölcság Nyög gazdag termése alatt, s a lóhere reng a Görbe kaszák élén. Hát még mikor a maga duzzadt Habjainak tetején a gállyát látja repülni Vászonszárnyakkal, örömében tapsol, üvöltöz. S a fstett deszkát játszodván verdesi nyájas Hullámmal, hogy már õ tengeri Isten ezentúl, Mert hátán gályákat emel. S ki csinálja ezen sok Példás jobbítást? Keszthelynek bölcs ura, aki Ott a legnemesebb mesterségekre tanítja A Magyarok fiait. Õ hozzá menj Matyi mondom, Õ nem Döbrögi úr; igazán kedves atyja azoknak Akik alatta valók; jó szívvel lát bizonyossan. Ért õ tégedet, s tréfádat fogja szeretni. Bécs, 28. dec Kerekes Ferenc mk.s. 25 Kerekes Ferenc természetesen Debrecenbe is eljutatta a Lúdas Matyi elsõ kiadását, nyilván többeknek is. Dorka Illyés, a Kollégium egyik köztanítója, például január 16.-án írott levelében mondott köszönetet érte. A levél kézirata fennmaradt 26 : Kedves Tiszteletes Uram! Nem tudom eléggé megköszönni azon erántam és tanítványim eránt való jóindulatját, mellyet azáltal méltóztatott kimutatni, hogy Lúdas Matyit kinyomtatván, számunkra megküldeni nem terheltetett. Ezen ajándék igen betses elõttem, és tanítványim elõtt, mind azért, mivel nagyobb része tanítványimnak még ezen regét nem ismerte, aki közülök hírét hallotta is. Ludas Mátyást mostani gálájában örömmel látta; mind kivált azért, mivel ezáltal Tiszteletes Uram eránt való háládatosságra köteleztettünk le, mind én, mind tanítványim. Ez indított most arra, hogy hogy tanítványim közül egynehánnyal, kiket vásári alkalmatossággal elõkaphattam, versekben is megköszöntessem Tiszteletes Uramnak rólunk való megemlékezését, kikérvén alázatosan mind a magam, mind az õ nevekben hogy 24 Kerekes Ferenc-Rumy Károly Györgynek. MTAK. Lev Idézi: Julow Viktor: In.: Fazekas Mihály összes mûvei. I Közli Gálos Rezsõ: Gyõri Szemle Dorka Illyés levele Kerekes Ferenchez. Kerekes Ferenc levelezése A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

13 úgy méltóztasson õket megítélni, T. Uram, mint még új és gyenge poetákat, és méltóztasson ezen csekély, de háládatos szívbõl származott tiszteletjeket jó neven venni. A Magyar Kurír címû lap január 12.-i száma a következõképpen számolt be a mû megjelenésérõl: A múlt esztendõ vége felé jött ki itt Bécsbe egy furcsa kis magyar versezet hexameterekben, illyen titulus alatt: Lúdas Matyi, Egy Eredeti magyar rege Négy Levonásban. Az ára csinos borítékba kötve 17 kr. Találtatik Bécsben a Dominicanus Piaczon Gerold, Pesten Eggenberger és Kilián könyváros uraknál, Debrecenben a Reformatum, és Kolozsváron az Unitárium Collegiomban. A hírbõl kitûnik, hogy 1816 elején már kapható volt a mû Bécsen kívül Pesten, Debrecenben és Kolozsvárott is. Kerekes még ugyanebben az évben elkezdte Vergilius Gergikonjának fordítását. Egy mutatvány meg is jelent a Magyar Kurír melléklapjában, és számos olvasó küldött elõfiztést a készülõ mûre. Az elõfizetõk névsora fennmaradt Kerekes kéziratai között. 27 Bevezetõjében írt a Georgikon,,felséges voltáról", de írt annak haszonnal párosított gyönyörûségérõl is. Mûvét a "tudományokban járatlanok számára is hasznos olvasmánynak tartotta, ezért magyarázatokkal látta el a szöveget. 28 E jegyzetekben nemcsak a mezõgazdasági munkát, de a római mitológiát és az ókori Róma életét is magyarázta. Legfõbb célja azonban az volt, hogy a fordítás segítségével a tanulóifjúság a mulatság és gyönyörködés közben a gazdaság okos principiumát" is megértse. Sajnos a Vergilius fordítást nem folytathatta, hiszen miután 1815-ben megkapta a debreceni Kollégium meghívását, új hivatására, a kémia tanulmányozására és mûvelésre kellett minden erejét és idejét szentelnie, ezért németországi egyetemekre ment. A pedagógus Kerekes németországi tartózkodása alatt is a legnagyobb érdeklõdéssel kísérte a hazai eseményeket, különösen a Kollégium ügyeit nyarán a Kollégium vezetõsége tantervi és módszertani reformok bevezetésére készült, ezért nevelésügyi deputációt állított fel. A 27 Kerekes Ferenc iratai, jegyzettöredékei. ( ). Közte a Georgicon lefordítására jelentkezõk lajstroma A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Hasonló racionális mitológiai értelmezést találunk Háló Kovács Józsefnek, (aki a debreceni kollégiumban Csokonai tanára volt) Aeneis fordításában (Magyar Éneis. Komárom, ) is. De míg

14 szültetõ határozatokra kívánt hatást gyakorolni Kerekes, Feryburgból írott pedagógiai leveleivel. A levelek a felvilágosodás pedagógiai eszméinek, Rousseau és Pestalozzi munkáinak beható ismeretérõl tanúskodnak. 29 A négy levél, melyeket volt diáktársának, a leendõ püspöknek, Szoboszlai Pap Istvánnak címzett, fennmaradtak kéziratai között. Nem bizonyos, hogy ezekkel a leveleket valóban elküldte. Lehet, hogy az abban kifejtett elveket csak önmaga számára tisztázta, és a levélforma csupán irodalmi keretet nyújtott gondolatainak. A levelek jelzik Kerekes szenvedélyes pedagógiai érdeklõdését. A négy levél oktatás egészére kiterjed, az alsófokú iskolákra, a latin iskolákra, vagyis a gimnáziumra, a fõiskolára, és a tanárképzésre. Kerekes javaslatot tett az egyes évfolyamok tantervére, és a tanítás módszerére vonatkozóan. Az egész rendszeren Pestalozzi hatása érezhetõ. Az alsófokú népoktatás kérdéseirõl szólva kifejti, hogy jóval több anyanyelvi iskolára van szükség Magyarországon, és ezeket az iskolákat külön kell választani a deák iskoláktól, vagyis a gimnáziumoktól. Pedagógiájának alapelve az "sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a gyermek gyermek" és, hogy úgy kell tanítani, hogy az mind a tanítónak, mind a diáknak "gyönyörûségére" szolgáljon. Kerekes elsõ levelében öt éves, ingyenes magyar nyelvû oktatást követelt, melyet nemzeti iskolá -nak nevezett. Módszertani útmutatásai között meg kell említeni, hogy az olvasás tanításánál a hangoztató módszert javasolta, mert az nem terheli meg a gyermeket. Nem elég az, hogy a gyermek az olvasást megtanulja, s olvasni tudjon, hanem szükséges, hogy azt könnyen s gyönyörködve tanulja, hogy a könyvtõl ne irtózzon, sõt azt örömmel vegye kezébe." írta. Testgyakorlás legjobb módjának a kerti munkát tartotta. Felvetette, hogy mindegyik gyermeknek egy kis veteményeskertet kell biztosítani, melyet maga mûvel. Egy új tantárgy bevezetését is javasolja a nemzeti iskolákba, ez a haza állapotjának ismerete". A korabeli tankönyvekkel foglalkozva rámutat arra, hogy azok nem alkalmazkodnak eléggé a gyermeki lélekfejlõdési sajátosságaihoz. Ami a gyermekek tanulókönyveit illeti: erre nézve úgy ítélek, hogy a gyermekeknek mind addig nem kell olyan könyvet adni kezébe, melyet szóról szóra memorizáljon meg, míg csak arra rá nem szoktattuk, hogy figyelemmel és értelemmel olvasson. Az oka látni való. Az ilyen, gyermekek számára kidolgozott compendiumok által nem csinálunk egyebet, hanem a tanítóknak adunk lábat a korhelységre, hogy a Háló Kovács jegyzetei humorosak és naivak, Kerekes magyarázatai tudományos tájékozottságról tanúskodnak.

15 gyermek tanítása ne álljon egyébbõl, hanem abból hogy a tanító a leckét kiadja, kikéri, s aki nem tudja, megveri. A megjegyzésbõl jól érzékelhetõ, hogy Kerekes elítéli az értelem nélküli, öncélú memorizáltatást, és azt követeli, hogy a gyermekeket már kezdettõl fogva az értelmes olvasásra, a gondolkodásra szoktassák rá a tanítók. A tanterv ismertetése után arról írt, milyennek kell lennie a jó tanítónak: Tudjon tekintélyt tartani keménység nélkül, leereszkedni gyermekség nélkül." vallja. Hosszasan fejtegeti a levelekben a tanítók korszerû képzésének kérdéseit. Pestalozzi nyomán felismeri azt a nevelési rendszerünk elmaradottságából fakadó súlyos hátrányt, hogy hazánkban nincs szervezett tanítóképzés. A kollégiumokból a partikuláris iskolák katedráira kerülõ rektorok és segédrektorok teljesen tájékozatlanok a pedagógia elméleti és gyakorlati kérdéseiben, nem ismerik a korszerû oktatási módszereket. Hangsúlyozza, hogy a tanárok kiválasztásánál ne az legyen a legfõbb szempont, hogy kik a nagy tudósok valamely tudományban, hanem... kik a jó nevelõk. Nem minden az, ki nagy tudós, jó nevelõ is egyszersmind; nem is minden az, ki ért valamely tudományt, tudja egyszersmind azt is, hogyan kell azt a gyermekeknek könnyûvé és gyönyörködtetõvé tenni. Kerekes hosszasan fejtegeti, hogy míg a mesterségeket csak az gyakorolhatja, aki bizonyítottan megtanulta azt, addig tanító bárkibõl lehet Magyarországon. A legnagyobb és legnemesebb mesterséget pedig, a tanítást megengedi a társaság ollyanoknak is ûzni, akik azt soha nem tanulták, s nem is tudják. Mivel nincs hazánkban szervezett tanítóképzés, az ifjak nem is tudhatják, hogyan kell tanítani. Éppen ezért erõteljesen sürgeti, hogy a Kollégium gondoskodjon a tanítók megfelelõ és korszerû elméleti és gyakorlati képzésérõl. Szükség van tehát egy jó pedagogicus professor -ra. Részletesen leírja azt is, milyen legyen ez a professzor. Elsõ és legfontosabb tulajdonsága, hogy a gyermeki lelket és szívet ismerje, vagyis legyen jártas a pszichológiában éppúgy, mint a nevelés elméleti kérdéseiben. Emellett ismerje jól a tanítandó tárgyakat, és óráit úgy lehessen nézni, mint practika példákat a pedagógiában. Kerekes a pedagógia professzor kötelességévé tenné az elméleti pedagógia naponkénti oktatását, emellett rendes foglalatossága volna az is, hogy minden nap egynek a publicus preceptorok közül a classisába betanuljon és ott legalább fél órát vagy legalább egy fertály órát mulasson, de ne a gyermekeket zaklassa, hanem azt hallgassa, hogy hogyan tanít a tanító. Tehát a professzor hatáskörébe tartozna a gyakorlati oktatás felügyelete és irányítása 29 Kerekes Ferenc tanügyi írásai Autogr. és egybemásolt kéziratok. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

16 is. Az óra után a professzor és a fiatal tanító közösen elemeznék az óra menetét, közösen keresnének jobb és célravezetõbb módszereket és megoldásokat. A pedagógiai tanszék felállítása mellett azt is javasolja, hogy a tanító minden egyes tantárgy tanításához kapjon a kezébe módszertani útmutatást. Adjunk a tanítók kezébe okos pedagógika útmutatást mindegyik tudományban. Ekkor csak az lesz rossz tanító, aki rosszlelkû és korhely, most pedig az is rossz, aki jólélekkel s szorgalmasan igyekszik eljárni kötelességében, mert nem tudja mit és mimódon kellene tselekedni és sokszor hasztalanul gyötri mind magát, mind tanítványait sok fáradsággal és unalommal ott, ahol mind õ, mind azok egész gyönyörûséget találtak volna a munkában. A levelekben Kerekes a deák iskola" vagyis a gimnázium problémáira is kitér. Öt éves lenne, és az a célja, hogy "tanítson deákul és tanítson gondolkozni". A latin nyelv oktatásánál arra törekszik, hogy a céltalan grammatizálás helyett ezek a tanulmányok a klasszikus világ ismeretét adják. Növendékeit Erasmus mûveinek olvastatásával akarja bevezetni a latin nyelvbe. A diákok önállóan fordítsanak latinból magyarra minél velõsebb és hatalmasabb magyarsággal, nem szolgai ragaszkodással, hanem úgy, mint rétorokhoz illik". A poétika osztályánál célul tûzi ki a magyar költészet megismertetését is. "Nem árt, az igaz, ha valának Janus Pannoniusok és Némethi Pálok, de csakugyan ezerszerte többet használnak a Csokonaiak, a Kisfaludyak, a Berzsenyiek." Kerekes pedagógiai javaslatainak gyakorlati hatása több tekintetben megmutatkozott. A legfontosabb az, hogy - igaz csak nyolc évvel a javaslatok megszületése után, 1825-ben de végül mégis felállították a kollégiumban az elsõ pedagógiai tanszéket, amelyre Zákány Józsefet választották meg 30. Szintén 1817-bõl származik Kerekes egy másik fontos pedagógiai írása, mely a Kollégiumban folyó felsõbbszintû képzés reformjával foglakozik. 31 Hasonlóképpen a felvilágosodás európai pedagógiai gondolkodóihoz, Kerekes is úgy véli, hogy egy modern nyelv okatására elegedhetetlenül szükség van, és ez a nyelv a német legyen. Részletesen meg is indokolja, miért : «Minden studiumok között melyeket nékünk a pihlosophicus cursusban tanítanunk kell az elsõ helyen említem a német nyelvet, és azt óhajtom, annyira legalább menjünk, hogy a deákok a pihlosophicus cursus alatt a német nyelvet ollyan perfectiora 30 A levélben Kerekes minden bizonnyal Péczelyre Józsefre gondolt, aki vele egy idõben folytatta külföldi tanulmányait. Péczely a kollégium vezetõségétõl külön megbízatást kapott Pestalozzi tanításainak tanulmányozására. 31 Kerekes Ferenc: Tanügyi írásai. Egy új Tudományos Systemának fundamentoma Autogr. és egybemásolt kéziratok. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Debrecen

17 vigyék, hogy a német könyveket olvashassák, és azoknak már ezen cursus alatt is hasznokat vehessék. Ami pedig a nyelveket tudományos tekintetben illeti, tudományos nyelvnek a német nyelv a régi tudós nyelveknél sokkal elébb való, mert a tudományok már ma véghetetlenül elébb mentek és más lábon állnak, mint állottak vagy állhattak hajdan a rómaiaknál vagy görögöknél. Sok tudományoknak, melyek ma már óriási nagyságúak, még akkor alig volt embryójok, vagy némelyiknek az sem volt. Az új tudós nemzeteknél is, a deák nyelv már nagyrészt megszûnt a könyvírók nyelve lenni és azóta is a tudományok sokat tökéletesedtek, és ezeket deák nyelven olvasni nem lehet, annyival kevésbé görög nyelven. De lehet németül. Sõt nem tsak a régi nyelveknél elébb való a német nyelv tudományos tekintetben, hanem még az újak közt is legelsõ; mert ez a cosmopolita német más tudós nyelvekbõl is a legjobb könyveket minden szakban mindjárt lefordítja a maga nyelvére, úgy, hogy ha Amerikában kiadtak valamely jó könyvet anglus nyelven, azt kevés idõ, egy-két esztendõ alatt már németül olvasni lehet. Természetesen nem hanyagolná el a klasszikus nyelvek tanítását sem a felsõbb osztályokban. Ugyanígy alapvetõen fontosnak tartja a pedagógia és pszichológia, a matematika és a fizika, a filozófia, a történelem, a latin és a görög irodalom, a vallástan, a jog oktatását, sõt a rajzolásról sem feledkezik meg ben Kerekes tervet készített a kollégiumi felsõoktatás részére: "Felsõbb tudományok új terve a mostani idõk kívánatához alkalmaztatva." Több évfolyamos Seminarium Pedagogicumot javasol a nemzeti iskolák tanítói, Seminárium Philologicumot a deák iskolák jövendõ tanárai részére. Tehát szétválasztaná a tanító és a tanárképzést. A terv ugyan azokon a pedagógia elveken alapul, amelyet húsz évvel ezelõtt már hangoztatott. A módszertani elvei sem változtak meg, hiszen ebben a tervezetben is azt hangsúlyozza, hogy "Nem mechanice kell tanítani, hanem értelemmel. Miközben tudományos munkát végzett s a tudomány átadásának helyes módját, a természettudomány didaktikájának eredményes módszereit kereste, benne élt a Kollégium mindennapi életében. Hosszú évek tanári munkája csak megerõsítette benne Rousseau és Pestalozzi pedagógiai elveinek helyességérõl alkotott nézeteit ben, huszonkét évi pedagógiai mûködés után írta meg - sajnos kéziratban maradt - átfogó, igényes pedagógiai mûvét, melynek címe: "Atyáskodás, erköltsi tekintetben, a tanuló

18 ifjak körül az iskola részérõl." Ebben a munkájában foglalta össze elméleti és gyakorlati pedagógiai nézeteinek alapelveit, fõként az erkölcsi nevelésre vonatkozóan. Könyvének bevezetésében utal arra, hogy javaslatait a kollégiumban folyó nevelõmunka javítása céljából rendszerezte, hiszen számos olyan régi elv még érvényesül, amelyek gátolják a korszerû pedagógia munka kibontakozását. A mû fõ gondolata az, hogy erkölcsi szempontból képes-e az iskola hatni növendékeire? A kollégiumi nevelési rendszer alkalmas-e arra, hogy a megromlott erkölcsû tanulót megjavítsa, a helyes útra terelje? Miért panaszkodnak a tanárok arról, hogy egy-két rossz erkölcsû fiú megront negyven-ötven növendéket, miért nem az egy-két rossz javul meg" a negyven, ötven jó között? Kerekes nézete szerint a kollégiumok tehetetlensége abból ered, hogy azok csak "oktató és nem nevelõ intézetek". Erkölcsöket fejleszteni és formálni pedig csak neveléssel lehet. Kerekes Pestalozzit és követõit állítja példaképül kollégiuma elé: "...nevelõintézete egy magános vállalkozónak, kit a természet is nevelõnek szült és aki három-négy általa szinte az extázisig lelkesített fiatal tanítókkal és nevelõkkel együtt benn az intézetben laktak és a növendékekkel együtt, mintegy családi életet éltek, a többi tanítók csak leckéket adni járván be, olyan intézet továbbá, hol minden a nevelésre, mint fõcélra volt számítva, a tanítás pedig alárendelt szerepet játszott, nem mintha az elhanyagolt volna, mert a tudományokban is többre mentek, mint más hasonló iskolában hanem, mivel a tanítás is mind nevelési elvek szerint nevelési elvek szerint történt és azoktól volt áthatva. A mi iskoláink ellenben mind csak tanító, nem nevelõ intézetek. Itt a tanítók és oktatók nem élnek együtt, családi életet tanítványaikkal, itt nem négy-öt oktatónak van ügye tanítvánnyal, hanem például fõiskoláinkban egynekegynek hetvennel, nyolcvannal, sõt százzal, százhússzal is, kiket azonban minden 24 órában csak 2 órán láthat, s akkor is csak a tanító-székrõl, mint hallgatókat, s annálfogva erkölcsileg mindegyiket fel sem ismerhetvén, erkölcsileg reájuk keveset is hathat. Itt a fõcél a tanítás, a nevelés csak mellékes s erre nézve itt igen kevés történik, s az is nagyobb részént csak tiltakozólag (negatíve). Kerekes tiltakozik az ellen, hogy az iskolai törvényszéket, a kollégiumi ifjúság önkormányzatának és demokratizmusának ezt a szervezetét megsemmisítsék, Ugyanazon kihágásért egyik tanulóifjat egyképp, másikat másként büntessék, mindenikre annak egyéniségéhez képest szabván ki a büntetést, honnan aztán feljebbvitel ne legyen. Rámutat, hogy a szubjektív ítélkezés rendszerint igazságtalansággá fajul. Bûnbeesett tanulók közül az atyáskodás, mint rendszerint igen természetesen történni szokott, a tekintélyesebb és

19 hatályosabb szülék gyermekei mellett, a szigorúság pedig a kevésbé vagy éppen nem is jelentékeny atyák fiai ellen gyakoroltatik: ez amazoknak lábat ád a vétkezésre, ezeket pedig keserûséggel tölti el. Követeli a tanár és tanítvány közötti emberi, szeretetteljes hangot, a személyes kapcsolatok kialakítását. Az egyes esetek feletti ítélkezést nem kívánta egyetlen ember bölcsességére bízni, hanem szilárd elveket, demokratikus törvényeket akart bevezetni. Helytelenítette az iskolai ítélkezés gyakorlatát, amikor egy-egy tanulót, aki elkövetett hibáiért nem is teljesen önmaga felelõs, erkölcsileg megbélyegzik, pályáját, jövendõ életét tönkreteszik. Ha az iskola törvények igen szigorúak és oly büntetést szabnak a vétkezõ tanulóra, mi szerint az nemcsak azon iskolából, melyben a bûnt elkövette, hanem minden más iskolából kitiltatik, elõtte a továbbtanulásra, a maga további kimûvelésre az út elzáródik, iskolai bizonyítványában erkölcsileg megbélyegzik s annál fogva minden hivatalokrai képességtõl egész életére megfosztatik, és így mintegy erkölcsi halálra ítéltetik: úgy nem csuda, ha valamint az angol esküdtszék látván, hogy a vádlott szerfelett szigorú törvények miatt néhány schillinget érõ jószág ellopásáért halálra fogna ítéltetni, inkább ártatlannak nyilvánítja azt, mint ily szörnyû büntetésnek tegye ki. Éppen így az iskolai törvényszék bírái is a törvényszerû erkölcsi halálra kárhoztató tanulóifjakat megszánván, azt õk maguk igyekszenek a törvény szigorúsága alól kibújtatni, atyai indulatot öltözvén fel a bírói szigorúság helyett. Ugyanakkor megmutatja, hogy a túlzott engedékenység, akárcsak a kemény szigorúság, tönkreteszi az iskolát. Az erkölcsi intelmek és dorgálások üres szavak maradnak, ha meg nem hallgatásuk következmények nélkül marad. Mit tegyen a rakoncátlanokkal az iskolai igazgatóság? Csak pirongassa azt és másodszor, harmadszor is pirongassa? Ez lehetetlen. Pirongatni csak azt lehet, aki még el tud pirulni. Az ilyenek ezen már túl vannak. Kerekes szerint, ha a növendék tanítója szavának nem érzi súlyát, a bezárás csak kaland a számára, amelynek élményeivel henceg a többiek elõtt. Ugyanakkor barbár az az iskola, amelyik még mindig a vesszõt használja. A pénzbüntetés nem a tanulót sújtja, hanem a szüleit, a gazdag meg sem érzi, a szegény képtelen megfizetni, így tehát igazságtalansága miatt a pénzbüntetés bevezetése annyi mint felhatalmazni a vétkezésre. Egyetlen javító módszert ismer el hatásosnak. A többire nézve ártalmas tanulót el kell távolítani, ha azt az iskola már megjavítani nem tudja. Ugyanakkor olyan intézményt javasol, amelyet akkoriban Magyarországon még nem ismertek: a javítóintézetet. Ott a fiataloknak,

20 akiket valamely más iskolából eltávolítottak, otthont és javulásra való alkalmat kell adni. Ezt az intézetet lelkes, pályájukat szeretõ, határozott fellépésû pedagógusok vezetnék, az összegyûjtött fiúkat valamilyen szakmára tanítanák és éreztetnék velük, hogy ennek az intézetnek az a feladata, hogy nekik alkalmat nyújtson arra, hogy tisztességes emberként lépjenek ki az életbe. Ha az intézet falai között becsületesen viselkednek, senki meg nem bélyegezheti õket, a társadalom semmiféle megvetést velük szemben nem éreztethet. Nevelési tanácsait hat pontban foglalja össze. Mind a hat gyakorlati tanács a kollégiumi élet tapasztalataiból született. A legalapvetõbb tanácsa az, hogy a növendékeket szoros közösségbe kell fûzni. A hat követelmény a következõ: 1. A legsúlyosabb büntetés a bomlasztó magatartásúak eltávolítása legyen. De, hogy az eltávolítás ne jelentsen egész életükre szóló megbélyegzést, javítóintézetben kell e fiúknak módot adni a javulásra. 2. Fontosnak tartja, hogy a tanuló ifjúságtól a vétkezésre való alkalmasság minél elõbb elvetessék. - Ez azt jelenti, hogy nem kell alkalmat teremteni a vétkezésre. Kerekes szerint ellenõrizni kell a szállásadókat, szigorú rendelkezésekkel kell büntetni a kocsmázást, a diákoknak való hitelezést meg kell tiltani, a felügyelet ki kell terjeszteni. 3. Azt javasolja, hogy a diákoknak csak szigorúan meghatározott összegû, csekély saját pénzük legyen. Ha sok pénz áll rendelkezésükre, az alkalmat ad jellemük megromlására. Hogy aki keresni nem tud, költeni okosan tudjon igen vékony reménység. jegyzi meg. 4. A kollégium jelölje meg, hogy a városban melyek azok a családok, melyek érdemesek arra, hogy diákoknak szállást nyújtsanak, ahol a diák a jó példát látja maga elõtt. 5. Kerekes szerint a szépmûvészetek és a gimnasztika bevezetése, milyenek a rajzolás, a festés, muzsika, éneklés és testgyakorlás az erkölcsök javulását eredményezi. 6. A hatodik és utolsó atyáskodás a tanulóifjúság körül végezetre abban áll, hogy ne csak a vétkezésre való alkalmatosságot igyekezzünk tõlük elhárítani, hanem azon is legyünk, hogy az õ gondolkozásuk módját és elveiket változtassák meg úgy, hogy ha alkalmatosságuk volna a vétkezésre, se vétkezzenek: egyszóval, hogy õket pozitive is neveljük erkölcsileg. Ezt a pozitív nevelést olyan tanár, aki növendéket tanít, nem képes megvalósítani. Kerekes ezért azt javasolja, hogy minden tanár vegyen maga mellé az ifjúság soraiból négy-öt segédet, akikre rábíz tizenkét növendéket. A kiválasztottak, a legérettebb és jellemesebb növendékek, ismerjék jól a rábízottak egész életét és legyenek mindenben a tanár segítségére. A tanár tapasztalásait a segédfelügyelõk tapasztalásával egybevetvén hathasson kire-kire, amiképp szükséges, dicséréssel vagy nógatással, dorgálással vagy fenyegetéssel. Kerekes az

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Fehér Katalin Egy reformkori pedagógus Sasku Károly

Fehér Katalin Egy reformkori pedagógus Sasku Károly Fehér Katalin Egy reformkori erdélyi pedagógus Sasku Károly Sasku Károly neve szinte teljesen ismeretlen neveléstörténeti irodalmunkban. Egyetlen szorosan vett pedagógiai műve, A tanítás alaptudománya,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED 366 Közlemények Magyar Szociográfiai Intézetbe kerültek, amelyet a Fővárosi Könyvtárból végleg távozott Krisztics vezetett. 13 A lemondás a Teleki által felkínált feladatokról, a humaniórák közé való visszavonulás

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS MEGÚJÍTÁSÁRA

AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS MEGÚJÍTÁSÁRA TESTKULTÚRA A KLEBELSBERGI KULTÚRPOLITIKÁBAN ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT MEGÚJÍTÁSÁRA 2010. október 16. AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ

KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ A Kazinczy-szakirodalom tükrében egy ilyen cím sokáig oxymoronnak minõsülhetett volna. Közismertek Kazinczy megjegyzései, amelyekkel a nála jelentkezõ fiatalabb költõket arra

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben