FEHÉR KATALIN. Kerekes Ferenc. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, p.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉR KATALIN. Kerekes Ferenc. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, 2001. 159 p."

Átírás

1 FEHÉR KATALIN Kerekes Ferenc Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, p. A reformkori magyar nevelésügy egyik sokoldalú és jelentõs alakja Kerekes Ferenc, a debreceni református kollégium utolsó nagy polihisztor tanára. A hazai matematikatörténet matematikusként, a kémiatörténet kémikusként, a neveléstörténet pedig kiváló és nagyhatású tanáregyéniségként tartja számon, aki a pedagógiaelmélet terén is sokat tett. Irodalomtörténetünk kiadói, fordítói tevékenységét értékeli nagyra, a debreceniek pedig máig is úgy ismerik, mint a Füvészkert alapítóját. Életérõl és munkásságáról nem készült összefoglaló mû. A néhány tanulmány, melyek mûködésének egészét nem, csak egyes részleteit tárják fel, töredékes képet nyújtanak 1. Ki volt Kerekes Ferenc, és mit köszönhet neki a magyar tudomány és a magyar oktatásügy? Jegyzetek 1 Szûcs István: Kerekes Ferenc életrajza. Csokonai Lapok sz ; Gálos Rezsõ: Kerekes Ferenc és a Ludas Matyi. Gyõri Szemle sz. 93.; Szénássy Barna: Kerekes Ferenc matematikai tevékenysége. Acta Universitatis Debreceniensis. Tom. III/ Bp ; Bajkó Mátyás: Kerekes Ferenc felsõoktatási systémája Pedagógiai Szemle sz ; Sós Júlia: Kerekes Ferenc. Köznevelés Bajkó Mátyás: Kerekes Ferenc pedagógiai levele a tanítók nevelésérõl. Pedagógiai Szemle Kériné Sós Júlia: Egy régi magyar professzor, Kerekes Ferenc. Magyar Pedagógia ; Tóth Béla: Egy külföldön tanuló magyar diák, Kerekes Ferenc könyvei. Magyar Könyvszemle Tamás Éva: Kerekes Ferenc matematikai és pedagógiai munkássága. In. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola. Tanulmányok. Debrecen

2 Kerekes Ferenc Erdõhegyen született 1784-ben, szegényparaszti családból. Mint ingyenes "szolgadiák" végezte el a debreceni kollégiumot. A szolgadiákok nehéz sorsáról bizonyára saját keserves tanulóéveire emlékezve ezt írta: Az osztályokban külön padsorban ülnek... jó, hogy hozzászoknak az élet igazságtanságaihoz, hogy nem a gyengéké a futás. Még saját vagyonuk sincsen, az osztálytermekben alszanak a padokon, vagy annak a nagyobb diáknak, akit szolgálnak, a szobájában a földön. Ez a nagyobb diák korlátlanul hatalmaskodhatik fölöttük, a Kollégium pedig tandíj fejében kirendeli õket gazdákhoz mezei munkákra. Sorsuk alábbvaló sok tekintetben a barmok sorsánál. Szidja, veri egyfelõl uruk, folytatja a nyilvános praeceptor, az inspector, az excitator, kinek kezében ott van a nagy dorong, mellyel szolgatársait üti. Könnyek gyûlnek szemeimbõl édes barátom, mikor ezeket írom. 2 A társai közül aritmetikai "éleselméjûségével", természettani képzettségével, irodalmi tájékozottságával és gazdag nyelvi készségével kiemelkedõ diák hamar magára vonta tanárai figyelmét. A szolgadiák Kerekesbõl 1809-ben köztanító lett a rhetorok osztályában. A kor szokása szerint 1811-tõl 1813-ig Kisújszálláson, a debreceni Kollégium partikulájában mûködött segédrektorként, hogy külföldi tanulmányainak költségét legalább részben fedezni tudja. Ezt követõen a Festetics György által alapított keszthelyi Georgikonban folytatott mezõgazdasági tanulmányokat, majd 1815-ben Bécsbe ment. Itt mértan tanításával kereste kenyerét, a bécsi egyetemen pedig kémiai, mezõgazdasági és természettudományi tanulmányokat folytatott. A bécsi évek tehát a tanulás jegyében teltek, de ekkor születtek elsõ jelentõs alkotásai is. Itt került kapcsolatba egy volt debreceni diákkal, Pethe Ferenccel, aki 1814 és 1818 között adta ki a Nemzeti Gazda címû mezõgazdasági szaklapot. Kerekes segített a lap szerkesztésében, és ekkor fordította magyarra Rohlwes "Baromorvoskönyv'' címû munkáját, amely az állatorvosi tudományok népszerû, de egyben tudományosságra törekvõ összefoglalása. Az irodalomtörténet is tisztelettel emlegeti Kerekes Ferenc nevét, hiszen õ adta ki elõször 3, 1815-ben, Bécsben, Fazekas Mihály Ludas Matyi -ját. Ekkortájt kezdte el Vergilius Gergikonjának fordítását. Az elsõ rész meg is jelent a Magyar Kurír-ban, és jelentõs sikere volt. Fordítását Kazinczy is megdicsérte, jobbnak tartotta, mint Rájnis Józsefét. 2 Idézi: Nagy Sándor: A Debreceni Kollégium története. Debrecen A Kerekes által 1815-ben, Bécsben kiadott Lúdas Matyi ma már könyvészeti ritkaság. A kutatóknak mindössze négy példányt sikerült fellelnie. Egy-egy példány található Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Szûry-gyûjteményében, Debrecenben, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában és a KLTE Magyar Intézetének könyvtárában.

3 A fiatal Kerekes tehát bécsi évei alatt költõi mûvet adott ki, klasszikus költeményt és természettudományi munkát fordított. Talán meg is maradt volna az irodalom mellett, ha az 1815/16-os év fordulóján nem kap meghívást egykori iskolájától, hogy - a Cseh-Szombathy József orvosdoktor alapítványából felállított ásvány-növény-vegytani-technológiai tanszékre, melyen e tárgyakat magyar nyelven kell elõadni - meghívják tanárnak. A meghívást örömmel elfogadta, de, hogy leendõ hivatásának eleget tehessen, szükségesnek tartotta, hogy további tanulmányokat folytasson. A tanszék betöltésével vártak rá, sõt tanulmányait anyagilag is támogatták. Érdekes adalékkal szolgál Kerekes külföldi tanulmányainak anyagi hátteréhez Fazekas Mihály augusztus 18.-án íródott levele 4. Fazekas Mihály, aki ekkor a Kollégium pénztárnoka volt, pénzt küldött Kerekes további külföldi tanulmányainak támogatására: Kedves Komám Uram! A Venerabilis Superintendentia azt rendelte, hogy Komám Uramnak fél esztendei tanulására 500 pengõ forintot küldjön. Mennyi az a pengõ pénz mi azt könyv nélkül nem tudhatjuk, de én nyilvánsággal tudván, hogy sem több sem kevesebb nincs kezem alatt 1400 Wft az az Egyezer Négyszáz váltó forintnál, íme azt kedves Komám Uramnak küldöm, ha abból ki nem telik, írjon Komám Uram és valahogy majd ki pótolja a Consistorium. Bécsbõl való távozásakor készítette el könyveinek jegyzékét. 5 A jegyzék 113 címet tartalmaz. Feltételezhetõ, hogy a könyvek egy részét otthonról hozta magával, a másik részét Bécsben vásárolta. A könyvek legtöbbje tudományos mû, a kémia, az ásványtan, a botanika, a bányászat, az erdészet, a történelem és a pedagógia körébõl, de találunk köztük szépirodalmi munkákat is. Birtokában volt Széchényi Ferenc könyvtárának katakógusa, a debreceni rézmetszõ diákok által 1804-ben kiadott Oskolai Magyar Új Átlás, néhány magyar természettudós, Földi János, Benkõ Ferenc és Szentgyörgyi József munkái, valamint szótárak, folyóiratok. A legtöbb mû német nyelvû, de van köztük olasz, angol, francia és latin nyelvû könyv is. A könyvjegyzék elõre vetíti Kerekes késõbb kibontakozó polihisztori tevékenységét, és sokoldalú tanári, tudósi munkásságát, és egyben remek dokumentuma annak, hogy a peregrináló magyar diákok a fejlett nyugati tudomány eredményeit igyekeztek a maguk és hazájuk számára begyûjteni. 6 4 Fazekas Mihály levele Kerekes Ferenchez. [1816. aug. 14.] Közli Kiss Sándor. Irodalomtörténeti Közlemények Közli: Tóth Béla: Egy külföldön tanuló magyar diák, Kerekes Ferenc könyvei. Magyar Könyvszemle Tóth Béla: Im. 360.

4 Kerekes 1816 második felétõl Berlinben folytatta tanulmányait, ahol fõleg botanikával, ásványtannal és kémiával foglakozott ban megfordult Göttingenben és Wiesbadenben is, 1820 októberében pedig nyugat-európai útra indult, melynek során beutazta Németországot, Hollandiát, Belgiumot, és eljutott Párizsig. Sorra látogatta a híres egyetemi városokat. Utazása közben naplót vezetett. 7 E naplót éppen közvetlensége, õszintesége teszi érdekessé. Beszámolt a postakocsin tett utazás részleteirõl, a szép tájakról ugyanúgy, mint a külföldi ház- és hajóépítés módjairól, a zsilipek szerkezetérõl, a csatornákkal átszelt holland rétek termékenységérõl. A naplóból megtudhatjuk, mit ebédelt, hogyan utazott, milyen emberekkel kötött ismeretséget. Igen érdekes annak a vitának a leírása, melyet Utrechtben folyatott Moll professzorral a háború és béke kérdéseirõl. Naplójában a következõket jegyezte fel errõl: "Beszélgetésünkben sokban ellenkeztünk egymással. Kivált, ha morális tárgyra ment beszédünk. Õ neki nagyon kicsiny hite van. Azon állításomat, hogy azt lehetségesnek tartom, hogy a háború megszûnjön, utópiai gondolatnak nevezte, azt mondván, hogy az, hogy háború legyen, természettel szükségképpen való, úgymond, a kutyák is marakodnak s a vademberek is ölik egymást. Amelyre röviden csak azt feleltem, hogy azok kutyák és vadak, mi pedig emberek és keresztények vagyunk. 8 Utazásának alapvetõ célja a modern természettudományokban, különösen a kémiai tudományokban való elmélyedés volt, de õ mindenütt, ahol csak tehette, iskolákat is látogatott. A legkülönbözõbb városokban újra és újra feltette a kérdést: hol találhatnám a legjobb oskolákat, amelyekben az itt szokásban levõ nevelés módját a legjobban láthatnám? Érdeklõdött a gimnáziumok állapota iránt, és azt is megkérdezte, hogy vannak-e Hollandiában a Pestalozzi-módszer szerint vezetett nevelõintézetek. Szelíd gúnnyal emlékezik meg azokról a professzorokról, akik nem érdeklõdnek a pedagógia kérdései, és a nagy svájci pedagógus eredményei iránt. Ebbõl az idõbõl botanikai, 9 ásványtani, 10 kémiai-technológiai 11 jegyzetei maradtak ránk és egy kémiai tárgyú tudományos könyv, amelyet német nyelven írt, "Betrachtungen über die Chemischen Elemente" címmel, és 1819-ben Pesten jelentetett meg. A korabeli német kritika, 7 Kerekes Ferenc: Uti jegyzetek Göttingától Párisig Autogr. 52 ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Idézi: Kériné Sós Júlia. I.m Allgemeine Botanik beym prof. Link in Berlin. Leírta Kerekes Ferenc. Dictatum. Berlin ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Kerekes Ferenc: Mineralogia körül. 109 ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Kerekes Ferenc kémiai, technológiai nyelvészeti, valamint utazásaival kapcsolatos feljegyzései ff. +174pp. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

5 új elveket felvonultató munkaként értékelte a könyvet. Ez a mû európai hírnevet szerzett az ifjú tudósnak. A szentpétervári egyetem kémiai munkássága alapján hívta meg tanárnak. Levelei, útinaplói és tudományos feljegyzései azt igazolják, hogy több jeles kémikussal állott személyes összeköttetésben. Egyenes út vezethetett volna számára tehát külföldön az egyetemi professzori székhez, de nem felejtette el, hogy azért tanult modern természettudományokat európai egyetemeken, hogy a hazai oktatást fejlessze, és magasabb színvonalra emelje ban hazajött Magyarországra, ahol már várta a debreceni Kollégium katedrája november 5-én foglalta el tanári székét az ásvány-növény-vegytani- technológia tanszéken. Székfoglaló beszédét latin nyelven tartotta, Mathesis ad Chemicam applicata címmel. Óriási lelkesedéssel és igényességgel látott munkához. Kéziratos jegyzetei arról tanúskodnak, hogy magas tudományos színvonalon igyekezett tantárgyait oktatni, és híres volt humánus, demokratikus pedagógiai elveirõl. Tanítványai szerették és tisztelték, kollégái becsülték. Sárvári Pál nyugalomba vonulása után, 1839-ben a matematikai tanszékre került át, ahol haláláig mûködött. Érdekes adalékokkal szolgál Kerekes debreceni életérõl, mindennapjairól egy levele, melyet Kölcseyhez írt decemberében 12. Arról panaszkodik, hogy a nyelvészkedésre azért jut oly kevés ideje, mert napjait a lecketétel és az arra készülés; professzori és gazdasági gyûlésekbe járás tölti ki. Tankönyvírással is foglakoznia kell - tudjuk meg a levélbõl: Most a napokban fogtam kötelességbõl egy már régóta sürgetett kis magyar botanika írásához az alsóbb nemzeti oskolák számára, s már most darabideig mi üres óráim maradnak egyéb foglalatosságaimtól, ez fogja azokat elfoglalni. Ez is jó és szükséges, és nékem valóban ennek dolgozásához is van kedvem, s mégninkább vólna, ha folytában dolgozhatnám, nem pedig csak kapkodva. De tagadhatatlan, hogy mégis csak jobb szeretnék olyan tanulmányokban dolgozni, ahol nékem tulajdon gondolataim vagynak, ahol homályt oszlathatnék, és világosságot terjeszthetnék, mint olyan oskolai könyvecskéken (mert három van ilyen rám vetve), melyekben mindössze is csak a tárgyak megválasztása és az elõadás az enyim. Emellett nem csekély feladatot jelentett számára a kollégium gazdasági ügyeinek rendbetétele, hiszen a jobb rendbe hozás és jobb adminisztráció terhének legnagyobb része énreám nehezedett írja, majd így folytatja: Most ezen karácsoni szünnapokban is nekem 12 Kerekes Ferenc-Kölcsey Ferencnek. Debrecen, december 20. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyûjteménye. Kézirattár. Szemere Tár. XV. köt. 46.sz.

6 semmi pihenésem nincsen. Mert egyéb dolgokat nem említvén, csak számadást hármat kell ezalatt megvizsgálnom, s vizsgáltatnom, melyeknek kivált ketteje nagy volumen. Ezek közzûl az igaz, mindegygyiknek megvizsgálására más-más küldöttség van kinevezve, de mind a háromban ott vagyok, s mindeniknek összegyûlésérõl, s tejendõ tudósításáról nekem kell gondoskodnom. Így van ez egyebekben is. Ritka olyan küldöttség, kivált nagyobb fontosságú s szövevényesebb dolgokban, melybe én bele ne rendelõdjek, sõt, ahol nekem ne kelljen vinni a dolog sujját... Mindezekbõl jól látható, hogy a tanítás mellett mennyi más feladata is volt Kerekesnek. Arról is ír, hogy a legfontosabbra, az olvasásra, a külföldi tudományos eredmények nyomon követésére - sokágú tudományimra, hogy azokban nagyon el ne maradjak - alig marad ideje. Nem is beszélve arról, hogy a hazai és külföldi tudományos és politikai folyóírások közûl némelyeknek - mert mindnyáját ki is gyõzné! olvasgatása sokszor csak álom marad számára az idõhiány miatt. Hangsúlyozza: örömest teszek is mindent, amivel ezen kis közönségnek, oskolánknak, mely engem hajdan felnevelt, most pedig kebelében szép kis hatáskört és tisztességes kenyeret ád, használhatok de mégis keserûen jegyzi meg, hogy a tudományos munkára már kevés az ereje....nehezen esik, tagadhatatlan, hogy némely gondolatimat melyek azt hiszem a tudományoknak elõmenetelére lennének, kifejteni idõm nincsen. A levél jól illusztrálja, hogy a hosszú évekig tartó mindennapi kemény iskolai munka mellett rendkívül nehéz volt tudományos munkát végeznie. Nagy akaraterõvel és kitartással mégis dolgozott ben a Magyar Tudós Társaság levelezõ tagjává választotta egy évvel korábban megjelent nagyjelentõségû, összefoglaló nyelvészeti munkája alapján. (Értekezés és Kitérések) Tagja volt a Magyar Természettudományi Társulatnak. (1844-tõl.) Írt egy számtankönyvet, (Szorszámtan) mely 1845-ben jelent meg. A Tudományos Gyûjteményben egy nyelvészeti és egy matematikai tárgyú tanulmányt publikált. Nyomtatott mûvei mellett hatalmas kéziratos hagyatéka jelzi, milyen komoly tudományos, és milyen magas szintû oktatási tevékenységet fejtett ki. Fennmaradtak matematikai 13, természettani, (vagyis fizikai) 14 kémiai 15, és 13 Kerekes Ferenc: A fellengzõs mathesis alapvonalainak fragmentuma. Debrecen körül. autogr. 72pp. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Kerekes Ferenc: Rövid természettan. Debrecen körül. Autogr. 490.pp. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Kerekes Ferenc: Chemia, vagy a testek bontásának és vegyítésének tudománya. Debrecen körül. Autogr. 166 ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

7 technológiai 16 munkái, melyeket több változatban leírtak, és tankönyvként használtak tanítványai. Sokoldalúság és újítási törekvések jellemzik a nevelés gyakorlata terén kifejtett munkásságát. A fennmaradt professzori gyûlések jegyzõkönyvei megörökítették egy-egy reformjavaslatát a kollégiumi oktatás-nevelés megújításával kapcsolatban. Kezdeményezései nem olyanok, melyek az intézmény hagyományainak megszüntetésére irányulnak, hanem a kollégium megmerevedett, a reformkor idõszakára már korszerûtlenné vált oktatási rendszerének korszerûbbé tételét célozták. Az április 11-én tartott professzori gyûlésen például javaslatot tett arra, hogy a tanulók ülésrendjét igazságosan úgy kell megállapítani, hogy "azon calculusokat, melyeket mindegyik tudományból az illetõ professzortól nyertek, thematice összevettessék". 17 Azért volt szükség erre, mert az osztályokban a tanulók ülésrendjét a kollégiumi évszázados hagyományok határozták meg. Az elsõ padokban a fõúri, és középnemesi származású gyerekek ültek, az iparos és. a paraszt származásúak a hátsó sorokba szorultak. Felfogásának pedagógiai humanizmusára vall, hogy a tanulmányi eredmények átlagát vette alapul a diákok ülésrendjének megállapításában. A tanári kar a javaslatot elfogadta, és õt bízta meg a szabályok részletes kidolgozásával. Egyik kéziratában arról írt, hogy õ, a közös határozatot jóval megelõzve már e szerint az elv szerint intézte a diákok ülésrendjét. mert én ugyan a szolgát is ott nagyom az elsõ székben; ha azt a helyet meg tudja tartani, s az úrfit is ott az utolsóban, ha maga feljebb nem iparkodik. 18 Figyelme a diákok szociális körülményeire, életmódjára is kiterjedt. Rektorsága idején az õ kezdeményezésére rendezték a Kollégium épületében lakó tanulók "élelme módját" vagyis étkeztetését. De nemcsak a tanulók körülményeit igyekezett javítani. Érdekes, de visszhangtalanul maradt javaslatot tett az iskolamesterek özvegyei és árvái szervezett ellátásának biztosítására Kerekes Ferenc: Kézi mesterségek tudománya, vagy technológia körül. Autogr. 109 ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Idézi: Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban.bp Kerekes Ferenc tanügyi írásai Autogr. és egybemásolt kéziratok. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Javasló értekezés az oskolamesterek özvegyeik s árváik állapotjának biztosítása iránt. In. Kerekes Ferenc iratai, jegyzettöredékei ff. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

8 Köztudott, hogy Értekezés és Kitérések címû mûve kiadásának jövedelmét, (241 Ft-ot) a debreceni Füvészkert felállítására adományozta. Gyûjtést szervezett, és 1842-ben az õ fáradhatatlan munkájának köszönhetõen sikerült az üvegház felépíttetése. Javaslatára nevezték ki a képzett mûkertészt, Vas Pált, aki a professzorok botanikai elõadásait gyakorlati bemutatókkal segítette tõl a Kollégium levértárnokaként sokat tett az iskola múlt- és korabeli anyagi viszonyainak, az alapítványok pénzügyeinek pontos leírásáért. Õ volt a nagy számtudós, a Kollegium szeme, általa láttak be a múltba és ez által építették a jövõt -írta Balogh Ferenc, a kollégium történetének krónikása. 20 Kerekes, amikor németországi útjáról hazatért, megnõsült. Felesége és gyermekei körében élte le életét, és dolgozott fáradhatatlanul a Kollégiumban márciusában agyvérzés érte. József fia az elsõk között vonult be katonának, mint honvédszázados harcolta végig a szabadságharcot. A súlyos beteg professzor a szabadságharc védelmében, 1849-ben Lunkai Andor néven egy röpiratot írt, utolsó mûvét, melynek címe: Kiáltó szó Európa keresztyén népeihez és fejedelmeihez. A bukás után fiát elfogták, közkatonaként besorozták az osztrák hadseregbe, majd Olaszországba vitték. Kerekes Ferenc július 29.-én, reményvesztetten halt meg Balatonfüreden. Haláláról csak egy rövid és semmitmondó híradás jelent meg a konzervatív Magyar Hírlapban. 21 Az irodalmár Kerekes Ferenc pályája elején irodalmárként mûködött. Külföldi tanulmányai idején, ben Bécsben, egy kéziratos másolatból, a szerzõ tudta nélkül kiadta Fazekas Mihály Lúdas Matyi címû mûvének 1804-ben íródott elsõ változatát. Fazekas Mihály életírója és mûvei kritikai kiadásának szerkesztõje, az irodalomtörténész Julow Viktor, a következõképpen írja le a kiadás történetét: Hogy, hogy nem, a Lúdas Matyi kiszökött a záros fiókból, s kéziratos másolatokban kezdte bejárni az országot... másolták és olvasták nemcsak Debrecenben és környékén, hanem messze vidékeken is. Hiszen még Bécsbe is eljutott, Kerekes Ferenchez, a debreceni 20 Balogh Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben. Debrecen. 1904, Magyar Hírlap augusztus 4. 4.

9 Kollégium késõbbi kiváló professzorához, aki akkor még egyetemi hallgatóként élt az osztrák fõvárosban. Ez a rendkívül nyílt eszû fiatalember és igazi népbarát ismerte fel elsõnek a kiseposz rendkívüli eszmei és mûvészi értékeit bizonyíték rá a szemléletében és stílusában olyan remekül illeszkedõ verses elõszó, amit a mûhöz írt, s amelyet minden Lúdas Matyi kiadás élén olvashatunk. 22 JÁMBOR OLVASÓ! E munkácskának ki legyen szerzõje, ha kérded, Nem tudom: a' bizonyos, hogy az én kezeimbe csak így jött Név nélkül; nekem egy szomszédom hozta az Erdõhátról, vagy honnan, hogy jó lesz rajta nevetni Majd borozás közbenn. Igaz is: mert rajta nem egy-két Vídám estvéket tölténk; még Marci kanász is, Aki nagy Á-t se tanúlt soha, sokszor majd megütötte A guta, úgy röhögött: No ilyet soha gazduram, úgymond, Még a hetvenedik nagyapámnak lelke se hallott. Be' furcsán perdül; pedig a sor vége nem úgy megy Mint a nótában szokták. Osztán meg akárki Írta uram! de gonosz csontnak kell lenni, ugyancsak Tudja mikép szokták. Így ítélt Marci tudatlan Fõvel; mások még több szépet láttak ezen kis Munkában, de kivált a többek közt, nekem a sok Körmönfont magyaros szóllás formája, meg a nagy Könnyûség, elmés lelemény, természeti festés, Mellyek ezen kisded munkát kedveltetik, egybe Úgy megtetszettek, s egyszersmind Döbrögi úrnak Példátlan példás megjobbúlása is egybe Úgy szívemre hatott, hogy azonnal, mint Matyi, én is Háromszor tettem fogadást, hogy közrebocsátom A fúrfangos eszû I,údas Matyi tetteit, és már 22 Julow Viktor: Fazekas Mihály. Budapest,

10 Szükség, hogy szavamat telyesítsem, mint magyar ember. Ebbõl áll az egész dolog, amit mondani szükség Vólt, legalább annak véltem. Most útra bocsátom A Matyit, országot hadd menjen látni; ne féljen Döbrögi úr, mert õ már többször nem veri ám meg. Írtam JOBBOTTHON Egy kancsó jankai mellett. A Kiadó. Kerekes levelezésébõl tudjuk, hogy a Lúdas Matyi 1815 kora telén, október végén, november elején jelent meg Bécsben. A kiadó több ismerõsének is eljuttatta a valóban szép, kék illetve piros kötésben napvilágot látott, 16 oldalas, 8 alakú kis könyvet. Természetesen a szerzõ, Fazekas Mihály kezébe is eljutott, akinek Kerekes Ferenchez november 24.-én írott levele fennmaradt, értékes adalékokkal szolgálva számunkra a mû születésére és további sorsára vonatkozóan: Matyi az én szülöttem. Született 1804 ben, betsülletet tanúlni ment Kazintzi Ferentz Urhoz... onnan jó tanátsokkal és intésekkel jött vissza 1805 ben de amellynek Matyira nézve még akkor semmi sikerek nem lehetett, mivel már akkor minden figyelmemet a fák füvek és virágok vonták magokra. Egy különös környülállás 1814 ben eszembe jutatta, hogy még eggy neveletlen fijam van, a Matyi. Õtet tehát akkor, tsak azért, hogy ha életben talál maradni, holtom után betstelenségemre ne legyen, amint tudtam, körül nyalogattam. Már most képzelheti az Úr, mint hûlhettem el belé, midõn õtet Bécsbõl, a hová tudja a kurvannya hogy barangolt, egy néhány bába kéz szennyével hozzám, mint nyeletlen furkot bevetõdni látnom kellett, még pedig azon lutskoson, mint 1804 ben a világra ki pottyant... Ha tudta az Úr, hogy õ az én Szülöttem, meg botsáthatatlanúl bántott meg, ha szándékát velem nem közlötte, de ha nem tudta, még úgy jó Komáji lehetünk egymásnak e feltételek alatt: 1-ör fel küldöm õtet a mint újjá Szûltem a ránk jövõ Vízkereszti Vásárkor, ha addig válaszát nyerhetem az Úrnak, és botsássa ki õtet másodszor, s ha hasznát látja, többször is, de nagyobb betûkkel. 2-or A nevemrõl semmi emlékezetet benne ne tegyen, mivel nemzetünknek erántunk való érzéketlensége engem is azzá tett minden betsüllet eránt, melly a nyomtatás útján

11 nyerhetõdne. De az Úr engemet azért ne szánjon, mert Hypocondriacus nem vagyok, hanem tsak Magyar. 23 A levélbõl jól érzékelhetõ, hogy Fazekas Mihály nem magáért a kiadásért neheztelt Kerekesre, hanem azért, mert az elsõ, 1804-ben készült elsõ, eredeti formájában még nyersnek és publikálhatatlannak ítélt változatot adta ki. Kerekes, amint azt Fazekas levelének hátlapjára feljegyezte, december 7.-én írta meg válaszát, de a levél sajnos nem maradt fenn. (A Fazekas által barátságuk feltételként megjelölt második, javított kiadás 1817-ben megjelent Bécsben, de nem Kerekes Ferencnek, hanem szintén egy volt debreceni diáknak, Földi János, Csokonai és Fazekas barátjának, a bécsi egyetemen magyar nyelvet oktató Márton Józsefnek a kiadásában.) Az elsõ kiadás két példányát Keszthelyre is elküldte Kerekes Rumy Károly Györgynek, aki ekkor a Georgikon tanáraként tevékenykedett, és akit jól ismert keszthelyi tanulmányai idejébõl, a következõ humoros sorok kíséretében: Hát ez a bohó Lúdas Matyi esmeretes-é már Keszthelyen? Ha még nem esmeretes, hadd esmerkedjen ott is meg. Ime ide teszek egy párt. A kék fedelût tartsa meg K. Professor Úr magának, a verset pedig ne sajnálja alázatos tiszteletem mellett Õ Exellentiájának általadni. 24 Kerekes Festetics Györgyhöz írott verse is fennmaradt, és arról a mély tiszteletrõl árulkodik, mellyel a szegény jobbágyfiú viseltetett a Georgikont alapító, a szegény diákoknak ösztöndíjakat felajánló, sok jó célra önzetlenül áldozó gróf iránt, aki nem Döbrögi. : Nagyméltóságú tólnai gróf Festetics György õexellentiájának alázatos tisztelettel ajánlja a kiadó. Menj Matyi a Balaton bóldog partjára, hol a bõlcs Fabricius Rómát idehagyván abba találja Fõgyönyörûségét, hogy bõ termésre tanítja A sivatag földet. Gyakrann a nyári havakban A vén Istenség, Balaton szigonyára bocsátván Teste nehéz terhét, partját bámulva csudálja Keszthely környékén, hogy ahol csupa tiszta kopár volt Hajdan, vagy pedig a fák s füvek csak csenevésztek, 23 Lugossy József: Fazekas Mihály fõhadnagy, a Ludas Matyi szerzõje, annak kiadójának, Kerekes Ferencnek Bécsbe. [1815. nov. 24.] = Delejtû

12 Most búza nehéz fejét görbedve lehajtja, Mint a borvesszõ és mindenféle gyümölcság Nyög gazdag termése alatt, s a lóhere reng a Görbe kaszák élén. Hát még mikor a maga duzzadt Habjainak tetején a gállyát látja repülni Vászonszárnyakkal, örömében tapsol, üvöltöz. S a fstett deszkát játszodván verdesi nyájas Hullámmal, hogy már õ tengeri Isten ezentúl, Mert hátán gályákat emel. S ki csinálja ezen sok Példás jobbítást? Keszthelynek bölcs ura, aki Ott a legnemesebb mesterségekre tanítja A Magyarok fiait. Õ hozzá menj Matyi mondom, Õ nem Döbrögi úr; igazán kedves atyja azoknak Akik alatta valók; jó szívvel lát bizonyossan. Ért õ tégedet, s tréfádat fogja szeretni. Bécs, 28. dec Kerekes Ferenc mk.s. 25 Kerekes Ferenc természetesen Debrecenbe is eljutatta a Lúdas Matyi elsõ kiadását, nyilván többeknek is. Dorka Illyés, a Kollégium egyik köztanítója, például január 16.-án írott levelében mondott köszönetet érte. A levél kézirata fennmaradt 26 : Kedves Tiszteletes Uram! Nem tudom eléggé megköszönni azon erántam és tanítványim eránt való jóindulatját, mellyet azáltal méltóztatott kimutatni, hogy Lúdas Matyit kinyomtatván, számunkra megküldeni nem terheltetett. Ezen ajándék igen betses elõttem, és tanítványim elõtt, mind azért, mivel nagyobb része tanítványimnak még ezen regét nem ismerte, aki közülök hírét hallotta is. Ludas Mátyást mostani gálájában örömmel látta; mind kivált azért, mivel ezáltal Tiszteletes Uram eránt való háládatosságra köteleztettünk le, mind én, mind tanítványim. Ez indított most arra, hogy hogy tanítványim közül egynehánnyal, kiket vásári alkalmatossággal elõkaphattam, versekben is megköszöntessem Tiszteletes Uramnak rólunk való megemlékezését, kikérvén alázatosan mind a magam, mind az õ nevekben hogy 24 Kerekes Ferenc-Rumy Károly Györgynek. MTAK. Lev Idézi: Julow Viktor: In.: Fazekas Mihály összes mûvei. I Közli Gálos Rezsõ: Gyõri Szemle Dorka Illyés levele Kerekes Ferenchez. Kerekes Ferenc levelezése A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

13 úgy méltóztasson õket megítélni, T. Uram, mint még új és gyenge poetákat, és méltóztasson ezen csekély, de háládatos szívbõl származott tiszteletjeket jó neven venni. A Magyar Kurír címû lap január 12.-i száma a következõképpen számolt be a mû megjelenésérõl: A múlt esztendõ vége felé jött ki itt Bécsbe egy furcsa kis magyar versezet hexameterekben, illyen titulus alatt: Lúdas Matyi, Egy Eredeti magyar rege Négy Levonásban. Az ára csinos borítékba kötve 17 kr. Találtatik Bécsben a Dominicanus Piaczon Gerold, Pesten Eggenberger és Kilián könyváros uraknál, Debrecenben a Reformatum, és Kolozsváron az Unitárium Collegiomban. A hírbõl kitûnik, hogy 1816 elején már kapható volt a mû Bécsen kívül Pesten, Debrecenben és Kolozsvárott is. Kerekes még ugyanebben az évben elkezdte Vergilius Gergikonjának fordítását. Egy mutatvány meg is jelent a Magyar Kurír melléklapjában, és számos olvasó küldött elõfiztést a készülõ mûre. Az elõfizetõk névsora fennmaradt Kerekes kéziratai között. 27 Bevezetõjében írt a Georgikon,,felséges voltáról", de írt annak haszonnal párosított gyönyörûségérõl is. Mûvét a "tudományokban járatlanok számára is hasznos olvasmánynak tartotta, ezért magyarázatokkal látta el a szöveget. 28 E jegyzetekben nemcsak a mezõgazdasági munkát, de a római mitológiát és az ókori Róma életét is magyarázta. Legfõbb célja azonban az volt, hogy a fordítás segítségével a tanulóifjúság a mulatság és gyönyörködés közben a gazdaság okos principiumát" is megértse. Sajnos a Vergilius fordítást nem folytathatta, hiszen miután 1815-ben megkapta a debreceni Kollégium meghívását, új hivatására, a kémia tanulmányozására és mûvelésre kellett minden erejét és idejét szentelnie, ezért németországi egyetemekre ment. A pedagógus Kerekes németországi tartózkodása alatt is a legnagyobb érdeklõdéssel kísérte a hazai eseményeket, különösen a Kollégium ügyeit nyarán a Kollégium vezetõsége tantervi és módszertani reformok bevezetésére készült, ezért nevelésügyi deputációt állított fel. A 27 Kerekes Ferenc iratai, jegyzettöredékei. ( ). Közte a Georgicon lefordítására jelentkezõk lajstroma A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R Hasonló racionális mitológiai értelmezést találunk Háló Kovács Józsefnek, (aki a debreceni kollégiumban Csokonai tanára volt) Aeneis fordításában (Magyar Éneis. Komárom, ) is. De míg

14 szültetõ határozatokra kívánt hatást gyakorolni Kerekes, Feryburgból írott pedagógiai leveleivel. A levelek a felvilágosodás pedagógiai eszméinek, Rousseau és Pestalozzi munkáinak beható ismeretérõl tanúskodnak. 29 A négy levél, melyeket volt diáktársának, a leendõ püspöknek, Szoboszlai Pap Istvánnak címzett, fennmaradtak kéziratai között. Nem bizonyos, hogy ezekkel a leveleket valóban elküldte. Lehet, hogy az abban kifejtett elveket csak önmaga számára tisztázta, és a levélforma csupán irodalmi keretet nyújtott gondolatainak. A levelek jelzik Kerekes szenvedélyes pedagógiai érdeklõdését. A négy levél oktatás egészére kiterjed, az alsófokú iskolákra, a latin iskolákra, vagyis a gimnáziumra, a fõiskolára, és a tanárképzésre. Kerekes javaslatot tett az egyes évfolyamok tantervére, és a tanítás módszerére vonatkozóan. Az egész rendszeren Pestalozzi hatása érezhetõ. Az alsófokú népoktatás kérdéseirõl szólva kifejti, hogy jóval több anyanyelvi iskolára van szükség Magyarországon, és ezeket az iskolákat külön kell választani a deák iskoláktól, vagyis a gimnáziumoktól. Pedagógiájának alapelve az "sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a gyermek gyermek" és, hogy úgy kell tanítani, hogy az mind a tanítónak, mind a diáknak "gyönyörûségére" szolgáljon. Kerekes elsõ levelében öt éves, ingyenes magyar nyelvû oktatást követelt, melyet nemzeti iskolá -nak nevezett. Módszertani útmutatásai között meg kell említeni, hogy az olvasás tanításánál a hangoztató módszert javasolta, mert az nem terheli meg a gyermeket. Nem elég az, hogy a gyermek az olvasást megtanulja, s olvasni tudjon, hanem szükséges, hogy azt könnyen s gyönyörködve tanulja, hogy a könyvtõl ne irtózzon, sõt azt örömmel vegye kezébe." írta. Testgyakorlás legjobb módjának a kerti munkát tartotta. Felvetette, hogy mindegyik gyermeknek egy kis veteményeskertet kell biztosítani, melyet maga mûvel. Egy új tantárgy bevezetését is javasolja a nemzeti iskolákba, ez a haza állapotjának ismerete". A korabeli tankönyvekkel foglalkozva rámutat arra, hogy azok nem alkalmazkodnak eléggé a gyermeki lélekfejlõdési sajátosságaihoz. Ami a gyermekek tanulókönyveit illeti: erre nézve úgy ítélek, hogy a gyermekeknek mind addig nem kell olyan könyvet adni kezébe, melyet szóról szóra memorizáljon meg, míg csak arra rá nem szoktattuk, hogy figyelemmel és értelemmel olvasson. Az oka látni való. Az ilyen, gyermekek számára kidolgozott compendiumok által nem csinálunk egyebet, hanem a tanítóknak adunk lábat a korhelységre, hogy a Háló Kovács jegyzetei humorosak és naivak, Kerekes magyarázatai tudományos tájékozottságról tanúskodnak.

15 gyermek tanítása ne álljon egyébbõl, hanem abból hogy a tanító a leckét kiadja, kikéri, s aki nem tudja, megveri. A megjegyzésbõl jól érzékelhetõ, hogy Kerekes elítéli az értelem nélküli, öncélú memorizáltatást, és azt követeli, hogy a gyermekeket már kezdettõl fogva az értelmes olvasásra, a gondolkodásra szoktassák rá a tanítók. A tanterv ismertetése után arról írt, milyennek kell lennie a jó tanítónak: Tudjon tekintélyt tartani keménység nélkül, leereszkedni gyermekség nélkül." vallja. Hosszasan fejtegeti a levelekben a tanítók korszerû képzésének kérdéseit. Pestalozzi nyomán felismeri azt a nevelési rendszerünk elmaradottságából fakadó súlyos hátrányt, hogy hazánkban nincs szervezett tanítóképzés. A kollégiumokból a partikuláris iskolák katedráira kerülõ rektorok és segédrektorok teljesen tájékozatlanok a pedagógia elméleti és gyakorlati kérdéseiben, nem ismerik a korszerû oktatási módszereket. Hangsúlyozza, hogy a tanárok kiválasztásánál ne az legyen a legfõbb szempont, hogy kik a nagy tudósok valamely tudományban, hanem... kik a jó nevelõk. Nem minden az, ki nagy tudós, jó nevelõ is egyszersmind; nem is minden az, ki ért valamely tudományt, tudja egyszersmind azt is, hogyan kell azt a gyermekeknek könnyûvé és gyönyörködtetõvé tenni. Kerekes hosszasan fejtegeti, hogy míg a mesterségeket csak az gyakorolhatja, aki bizonyítottan megtanulta azt, addig tanító bárkibõl lehet Magyarországon. A legnagyobb és legnemesebb mesterséget pedig, a tanítást megengedi a társaság ollyanoknak is ûzni, akik azt soha nem tanulták, s nem is tudják. Mivel nincs hazánkban szervezett tanítóképzés, az ifjak nem is tudhatják, hogyan kell tanítani. Éppen ezért erõteljesen sürgeti, hogy a Kollégium gondoskodjon a tanítók megfelelõ és korszerû elméleti és gyakorlati képzésérõl. Szükség van tehát egy jó pedagogicus professor -ra. Részletesen leírja azt is, milyen legyen ez a professzor. Elsõ és legfontosabb tulajdonsága, hogy a gyermeki lelket és szívet ismerje, vagyis legyen jártas a pszichológiában éppúgy, mint a nevelés elméleti kérdéseiben. Emellett ismerje jól a tanítandó tárgyakat, és óráit úgy lehessen nézni, mint practika példákat a pedagógiában. Kerekes a pedagógia professzor kötelességévé tenné az elméleti pedagógia naponkénti oktatását, emellett rendes foglalatossága volna az is, hogy minden nap egynek a publicus preceptorok közül a classisába betanuljon és ott legalább fél órát vagy legalább egy fertály órát mulasson, de ne a gyermekeket zaklassa, hanem azt hallgassa, hogy hogyan tanít a tanító. Tehát a professzor hatáskörébe tartozna a gyakorlati oktatás felügyelete és irányítása 29 Kerekes Ferenc tanügyi írásai Autogr. és egybemásolt kéziratok. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. R

16 is. Az óra után a professzor és a fiatal tanító közösen elemeznék az óra menetét, közösen keresnének jobb és célravezetõbb módszereket és megoldásokat. A pedagógiai tanszék felállítása mellett azt is javasolja, hogy a tanító minden egyes tantárgy tanításához kapjon a kezébe módszertani útmutatást. Adjunk a tanítók kezébe okos pedagógika útmutatást mindegyik tudományban. Ekkor csak az lesz rossz tanító, aki rosszlelkû és korhely, most pedig az is rossz, aki jólélekkel s szorgalmasan igyekszik eljárni kötelességében, mert nem tudja mit és mimódon kellene tselekedni és sokszor hasztalanul gyötri mind magát, mind tanítványait sok fáradsággal és unalommal ott, ahol mind õ, mind azok egész gyönyörûséget találtak volna a munkában. A levelekben Kerekes a deák iskola" vagyis a gimnázium problémáira is kitér. Öt éves lenne, és az a célja, hogy "tanítson deákul és tanítson gondolkozni". A latin nyelv oktatásánál arra törekszik, hogy a céltalan grammatizálás helyett ezek a tanulmányok a klasszikus világ ismeretét adják. Növendékeit Erasmus mûveinek olvastatásával akarja bevezetni a latin nyelvbe. A diákok önállóan fordítsanak latinból magyarra minél velõsebb és hatalmasabb magyarsággal, nem szolgai ragaszkodással, hanem úgy, mint rétorokhoz illik". A poétika osztályánál célul tûzi ki a magyar költészet megismertetését is. "Nem árt, az igaz, ha valának Janus Pannoniusok és Némethi Pálok, de csakugyan ezerszerte többet használnak a Csokonaiak, a Kisfaludyak, a Berzsenyiek." Kerekes pedagógiai javaslatainak gyakorlati hatása több tekintetben megmutatkozott. A legfontosabb az, hogy - igaz csak nyolc évvel a javaslatok megszületése után, 1825-ben de végül mégis felállították a kollégiumban az elsõ pedagógiai tanszéket, amelyre Zákány Józsefet választották meg 30. Szintén 1817-bõl származik Kerekes egy másik fontos pedagógiai írása, mely a Kollégiumban folyó felsõbbszintû képzés reformjával foglakozik. 31 Hasonlóképpen a felvilágosodás európai pedagógiai gondolkodóihoz, Kerekes is úgy véli, hogy egy modern nyelv okatására elegedhetetlenül szükség van, és ez a nyelv a német legyen. Részletesen meg is indokolja, miért : «Minden studiumok között melyeket nékünk a pihlosophicus cursusban tanítanunk kell az elsõ helyen említem a német nyelvet, és azt óhajtom, annyira legalább menjünk, hogy a deákok a pihlosophicus cursus alatt a német nyelvet ollyan perfectiora 30 A levélben Kerekes minden bizonnyal Péczelyre Józsefre gondolt, aki vele egy idõben folytatta külföldi tanulmányait. Péczely a kollégium vezetõségétõl külön megbízatást kapott Pestalozzi tanításainak tanulmányozására. 31 Kerekes Ferenc: Tanügyi írásai. Egy új Tudományos Systemának fundamentoma Autogr. és egybemásolt kéziratok. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Debrecen

17 vigyék, hogy a német könyveket olvashassák, és azoknak már ezen cursus alatt is hasznokat vehessék. Ami pedig a nyelveket tudományos tekintetben illeti, tudományos nyelvnek a német nyelv a régi tudós nyelveknél sokkal elébb való, mert a tudományok már ma véghetetlenül elébb mentek és más lábon állnak, mint állottak vagy állhattak hajdan a rómaiaknál vagy görögöknél. Sok tudományoknak, melyek ma már óriási nagyságúak, még akkor alig volt embryójok, vagy némelyiknek az sem volt. Az új tudós nemzeteknél is, a deák nyelv már nagyrészt megszûnt a könyvírók nyelve lenni és azóta is a tudományok sokat tökéletesedtek, és ezeket deák nyelven olvasni nem lehet, annyival kevésbé görög nyelven. De lehet németül. Sõt nem tsak a régi nyelveknél elébb való a német nyelv tudományos tekintetben, hanem még az újak közt is legelsõ; mert ez a cosmopolita német más tudós nyelvekbõl is a legjobb könyveket minden szakban mindjárt lefordítja a maga nyelvére, úgy, hogy ha Amerikában kiadtak valamely jó könyvet anglus nyelven, azt kevés idõ, egy-két esztendõ alatt már németül olvasni lehet. Természetesen nem hanyagolná el a klasszikus nyelvek tanítását sem a felsõbb osztályokban. Ugyanígy alapvetõen fontosnak tartja a pedagógia és pszichológia, a matematika és a fizika, a filozófia, a történelem, a latin és a görög irodalom, a vallástan, a jog oktatását, sõt a rajzolásról sem feledkezik meg ben Kerekes tervet készített a kollégiumi felsõoktatás részére: "Felsõbb tudományok új terve a mostani idõk kívánatához alkalmaztatva." Több évfolyamos Seminarium Pedagogicumot javasol a nemzeti iskolák tanítói, Seminárium Philologicumot a deák iskolák jövendõ tanárai részére. Tehát szétválasztaná a tanító és a tanárképzést. A terv ugyan azokon a pedagógia elveken alapul, amelyet húsz évvel ezelõtt már hangoztatott. A módszertani elvei sem változtak meg, hiszen ebben a tervezetben is azt hangsúlyozza, hogy "Nem mechanice kell tanítani, hanem értelemmel. Miközben tudományos munkát végzett s a tudomány átadásának helyes módját, a természettudomány didaktikájának eredményes módszereit kereste, benne élt a Kollégium mindennapi életében. Hosszú évek tanári munkája csak megerõsítette benne Rousseau és Pestalozzi pedagógiai elveinek helyességérõl alkotott nézeteit ben, huszonkét évi pedagógiai mûködés után írta meg - sajnos kéziratban maradt - átfogó, igényes pedagógiai mûvét, melynek címe: "Atyáskodás, erköltsi tekintetben, a tanuló

18 ifjak körül az iskola részérõl." Ebben a munkájában foglalta össze elméleti és gyakorlati pedagógiai nézeteinek alapelveit, fõként az erkölcsi nevelésre vonatkozóan. Könyvének bevezetésében utal arra, hogy javaslatait a kollégiumban folyó nevelõmunka javítása céljából rendszerezte, hiszen számos olyan régi elv még érvényesül, amelyek gátolják a korszerû pedagógia munka kibontakozását. A mû fõ gondolata az, hogy erkölcsi szempontból képes-e az iskola hatni növendékeire? A kollégiumi nevelési rendszer alkalmas-e arra, hogy a megromlott erkölcsû tanulót megjavítsa, a helyes útra terelje? Miért panaszkodnak a tanárok arról, hogy egy-két rossz erkölcsû fiú megront negyven-ötven növendéket, miért nem az egy-két rossz javul meg" a negyven, ötven jó között? Kerekes nézete szerint a kollégiumok tehetetlensége abból ered, hogy azok csak "oktató és nem nevelõ intézetek". Erkölcsöket fejleszteni és formálni pedig csak neveléssel lehet. Kerekes Pestalozzit és követõit állítja példaképül kollégiuma elé: "...nevelõintézete egy magános vállalkozónak, kit a természet is nevelõnek szült és aki három-négy általa szinte az extázisig lelkesített fiatal tanítókkal és nevelõkkel együtt benn az intézetben laktak és a növendékekkel együtt, mintegy családi életet éltek, a többi tanítók csak leckéket adni járván be, olyan intézet továbbá, hol minden a nevelésre, mint fõcélra volt számítva, a tanítás pedig alárendelt szerepet játszott, nem mintha az elhanyagolt volna, mert a tudományokban is többre mentek, mint más hasonló iskolában hanem, mivel a tanítás is mind nevelési elvek szerint nevelési elvek szerint történt és azoktól volt áthatva. A mi iskoláink ellenben mind csak tanító, nem nevelõ intézetek. Itt a tanítók és oktatók nem élnek együtt, családi életet tanítványaikkal, itt nem négy-öt oktatónak van ügye tanítvánnyal, hanem például fõiskoláinkban egynekegynek hetvennel, nyolcvannal, sõt százzal, százhússzal is, kiket azonban minden 24 órában csak 2 órán láthat, s akkor is csak a tanító-székrõl, mint hallgatókat, s annálfogva erkölcsileg mindegyiket fel sem ismerhetvén, erkölcsileg reájuk keveset is hathat. Itt a fõcél a tanítás, a nevelés csak mellékes s erre nézve itt igen kevés történik, s az is nagyobb részént csak tiltakozólag (negatíve). Kerekes tiltakozik az ellen, hogy az iskolai törvényszéket, a kollégiumi ifjúság önkormányzatának és demokratizmusának ezt a szervezetét megsemmisítsék, Ugyanazon kihágásért egyik tanulóifjat egyképp, másikat másként büntessék, mindenikre annak egyéniségéhez képest szabván ki a büntetést, honnan aztán feljebbvitel ne legyen. Rámutat, hogy a szubjektív ítélkezés rendszerint igazságtalansággá fajul. Bûnbeesett tanulók közül az atyáskodás, mint rendszerint igen természetesen történni szokott, a tekintélyesebb és

19 hatályosabb szülék gyermekei mellett, a szigorúság pedig a kevésbé vagy éppen nem is jelentékeny atyák fiai ellen gyakoroltatik: ez amazoknak lábat ád a vétkezésre, ezeket pedig keserûséggel tölti el. Követeli a tanár és tanítvány közötti emberi, szeretetteljes hangot, a személyes kapcsolatok kialakítását. Az egyes esetek feletti ítélkezést nem kívánta egyetlen ember bölcsességére bízni, hanem szilárd elveket, demokratikus törvényeket akart bevezetni. Helytelenítette az iskolai ítélkezés gyakorlatát, amikor egy-egy tanulót, aki elkövetett hibáiért nem is teljesen önmaga felelõs, erkölcsileg megbélyegzik, pályáját, jövendõ életét tönkreteszik. Ha az iskola törvények igen szigorúak és oly büntetést szabnak a vétkezõ tanulóra, mi szerint az nemcsak azon iskolából, melyben a bûnt elkövette, hanem minden más iskolából kitiltatik, elõtte a továbbtanulásra, a maga további kimûvelésre az út elzáródik, iskolai bizonyítványában erkölcsileg megbélyegzik s annál fogva minden hivatalokrai képességtõl egész életére megfosztatik, és így mintegy erkölcsi halálra ítéltetik: úgy nem csuda, ha valamint az angol esküdtszék látván, hogy a vádlott szerfelett szigorú törvények miatt néhány schillinget érõ jószág ellopásáért halálra fogna ítéltetni, inkább ártatlannak nyilvánítja azt, mint ily szörnyû büntetésnek tegye ki. Éppen így az iskolai törvényszék bírái is a törvényszerû erkölcsi halálra kárhoztató tanulóifjakat megszánván, azt õk maguk igyekszenek a törvény szigorúsága alól kibújtatni, atyai indulatot öltözvén fel a bírói szigorúság helyett. Ugyanakkor megmutatja, hogy a túlzott engedékenység, akárcsak a kemény szigorúság, tönkreteszi az iskolát. Az erkölcsi intelmek és dorgálások üres szavak maradnak, ha meg nem hallgatásuk következmények nélkül marad. Mit tegyen a rakoncátlanokkal az iskolai igazgatóság? Csak pirongassa azt és másodszor, harmadszor is pirongassa? Ez lehetetlen. Pirongatni csak azt lehet, aki még el tud pirulni. Az ilyenek ezen már túl vannak. Kerekes szerint, ha a növendék tanítója szavának nem érzi súlyát, a bezárás csak kaland a számára, amelynek élményeivel henceg a többiek elõtt. Ugyanakkor barbár az az iskola, amelyik még mindig a vesszõt használja. A pénzbüntetés nem a tanulót sújtja, hanem a szüleit, a gazdag meg sem érzi, a szegény képtelen megfizetni, így tehát igazságtalansága miatt a pénzbüntetés bevezetése annyi mint felhatalmazni a vétkezésre. Egyetlen javító módszert ismer el hatásosnak. A többire nézve ártalmas tanulót el kell távolítani, ha azt az iskola már megjavítani nem tudja. Ugyanakkor olyan intézményt javasol, amelyet akkoriban Magyarországon még nem ismertek: a javítóintézetet. Ott a fiataloknak,

20 akiket valamely más iskolából eltávolítottak, otthont és javulásra való alkalmat kell adni. Ezt az intézetet lelkes, pályájukat szeretõ, határozott fellépésû pedagógusok vezetnék, az összegyûjtött fiúkat valamilyen szakmára tanítanák és éreztetnék velük, hogy ennek az intézetnek az a feladata, hogy nekik alkalmat nyújtson arra, hogy tisztességes emberként lépjenek ki az életbe. Ha az intézet falai között becsületesen viselkednek, senki meg nem bélyegezheti õket, a társadalom semmiféle megvetést velük szemben nem éreztethet. Nevelési tanácsait hat pontban foglalja össze. Mind a hat gyakorlati tanács a kollégiumi élet tapasztalataiból született. A legalapvetõbb tanácsa az, hogy a növendékeket szoros közösségbe kell fûzni. A hat követelmény a következõ: 1. A legsúlyosabb büntetés a bomlasztó magatartásúak eltávolítása legyen. De, hogy az eltávolítás ne jelentsen egész életükre szóló megbélyegzést, javítóintézetben kell e fiúknak módot adni a javulásra. 2. Fontosnak tartja, hogy a tanuló ifjúságtól a vétkezésre való alkalmasság minél elõbb elvetessék. - Ez azt jelenti, hogy nem kell alkalmat teremteni a vétkezésre. Kerekes szerint ellenõrizni kell a szállásadókat, szigorú rendelkezésekkel kell büntetni a kocsmázást, a diákoknak való hitelezést meg kell tiltani, a felügyelet ki kell terjeszteni. 3. Azt javasolja, hogy a diákoknak csak szigorúan meghatározott összegû, csekély saját pénzük legyen. Ha sok pénz áll rendelkezésükre, az alkalmat ad jellemük megromlására. Hogy aki keresni nem tud, költeni okosan tudjon igen vékony reménység. jegyzi meg. 4. A kollégium jelölje meg, hogy a városban melyek azok a családok, melyek érdemesek arra, hogy diákoknak szállást nyújtsanak, ahol a diák a jó példát látja maga elõtt. 5. Kerekes szerint a szépmûvészetek és a gimnasztika bevezetése, milyenek a rajzolás, a festés, muzsika, éneklés és testgyakorlás az erkölcsök javulását eredményezi. 6. A hatodik és utolsó atyáskodás a tanulóifjúság körül végezetre abban áll, hogy ne csak a vétkezésre való alkalmatosságot igyekezzünk tõlük elhárítani, hanem azon is legyünk, hogy az õ gondolkozásuk módját és elveiket változtassák meg úgy, hogy ha alkalmatosságuk volna a vétkezésre, se vétkezzenek: egyszóval, hogy õket pozitive is neveljük erkölcsileg. Ezt a pozitív nevelést olyan tanár, aki növendéket tanít, nem képes megvalósítani. Kerekes ezért azt javasolja, hogy minden tanár vegyen maga mellé az ifjúság soraiból négy-öt segédet, akikre rábíz tizenkét növendéket. A kiválasztottak, a legérettebb és jellemesebb növendékek, ismerjék jól a rábízottak egész életét és legyenek mindenben a tanár segítségére. A tanár tapasztalásait a segédfelügyelõk tapasztalásával egybevetvén hathasson kire-kire, amiképp szükséges, dicséréssel vagy nógatással, dorgálással vagy fenyegetéssel. Kerekes az

NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849

NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849 NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849 Fehér Katalin Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777 1849 MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET BUDAPEST, 2009 Magyar Tudománytörténeti Szemle

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely Kolumbán Vilmos József Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely T eleki József apja eredetileg a kolozsvári kollégiumban akarta taníttatni az addig Bod Péter felügyelete alatt tanuló fiát,

Részletesebben

20 2012 ZALAEGERSZEG

20 2012 ZALAEGERSZEG 20 2012 ZALAEGERSZEG 20 2012 ZALAEGERSZEG Közlemények Zala megye múzeumaiból Mitteilungen der Museen des Komitates Zala Publications of the museums of Zala County Sorozatszerkesztő: KAJÁN IMRE Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK 2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK Nem csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok mûveltségét, és nem ritkán bõ hasznot szerez számukra azoknak az eseményeknek az ismerete, melyek nap-mint nap történnek a földkerekség

Részletesebben

Deé Nagy Anikó A könyvtáralapító Teleki Sámuel

Deé Nagy Anikó A könyvtáralapító Teleki Sámuel Deé Nagy Anikó A könyvtáralapító Teleki Sámuel Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvár, 1997 Megjelent a magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Gróf Mikó Imre Alapítvány támogatásával

Részletesebben

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926)

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) 2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990 A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) Cigány nyelvek, nyelvkönyvek Vita a matematikaoktatásról Tankönyv- és

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

HATVANI ISTVÁN (1718 1786)

HATVANI ISTVÁN (1718 1786) HATVANI ISTVÁN (1718 1786) a XVIII. századi magyar mûvelõdéstörténet nagy alakja, a debreceni Kollégium híres polihisztor tanára Tartalom Hatvani élete Debrecenbe érkeztéig A debreceni Kollégium a 18.

Részletesebben

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről 1 2 MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről Szerkesztők CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN HEGEDÜS BÉLA Budapest rec.iti 2011 3 A Magyar Arión Tudományos

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc Ujfalussy József Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc tanulmánykötete Huszonhét tanulmányt tartalmaz Bónis Ferenc gyûjteményes kötete, amely eddigi életmûvének minden tekintetében jelentõs, korábbi közlésekbõl

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN BURJÁN MONIKA TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN Toldy Ferencről ezúttal nem mint irodalomtörténet-írásunk atyjáról, nem is mint kritikusról vagy jeles tudományos-irodalmi

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 1 Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 2 Műhely 15. szám A szerző köszönetét fejezi ki Dobri Máriának, a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosának a francia

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM H ú s v é t m i s z t é r i u m a. Hamvazó szerdától pünkösdig tart az az eseménysor,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 33 AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Beregszászi Pál munkássága I. DUNKA SÁNDOR A Debreceni Rajzocska Hazánk ipara több

Részletesebben

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN,

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS (1802-1860)

BOLYAI JÁNOS (1802-1860) TUDOMÁNY - EGYETEM BOLYAI JÁNOS (1802-1860) Zsigmond Attila alkotása a korabeli dokumentumok és leírások alapján Weszely Tibor Bolyai Janos Az első 200 év Vince Kiadó A TUDOMÁNY - EGYETEM sorozat fő szerkesztője

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Egy angol népoktatási módszer, és sajtóvisszhangja a reformkori Magyarországon. Magyar Könyvszemle 2002. 3. sz. 295-301.

FEHÉR KATALIN. Egy angol népoktatási módszer, és sajtóvisszhangja a reformkori Magyarországon. Magyar Könyvszemle 2002. 3. sz. 295-301. FEHÉR KATALIN Egy angol népoktatási módszer, és sajtóvisszhangja a reformkori Magyarországon Magyar Könyvszemle 2002. 3. sz. 295-301. A kölcsönös tanítás módszere, közismertebb nevén Bell-Lancaster, vagy

Részletesebben

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag Molnár Ildikó: Eötvös József a kultúrpolitikus és az irodalmár A nevelés megjelenése a Nővérek című regényében Bevezető Eötvös József a reformkor, az abszolutizmus és a kiegyezés korának egyik kiemelkedő

Részletesebben

Gyermekirodalmunk erdélyi bölcsőjénél

Gyermekirodalmunk erdélyi bölcsőjénél Fehér Katalin Fehér Katalin Ki nem lehet mondani, mi nagy iparkodással fáradoztak a külső nemzetek, hogy a gyermekeket is az olvasásra tsábítsák. Hát mi hogy igyekeztünk gyermekeinknek szíveket megfogni?

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben