1. Date despre program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Date despre program"

Átírás

1 GENETIKA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M1 ŞTIINŢE MORFOLOGICE 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii MEDICINĂ DENTARĂ 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei BIOLOGIE GENETICĂ 2.2 Titularul activităților de curs Conf. Dr. Csép Katalin 2.3 Titularul activităților de lp Şef lucrări Dr. Bănescu Claudia, Asist Univ. Drd. Todoran Butila Anamaria 2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt 3 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 6 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 1 Examinări 2 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului

2 6. Competențe specifice acumulate A genetika alapjainak megismerése (gén, genom, kromoszóma, génexpresszió, variabilitás-rekombináció, mutációk), a betegségek genetikai komponensének megértése céljából. Competențe profesionale A genetikai betegség felismerése és helyes diagnózisa. Genetikai vizsgálatok javallatainak ismerete, az eredmények értelmezése. Genetikai analízisek ismerete (citogenetika, molekuláris citogenetika, molekuláris genetika). A genetikai kivizsgálás, ankét és családfa készítés menetének elsajátítása. Átöröklési kockázat kiszámítása. Genetikai tanácsadás Kezelési és megelőzési terv kidolgozása (prenatális, újszülöttkori, populációs és családi szűrés), az optimális kezelés megválasztása. Kutatás kezdeményezése és kivitelezése genetika témakörben A genetikai információ közlésének elsajátítása Competențe transversale Az orvosi genetikai teendők felelős végrehajtásának megtanulása A folyamatos képzés szükségességenek megértése a molekuláris biológia és orvosi genetika gyors fejlődése miatt Tudományos dolgozat készítésének elsajátítása 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei A humán és orvosi genetika alapjainak az elsajátítássa A genetikai tényezők szerepének a megismerése a tulajdonságok és betegségek kialakításában. 7.2 Obiectivele specifice Az öröklődési mechanizmusok megismerése a betegségek kialakításában betöltött szerepük megértése céljából. A genetikai betegségben szenvedők ellátása, a diagnózistól a kezelésig és megelőzésig. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I A genetika. Öröklődés és variabilitás. Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra Genetikai betegségek az orvosi gyakorlatban. Szóbeli előadás, multimédia bemutató A genetika története A DNS primer, szekunder és tercier szerkezete. Kromatin és kromoszóma. Mitokondriális Szóbeli előadás, multimédia bemutató DNS. 1 óra 1 óra A DNS kémiai és fizikai tulajdonságai. A Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra

3 replikáció A humán genom. Önző DNS. Repetitív szekvenciák. Transzpozonok, retrotranszpozonok. A gén: meghatározás, szerkezet, osztályozás, tulajdonságok, géncsaládok. A génexpresszió I. A genetikai kód. Transzkripció A génexpresszió II. A mrns feldolgozása. Transzláció. Szóbeli előadás, multimédia bemutató Szóbeli előadás, multimédia bemutató Szóbeli előadás, multimédia bemutató Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra Genetikai variabilitás. Rekombináció. Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra DNS léziók. Reparációs mechanizmusok. Mutációk Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra Monogénes öröklődés Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra Non-mendeli öröklődés Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra A diszmorfológia és teratogenézis alapjai Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra Fogrendellenességek és szájüregi elváltozások genetikája Szóbeli előadás, multimédia bemutató Semestrul II 1 óra Bibliografie: 1.Covic M, Ştefănescu D, Sandovici I. Genetică Medicală. Ed. II, Polirom, Iaşi Pascanu I. Elemente de Genetica Umana. University Press, Târgu Mureş Csép K. Genetika orvosoknak. A nukleotidtól a kóros jelleg megjelenéséig. University Press, Tg. Mureş Ellard M, Turnpenny T. Emerys Elements of Medical Genetics. Churchill Livingstone Firth H, Hurst JA. Oxford Desk Reference Clinical Genetics. Oxford Desk Reference Friedman JM, Dill F, Hayden MR, McGillivray BC. Genetics. Williams & Wilkins Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ, White RL. Medical Genetics. Mosby Inc. 2005

4 8.Sack GH. Medical Genetics, Garland Science Strachan T, Read A. Human Molecular Genetics, McGraw-Hill, Connor JM, Ferguson-Smith MA. Essential Medical Genetics. Blackwell Scientific Publications Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii 1. A metafázisos kromoszóma szerkezete és típusai 2. A genetikai állomány a sejtciklusban. Interfázis. Mitózis és meiózis. Megtermékenyítés. A genetikai állomány megoszlásának hibái a sejtosztódás és megtermékenyítés során 3. A humán kariotípus. A kariotipizálás módszere Metode de predare Observații Semestrul I Szóbeli előadás, Power Point bemutató, egyéni 1 óra mikroszkópos vizsgálat Szóbeli előadás, rajzos demonstráció, Power Point bemutató, egyéni mikroszkópos vizsgálat 1 óra Szóbeli előadás, rajzos demonstráció, video bemutató, egyéni kariotipizálás 1 óra 4. A kariotpizálás javallatai. A mutációk Szóbeli előadás, video bemutató 1 óra 5. A kromoszómák számbeli mutációi és az ezek által okozott gyakoribb betegségek 6. A kromoszómák szerkezeti anomáliái és az ezek által okozott gyakoribb betegségek Szóbeli előadás, Power Point bemutató, egyéni kariotipizálás Szóbeli előadás, Power Point bemutató 1 óra 1 óra 7. Az ismeretek ellenőrzése Elenőrző dolgozat 1 óra 8. Orvosi családfa készítése. Genetikai Szóbeli előadás és gyakorlatok tanácsadás Szóbeli előadás és genetikai feladatok megoldása a betegség előfordulási 9. Monogénes öröklődés I (AD, AR) kockázatának kiszámításával és a genetikai tanácsadás vázolásával Szóbeli előadás és genetikai feladatok megoldása a betegség előfordulási 10. Monogénes öröklődés II (X-HD, X-HR, Y) kockázatának kiszámításával és a genetikai tanácsadás vázolásával 11. Monogénes öröklődésű fiziológiás jellegek Szóbeli előadás és gyakorlatok (Vércsoportok) Szóbeli előadás, Power Point bemutató, video 12. A molekuláris genetikai analízis elvei és demonstráció, molekuláris genetikai módszerei I (FISH, PCR) eredmények értelmezése 13. A molekuláris genetikai analízis elvei és módszerei II (Southern blotting, ASO, RFLP, szekvenálás) 14. Ismétlés. Pótlás Szóbeli előadás, Power Point bemutató, video demonstráció, molekuláris genetikai eredmények értelmezése Magyarázatok. Feladat megoldás. Egyéni vizsgálatok Semestrul II 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra

5 Bibliografie: Csép K, Bănescu C, Todoran Butilă A. genetică medicală axată pe sfera oro-maxilo-facială. Îndrumător pentru studenţiide medicină dentară, University Press, Târgu Mureş Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A genetikai tényező felismerése és ellátása a humán patológiában az egészségi állapot javítása céljából, egyéni és populációs szinten 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei Írásbeli vizsga (Teszt) 70% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei Írásbeli vizsga 30% 10.6 Standard minim de performanță A humán es orvosi genetika alapjainak ismerete, átmenő jegy elméletből illetve gyakorlatból FIȘA DISCIPLINEI MIKROBIOLÓGIA VíRUSTAN PARAZITOLÓGIA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii FOGORVOSI

6 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei MIKROBIOLÓGIA VíRUSTAN PARAZITOLÓGIA 2.2 Titularul activităților de curs DR. LŐRINCZI LILLA KATALIN EGYETEMI ELŐADÓTANÁR DR TOMA FELICIA, DR. LŐRINCZI LILLA KATALIN, DR. 2.3 Titularul activităților de lp MAN ADRIAN, DR. TUDOR BIANCA, DR. MARE ANCA DELIA 2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare vizsga 2.7 Regimul disciplinei kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs 3.6 laborator (lp) Distribuția fondului de timp/săpt 3-4 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1-1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1/2-1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1/2-1 Tutorial 1/2-1/2 Examinări 1/2-1/2 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate 1. a fertőzések etiológiájának ismerete Competențe profesionale 2. MIKROBILOÓGIAI vizsgálatok ismerete 3. a MIKROBIOLÓGIAI vizsgálatok eredményeinek értékelése és megértése Competențe transversale csapatmunkára való alkalmasság

7 szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség klinikai problémák megoldása és helyes terápiás lépések alkalmazása 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice A MIKROORGANIZMUSOK szerkezetének, működésének ismerete, patogenitás és virulencia fogalmának megértése, betegsége kialakulási mechanizmusa, fertőzések megelőzésének lehetőségei a baktériumok szerkezetének, mőködésének és genetikájának ismerete a bakteriális fertőzések kialakulásának mechanizmusa a kórokozókkal szembeni immunitás ismerete diagnosztikai eljárások ismerete, alkalmazásuk az antibiotikumok hatásmechanizmusának tisztázása, rezisztenciamechanizmusok ismerete járványtani fogalmak tisztázása fontosabb bakteriális fertőzések ismerete a szervezet normál baktériumflórájának megismerése, szerepének tisztázása rezisztenica kialakulását elősegítő tényezők ismerete, a rezisztenica terjedésének lehetőségei, nosocomiális fertőzések, immundeficiens egyének fertőzései. A MIKROORGANIZMUSOK SZÁJÜREGI VONATKOZÁSAI DENTÁL PLAKK CARIES KIALAKULÁSA, MIKROBAFLÓRÁJA PARODONTOPÁTHIÁK KIALAKULÁSA, MIKROBAFLÓRÁJA FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOK SORÁN KIALAKULÓ FERTŐZÉSEK 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I A mikrobiológia története. A mikrobiológia tárgya. A vírusok általános tulajdonságai, szerkezet, kémiai összetétel. A vírusok replikációja. Vírusgenetika. Szubvirális ágensek. Bakteriofág. A fertőzés folyamata. Vírus és gazdasejt közötti kölcsönhatások. Vírusfertőzések pathogenesise. Immunitás. Interferencia, interferon. Vírusbetegségek kezelése, megelőzése Vírusok osztályozása. DNS vírusok: Adenoviridae, Herpesviridae, Parvoviridae, Papovaviridae, Poxviridae, Hepadnaviridae RNS vírusok: Arenaviridae, Bunyaviridae, Caliciviridae, Coronaviridae, Filoviridae, Flaviviridae, Orthomyxoviridae, BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT

8 Paramyxoviridae. Picornaviridae, Reoviridae, Retroviridae, Rhabdoviridae, Togaviridae Hepatitisvírusok Humán immunodeficiencia vírus. Onkogén vírusok szájüregi vírusfertőzések Paraziták osztályozása. Protozoológia Laposférgek: Trematodák, Cestodák. Hengeresférgek: Nematodák. Entomológia. Immmundeficiens egyéneket érintő parazitás fertőzések Trópusi parazitózisok BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT Semestrul II A baktériumok alaktana és szerkezete. A baktériumok vegyi összetétele. A baktériumok anyagcseréje. A baktériumok növekedése és BEMUTATÁS, PPT szaporodása. Fizikai, vegyi és biológiai tényezők hatása a baktériumokra. A baktériumok genetikája. A bakteriális fertőzések patogenézise. Baktériumok virulenciája. A fertőzés folyamata. A szervezet védekezése a BEMUTATÁS, PPT kórokozókkal szemben. A fertőző betegségek megelőzése. A baktériumok osztályozása és elnevezése. Gram-pozitív coccusok (Staphylococcus genus, Streptococcus genus, Enterococcus genus). BEMUTATÁS, PPT Gram-negatív coccusok (Neisseria meningitidis şi Neisseria gonorrhoeae). Gram-pozitiv aerob bacillusok: Corynebacterium genus. Bacillus genus. Gramnegativ aerob-fakultativ anaerob bacillusok: BEMUTATÁS, PPT Enterobaktériumok: Escherichia, Shigella, Salmonella, Yersinia, Klebsiella, Proteus. Gram-negativ hajlott bacillusok: Vibrio. Campylobacter. Helicobacter. Nem fermentativ Gram-negativ aerob bacillusok: Pseudomonas aeruginosa. Gram-negativ igényes BEMUTATÁS, PPT coccobacillusok: Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Legionella. Brucella. Francisella tularensis. Anaerob baktériumok: Gram-pozitivi spórás bacillusok: Clostridium tetani. Clostridium botulinum. Gázgangréna clostridiumok. Grampozitiv nem spórás bacillusok: Actinomycetes, BEMUTATÁS, PPT Eubacterium, Propionibacterium. Gramnegativ anaerob bacillusok: Bacteroides,

9 Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Leptotrichia. Gram-pozitiv anaerob coccusok: Peptococcus, Peptostreptococcus. Gramnegativ anaerob coccusok: Veillonella. Gram festéssel nem osztályozható baktériumok: Spirocheták (Treponema pallidum, Borrelia spp., Leptospira spp.). Savés alkoholálló pálcák (Mycobacterium tuberculosis). Sejtfal nélküli baktériumok (Ureaplasma spp., Mycoplasma spp.) Intracelluláris baktériumok (Chlamydia spp, Chlamydophila spp.) A szervezet normál flórája A szájüreg normál flórája. A dentál plakkot alkotó biofilm jellegzetességei. Parodontopáthiák mikroflórája. A caries mikrobiológiája. Dentoalveoláris fertőzések Szájüregi fertőzések BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT Fogászati rendelőkben alkalmazott eljárások a BEMUTATÁS, PPT fertőzés terjedésének megakadályozására. Bibliografie: 1. Lőrinczi Lilla, Székely Edit: Orvosi Mikrobiológia Általános bakteriológia, UMF Tg.Mureş, Lőrinczi Lilla, Székely Edit: Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia, UMF Tg.Mureş, Lőrinczi Lilla: A bakteriológiai laboratóriumi diagnosztika alapelvei. University Press, Tg-Mureş, Ádám, É., Pusztai, R., Taródi, B.: Mikrobiológia gyógyszerész és fogorvostan hallgatóknak. Semmelweis Kiadó, Brooks G.F., Butel, J. S., Morse, S.A.: Jawetz, Melnick, Adelberg s Medical Microbiology, 23 rd edition Koneman: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, Lippincott, Murray, P.R., Rosenthal, K.S., Kobayashi, G.S., Pfaller, M.A.: Medical Microbiology, Fourth Edition. Mosby Samaranayake, L: Essential Microbiology for Dentistry. Churchill Livingstone, Elsevier, Marsh, P.D., Martin, M.V.: Oral Microbiology Fifth edition.churchill Livingstone, Elsevier, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Munkavédelmi szabályok. Fertőtlenítés, sterilizálás. Mintavétel. Vírustani laboratóriumi diagnózis menete. Vírusok alaktana, tenyésztése. Metode de predare Semestrul I BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG Labordiagnosztikai eljárások: mikroszkópos BEMUTATÁS, GYAKORLATI vizsgálat, klasszikus immunológiai módszerek, TEVÉKENYSÉG Observații

10 moder immunológiai módszerek, nukleinsav kimutatási eljárások Szájüregi vírusfertőzések laboratóriumi kórjelzése a. Herpeses gingivostomatitis HSV I, II, VZV, EBV, CMV, b. Herpangina, Coxsackie, Szájüregi elváltozások Morbillivirus fertőzésben. Papillomavírus fertőzések laboratóriumi kórjelzése Laboratóriumi kórjelzés enterovirózisokban (rotavírus, Poliovírus és ECHOvírus), légúti (influenzavírus, parainfluenzavírus, RSV, adenovírus) fertőzésekben Vírushepatitisek laboratóriumi kórjelzése HIV fertőzés laboratóriumi kórjelzése Parazitás fertőzések laboratóriumi diagnózisa Protozoa: Entamoeba coli, Entamoeba hystolitica. Trichomonas buccalis, Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Toxoplasma gondii. Helminthes Nematodák: Ascaris, Enterobius, Toxocara, Ankylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Trichinella spiralis Helminthes Cestodák: Diphyllobothrium latum, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Taenia saginata, Taenia solium Atropoda, Entomológia ismétés, hiányzások pótlása Munkavédelmi szabályok. Laboratóriumi kórjelzés bakteriális fertőzésekben Baktériumok alaktanának tanulmányozása. Natív készítmény, kenet, festések: Gram. Ziehl-Neelsen. Neisser. Mikroorganizmusok tenyésztése. Táptalajok, leoltási módszerek. Tenyésztési tulajdonságok. Azonosítás biokémiai tulajdonságok alapján. Antigénszerkezet alapján történő azonosítás. Nukleinsav kimutatási módszerek. Baktériumok tipizálása. 6. Patogenitás vizsgálata. Antibiotikumokkal szembeni érzékenység meghatározása antibiogram. Laboratóriumi kórjelzés Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Neisseria okozta BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG Semestrul II BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG

11 fertőzésekben Laboratóriumi kórjelzés Escherichia, Klebsiella, Proteus, Shigella, Salmonella, BEMUTATÁS, GYAKORLATI Yersinia, Vibrio, Helicobacter, Campylobacter TEVÉKENYSÉG fertőzések esetén Laboratórium diagnózis Haemophilus, Pseudomonas fertőzésekben, diftéria esetén. BEMUTATÁS, GYAKORLATI Szifilisz laboratóriumi kórjelzése. Tuberculosis TEVÉKENYSÉG laboratóriumi kórjelzése Gyakorlati ismeretek ellenőrzése. Speciális mintavételi szabályok szájüregi fertőzések esetén. Endogén anaerob baktériumok által létrehozott fertőzések laboratóriumi kórjelzése. A szájüreg normál baktériumflórája. Laktobacillusok számának meghatározása Fogászati anyagok antibakteriális hatásának vizsgálata. Parodontopáthiák mikroflórája. Caries mikrobiológiája. Ismétlés, hiányzások pótlása. gyakorlati ismeretek ellenőrzése. Bibliografie: BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei TESZT - TESZT 75% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei TESZT - SZÓBELI 25% 10.6 Standard minim de performanță 5 (ÖTÖS) GYAKORLATI ÉS ELMÉLETI ANYAGBÓL EGYARÁNT

12 KÓRBONCTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOS KAR 1.3 Departamentul MORFOLÓGIAI TUDOMÁNYOK M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 1.5 Ciclul de studii LICENTIÁTUS 1.6 Programul de studii FOGORVOSKÉPZÉS PROGRAM 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei KÓRBONCTAN TANSZÉK 2.2 Titularul activităților de curs Dr. Horváth Emőke, egyetemi adjunktus 2.3 Titularul activităților de lp Dr. Stolnicu Simona, egyetemi tanár, Dr. Turcu Mihai, Dr.Gurzu Simona, Dr. Chira Liliana, Dr. Mezei Tibor 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul II I.-II. VIZSGA studii Semestrul evaluare disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs 3.6 laborator (lp) Distribuția fondului de timp/săpt 6 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 1 Examinări 3 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 6 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum vetítettképes anyag aktualizálása 4.2 de competențe magyar orvosi nyelv ismerete, friss adatokon alapuló modern felfogások tükröződése 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului

13 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale Competențe transversale Szakmai elvárások: általános és részletes patológia alapismereteinek elsajátítása Szabadszemmel látható és mikroszkóppal felfedezhető szervi-, ill. szöveti elváltozások felismerése 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Patológiai alapsimeretek elsajátítása és a kóros folyamatok megjelenésének felismerése szervrendszerek szerint Kórfolyamatokat kisérő makro- (szabad szemmel felismerhető-) és mikro- (optikai mikroszkóppal észrevehető) elváltozások értelmezése, kialakulásuk magyarázata 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Vérkeringés zavarai Vérkeringés zavarai Vérkeringés zavarai Vérkeringés zavarai Anyagcserezavarok Anyagcserezavarok és sejtnövekedési ésdifferenciálódási zavarok Gyulladások Gyulladások Gyulladások Gyulladások Daganatok Daganatok Daganatok Veleszületett fejlődési rendellenességek Szív-, érrendszer betegségei Szív-, érrendszer betegségei Légzőszervek betegségei Légzőszervek betegségei A szájureg patológiája A szájureg patológiája A szájureg patológiája Vetítettképes előadások Semestrul II Vetítettképes előadások

14 A szájureg patológiája A szájureg patológiája Emésztő rendszer betegései Máj-, epeutak- és a hasnyálmirigy patológiája Vese- és húgyutak patológiája Női nemiszervek betegségei, Terhesség- és az emlők patológiája Férfi ivarszervek betegségei Bibliografie: Ajánlott szakirodalom: Jung J., Egyed-Zs. Imre: Általános pathologia, Mentor Kiadó, 1998 Jung J., Egyed-Zs. Imre: Részletes patológia, Studium Kiadó, 2007 Robbins: A patológia alapjai, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2009 Suba Zsuzsanna: A szajureg klinikai patológia, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1999 Underwood JCE, Cross SS: General and systematic pathology, Ed. Curchill Livingstone, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Keringési zavarok mikro-és makroszkópiája Keringési zavarok mikro-és makroszkópiája Anyagcsere zavarok mikro-és makroszkópiája Anyagcsere zavarok mikro-és makroszkópiája Gyulladások mikro-és makroszkópiája Gyulladások mikro-és makroszkópiája Gyulladások mikro-és makroszkópiája Gyulladások mikro-és makroszkópiája Daganatok mikro-és makroszkópiája Daganatok mikro-és makroszkópiája Daganatok mikro-és makroszkópiája Daganatok mikro-és makroszkópiája Fejlődési rendellenességek- múzeumi készítmények Fejlődési rendellenességek- múzeumi készítmények Szív- és érrendszeri betegségek Szív- és érrendszeri betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Metode de predare Semestrul I Mikro- és makroszkópos készítmények megbeszélése Semestrul II Observații

15 Emésztő rendszer betegései, A szajureg betegségei Emésztő rendszer betegései, A szajureg betegségei Emésztő rendszer betegései, A szajureg betegségei Emésztő rendszer betegései, A szajureg betegségei Húgy-, ivarszervek betegései Húgy-, ivarszervek betegései Terhesség-, emlő patológiája Ideg-, vérképző-, endokrin rendszer betegségei Összefoglaló gyakorlat Összefoglaló gyakorlat Bibliografie: Szende Bela, Suba Zsuzsanna: Bevezetés a hisztopatológiaba, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Az orvostanhallgató morfopatológiai (makro- és mikroszkópos) ismeretek hiányában nem tekinthető felkészültnek a klinikai ismeretek elsajátítására. A disciplina bonctechnikai, etikai alapismereteket nyújt és hozzájárul a szakmai titoktartás jelentőségének megértéséhez. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.4 Curs kóros jelenségek ismerete szabad szemmel látható, ill LP mikroszkópos elváltozások felismerése 10.6 Standard minim de performanță 5 (ötös jegy) I. félév végén parcialis teszt vizsga II. félév végén szóbeli vizsga 10.3 Pondere din nota finală 80% Gyakorlati vizsga II.félév végén 20%

16 KÓRÉLETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii Egészségügy 1.5 Ciclul de studii Alapképzés/mesteri 1.6 Programul de studii Fogorvosi 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Kórélettan 2.2 Titularul activităților de curs dr. Fárr Ana-Maria, egyetemi adjunktus 2.3 Titularul activităților de lp dr.sátán Edit - egyetemi tanársegés 2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I, II 2.6 Tipul de evaluare Vizsga 2.7 Regimul disciplinei Kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 2 Examinări 2 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale A betegség azonosítása, a helyes kórisme megállapítása. Kórélettani

17 Competențe transversale ismeretek elsajátítása, melyek segíthetnek a kóros működések megértésében, a modern diagnosztikai eszközök kiválasztásában, alkalmazásában, a megfelelő terápiás lehetőségek célzott kiválasztásában is. A tünetek és paraklinikai eltérések helyes értékelése, a megfelelő diagnózis, a megfelelő kezelés érekében. Azonosítani a célokat, a rendelkezésre álló forrásokat, a megfelelő kivitelezés érdekében. Meghatározni a felelősségi köröket, egy multidiszciplináris csapatot kialakítani, a beteg gyógyítása érdekében. Hatékonyan felhasználni az információforrásokat, a kommunikációs lehetőségeket (internetes portálok, speciális szoftverek, adatbázisok, online tanfolyamok stb.) magyar, román, valamint nemzetközi nyelveken. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Betegségek kialakulási mechanizmusának a megismerése, melyekkel a fogorvos a tevékenysége során találkozik. Általános és részletes kórélettani ismeretek elsajátítása (gyulladás, láz, anaemiák, cardiovascularis rendszer, légzés, emésztés, anyagcsere, kiválasztás kórélettana). 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. Bevezetés a kórélettan alapfogalmaiba. Egészség-betegség. Betegség etiológiai tényezői. 2. A szervezet védekező mechanizmusai. A gyulladás kórélettana. A fertőzés kórélettana. 3. A hőháztartás zavarai. Láz, hyperthermia, hypothermia. Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia 4. A fájdalom általános kórélettana. Szóbeli előadás+multimédia 5. Anaemiák. Etiopathogenesis, szövődmények, kezelési alapelvek. 6. A szénhidrát-anyagcsere zavarai. Diabetes mellitus. Hypoglykaemia. Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia 7. A gasztrointesztinális rendszer kórélettana. Szóbeli előadás+multimédia 8. A májműködés zavarai, a hasnyálmirigy kórélettana. 9. A táplálékfelvétel zavarai - éhezés, kóros soványodás, elhízás. 10. Atherosclerosis. Az atherosclerosis cardiovascularis, cerebrovascularis és perifériás szövődményei. 11. Az artériás vérnyomás rendellenességei. Hypertonia betegség. Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia 12. A keringési sokk kórélettana. Szóbeli előadás+multimédia

18 13. A légzés kórélettana. Obstruktív és restriktív légzészavar. Légzési elégtelenség. 14. A veseműködés kórélettana.glomeruláris zavarok, tubuláris és kevert zavarok. Veseelégtelenség. Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia Semestrul II Bibliografie: 1. Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States, Carol Mattson Porth, second edition, Lippincott William Wilkins, Paulev Poul-Erik, Textbook in Medical Physiology and Pathophysiology, Copenhagen Medical Publishers, Szollár Lajos, Kórélettan, Semmelweis Kiadó, Budapest, Springhouse, Professional guide to pathophysiology 2ed, Ed. Lippincott Williams and Wilkins, Colev Luca V., Bădescu M., Mocanu V., Ciocoiu M.: Fiziopatologie, Editura Gr.T. Popa, Iași, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Metode de predare Stagii Semestrul I 1. A paraklinikai vizsgálatok fontossága. Téma ismertetése. Esetbemutatás. Munkavédelem. 2. A gyulladás vizsgálata. A fertőzés Téma ismertetése. Esetbemutatás. vizsgálata. 3. A fehérvérsejt-rendszer vizsgálata. Téma ismertetése. Esetbemutatás. Granulocyta rendszer. Lymphocyta rendszer. 4. Az anaemia vizsgálata. Hemoglobin, hematocrit, vörösvérsejt-, és retikulocita szám vizsgálata. A vörösvérsejtek osmoticus Téma ismertetése. Esetbemutatás. resistentiajanak vizsgálata. Anaemiák osztályozása (vashiányos, megaloblasztos, Observații

19 vérzéses, haemolyticus). 5. A szénhidrát-anyagcsere zavarainak laboratóriumi vizsgálata. Hiperglycaemia. Hipoglycaemia. Téma ismertetése. Esetbemutatás. 6. A pulzus vizsgálata. Téma ismertetése. Esetbemutatás. 7. A vérnyomás vizsgálata. Hipertónia. Alacsony vérnyomás. Érreaktivitási próbák. Téma ismertetése. Esetbemutatás. Semestrul II Bibliografie: 1. Gáti Tibor et al.,kórélettani vademecum, Semmelweis Kiadó, Budapest, Paulev Poul-Erik, Textbook in Medical Physiology and Pathophysiology, Copenhagen Medical Publishers, Silbernagl S., Lang F.,Color Atlas of Pathophysiology, Thieme, Springhouse, Professional guide to pathophysiology 2ed, Ed. Lippincott Williams and Wilkins, General Practice Notebook Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

20 A kórélettani mechanizmusok ismerete fontos a betegség megértéséhez, lehetővé teszi a kórisme felállítását, a megelőzési és a kezelési lehetőségek kiválasztását. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei Írásbeli felmérés 75% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei Írásbeli és gyakorlati felmérés. 25% 10.6 Standard minim de performanță Az átmenő jegy ötös, amelynek megszerzéséhez kötelező a diák minden gyakorlaton és az előadásokon való jelenléte. A sikeres vizsgához elengedhetetlen a gyakorlati és elméleti vizsgán való ötös jegy elérése. ORVOSI INFORMATIKA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii FOGORVOSI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei ORVOSI INFORMATIKA 2.2 Titularul activităților de curs szabad 2.3 Titularul activităților de lp As. Oláh Péter, As. Petrișor Marius 2.4 Anul de studii Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 5 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 1 Examinări 1

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină FIȘA DISCIPLINEI Date despre program 1 Instituția de învățământ superior Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 3 Departamentul MD1 4 Domeniul de studii SANATATE 5 Ciclul de studii LICENTA 6 Programul de studii MEDICINĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul)

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul) ENODONŢIE 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior 1.2 Facultatea Medicina dentara 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Sanatate 1.5 Ciclul de studii Licenta 1.6 Programul de

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filozofie 1.3 Departamentul Istorie, linia maghiara 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe KÉMIA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI KAR 1.3 Departamentul M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók

SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók 2010/2011. tanév. I. félév I. 1. A mikrobiológia felosztása, és rövid története 2. A baktériumok mérete, alakja és

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ superior 1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 1.3 Departamentul ISTORIE IN LIMBA MAGHIARA 1.4 Domeniul

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: COMPLETAREA COLECTIILOR DE BIBLIOTECA COD: HLM6412 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Istoria artei

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Istoria artei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III BELGYÓGYÁSZATI TÜNETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

A vizsgálatok árai tartalmazzák a mintavevőt és a szakmai konzultáció lehetőségét. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

A vizsgálatok árai tartalmazzák a mintavevőt és a szakmai konzultáció lehetőségét. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes. Bakteriológiai vizsgálatok (tenyésztés, szerológia) Felső légúti váladék (orr-, torok-, külsőfül-, középfülváladék, nasopharyngealis váladék) aerob kórokozó baktérium és gomba tenyésztése, identifikálás,

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2 Facultatea Științe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 725 18 KLINIKAI LABORATÓRIUMI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 725 18 KLINIKAI LABORATÓRIUMI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 725 18 KLINIKAI LABORATÓRIUMI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinte Economice 1.3 Departamentul Limbi moderne 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 1.3 Departamentul Pedagogie și Didactică Aplicată

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Introducere în istoria antică universală

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Introducere în istoria antică universală FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I. Gennykeltő coccusok

RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I. Gennykeltő coccusok RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I Gennykeltő coccusok Baktériumok csoportosítása Gram pozitív / Gram negatív * Alak szerint: coccus, pálca (hajlott vagy egyenes), coccobacillus, spirocheta Spóraképző / nem spóraképző

Részletesebben

Vázlat Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök jelentősége Jogszabályi háttér Területek A fertőző betegségekről Kóroki tényezők Statisztika Az

Vázlat Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök jelentősége Jogszabályi háttér Területek A fertőző betegségekről Kóroki tényezők Statisztika Az Vázlat Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök jelentősége Jogszabályi háttér Területek A fertőző betegségekről Kóroki tényezők Statisztika Az alkalmasság megítélése Dokumentáció A foglalkozási betegségek

Részletesebben

Anaerob fertőzések Anaerob baktériumok előfordulása: 1. Orális flóra: 2. Gastrointestinalis flóra: 3. Női genitális flóra:

Anaerob fertőzések Anaerob baktériumok előfordulása: 1. Orális flóra: 2. Gastrointestinalis flóra: 3. Női genitális flóra: Anaerob fertőzések Anaerob baktériumok előfordulása: 1. Orális flóra: aerob : anaerob = 1 : 10 Gram-negatívak: Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Veillonella speciesek Gram-pozitívak:

Részletesebben

graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate.

graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate. FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2 Facultatea / Departamentul Istorie 1.3 Catedra Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3 FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium Oradea 1.2 Facultatea Arte 1.3 Departamentul Arte Plastice 1.4 Domeniul de studii Arte plastice

Részletesebben

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Cunoştinţele dobândite la liceu pot fi un suport de cunoştinţe.

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Cunoştinţele dobândite la liceu pot fi un suport de cunoştinţe. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880 bis/13.xii.2011 31 FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1254/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Orvosi Mikrobiológia szigorlati kérdések III. éves ÁOK hallgatók számára. 2014/2015. tanév, II. félév

Orvosi Mikrobiológia szigorlati kérdések III. éves ÁOK hallgatók számára. 2014/2015. tanév, II. félév Orvosi Mikrobiológia szigorlati kérdések III. éves ÁOK hallgatók számára 2014/2015. tanév, II. félév I. Általános mikrobiológia és általános bakteriológia 1) Az orvosi mikrobiológia tárgya, felosztása

Részletesebben

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Dr. Végh Zsolt 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Eüak. 1. számú mellékletében foglalt táblázat A), illetve B) pontjában felsorolt fertőzéseket, fertőző betegségeket,

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

8. osztály. Felhasznált tankönyv: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2009; 2009

8. osztály. Felhasznált tankönyv: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2009; 2009 8. osztály Évi óraszám: 36 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I.Táblázatkezelés 10 óra II. Szövegszerkesztés 8 óra III.Internet, adatgyűjtés 5 óra IV.Algoritmizálás 4 óra V.Adatbázis

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie a liniei Maghiare 1.4 Domeniul de

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Kirendeltsége, Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul de Filozofie în limba maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Alkalmazott Pszichológia Intézet A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Batiz Enikő adjunktus MÚLT A meghirdetett

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

A meghirdetett állás leírása

A meghirdetett állás leírása A meghirdetett állás leírása A 16-as számú tanársegédi állás tantárgyai: Tantárgy Proiect de mediu Környezeti terv, projekt Ingineria mediului Környezetmérnöki szakvizsga, projekt Gospoderia apelor și

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

SPÓRAKÉPZİ BAKTÉRIUMOK ANAEROB BAKTÉRIUMOK. Anderlik P.

SPÓRAKÉPZİ BAKTÉRIUMOK ANAEROB BAKTÉRIUMOK. Anderlik P. SPÓRAKÉPZİ BAKTÉRIUMOK ANAEROB BAKTÉRIUMOK Anderlik P. 2008 1 Gram pozitív, spórak raképzı, pálcák aerob : Bacillus anaerob: Clostridium extotoxin talajspórás 2 1 3 4 2 Bacillus anthracis Tüdıantrax!!!

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET. Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET. Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései évfolyam(ok): IV-V-VI. évf. óraszám: 20 Kreditérték: 1 (8) Koordinátor: Dr. Szabó Béla fıiskolai docens Elıadók:

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar)

I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar) I. Steril táptalajok 1. Bouillon 2. Ferde és magas agar I/1,2 Steril táptalajok: Bouillon, Ferdeagar, Magasagar 3. Lemez agar I/3 Lemez agar táptalaj: (bouillon, 1-3% agar-agar) 4. Dúsító táptalajok (húsos

Részletesebben

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25.

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25. Az informáci ció életútjatja Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet 2009. május 24-25. Mit oktassunk nem informatika szakos hallgatóknak? ( orvos, gyógyszerész, főiskolai: ápoló, gyógytornász,

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus Komplex szakmai vizsga fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A citológia és a genetika társtudománya Citogenetika A kromoszómák eredetét, szerkezetét, genetikai funkcióját,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar:

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire. Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék

A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire. Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék A víz Az élet alapja, tápanyagforrás Az ivóvíz nélkülözhetetlen

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul de

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben