1. Date despre program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Date despre program"

Átírás

1 GENETIKA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M1 ŞTIINŢE MORFOLOGICE 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii MEDICINĂ DENTARĂ 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei BIOLOGIE GENETICĂ 2.2 Titularul activităților de curs Conf. Dr. Csép Katalin 2.3 Titularul activităților de lp Şef lucrări Dr. Bănescu Claudia, Asist Univ. Drd. Todoran Butila Anamaria 2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt 3 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 6 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 1 Examinări 2 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului

2 6. Competențe specifice acumulate A genetika alapjainak megismerése (gén, genom, kromoszóma, génexpresszió, variabilitás-rekombináció, mutációk), a betegségek genetikai komponensének megértése céljából. Competențe profesionale A genetikai betegség felismerése és helyes diagnózisa. Genetikai vizsgálatok javallatainak ismerete, az eredmények értelmezése. Genetikai analízisek ismerete (citogenetika, molekuláris citogenetika, molekuláris genetika). A genetikai kivizsgálás, ankét és családfa készítés menetének elsajátítása. Átöröklési kockázat kiszámítása. Genetikai tanácsadás Kezelési és megelőzési terv kidolgozása (prenatális, újszülöttkori, populációs és családi szűrés), az optimális kezelés megválasztása. Kutatás kezdeményezése és kivitelezése genetika témakörben A genetikai információ közlésének elsajátítása Competențe transversale Az orvosi genetikai teendők felelős végrehajtásának megtanulása A folyamatos képzés szükségességenek megértése a molekuláris biológia és orvosi genetika gyors fejlődése miatt Tudományos dolgozat készítésének elsajátítása 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei A humán és orvosi genetika alapjainak az elsajátítássa A genetikai tényezők szerepének a megismerése a tulajdonságok és betegségek kialakításában. 7.2 Obiectivele specifice Az öröklődési mechanizmusok megismerése a betegségek kialakításában betöltött szerepük megértése céljából. A genetikai betegségben szenvedők ellátása, a diagnózistól a kezelésig és megelőzésig. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I A genetika. Öröklődés és variabilitás. Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra Genetikai betegségek az orvosi gyakorlatban. Szóbeli előadás, multimédia bemutató A genetika története A DNS primer, szekunder és tercier szerkezete. Kromatin és kromoszóma. Mitokondriális Szóbeli előadás, multimédia bemutató DNS. 1 óra 1 óra A DNS kémiai és fizikai tulajdonságai. A Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra

3 replikáció A humán genom. Önző DNS. Repetitív szekvenciák. Transzpozonok, retrotranszpozonok. A gén: meghatározás, szerkezet, osztályozás, tulajdonságok, géncsaládok. A génexpresszió I. A genetikai kód. Transzkripció A génexpresszió II. A mrns feldolgozása. Transzláció. Szóbeli előadás, multimédia bemutató Szóbeli előadás, multimédia bemutató Szóbeli előadás, multimédia bemutató Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra Genetikai variabilitás. Rekombináció. Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra DNS léziók. Reparációs mechanizmusok. Mutációk Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra Monogénes öröklődés Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra Non-mendeli öröklődés Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra A diszmorfológia és teratogenézis alapjai Szóbeli előadás, multimédia bemutató 1 óra Fogrendellenességek és szájüregi elváltozások genetikája Szóbeli előadás, multimédia bemutató Semestrul II 1 óra Bibliografie: 1.Covic M, Ştefănescu D, Sandovici I. Genetică Medicală. Ed. II, Polirom, Iaşi Pascanu I. Elemente de Genetica Umana. University Press, Târgu Mureş Csép K. Genetika orvosoknak. A nukleotidtól a kóros jelleg megjelenéséig. University Press, Tg. Mureş Ellard M, Turnpenny T. Emerys Elements of Medical Genetics. Churchill Livingstone Firth H, Hurst JA. Oxford Desk Reference Clinical Genetics. Oxford Desk Reference Friedman JM, Dill F, Hayden MR, McGillivray BC. Genetics. Williams & Wilkins Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ, White RL. Medical Genetics. Mosby Inc. 2005

4 8.Sack GH. Medical Genetics, Garland Science Strachan T, Read A. Human Molecular Genetics, McGraw-Hill, Connor JM, Ferguson-Smith MA. Essential Medical Genetics. Blackwell Scientific Publications Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii 1. A metafázisos kromoszóma szerkezete és típusai 2. A genetikai állomány a sejtciklusban. Interfázis. Mitózis és meiózis. Megtermékenyítés. A genetikai állomány megoszlásának hibái a sejtosztódás és megtermékenyítés során 3. A humán kariotípus. A kariotipizálás módszere Metode de predare Observații Semestrul I Szóbeli előadás, Power Point bemutató, egyéni 1 óra mikroszkópos vizsgálat Szóbeli előadás, rajzos demonstráció, Power Point bemutató, egyéni mikroszkópos vizsgálat 1 óra Szóbeli előadás, rajzos demonstráció, video bemutató, egyéni kariotipizálás 1 óra 4. A kariotpizálás javallatai. A mutációk Szóbeli előadás, video bemutató 1 óra 5. A kromoszómák számbeli mutációi és az ezek által okozott gyakoribb betegségek 6. A kromoszómák szerkezeti anomáliái és az ezek által okozott gyakoribb betegségek Szóbeli előadás, Power Point bemutató, egyéni kariotipizálás Szóbeli előadás, Power Point bemutató 1 óra 1 óra 7. Az ismeretek ellenőrzése Elenőrző dolgozat 1 óra 8. Orvosi családfa készítése. Genetikai Szóbeli előadás és gyakorlatok tanácsadás Szóbeli előadás és genetikai feladatok megoldása a betegség előfordulási 9. Monogénes öröklődés I (AD, AR) kockázatának kiszámításával és a genetikai tanácsadás vázolásával Szóbeli előadás és genetikai feladatok megoldása a betegség előfordulási 10. Monogénes öröklődés II (X-HD, X-HR, Y) kockázatának kiszámításával és a genetikai tanácsadás vázolásával 11. Monogénes öröklődésű fiziológiás jellegek Szóbeli előadás és gyakorlatok (Vércsoportok) Szóbeli előadás, Power Point bemutató, video 12. A molekuláris genetikai analízis elvei és demonstráció, molekuláris genetikai módszerei I (FISH, PCR) eredmények értelmezése 13. A molekuláris genetikai analízis elvei és módszerei II (Southern blotting, ASO, RFLP, szekvenálás) 14. Ismétlés. Pótlás Szóbeli előadás, Power Point bemutató, video demonstráció, molekuláris genetikai eredmények értelmezése Magyarázatok. Feladat megoldás. Egyéni vizsgálatok Semestrul II 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra

5 Bibliografie: Csép K, Bănescu C, Todoran Butilă A. genetică medicală axată pe sfera oro-maxilo-facială. Îndrumător pentru studenţiide medicină dentară, University Press, Târgu Mureş Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A genetikai tényező felismerése és ellátása a humán patológiában az egészségi állapot javítása céljából, egyéni és populációs szinten 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei Írásbeli vizsga (Teszt) 70% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei Írásbeli vizsga 30% 10.6 Standard minim de performanță A humán es orvosi genetika alapjainak ismerete, átmenő jegy elméletből illetve gyakorlatból FIȘA DISCIPLINEI MIKROBIOLÓGIA VíRUSTAN PARAZITOLÓGIA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii FOGORVOSI

6 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei MIKROBIOLÓGIA VíRUSTAN PARAZITOLÓGIA 2.2 Titularul activităților de curs DR. LŐRINCZI LILLA KATALIN EGYETEMI ELŐADÓTANÁR DR TOMA FELICIA, DR. LŐRINCZI LILLA KATALIN, DR. 2.3 Titularul activităților de lp MAN ADRIAN, DR. TUDOR BIANCA, DR. MARE ANCA DELIA 2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare vizsga 2.7 Regimul disciplinei kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs 3.6 laborator (lp) Distribuția fondului de timp/săpt 3-4 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1-1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1/2-1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1/2-1 Tutorial 1/2-1/2 Examinări 1/2-1/2 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate 1. a fertőzések etiológiájának ismerete Competențe profesionale 2. MIKROBILOÓGIAI vizsgálatok ismerete 3. a MIKROBIOLÓGIAI vizsgálatok eredményeinek értékelése és megértése Competențe transversale csapatmunkára való alkalmasság

7 szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség klinikai problémák megoldása és helyes terápiás lépések alkalmazása 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice A MIKROORGANIZMUSOK szerkezetének, működésének ismerete, patogenitás és virulencia fogalmának megértése, betegsége kialakulási mechanizmusa, fertőzések megelőzésének lehetőségei a baktériumok szerkezetének, mőködésének és genetikájának ismerete a bakteriális fertőzések kialakulásának mechanizmusa a kórokozókkal szembeni immunitás ismerete diagnosztikai eljárások ismerete, alkalmazásuk az antibiotikumok hatásmechanizmusának tisztázása, rezisztenciamechanizmusok ismerete járványtani fogalmak tisztázása fontosabb bakteriális fertőzések ismerete a szervezet normál baktériumflórájának megismerése, szerepének tisztázása rezisztenica kialakulását elősegítő tényezők ismerete, a rezisztenica terjedésének lehetőségei, nosocomiális fertőzések, immundeficiens egyének fertőzései. A MIKROORGANIZMUSOK SZÁJÜREGI VONATKOZÁSAI DENTÁL PLAKK CARIES KIALAKULÁSA, MIKROBAFLÓRÁJA PARODONTOPÁTHIÁK KIALAKULÁSA, MIKROBAFLÓRÁJA FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOK SORÁN KIALAKULÓ FERTŐZÉSEK 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I A mikrobiológia története. A mikrobiológia tárgya. A vírusok általános tulajdonságai, szerkezet, kémiai összetétel. A vírusok replikációja. Vírusgenetika. Szubvirális ágensek. Bakteriofág. A fertőzés folyamata. Vírus és gazdasejt közötti kölcsönhatások. Vírusfertőzések pathogenesise. Immunitás. Interferencia, interferon. Vírusbetegségek kezelése, megelőzése Vírusok osztályozása. DNS vírusok: Adenoviridae, Herpesviridae, Parvoviridae, Papovaviridae, Poxviridae, Hepadnaviridae RNS vírusok: Arenaviridae, Bunyaviridae, Caliciviridae, Coronaviridae, Filoviridae, Flaviviridae, Orthomyxoviridae, BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT

8 Paramyxoviridae. Picornaviridae, Reoviridae, Retroviridae, Rhabdoviridae, Togaviridae Hepatitisvírusok Humán immunodeficiencia vírus. Onkogén vírusok szájüregi vírusfertőzések Paraziták osztályozása. Protozoológia Laposférgek: Trematodák, Cestodák. Hengeresférgek: Nematodák. Entomológia. Immmundeficiens egyéneket érintő parazitás fertőzések Trópusi parazitózisok BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT Semestrul II A baktériumok alaktana és szerkezete. A baktériumok vegyi összetétele. A baktériumok anyagcseréje. A baktériumok növekedése és BEMUTATÁS, PPT szaporodása. Fizikai, vegyi és biológiai tényezők hatása a baktériumokra. A baktériumok genetikája. A bakteriális fertőzések patogenézise. Baktériumok virulenciája. A fertőzés folyamata. A szervezet védekezése a BEMUTATÁS, PPT kórokozókkal szemben. A fertőző betegségek megelőzése. A baktériumok osztályozása és elnevezése. Gram-pozitív coccusok (Staphylococcus genus, Streptococcus genus, Enterococcus genus). BEMUTATÁS, PPT Gram-negatív coccusok (Neisseria meningitidis şi Neisseria gonorrhoeae). Gram-pozitiv aerob bacillusok: Corynebacterium genus. Bacillus genus. Gramnegativ aerob-fakultativ anaerob bacillusok: BEMUTATÁS, PPT Enterobaktériumok: Escherichia, Shigella, Salmonella, Yersinia, Klebsiella, Proteus. Gram-negativ hajlott bacillusok: Vibrio. Campylobacter. Helicobacter. Nem fermentativ Gram-negativ aerob bacillusok: Pseudomonas aeruginosa. Gram-negativ igényes BEMUTATÁS, PPT coccobacillusok: Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Legionella. Brucella. Francisella tularensis. Anaerob baktériumok: Gram-pozitivi spórás bacillusok: Clostridium tetani. Clostridium botulinum. Gázgangréna clostridiumok. Grampozitiv nem spórás bacillusok: Actinomycetes, BEMUTATÁS, PPT Eubacterium, Propionibacterium. Gramnegativ anaerob bacillusok: Bacteroides,

9 Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Leptotrichia. Gram-pozitiv anaerob coccusok: Peptococcus, Peptostreptococcus. Gramnegativ anaerob coccusok: Veillonella. Gram festéssel nem osztályozható baktériumok: Spirocheták (Treponema pallidum, Borrelia spp., Leptospira spp.). Savés alkoholálló pálcák (Mycobacterium tuberculosis). Sejtfal nélküli baktériumok (Ureaplasma spp., Mycoplasma spp.) Intracelluláris baktériumok (Chlamydia spp, Chlamydophila spp.) A szervezet normál flórája A szájüreg normál flórája. A dentál plakkot alkotó biofilm jellegzetességei. Parodontopáthiák mikroflórája. A caries mikrobiológiája. Dentoalveoláris fertőzések Szájüregi fertőzések BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT BEMUTATÁS, PPT Fogászati rendelőkben alkalmazott eljárások a BEMUTATÁS, PPT fertőzés terjedésének megakadályozására. Bibliografie: 1. Lőrinczi Lilla, Székely Edit: Orvosi Mikrobiológia Általános bakteriológia, UMF Tg.Mureş, Lőrinczi Lilla, Székely Edit: Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia, UMF Tg.Mureş, Lőrinczi Lilla: A bakteriológiai laboratóriumi diagnosztika alapelvei. University Press, Tg-Mureş, Ádám, É., Pusztai, R., Taródi, B.: Mikrobiológia gyógyszerész és fogorvostan hallgatóknak. Semmelweis Kiadó, Brooks G.F., Butel, J. S., Morse, S.A.: Jawetz, Melnick, Adelberg s Medical Microbiology, 23 rd edition Koneman: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, Lippincott, Murray, P.R., Rosenthal, K.S., Kobayashi, G.S., Pfaller, M.A.: Medical Microbiology, Fourth Edition. Mosby Samaranayake, L: Essential Microbiology for Dentistry. Churchill Livingstone, Elsevier, Marsh, P.D., Martin, M.V.: Oral Microbiology Fifth edition.churchill Livingstone, Elsevier, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Munkavédelmi szabályok. Fertőtlenítés, sterilizálás. Mintavétel. Vírustani laboratóriumi diagnózis menete. Vírusok alaktana, tenyésztése. Metode de predare Semestrul I BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG Labordiagnosztikai eljárások: mikroszkópos BEMUTATÁS, GYAKORLATI vizsgálat, klasszikus immunológiai módszerek, TEVÉKENYSÉG Observații

10 moder immunológiai módszerek, nukleinsav kimutatási eljárások Szájüregi vírusfertőzések laboratóriumi kórjelzése a. Herpeses gingivostomatitis HSV I, II, VZV, EBV, CMV, b. Herpangina, Coxsackie, Szájüregi elváltozások Morbillivirus fertőzésben. Papillomavírus fertőzések laboratóriumi kórjelzése Laboratóriumi kórjelzés enterovirózisokban (rotavírus, Poliovírus és ECHOvírus), légúti (influenzavírus, parainfluenzavírus, RSV, adenovírus) fertőzésekben Vírushepatitisek laboratóriumi kórjelzése HIV fertőzés laboratóriumi kórjelzése Parazitás fertőzések laboratóriumi diagnózisa Protozoa: Entamoeba coli, Entamoeba hystolitica. Trichomonas buccalis, Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Toxoplasma gondii. Helminthes Nematodák: Ascaris, Enterobius, Toxocara, Ankylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Trichinella spiralis Helminthes Cestodák: Diphyllobothrium latum, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Taenia saginata, Taenia solium Atropoda, Entomológia ismétés, hiányzások pótlása Munkavédelmi szabályok. Laboratóriumi kórjelzés bakteriális fertőzésekben Baktériumok alaktanának tanulmányozása. Natív készítmény, kenet, festések: Gram. Ziehl-Neelsen. Neisser. Mikroorganizmusok tenyésztése. Táptalajok, leoltási módszerek. Tenyésztési tulajdonságok. Azonosítás biokémiai tulajdonságok alapján. Antigénszerkezet alapján történő azonosítás. Nukleinsav kimutatási módszerek. Baktériumok tipizálása. 6. Patogenitás vizsgálata. Antibiotikumokkal szembeni érzékenység meghatározása antibiogram. Laboratóriumi kórjelzés Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Neisseria okozta BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG Semestrul II BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG

11 fertőzésekben Laboratóriumi kórjelzés Escherichia, Klebsiella, Proteus, Shigella, Salmonella, BEMUTATÁS, GYAKORLATI Yersinia, Vibrio, Helicobacter, Campylobacter TEVÉKENYSÉG fertőzések esetén Laboratórium diagnózis Haemophilus, Pseudomonas fertőzésekben, diftéria esetén. BEMUTATÁS, GYAKORLATI Szifilisz laboratóriumi kórjelzése. Tuberculosis TEVÉKENYSÉG laboratóriumi kórjelzése Gyakorlati ismeretek ellenőrzése. Speciális mintavételi szabályok szájüregi fertőzések esetén. Endogén anaerob baktériumok által létrehozott fertőzések laboratóriumi kórjelzése. A szájüreg normál baktériumflórája. Laktobacillusok számának meghatározása Fogászati anyagok antibakteriális hatásának vizsgálata. Parodontopáthiák mikroflórája. Caries mikrobiológiája. Ismétlés, hiányzások pótlása. gyakorlati ismeretek ellenőrzése. Bibliografie: BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁS, GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei TESZT - TESZT 75% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei TESZT - SZÓBELI 25% 10.6 Standard minim de performanță 5 (ÖTÖS) GYAKORLATI ÉS ELMÉLETI ANYAGBÓL EGYARÁNT

12 KÓRBONCTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOS KAR 1.3 Departamentul MORFOLÓGIAI TUDOMÁNYOK M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 1.5 Ciclul de studii LICENTIÁTUS 1.6 Programul de studii FOGORVOSKÉPZÉS PROGRAM 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei KÓRBONCTAN TANSZÉK 2.2 Titularul activităților de curs Dr. Horváth Emőke, egyetemi adjunktus 2.3 Titularul activităților de lp Dr. Stolnicu Simona, egyetemi tanár, Dr. Turcu Mihai, Dr.Gurzu Simona, Dr. Chira Liliana, Dr. Mezei Tibor 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul II I.-II. VIZSGA studii Semestrul evaluare disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs 3.6 laborator (lp) Distribuția fondului de timp/săpt 6 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 1 Examinări 3 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 6 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum vetítettképes anyag aktualizálása 4.2 de competențe magyar orvosi nyelv ismerete, friss adatokon alapuló modern felfogások tükröződése 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului

13 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale Competențe transversale Szakmai elvárások: általános és részletes patológia alapismereteinek elsajátítása Szabadszemmel látható és mikroszkóppal felfedezhető szervi-, ill. szöveti elváltozások felismerése 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Patológiai alapsimeretek elsajátítása és a kóros folyamatok megjelenésének felismerése szervrendszerek szerint Kórfolyamatokat kisérő makro- (szabad szemmel felismerhető-) és mikro- (optikai mikroszkóppal észrevehető) elváltozások értelmezése, kialakulásuk magyarázata 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Vérkeringés zavarai Vérkeringés zavarai Vérkeringés zavarai Vérkeringés zavarai Anyagcserezavarok Anyagcserezavarok és sejtnövekedési ésdifferenciálódási zavarok Gyulladások Gyulladások Gyulladások Gyulladások Daganatok Daganatok Daganatok Veleszületett fejlődési rendellenességek Szív-, érrendszer betegségei Szív-, érrendszer betegségei Légzőszervek betegségei Légzőszervek betegségei A szájureg patológiája A szájureg patológiája A szájureg patológiája Vetítettképes előadások Semestrul II Vetítettképes előadások

14 A szájureg patológiája A szájureg patológiája Emésztő rendszer betegései Máj-, epeutak- és a hasnyálmirigy patológiája Vese- és húgyutak patológiája Női nemiszervek betegségei, Terhesség- és az emlők patológiája Férfi ivarszervek betegségei Bibliografie: Ajánlott szakirodalom: Jung J., Egyed-Zs. Imre: Általános pathologia, Mentor Kiadó, 1998 Jung J., Egyed-Zs. Imre: Részletes patológia, Studium Kiadó, 2007 Robbins: A patológia alapjai, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2009 Suba Zsuzsanna: A szajureg klinikai patológia, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1999 Underwood JCE, Cross SS: General and systematic pathology, Ed. Curchill Livingstone, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Keringési zavarok mikro-és makroszkópiája Keringési zavarok mikro-és makroszkópiája Anyagcsere zavarok mikro-és makroszkópiája Anyagcsere zavarok mikro-és makroszkópiája Gyulladások mikro-és makroszkópiája Gyulladások mikro-és makroszkópiája Gyulladások mikro-és makroszkópiája Gyulladások mikro-és makroszkópiája Daganatok mikro-és makroszkópiája Daganatok mikro-és makroszkópiája Daganatok mikro-és makroszkópiája Daganatok mikro-és makroszkópiája Fejlődési rendellenességek- múzeumi készítmények Fejlődési rendellenességek- múzeumi készítmények Szív- és érrendszeri betegségek Szív- és érrendszeri betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Metode de predare Semestrul I Mikro- és makroszkópos készítmények megbeszélése Semestrul II Observații

15 Emésztő rendszer betegései, A szajureg betegségei Emésztő rendszer betegései, A szajureg betegségei Emésztő rendszer betegései, A szajureg betegségei Emésztő rendszer betegései, A szajureg betegségei Húgy-, ivarszervek betegései Húgy-, ivarszervek betegései Terhesség-, emlő patológiája Ideg-, vérképző-, endokrin rendszer betegségei Összefoglaló gyakorlat Összefoglaló gyakorlat Bibliografie: Szende Bela, Suba Zsuzsanna: Bevezetés a hisztopatológiaba, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Az orvostanhallgató morfopatológiai (makro- és mikroszkópos) ismeretek hiányában nem tekinthető felkészültnek a klinikai ismeretek elsajátítására. A disciplina bonctechnikai, etikai alapismereteket nyújt és hozzájárul a szakmai titoktartás jelentőségének megértéséhez. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.4 Curs kóros jelenségek ismerete szabad szemmel látható, ill LP mikroszkópos elváltozások felismerése 10.6 Standard minim de performanță 5 (ötös jegy) I. félév végén parcialis teszt vizsga II. félév végén szóbeli vizsga 10.3 Pondere din nota finală 80% Gyakorlati vizsga II.félév végén 20%

16 KÓRÉLETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii Egészségügy 1.5 Ciclul de studii Alapképzés/mesteri 1.6 Programul de studii Fogorvosi 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Kórélettan 2.2 Titularul activităților de curs dr. Fárr Ana-Maria, egyetemi adjunktus 2.3 Titularul activităților de lp dr.sátán Edit - egyetemi tanársegés 2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I, II 2.6 Tipul de evaluare Vizsga 2.7 Regimul disciplinei Kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 2 Examinări 2 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale A betegség azonosítása, a helyes kórisme megállapítása. Kórélettani

17 Competențe transversale ismeretek elsajátítása, melyek segíthetnek a kóros működések megértésében, a modern diagnosztikai eszközök kiválasztásában, alkalmazásában, a megfelelő terápiás lehetőségek célzott kiválasztásában is. A tünetek és paraklinikai eltérések helyes értékelése, a megfelelő diagnózis, a megfelelő kezelés érekében. Azonosítani a célokat, a rendelkezésre álló forrásokat, a megfelelő kivitelezés érdekében. Meghatározni a felelősségi köröket, egy multidiszciplináris csapatot kialakítani, a beteg gyógyítása érdekében. Hatékonyan felhasználni az információforrásokat, a kommunikációs lehetőségeket (internetes portálok, speciális szoftverek, adatbázisok, online tanfolyamok stb.) magyar, román, valamint nemzetközi nyelveken. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Betegségek kialakulási mechanizmusának a megismerése, melyekkel a fogorvos a tevékenysége során találkozik. Általános és részletes kórélettani ismeretek elsajátítása (gyulladás, láz, anaemiák, cardiovascularis rendszer, légzés, emésztés, anyagcsere, kiválasztás kórélettana). 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. Bevezetés a kórélettan alapfogalmaiba. Egészség-betegség. Betegség etiológiai tényezői. 2. A szervezet védekező mechanizmusai. A gyulladás kórélettana. A fertőzés kórélettana. 3. A hőháztartás zavarai. Láz, hyperthermia, hypothermia. Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia 4. A fájdalom általános kórélettana. Szóbeli előadás+multimédia 5. Anaemiák. Etiopathogenesis, szövődmények, kezelési alapelvek. 6. A szénhidrát-anyagcsere zavarai. Diabetes mellitus. Hypoglykaemia. Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia 7. A gasztrointesztinális rendszer kórélettana. Szóbeli előadás+multimédia 8. A májműködés zavarai, a hasnyálmirigy kórélettana. 9. A táplálékfelvétel zavarai - éhezés, kóros soványodás, elhízás. 10. Atherosclerosis. Az atherosclerosis cardiovascularis, cerebrovascularis és perifériás szövődményei. 11. Az artériás vérnyomás rendellenességei. Hypertonia betegség. Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia 12. A keringési sokk kórélettana. Szóbeli előadás+multimédia

18 13. A légzés kórélettana. Obstruktív és restriktív légzészavar. Légzési elégtelenség. 14. A veseműködés kórélettana.glomeruláris zavarok, tubuláris és kevert zavarok. Veseelégtelenség. Szóbeli előadás+multimédia Szóbeli előadás+multimédia Semestrul II Bibliografie: 1. Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States, Carol Mattson Porth, second edition, Lippincott William Wilkins, Paulev Poul-Erik, Textbook in Medical Physiology and Pathophysiology, Copenhagen Medical Publishers, Szollár Lajos, Kórélettan, Semmelweis Kiadó, Budapest, Springhouse, Professional guide to pathophysiology 2ed, Ed. Lippincott Williams and Wilkins, Colev Luca V., Bădescu M., Mocanu V., Ciocoiu M.: Fiziopatologie, Editura Gr.T. Popa, Iași, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Metode de predare Stagii Semestrul I 1. A paraklinikai vizsgálatok fontossága. Téma ismertetése. Esetbemutatás. Munkavédelem. 2. A gyulladás vizsgálata. A fertőzés Téma ismertetése. Esetbemutatás. vizsgálata. 3. A fehérvérsejt-rendszer vizsgálata. Téma ismertetése. Esetbemutatás. Granulocyta rendszer. Lymphocyta rendszer. 4. Az anaemia vizsgálata. Hemoglobin, hematocrit, vörösvérsejt-, és retikulocita szám vizsgálata. A vörösvérsejtek osmoticus Téma ismertetése. Esetbemutatás. resistentiajanak vizsgálata. Anaemiák osztályozása (vashiányos, megaloblasztos, Observații

19 vérzéses, haemolyticus). 5. A szénhidrát-anyagcsere zavarainak laboratóriumi vizsgálata. Hiperglycaemia. Hipoglycaemia. Téma ismertetése. Esetbemutatás. 6. A pulzus vizsgálata. Téma ismertetése. Esetbemutatás. 7. A vérnyomás vizsgálata. Hipertónia. Alacsony vérnyomás. Érreaktivitási próbák. Téma ismertetése. Esetbemutatás. Semestrul II Bibliografie: 1. Gáti Tibor et al.,kórélettani vademecum, Semmelweis Kiadó, Budapest, Paulev Poul-Erik, Textbook in Medical Physiology and Pathophysiology, Copenhagen Medical Publishers, Silbernagl S., Lang F.,Color Atlas of Pathophysiology, Thieme, Springhouse, Professional guide to pathophysiology 2ed, Ed. Lippincott Williams and Wilkins, General Practice Notebook Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

20 A kórélettani mechanizmusok ismerete fontos a betegség megértéséhez, lehetővé teszi a kórisme felállítását, a megelőzési és a kezelési lehetőségek kiválasztását. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei Írásbeli felmérés 75% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei Írásbeli és gyakorlati felmérés. 25% 10.6 Standard minim de performanță Az átmenő jegy ötös, amelynek megszerzéséhez kötelező a diák minden gyakorlaton és az előadásokon való jelenléte. A sikeres vizsgához elengedhetetlen a gyakorlati és elméleti vizsgán való ötös jegy elérése. ORVOSI INFORMATIKA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii FOGORVOSI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei ORVOSI INFORMATIKA 2.2 Titularul activităților de curs szabad 2.3 Titularul activităților de lp As. Oláh Péter, As. Petrișor Marius 2.4 Anul de studii Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei KÖTELEZŐ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 5 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 1 Examinări 1

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III BELGYÓGYÁSZATI TÜNETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Ok 1. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (1): HUMÁN ANATÓMIA I. IBKHUM006_1M

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. Informatika I. modul : ECDL felkészítés Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. ST1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 0+40 K Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc) KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny., 9/AJTP

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma EU alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya Tantárgyfelelős

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Anatómia ETAET6188L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat

Részletesebben

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai

Részletesebben

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995 Engedélyszám: 20303/95. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a program (tanterv) készítésének munkálatait koordinálta:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debrecen 2010 Tartalom Előszó 3 A biomérnöki mesterszakra való belépés feltételei 4 Tájékoztató a biomérnöki

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) Ezek az ún. minimum kérdések szerepelnek a DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében az általános orvos/népegészségügyi ellenőr szakokon az évközi dolgozatokban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK 2011 1.számú melléklet: FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A kar elnevezése: Debreceni Egyetem,

Részletesebben

INFORMATIKA (2-2 óra)

INFORMATIKA (2-2 óra) INFORMATIKA (2-2 óra) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Informatika a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12. évfolyamai számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra)

HELYI TANTERV. Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra) HELYI TANTERV Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra) Az ajánlott óraszám 32 tanítási hétre van lebontva. Adaptálva a Mozaik kiadótól. Tartalomjegyzék Írásbeli és szóbeli beszámoltatás témakörei

Részletesebben