Õszi magvetés. E számunk tartalmából. Lelkipásztori üzenet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Õszi magvetés. E számunk tartalmából. Lelkipásztori üzenet"

Átírás

1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 6. évfolyam 3. szám szeptember A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Õszi magvetés Íme, kiment a magvetõ vetni... (Máté 13:3.) E számunk tartalmából Õszi magvetés (Lelkipásztori üzenet) 1 B VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Svábhegyi pünkösdi búcsú 11 Konfirmáció Konfirmandus tábor 15 Egy vakáció fényképalbuma 17 Gyülekezeti hét Béren 19 Hagyományok ölelésében 22 B PRESBITERI ÉLETÚT Beszélgetés Ágai Lászlóval 24 B A HIT EMBEREI Szentföldi benyomások 29 B GYEREKEK OLDALA Az aranyszabály 32 B BEHARANGOZÓ Gyülekezeti programjaink 34 Nemcsak a szántó-vetõ vidéki emberek, de mi városiak is jól tudjuk, hogy a nyár vége, az õsz eleje az aratás ideje. Magyarországon hagyományosan Péter-Pál napján, azaz még június végén kezdõdik meg a búza betakarítása, s tart egészen augusztus közepéig, hogy Szent István napjára már a frissen aratott gabonából lehessen megsütni az új kenyeret. A gyümölcsöskertekbõl is ilyenkor, szeptember elején, közepén kerülnek a piacokra, vagy közvetlenül az asztalokra az érett szõlõfürtök, a pirosodó (õszi) barackok és almák. Az õsz kezdete a mezõgazdaságból élõ ember számára a tavasszal elvetett, nyáron szárba szökkent kalászok és a tavasszal virágzó, nyáron bogyósodó gyümölcsfák termésének, a jól végzett munka, a föld, a napfény, és az esõ isteni áldásának élvezetét jelenti. Egészen más azonban a helyzetük az iparosodott, városi környezetben lakóknak. Hiszen szeptember eleje a nyári szabadság és pihenés kényszerû végét, gyermekeiknek pedig egy új iskolai év kezdetét jelzi. Õk nem dõlhetnek hátra elégedetten és hálásan, mert nekik most indul egy újabb erõpróba, az új tanév. Az õ életükben a nyár eleje, a bizonyítványosztás jelenti az aratást, az õsz kezdete pedig a magvetés idõszakát. Az iskolák remélhetõleg mindarra meg akarják tanítani õket, ami igaz, ami jó és ami szép. Az egyházi iskolák mindezt re-

2 2 d Örömmondó Szeptember mélhetõleg úgy végzik, hogy azokat a szellemi igazságokat, erkölcsi értékeket és lelket gyönyörködtetõ dolgokat igyekeznek felmutatni és átadni diákjaiknak, amelyek Isten mércéjének megfelelnek. Kezdõdik tehát az õszi magvetés. A nagy Magvetõ, Jézus ebben az új tanévben is rendületlenül fogja hinteni a magot. Isten Igéjének, az evangéliumnak a szavait, gondolatait s nemcsak a gyermekeknek. Hiszen nemcsak az iskolai, hanem a gyülekezeti élet is remélhetõleg új erõre kap ilyenkor. Beindulnak az óvodai, iskolai és gyülekezeti hittanórák, rendszeressé válnak a különbözõ bibliaórák, újraindul a gyülekezeti filmklub és a baba-mama kör, megint lesz bibliaiskola és kisgyermekescsaládi alkalom. Íme, kimegy a Magvetõ vetni. Nem szûnik meg rajtunk keresztül, általunk is hirdetni a bûnbocsánat, a harmonikus emberi élet és az üdvösség örömüzenetét. A kérdés csak az, hogy mi lesz a sok elvetett maggal ebben a tanévben? Hová hullik majd az Ige? Útfélre, ahol az égi madarak felkapkodják? Sziklás helyre, ahol kevés a föld, és nem tud meggyökerezni? Tövisek közé, amelyek megfojtják, mert elveszik elõle a földet, a fényt és az esõt? Vagy jó földbe, ahol gyökeret verhet, szárba szökkenhet és harmincszor, hatvanszor, százszor annyit teremhet? Milyen talaj az elõttünk álló hónapokban a szívünk? Mi felnõttek magunkon talán már kevésbé tapasztaljuk, de gyermekeink életében nap mint nap látjuk, hogy az õ lelkük mennyire nyitott, fogékony mindenféle hatásra. Így szoktuk mondani: szivacsból van az agyuk. Mindent befogadnak, megjegyeznek, beépítenek és bizony visszaidéznek, alkalmaznak és fel is emlegetnek a megfelelõ idõben. Ezért nem mindegy, hogy a világ ártó hatásai mellett mennyi idõ, erõ és akarat jut majd a családokban arra, hogy Isten szavának éltetõ hatalma, az Ige magja a szívükbe hullhasson. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy az áldott magvetés mellett zajlik egy átkozott magvetés is. Közöttük is terjed az erõszak kultusz, a pénz, az anyagi javak imádata, a gyengébbek kíméletlen kigúnyolása, a kisebb-nagyobb csalások természetessé válása. A mi ellenségünk, az ördög konkolyt vet a búza közé. Tönkre akarja tenni a jó vetést és nemcsak a gyermekek lelkében! De tudnunk kell, hogy a rossz befolyással szemben nem úgy harcolhatunk eredményesen, ha csak a negatív hatások megfékezésére törekszünk, hanem ha minél több jó magot, gyümölcsöt, áldást, életet termõ igét engedünk a magunk és gyermekeink, unokáink lelkébe hullani. Mert Jézus, az áldott Magvetõ mint Vincent van Gogh híres Magvetõje õsszel is, télen is, ebben az új tanévben is fáradhatatlanul munkálkodik. Õ adjon hitet, kitartást, erõt minden mai magvetõjének, szülõnek, nagyszülõnek, gyülekezeti munkatársnak, gyermekmunkásnak, hitoktatónak, presbiternek és lelkipásztornak, hogy ez a magvetés eredményes legyen az új tanévben is! Berta Zsolt lelkipásztor Szeptember Örömmondó d 3 Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Gyülekezeti Rendje 2010 Ímé, míly jó és gyönyörûséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! 133. zsoltár Istennek hála, a gyülekezetünk létszáma napról-napra növekszik. Jó látni, hogy újabb és újabb testvérek jönnek a közösségünkbe. Ennek következtében szélesedtek és megnövekedtek a réteg programjaink. Az építkezés is további feladatokat ad. A gyülekezet elöljárói ezért úgy gondolták, hogy a szerteágazó tevékenységeket csak úgy lehet jól koordinálni, felügyelni, ellenõrizni, segíteni, ha strukturáljuk azokat, és felelõsöket nevezünk ki, egyénileg és szervezetileg is. Ehhez szükségessé vált egy olyan dokumentum létrehozása, amely mindenki számára világossá teszi, hogy kinek mi a dolga a gyülekezetünkben, ki miért felelõs, és kihez lehet fordulni a problémákkal, javaslatokkal. A presbitérium felkérte Dr. Koncz Kornéliát, Dr. Kóti Tamást és Ágai Lászlót, hogy alkossák meg ezt a dokumentumot amely a Gyülekezeti Szervezeti Rend nevet kapta. A három presbiter konszenzusos munkája után a tervezetet Berta Zsolt nagytiszteletu úrnak szakmai véleményezésre átadta, majd a presbitérium is megvitatta, több ülésen tárgyalta, végül a jelenlegi formájában és tartalmában elfogadta, és határozatot hozott arról, hogy milyen formában kell megismertetni a gyülekezeti tagokkal, majd pedig az Egyházmegyének véleményezésre megküldte. Miután a Budapest-Déli Református Egyházmegye Egyházmegyei Tanácsa szeptember 1-i ülésén a szöveget elfogadta, így most elsõ körben az ÖRÖMMONDÓ hasábjain szeretnénk ezt megtenni. Dr. Koncz Kornélia I. Preambulum A gyülekezeti élet középpontjában Jézus Krisztus áll. Õ a feje az Egyháznak, Õ az Ura a gyülekezetnek. A gyülekezet nem a lelkipásztor(ok), a presbitérium, vagy a gyülekezeti tagok tulajdona, hanem egyedül Jézusé. Õ hallható és látható Igéje, valamint Szentlelke által van jelen a gyülekezetben. A középpontban lévõ Jézus Krisztus körül, koncentrikus körökben helyezkednek el a gyülekezet tisztségviselõi, bizottságai, szolgáló csoportjai és egyes tagjai. Küldetésnyilatkozat Azért vagyunk, hogy gyülekezeti tagjaink: Istennel személyes kapcsolatban élõ emberekké váljanak talentumaikat, lelki ajándékaikat, és javaikat megosztva egymással, élõ közösséget gyakoroljanak, Jézus Krisztust követve saját környezetükben sóvá és világossággá váljanak, felkészüljenek a gyülekezetben végzett szolgálatokra és missziói küldetésüket betölthessék a világban. II. Általános rendelkezések Név: Svábhegyi Református Missziói Egyházközség. Székhely: Budapest, 1125 Felhõ u. 10. Istentiszteleti hely: Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Budapest, 1125 Felhõ u. 10. A Svábhegyi Református Missziói Egyházközség önálló jogi személy, a Magyarországi Református Egyház törvényei sze-

3 4 d Örömmondó Szeptember Szeptember Örömmondó d 5 rint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez. Az egyházközség lelkész és beosztott lelkész állást tart fenn. Döntéshozó és végrehajtó szervezetei: közgyûlés, presbitérium, elnökség, bizottságok. Jogszabályi háttér A lelkipásztor(ok)ra, a gondnokra, a presbiterekre és az egyházközségre vonatkozó egyházi törvényeket és egyházkerületi rendeleteket hatályosnak ismerjük el, és az azokban szabályozott kérdésekben azok szerint járunk el. Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról évi II. tc. Módosította: évi II. tv. A Magyarországi Református Egyház egységes választójogi törvénye évi II. tv.; évi III. tv.; évi VII. tv.; évi I. tv.; évi IV. tv.; évi I. tc. Módosította: évi IV. tv.; A Magyar Református Egyház szeretetszolgálatáról; évi V. tv évi II. tc évi I.tc., A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról Módosította: évi I. tv.; A Magyarországi Református Egyház miszsziójáról évi II. tc.; A Dunamelléki Református Egyházkerület 21/2004. sz. Szabályrendelete a lelkészekrõl Megjegyzés: a hivatkozott jogszabályok egyes fejezeteit, paragrafusait azok kiemelkedõ fontossága okán a Gyülekezeti Szervezeti Rend szó szerint idézi III. Egyházközség és egyháztagok Egyházi törvényeink alapján Egyházközségünk tagja az a személy, akit a református egyház szertatása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú személy, aki magát reformátusnak vallja. Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleteken és úrvacsorai közösségben részt vesz, valamint az egyházközség és az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésével választó joga van és választható. Az egyháztagok kötelességei Az evangélium szerinti tiszta erkölcsû, mértékletes, józan életet éljen. Az istentiszteleteken és úrvacsorában részt vegyen, házasságkötésénél gyermeke keresztelésénél, halottja eltemetésénél az egyház rendje szerint járjon el. Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék. Az egyházi közterheket az egyházi elõírásokban megszabott módon és mértékben viselje. Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízatást híven betöltse. Az egyháztagok jogai Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel, a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese lehet. Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele. Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti. Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján. Az egyházközség tisztségviselõi: lelkész, beosztott lelkész, gondnok, presbiterek Az egyházközség alkalmazottja: kántor Az egyházközség segítõi: pénztáros, bizottsági tagok, gyülekezeti munkások. Az egyházközség tisztségviselõi és gyülekezeti tagjai választás alapján részt vehetnek az egyházmegye, egyházkerület és az országos egyház igazgatási, bíráskodási és törvényhozási feladatainak ellátásában. IV. Egyházközségi Közgyûlés Az egyházközségi közgyûlés tagja lehet az egyházközség választói névjegyzékébe felvett minden teljes jogú egyháztag. Az egyházközségi közgyûlés hatáskörébe tartozik az egyházközség tisztségviselõinek (presbitérium) megválasztása, és minden olyan ügy, amelyet a törvény vagy a presbitérium a hatáskörébe utal. V. Presbitérium, Elnökség Presbitérium az egyházközséget irányító testület, az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfára, az egyházközség életének felelõs irányítója. A presbiterek létszáma: 8 fõ A presbitériumnak hivatalból tagja a lelkész. A pótpresbiterek száma: 2 fõ. A pótpresbitereket a presbitérium ülésére meg kell hívni. A pótpresbiterek tanácskozási joggal vesznek részt a presbitérium ülésein. A presbitériumi ülések zárt ülés elrendelését kivéve nyíltak. Az ülésekre a presbitereken kívül meg kell hívni a beosztott lelkészt, a pótpresbitereket, a bizottsági elnököket, a kántort, a pénztárost, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen. Az egyházközség elnökségét a lelkész és gondnok együttesen alkotja. A közgyûlés és a presbitérium üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, a határozatokat évenként sorszámozva kell nyilvántartani. A presbitérium éves munkájáról beszámolót készít, melyet nyilvánosságra hoz. VI. Egyházközségi bizottságok A Svábhegyi Református Missziói Egyházközségben mûködõ bizottságok feladatai és hatáskörei. 1. Missziói Bizottság A gyülekezet lelki- és közösségi életének, s azok alkalmainak, eseményeinek szervezése és lebonyolítása, szükség szerint a feladatok megosztása más bizottságokkal. Az éves Missziói Munkaterv elkészítése, s az abban foglaltak megvalósításának elõsegítése és ellenõrzése. A gyülekezet belsõ- és külsõ missziói munkájának összehangolása. 2. Pénzügyi Bizottság Felelõs a gyülekezet könyveléséért, perselypénz napló vezetéséért, amely alapján negyedévente beszámol a presbitériumnak a gyülekezet aktuális pénzügyi helyzetérõl. A gyülekezet éves költségvetésének megtervezése és szükség szerinti módosításának elõkészítése a Presbitérium számára. A gyülekezet éves zárószámadásának elkészítése. Kötelezõen tagja a mindenkori pénztáros. 3. Számviteli- és Ellenõrzõ Bizottság A gyülekezet gazdálkodásának ellenõrzése. A bizottság tagjai más bizottságnak tagjai nem lehetnek. 4. Templomépítõ és Karbantartási Bizottság A templom és gyülekezeti központ építési munkálatainak felügyelete; a ter-

4 6 d Örömmondó Szeptember Szeptember Örömmondó d 7 vezési és kivitelezési munkálatok koordinálása. Az épület és a templomkert karbantartási feladatainak megszervezése és ellenõrzése. 5. Diakóniai Bizottság A gyülekezeten belüli és kívüli szeretetszolgálat megszervezése és lebonyolítása. A gyülekezeten belüli rászorulók alkalmi, vagy rendszeres anyagi, testi-lelki gondozása és támogatása a költségvetésben meghatározott mértékben. A gyülekezeten kívüli egyházi, alapítványi, és társadalmi szociális intézményekkel, segélyszervezetekkel való szükség- és lehetõség szerinti együttmûködés. 6. Örömmondó Szerkesztõbizottság A gyülekezeti újság rendszeres kiadása; az ehhez szükséges elõkészítõ feladatok elvégzése. 7. Gyermek- és Ifjúsági Bizottság A gyülekezetben folyó gyermek- és ifjúsági munka támogatása; a gyermek és ifjúsági munkásokkal való rendszeres kapcsolattartás, a gyermekistentiszteleti munkaprogram összeállítása. 8. Külkapcsolati Bizottság Az egyházközség külsõ kapcsolatainak, és a külvilágban való megjelenésének szervezése. A gyülekezeti honlap rendszeres karbantartása, frissítése. A gyülekezet XII. kerületi közéletben (Hegyvidék c. újság; ökumenikus kapcsolatok; társadalmi rendezvények stb.) való megjelenésének szervezése. A gyülekezet testvéri kapcsolatainak rendszeres ápolása a Magyarremetei és a Torontálvásárhelyi Református Egyházközségekkel, és további gyülekezetekkel való kapcsolatépítés. A bizottságok tagjait a presbitérium választja meg. A bizottságok maguk is jelölhetnek soraikba új tagokat. A jelöléseket a presbitériumnak kell jóváhagyni. Egy bizottság létszáma legalább 3 fõ. Minden bizottságnak legalább egy tagját a presbitérium adja. Az egyes bizottságok a konkrét feladataikat maguk állítják össze, majd írásban eljuttatják a presbitériumhoz, hogy azokat megvitassa és elfogadja. A bizottságok a saját feladatkörükbe tartozó ügyekben maguk dönthetnek. A bizottságok feladata, hogy a maguk hatáskörébe tartozó feladatokhoz a gyülekezetbõl szükség szerint önkéntes szolgáló csoportokat szervezzenek, és velük a teendõket egyeztessék. A bizottságokban a többségi elv szerint döntenek az egyes ügyekben, amely döntések a bizottságok minden tagjára nézve kötelezõek. Szavazategyenlõség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A bizottságok nem hozhatnak egyházi törvényeinkkel, egyházkerületi rendeleteinkkel, hitvallási iratainkkal, vagy presbiteri határozatainkkal ellentétes szellemû döntést. Ha mégis ilyen döntés születik, azt a presbitériumnak és/vagy a lelkipásztornak semmisnek kell tekintenie. A bizottságok az éves költségvetés figyelembevételével anyagi ügyekben kéréseket terjeszthetnek elõ és javaslatot tehetnek, amelyeket az egyházközség elnöksége a presbitérium által megszabott kereteken belül engedélyezhet. A bizottságok legalább negyedévente, illetve szükség szerint üléseznek. Az ülésekrõl emlékeztetõ készül, amelyet a bizottság elnöke hitelesít. Az egyes üléseket a bizottság elnöke hívja össze, legkésõbb 8 nappal a tervezett ülés elõtt. Ha valaki egymás után háromszor kimentés nélkül marad távol a bizottság ülésérõl, elveszíti bizottsági tagságát. A bizottságok munkájukról évente egyszer beszámolnak a presbitériumnak. VII. A templom és gyülekezeti ház használatának rendje Az egyházközség a gyülekezet lelki, és közösségépítõ alkalmait elsõsorban a templomban, a gyülekezeti teremben, vagy a rendezõ (szervezõ) által alkalmasnak tartott helyen rendezi meg. A közösségi helyiségek ökumenikus, alapítványi, egyesületi vagy egyéb célra (külsõ szervezeteknek is) átengedhetõk, illetve bérbe adhatók az elnökség engedélyével, a Presbitérium elõzetes tájékoztatása és egyetértése mellett. VIII. Hatályba léptetõ rendelkezések Jelen Gyülekezeti Szervezeti Rend a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Presbitériumának 13/2010. számú határozata alapján napján lép hatályba. Kihirdetésérõl a lelkész gondoskodik a templom hirdetõtábláján, a szószéken, a gyülekezeti újságon és a honlapon keresztül. Kelt: Budapest, április 12. Berta Zsolt lelkipásztor Mellékletek Konkoly Elemér gondnok A következõ belsõ szabályzatok és rendelkezések a GYSZR mellékletét képezik: Pénzkezelési szabályzat, Leltározási szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Lelkészi hivatal mûködési rendje, Lakáshasználati megállapodás. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Svábhegyi Református Missziói Egyházközség esetében a mindenkor érvényes egyházi és állami törvények az alábbiakkal egészülnek ki. I. Döntési jog anyagi ügyekben Az egyházközség Presbitériuma dönt a Ft feletti beruházások, felújítások, befektetések és egyéb kiadások, illetve kötelezettségvállalások (továbbiakban kiadás) ügyében. Elõterjesztõ a lelkipásztor vagy a gondnok. Az egyházközség elnöksége dönt Ft-ig terjedõ összeghatár esetében a Presbitérium utólagos tájékoztatása mellett. Elõterjesztõ a lelkipásztor, a gondnok vagy a bizottságok. Az egyházközség elnöksége dönt az Ft-ig terjedõ összeghatár esetében. Elõterjesztõ az elnökség egyik tagja. Az elnökség egyik tagja dönt az Ft alatti ráfordítások ügyében, a másik tag utólagos tájékoztatása mellett. Elõterjesztõ bármelyik egyháztag. II. Banki utalványozási jog Az elnökség két tagja együttesen jogosult a banki utalványozásra. III. Banki készpénz-felvétel Pénzintézetekben történõ készpénzfelvételnél az elnökség két tagja az aláíró a banknál bejelentett módon. IV. Házipénztár Az utalványozási joggal megbízott személyek lelkipásztor, gondnok, pénztáros által utalványozott maximum Ft adható ki esetenként a folyó kiadások fedezésére. A beérkezett szám-

5 8 d Örömmondó Szeptember Szeptember Örömmondó d 9 lákkal, ill. a kiadott készpénzzel 30 napon belül el kell számolni. Indokolt esetben a lelkészt vagy a gondnokot a beosztott lelkész helyettesítheti. Készpénzkifizetés csak az egyházközség nevére kiállított szabályszerû számla ellenében történhet, akkor, ha annak utalványozása is megtörtént. Készpénzt csak a gyülekezet pénztárosa, vagy megbízott helyettese kezelhet. Az egyházközség bevételeirõl névre szóló bevételi pénztárbizonylatot állít ki a pénz átvevõje. A perselypénzt minden istentisztelet után meg kell számolni és bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani a perselypénz napló vezetése mellett. Az errõl szóló bevételi bizonylatot a pénztároson kívül egy presbiter vagy a lelkész írja alá. Nyilvántartásra kötelezett nyomtatványok a naplófõkönyv, a bevételi és kiadási pénztárbizonylattömb és a leltárkarton. Ezeket használatbavételkor nyilvántartásba kell venni. A naplófõkönyvet és perselypénz naplót a pénztáros vezeti, aki felelõs minden vonatkozó törvény, rendelet és szabályzat betartásáért. A lelkészek illetményét, költségtérítését stb. a gondnok utalványozza. V. Az Isten-hegy Alapítvány és az alapító gyülekezet (egyházközség) pénzügyi kapcsolata Az Isten-hegy Alapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény és az alapító okirat szerint mûködik. Az alapítvány célkitûzéseinek megfelelõ egyházközségi feladatokat támogathat anyagilag készpénzátutalással, illetve kiegyenlíthet olyan számlákat, amelyek az alapítvány nevére kerültek kiállításra, de hitéleti tevékenység vagy azt támogató beszerzés, beruházás költségeinek fedezésére szolgálnak. Az alapítványtól kapott készpénzt adományként kell kezelni, bevételezni és a nem céltámogatást is csak olyan célra szabad felhasználni, amely a közhasznú alapítvány céljainak megfelel. Ezt az alapítvány kuratóriuma bármikor ellenõrizheti. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Az egyházközség vagyonának (ingó és ingatlan) nyilvántartása és idõszakonkénti számbavétele leltározással történik, amelynek részletes leírása megtalálható a Református Egyház c. folyóirat 2003/02. sz. mellékletében. Ezt a leírást a lelkészi hivatalban kell tartani, s mindenben annak megfelelõen kell eljárni. Céljától függõen lehet vagyonmegállapító, elszámoltató vagy átadó leltár. Az egyházközség tárgyi eszközeit, amelyek elhasználódási ideje több mint 1 év, az alábbi csoportokban és módon tartjuk nyilván: 1. Épületek és tartozékok (ingatlanok). A tartozékok közé kell sorolni minden felépítményt, szerelvényt, berendezési tárgyat (beépített bútort is), amely az építési engedély és a használatbavételi engedély szerint az épület része, és amely a beruházási költségekkel együtt került kifizetésre. Nyilvántartásuk helyiségenként felsorolva, érték nélkül történik. 2. A nagy értékû eszközök között nyilván kell tartani azokat a tárgyi eszközöket, amelyeknek egyedi értéke meghaladja a Ft-ot. Nyilvántartásuk beszerzési áron (a régi beszerzésûek kalkulált áron) történik. Nagy értékû eszközök közé tartoznak, és nem selejtezhetõk a kegytárgyak, anyakönyvek, az úrasztal terítõk és muzeális értékû tárgyak. 3. Kis értékû eszközök között nyilván kell tartani azokat a tárgyi eszközöket, ideértve a könyveket is, amelyek egyedi értéke Ft alatt van. Nyilvántartásuk érték nélkül történik. 4. Egyéb anyagként kezeljük az elõzõ csoportokba nem tartozó anyagokat, amelyek beszerzésének szükségességét és felhasználását az utalványozó ellenõrzi. Nyilvántartásba-vétel Az 1-3 csoportba tartozó tárgyi eszközöket a pénztáros veszi nyilvántartásba úgy, hogy a leltárív következõ sorszámát a számlára is felvezeti, amelyet az utalványozó ellenõriz. A nyilvántartás helyiségenként felfektetett, sorszámozott leltáríven történik. Selejtezés A leltározást végzõ bizottság szükség szerint javaslatot tehet az elhasználódott vagy felesleges eszközök selejtezésére. A selejtezést a Presbitérium engedélyezi. A leltározási bizottság tagjai a lelkész, a gondnok, a Presbitérium egy tagja. Értékesítés Az egyházközség vagyontárgyainak értékesítését ha törvényeink másként nem rendelkeznek a Presbitérium engedélyezi. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az egyházközség irattára a lelkészi hivatalban van. Szabályszerû és gondos kezeléséért a lelkész felelõs. Munkáját segítheti az adminisztrációs feladatokkal megbízott gyülekezeti munkatárs. Az iratkezelési szabályzat részletes leírása megtalálható a Református Egyház c. folyóirat 2003/02. sz. mellékletében. Ezt a leírást a lelkészi hivatalban kell tartani, s mindenben annak megfelelõen kell eljárni. Az iratkezelés körébe tartozik minden irattári anyag, amely jelenleg a gyülekezet tulajdonában van: az egyházhoz bejövõ vagy onnan kimenõ levél, nyomtatott vagy elektronikus úton elõállított ügyirat, sajtótermék, az egyházközség mûködése során készült jegyzõkönyvek, hang- és képfelvételek, fényképek, kiállítási tárgyak, képzõmûvészeti alkotások, meghívók, anyakönyvek, jogszabályok, közlönyök, szabályrendeletek stb. A napi iratmozgást az iktatókönyvben kell vezetni. A tárgyévet megelõzõ iratokat archiválni kell. Iratot kölcsönadni nem lehet, arról csak fénymásolat készíthetõ a lelkész külön engedélyével. Könyvet kölcsönadni csak kivételes esetben, a lelkész engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. LELKÉSZI HIVATAL MÛKÖDÉSI RENDJE A lelkészi hivatal címe: Budapest, Felhõ u. 10. telefon és fax-száma: Hivatalos nyitvatartás: hétfõ, kedd óráig Hivatalos idõben a lelkész, a beosztott lelkész vagy a gyülekezeti munkás teljesít szolgálatot a hivatalban. A hivatalos idõ megváltoztatását a lelkész a gyülekezet honlapján közzé teszi. Hivatalos idõn kívül sürgõs esetben a lelkész a gyülekezeti hirdetõlapokon megadott telefonszámokon érhetõ el. A lelkészi hivatalban legfeljebb Ft készpénz tárolható (fémkazettában).

6 10 d Örömmondó Szeptember A bélyegzõket és a kegytárgyakat zárható szekrényben, fiókban, szükség szerint széfben, páncélszekrényben kell tartani. LAKÁS-HASZNÁLATBAVÉTELI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészt a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Budapest, 1125 Felhõ u. 10., mint tulajdonos (képviselõje: Konkoly Elemér gondnok), másrészt Berta Zsolt lelkipásztor, (mint lakás-használó) között, az alábbi feltételek mellett: Felek megállapítják, hogy a Budapest, 1125 Felhõ utca 10. szám alatti templomban lévõ lakás a lelkészi munkakörhöz kapcsolódó szolgálati lakás, amely mindig a gyülekezet beiktatott/ kinevezett lelkészének áll rendelkezésére, a Presbitérium határozata alapján. A tulajdonos egyházközség a lelkész és családjának kizárólagos használatába adja a lakás összes helyiségét. Az épület többi részét a gyülekezet közösségi célokra, a lelkésszel együtt közösen használja. A lelkész és családja a lakásba állandó lakosként jelentkezhet be. A lakás rendeltetésszerû használata során bekövetkezõ hibák elhárítása az egyházközség feladata és költsége. A lelkészlakás renoválási és karbantartási költségeit az egyházközség viseli. Lakószobák festése rendkívüli események kivételével 5 évenként, mázolása 10 évenként; a mellékhelyiségek festése 3 évenként igényelhetõ. A Dunamelléki Református Egyházkerület 21/2004. számú Szabályrendelete a lelkészekrõl 47. A lelkész köteles a lakás használata során a jó gazda gondosságával eljárni. A lakáson átalakítási munkálatokat csak a Presbitérium elõzetes engedélye alapján végeztethet. A lakás fenntartási költségeit az egyházközség finanszírozza. Ha a lelkész szolgálati viszonya megszûnik, maga és családja 30 napon belül minden igény nélkül köteles az illetménylakást kiüríteni. Ha a szolgálati viszony a lelkész halála miatt szûnik meg, akkor a hátramaradottak 60 napon belül kötelesek elhagyni az illetménylakást. A Dunamelléki Református Egyházkerület 21/2004. számú Szabályrendelete a lelkészekrõl 46. Nyilatkozat Alulírott, tudomásul veszem, hogy a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség tulajdonában lévõ Budapest, XII. Felhõ u. 10 szám alatti szolgálati lakást munkakörömhöz kapcsolódóan szolgálati lakásként használom, és azt szolgálati viszonyom megszûnése után üres állapotban, az épület-leltár szerint, rendeltetésszerû használatra alkalmas módon a fent leírt határidõn belül átadom az egyházközség képviselõjének. Tudomásul veszem, hogy kiköltözésem alkalmával semmiféle kártérítési díjra, lelépési díjra vagy cserelakásra nem tarthatok igényt. Budapest, április 12. Berta Zsolt lelkipásztor Jelen megállapodás és nyilatkozat a április 12-én kelt GYSZR mellékletét képezi. Elõttünk, mint tanúk elõtt: Szeptember Örömmondó d 11 VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR G Svábhegyi pünkösdi búcsú május yülekezetünk idén jelent meg elõször a búcsún. Miért is? A válasz sok rétû: jó lehetõség missziói munkára, megismertethetjük gyülekezetünket a széles közönséggel, bátoríthatunk és hívhatunk bátortalan hívõket és nem hívõket egyaránt, fõpróbát tarthatunk várható hasonló rendezvényekre. Azt hiszem mégis a leginkább azért, hogy élõ, aktív gyülekezetként részt vegyünk szûkebb környezetünk ilyen jeles eseményén, megmutatva, hogy mi svábhegyi reformátusok hogyan építünk templomot, gyülekezetet. Az ilyenkor szokásos módon a szervezés hónapokkal elõbb elkezdõdött, lomhán, hogy a végén idõ szûkébe kerülve felgyorsuljanak az események. Készítettünk a látogatók számára ajándékként templomunkat ábrázoló könyvjelzõt és hûtõ mágnest. Az érdeklõdõk 13+1 kvíz kérdésre adhattak választ, elgondolkodva a hitéletünk és reformátusságunk néhány egyszerû kérdésén, mint például: 1. Melyik utcában található a református templom? 2. Mi a címe a keresztyén emberek legfontosabb könyvének? 3. Ki fordította le elõször magyar nyelvre ezt a Könyvet? * * *

7 12 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Pünkösd Szeptember VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 13 A vásári forgatagban sokan fordultak meg az egyházi sátorban, ahol példa értékû együttmûködésben mutattuk be saját gyülekezeteinket a Szent László Plébániával együtt. Az egyik legnépszerûbb programunk volt a két óránként szervezett templom látogatás, ahol az idegenvezetõk gyülekezetünk tagjai voltak. Ezeken a bemutató látogatásunkon elmondtuk a résztvevõknek a svábhegyi reformátusság közösségi életének és temploma építésének történetét, közben bemutattuk az épülõ templomot, mint modern építészeti alkotást, a bátrabbak felmentek a harangtoronyban. A háromnapos kitelepülésünk a búcsúra, a sok érdeklõdõ és a sok templom látogató, akik még eddig nem is tudtak gyülekezetünkrõl, mind jele annak, hogy érdemes megmutatnunk magunkat, mert az emberek vágynak megismerni a körülöttük élõket és esetleg csatlakozni a közösségükhöz, mely annyiban más mint a többi, hogy Isten jelenléte érezhetõ. A szervezésben és a lebonyolításban résztvevõknek csak köszönet a lelkes, önzetlen részvételért. Dr. Kóti Tamás Mindennel megáldott, ezért KRISZTUSODNAK reklámja légy: bizonyítson az életed, lássék rajtad, mit tett veled! (FÜLE LAJOS: KRISZTUS REKLÁMJA) I Konfirmáció 2010 lyen gyorsan szalad az idõ, már több, mint három hónap és milyen mozgalmas hónapok telt el azóta, hogy konfirmáció volt a svábhegyi gyülekezetünkben. A konfirmáció, az új egyháztagok Krisztus mellett tett bizonyságtétele az egyik legszebb ünnep a közösség életében. Örömünnep, mert az egyház és gyülekezet bõvülését gyarapodását jelenti és megható ünnep is, hiszen testvéreink az Istennel való találkozása, ennek felelevenítése nagyon megható, különösen a felnõtt konfirmandusok esetében. Istennek hála az idén tíz fiatal és öt lelkében fiatal felnõtt konfirmandusnak örülhettünk. A konfirmáció május 29-én, szombaton kezdõdött, amikor egy rövid áhítatot követõen Berta Zsolt lelkipásztor a konfirmációi vizsgán alaposan kikérdezte a fiatalokat. Szerencsére a két évig kitartó felkészülés, a táborozás nem volt hiábavaló, fiataljaink mind szépen vizsgáztak hitbéli ismeretekbõl. A presbitérium megérdemelten engedett át mindenkit a vizsgán, amelyen mi, szülõk természetesen együtt izgultunk a gyerekekkel. Ezek után az összegyûlt nagy családok megnyugodva, de annál nagyobb várakozással néztek a másnapi ünnepi istentisztelet elé. A vasárnap többünknek is korán kezdõdött, ugyanis korán reggel virágba öltöztettük, megcsinosítottuk kis templomunkat a konfirmációs ünnepre. Reggel 10-re minden készen állt, zsúfolásig telt templom, egybegyûlt nagy családok, keresztszülõk várták ünnepi díszben a lelkészek és konfirmandusok bevonulását. Az istentisztelet rövid biológia órával kezdõdött, ahol megtudhattuk, hogy

Karácsonyi kilátások és kiáltások Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az uralom az õ vállán lesz. Ézsaiás 9:5.

Karácsonyi kilátások és kiáltások Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az uralom az õ vállán lesz. Ézsaiás 9:5. Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 5. szám 2011. december A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre. 2013. június IX. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Miért Szentháromság? Református templomi mennyezetkazetta háromság-motívummal A pünkösd utáni vasárnap

Részletesebben

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor III. évfolyam 5. szám 2000. VENI SANCTE Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Luther Márton

Evangélikus hírlevél. Luther Márton Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Óvodánk életéből Missziói nap Szákszenden Bence Győző bemutatkozása Halottak napjára Esperesi

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LIX. évf. 1. szám 2006. március E vacsora Égi módra Engem véled összead Maradj bennem, Benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen

Részletesebben

2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0.

2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0. Ú J L E N D Ü L E T, m e g ú j u l á s a s z o l g á l a t b a n T úl vagyunk hét gyülekezeti táboron, melyek egyszerre voltak lelkesítőek és nagyon fárasztóak a szolgáló közösség számára. Lelkészi megbeszélésen

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 2012. május VIII. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente " szolgáljunk a Léleknek újságában " (Rm. 7,6) Pünkösdi szabadság Amikor a Jézus Lelke eljött erre a

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 6. évfolyam 3. szám 2010. október A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E. EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25.

A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E. EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25. II. évfolyam, 2. szám Dunántúli 2010. december A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25. (Javított

Részletesebben