Õszi magvetés. E számunk tartalmából. Lelkipásztori üzenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Õszi magvetés. E számunk tartalmából. Lelkipásztori üzenet"

Átírás

1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 6. évfolyam 3. szám szeptember A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Õszi magvetés Íme, kiment a magvetõ vetni... (Máté 13:3.) E számunk tartalmából Õszi magvetés (Lelkipásztori üzenet) 1 B VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Svábhegyi pünkösdi búcsú 11 Konfirmáció Konfirmandus tábor 15 Egy vakáció fényképalbuma 17 Gyülekezeti hét Béren 19 Hagyományok ölelésében 22 B PRESBITERI ÉLETÚT Beszélgetés Ágai Lászlóval 24 B A HIT EMBEREI Szentföldi benyomások 29 B GYEREKEK OLDALA Az aranyszabály 32 B BEHARANGOZÓ Gyülekezeti programjaink 34 Nemcsak a szántó-vetõ vidéki emberek, de mi városiak is jól tudjuk, hogy a nyár vége, az õsz eleje az aratás ideje. Magyarországon hagyományosan Péter-Pál napján, azaz még június végén kezdõdik meg a búza betakarítása, s tart egészen augusztus közepéig, hogy Szent István napjára már a frissen aratott gabonából lehessen megsütni az új kenyeret. A gyümölcsöskertekbõl is ilyenkor, szeptember elején, közepén kerülnek a piacokra, vagy közvetlenül az asztalokra az érett szõlõfürtök, a pirosodó (õszi) barackok és almák. Az õsz kezdete a mezõgazdaságból élõ ember számára a tavasszal elvetett, nyáron szárba szökkent kalászok és a tavasszal virágzó, nyáron bogyósodó gyümölcsfák termésének, a jól végzett munka, a föld, a napfény, és az esõ isteni áldásának élvezetét jelenti. Egészen más azonban a helyzetük az iparosodott, városi környezetben lakóknak. Hiszen szeptember eleje a nyári szabadság és pihenés kényszerû végét, gyermekeiknek pedig egy új iskolai év kezdetét jelzi. Õk nem dõlhetnek hátra elégedetten és hálásan, mert nekik most indul egy újabb erõpróba, az új tanév. Az õ életükben a nyár eleje, a bizonyítványosztás jelenti az aratást, az õsz kezdete pedig a magvetés idõszakát. Az iskolák remélhetõleg mindarra meg akarják tanítani õket, ami igaz, ami jó és ami szép. Az egyházi iskolák mindezt re-

2 2 d Örömmondó Szeptember mélhetõleg úgy végzik, hogy azokat a szellemi igazságokat, erkölcsi értékeket és lelket gyönyörködtetõ dolgokat igyekeznek felmutatni és átadni diákjaiknak, amelyek Isten mércéjének megfelelnek. Kezdõdik tehát az õszi magvetés. A nagy Magvetõ, Jézus ebben az új tanévben is rendületlenül fogja hinteni a magot. Isten Igéjének, az evangéliumnak a szavait, gondolatait s nemcsak a gyermekeknek. Hiszen nemcsak az iskolai, hanem a gyülekezeti élet is remélhetõleg új erõre kap ilyenkor. Beindulnak az óvodai, iskolai és gyülekezeti hittanórák, rendszeressé válnak a különbözõ bibliaórák, újraindul a gyülekezeti filmklub és a baba-mama kör, megint lesz bibliaiskola és kisgyermekescsaládi alkalom. Íme, kimegy a Magvetõ vetni. Nem szûnik meg rajtunk keresztül, általunk is hirdetni a bûnbocsánat, a harmonikus emberi élet és az üdvösség örömüzenetét. A kérdés csak az, hogy mi lesz a sok elvetett maggal ebben a tanévben? Hová hullik majd az Ige? Útfélre, ahol az égi madarak felkapkodják? Sziklás helyre, ahol kevés a föld, és nem tud meggyökerezni? Tövisek közé, amelyek megfojtják, mert elveszik elõle a földet, a fényt és az esõt? Vagy jó földbe, ahol gyökeret verhet, szárba szökkenhet és harmincszor, hatvanszor, százszor annyit teremhet? Milyen talaj az elõttünk álló hónapokban a szívünk? Mi felnõttek magunkon talán már kevésbé tapasztaljuk, de gyermekeink életében nap mint nap látjuk, hogy az õ lelkük mennyire nyitott, fogékony mindenféle hatásra. Így szoktuk mondani: szivacsból van az agyuk. Mindent befogadnak, megjegyeznek, beépítenek és bizony visszaidéznek, alkalmaznak és fel is emlegetnek a megfelelõ idõben. Ezért nem mindegy, hogy a világ ártó hatásai mellett mennyi idõ, erõ és akarat jut majd a családokban arra, hogy Isten szavának éltetõ hatalma, az Ige magja a szívükbe hullhasson. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy az áldott magvetés mellett zajlik egy átkozott magvetés is. Közöttük is terjed az erõszak kultusz, a pénz, az anyagi javak imádata, a gyengébbek kíméletlen kigúnyolása, a kisebb-nagyobb csalások természetessé válása. A mi ellenségünk, az ördög konkolyt vet a búza közé. Tönkre akarja tenni a jó vetést és nemcsak a gyermekek lelkében! De tudnunk kell, hogy a rossz befolyással szemben nem úgy harcolhatunk eredményesen, ha csak a negatív hatások megfékezésére törekszünk, hanem ha minél több jó magot, gyümölcsöt, áldást, életet termõ igét engedünk a magunk és gyermekeink, unokáink lelkébe hullani. Mert Jézus, az áldott Magvetõ mint Vincent van Gogh híres Magvetõje õsszel is, télen is, ebben az új tanévben is fáradhatatlanul munkálkodik. Õ adjon hitet, kitartást, erõt minden mai magvetõjének, szülõnek, nagyszülõnek, gyülekezeti munkatársnak, gyermekmunkásnak, hitoktatónak, presbiternek és lelkipásztornak, hogy ez a magvetés eredményes legyen az új tanévben is! Berta Zsolt lelkipásztor Szeptember Örömmondó d 3 Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Gyülekezeti Rendje 2010 Ímé, míly jó és gyönyörûséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! 133. zsoltár Istennek hála, a gyülekezetünk létszáma napról-napra növekszik. Jó látni, hogy újabb és újabb testvérek jönnek a közösségünkbe. Ennek következtében szélesedtek és megnövekedtek a réteg programjaink. Az építkezés is további feladatokat ad. A gyülekezet elöljárói ezért úgy gondolták, hogy a szerteágazó tevékenységeket csak úgy lehet jól koordinálni, felügyelni, ellenõrizni, segíteni, ha strukturáljuk azokat, és felelõsöket nevezünk ki, egyénileg és szervezetileg is. Ehhez szükségessé vált egy olyan dokumentum létrehozása, amely mindenki számára világossá teszi, hogy kinek mi a dolga a gyülekezetünkben, ki miért felelõs, és kihez lehet fordulni a problémákkal, javaslatokkal. A presbitérium felkérte Dr. Koncz Kornéliát, Dr. Kóti Tamást és Ágai Lászlót, hogy alkossák meg ezt a dokumentumot amely a Gyülekezeti Szervezeti Rend nevet kapta. A három presbiter konszenzusos munkája után a tervezetet Berta Zsolt nagytiszteletu úrnak szakmai véleményezésre átadta, majd a presbitérium is megvitatta, több ülésen tárgyalta, végül a jelenlegi formájában és tartalmában elfogadta, és határozatot hozott arról, hogy milyen formában kell megismertetni a gyülekezeti tagokkal, majd pedig az Egyházmegyének véleményezésre megküldte. Miután a Budapest-Déli Református Egyházmegye Egyházmegyei Tanácsa szeptember 1-i ülésén a szöveget elfogadta, így most elsõ körben az ÖRÖMMONDÓ hasábjain szeretnénk ezt megtenni. Dr. Koncz Kornélia I. Preambulum A gyülekezeti élet középpontjában Jézus Krisztus áll. Õ a feje az Egyháznak, Õ az Ura a gyülekezetnek. A gyülekezet nem a lelkipásztor(ok), a presbitérium, vagy a gyülekezeti tagok tulajdona, hanem egyedül Jézusé. Õ hallható és látható Igéje, valamint Szentlelke által van jelen a gyülekezetben. A középpontban lévõ Jézus Krisztus körül, koncentrikus körökben helyezkednek el a gyülekezet tisztségviselõi, bizottságai, szolgáló csoportjai és egyes tagjai. Küldetésnyilatkozat Azért vagyunk, hogy gyülekezeti tagjaink: Istennel személyes kapcsolatban élõ emberekké váljanak talentumaikat, lelki ajándékaikat, és javaikat megosztva egymással, élõ közösséget gyakoroljanak, Jézus Krisztust követve saját környezetükben sóvá és világossággá váljanak, felkészüljenek a gyülekezetben végzett szolgálatokra és missziói küldetésüket betölthessék a világban. II. Általános rendelkezések Név: Svábhegyi Református Missziói Egyházközség. Székhely: Budapest, 1125 Felhõ u. 10. Istentiszteleti hely: Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Budapest, 1125 Felhõ u. 10. A Svábhegyi Református Missziói Egyházközség önálló jogi személy, a Magyarországi Református Egyház törvényei sze-

3 4 d Örömmondó Szeptember Szeptember Örömmondó d 5 rint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez. Az egyházközség lelkész és beosztott lelkész állást tart fenn. Döntéshozó és végrehajtó szervezetei: közgyûlés, presbitérium, elnökség, bizottságok. Jogszabályi háttér A lelkipásztor(ok)ra, a gondnokra, a presbiterekre és az egyházközségre vonatkozó egyházi törvényeket és egyházkerületi rendeleteket hatályosnak ismerjük el, és az azokban szabályozott kérdésekben azok szerint járunk el. Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról évi II. tc. Módosította: évi II. tv. A Magyarországi Református Egyház egységes választójogi törvénye évi II. tv.; évi III. tv.; évi VII. tv.; évi I. tv.; évi IV. tv.; évi I. tc. Módosította: évi IV. tv.; A Magyar Református Egyház szeretetszolgálatáról; évi V. tv évi II. tc évi I.tc., A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról Módosította: évi I. tv.; A Magyarországi Református Egyház miszsziójáról évi II. tc.; A Dunamelléki Református Egyházkerület 21/2004. sz. Szabályrendelete a lelkészekrõl Megjegyzés: a hivatkozott jogszabályok egyes fejezeteit, paragrafusait azok kiemelkedõ fontossága okán a Gyülekezeti Szervezeti Rend szó szerint idézi III. Egyházközség és egyháztagok Egyházi törvényeink alapján Egyházközségünk tagja az a személy, akit a református egyház szertatása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú személy, aki magát reformátusnak vallja. Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleteken és úrvacsorai közösségben részt vesz, valamint az egyházközség és az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésével választó joga van és választható. Az egyháztagok kötelességei Az evangélium szerinti tiszta erkölcsû, mértékletes, józan életet éljen. Az istentiszteleteken és úrvacsorában részt vegyen, házasságkötésénél gyermeke keresztelésénél, halottja eltemetésénél az egyház rendje szerint járjon el. Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék. Az egyházi közterheket az egyházi elõírásokban megszabott módon és mértékben viselje. Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízatást híven betöltse. Az egyháztagok jogai Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel, a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese lehet. Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele. Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti. Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján. Az egyházközség tisztségviselõi: lelkész, beosztott lelkész, gondnok, presbiterek Az egyházközség alkalmazottja: kántor Az egyházközség segítõi: pénztáros, bizottsági tagok, gyülekezeti munkások. Az egyházközség tisztségviselõi és gyülekezeti tagjai választás alapján részt vehetnek az egyházmegye, egyházkerület és az országos egyház igazgatási, bíráskodási és törvényhozási feladatainak ellátásában. IV. Egyházközségi Közgyûlés Az egyházközségi közgyûlés tagja lehet az egyházközség választói névjegyzékébe felvett minden teljes jogú egyháztag. Az egyházközségi közgyûlés hatáskörébe tartozik az egyházközség tisztségviselõinek (presbitérium) megválasztása, és minden olyan ügy, amelyet a törvény vagy a presbitérium a hatáskörébe utal. V. Presbitérium, Elnökség Presbitérium az egyházközséget irányító testület, az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfára, az egyházközség életének felelõs irányítója. A presbiterek létszáma: 8 fõ A presbitériumnak hivatalból tagja a lelkész. A pótpresbiterek száma: 2 fõ. A pótpresbitereket a presbitérium ülésére meg kell hívni. A pótpresbiterek tanácskozási joggal vesznek részt a presbitérium ülésein. A presbitériumi ülések zárt ülés elrendelését kivéve nyíltak. Az ülésekre a presbitereken kívül meg kell hívni a beosztott lelkészt, a pótpresbitereket, a bizottsági elnököket, a kántort, a pénztárost, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen. Az egyházközség elnökségét a lelkész és gondnok együttesen alkotja. A közgyûlés és a presbitérium üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, a határozatokat évenként sorszámozva kell nyilvántartani. A presbitérium éves munkájáról beszámolót készít, melyet nyilvánosságra hoz. VI. Egyházközségi bizottságok A Svábhegyi Református Missziói Egyházközségben mûködõ bizottságok feladatai és hatáskörei. 1. Missziói Bizottság A gyülekezet lelki- és közösségi életének, s azok alkalmainak, eseményeinek szervezése és lebonyolítása, szükség szerint a feladatok megosztása más bizottságokkal. Az éves Missziói Munkaterv elkészítése, s az abban foglaltak megvalósításának elõsegítése és ellenõrzése. A gyülekezet belsõ- és külsõ missziói munkájának összehangolása. 2. Pénzügyi Bizottság Felelõs a gyülekezet könyveléséért, perselypénz napló vezetéséért, amely alapján negyedévente beszámol a presbitériumnak a gyülekezet aktuális pénzügyi helyzetérõl. A gyülekezet éves költségvetésének megtervezése és szükség szerinti módosításának elõkészítése a Presbitérium számára. A gyülekezet éves zárószámadásának elkészítése. Kötelezõen tagja a mindenkori pénztáros. 3. Számviteli- és Ellenõrzõ Bizottság A gyülekezet gazdálkodásának ellenõrzése. A bizottság tagjai más bizottságnak tagjai nem lehetnek. 4. Templomépítõ és Karbantartási Bizottság A templom és gyülekezeti központ építési munkálatainak felügyelete; a ter-

4 6 d Örömmondó Szeptember Szeptember Örömmondó d 7 vezési és kivitelezési munkálatok koordinálása. Az épület és a templomkert karbantartási feladatainak megszervezése és ellenõrzése. 5. Diakóniai Bizottság A gyülekezeten belüli és kívüli szeretetszolgálat megszervezése és lebonyolítása. A gyülekezeten belüli rászorulók alkalmi, vagy rendszeres anyagi, testi-lelki gondozása és támogatása a költségvetésben meghatározott mértékben. A gyülekezeten kívüli egyházi, alapítványi, és társadalmi szociális intézményekkel, segélyszervezetekkel való szükség- és lehetõség szerinti együttmûködés. 6. Örömmondó Szerkesztõbizottság A gyülekezeti újság rendszeres kiadása; az ehhez szükséges elõkészítõ feladatok elvégzése. 7. Gyermek- és Ifjúsági Bizottság A gyülekezetben folyó gyermek- és ifjúsági munka támogatása; a gyermek és ifjúsági munkásokkal való rendszeres kapcsolattartás, a gyermekistentiszteleti munkaprogram összeállítása. 8. Külkapcsolati Bizottság Az egyházközség külsõ kapcsolatainak, és a külvilágban való megjelenésének szervezése. A gyülekezeti honlap rendszeres karbantartása, frissítése. A gyülekezet XII. kerületi közéletben (Hegyvidék c. újság; ökumenikus kapcsolatok; társadalmi rendezvények stb.) való megjelenésének szervezése. A gyülekezet testvéri kapcsolatainak rendszeres ápolása a Magyarremetei és a Torontálvásárhelyi Református Egyházközségekkel, és további gyülekezetekkel való kapcsolatépítés. A bizottságok tagjait a presbitérium választja meg. A bizottságok maguk is jelölhetnek soraikba új tagokat. A jelöléseket a presbitériumnak kell jóváhagyni. Egy bizottság létszáma legalább 3 fõ. Minden bizottságnak legalább egy tagját a presbitérium adja. Az egyes bizottságok a konkrét feladataikat maguk állítják össze, majd írásban eljuttatják a presbitériumhoz, hogy azokat megvitassa és elfogadja. A bizottságok a saját feladatkörükbe tartozó ügyekben maguk dönthetnek. A bizottságok feladata, hogy a maguk hatáskörébe tartozó feladatokhoz a gyülekezetbõl szükség szerint önkéntes szolgáló csoportokat szervezzenek, és velük a teendõket egyeztessék. A bizottságokban a többségi elv szerint döntenek az egyes ügyekben, amely döntések a bizottságok minden tagjára nézve kötelezõek. Szavazategyenlõség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A bizottságok nem hozhatnak egyházi törvényeinkkel, egyházkerületi rendeleteinkkel, hitvallási iratainkkal, vagy presbiteri határozatainkkal ellentétes szellemû döntést. Ha mégis ilyen döntés születik, azt a presbitériumnak és/vagy a lelkipásztornak semmisnek kell tekintenie. A bizottságok az éves költségvetés figyelembevételével anyagi ügyekben kéréseket terjeszthetnek elõ és javaslatot tehetnek, amelyeket az egyházközség elnöksége a presbitérium által megszabott kereteken belül engedélyezhet. A bizottságok legalább negyedévente, illetve szükség szerint üléseznek. Az ülésekrõl emlékeztetõ készül, amelyet a bizottság elnöke hitelesít. Az egyes üléseket a bizottság elnöke hívja össze, legkésõbb 8 nappal a tervezett ülés elõtt. Ha valaki egymás után háromszor kimentés nélkül marad távol a bizottság ülésérõl, elveszíti bizottsági tagságát. A bizottságok munkájukról évente egyszer beszámolnak a presbitériumnak. VII. A templom és gyülekezeti ház használatának rendje Az egyházközség a gyülekezet lelki, és közösségépítõ alkalmait elsõsorban a templomban, a gyülekezeti teremben, vagy a rendezõ (szervezõ) által alkalmasnak tartott helyen rendezi meg. A közösségi helyiségek ökumenikus, alapítványi, egyesületi vagy egyéb célra (külsõ szervezeteknek is) átengedhetõk, illetve bérbe adhatók az elnökség engedélyével, a Presbitérium elõzetes tájékoztatása és egyetértése mellett. VIII. Hatályba léptetõ rendelkezések Jelen Gyülekezeti Szervezeti Rend a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Presbitériumának 13/2010. számú határozata alapján napján lép hatályba. Kihirdetésérõl a lelkész gondoskodik a templom hirdetõtábláján, a szószéken, a gyülekezeti újságon és a honlapon keresztül. Kelt: Budapest, április 12. Berta Zsolt lelkipásztor Mellékletek Konkoly Elemér gondnok A következõ belsõ szabályzatok és rendelkezések a GYSZR mellékletét képezik: Pénzkezelési szabályzat, Leltározási szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Lelkészi hivatal mûködési rendje, Lakáshasználati megállapodás. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Svábhegyi Református Missziói Egyházközség esetében a mindenkor érvényes egyházi és állami törvények az alábbiakkal egészülnek ki. I. Döntési jog anyagi ügyekben Az egyházközség Presbitériuma dönt a Ft feletti beruházások, felújítások, befektetések és egyéb kiadások, illetve kötelezettségvállalások (továbbiakban kiadás) ügyében. Elõterjesztõ a lelkipásztor vagy a gondnok. Az egyházközség elnöksége dönt Ft-ig terjedõ összeghatár esetében a Presbitérium utólagos tájékoztatása mellett. Elõterjesztõ a lelkipásztor, a gondnok vagy a bizottságok. Az egyházközség elnöksége dönt az Ft-ig terjedõ összeghatár esetében. Elõterjesztõ az elnökség egyik tagja. Az elnökség egyik tagja dönt az Ft alatti ráfordítások ügyében, a másik tag utólagos tájékoztatása mellett. Elõterjesztõ bármelyik egyháztag. II. Banki utalványozási jog Az elnökség két tagja együttesen jogosult a banki utalványozásra. III. Banki készpénz-felvétel Pénzintézetekben történõ készpénzfelvételnél az elnökség két tagja az aláíró a banknál bejelentett módon. IV. Házipénztár Az utalványozási joggal megbízott személyek lelkipásztor, gondnok, pénztáros által utalványozott maximum Ft adható ki esetenként a folyó kiadások fedezésére. A beérkezett szám-

5 8 d Örömmondó Szeptember Szeptember Örömmondó d 9 lákkal, ill. a kiadott készpénzzel 30 napon belül el kell számolni. Indokolt esetben a lelkészt vagy a gondnokot a beosztott lelkész helyettesítheti. Készpénzkifizetés csak az egyházközség nevére kiállított szabályszerû számla ellenében történhet, akkor, ha annak utalványozása is megtörtént. Készpénzt csak a gyülekezet pénztárosa, vagy megbízott helyettese kezelhet. Az egyházközség bevételeirõl névre szóló bevételi pénztárbizonylatot állít ki a pénz átvevõje. A perselypénzt minden istentisztelet után meg kell számolni és bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani a perselypénz napló vezetése mellett. Az errõl szóló bevételi bizonylatot a pénztároson kívül egy presbiter vagy a lelkész írja alá. Nyilvántartásra kötelezett nyomtatványok a naplófõkönyv, a bevételi és kiadási pénztárbizonylattömb és a leltárkarton. Ezeket használatbavételkor nyilvántartásba kell venni. A naplófõkönyvet és perselypénz naplót a pénztáros vezeti, aki felelõs minden vonatkozó törvény, rendelet és szabályzat betartásáért. A lelkészek illetményét, költségtérítését stb. a gondnok utalványozza. V. Az Isten-hegy Alapítvány és az alapító gyülekezet (egyházközség) pénzügyi kapcsolata Az Isten-hegy Alapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény és az alapító okirat szerint mûködik. Az alapítvány célkitûzéseinek megfelelõ egyházközségi feladatokat támogathat anyagilag készpénzátutalással, illetve kiegyenlíthet olyan számlákat, amelyek az alapítvány nevére kerültek kiállításra, de hitéleti tevékenység vagy azt támogató beszerzés, beruházás költségeinek fedezésére szolgálnak. Az alapítványtól kapott készpénzt adományként kell kezelni, bevételezni és a nem céltámogatást is csak olyan célra szabad felhasználni, amely a közhasznú alapítvány céljainak megfelel. Ezt az alapítvány kuratóriuma bármikor ellenõrizheti. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Az egyházközség vagyonának (ingó és ingatlan) nyilvántartása és idõszakonkénti számbavétele leltározással történik, amelynek részletes leírása megtalálható a Református Egyház c. folyóirat 2003/02. sz. mellékletében. Ezt a leírást a lelkészi hivatalban kell tartani, s mindenben annak megfelelõen kell eljárni. Céljától függõen lehet vagyonmegállapító, elszámoltató vagy átadó leltár. Az egyházközség tárgyi eszközeit, amelyek elhasználódási ideje több mint 1 év, az alábbi csoportokban és módon tartjuk nyilván: 1. Épületek és tartozékok (ingatlanok). A tartozékok közé kell sorolni minden felépítményt, szerelvényt, berendezési tárgyat (beépített bútort is), amely az építési engedély és a használatbavételi engedély szerint az épület része, és amely a beruházási költségekkel együtt került kifizetésre. Nyilvántartásuk helyiségenként felsorolva, érték nélkül történik. 2. A nagy értékû eszközök között nyilván kell tartani azokat a tárgyi eszközöket, amelyeknek egyedi értéke meghaladja a Ft-ot. Nyilvántartásuk beszerzési áron (a régi beszerzésûek kalkulált áron) történik. Nagy értékû eszközök közé tartoznak, és nem selejtezhetõk a kegytárgyak, anyakönyvek, az úrasztal terítõk és muzeális értékû tárgyak. 3. Kis értékû eszközök között nyilván kell tartani azokat a tárgyi eszközöket, ideértve a könyveket is, amelyek egyedi értéke Ft alatt van. Nyilvántartásuk érték nélkül történik. 4. Egyéb anyagként kezeljük az elõzõ csoportokba nem tartozó anyagokat, amelyek beszerzésének szükségességét és felhasználását az utalványozó ellenõrzi. Nyilvántartásba-vétel Az 1-3 csoportba tartozó tárgyi eszközöket a pénztáros veszi nyilvántartásba úgy, hogy a leltárív következõ sorszámát a számlára is felvezeti, amelyet az utalványozó ellenõriz. A nyilvántartás helyiségenként felfektetett, sorszámozott leltáríven történik. Selejtezés A leltározást végzõ bizottság szükség szerint javaslatot tehet az elhasználódott vagy felesleges eszközök selejtezésére. A selejtezést a Presbitérium engedélyezi. A leltározási bizottság tagjai a lelkész, a gondnok, a Presbitérium egy tagja. Értékesítés Az egyházközség vagyontárgyainak értékesítését ha törvényeink másként nem rendelkeznek a Presbitérium engedélyezi. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az egyházközség irattára a lelkészi hivatalban van. Szabályszerû és gondos kezeléséért a lelkész felelõs. Munkáját segítheti az adminisztrációs feladatokkal megbízott gyülekezeti munkatárs. Az iratkezelési szabályzat részletes leírása megtalálható a Református Egyház c. folyóirat 2003/02. sz. mellékletében. Ezt a leírást a lelkészi hivatalban kell tartani, s mindenben annak megfelelõen kell eljárni. Az iratkezelés körébe tartozik minden irattári anyag, amely jelenleg a gyülekezet tulajdonában van: az egyházhoz bejövõ vagy onnan kimenõ levél, nyomtatott vagy elektronikus úton elõállított ügyirat, sajtótermék, az egyházközség mûködése során készült jegyzõkönyvek, hang- és képfelvételek, fényképek, kiállítási tárgyak, képzõmûvészeti alkotások, meghívók, anyakönyvek, jogszabályok, közlönyök, szabályrendeletek stb. A napi iratmozgást az iktatókönyvben kell vezetni. A tárgyévet megelõzõ iratokat archiválni kell. Iratot kölcsönadni nem lehet, arról csak fénymásolat készíthetõ a lelkész külön engedélyével. Könyvet kölcsönadni csak kivételes esetben, a lelkész engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. LELKÉSZI HIVATAL MÛKÖDÉSI RENDJE A lelkészi hivatal címe: Budapest, Felhõ u. 10. telefon és fax-száma: Hivatalos nyitvatartás: hétfõ, kedd óráig Hivatalos idõben a lelkész, a beosztott lelkész vagy a gyülekezeti munkás teljesít szolgálatot a hivatalban. A hivatalos idõ megváltoztatását a lelkész a gyülekezet honlapján közzé teszi. Hivatalos idõn kívül sürgõs esetben a lelkész a gyülekezeti hirdetõlapokon megadott telefonszámokon érhetõ el. A lelkészi hivatalban legfeljebb Ft készpénz tárolható (fémkazettában).

6 10 d Örömmondó Szeptember A bélyegzõket és a kegytárgyakat zárható szekrényben, fiókban, szükség szerint széfben, páncélszekrényben kell tartani. LAKÁS-HASZNÁLATBAVÉTELI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészt a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Budapest, 1125 Felhõ u. 10., mint tulajdonos (képviselõje: Konkoly Elemér gondnok), másrészt Berta Zsolt lelkipásztor, (mint lakás-használó) között, az alábbi feltételek mellett: Felek megállapítják, hogy a Budapest, 1125 Felhõ utca 10. szám alatti templomban lévõ lakás a lelkészi munkakörhöz kapcsolódó szolgálati lakás, amely mindig a gyülekezet beiktatott/ kinevezett lelkészének áll rendelkezésére, a Presbitérium határozata alapján. A tulajdonos egyházközség a lelkész és családjának kizárólagos használatába adja a lakás összes helyiségét. Az épület többi részét a gyülekezet közösségi célokra, a lelkésszel együtt közösen használja. A lelkész és családja a lakásba állandó lakosként jelentkezhet be. A lakás rendeltetésszerû használata során bekövetkezõ hibák elhárítása az egyházközség feladata és költsége. A lelkészlakás renoválási és karbantartási költségeit az egyházközség viseli. Lakószobák festése rendkívüli események kivételével 5 évenként, mázolása 10 évenként; a mellékhelyiségek festése 3 évenként igényelhetõ. A Dunamelléki Református Egyházkerület 21/2004. számú Szabályrendelete a lelkészekrõl 47. A lelkész köteles a lakás használata során a jó gazda gondosságával eljárni. A lakáson átalakítási munkálatokat csak a Presbitérium elõzetes engedélye alapján végeztethet. A lakás fenntartási költségeit az egyházközség finanszírozza. Ha a lelkész szolgálati viszonya megszûnik, maga és családja 30 napon belül minden igény nélkül köteles az illetménylakást kiüríteni. Ha a szolgálati viszony a lelkész halála miatt szûnik meg, akkor a hátramaradottak 60 napon belül kötelesek elhagyni az illetménylakást. A Dunamelléki Református Egyházkerület 21/2004. számú Szabályrendelete a lelkészekrõl 46. Nyilatkozat Alulírott, tudomásul veszem, hogy a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség tulajdonában lévõ Budapest, XII. Felhõ u. 10 szám alatti szolgálati lakást munkakörömhöz kapcsolódóan szolgálati lakásként használom, és azt szolgálati viszonyom megszûnése után üres állapotban, az épület-leltár szerint, rendeltetésszerû használatra alkalmas módon a fent leírt határidõn belül átadom az egyházközség képviselõjének. Tudomásul veszem, hogy kiköltözésem alkalmával semmiféle kártérítési díjra, lelépési díjra vagy cserelakásra nem tarthatok igényt. Budapest, április 12. Berta Zsolt lelkipásztor Jelen megállapodás és nyilatkozat a április 12-én kelt GYSZR mellékletét képezi. Elõttünk, mint tanúk elõtt: Szeptember Örömmondó d 11 VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR G Svábhegyi pünkösdi búcsú május yülekezetünk idén jelent meg elõször a búcsún. Miért is? A válasz sok rétû: jó lehetõség missziói munkára, megismertethetjük gyülekezetünket a széles közönséggel, bátoríthatunk és hívhatunk bátortalan hívõket és nem hívõket egyaránt, fõpróbát tarthatunk várható hasonló rendezvényekre. Azt hiszem mégis a leginkább azért, hogy élõ, aktív gyülekezetként részt vegyünk szûkebb környezetünk ilyen jeles eseményén, megmutatva, hogy mi svábhegyi reformátusok hogyan építünk templomot, gyülekezetet. Az ilyenkor szokásos módon a szervezés hónapokkal elõbb elkezdõdött, lomhán, hogy a végén idõ szûkébe kerülve felgyorsuljanak az események. Készítettünk a látogatók számára ajándékként templomunkat ábrázoló könyvjelzõt és hûtõ mágnest. Az érdeklõdõk 13+1 kvíz kérdésre adhattak választ, elgondolkodva a hitéletünk és reformátusságunk néhány egyszerû kérdésén, mint például: 1. Melyik utcában található a református templom? 2. Mi a címe a keresztyén emberek legfontosabb könyvének? 3. Ki fordította le elõször magyar nyelvre ezt a Könyvet? * * *

7 12 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Pünkösd Szeptember VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 13 A vásári forgatagban sokan fordultak meg az egyházi sátorban, ahol példa értékû együttmûködésben mutattuk be saját gyülekezeteinket a Szent László Plébániával együtt. Az egyik legnépszerûbb programunk volt a két óránként szervezett templom látogatás, ahol az idegenvezetõk gyülekezetünk tagjai voltak. Ezeken a bemutató látogatásunkon elmondtuk a résztvevõknek a svábhegyi reformátusság közösségi életének és temploma építésének történetét, közben bemutattuk az épülõ templomot, mint modern építészeti alkotást, a bátrabbak felmentek a harangtoronyban. A háromnapos kitelepülésünk a búcsúra, a sok érdeklõdõ és a sok templom látogató, akik még eddig nem is tudtak gyülekezetünkrõl, mind jele annak, hogy érdemes megmutatnunk magunkat, mert az emberek vágynak megismerni a körülöttük élõket és esetleg csatlakozni a közösségükhöz, mely annyiban más mint a többi, hogy Isten jelenléte érezhetõ. A szervezésben és a lebonyolításban résztvevõknek csak köszönet a lelkes, önzetlen részvételért. Dr. Kóti Tamás Mindennel megáldott, ezért KRISZTUSODNAK reklámja légy: bizonyítson az életed, lássék rajtad, mit tett veled! (FÜLE LAJOS: KRISZTUS REKLÁMJA) I Konfirmáció 2010 lyen gyorsan szalad az idõ, már több, mint három hónap és milyen mozgalmas hónapok telt el azóta, hogy konfirmáció volt a svábhegyi gyülekezetünkben. A konfirmáció, az új egyháztagok Krisztus mellett tett bizonyságtétele az egyik legszebb ünnep a közösség életében. Örömünnep, mert az egyház és gyülekezet bõvülését gyarapodását jelenti és megható ünnep is, hiszen testvéreink az Istennel való találkozása, ennek felelevenítése nagyon megható, különösen a felnõtt konfirmandusok esetében. Istennek hála az idén tíz fiatal és öt lelkében fiatal felnõtt konfirmandusnak örülhettünk. A konfirmáció május 29-én, szombaton kezdõdött, amikor egy rövid áhítatot követõen Berta Zsolt lelkipásztor a konfirmációi vizsgán alaposan kikérdezte a fiatalokat. Szerencsére a két évig kitartó felkészülés, a táborozás nem volt hiábavaló, fiataljaink mind szépen vizsgáztak hitbéli ismeretekbõl. A presbitérium megérdemelten engedett át mindenkit a vizsgán, amelyen mi, szülõk természetesen együtt izgultunk a gyerekekkel. Ezek után az összegyûlt nagy családok megnyugodva, de annál nagyobb várakozással néztek a másnapi ünnepi istentisztelet elé. A vasárnap többünknek is korán kezdõdött, ugyanis korán reggel virágba öltöztettük, megcsinosítottuk kis templomunkat a konfirmációs ünnepre. Reggel 10-re minden készen állt, zsúfolásig telt templom, egybegyûlt nagy családok, keresztszülõk várták ünnepi díszben a lelkészek és konfirmandusok bevonulását. Az istentisztelet rövid biológia órával kezdõdött, ahol megtudhattuk, hogy

8 14 d Örömmondó Szeptember a csíkos bazilikusz (basilicus vittatus), ez a Dél-Amerika õserdõiben honos gyíkféle képes szaladni a vízen. Természetesen példázatról volt szó, amely Jézus Péterhez szóló lépj ki a csónakból és jöjj jelenetét párhuzamba állítva mutatta meg nekünk, hogy a bazilikusz mellett ha képletesen is, de mi magunk is képesek leszünk járni a vízen, ha elfogadjuk Jézus hívó szavát. Errõl az elfogadásról, a Jézus hívó szavára történõ önkéntes indulásról, egy szabad döntésrõl szól tehát a konfirmáció ünnepe. Mielõtt az ünnepélyes fogadalomtételhez értünk volna, keresztelõt is tartottunk, nem is akármilyent. Egyik felnõtt konfirmandusunkat, Szabó Zsófit kereszteltük ugyanis. Bár Zsófi lélekben már régen tagja a gyülekezetnek, ezen a napon az úrvacsora elõtt a keresztség sákrámentumát is magára vette. A felnõtt konfirmandusok történetei Konfirmandusok 2010-ben: dr.csák Réka Borbála dr.fódi András Pummer Csaba Sándor János Szabó Zsófia Bordás Bálint Tamás Csöregi Endre Gergely Károly Gulácsi Lilian Hidvégi Lilla Kardon Márton Kiss Rozália Marczika Levente Mátyás Noémi VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR A kegyelem nyomában járhat új életünk megannyi tette. ISTEN LELKE szabadokká tesz szolgálatra és szeretetre. (FÜLE LAJOS: SZABADON) következtek ez után, ahol Istennel való találkozásukat mesélték el. Ezek voltak a konfirmáció legmeghatóbb pillanatai. Bár a felnõtt konfirmáció mindig megható, a mi öt konfirmandusunk testvérünk, barátunk olyan átéléssel, természetesen és õszintén adta elõ a saját történetét, hogy sok zsebkendõ elõkerült a hallgatóság soraiban. Megdöbbentõen hiteles volt az egész, hiszen olyan emberekrõl van szó, akik köztünk élnek, akiket jól ismerünk. Ezután következett az ünnepélyes fogadalomtétel, az új egyháztagok megáldása, valamint a konfirmandusok elsõ úrvacsorája. Mi, a gyülekezet és vendégsereg tagjai is követtük õket ebben, sok szép úrvacsorai dicséretet énekeltünk el, mire az utolsó pohár is kiürült. Az úrvacsora után fiatal egyháztagjaink saját monogramos bibliát kaptak ajándékba a konfirmációi emléklap mellé a gondnok úrtól. Az istentiszteletet egy kis kötetlen vidámság és szeretetvendégség követte az altemplomban. Nagyon szép konfirmáció volt, köszönjük mindenkinek, elsõsorban a rengeteget dolgozó két lelkipásztornak, Zsoltnak és Adriennek. Adja Isten, hogy két év múlva is hasonlóan népes és buzgó új tagsággal bõvüljön a gyülekezetünk. Bordás Csaba Szeptember Örömmondó d 15 R eggel a nyári felkeléshez képest korán indultunk az újpesti buszállomástól. A buszúton mindenki ébredezett kómás állapotából, és megismerkedtünk a két magyarremetei fiatallal, Erikkel és Orsival. Mire megérkeztünk Pilismarótra, ott várt már ránk Zsolt bácsi és két torontálvásárhelyi, frissen konfirmált ifjú, Dóra és Árpád. A szállásunk, bonyolult neve (Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Pap Józsefné Hollósy Irén Konferenciaháza) ellenére is, nagyon komfortos volt. Még aznap kiderült az a dolog, amitõl a leginkább féltünk: hogy ki melyik napon VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Konfirmandus tábor 2010 napos. Így tehát az elsõ nap a berendezkedés és az ismerkedés jegyében telt el, az esti áhítaton pedig elkezdtük Jónás történetét megbeszélni. Másnap a visegrádi palotába mentünk el Persze csak a délelõtti áhítat után, amin József történetén keresztül arra kerestük a választ, hogy hol van a boldogság. Az áhítatok azonban nem kötött rendben, hanem beszélgetõs, játékos formában zajlottak. A visegrádi királyi vár ismét lenyûgözött, pedig már többször jártam ott, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Újdonságként ért minket, hogy a Salamon-toronyba is felmehet-

9 16 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Szeptember Szeptember VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 17 dulópont lehet a történelemkönyv, esetleg az internet. Ismerkedtünk hát a településsel, melyben van egy kastély is, mely valaha a Heckenast család tulajdona volt. Házigazdáink készségesen mesélték, hogy e furcsa nevû család egyik sarja volt az a híres pesti nyomdász, akinek a nyomdájában nyomtatták ki 1848-ban a forradalmi ifjúság 12 pontba foglalt követeléseit. Ennyi ismeret becserkészése után jöhetett immár a vacsora, a zuhanyozás, majd a fáklyákkal pazarul kivilágított játékos társas est, végül a takarodó. Része volt ez utóbbi is a,,betörés -nek, hiszen a tábori ébresztõ minden reggel hétkor hangzott fel. A szervezõk szinte minden egyes napra terveztek kirándulást. Kedden Visegrádra utaztunk, és ott keresztül-katünk, mivel felújították a közelmúltban. Este az idõ megengedte nekünk, hogy kiüljünk a kertbe, és itt tartsuk áhítatunkat, fáklyafényes környezetben. A tábor következõ napján az esztergomi bazilikába látogattunk el. Felmentünk a kupolába is, ahonnan remek kilátás nyílt a tájra, bár a folyó szlovák oldala nem éppen örömteli dolgokat juttatott eszünkbe. A bazilika gigantikus volt, a hatalmas oszlopok mellett mindenki eltörpült. A Vármúzeumban felpróbálhattuk a középkori pajzsot, páncélkesztyût és sisakot, a fegyvereket pedig kézbe foghattuk. Ebben a múzeumban egy sosem látott jelenséggel találtuk magunkat szembe: a kedves teremõrrel. Ez a két élmény szerintem mindannyiunkban maradandó emlékeket hagyott. A következõ nap délutáni kirándulása, amelynek során a gyönyörû Visegrádi Hegység egy részét jártuk be, a legtöbb konfirmandust alaposan lefárasztotta. Szerencsére az esti áhítat ismét feltöltötte lelki lufijainkat, és így nyugodtan tértünk aludni. Az utolsó napi nagytakarításnak nem a legnagyobb örömmel láttunk neki, de mégis megtisztítottuk az egész házat. Szerintem mindannyian jó emlékekkel tértünk haza ebbõl a táborból, és remélem ez a jó társaság nem fog a konfirmálás után sem feloszlani. Gergely Károly A Egy vakáció fényképalbumát lapozgatva Budapest-Svábhegyi Református Keresztyén Missziós Egyházközség és a torontálvásárhelyi Református Keresztyén Egyházközség hivatalosan június 18-án írta alá a testvérgyülekezeti kapcsolatukról szóló nyilatkozatot. A mögöttünk maradt esztendõkben a protokolláris momentum alapjai minden távolsági, valamint világi bürokrácia támasztotta különcködés ellenére nemcsak hogy,,rengésálló -nak bizonyultak, de az,,építkezés is folytatódott. Az anyaországi fél közbenjárására legutóbb, azaz július 26-a és 31-e között két torontálvásárhelyi fiatal: Petrec Teodóra és Szabó Árpád táborozhatott díjmentesen Komárom-Esztergom megyében, a Duna jobb partján, a Visegrádi-hegységhez tartozó Maróti hegyek lábánál fekvõ Pilismarót településen. A két dél-bánsági csemete a Gyenge lelkészházaspár szervezésében jutott el Budapestre, ahol nt. Berta Zsolt svábhegyi tiszteletes úr vonta õket szárnyai alá. Hogy a tábor szerves részének számító délelõtti, illetve estéli áhítatok közé milyen pergõ programkeret épült be, arról Dóri és Árpi fényképes élménybeszámolójából tudhattok meg többet. Hétfõn, a reggeli órákban érkeztünk a Svábhegyre, tíz perccel ugyan, de megelõzve a többi, busszal érkezõ gyereket. Berta Zsolt tiszteletes úr innen vitt ki bennünket abba a faluba, amelynek parkjában egy nem mindennapi 1914-es emlékmû áll, a haza és a hitvesi szeretet vértanúi elõtt tisztelegve. A talapzaton lévõ szoborcsoport az 1526-os csatában hõsiesen küzdõ Dobozy Mihályt és fiatal feleségét, Ilonát ábrázolja, akik Szóval, akit érdekel a történetük, annak jó kiin- Ki itt belépsz visegrádi várrészlet

10 18 d Örömmondó Szeptember VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR sul bejártuk a palotát. Pontosabban azokat a részeket, helyiségeket, ahol már befejezõdtek a restaurálási munkálatok, majd a Salamon-toronyban néztünk széjjel. Szerdán az esztergomi bazilika lépcsõit igyekeztünk minél pontosabban megszámlálni, és ez sikerült is! (Vagyis Dóri 413, Árpi pedig 1100 lépcsõfokra esküdött jegyzetében - a szerzõ megjegyzése.) Volt, amennyi volt, nekünk mégsem az számított, hanem hogy minél elõbb feljuthassunk a kupolához és a harangokhoz. Hiába no, a síksági gyerekek mindig is messzire szerettek látni A székesegyház után egy múzeumban tettünk rövid kirándulást. Mondani akarom, csak nekünk volt az rövid, mert ott bizony fel is próbálhattuk a néhai vitézek vaskesztyûjét, sisakját, s ügyeskedhettünk a hatalmas pajzsokkal, kardokkal, baltákkal is feltéve, ha sikerült megemelnünk õket! Ezt a lehetõséget beszédeid már végleg velem maradnak elmúlhat ég és föld változhat minden változó elhagyhat testem is - földbó l való - de szavaid velem maradnak mostmár az Ige rabja lettem önként és örömmel múlik tovább az elmulandó de megmarad mi változatlan s a szívem Tiéd örökre (HERJECZKI GÉZA: AZ IGE RABJA) persze a lányok sem hagyták ki. Az esti filmvetítés után pedig furcsamód senkit sem kellett elringatni! Csütörtökön végre a természetet is megszólítottuk. Zsibongva, ugyanakkor mégis csendesen vonultunk végig a közeli dömösi erdõség tizenöt kilométernyi ösvényén. Volt, aki elfáradt, de hiszem, hogy a táj szépsége minden fáradságért kárpótolt. Engem mindenképpen. És bár a hazaindulás elõtti napon a felhõk is pityeregni kezdtek, az egyre jobban összeszokott gyermeksereg kacajt fakasztó közös játékokkal rukkolt elõ. Csak az a szombati táborbontás ne lett volna! Martinek Imre Szeptember Örömmondó d 19 E gy forró nyári délelõttön, július 3. hetében szép számban gyûltünk össze Nógrád megye egyik kisebb településén, Béren, gyülekezeti táborunk helyszínén. Ki egyedül érkezett, ki többedmagával, ki pedig a teljes családdal. A gyülekezetet Zsolt bácsi, Adrienn, és régi lelkész barátaink, Szõke Attila és Szõke Etelka kísérte. A farmon palócos vendégszeretettel fogadtak: Maczó úr, a házigazda jóféle pálinka-kóstolóval indította az elkerülhetetlen, ám érdekes háznézõ túrát. A vadászkastélyt a huszadik század elejének stílusában bútorozták be: ez a stílus kuriózum a mai bemutatók körében. Még érdekesebb, hogy a kiállítás interaktív: óvatosan, de mindenhová be lehet lépni, mindent meg lehet érinteni. És nem is beszéltünk a Szabad Európa Rádió-múzeumról, ahol 3000 készülék, tisztes hangarchívum, gyufás-matrica gyûjtemény és más nyalánkságok várják a közelmúlt történelmének szerelmeseit. A kastélyban remek Trianon-térkép- és plakátgyûjtemény is található. VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Gyülekezeti hét Béren július Akit mindez az eklektikus egyveleg még nem nyûgözött le, odakint gyönyörködhetett az õsmagyarok nyájában: van itt kis ló, racka, és teve (igen, teve, az õsmagyarok elfeledett háziállata). Már csak a kisebb testû, vörös szõrû szarvasmarha és a sertés hiányzik. De mindezt feledtetik a Cserhát egyéb szépségei: az odavezetõ úton pl. búbos bankával akadtunk össze és velünk együtt indult a bögölyök rajzása is! Miután környezetünket megismertük, ideje volt a csapatot is összehozni, így a délután hátralevõ részét játékkal töltöttük. Estére kicsik, nagyok egyaránt elfáradtak, ám az esti áhítaton végre megtudtuk Zsolt bácsitól, hogy az elkövetkezõ 5 nap témája a szeretet öt nyelve lesz. Ennek tükrében a másnap délelõttöt (ahogy a rákövetkezõ négyet is) kellõen felvillanyozva várta mindenki, hogy beszélhessünk szeretetünk kifejezési hiányosságainkról, tapasztalatainkról és elvárásainkról. A reggeli elfogyasztását, a kisebbek örömére éneklés követte, majd Dórika vitézi öltözetben * Ez a cikk a Hét Nap címû vajdasági magyar hetilapban jelent meg augusztus 11-én.

11 20 d Örömmondó Szeptember VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Szeptember Örömmondó d 21 VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR több csoportra oszlottunk, Adrienn és Atilla távozott a gyerekekkel egy rövid beszélgetésre és kézmûves foglalkozásra, a felnõttek pedig két csoportra váltak, Zsolt bácsi és Eta vezetésével. Miután minden kiscsoport talált magának helyet, bele is tudtunk kezdeni elsõ témánkba, a dicsérõ szavak nyelvébe. A beszélgetéseket több szempont alapján folytattunk, miszerint milyen az adott szeretetnyelv szerepe a párkapcsolatban, a baráti viszonyban és gyermeknevelésben. Szituációs gyakorlatokkal, kérdésekkel és idézetekkel áshattunk a problémák mélyére, majd Zsolt bácsi foglalta össze a lényeget. Így szélesítettünk ismereteinken lelkünk mélyebb tartományai felé minden délelõttön, hogy minél átfogóbb képet alkothassunk a saját és környezetünkben élõk szeretetének kifejezési módjairól. A további napokon beszélgettünk még a minõségi idõ, az érintés, a szívességek és az ajándékozás szeretet-nyelvérõl; melyek ismeretében máris jobban tudunk értékelni egy-egy szívbõl odaszánt percet vagy egy õszinte ölelést. Persze napjaink nem csak elmélkedésbõl álltak, a délutánokat kellõen aktívan Gyermekek közti tábori tájfutó verseny eredményei Kategória Név Helyezés Szintidõ F0-2 Osváth Árpád N3-4 Osváth Emese N3-4 Frenkel Vilja Júlia F3-4 Kothencz Bertalan F5-6 Schulteisz Ágoston N7-10 Pummer Petra N7-10 Hankiss Flóra F7-10 Cheng Lóránd F7-10 Falus Marci N11- Cheng Mira N11- Deák Zsófia töltöttünk el. A rekkenõ hõségben a lelki felfrissülés után testünket a pásztói strandon frissítettük fel. De volt, aki kirándult, illetve a szálláson maradva próbált árnyékos helyet keresni egy jó beszélgetéshez. A forró nappalokat langyosabb esték követték, vidám áhítatokkal, ahol Zsolt bácsi újra összegezte a délelõtti témát, a gyermekek számára is közelebb hozva olyan igazságokat, amelyek néha még az idõsebbek számára is nehezen érthetõek. Az éneklés után folytatódott a játék és beszélgetés, amit estérõl estére különbözõ programok fûszereztek, hol teaházzal, hol imaközösséggel, hol focival, hol pedig tájfutással. Kivétel volt ez alól egy délután és este, amikor népes csapatunk a közeli andezit sziklákhoz kirándult, hogy a természet lágy (és kissé szúnyogos) ölén tarthassuk meg esti áhítatunkat. Ez az egy hét hamar elszállt, így szombat délelõtt arra eszméltünk, hogy pakolnunk és búcsúzkodnunk kell. Nem tûnt vonzónak a visszatérés fülledt fõvárosunkba, de szeretet-tankunk kellõ feltöltõdése következtében ez sem tûnt nagy kihívásnak és millió ölelés után, élményekkel telve indulhattunk haza, várva a jövõ nyári hetet, illetve a vasárnapi alkalmakat. Fekete Zsuzsa, Frenkel Gergely Máté

12 22 d Örömmondó Szeptember Nálunk, magyaroknál a múlt ismeretének ki kell terjednie nyelvrokonaink megismerésre is. Gyülekezetünk tagja, Ruttkay-Miklián Eszter finnugrista nyelvész-néprajzkutató évek óta kutatja a nyugat-szibériai hanti nép életét. Egy esõs tavaszi vasárnap délután ennek eredményeirõl az altemplomban számolt be vetített képes elõadásban. A z alig húszezer lélekszámú hanti nép Oroszországban, Szibéria nyugati részén, az Uraltól keletre található Hanti- Manysi Autonóm Körzet területein, néhány ezer pedig a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben él. A környéken található a világ legnagyobb olaj- és földgázkészlete. Bár rohamos az iparosodás, hódít a civilizáció, a rénszarvas pásztorok rádió adó-vevõvel, nyáron motorcsónakon járnak, de még van néhány hagyományosnak mondható hanti település, VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Hagyományok ölelésében Bogyók mellett mondókákat is gyûjt ahol õsi módon halászattal és rénszarvastenyésztéssel foglalkoznak. Az egymástól messze fekvõ falvakat, télen rénszarvas húzta vagy motoros szánon lehet megközelíteni. Nyáron csak helikopteren, mint ahogy Eszter is tette néhány alkalommal. Ruttkay-Miklián Eszter az Ob mellékfolyóinak, a Kazim és a Szinja folyók mentén lakó hantik területen gyûjtött történeteket, mondókákat, dalokat, feltérképezte a helyi szokásokat és a nyelvjárásokat. A finnugor nyelvrokonság felõl a magyar nyelv legközelebbi rokonai a hantik, a hétezernyi manysi néppel együtt. Ez megmutatkozik a nyelvtani szerkezetekben is, például a hantiban is megvan az indoeurópai nyelvekben ismeretlen tárgyas ragozás: írom, olvasom. Eszter férje hanti halász, Arkagyij Petrovics Longortov márciusában hanti hagyományok szerint tartották meg esküvõjüket. Kislányukkal, Emmával, aki Magyarországon született, sokat vannak Budapesten. Esztert ide köti a tudományos munkája és a rokonság. Eszter odakint népviseletben jár, szénát kaszál, bogyót gyûjt, varr. Férje ma már nem halászattal Szeptember Örömmondó d 23 VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR foglalkozik, hanem falujukban, Ovolangkurtban állami alkalmazott, naponta õ indítja be és állítja le az áramszolgáltatást. A településcsoportban az õ falujuk az egyetlen, ahol van villany. A központi település önkormányzattal, kórházzal, postával, közérttel és bentlakásos iskolával negyven kilométerre fekszik Ovolangkurttól. Elõadónktól megtudtuk, hogy az Északi-sarkkör közelében télen a mínusz negyven fok nem számít hidegnek. Tavasz végén szinte teljesen kiürül a falu: a halászok elköltöznek, a rénpásztorok fölhúzódnak az Uralba. A halak õsszel ívni járnak a Szinjára, ekkor indul be a vadászidény is. A hantik húst csak télen esznek, elõkerülnek a mélyhûtött tárolókból a legfontosabb élelmiszerek: a besózott halak. Egy részüket nyersen vagy serpenyõben dinsztelve, krumplival elkészítve eszik. Eszternek legjobban a saláta hiányzik, de áfonya mindenütt terem. A hantik egyre több olyan terméket fogyasztanak, amit nem õk termelnek meg. Ott is egyre nõ a környezetszennyezés, mert a hulladék nehezebben bomlik le a fagyos földben. A hantik egy része felvette a pravoszláv vallást, de sokan követik az õsi törzsi vallást, hisznek a szellemekben, tisztelnek tárgyakat, állatokat. Eszter tiszteletben tartja a hantik szertartási- és hitbeli meggyõzõdésen alapuló hétköznapi szokásait. Például a hanti házakban a legszentebb tárgyakat a szent sarokban tartják, azok mögött nõnek nem szabad elmennie. A nõket deréktól lefelé tisztátalannak tekintik, ezért a nõi fehérnemût nem szabad együtt tárolni vagy mosni a többi ruhával. Eszter ehhez anynyira hozzászokott, hogy Magyarországon akkor is kézzel mossa a holmiját, ha férje nincs jelen. A gyülekezet hallgatóságában ez mosoly fakasztott. Eszter a hagyományok tiszteletében él, összeegyezteti a hazulról vitt életfelfogását, új hazája szokásaival. A magyarság õseinek kutatásában fontos adatokat Eszteren kívül csak egykori néprajz professzorának, Schmidt Évának sikerült ebbõl a tiszta forrásból meríteni és feldolgozni. Az elõadó szándéka sikerült, hiszen a magyarok õseivel kapcsolatba hozható hanti néprõl szóló tudományos elõadás, és a számtalan kép felkeltette az érdeklõdést a hallgatóságban, akik számos kérdéssel, hozzászólással és nagy tapssal fejezték ki elismerésüket. Béres L. Attila Ruttkay-Miklián Eszter az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet oktató-kutatója 2010 májusában elnyerte a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány ösztöndíját, amely a nemzetközi tapasztalattal és kiemelkedõ tudományos teljesítménnyel rendelkezõ fiatal, tehetséges oktató-kutatók tudományos életpályáját támogatja. Gratulálunk!

13 24 d Örömmondó Szeptember PRESBITERI ÉLETÚT Lelkészgyermekként szerezte tapasztalatait A presbitert az egyháztagok maguk közül választják. De olykor sok évnek kell eltelnie, hogy közelebbrõl is megismerjük szolgatársainkat, egyházközségünk lelki és anyagi javainak sáfárait. Sorozatunk abban segít, hogy többet tudjunk róluk. A Svábhegyi Református Missziói Egyházközség elöljárói közül eddig Berta Zsolt lelkipásztor, majd Konkoly Elemér gondnok, a presbiterek közül dr. Berecz Ágnes, Csuka Gábor, dr. Molnár László, Pálffy Tibor, Lovas Miklós, Sütõ-Nagy István, Úr Gézáné Dr. Koncz Kornélia, Komlós Imréné, Dr. Kóti Tamás, Falus György és Dr. Kardon Tamás beszélt életérõl, családjáról, munkájáról. Tavaly két új presbitert és két pótpresbitert választott a gyülekezet. A sort Ágai László pótpresbiter folytatja. Az Ágai nevet egyházi körökben sokan ismerik Magyarországon. Az idõk során hogyan alakult a család sorsa? Családunk I. Lászlója tanár ember volt. Mihály dédapám, aki ceglédi szûcsmester volt, a legkisebb fiát taníttatta. Nagyapám Kolozsvárt járt egyetemre (az indexe tele van példás érdemjegyekkel). Nagyapja milyen területen szerzett diplomát? Matematika-fizika szakon végzett, megpályázta a híres nagyenyedi Bethlen Kollégium tanári állását, amit elnyert. A rektort Bartha Zsigmondnak hívták, tanári hivatalában õ lett az utóda, és elvette a lányát, az én nagyanyámat. Róla írta Áprily Lajos László címû versében, hogy? egyensúlylelkû, ritka észmagyar. Ezt a két jelzõt egyébként sajnos nem lehet megtalálni a Magyar Nyelv Értelmezõ Szótárában sem. Egyébként nagyapámat elkapta a hazafiúi lelkesedés, az elsõ világháború elején az orosz hordák elleni harcokban meghalt. Õ még láthatta újszülött fiát, de a fia tulajdonképpen sohasem találkozott vele. Édesapjára hogyan emlékszik? Édesapám Erdélyben (akkor már sajnos Romániában) gyerekeskedett, majd a ceglédi nagybácsi és nagynéni áthozta Magyarországra. Cegléden járt iskolába, gimnáziumba, onnan ment a teológiára. Tanított Nagykõrösön is, majd református lelkésznek választották Csepelen. Teljesen kivételes módon történt ez, mivel akkor még hadifogságban volt valahol Szibériában. Csepelrõl 56-os kiállása okán Veresegyházra számûzték ben. Minden bizonnyal ebben is Isten keze volt, mert egy négygyerekes család sokkal jobb életkörülmények közé került; volt mit enni, megbecsülte a gyülekezet, de a világi környezet is. Édesapámnak sikerült felépítenie egy korábban teljesen tönkretett gyülekezetet. Onnan ment nyugdíjba. Poszthumusz a város díszpolgárává választotta. A négy gyermek milyen életpályát futott be? Ferenc öcsém orvos, idõsebb húgom, Erzsébet nyugdíjas lelkipásztor, Ilonka pedig gyógypedagógus. Én vagyok a legidõsebb, nyugdíjas, közlekedésszakos közgazdász, lelkem fele, immár 42 éve a feleségem, nyugdíjas matematikus közgazdász Szeptember Örömmondó d 25 Gyermek és ifjúkora tehát Csepelhez és Veresegyházához kapcsolódik. Lelkészgyermekként milyen emlékeket vitt magával? Azért ismerek rettenetesen sok éneket kívülrõl, mert kisgyermekkoromtól, még Csepelen ott csücsültem az igen sûrû egyházi életben, a bibliaórákon, imaheteken. Nagyapám volt a kántor. Gimnazista és egyetemista koromban én vezettem Veresen a vasárnapi iskolát. Egy hátrányát éreztem csak X-es múltamnak, a Könyves Kálmán gimnáziumi érettségim után Sütõ-Nagy István is odajárt, közölték velem, hogy nem jelentkezhetek az ELTÉre tanárnak. Így a Közgázra felvételiztem, ahol a felvételi bizottságban is rákérdeztek származásomra. Érdekes módon 1962-ben a közgázon érezhetõek voltak a változás jelei, fölvettek elõfelvételivel. Egy évig segédmunkás voltam egy szerszámüzletben. Hogyan alakult tovább az élete? Az egyetemen megismertem feleségem. Énekelt az egyetemi kórusban, én is elmentem hát énekelni ban házasodtunk össze. Õ bent maradt az egyetemen tanítani, én egy évet dolgoztam a MAHART-nál. Az egyik barátom révén elkerültem a Hungarocamionhoz. Növekedtem, elismertek, kiküldtek szakmát tanulni Hamburgba. Hazajöttem és a vezérigazgató titkára lettem. Bizonyára jól dolgoztam, mert ismét kiküldtek, ezúttal Milánóba, 1977-tõl 81-ig. A cégnek mindig is nagyon sok külföldi irodája volt. PRESBITERI ÉLETÚT Van úgy, hogy rámnehezül minden bú nöm s úgy érzem, borzad, aki rám tekint, el kellene a földró l menekülnöm, de sehol egy bíztató fény nem int, s bárkihez mennék, követ vetne rám... s asztalomon, mint sokszor, most megint ragyogni kezd, mint a nap, a Bibliám. (BÓDÁS JÁNOS: A BIBLIÁM) Nyelvtudását is gyarapította? Franciául és olaszul beszélek, van vizsgám németbõl, spanyolból és oroszból is. Angolul se lehet eladni. Ne feledkezzünk meg családjáról sem! Közben megszülettek gyermekeink, 1972-ben IV. László, õ ma már ügyvéd, van két kislánya Noémi és Diána, és egy fia, V. László. Zoltán 1976-ban született, ma az Európai Unió diplomatája, állomáshelye Elefántcsontpart. Mindketten a Sorbonne-on végeztek, de megmaradtak magyarnak és reformátusnak. Milánó után? Továbbra is igyekeztem erõm és a kapott talentumok szerint dolgozni, amelynek eredményeként ben kiküldtek Párizsba, megalapítani a vállalat francia irodáját, amelyet 1995-ig vezettem. Akkor váltotta le az ÁPV Rt. a Hungarocamion vezérkarát, új vezetõt neveztek ki, aki engem hazahívott igazgatónak. Ott dolgoztam 1998-ig, amíg el nem adták, szakszóval nem privatizálták a Kamiont. A munkanélküli következõ másfél hónap nem volt könnyû, ezért bele tudok érezni az állásukat elvesztõk lelkivilágába. Végül sikerült bekerülnöm a Közlekedési Minisztériumba, maradtam a szakmában. Isten segedelmével megalkothattam életem fõ mûvét, én voltam a felelõse az uniós csatlakozási tárgyalásokon a közúti fuvarozásnak. Osztályvezetõként a rengeteg jogszabályalkotás, a közigazgatás a több évtizedes gyakorlati mun-

14 26 d Örömmondó Szeptember PRESBITERI ÉLETÚT Szeptember Örömmondó d 27 PRESBITERI ÉLETÚT kának köszönhetõen könnyebben, és hatékonyabban ment. Mi történt a csatlakozási tárgyalások után? 2004 elején újból kikerültünk Párizsba, ezúttal feleségem lett a kiküldött, az OECD magyar képviseletének pénzügyi tanácsosa, és én mentem fizetés nélküli szabadságra. A kiküldetés végén, 2006-ban, jó idõben történt elhatározással elmentem nyugdíjba. Hogyan telnek nyugdíjas évei? Nagyon jó kapcsolataim voltak, vannak közúti fuvarozói szakmában, az EU tagállamaiban mindenhol. A legnagyobb magyar szakmai egyesület nemzetközi tanácsadója vagyok, egyben fõtitkára a Brüsszelben székelõ Közúti Fuvarozók Európai Egyesületének (UETR), amely 180 ezer vállalkozást képvisel az EU szervezeteivel való kapcsolatokban. A tartalmas és gazdag életúton miként tudta megélni református hitét? Gyermekkoromban rendszeresen jártam templomba. A családi kapcsolatokat is erõsítettük azzal, hogy házasságkötésünk után is évekig a veresegyházi gyülekezet aktív tagjai maradtunk. Olaszországban nem tudtam arról, hogy Milánóban lennének reformátusok. Párizsban viszont két református gyülekezet, is volt, de nem jöttek ki egymással: Én jobb magyar vagyok, mint te! Mi a hivatalos, a Magyar Kulturális Intézet által rendszeresen hirdetett mûsorfüzetben nyilvántartott gyülekezetbe jártunk, ahol Drótos Árpád volt akkor a lelkipásztor, akit még az Állami Egyházügyi Hivatal helyezett oda. Párizsban presbiterré választottak, Hegedûs Lóránt avatott presbiterré. A kilencvenes évek elején, amikor a változás jelei, a szabad mozgás megindult, azon munkálkodtunk, hosszú idõn keresztül tárgyaltunk a Francia Református Egyházzal, hogy lelki és fizikai értelemben is támaszpontot szerezzünk a magyar gyülekezetnek. Többek között a rengeteg fiatalnak is, akik kijönnek egyetemi hallgatóként. Be akartunk tagozódni a francia református egyházba úgy, hogy megtartjuk identitásunkat, de õk adnak a lelkészünknek egy parókiát, ahol neki el kell látni a francia híveket és minket is. Lelkészünk a tárgyalások egy pontján megszakította a közeledést, én pedig ezért elköszöntem tõle. Mint késõbb kiderült, otthagyta a nyáját, elment Amerikába. Mit ad Isten, amikor a nejem révén kerültünk ki ismét, kiderült, hogy abban a külvárosban, ahol laktunk, Levallois-ban, negyedórajárásra lakásunktól van egy mûködõ, gyönyörû. francia református templom. Oda menegettünk. Nõi lelkipásztor szolgált. (Nem okozott gondot, hogy úrvacsorakor a kelyhet kézrõl kézre adtuk, senki se tiltakozott ez ellen ) Nagyon kedves gyülekezet, jelentõs része külföldi bevándorló. Más a rituálé, de fantasztikus az énekeskönyvük. Többszólamú, több változatú, gazdag énekek. Említette, hogy szeret énekelni, és az egyetemi kórusban is énekelt. Van-e kedves zsoltára? Nagyon sok van, de többet nem szeretek. Két dolog miatt. Az énekeskönyvben ugyan szép régi magyar nyelven, de szembe találjuk magunkat, illetve az utánunk jövõ generációk, érthetetlen szavakkal és kifejezésekkel. Ezen kívül énekeink nagy része nem lelkesítõ, inkább lehangoló, lassú, miközben a francia énekeskönyv, vagy a skót is, tele van jól megtanulható, fülbemászó dallamokkal, amitõl az emberek tüdeje kitágul, és szívesen énekelnek. Annál kínosabb nincs, amikor az igen szép hangú lelkipásztorunk hangja hallatszik csak, mert a gyülekezet nem tudja követni. Még az a jó, hogy van egy szenzációs kántorunk, Beke István. Mikor költöztek a Svábhegyre? 1988-ban. Földrajzilag is ide tartoztunk, eszünk ágában sem volt más gyülekezet felé menni. Hogyan találták meg gyülekezetünket? Komlós Klári kisebbik unokája az én kisebbik fiamnak pici gyerekkora óta igazi testi-lelki barátja. Annak idején, amíg a Kerepesi úton laktunk, egy osztályba jártak. Amikor hazajöttünk Párizsból, 1995-ben õk mondták, hogy valami mozgolódás van a Svábhegyen. Eleinte istentiszteletre a Böszörményi útra mentünk, majd mi is járni kezdtünk a katolikus gyülekezeti termecskébe, azután a Diana úti iskolába. Már gyülekezeti tagként anyagilag is támogattuk a Felhõ utcai templomunk építését. Az utóbbi években sok-sok gyülekezeti munkát vállal, például az Örömmondó olvasószerkesztõje, a gyülekezeti rendszabályzat egyik megalkotója, a nyilvántartásunk megalapozója. Hogyan kapcsolódott bele a gyülekezetünk életébe? Igyekeztem részt venni, mivel van némi gyakorlatom a jogilag is megalapozott szövegek összeállításában, a közeli jövõben közreadandó szabályzat megalkotásában. Igen fontosnak tartom, hogy legyen egy jól tájékoztató szöveg a gyülekezeti tagok kezében, annak érdekében, hogy egy kis fogalmunk legyen arról, miként áll össze az egyházközség egésze. Bármennyire is azt mondjuk, hogy a pénz utálatos valami, a gyülekezetet, templomát, lelkipásztorait, pénzbõl lehet csak fenntartani. Tehát bele kell gondolni abba, hogy vannak kiadásaink, amelyek fedezéséhez elegendõ bevételeknek is kell lenni. És ha a bevételek kisebbek, mint a kiadások, baj van. Komolyan kell venni, amikor a lelkipásztor felhívja erre minden vasárnap az igen tisztelt hívek figyelmét. Sikerült elkészíteni a tagnyilvántartást is? A munkánkhoz hozzátartozik, hogy mindketten sok idõt töltünk a számítógép mellett feleségemmel együtt, ezért vállaltuk fel már az elsõ adatgyûjtés öszszeállítását, majd a sokkal bõvebb másodikat is. Mit szeretne a következõ hónapokban még megvalósítani? Szeretek filmet nézni. Kardon Tamással beindítottuk a filmklubot. A gyülekezetünkben megtörtént az elsõ filmbemutató. Szeptembertõl havonta egyszer ismét tartunk filmklubot az altemplomban. Reméljük, többen fognak jönni! Szeretek olvasni is. Egyszerre három-négy könyvet olvasok, a könyvek kifolynak a lakásból, már a garázsban is van belõle Nekem is vannak könyvespolcra már nem férõ köteteim. Mi lenne, ha létrehoznánk egy gyülekezeti könyvtárat?

15 28 d Örömmondó Szeptember Ma nekem üzent az Úr. Olyan csöndesen, alig hallhatón, kis szobám sarkában, olyan meghatón. Inkább csak éreztem, hogy itt van velem: és átfog, átkarol a kegyelem. - Egy pillanatra láttam a világot... -Ó annyit mondott: Ne félj, csak imádkozz! (PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: AZ IMA) Már megalapoztam a gyülekezeti könyvtárat! Az általam itt kellõképpen nem értékelhetõen hasznos és igen színvonalas Biblia-iskolába hozott egyszer lelkipásztorunk egy fényképes albumot a Szentföldrõl. Az Interneten antikvár áron szereztem belõle egy példányt, és odaadtam, hogy ez legyen a könyvtár alapító darabja. Hely lenne, csak kell egy könyvtáros, aki ezzel lelkiismeretesen foglalkozik. Ne a fölösleget adjuk össze, hanem a minõséget, amit az ifik és a felnõttek is szívesen kézbe vesznek. Tudom, hogy gyülekezetünk több tagjával együtt részt vett tavasszal egy izraeli körutazáson. Milyen emlékekkel tért haza a bibliai tájakról? Valamit írok róla az Örömmondóban. Talán egyszer vasárnap délután elbeszélgetünk róla. Lelkes látogatója a kedd esti Biblia-iskolának és rendszeresen részt vesz a presbiteri üléseken is. PRESBITERI ÉLETÚT Örömmel, bár a pótpresbiter szavazati joggal nem rendelkezik. Még a presbiteri választás elõtt a feleségemmel olvastattam fel a Zsoltárt: Mily kedves és mily gyönyörûséges mert igencsak meg voltam hatódva, amikor be kellett mutatkoznom a gyülekezet elõtt. Kedves Igémen is mindig meghatódom: Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezõn tanyáztak Változott a presbitérium, úgy érzi, hogy a presbitériumra ráfért a frissítés? A frissítés megtörtént. Fiatalok, ambiciózusak, látszik rajtuk, hogy az új presbiterek lelkiismeretesek, akarnak és odafigyelnek. Talán többet kellene beszélgetni, akár vitatkozni (Csepelen a templomot lebombázták, a háború után újjáépítették. Ahhoz presbitérium kellett. Veresegyházán egy vályogházba költöztünk be. A gyülekezet néhány év alatt összeadta az új parókiára és gyülekezeti teremre valót. Ma a volt parókia Református Általános Iskola.) Beszélt-e már arról a presbitériumban vagy a gyülekezetünkben, hogy hogyan lehetne lelkészgyermekként szerzett tapasztalatait hasznosítani? Csak két példát említek: édesapám keresztelõkor a gyermeket az édesanyja kezébe tetette át, és az õ nevében köszönte meg Istennek az ajándékát. Ezt nagyon bensõségesnek tartom. Úrvacsoraosztásnál a presbiterek külön vettek úrvacsorát, hogy lássa a gyülekezet, vannak presbiterek, és jelen is vannak. Bizonyára másoknak is vannak elképzelései, javaslatai. Türelemmel, szeretettel, empátiával kellene azokkal foglalkozni. Köszönöm az interjút! Béres L. Attila Szeptember Örömmondó d 29 A A HIT EMBEREI Szentföldi benyomások És amikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgothának, azaz koponya helyének neveznek És magához vevén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, és elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott (Máté és ) Azon a helyen pedig, ahol megfeszítteték, vala egy kert, és a kertben egy új sír (János ) templomba járó keresztyének legyenek bármelyik felekezethez tartozók szívében ott él a kívánság: felkeresni Jézus lába nyomát a Szentföldön. Gyülekezetünk néhány tagja 1 élve az Ökumenikus Tanulmányi Központ által meghirdetett utazás lehetõségével, jelképesen kezébe vette a zarándokok botját. Ne várjon a kedves olvasó úti beszámolót, az nem a botcsinálta cikkíró kenyere, de a látnivalók sokasága is messze túllépné egy Örömmondóba illõ írásmû kereteit is. Inkább csak egy-két személyes benyomást osztanék meg veletek. 2 A szentföldi utazásnak elsõsorban bibliai alapú céljai vannak. Az ószövetségi célok egyben Izrael történelmi helyeihez kapcsolódnak. Meglátni Jeruzsálemet és azokat a városokat, falvakat, hegyeket, dombokat, feltárt épületromokat (Izrael példás szorgalommal végzi évtizedek óta ezt a munkát), amelyekrõl a Biblia említést tesz. Ezek jó része felismerhetõ, kézzelfoghatóan érzékelhetõ. (a jeruzsálemi Sirató fal, a Galileai/Genezáreti tó, a Holttenger, vagy a romantikus lelkem számára kedves Massada). Az újszövetségi célok Jézus életének nyomait keresik. Tudni kell, hogy Nagy Konstantin Helena nevû keresztyén hitre tért édesanyja a IV. században Bizáncból elzarándokolt a Szentföldre, ahol a helybéliek emlékezetére, hagyományaira alapozva megjelölte Jézus élete legfontosabb pontjait, és oda szentélyeket emeltetett. Ezeket az évszázadok során többször elõször a keresztesek átépítették, megnagyították, sõt modernizálták. A lábnyom tehát be van építve. Csoportunk ezeket felkeresve, a Biblia adott helyének felolvasását hallgatva, énekelve, imádkozva igyekezett átérezni, magába fogadni a hely szellemét. A Jordán folyó mellett nézve a bemerítkezõket is csak az juthatott eszünkbe, hogy ez ugyanaz a folyó, amelynek vízébõl merítve Keresztelõ János megkeresztelte a Megváltót. (Az egyik üveg víz az unokánkat várja, a másik lelkipásztorunknál van.) De sajnos az a feltételezett partszakasz, ahol ez valóban megtörténhetett, palesztin területen van, ráadásul biztonsági okokból elzárva a látogatók elõl. A jeruzsálemi szent helyeken is mindenhol templomok emelkednek, talán a turisták ezrei okán, valahogy nem találtam meg bennük azt a megilletettséget, amit talán elvárható lett volna. Ráadásul tudvalévõ, hogy a szent helyek egyszerre több egyház (görögkeleti, etióp, örmény, 1 A Takács házaspár, Komlós Imréné, Somfalviné Jámbor Emese, az Ágai házaspár.

16 30 d Örömmondó Szeptember A HIT EMBEREI Szeptember Örömmondó d 31 A HIT EMBEREI A sír kopt, római katolikus és szír) kezelésében vannak, akik papjai, szerzetesei nem egyszer tettlegességig fajuló határvitákat fojtatnak egymással. Ez a sajátosság legfõképpen a Szent Sír bazilikában érzékelhetõ. Profán részlet: amikor odaérkeztünk, idegenvezetõink (egy magyar lelkésznõ és egy kitûnõ izraeli cicerone ) örömmel közölték, szerencsénk van, csak 2-3 órát kell sorba állnunk a sírig. Tessék elképzelni egy hatalmas, kerek kupolás templombelsõt, benne félhomály, gyertyák évszázados füstje, nyolcembernyi szélességû körbe tekeredõ sor. A sor egy belsõ kerek építményt kerül meg, abban van a sír. Nem veszik el közben a lelki rákészülés a találkozásra? De igen, mert mire odajutottunk, hogy egyenként lehajolva beléphessünk egy sziklakapun, ami után egy kis szobácska található, ahol az angyal várta az asszonyokat, mondja az útikönyv, aztán beléphetünk a sírba, ami egy nyomasztó fülke, egyik oldalán egy padozatféle, a test helye. Mindez néhány másodperc mûve, mert hajtanak kifelé, kell a hely az utánunk jövõknek. Még arra sincs idõd, hogy gondolatban elmotyogj magadban egy imádságot! Kijutva rögtön azt kérdeztem Zsuzsa névre hallgató lelkész-idegenvezetõnktõl: na de hol van a Golgota? Hát itt, néhány lépésre egy oldalkápolnában! A kettõ között egy kis szobor-asztalka, a világ köldöke, merthogy egyenlõ távolságra van a sír és a keresztre feszítés helye között. Körben rengeteg ikon, gyertya, csillár, félhomály, embertömeg. De hol van a mi Golgotánk? Csak az én nádszál hitem akarta, hogy legyen? Reménykedtem benne, hogy meg fogom látni a Koponya hegyét, úgy csupaszon, akármilyen módon megjelölve. Csak hazatérve döbbentem rá arra, hogy soha, sehol nem láttam fényképet arról: itt ezen a helyen állhatott a kereszt. És akkor kiderült, hogy van egy másik sír is, de az a protestánsoké! Oda is elmentünk, rögtön az volt benne szimpatikus, hogy be kellett jelentkezni, idõpontra kellett odamenni, szinte semmi sorbaállás, semmi félhomály, semmi ezer gyertya 1883-ban egy Gordon nevû angol tábornok a jeruzsálemi Damaszkuszi kapu mellett lakott egy szállodában, és onnan körülnézve fedezte fel, hogy a közeli meredek dombfalon egy koponya alakja fedezhetõ fel. A helybelieknél érdeklõdve kiderült, hogy már korábban a sziklába vájt sírokat fedeztek fel a domb aljában. A következõ adalékot idegenvezetõnk tette hozzá: a zsidók a kivégzések megkövezés helyéül meredek sziklafalakat választottak, mivel a kivégzés nem a kõdobálással vette kezdetét, hanem azzal, hogy a bûnöst ledobták a meredélyrõl, és tulajdonképpen már holtában kövezték meg. Gordon tehát biztos volt abban, hogy megtalálta a Koponya hegyét (Golgota arámi nyelven koponyát jelent). A meredek aljában lévõ kettõs sír Úrvacsora egy kertben található kert alatt ne haszontalan virágoskertet, hanem szõlõt tessék érteni a hozzátartozó ciszternával együtt. Gordon protestáns katonatiszt volt, a 19. század végétõl ezért ez a kert lett a protestáns Szent sír helye. 3 Nagyon szépen ápolt hatalmas kertben léphettünk be a sírba, az én hiányérzetem is megszûnhetett. Aztán a kert több helyén elkülönített tisztások egyikén rövid istentiszteletet tartott egyik útitársunk (Kálvin-téri lelkész), majd kellõ megilletõdöttséggel úrvacsorát is vettünk. Így válhatott emberközelivé számunkra Krisztusunk eltemetésének, majd feltámadásának helyszíne. Legyen ezért a lehetõségért áldott az õ neve! Ágai László 2 Az érdeklõdõknek ajánlom a Kossuth Kiadó Nagy civilizációk sorozatából a most megjelent A zsidóság címû könyvet. 3 Garden of Tomb, ezt üsse be az angolul is értõ a Google keresõbe.

17 32 d Örömmondó Szeptember Szeptember Örömmondó d 33 GYEREKEK OLDALA BEHARANGOZÓ Egyszer Jézus így tanította az õt hallgató embereket: Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyûlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik orcádat is, és aki elveszi felsõruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tõled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. (Lukács evangéliuma 6, ) Itt láthatod a jeleket: Most fejtsd meg a mondatot! Az aranyszabály hogy milyen aranyszabályt tanított Jézus az embereknek, megfejtheted a jelek segítségével az alábbi rejtvényben. A legtöbb ember más szabályok szerint él. Például: Kölcsönkenyér visszajár! vagy Ahogy te nekem, én is úgy neked! De gondolkozzunk csak el egy kicsit rajta: ha ezt a szabályt követjük, akkor a veszekedésnek sosem lesz vége, akkor kibékülésrõl nemigen lehet szó, és senki sem boldog. Ezért ad most Jézus új szabályt. Nem könnyû, de nagyon jó szabály! Baba-mama kör Kedves kisbabát, kisgyermeket nevelõ anyukák! Szeretettel várunk Benneteket szeptembertõl a baba-mama körbe. Egy olyan közösséget szeretnénk létrehozni, ahová kisgyermekeitekkel együtt a közösségbe hozhatjátok örömeiteket, kérdéseiteket és nehézségeiteket. Az alkalmak tematikusak. Elsõsorban lélektani és nevelési kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket tapasztalataitok felõl beszélünk meg. Ebben az évben a következõ témákat szeretnénk érinteni: szerepeink, párkapcsolat, hit-fejlõdés, szorongásaink, érzelmeink, kötõdés- elengedés, szocializáció, hitben nevelés, a férj szerepe a nevelésben, nagyszülõk stb. A tematikát illetõen a ti ötleteiteket is várom! Foglalkozzunk azzal, ami igazán érdekel! Találkozásainknak az a többlete, hogy az isteni útmutatást is keressük az imádságon, éneklésen, Isten igéjének olvasásán keresztül. Remélem és ezért imádkozom, hogy a baba- mama kör a feltöltõdés, a barátságok és az Istennel való találkozás helye is legyen számotokra! Hívjátok ismerõseiteket! Felekezeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklõdõt szívesen látunk. Az elsõ alkalom idõpontja szeptember 23. csütörtök, de. 10 óra. Ezután kéthetente találkoznánk. A találkozás helyszíne a templomban hamarosan elkészülõ gyermekmegõrzõ teremben lesz. Amíg a munkálatok tartanak, addig házi baba-mama kört tartunk. Errõl mindenkit elõre tájékoztatok ben, illetve az istentiszteleteken is hirdetjük! Ezért kérem, hogy aki szeretne a baba- mama körhöz csatlakozni, legyen szíves küldje el elérhetõségét az e- mail címre, vagy a telefonszámra. Üdvözlettel: Négyesi Adrienn, beosztott lelkipásztor (Lukács evangéliuma 6, 31.) Keress példákat, hogy a te életedben milyen eredménye lehetne ennek az új szabálynak: ellenségeskedés helyett szeretet gyûlölködés helyett jóindulat csúnya szavak és tettek helyett Adjunk hálát Istennek: a nyári pihenés, testi-lelki felüdülés lehetõségéért; a nyári táborok áldásaiért; a Gyülekezeti Szervezeti Rend létrejöttéért. Imádkozzunk Könyörögjünk Istennek: az újrainduló hitoktatásért; a gyülekezeti hétvége áldásaiért; az új gyülekezeti csoportok (Baba-mama kör, házi csoport, nyugdíjas klub) megszületéséért Négyesi Adrienn beosztott lelkész

18 34 d Örömmondó Szeptember Szeptember Örömmondó d 35 BEHARANGOZÓ BEHARANGOZÓ Gyülekezeti programjaink Hittanórák tervezett rendje Szeptember 17. és 19. között gyülekezeti hétvégét tartunk Mátraházán, a Dunamelléki Református Egyházkerület Lelkészüdülõjében. Errõl legközelebbi számunkban beszámolunk. Szeptember 23-án folytatódik gyülekezeti Baba-mama körünk, amelyre minden kisgyermekes anyukát szeretettel várunk! Szeptember 26-án, egyházmegyei diakóniai napot tart a Budapest-Déli Református Egyházmegye minden gyülekezete. Ez azt jelenti, hogy minden parókus lelkész más templomban hirdeti az igét, és hogy ilyenkor a perselypénzt mindenhol ugyanarra a célra ajánljuk fel. Idén a Soroksár Újtelepi Református Templom építésére fogunk gyûjteni. Gyülekezetünkben Zila Péter Nagyvárad téri lelkipásztor fog prédikálni. Kisgyermekes-családi bibliakörünk elõbb szeptember 12-én, vasárnap du. 4 órakor, majd pedig október 10-én, vasárnap du. 4 órakor tartja elsõ két összejövetelét. Mindkét beszélgetésre szeretettel hívjuk az érdeklõdõket! Szeptember 10-én, pénteken 18 órakor újraindul gyülekezeti filmklubunk, amelynek következõ alkalma október 8-án, péntek este 6 órakor lesz az altemplomban! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Október 16-án, szombaton délelõtt fél 10-kor kezdõdik az új tanév elsõ gyermekjátszóháza, amelyre minden óvodás és alsó tagozatos gyermeket szeretettel várunk szüleivel együtt! A reformáció emlékünnepére idén már közösen készülünk a Budahegyvidéki Református és Evangélikus Gyülekezettel, ami azt jelenti, hogy kerületi hagyományainknak megfelelõen október 31-én, vasárnap este 6 órakor közös úrvacsorás istentiszteletet tartunk a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet Kékgolyó utcai templomában. Erre az alkalomra is szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Rendszeres gyülekezeti alkalmaink Vasárnap de. 10 órakor: istentisztelet, ezzel egy idõben gyermekistentisztelet és a legkisebbek számára gyermekmegõrzés. Csütörtökön 18 órakor gyülekezeti bibliaóra. Egyetemi, kollégiumi ifjúsági óra a Protestáns Kollégiumban (Bp Eötvös út 35.) szervezés alatt, tervezett idõpontja csütörtök 20 óra. Minden hónap második vasárnapjának délutánján: családi-kisgyermekes bibliakör egyeztetett helyszínen. Pénteken 18 órakor ifjúsági bibliaóra a középiskolás korosztály számára elsõ alkalom szeptember 3. Károgó vén tollak tudjátok-e mi lesz holnap, míg körözve fejem fölött örvényletek, foltjai a napnak? Tudjátok-e mi lesz holnap, hogy a levelek lehullnak, zizzenve szálló nászútjuk aranyló, lengó pillanat? Tudjátok-e, hogy szép az ó sz, míg hadatok csomóz körre kört, hogy nem lop meg egyszerre, ne fájjon úgy a szürke föld? Hisz szép az ó sz! Alsó tagozatosok számára a Jókai Mór Általános Iskolában és a SOTE Általános és Gyakorló Iskolájában (Alsó- Diana) szervezünk hittanoktatást. Felsõ tagozatosoknak (5-6. osztályosok) a templomban lesz a hittanóra A 7-8. osztályos számára megkezdõdik a két éves konfirmációi elõkészítõ péntekenként tól a templomban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a konfirmációi elõkészítõ Egyházunk rendje szerint két év! Ovis hittan-foglalkozásokat a Normafa úti Óvodában és az Õzike úti Óvodában szervezünk. A tervezett, szervezés alatt álló hittanóráink és közösségi alkalmaink szeptember második felében, legkésõbb szeptember 20.-tól indulnak, ezért kérjük a szülõket és mindazokat, akik részt kívánnak venni, hogy mielõbb jelentkezzenek az iskolákban, óvodákban, illetve a templomban található jelentkezési lapok kitöltésével Berta Zsolt lelkipásztornál, vagy Négyesi Adrienn beosztott lelkipásztornál! Hullik szép hajuk a fáknak, s dér marta vörös, barna, sárga, lengó levelek sokasága vet nekik meleg, puha ágyat. Tudjátok-e, hogy miért van ó sz, miért fázik, miért reszket ó, s ha néha-néha rákacsint a nap, miért aranylik boldog-remegó n? Tudjátok-e?!... Tudom-e?!... Hogy itt az ó sz, hogy gazdag ó, hogy életért remegó dermedt ájultában, csodává szépül ó! (PALLAGI JÓZSEF: MERT SZÉP AZ Ó SZ)

19 36 d Örömmondó Pünkösd OLVASÁSRA AJÁNLJUK John F. MacArthur A Mester terve szerinti gyülekezet Elengedhetetlenül szükséges, hogy a gyülekezet Isten dicsõségére alakult intézménynek tekintse magát. És, hogy ezt megtehesse, John F. MacArthur szerint, minden tekintetben a gyülekezeti vezetés bibliai példáját kell követnie. Jézus sohasem hasonlította a gyülekezet vezetõit nagy uralkodókhoz, vezérekhez inkább alázatos pásztorokhoz, keményen dolgozó szolgákhoz. (KIA) 397 old. ára: 1900 Ft. C. S. Lewis A nagy válás Örök emberi kísérlet a jó és a rossz, menny és pokol összeházasítása. Ez a könyv nem pszichológia, bár megdöbbentõ tisztánlátással tárja fel az emberi lélek mélyeit. Nem filozófia, mégis egyszerû, érthetõ módon fogalmaz meg alapigazságokat az emberrõl, a világról és a kettõ kapcsolatáról. Nem is teológia, bár megmutatja nekünk az Istent és elõrevisz az Isten megismerésében. Nem etika, de határozott értékrendet vall és képvisel, melyben nem lehet elködösíteni a jó és a rossz között folyó küzdelmet, és amely nem fél kimondani az egyetlen lényegest, mely kiteljesítheti az embert. Ez a könyv regény, a képzelet és a tapasztalat közös gyümölcse; mese, mely a valóságról, rólunk szól. Mese arról az emberi próbálkozásról, hogy jót és rosszat, mennyet és poklot összeházasítsunk, és arról, hogy miért érkezik el szükségszerûen e kényszerházasság vége, a nagy válás. Szeretettel ajánlom az Olvasó kezébe ezt a sokszor nyugtalanító, mégis le nem tehetõ könyvet: engedje, hogy C. S. Lewis gyakorlott keze vezesse a szent, a szép, a jó és az igaz megtalálásának útján, hogy a következõ útelágazásnál biztosabban döntsön, hogy merre megy tovább. (A fordító) (Harmat) 120 old. ára: 2200 Ft. Észrevételeket, javaslatokat és cikkeket várunk az Örömmondó számára! ÖRÖMMONDÓ KIADJA A BUDAPEST SVÁBHEGYI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG 1125 BUDAPEST, FELHÕ U. 10 UNICREDIT BANKSZÁMLASZÁM: LELKÉSZI HIVATAL: 1126 BUDAPEST, BÖSZÖRMÉNYI ÚT 28. (BUDAHEGYVIDÉK) H., K., CS.: 9:00 13:00 A LAPOT SZERKESZTETTE ÉS A KIADÁSÉRT FELEL: BERTA ZSOLT LELKIPÁSZTOR A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI: ÁGAI LÁSZLÓ, DR. BERECZ ÁGNES, BÉRES L. ATTILA, KONKOLY ELEMÉR, OLÁH EDIT TÖRDELÉS: MADARÁSZ GYÖRGY Az Örömmondó ingyenes. Adományaikat az újság megjelenésének támogatására szívesen fogadjuk. A megjelenést támogatja Budapest XII. kerületi Önkormányzata.

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 választási különkiadás 2012. január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 e-mail: vadosfa@lutheran.hu 6887 honlap: http://vadosfa.lutheran.hu/

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Alacskai Református Egyházközség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alacska, 2009. október 1. I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) Az Alacskai Református Egyházközség a Szentírás alapján és hitvallásai,

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 1/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség szervezetéről és működéséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 1/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség szervezetéről és működéséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 1/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség szervezetéről és működéséről (2012. április 10-től hatályos változat) Preambulum Jézus mondja: Nekem adatott

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum Jézus mondja: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben