KLINIKAI PSZICHOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KLINIKAI PSZICHOLÓGIA"

Átírás

1 VARGHA JENŐ-LÁSZLÓ KLINIKAI PSZICHOLÓGIA PSZICHOLÓGIA SZAK III. év KOLOZSVÁR 2006

2 TARTALOMJEGYZÉK I. MODUL A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA KIALAKULÁSÁNAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETE... 3 Célkitűzések...3 TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 1. egység A klinikai pszichológia kialakulásának és fejlődésének története...3 Kulcsfogalmak...9 Önellenőrző kérdések...9 II. MODUL A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA MEGHATÁROZÁSA...10 Célkitűzések...10 TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 1. egység Kísérletek a klinikai pszichológia meghatározására...10 A klinikai attitűd egység A pszichológiai problémák természete és formái A nehézségek egység 2. A pszichológiai (lelki, emocionális) problémák egység 3. A válságok és a mentális zavarok...39 Kulcsfogalmak...45 Önellenőrző kérdések...46 III. MODUL ELMÉLET ÉS GYAKORLAT VISZONYA A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN...47 Célkitűzések...47 TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 1. egység Elmélet és gyakorlat viszonya a klinikai pszichológiában A közvetlen alkalmazás viszonya A közvetett alkalmazás viszonya egység 3. A heurisztikus viszony A csereviszony...57 Kulcsfogalmak...60 Önellenőrző kérdések...60 IV. MODUL A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA ÁTFOGÓ KONCEPTUÁLIS KERETEI...62 Célkitűzések...62 TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 1. egység A klinikai pszichológia átfogó konceptuális keretei...62 A biomedikális modell...63 A biomedikális modell kialakulása és alaptételei...63 A mentális zavarok a biomedikális modell értelmezésében...64 A biomedikális modell alkalmazása egység A biomedikális modell bírálata...69 a.) A biomedikális modell pszichológiai bírálata b.) A biomedikális modell antropológiai érvek alapján megfogalmazott bírálata c.) A biomedikális modell bírálata a címkézés elmélet képviselői részéről d.) A biomedikális modell bírálata az ún. antipszichiátriai mozgalom részéről A biomedikális modell értékelése...79

3 3. egység A pszichoszociális modell...80 A pszichoszociális modell általános jellemzése...80 A személyes sérülékenység kialakulásában szerepet játszó tényezők...81 A korai depriváció A gyermekkori traumák A nem megfelelő szülői bánásmód A nem megfelelő kommunikáció a családban egység Kiváltó tényezők...89 A pszichoszociális modell értékelése egység A biopszichoszociális modell...91 A biopszichoszociális modell megjelenésének előzményei...91 A pszichoszomatikus szemléletmód megjelenése Selye stresszelmélete A-típusú viselkedéssel kapcsolatos kutatások A pszichoneuroimmunológia és a pszichoonkológia körvonalazódása A placebohatás egység A biopszichoszociális modell tételei...96 A biopszichoszociális szemléletmód tükröződése a pszichopatológiában...97 A biopszichoszociális modell értékelése...98 Kulcsfogalmak...99 Önellenőrző kérdések AJÁNLOTT IRODALOM...103

4 I. MODUL A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA KIALAKULÁSÁNAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETE Célkitűzések: a klinikai pszichológia fejlődése fontosabb mozzanatainak ismertetése; a klinikai pszichológia alapvető funkciói megjelenésének nyomon követése és azoknak a szükségleteknek a megértése, amelyek ezt lehetővé tették. TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 1. egység A klinikai pszichológia kialakulásának és fejlődésének története A klinikai jelző a betegágy mellett űzött pszichológusi tevékenységre utal és ez az elnevezés annyiban helytálló, amennyiben a klinikai pszichológia kezdetei valóban szervesen kötődnek ehhez a miliőhöz. Ezt követően hosszú ideig továbbra is ebben a felfogásban használták a klinikai pszichológia terminust, bár napjainkig gyakorlata már régóta kiszabadult a kórházak és a járóbetegek ellátásának felelősségét felvállaló egészségügyi intézmények működési keretei közül. Az a felfogás, amellyel ma a klinikai pszichológiát megközelítik és amelyen keresztül mai jelentését meghatározzák, több évtizedes fokozatos fejlődési folyamat eredményeképpen alakult ki. Az eredetihez képest ez egyaránt jelenti módosult működési keretek meghatározását, alapvetően más funkciók és új alapvető célkitűzések kijelölését. Történelmi fejlődése eredményeképpen a klinikai pszichológia egyrészt olyan területekre terjesztette ki hatáskörét, melyek régebben nem álltak figyelme középpontjában, másrészt pedig olyan feladatok betöltésére vállalkozhat, melyek pár évtizeddel ezelőtt nem lettek volna elképzelhetőek. Mivel ezeknek a lényeges változásoknak a bekövetkezése elválaszthatatlanul kapcsolódik a klinikai pszichológia fejlődésének történetéhez, hasznos röviden összefoglalnunk ezt a folyamatot. 3

5 Hagyományosan a klinikai pszichológia megjelenését 1896-tól számítják. Ebben az évben hozta létre Lightmer Witmer amerikai pszichológus, aki Wundt lipcsei laboratóriumában szerzett doktorátust, a pennsylvaniai egyetem keretén belül az első ún. pszichológiai klinikát. Witmer vállalkozása igazából nem volt előzmények nélküli. Európában már Witmer színrelépése előtt három jelentős mozzanattal számolhatunk. Az első ezek közül 1885-ben zajlik, amikor Bechterew ( ) orosz pszichiáter a kazányi elmegyógyintézet mellett neuropszichológiai egységet hoz létre. A második Emil Kraepelin ( ) német pszichiáter nevéhez kötődik. Kraepelin, akit az utókor úgy tart számon, mint a róla elnevezett figyelemvizsgáló teszt kidolgozóját és a tulajdonképpeni elmekórtani rendszertan megalapítóját, aki ezáltal a tudományos kutatás számára új utakat nyitott (Nyírő, 1961, 22 old.), 1895-ben Der psychologische Versuch in der Psychiatrie (A pszichológiai kutatás a pszichiátriában) címmel tanulmányt közölt, melyben a pszichológiai módszerek bevezetését az elmegyógyászati gyakorlatba szükségszerűként ítéli meg. Kraepelin amúgy, Witmerhez hasonlóan, maga is Wundt tanítványa volt. A harmadik esemény Sigmund Freud és Josef Breuer bécsi orvosok Studien über Hysterie (Tanulmányok a hisztériáról) című könyvének a publikálása volt, mely első ízben veti fel a lelki zavarok pszichológiai modell általi megközelítésének gondolatát. Freudék munkája egyúttal az öt évvel később körvonalat öltő pszichoanalízis előfutárának is tekinthető, vagyis annak az irányzatnak, amelyik a huszadik század első évtizedeiben a legnagyobb hatást gyakorolta az elmegyógyászat és ezáltal a klinikai pszichológia fejlődésére. Szintén Witmer volt az első, aki ugyanabban az esztendőben, amelyikben megalapította klinikai egységét az Amerikai Pszichológusok Egyesületének (American Psychiatric Association, APA) közgyűlése előtt bemutatott dolgozatában meghatározta a klinikai pszichológia tárgykörét. Ezek szerint a klinikai pszichológia nagyszámú emberi lény vizsgálati eredményeinek az elemzéséből körvonalazódik. Az egyénileg elvégzett vizsgálatok posztanalitikus általánosításának a célja megkülönböztetni a képességeket és fogyatékosságokat, illetve rendszeresen osztályozni a megfigyelt viselkedéseket. Witmer meghatározza ugyanakkor a pszichológiai klinikát is, mint olyan egységet, amelynek feladatai: a szociális szolgáltatások nyújtása, az önálló tudományos kutatás, valamint az egyetemi hallgatók felkészítése a testileg-, illetve szellemileg fogyatékos gyermekek pszichológiai ellátására és a velük való foglalkozásra (Huber, 1993). Witmer definíciójában két olyan elemmel találkozhatunk, amelyek egyes szerzők véleménye szerint megmagyarázhatják azt a közömbösséget, amellyel Witmer felolvasását az APA vezetői fogadták. Az első ezek közül a klinikai pszichológia hatáskörének meghatározása szempontjából érdekes. Witmer elképzelése szerint a klinikai pszichológia érdeklődésének a középpontjában a testileg, érzékszervileg, vagy értelmileg fogyatékos gyermekek állnának, akik 4

6 vizsgálata, illetve ellátása napjaink megközelítésében inkább tartozna a gyógypedagógiához, mint a klinikai pszichológiához. A második vonatkozás az alapvető funkciók meghatározásának szempontjából bír jelentőséggel: bár Witmer problémafelvetése igyekszik engedményeket tenni a múlt század végén a pszichológiai gondolkodásban egyeduralmat élvező, az empirikus kutatást hangsúlyozó akadémiai szemléletnek, ugyanakkor felveti az ellátott személyek lélektanilag megalapozott kezelésének gondolatát is. Másrészről viszont, a pszichológiai klinika modellje követendő példának bizonyult és az elkövetkező tizenöt évben öt másik, a Witmeréhez hasonló intézményt hoztak létre az Egyesült Államokban, amelyek jelentős szerepet játszottak a pszichológia klinikai alkalmazásai életképességének az igazolásában. Érdemes megjegyezni, hogy nem kevesebb, mint négy ezek közül az egységek közül egyetemek mellett működött. Mindezek ellenére, ezt követően az egyetemek szerepe a klinikai pszichológia továbbfejlődésében jelentős mértékben a háttérbe szorult, hasonlóan egyébként ahhoz, amelyet Witmer játszott a továbbiakban. Utóbbi ugyan még az első, a klinikai pszichológia tárgyköréhez tartozó folyóirat kiadójaként is beírta nevét a szakma történetébe, de még ez sem ellensúlyozhatta azt a tényt, hogy Witmer olyan felfogást vallott, amely nehezen lett volna összeegyeztethető azzal az iránnyal, mely felé a fejlődés mutatott. A tudományos kutatómunkában nyújtott segítség volt tehát az első olyan feladat, amelynek ellátására a klinikai pszichológia vállalkozott. Ebben kétségkívül döntő szerepet játszott az a tény, hogy a múlt századforduló tájékán a pszichológia a kísérleti módszer alkalmazásában, a fizikai tudományokból kölcsönzött paradigmák érvényre juttatásában vélte felfedezni szakmai és tudományos identitását. Az sem véletlen egyébként, hogy az említett úttörők közül úgy Kraepelin, mint Witmer a kísérleti és egyúttal a tudományos pszichológia megalapítójaként nyilvántartott Wundt tanítványai voltak. Freud ugyan a pszichoterápiák legjelentősebb előfutáraként már a pszichológiai eszközökre építő gyógyító beavatkozások alapjait fektette le ez idő tájt, ám az ő munkásságát ekkor még túl nagy merészség lett volna a terápiás tevékenységektől távoltartott pszichológusok eszköztárát bővítő vállalkozásként felfogni. Az első jelentős fordulat az első világháború idején, 1917-ben következett be. Ekkor merült ugyanis fel az Egyesült Államokban annak a szükségessége, hogy kiválasszák a frontszolgálatra pszichológiai szempontból alkalmas katonákat. Mivel nyilvánvaló volt, hogy a hagyományos pszichiátriai interjú túl időigényes ahhoz, hogy a besorozottak tízezreit megvizsgálják, olyan pszichológiai eszközök kidolgozásában fedezték fel a megoldást, amelyek segítségével e nehézségek áthidalhatók. Ennek a feladatnak a teljesítése céljából születtek meg az Army Alpha és az Army Beta intelligenciatesztek és a mai klinikai skálák előfutárának tekinthető Woodworth s Psychoneurotic Inventory kérdőív. Ezeknek a pszichológiai mérőeszközöknek az 5

7 alkalmazása érdekében foglalkoztatott az amerikai kormány nagyszámú pszichológust azoknak a kórházaknak a keretein belül, amelyek a frontszolgálatra besorolt katonák kiválasztását és orvosi ellátását voltak hivatottak biztosítani. Ez a mozzanat jelezte a klinikai pszichológusok pszichodiagnosztikai funkciójának hivatalos elismerését. Freud és munkatársai 1909-ben látogatnak el az Egyesült Államokba, s az amerikai pszichológusok jelentős része átáll a pszichoanalízissel rokonszenvezők táborába. Míg az elmegyógyászok a lélekelemzés módszere által biztosított terápiás eljárásokkal egészítik ki eszköztárukat, addig a pszichológusok a pszichoanalízis által megcsillantott új lehetőségek közül azokkal kell beérjék, amelyeket a projekció elvét kamatoztató személyiségvizsgáló tesztek bocsátottak a rendelkezésükre. Ezek közül különösképpen a Rorschach által kidolgozott és róla elnevezett próba, valamint a Murray nevéhez fűződő, ún. Tematikus Appercepciós Teszt (TAT) voltak igen népszerűek. Ugyanakkor, bár a két világháború között több olyan terápiás módszer jelenik meg, melyek lényegileg pszichológiai eszközökkel gyógyítanak (pl. az autogén tréning, a pszichodráma, a mai csoportterápiás módszerek ősei stb.) és, bár Watson már a század húszas éveiben közzéteszi híres kísérletének eredményeit, melyek a neurózisok egyik legjellemzőbb formájának, a szorongásnak a tanulás útján történő kialakulását valószínűsítik (később ezekre építve dolgozták ki a magatartásterápiás megközelítések mind a mai napig egyik legelterjedtebb változatát, a progresszív deszenzitizáció technikáját), a pszichológusok továbbra sem kapcsolódhatnak be a pszichoterápiák művelésébe. Ennek egyik oka kétségkívül abban keresendő, hogy a gyógyító tevékenységek monopóliuma felett ez idő tájt még kizárólag az orvostudomány képviselői rendelkeztek. Másrészről viszont az is igaz, hogy az akadémikus lélektan képviselői vajmi kevés érdeklődést tanúsítottak a pszichológia alkalmazásának irányában. Mi sem jellemzőbb, mint az a tény, hogy amikor Carl R. Rogers amerikai pszichológus 1942-ben kidolgozza annak az eljárásnak az alapjait, amely a személyközpontú terápia néven vált ismertté, módszerét kénytelen 'tanácsadás'-ként feltüntetni, míg pácienseit, akik a terápiában részesülnek, kliensek -nek titulálni. Mindezek a manőverek azt a vádat voltak hivatottak megelőzni, hogy pszichológus létére kompetenciáját meghaladó terápiás munkát folytat. A fordulópont ismét egy világháborúhoz kapcsolódóan következett be. A második világháborút követően az Egyesült Államokban olyan nagyszámú sebesült ellátásának gondjaival szembesültek, hogy kezelésükre a rendelkezésre álló egészségügyi intézmények rendszere nem volt felkészülve. Ekkor hozták létre a háborús veteránok ellátását biztosító rehabilitációs egységek ( veterans administration ) hálózatát. A háborúban lerokkant nagyszámú veterán pszichológiai problémáinak kezelésére a hálózatban alkalmazott pszichiáterek nem vállalkozhattak és amúgy is 6

8 úgy ítélték meg, hogy értelmetlenül költséges volna a sokkal hosszabb szakmai kiképzésben részesülő elmeorvosokat befogni egy olyan tevékenységbe, melynek műveléséhez a pszichológusok kellő alapokkal rendelkeznek. Ezek a körülmények és megfontolások álltak amögött a körlevél mögött, amelyet a veteránok kórházainak országos vezetősége adott ki 1946-ban és amely először sorolja hivatalosan a klinikai pszichológusok feladatkörébe a diagnosztikai vizsgálatok és a kutatás mellett a pszichoterápiát is. A klinikai pszichológia által felvállalt funkciók bővülésében további fejlődés a '60-as évek közepétől következett be, amikor a pszichológiai kultúra gyarapodásával párhuzamosan, robbanásszerűen megnövekedett az az igény is, hogy a pszichológia ossza meg az érdeklődő közönség széles táborával azokat a gyakorlati ismereteit, amelyek hozzájárulhatnak az élet legkülönbözőbb területein szükséges kommunikációs készségek fejlesztéséhez, a tevékenységi csoportokon belüli viszonyok javításához, vagy a hétköznapi stressz csökkentéséhez. Egyre többen fejeznek ki ez idő tájt törődést pszichológiai jóllétük iránt, törekednek jobb önismeretre és szeretnék megelőzni a súlyosabb pszichológiai problémák illetve a mentális zavarok kialakulását. Ekkor kezdett el körvonalazódni az a felismerés, hogy azok a módszerek, amelyek a különböző egyéni illetve csoportos terápiás beavatkozások keretén belül kerülnek bevetésre, s amelyek a jobb önismeret elérését; a kommunikációs készségek és a személyiség fejlesztését, a stressz és a konfliktusok hatékonyabb kezelését, valamint a eredményesebb önérvényesítés elsajátítását tűzik ki célul, sikerrel használhatók fel arra is, hogy egészséges személyek hatékonyságát fokozzák. Rogers (1977) csendes forradalom -nak nevezte el azt a folyamatot, amely során az emberek egyre nagyobb mértékben saját kezükbe veszik pszichológiai és fizikai egészségük kontrollját. Erre utalt már Hobbs (1964) is amikor meghirdette a 'mentálhigiéné harmadik forradalmát', rámutatva arra, hogy a hangsúly fokozatosan áttevődik a klinikai pszichológia munkamódszereiről a közegészség és a nevelés modelljeire, a kizárólag szakemberek által biztosított beavatkozásokról a nem tradicionális segítők általi ellátásra, valamint a gyógyításról a megelőzésre. Ez a felismerés lehetővé teszi, hogy a klinikai pszichológusok pozitív választ adjanak arra az igényre, hogy a szociális élet legkülönbözőbb területein járuljanak hozzá a humán funkciók optimizálásához. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb professzionális kategóriák részéről fejeződött ki az az igény, hogy a klinikai pszichológusok átadják azokat az ismereteket és kifejlesszék azokat a készségeket és jártasságokat, amelyek segítségével a másokkal való bánásmód, illetve a segítő- vagy fejlesztő foglalkozások optimizálhatók. Larson (1984) a készségfejlesztő tréningben ('skills training') véli felfedezni a pszichológiai ismeretek és eljárások 'továbbadásának' hatékony módszerét. Mint megállapítja, azok a programok, amelyek ezt a célt szolgálják, a legváltozatosabb elméleti megalapozottságúak. 7

9 Ugyanez mondható el a formáról is, amelyben bemutatják őket és amely az egyszerű, hangkazetta formájában történő rögzítéstől a komplex, videokazettát, kézikönyveket és útmutatókat tartalmazó csomagokig terjed. Ami pedig a megtanulandó készségeket illeti, gyakorlatilag nem képzelhető el olyan segítő foglalkozásban szükséges jártasság, vagy a szociális kompetenciák körébe tartozó összetevő, mely ne lenne megtalálható e programok valamelyikében. Gordon (1984) például a következő készségeket fejleszti 36 órás vezetői hatékonyságot fejlesztő programjában: empátiás meghallgatás; szembesítő (konfrontatív) és önérvényesítő kommunikációs készségek; a problémamegoldás és döntéshozatal céljait szolgáló csoportos ülések vezetéséhez szükséges készségek; a veszteségmentes konflikusmegoldás eljárásának elsajátítása; a 'brainstorming' ülések vezetése a nehéz problémák alkotó megoldásainak felfedezése céljából; csapatépítő ('teambuilding') képességek; eljárások, melyek segítségével az alkalmazottak rávehetők arra, hogy kitűzzék saját céljaikat és kiértékeljék teljesítményüket; eljárások, melyek segítségével az alkalmazottak bevonhatók a többszintű problémamegoldás folyamatába (i.m., 157.old.). Íme néhány példa a különösen széles körben alkalmazott, pszichológiai ismereteket, jártasságokat és készségeket oktató programokra: Gordon: szülői, tanári és menedzseri hatékonyságot fejlesztő programok; Gendlin: problémák önerőből való megoldása fókuszolás segítségével; Ivey: tanácsadói mikrokészségek fejlesztése; Adams: női eredményesség fejlesztése; Siegel: tanfolyamok rákos betegek részére; Folkman és mtársai: megküzdő készségek fejlesztése; Yapko: hangkazetták a depresszió leküzdésére; Benson: 'relaxációs válasz' tanítása; Rees és Graham: önérvényesítés tréning; stb. Cotton (1990) meglehetősen bíráló hangnemet üt meg az önsegélyező módszereket ajánló könyvek kizárólagos használata ellen, arra hivatkozva, hogy senki sem volt képes dokumentálni ezek hatékonyságát. Másrészről viszont, számos vizsgálat tanúsága szerint, a tréningprogramok hatékonynak bizonyulnak úgy a nem szakemberek tanácsadó készségekkel való felvértezésében, mint az önsegítő módszerek elsajátításában. Christensen és Jakobson (1994) szerint a témába vágó vizsgálatokból nem csak az szűrhető le, hogy az átadott módszerek hatékonynak bizonyulnak azok kezében is, akik részt vesznek ezeken a kiképző tanfolyamokon, hanem az is, hogy amennyiben a pszichológiai ismereteket és készségeket nem adják tovább, a legtöbben azok közül, akik ezekre rászorulnak, soha nem jutnak hozzá a számukra szükséges segítséghez. Ennek az igénynek az egyre határozottabb megfogalmazása döntő szerepet játszott a klinikai pszichológia negyedik kompetenciájának, a nevelő-oktató-fejlesztő funkciónak a körvonalazásában. 8

10 Irodalom Huber,W. (1993): 3-14 old. Nixon, R.D.V. (2002): old Kulcsfogalmak Army Alpha Army Beta készségfejlesztő tréning klinikai pszichológiai klinika pszichoterápiák önsegélyező módszerek, Woodworth s Psychoneurotic Inventory Önellenőrző kérdések Ki vonult be a köztudatba a klinikai pszichológia megalapítójaként? Milyen mérőeszközökkel dolgoztak a klinikai pszichológusok az első világháborúban? Kinek az amerikai látogatása gyakorolt nagy hatást a klinikai pszichológusok szemléletmódjának alakulására a múlt század első évtizedeiben? Milyen funkcióval egészítette ki a klinikai pszichológusok hatáskörét a Veteran s Administration 1946-os körlevele? Melyik a klinikai pszichológia legújabban kialakult funkciója? 9

11 II. MODUL A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA MEGHATÁROZÁSA Célkitűzések: a klinikai pszichológia tárgyának, területének és meghatározó sajátosságainak ismertetése a hallgatókkal a klinikai attitűd jellegzetességeinek tisztázása a pszichológiai problémák sokféleségének illusztrálása és azoknak az általános ismérveknek a felsorolása, amelyek ezek elkülönítését szolgálják a klinikai pszichológia gyakorlata elméleti megalapozásának megértése és azoknak a problémáknak a felvázolása, amelyek az elmélet és gyakorlat kapcsolata mentén felmerülnek TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 1. egység Kísérletek a klinikai pszichológia meghatározására Több mint száz évvel azután, hogy Witmer elsőként vállalkozott a klinikai pszichológia meghatározására, tanulságos megvizsgálnunk, hogy napjaink szakemberei hogyan definiálják szakterületüket. Ezek szerint a klinikai pszichológia úgy határozható meg, mint: a pszichológia azon területe, amely a rendellenes, rosszul alkalmazkodó vagy szabályellenes emberi viselkedéssel foglalkozik (Reber, 1985, 126.old.) az a terület, mely a pszichológiai elveket a pszichológiai zavarok megelőzésében, diagnosztizálásában és kezelésében alkalmazza (Sdorow, 1993, 22.old.) a lélektan legszélesebb körben gyakorolt ága, mely a pszichológiai jellegű problémákkal küzdő személyek értékelését és kezelését foglalja magába (Simons és mtársai, 1994, 8.old.) 10

12 célja a pszichológiai jóllét támogatása és a lelki zavarok megszüntetése a pszichológiai tudás, jártasságok ('skills') és szakértelem fejlesztése, alkalmazása és megfelelő alkalmazásának biztosítása által (Sunderland Health Authority, 1991/93, 1.old.). a lélektan azon ága, melynek tárgyát a lelki problémák és zavarok, illetve a szervi zavarok pszichés összetevői képezik. Más szóval, a szabványos és a kóros viselkedésekben megnyilvánuló lelki problémák, illetve az ezekben a magatartásformákban alkalmazott beavatkozások tanulmányozása (Huber,1993,15-16.old.)....a pszichológia azon szakágazata, amelyik az emocionális zavarokkal és a mentális egészséggel foglalkozik. A klinikai pszichológia területe azokon az alapkutatásból származó adatokon alapul, amelyeket a lélektan és több rokontudomány bocsát a rendelkezésére az egészség és az élethelyzetekkel való hatékony megküzdés támogatása érdekében (Walker, 2002). Az Amerikai Pszichológusok Egyesülete (APA) 12. szakosztályának (The Society of Clinical Psychology) honlapján közzétett és a szervezet által hivatalosként elfogadott meghatározás szerint a klinikai pszichológia területe a tudomány, az elmélet és a gyakorlat elemeit ötvözi egybe ( integrates ) a rosszul alkalmazkodás, a fogyatékosság és a diszkonfort megértése, előrejelzése és megszüntetése, valamint az emberi alkalmazkodás, beilleszkedés és a személyes fejlődés támogatása érdekében. A klinikai pszichológia az emberi működés intellektuális, emocionális, biológiai, pszichológiai szociális és viselkedésbeli vonatkozásaira összpontosít, az egyes életszakaszok folyamán, a különböző kultúrák keretein belül és minden szocioökonómiai szinten. Az idézett meghatározások közül a Reber (1985) által megfogalmazottról állapítható meg, hogy a legnagyobb mértékben felel meg annak a definíciónak, amely a legutóbbi két évtized kivételével rányomta a bélyegét a klinikai pszichológia megközelítésére. A szerző amúgy nyíltan kifejezi azt a meggyőződését is, hogy bár az utóbbi években megfigyelhető volt egy, az empirikus beállítódás irányába mutató fejlődési tendencia, melyen belül a klinikus a pszichológiai kutatás eredményeire és módszertanára támaszkodik, a klinikai pszichológia továbbra is jelentős mértékben tükrözi történelmi gyökereit, melyek alapvetően orvosi irányultságúak (i.m.,126.old.). Sdorow (1993) akárcsak Walker (2002) lényegileg maga is ehhez a felfogáshoz csatlakozik, azzal a kiegészítéssel, hogy fontosnak tartja megjelölni a megelőzést, a diagnózist és a kezelést, mint a klinikumban dolgozó pszichológus jellemző funkcióit. Érdekes megjegyezni egyébként, hogy úgy Reber, mint Sdorow elméleti pszichológusok, és definícióik anakronizmusa hűen tükrözi azt az alaptudományokat művelő szakemberek körében elterjedt álláspontot, amely elzárkózik az alkalmazott ágak szempontváltozásainak tudomásulvétele elől. Nem tagadható, hogy a klinikai pszichológia továbbra is jelentős erőfeszítéseket szentel a pszichopatológia körébe sorolható zavarok tanulmányozásának és az ezekben a zavarokban 11

13 szenvedő személyek ellátásának. Ugyanakkor azonban azt a tényt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy immár pár évtizede a klinikai pszichológia határait jóval a mentális zavarok területén túlra terjesztette ki. Jellemző ebből a szempontból Rachman (1980) megállapítása, mely szerint a pszichológia jelentőségének hármas elismerése figyelhető meg az orvostudomány részéről: (a) felismerik, hogy a pszichés tényezők a medicina minden egyes ágában jelentős hatást gyakorolnak és ennek következményeképpen a lélektan behatol ezen területek mindegyikébe; (b) felismerik, hogy a klinikai pszichológia nem szándékozik tevékenységét továbbra is feltétlenül a pszichopatológiai problémák területére korlátozni; és (c) elfogadják, hogy a pszichológia hozzájárulhat saját felfogásával az egészség és a vele kapcsolatos problémák megértéséhez (Macia és Méndez, 1991, 35 old. nyomán). Mackay (1975) egyenesen veszélyes -nek minősíti azoknak a problémáknak a betegség -ként kezelését, amelyek a klinikai pszichológia hatáskörébe tartoznak. Sokkal megfelelőbb lenne szerinte az olyan problémákat, mint amilyenek a tanulási nehézségek, a gyász és a házassági konfliktusok, 'életproblémáknak' tekinteni, mint pszichopatológiai jelenségeknek. Ezt a véleményt támasztja alá Tausch megállapítása is: A tömegközlés által nyújtott információk hatására nagyon sok ember keres fel pszichoterapeutát olyan érzelmi zavarokra és társas viszonyaival kapcsolatos problémákra panaszkodva, amelyeket régen egyszerűen csak boldogtalanságnak, vagy a szerencse hiányának fogtak fel (1981, 201. old.). Megállapítható, hogy számos emberi probléma, melyek kezelése céljából hagyományosan a családtagokhoz vagy barátokhoz, lelkészhez vagy orvoshoz fordultak, ma már a klinikai pszichológia hatásköréhez tartozik (Korchin, 1976). A fenti megállapítások tükrében Huber (1993), illetve Simons és mtársai. (1994) meghatározásai bizonyulnak korszerűnek. Előbbi ugyan még szükségesnek tartja külön feltüntetni a kóros viselkedések formájában megnyilvánuló lelki problémákat, Simonsék azonban már magától értetődőnek tartják ezek hozzátartozását a pszichológiai jellegű problémák kategóriájához. Huber (1993) definíciójában amúgy az a korlátozó jellegű megállapítás tarthatatlan, mely szerint a klinikai pszichológia a lelki problémák és a megoldásuk érdekében bevetett beavatkozások tanulmányozását jelentené. A klinikai pszichológiának ez az elméleti diszciplínává redukálása egyébként mindenekelőtt annak a képnek mond ellent, amelyet maga Huber vázol fel könyveiben (Huber, 1987, 1993, 1997). A klinikai pszichológia valóban célul tűzi ki az említett jelenségek tudományos vizsgálatát, de feladatkörének tekinti ugyanakkor azoknak a személyeknek az ellátását is, akik lelki problémákkal szembesülnek. A klinikai pszichológus munkájának utóbbi vetületére helyeződik át a hangsúly az utolsó előtti általunk idézett meghatározásban, melyet a Sunderlandi Egészségügyi Hatóság fogalmazott 12

14 meg az ún. 'Klinikai Pszichológiai Együttműködés' (Clinical Psychology Partnership) keretén belül kiadott tájékoztató füzetben. Ebben a megközelítésben a klinikai pszichológia által nyújtott szolgáltatások (a pszichológiai jóllét biztosítása és a lelki zavarok megszüntetése) kerülnek előtérbe, míg az elméleti és módszertani vonatkozások ezeknek rendelődnek alá. E definíció korszerűségét igazolja a pszichológiai jóllét fogalmára való hivatkozás is, mely az egészségre vonatkozó aktuális szemléletben gyökerezik. (ld. pl. az Egészségügyi Világszervezet által elfogadott meghatározást). A klinikai pszichológiát úgy tekintik, mint a tudományos lélektan igen átfogó ismeretanyagának alkalmazását a problémák megoldásának céljából, illetve annak érdekében, hogy a személyek képesek legyenek a változásra, a fizikai-, illetve emocionális problémákkal való megküzdésre, valamint az olyan mértékben normális életvitelre, amilyen mértékben ez lehetséges. Ez a felfogás amúgy egyezik a Korchin (1976) által vallottal, aki kiemeli a klinikai pszichológia által az emberi működés megértése és javítása érdekében kifejtett erőfeszítéseket. Ami pedig a tudást, jártasságokat és szakértelmet illeti, ezeket úgy határozzák meg, mint a klinikai pszichológusok munkáját képező szakmai tevékenység hatékonyságát meghatározó olyan elemeket, amelyek fejlesztése a klinikai szakpszichológusok képzését biztosító programok alapvető célkitűzését képezi. Röviden, ezek az ismeretek és készségek, illetve ez a szakértelem képezik a klinikai pszichológus eszköztárát, melynek elsajátítása szervezett, egyetem utáni szakosodás formájában megszerezhető képzést feltételez. Az idézett dokumentum ezt annál inkább fontosnak tekinti, hogy a klinikai pszichológiát nem egyszerűen alkalmazott tudományként, hanem egészségvédő szakmaként ( healthcare profession ) határozzák meg. Külön kiemelendőnek tartjuk azt a tényt, hogy az APA meghatározása teljes mértékben szakít a klinikai pszichológia tárgyköréhz tartozó problémáknak az egészség, illetve betegség fogalomkörébe utalásának tradíciójával, sőt még a korszerű elmegyógyászatban használt zavarok kifejezést sem használja, ezáltal is kiemelve azt a szakmán belül viszonylag régóta elfogadott álláspontot, mely szerint a klinikai pszichológia érdeklődésére igényt tartó jelenségek nem feltétlenül minősíthetők kórosnak. Mi több, az APA meghatározása a klinikai pszichológia beavatkozásainak célkitűzéseit is az alkalmazkodás, a beilleszkedés és a személyes fejlődés fogalmaiban írja le, a lelki egészség terminusának elkerülése által is biztosítva a távolságot az ún. biomedikális modellel szemben. A klinikai pszichológia definíció-jellegű meghatározása mellett fontosnak tartjuk a lényeges vonatkozások részletes bemutatását is. Három ilyen vonatkozás érdemel különösebb figyelmet: a klinikai attitűd, a pszichológiai problémák és a klinikai pszichológusok alapvető tevékenységi formái. 13

15 A klinikai attitűd Korchin (1976) ebben véli felfedezni a klinikai pszichológus leglényegesebb meghatározóját. A szerző Wyatt (1968) meghatározását idézi, aki szerint a klinikai attitűd lényege az aktuális viselkedéssel, a személy aktuális késztetéseivel, érdeklődésével és nyugtalanságaival való törődés. A hangsúly a külső helyzetekkel való szembesülés élményösszetevőire, ezek érzelmi és kognitív vonatkozásaira helyeződik; ez a megközelítés egyaránt figyelembe veszi az élmények többsíkú jellegét (mely abból fakad, hogy egyidejűleg több történés zajlik, egymással párhuzamosan), az éntudat változásait, a gondolkodás metaforikus és szimbolikus minőségét és, mindenekelőtt, az emberi psziché jelentést létrehozó képességének következményeit (Korchin, 1976, 23.old. nyomán). A 'klinikai' jelző utal továbbá a viselkedés közvetlen megfigyelés általi vizsgálatára, olyan tranzakcionális helyzetekben, melyek a részvétel és a bevonódás különböző fokozatait foglalják magukba. Ezeknek a kölcsönhatásokon alapuló helyzeteknek a prototípusai amúgy a pszichológiai vizsgálat, illetve a pszichoterápiás beavatkozás formáit öltik. Ezeken belül minimális énbevonódásra számíthatunk például a kérdőívek kitöltése esetén és a maximálishoz közeledőre egy olyan terápiás kezelés esetében, mely erőteljes áttételes és viszontáttételes érzelmeket, attitűdöket mozgósít a kliens, illetve a terapeuta részéről. A tudományos kutatásban érdekelt szakemberrel ellentétben, aki személyes befolyását a vizsgált események alakulására igyekszik a minimálisra csökkenteni, a klinikai pszichológus eleve annak a ténynek a tudomásulvételéből indul ki, hogy kliensével való foglalkozása olyan tranzakciókat feltételez, melyek keretén belül megnyilvánulhatnak és ezáltal megfigyelhetővé válnak a személy jellemző viszonyulási mintázatai, azok jól, vagy ellenkezőleg, rosszul alkalmazkodó összetevőivel együtt. Valamely pszichológiai megközelítés olyan mértékben tekinthető klinikainak, amennyiben képes a személyt a maga természetes összetettségében és állandó alkalmazkodó átalakulásában megérteni. Ez egyébként az a jellemző sajátosság, amelyet Huber is a klinikai attitűd meghatározó jegyeként említ. Mint írja, a klinikai pszichológus úgy foglalkozik a lelki problémák és zavarok tanulmányozásával, kiértékelésével, megelőzésével és kezelésével, hogy közben a hangsúlyt az egyedi esetre fekteti, melyet nem tárgyként, hanem a személy életében szerepet játszó változatos, biopszichoszociális tényezők együtteseként fog fel. Ez a hangsúly különbözteti meg legjobban a klinikai pszichológust a lélektan más ágaiban tevékenykedő kollégáitól, akikkel amúgy közös tudományos örökség felett osztozkodik (1987, 61 old.). Tehát úgy Huber, mint Wyatt (és természetesen az őt idéző Korchin is), annak a nézetüknek adnak hangot, hogy a klinikai pszichológust jellemző attitűd a problémákkal szembesülő egyén tanulmányozását részesíti előnyben, egy olyan, lényegét tekintve idiográfikus megközelítés keretei közepette, mely az Allport, 14

16 Maslow, Freud vagy Piaget által javasoltakkal rokonítható, hogy csak a legismertebb előfutárokat említsük. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a klinikai pszichológus nem korlátozhatja figyelmét néhány, valamilyen elméleti modell által még a vizsgálat megkezdése előtt meghatározott elemre, hanem értékelnie kell mindazokat a tényezőket, melyek szerepet látszanak játszani a személy problémájának a kialakulásában, illetve fennmaradásában, rögződésében. Fel kell tárnia továbbá azt is, hogy milyen módon együttműködve, egymásra kölcsönösen hatva vezetnek ezek a tényezők a lelki problémák és zavarok kialakulásához adott személy esetében. A klinikai pszichológust nem valamilyen tényezők összjátékának valószínűsége érdekli, hanem egy reálisan működő, egyedi mechanizmus, amely a személyt pszichológiai problémákkal, illetve alkalmazkodási nehézségekkel szembesíti, amely érzelmi egyensúlyát veszélyezteti, vagy teljesítőképességét csökkenti jelentős mértékben. Abban a 'képletben', melynek alapján ez a mechanizmus működik, természetesen felismerhetők olyan elemek is, amelyek a véletlenszerű egybeesést meghaladó gyakorisággal mutathatók ki olyan hasonló problémák esetében, amelyekkel más személyek küzdenek. Ezek mellett azonban, minden egyes esetben számolnunk kell az olyan elemek modulláló hatásával, amelyek a személy életrajzában, csak rá jellemző információfeldolgozó mintázataiban, vagy a konkrét helyzet sajátosságaiban gyökereznek. Nem véletlen tehát, hogy azok az általános érvényű modellek, melyek a különböző lelki problémák kialakulását és működését hivatottak leképezni, nem többek egyszerű váznál, mely csak a konkrét helyzet elemeivel kiegészítve, esetleg ezeknek függvényében módosítva, töltheti be a megértést elősegítő funkcióját. A klinikai attitűd az emberi viselkedés idioszinkratikus meghatározottságát alapelvként kezeli. Wyatt úgy vélekedik, hogy a megfigyelés, a megértés és a segítő beavatkozás között világos különbség van, bár ez a különbség nem merev; inkább az egyes kategóriák egymásba való átmenetével kell számolnunk. A megfigyelés megalapozza a megértést, a segítő beavatkozás pedig csak abban az esetben lehet hatékony, ha a kezelt probléma minél alaposabb megértéséből kiindulva tervezik meg. Maga a beavatkozás aztán újabb megfigyeléseket tesz lehetővé, amelyek alapján a beavatkozás következményei érthetővé válnak és ennek függvényében korrekciók eszközölhetők. Ez a különbségtétel amúgy azért válik jelentőssé Wyatt számára, mert szerinte a valamit tenni érte eszményének a felkarolása a klinikai attitűd szerves részét képezi. Megközelítésében a kizáróbb jellegű, sajátosabb és önmagát korlátozó kutatáshoz képest a hatékonyabb alkalmazkodást és a problémák megoldását célul kitűző beavatkozás lényegesen átfogóbb. Bármilyen típusú beavatkozáshoz folyamodna a klinikai pszichológus, ez minden egyes esetben a kliens jóllétének fokozása érdekében történik. Még a legegyszerűbb pszichológiai vizsgálat is a személy érdekeinek szolgálatában kell történjen (pl. a hatékonyabb adminisztratív intézkedések megalapozása céljából). Ez az álláspont eleve kizárja a pusztán 'tudományos' kutatás céljából végzett vizsgálatokat a klinikai 15

17 pszichológia szférájából. A klinikai pszichológia hétköznapi, a kliens jóllétét szolgáló gyakorlata jelentős mennyiségű tudományosan feldolgozható adatot szolgáltat és az a kutatómunka, melyet a klinikai pszichológus végez, kizárólag ezekre alapozhat. Az ellátott személyek olyan kutatásba való bevonása, mely nem áll kapcsolatban azzal a problémával, melynek megoldása érdekében szakmai segítségért folyamodtak, nemcsak a segítő kapcsolat rovására mehet, de a személy érdekeivel is ellentmondásba kerülhet és ennek következményeképpen a szakmával szemben támasztott erkölcsi követelményekkel sem egyeztethető össze. Irodalom Capdeville, Doucet (2001): old. Korchin (1976): old. 16

18 2. egység A pszichológiai problémák természete és formái A klinikai pszichológia tárgyát képező lelki problémák természetének megértése érdekében mindenekelőtt ezek viszonyát kell tisztáznunk a sokak által szinonimaként, azonos fogalmakként kezelt nehézségekkel, válsághelyzetekkel, mentális és viselkedészavarokkal, illetve betegséggel. 1. A nehézségek A viszonyítási rendszert, melyen belül az említett fogalmak megkülönböztethetőek egymástól, a személy és környezete közötti kölcsönhatások szolgáltatják. Saját szükségletei, igényei és törekvései, akárcsak a külső, társas és fizikai környezet, a személyt szüntelen elvárásokkal szembesítik, illetve terheléseknek teszik ki, melyekre a személy alkalmazkodási erőfeszítésekkel válaszol. Ezeken a tranzakciós folyamatokon belül úgy a külső, mint a belső elvárások objektív nehézségi fokot képviselnek, melyek ennek megfelelően viszonyulnak azokhoz az erőforrásokhoz, melyeket a személy a nekik való megfelelés érdekében reálisan mozgósítani tud. Nem lehet kétséges, hogy az alkalmazkodási kísérletek kimenetele jelentős mértékben a valós erőviszonyoktól függ. A gyakorlatban a helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy a személy nem az objektív terheléshez viszonyul, hanem azokhoz a követelményekhez, amelyeket szubjektíven felbecsül. Lényegileg annak az ún. elsődleges értékelésnek ( primary appraisal ) a mozzanata játszik itt szerepet, melyet Lazarus (1993) ír le a stressz keletkezése kapcsán. Számos olyan helyzetet, igénybevételt, amellyel találkozunk, közömbösként vagy egyenesen pozitív hatásúként értékelünk. Nemritkán kell azonban olyanoknak megfelelnünk, amelyeket potenciálisan negatív kimenetelűnek ítélünk meg. Ezeknek a hatásoknak az értékelése három konkrét formát ölthet: a károsodásét, a fenyegetését, valamint a kihívásét. E három sajátos értékelési forma negatív töltete abból fakad, hogy valamennyi esetében a veszteségnek, a pszichológiai sőt akár fizikai sérülésnek a lehetőségével, ill. tényével kell számolni. A fenyegetés az olyan vészhelyzetnek a minősítése, amely a kár elszenvedését szinte elkerülhetetlenként tünteti fel, míg a károsodás esetében a személy a nemkívánt következményeket már bekövetkezettnek érzi. Hangsúlyozzuk, hogy értékelési folyamatról beszélünk, és nem feltétlenül reális veszélyről vagy már elszenvedett veszteségről, illetve sérülésről. Ugyanakkor, nem eleve kizárható az elsődleges értékelések realisztikus helyzetfelismerésben gyökerezése sem. Ami pedig a kihívást illeti, ez azoknak a követelményeknek az esetében alkalmazott címke, melyek a személy megítélésében rendelkeznek ugyan 17

19 veszélypotenciállal, de amelyekkel szemben egyidejűleg úgy érzi, hogy komoly eséllyel küzdhet meg. Megfigyelhető egyébként, hogy éppen a kihívásként értékelt körülményekkel szemben mozgósítjuk legnagyobb hatékonysággal erőforrásainkat. A kihívás ugyanakkor esély a fejlődésre, a növekedésre, az önbizalom fokozására és az én megerősítésére. A Zuckermann (1988) által leírt ún. ingerkereső személyiségtípus képviselői igazából a kihívásként minősített helyzetekben érzik magukat elemükben, ugyanis ezek biztosítják számukra azt az izgalmi állapotot, melyet személyiségi adottságaikból kifolyólag igényelnek. A személy és a körülmények erőforrásainak felbecsülése a Lazarus által másodlagos értékelésnek ( secondary appraisal ) nevezett mozzanat révén egészül ki. Ezen belül a személy saját erőforrásait méri fel az adott helyzet viszonylatában, azt, hogy milyen mértékben érzi magát képesnek arra, hogy megbirkózzon azokkal az igénybevételekkel, amelyekkel pillanatnyilag szembesül. A másodlagos értékelés folyamata arra irányul, hogy a személy felmérje, mennyire hozzáférhetőek és hatékonyak azok a belső eszközök, melyek egy fenyegetés lehetséges káros következményeinek az elhárítására szolgálnak. A hozzáférhető külső eszközök (pl. barátok) számbavétele szintén közrejátszik a kár valószínűségének a meghatározásában (Beck, 1999). Az elsődleges értékeléshez hasonlóan, a másodlagos esetében is a szubjektív elemek játsszák a döntő szerepet, azaz nem az erőforrások reális, 'objektív értéke' a meghatározó, hanem az, hogy a személy milyennek észleli ezeket. Bár a kettős értékelési folyamat vetületeinek elnevezése elkülönültséget, időben egymást követő mozzanatok meglétét sugallja, lényegileg ugyanannak az átfogó értékelésnek az egymást kölcsönösen befolyásoló összetevőit képezik. Sarafino (1994) arra figyelmeztet, hogy maga a helyzet értékelése is a személy által mozgósítható eszközök felbecsülésének függvényében történik. Ugyanazokat a körülményeket, amelyeket általában puszta kihívásként fogna fel a személy, vagy egyenesen olyan igénybevételnek, amely egyértelműen pozitív kimenetelű cselekvést eredményez, akkor amikor fáradtságból vagy betegségből kifolyólag legyengültnek érzi magát, hajlamos lesz fenyegetésként kezelni. Maga Lazarus (1993) is úgy tekinti az értékelést, mint egy olyan folyamatot, mely közvetítő funkciót tölt be, mely aktívan tárgyal ('actively negociates'), egyrészről a környezet követelményei, megszorításai és tartalékai, másrészről pedig a személy céljai hierarchiái és személyes meggyőződései között. Bár lényegüket tekintve az értékelések értelmi folyamatok, tévedés volna őket tisztán racionális működésekként felfogni. Ellenkezőleg, az értékelések emóciókba burkoltan ('suffused with emotion') jelentkeznek (Folkman és mtársai, 1991). A helyzet károsodásként/veszteségként értékelése, például, szomorúságot, dühöt, bűntudatot vagy megkönnyebbülést szülhet, annak függvényében, hogy milyen jelentőséggel bír a személy számára a szóban forgó veszteség vagy 18

20 károsodás. Lazarus (1994) egyébként a kognitív mediáló funkciót betöltő értékelési mozzanatokat az érzelmi folyamatok 'szükséges és elégséges' feltételeként kezeli. Ezek szerint, az elsődleges értékelés összetevői motivációs változókhoz, míg a másodlagos komponensei az elérhető működési lehetőségek változóihoz kapcsolódnak. Az, hogy a személy egyáltalán reagál-e valamilyen emocionális állapottal, azon múlik, hogy jelen van-e a pszichológiai mezőben valamilyen cél vagy tét; ezt dönti el az elsődleges értékelés mozzanata. Ezzel szemben, a másodlagos értékelés függvényében ( rendelkezem a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy megfeleljek a követelményeknek, vagy erőforrásaim elégtelenek ) határozzák meg az emocionális reakció pozitív (boldogság, büszkeség, megkönnyebbülés stb.) vagy negatív minőségét (düh, félelem, szomorúság, bűntudat stb.). Bármely találkozás vagy szembesülés kapcsolati jelentését a személy károsodás- vagy nyereségérzése dönti el az adott személy-környezet viszonyon belül (Lazarus, 1993, 13. old.). Újabban egyre befolyásosabb az a nézet is, amely szerint a kognitív értékelő mechanizmusok mellett számolnunk kell egy olyannal is, amelyik egyértelműen érzelmi természetű (Zajonc, 2001; Leary, 1995 és 2001; Blascovich és Mendes, 2001; Smith és Kirby, 2001 és 2003). Mit több, az idézett szerzők közül egyesek egyenesen amellett érvelnek, hogy a gyorsabb érzelmi kiértékelés megelőzné az elaboráltabb, pontosabb és ebből kifolyólag megbízhatóbb, ám ugyanakkor időigényesebb kognitív értékelést. A helyzetre vonatkozó érékelések amúgy nem egyszer és mindenkorra adottak. Ellenkezőleg, a személy folytonosan felbecsüli azokat a változásokat, amelyek a személy-környezet viszonyban bekövetkeztek. A módosulások akár az új információk, akár a környezet elemeinek véletlenszerű változásai, akár a személy megküzdő erőfeszítéseinek számlájára írhatók (Folkman és mtársai., 1991). Az újraértékelés következményeképpen a személy egy eredetileg módosíthatónak tekintett helyzetet megváltoztathatatlanként észlelhet, vagy fordítva. Szintén az újraértékelés nyomán alakulhat át a helyzet eredetileg veszélyként, veszteségként vagy kihívásként való értékelése. Az értékelésben bekövetkező változás befolyásolhatja továbbá a saját megküzdő potenciál minősítését, és, ezáltal, a helyzet emocionális lereagálásának pozitív vagy negatív előjelét. Ami talán a legfontosabb, az újraértékelés vonatkozhat a pillanatnyilag leghatékonyabbnak minősített megküzdő stratégiára is. Lehetséges úgy, hogy egy olyan helyzettel való szembesüléskor, melyben a személy eredetileg az elkerülő viselkedés mellett döntött, az újraértékelés nyomán a helyzet megváltoztatását célzó aktív erőfeszítésekre váltson át, mint ahogy az is előfordulhat, hogy a kezdeti aktív hozzáállást fogja felváltani a belenyugvás keresése. Az újraértékelés pozitív vagy negatív jellegét az dönti el, hogy a személy milyennek észleli az erőviszonyok módosulását a megelőző értékeléséhez/értékeléseihez képest. Amennyiben ezt az elmozdulást számára kedvezőnek ítéli meg, az újraértékelés pozitív színezetet nyer. Ellenkezőleg, 19

VARGHA JENŐ-LÁSZLÓ SZABÓ KRISZTINA-GABRIELLA

VARGHA JENŐ-LÁSZLÓ SZABÓ KRISZTINA-GABRIELLA VARGHA JENŐ-LÁSZLÓ SZABÓ KRISZTINA-GABRIELLA KLINIKAI PSZICHOLÓGIA KOLOZSVÁR 2014 SZERZŐK: Vargha Jenő-László: 1-3, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 6.1, 6.2, 6.3.2-6.3.6, 6.4, 6.5. Szabó Krisztina-Gabriella:

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében

Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében Doktori értekezés Erdősi Erika Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Helembai Kornélia tanszékvezető

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

Vargha Jenő-László Társadalom a díványon?

Vargha Jenő-László Társadalom a díványon? Vargha Jenő-László Társadalom a díványon? KOMP-PRESS Korunk Baráti Társaság Kolozsvár 1995 Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával Vargha Jenő-László, 1995 ISBN 973 96 3991

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés összefüggéseinek empirikus vizsgálata Dr.

Részletesebben

Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea 01. rész. A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója

Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea 01. rész. A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója 01. rész Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója Készült a Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására

Részletesebben

Az iskolapszichológia néhány alapkérdése *

Az iskolapszichológia néhány alapkérdése * 1 / 17 2009.09.01. 21:58 Porkolábné Balogh Katalin Szitó Imre Az iskolapszichológia néhány alapkérdése * Miért időszerű, hogy beszéljünk az iskolapszichológiáról? Az iskola pszichológiai kultúrájának növelése

Részletesebben

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN Doktori (PhD) értekezés Martos Tamás Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Kopp Mária, DSc, egyetemi

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban

A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban Iskolakultúra 1998/5 Felvinczi Katalin A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja a mentálhigiéné és az egészségmegőrzés

Részletesebben

POZITÍV PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK AZ ISKOLA VILÁGÁBAN: A POZITÍV PEDAGÓGIA KIHÍVÁSAI

POZITÍV PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK AZ ISKOLA VILÁGÁBAN: A POZITÍV PEDAGÓGIA KIHÍVÁSAI MAGYAR PEDAGÓGIA 108. évf. 1. szám 71 92. (2008) POZITÍV PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK AZ ISKOLA VILÁGÁBAN: A POZITÍV PEDAGÓGIA KIHÍVÁSAI Hamvai Csaba és Pikó Bettina SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet Pozitív

Részletesebben

Malovics Éva SZERVEZETI VISELKEDÉS

Malovics Éva SZERVEZETI VISELKEDÉS Malovics Éva SZERVEZETI VISELKEDÉS I. Lektor: Dr. Vasadi Anna Szövegszerkesztés: JGYF Kiadó Kiadó: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Felelős kiadó: Pitrik József menedzserigazgató Terjedelem: 6,75 ív (B5)

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN

KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN Készítette: Dr. Pataki Mariann Budapest, 2007. Amit

Részletesebben

Bevezetés. Témaválasztás

Bevezetés. Témaválasztás Korodi Hajnal: Csapatépítés és konfliktus-kezelési stratégiák fejlesztése tantestületben (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból.

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar

A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar Raffai Gellért Károly Pszichológia BA Nappali 2011 Önálló munkáról szóló nyilatkozat

Részletesebben

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN Jelige: Bizalom 2012 Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben de paradox módon, ha nem tudunk

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 tanulmány Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 Nagy József Oktatáspolitika: viták és távlatok 24 Molnár Zsuzsa Mit tudnak a középiskolások mechanikából? 35 F. Dárdai

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben