BEVEZETÉS: A RENDSZERTUDOMÁNYOK KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE KORONVÁRY PÉTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS: A RENDSZERTUDOMÁNYOK KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE KORONVÁRY PÉTER"

Átírás

1 KORONVÁRY PÉTER A KREATIVITÁS RENDSZERE TISZTELGÉS KENNETH E. BOULDING ELŐTT (Gondolatok a fejlődésről Boulding bonyolultsági rendszerszintjei és egy biológiai analógia kapcsán) 1 BEVEZETÉS: A RENDSZERTUDOMÁNYOK KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A huszadik század a rendszertan százada volt. A húszas években, századi előzmények után az európai gondolkodás eljutott egy olyan pontra, ahol a keleti eszmék egyre erősödő hatása megfordította a középkori racionalizmus győzelmét a holisztikus-empirikus irányzatok fölött. Míg az európai akadémikus tudományosság Galilei óta egyre inkább a spekulativitástól eltiltott logika és az eredeti, holisztikus szemléletétől megfosztott empíria egyre pragmatikusabb kutatási vonalát állította piedesztálra, a világnak egyfajta fizikai-mechanisztikus, könnyen strukturálható és okos kauzális magyarázatokkal ellátható képét adva kiszorította saját köreiből a nem analitikus gondolkodási mintákat is alkalmazó teológiát és filozófiát. A teológia leválasztásával a világ önmagából magyarázhatóvá vált, a filozófia elszigetelésével, a szaktudományok lehatárolásával azonban megszűnni látszott az a lehetőség, hogy a szaktudósok a saját tudományukból mintegy kihátrálva, egy-egy kérdést távolabbi, átfogóbb, mondhatni össztudományos szemszögből nézzenek. Ezt a lehetőséget eddig a filozófia egyes ágai (tartalmi téren pl. az ontológia, episztemológia vagy az etika, módszertani téren az episztemológia vagy a logika különböző területei) biztosították, az előállt új helyzetben azonban a frissen függetlenedett szaktudományok (például a pszichológia, szociológia, valamint a modern természettudományok) tudományosságuk egyik kritériumát látták a filozófiától való elhatároltságukban, így lehetetlennek tűnt nyíltan bevallani, hogy ésszerű lenne időről-időre a filozófia felé lépve párat, területük kérdéseit 1 Ez az írás, mint a rendszerelmélet egyik legkreatívabb elméjének, Kenneth Ewart Boulding ( ) ötven éve, 1953-ban megjelent tanulmánya is (The Organizational Revolution: A Study in the Ethics of Economic Organization. New York, Harper) olyasmire kíván emlékeztetni, amit voltaképp mindenki tud: a gondolkodás a világ egyik legérdekesebb tevékenysége vigyázzunk rá, nehogy agyonanalizáljuk, mert elmehet a kedvünk a művelésétől. Ajánlom ezeket a sorokat dr. Wessetzky Vilmos ( , tudós egyiptológus, tanárpedagógus) emlékének, aki sohasem szűnt meg rajongani a tudás, a tudomány iránt, s ezzel a lelkesedéssel megpróbálta beoltani tanítványait is. 244

2 ÁLTALÁNOS tágabb perspektívában áttekinteni. A problémára két megoldást nyújtott a huszadik század a rendszertant és a genitívusz-filozófiákat. A rendszertan kezdetei jórészt Európa közepéhez kötődnek. Már a 19. század gondolkodói is vallottak olyan elveket, amelyek később a rendszertan alapgondolataivá váltak az etnológia (kulturális antropológia) kezdetei számos jó példával szolgálnak erre 2 a húszas évek közép-európai társadalomtudósai számára pedig szinte közhely némely ilyen nézet. Az újkor eszmetörténetét oly eredeti módon megíró Egon Friedell 3 éppúgy tekinthető tehát a rendszerszemlélet (értsd: a rendszertan elveit a maga területén alkalmazó tudományos szemlélet) előfutárának, mint a társadalomfilozófus Alfred Schutz 4. Hogy mindketten, sőt az általános rendszerelméletet megalkotó és a rendszertani mozgalmat a második világháború után megindító Ludwig von Bertalanffy 5 is bécsi illetőségűek, nem véletlen, a rendszertan robbanásszerű földrajzi elterjedésének történelmi hátterében ott áll az Osztrák Magyar Monarchia szétverése és az utódállamokat érő megpróbáltatások, amelyek rendszerszemléletű gondolkodók és tudósok hullámait lökték ki külföldre, jórészt az angolul beszélő világba. Közéjük tartozik az említetteken kívül a filozófus Karl Popper 6, Lakatos Imre 7 és Paul Feyerabend 8 éppúgy, mint 2 Ld. pl. Lévi-Strauss, Claude: Bevezető Marcel Mauss életművéhez. In: Mauss, Marcel: Szociológia és antropológia. Osiris Kiadó, 2000, o. Az egyén mint háromdimenziós (szociológiai, diakrón és élettani-lélektani) lény az antropológia egyetlen totalitása, ami megfigyelhető és leírható, ha figyelembe vesszük, hogy minden, amit megfigyelünk, sőt a megfigyelő és a megfigyelés maga is egyaránt részévé válik az ő valóságának. Bármely vizsgált dolog totális társadalmi tény, vagyis csakis az egyén három dimenziójában, mintegy belülről érthető meg, ugyanakkor ezt a megértést át kell tenni a kívülről való megértés fogalmaira, amely utóbbi valamiféle egész bizonyos elemeit szolgáltatja, ennek pedig ahhoz, hogy helytálló legyen, rendszerezett és rendezett módon kell megjelennie. Mauss antropológia-szemléletének ez a jellemzése kielégíti a rendszerszemléletű kutatás követelményeit. Annak megvalósulására ld. pl. Marcel, M.: A mágia általános elméletének vázlata. Uo. 56ff. o. (kivonat Mauss ban megjelent tanulmányából). 3 Ld. pl. Friedell 1927 és 1931 közt kiadott kultúrtörténeti munkájának előszavát: Friedell, Egon: Az újkori kultúra története I. Holnap Kiadó, 1989, o. Ugyanerről a klasszikus műveltségben gyökerező holisztikus szemléletről beszél Arnold J. Toynbee is a 75. születésnapja alkalmából írt emlékezésben: Toynbee, A. J.: A hetvenöt éves Janus. In: Válogatott tanulmányok. Gondolat, 1971, 8ff. o. 4 Alfred Schutz ( ) bécsi születésű társadalomfilozófus, a társadalomtudományok fenomenológiai vizsgálatának meghatározó alakja. Életrajzát, szakmai méltatását illetve főbb művei jegyzékét ld.: Lester Embree: Schutz, Alfred. The Internet Encyclopedia of Philosophy, 2002; 5 Bertalanffy alapvető írásaiból közöl: Kindler József Kiss István (szkk.): Rendszerelmélet. Válogatott tanulmányok, KJK, Karl R. Popper ( ) a 20. század egyik legnagyobb hatású filozófusa. Rendszerszemléletét világosan mutatja be önéletrajza (Szüntelen keresés; Intellektuális önéletrajz. Áron Kiadó, 1998). Számos magyarul is megjelent műve közül kiemelendő a Balassi Kiadó gondozásában 2001-ben kiadott A nyitott társadalom és ellenségei c. könyve (első kiadása: The Open Society and its Enemies, 1943). Munkássága az európai filozófia új irányait nyitotta meg. Életrajzát, méltatását, további irodalmat ld.: Thornton, Stephen: Karl Popper. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter, 2002 Edition, Edward N. Zalta (ed.) (http://plato.stanford.edu/archives/win2002/entries/popper/). 245

3 Alfred Koestler 9 vagy a zenész-gondolkodó László Ervin 10 (bár ő, a megváltozott politikai viszonyok miatt, csak Németországig jutott). A rendszerelmélet elterjesztése, mondhatni, a közép-európaiak bosszúja az Osztrák Magyar Monarchia szétveréséért. A rendszerelmélet tehát a biológusok és más szaktudósok titkolt hátrálása az episztemológia (és általában véve a filozófia) felé önmaga is voltaképpen egyfajta episztemológiai megközelítés. Az eredeti cél, a szaktudományok közötti közvetítés meghiúsult ugyan, de elvei és nézetei a század folyamán általánossá váltak a pszichológia, a szociológia, a biológiai tudományok és a többi természet- és társadalomtudomány rendre alkalmazza azokat, vagyis rendszerszemléletű. A szaktudományok eme hátrálása a filozófia felé mintha kiragadná a filozófiát befelé forduló köldöknézéséből a kívülállók számára sokszor érthetetlen, sőt értelmetlen, szőrszálhasogatónak és nem praktikusnak tűnő irányzatok mellett újra feltűnnek az olvasható filozófusok írásai is a mély, szakmai felkészülést igénylő szövegek mellett olyan könyvek, melyek másoknak is szólnak. A filozófia rájött, hogy a gondolkodásnak akkor van értelme, ha a gondolatokat mások is értik. Ettől kezdve a filozófia kezdi módszeresen levetni fellengzős, szimbólumokkal teli varázslóköpönyegét, kilép zárt templomából és kitörve elitista elszigeteltségéből lemegy a nép közé, szól hozzájuk, mindennapos dolgokról beszélget velük mintha lassan azzá válna ismét, ami az európai gondolkodás gyökereinél, a görög filozófiában beszélgetésre, dialógusra épülő, közös gondolkodás, melyet mindenki élvez, sikereiben és eredményeiben osztozik, és amelyből mindenki gyarapodik. 7 Lakatos Imre ( ) filozófus-matematikus. Popper, Watkins és Pólya nyomán kifejlesztett nézetei, gondolatainak eredetisége számtalan fiatal kutatót, tudományfilozófust ihletett meg. Életrajzát, fő művei jegyékét és munkássága rövid ismertetését ld.: Imre Lakatos: Wikipedia, the free encyclopedia. 4. Sep. 2004, és O'Connor, J. J. Robertson, E. F.: Imre Lakatos. School of Mathematics and Statistics, University of St. Andrews, Scotland, October 2003, Mathematicians/Lakatos.html, vagy: Lakatos.html. 8 Paul Feyerabend ( ), a szintén bécsi származású Popper-tanítvány és -kritikus, a 20. század második felének egyik legmeghatározóbb gondolkodója, aki a tudományos gondolkodás és kutatás filozófiájában kimagaslót alkotott. Életrajza, műveinek jegyzéke, munkásságának kritikai értékelése: Magyarul olvasható műve: Feyerabend, Paul: A módszer ellen. Atlantisz, Alfred Koestler ( ), magyar származású kreatív gondolkodó. A rendszerelmélet és a tudományos gondolkodás szempontjából érdekes könyvei: A teremtés (Európa, 1998) és a Szellem a gépben (Európa, 2000) c. kötetek. 10 László Ervin (1932 ): magyar származású humanista gondolkodó. Magyarul is számos könyve és írása jelent meg. Zene rendszerelmélet világrend (Budapest, 1986), Döntés előtt (Budapest, 1994), Kozmikus kapcsolatok. A harmadik évezred világképe (Budapest, 1996), Harmadik évezred. Veszélyek és esélyek. A Budapest Klub első jelentése. (Budapest, 1998). 246

4 ÁLTALÁNOS A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN Az új filozófia a huszadik század során folyamatosan, párhuzamosan fejlődik a rendszerelmélettel, dialógusban, állandóan beszélgetve az egymást követő irányzatokkal, reagálva rájuk, csiszolgatva, javítgatva állításaikat. A modern ismeretelmélet és tudományfilozófia alakítói nem szabadulhattak és nem is akartak szabadulni a rendszerelmélettől: Popper episztemológiája éppúgy dialógusban áll a kortárs rendszertannal, mint Feyerabendé kettőjük tanításának viszonya, eltérései párhuzamosak az ötvenes-hatvanas illetve a hetvenes-nyolcvanas évek rendszerelméletének változásaival. A filozófia és a szaktudományok immár kibékülhetnek egymást kiegészítve haladhatnak együtt, tovább. Nyilvánvaló hogy ez nem így történik, a kultúrák, közte a tudósok csoportkultúrája, a szakemberek professzionális kultúrái ennél lassabban változnak a filozófia folyamatos háttérbe szorítása, egyfajta filozófiatörténeti bevezetővé redukálása az egyetemeken pedig nem kedvez a következő generációk felkészültségének. A közös fejlődés természetesen folytatódik a nyolcvanas évek után is elég Searle 11 munkáit olvasni, felmérhető, milyen hatása van a kognitív pszichológia eredményeinek a filozófiára, tudományfilozófiára: ha pedig gondolatait összevetjük dr. Seebauer Imre 12 rendszerelméleti fejtegetéseivel, sokatmondó párhuzamokra bukkanhatunk. Maguk a rendszertudományok sem képviselnek egyetlen egységes irányzatot, inkább időben és térben, szakmai háttér és nemzeti kultúra által befolyásoltan számos irányzatra oszlanak elég, ha a biológiai hátérből induló általános rendszerelméletet, a matematikai háttérre alapozó kibernetikát vagy káoszelméletet, vagy a filozófiai-etikai hátterű, Churchman-féle rendszerszemléletet (tkp. vezetésfilozófiát) említjük 13. Az irányzatokat felmérhetjük aszerint is, mennyire kötelezik el magukat a rendszertan analitikus (elemző) vagy holisztikus, strukturalista (boncoló) vagy kreatív oldala mellett, illetve mennyire képesek a kettőt együtt használni. A REND IGÉNYE A tudás tartalmi rendszerezésének szükségessége mióta iskola létezik izgatja az embert az óegyiptomi onomasztikonok, 14 vagy Arisztotelész művei épp- 11 Searle, John R.: Elme, nyelv és társadalom; A való világ filozófiája. Vince Kiadó Kft., Ld.: Kóthay János Seebauer Imre Szabó András: Az általános rendszerelmélet (rendszertan) alapjai és fejlődésének szakaszai. Egyetemi jegyzet, Budapest, Ld.: Churchman, C. West: Rendszerszemlélet. Statisztikai Kiadó Vállalat, Ld.: Gardiner, Alan H.: Ancient Egyptian Onomastica. Oxford University Press,

5 úgy a társadalmi tudás rendszerezésére törekedtek, mint a Roget-féle tezaurusz 15, a könyvtári katalógusrendszerek éppúgy, mint a tudományok hierarchiákba rendezésének akadémikus törekvései. Az a tény, hogy még az utóbbiak sem egyértelműek és egyetemlegesen elfogadottak, sejteti, hogy itt jóval többről van szó, mint fadiagramba rendezhető alá- és fölérendeltségekről. Ahogy a rendszerelmélet története maga is mutatja, a gondolatok inkább hullámszerűen terjednek könnyen meglehet, hogy két irányzat egy-egy szempontból szorosan összefügg, más okból azonban távol esik egymástól. Ugyanúgy lehet rendszerszemlélettel érvelni pl. a döntéshozatal terén a matematikai modellek mellett, mint ellenük azonban ha nem rendszerszemléletű az érvelés, nem fogják tudományosnak elfogadni. Az érvelést a tudományt nem tartalma minősíti, hanem formája; ezt a formát a rendszertan rögzíti. A rendszertan azonban jóval több, mint metodológia: a gondolkodás filozófiája is, s mint ilyen, képes a rendszerező és a teremtő gondolkodás leírására, fejlesztésére egyaránt. Nem csupán a rendszerezés módszereit és veszélyeit, de a nem-analitikus, sőt nem-racionális gondolkodás modelljeit is kínálhatja nem csak alá-fölé rendeltségben, de mellérendelésben is gondolkodik, nem csak kauzalitásokban, de analógiákban is. Míg az analitikus gondolkodás az ismert tudást rendszerbe rakva keresi a kutatandó területeket, kérdéseket és megoldásokat, a spekulatív (kreatív analóg, laterális stb.) gondolkodás egymás mellé állít olyan dolgokat, melyeknek első látszatra semmi köze egymáshoz, megfordít érveléseket, hogy lássa, mi történik, a modellek és metodológiák mögött meta-modelleket, meta-metodológiákat keres, játszik. A rendszertan tehát nem csak a tudásgyarapítás ismert és ismeretlen mechanizmusait vizsgálja, hanem azt is, hogy ezek a mechanizmusok maguk milyen hatással vannak a tudásra illetve a tudás a mechanizmusokra. Képes arra (sőt, ez a lényege!), hogy visszaillessze a tudományos kutatás látszatra higiénikusra lúgozott csempefalai közé azt, ami miatt érdemes gondolkodni és kutatni, az egésznek a sava-borsát a spekulációt, a kreatív gondolkodást. A matematikára építő analitikus módszerek időigényesek az analóg gondolkodás jóval gyorsabban vezet eredményre. Egy olyan világban, ahol a vezetési helyzeteket egyre inkább az időhiány jellemzi, nem árt figyelni az ilyen lehetőségekre. Mivel azonban az analógiák könnyen tévutakra vezethetnek, nem árt tudni azt sem, hogyan működnek. Erre a rendszertan egyik válasza a Boulding-féle bonyolultsági rendszerszintek modellje. 15 Peter Mark Roget ( ), kanadai szótárkészítő, aki az angol nyelv szó- és kifejezéskincsét jelentési csoportokba osztva és logikai sorrendbe rakva kitalálta a tezaurusz-típusú szótárat. Különböző (eredeti és modernizált) variánsai léteznek ma is. Néhány elektronikus változat: , 248

6 ÁLTALÁNOS 1. sz. táblázat Rendszerszint Boulding rendszerszintjei Leírás TRANSZCENDENTÁLIS A végső abszolútumok és megismerhetetlenek. A szerepek, kommunikációs csatornák, személyiségek, TÁRSADALOM értékrendszerek, történelem, művészet stb. Az öntudat, nyelv és szimbolizáció, modellezés, időtudat, haláltudat, hosszú távú tervezés, történelmi lét EMBER tudatának szintje. Növekvő mozgékonyság, teleologikus viselkedés, önmagáról való tudás. Specializált információ-felvevők, idegrendszer, agy, az információ strukturált tudássá ( képpé ) szervezése, a reakciók erre adott vála- ÁLLAT szok. Tanulás (a tudás-strukturálás és a strukturált tudás rögzítésének folyamata). A genetikai társadalom szintje: munkamegosztás, differenciáció, a magasan specializált érzékszervek hiá- NÖVÉNY nya, korlátozott információfelvétel. A nyílt rendszer, az önfenntartó struktúrák, az anyagcsere, az önfenntartás, az önreprodukció, az élet szintje. SEJT Vezérlő mechanizmussal rendelkező kibernetikai rendszer. Az információ-továbbítás és feldolgozás, a kitű- TERMOSZTÁT zött egyensúly szintje. Egyszerű, dinamikus rendszer. A meghatározott, kiszámolható mozgások, a statikus végállapotok közötti ÓRAMŰ változás, és a valódi dinamika szintje. A statikus struktúra szintje. Elrendeződések, merev, VÁZ állandó kapcsolatok. BOULDING RENDSZERSZINTJEI 16 Maga az ötlet olyan ősi, mint maga a filozófia. Alapgondolata, a világ egyszerűből bonyolulttá való épülése megvan az óegyiptomi onomasztikonokban (a modern Roget-féle szótár előképeiben), a sumer társadalomszemlélet művészeti leképezéseiben éppúgy, mint a görög filozófiában. 16 Ld.: Boulding, Kenneth E.: Az általános rendszerelmélet mint a tudomány csontváza. In: Kindler József Kiss István (szkk.): Rendszerelmélet. Válogatott tanulmányok, KJK, 1969, 94ff. o. 249

7 1. sz. kép. Az uruki váza néven ismert sumer rituális tárgy képei az élők világának hierarchiáját mutatják: az alsó sor növényeket, a következők pedig állatokat, embereket, legfelül pedig az áldozatot fogadó istenséget ábrázolnak. A MILÉTOSZI FILOZÓFUSOK tanításainak alapja az a gondolat, hogy a világ egyszerű elemek egyre bonyolódó szerkezeteiből áll. 17 Más logikai környezetben és céllal ugyan, de hasonló módon építette fel Platón is az ún. vonal-hasonlatot. 18 Egyenes őse azonban a bouldingi hierarchiának a korai keresztény apostoltanítvány és filozófus, Dionüsziosz Aeropagitész rendszere, 19 amely a keresztény gondolkodásba beépülve a skolasztikus ontológia alapsémáját képezte a középkorban, s visszaköszön egyes oltárképektől Keplerig a vallásos világképben éppúgy, mint a korabeli misztikában Raymundus Lullustól 20 Robert Fluddig 21 számos szerző munkáiban, mint a teremtés nagy láncolata. 17 Ld.: Pais István: A görög filozófia. Szerzői kiadás, Budapest, 1988, o. 18 Ld. Platón: Az állam. VI. könyv, 509d 511e. Gondolat, 1989, o. 19 Dionüsziosz Areopagitészhez és a léthierarchia-tanhoz ld. Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma. Szent István Társulat, 1988, o., ill o. 20 Raymundus Lullus ( ) életrajzát ld.: llull_bio.htm. 21 Robert Fludd ( ) életrajzát ld.: 250

8 ÁLTALÁNOS 2. sz. táblázat SEJTÉS (eikaszia) ÁRNYAK ÉS KÉPEK (közvetetten érzékelhető dolgok) Platón vonal-hasonlata (Politeia) A megismerhetőség és a gondolkodás fokozatai Platón vonalhasonlata alapján Az érzékek számára hozzáférhető dolgok HIT (pisztisz) TÁRGYAK ÉS ÉLŐLÉNYEK (közvetlenül érzékelhető dolgok) KÖVETKEZTETÉS (dianoia) TUDOMÁNYOS TÉTELEK (pl. geometriai alakzatok és összefüggéseik) BELÁTÁS (noészisz) IDEÁK (a tiszta ész birodalma) A gondolkodás számára hozzáférhető dolgok Természetesen a teológiai keret (vagyis, hogy a hierarchikus létrend fokozatai azért léteznek, mert a dolgok keletkezése istenből fokozatosan történik) éppúgy nem jelenik meg Bouldingnál, mint ahogy a gondolat eredete sem. TESTETLEN (angyal) TESTTEL RENDELKEZŐ (ember) ÉRTELMES ÉRTELEM NÉLKÜLI (állat) ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKEK NÉLKÜLI ÉLŐ ÉLETTELEN LÉTEZŐ 1. sz. ábra. A teremtés spekulatív lépései alapján rekonstruált fokozatok a keresztény középkor lételméleti modelljében 251

9 Boulding viszont az ősi ontológiai (lételméleti) modellt ismeretelméletiként használja. Állítása szerint spekulatív úton hasonló hierarchiát lehet alkotni nem azért, hogy a létezőket foglaljuk modellbe, hanem hogy tapasztalati világunkat (tehát az objektivitás szubjektív leképeződésének rendjét) tegyük magunk számára kezelhetővé. 3. sz. táblázat Aquinói Tamás: a hierarchiát a lét és a lényeg egymáshoz közelítése alakítja ki, melyek tökéletesen csak Istenben egyek (ANYAG) ÉRZÉKI ÉSZLELÉS SZELLEM LÉT = LÉNYEG TEST ÉLET ÉSZ ISTEN ANGYAL EMBER ÁLLAT NÖVÉNY ELEMEK KEVERÉKEI Boulding érvelésével számos felkavaró következtetés levonására készteti olvasóit. A leírtak alapján úgy tűnik, hogy: 1. a különböző rendszerek a komplexitás különböző szintjein állnak, ezért 2. különböző szabályszerűségek szükségesek viselkedésük leírásához; 3. a vezetők hasonló módon, bonyolultságuk szerint csoportosítják azokat a problémákat, amelyekkel foglalkozniuk kell [illetve azokat az (al)rendszereket, amelyeket az adott probléma érint], így 4. képesek arra, hogy a lehető legegyszerűbb bonyolultsági szinten elemezzék a problémákat és igen energia- és időtakarékos módon döntsenek, egyúttal azonban ugyanez a képesség 252

10 ÁLTALÁNOS 5. a VEZETŐI RÖVIDLÁTÁS 22 -nak nevezhető jelenséghez, vagyis a probléma túl szűk, túl egysíkú megfogalmazásához, ezáltal rossz döntésekhez vezethet. 2. sz. kép. Raymundus Lullus, Liber de ascensu c. művében az intellektus fejlődésének lépcsőfokait (scala) írja le a végső igazsághoz való közeledésük szerint. A fokozatok (lapis, flora, planta, brutū, homo, celum, angeli, Deus) hasonlósága Bouldingéihez még az alapgondolat hasonlósága mellett is döbbenetes. Ha Bouldingnak igaza van, a gondolkodás mintái nem sokat fejlődtek az elmúlt évezredekben. Boulding azonban nem azt állította, hogy ezek a képletek hibásak lennének ellenkezőleg, úgy vélte, hogy magát a megszerezhető tudást lehet egy ilyen keretrendszerbe foglalni. Ez a hibás következtetése a valóság téves meghatározásából következik. Lullus, Aquinói Tamás, Fludd a lépcsőket a tapasztalt világ modellezésére használják, tehát a szubjektív valóság leképezésére bonyolultsági szintek szerint. Boulding azonban a tapasztalt világot azonosnak veszi az objektív valósággal. Az ötvenes évek életérzése valóban segíthette ilyen nézetek elterjedését, az új századfordulóé azonban már nem. A MAI DÖNTÉSHOZÁSNAK SZÁ- MOLNIA KELL A TAPASZTALAT ÉS A VALÓSÁG KÖZTI DISZKREPANCIÁVAL nem vezetne sok jóra, ha a mai vezetők a középkori allegóriákat alkalmaznák. Sokkal rugalmasabb modellezési lehetőségekre van szükség. 22 A marketing rövidlátás (ld. Levitt, Theodore: Marketing Myopia. Harvard Business Review, július augusztus, o.) mintájára alkottam és használom ezt a fogalmat. 253

11 A RENDSZERSZINTEK MINT META-MODELL Paradox módon Boulding bonyolultsági rendszerszintjei egyfajta megoldást hoznak a flexibilis gondolkodás és döntéshozatal modellezésére. Ha a bonyolultsági szintek jók arra, hogy az általunk teljes egészében nem értett világ tárgyait, jelenségeit és problémáit érzékelt összefüggéseik komplikáltsága szerint csoportosítsuk, arra is alkalmasnak kell lenniük, hogy a problémamegoldási modelleket is rendszerezzük. A valósághoz ugyanis közelebb kerülünk, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az érzékelt világunk és az arról alkotott gondolati modelljeink a szubjektív realitáshoz tartoznak, és csak annyit engednek látnunk az objektív világból, amennyit az adott modell enged. Innentől kezdve a bouldingi rendszerszintek rendszere mint egyfajta meta-modell működik, amelynek segítségével képessé válhatunk arra, hogy felmérjük, mire is képes egy adott modell és mire nem, sőt mi több, arra is késztethet, hogy egy adott problémát, szervezetet vagy helyzetet számos, igen különböző típusú, vagyis más-más bonyolultsági szinthez tartozó (akár racionális, akár analóg) modell együttes alkalmazásával, sokrétűen vizsgáljuk. Ha Boulding bonyolultsági rendszerszintjeit nem az érzékelt valóságra, hanem saját magyarázatainkra, modelljeinkre alkalmazzuk, összehasonlíthatóvá válnak olyan igen különböző elméletek, mint pl. Morgan szervezeti metafórái 23 és Mintzberg szervezet-tipológiája 24, a görög istenek vagy a római királyok, Jung, Eysenck vagy Myers és Briggs személyiség-típusai, illetve Charles Handy szervezeti kultúra-modellje 25 vagy a Robert House-féle vezetési stílusok 26. Amennyiben (1) elfogadjuk, hogy ezek és a hasonló magyarázatok különböző bonyolultságúak, ha (2) azonosítani tudjuk, hogy mely rendszerszintekhez tartoznak az adott modellek, illetve (3) felmérjük, milyen különbségek adódnak a rendszerszintek bonyolultságának eltéréséből, képessé válunk egyfajta intelligens becslésre, hogy egy adott bonyolultságú modell mit és mennyit fog láttatni a világból, és mit, illetve mennyit nem. A bouldingi rendszerszintekkel lehetővé válik a különböző típusú modellek összehangolt alkalmazása a problémamegoldásban. A matematikai-statisztikai alapú problémamegoldó modellek ilyen rendszerét állították fel például a nyolcvanas évek végén a TSI (Total System Intervention) modell megalkotói, Robert L. Flood és Michael C. Jackson Ld.: Morgan, Gareth: Images of Organization, Sage, Ld.: Mintzberg, Henry: The Structuring of Organizations. Prentice Hall, Ld. Handy, Charles: Understanding Organizations. Penguin, 1976, o. 26 House, Robert J.: A Path-Goal Theory of Leadership Effectiveness. Administrative Science Quarterly, vol. 16, szeptember, o. 27 A TSI-ről jó összefoglalást ad Flood, Robert L. Jackson, Michael C.: Creative Problem Solving; Total Systems Intervention. Wiley, 1991.

12 ÁLTALÁNOS A RENDSZERSZINTEK ÉS A KREATÍV GONDOLKODÁS A rendszerszint-modell azonban nem csak a matematikai-statisztikai modellek rendszerezésére alkalmas: hasznos eszköz a hipotézis-alkotás analóg gondolkodást igénylő folyamatainak serkentésére és tudatosítására a kreatív gondolkodás modellezésére. Az analógiák, ha a bonyolultsági rendszermodellben gondolkodunk, olyan modellek, amelyeket nem matematikai-statisztikai eszközökkel alkotunk meg, hanem ehelyett párhuzamokat használunk. Az adott bonyolultsági szinthez tartozó modellezendő problémát ilyenkor egy olyan másik rendszerhez hasonlítjuk, amely nála általában egyszerűbb. Modell építése helyett egy szintén létező, de egyszerűbb rendszer analógiáját használjuk, ami bár pontatlanabb, mégis gyors és erőforrás-takarékos megoldás. Az egyszerűsítés helyes mértékét a figyelmen kívül hagyandó, irrelevánsnak tartott tulajdonságok adják. Amennyiben tulajdonságokkal jellemezzük az egyes szinteket, ez tudatossá tehető. Egyúttal azonban tudatossá tesszük ezzel azt is, hogy miben, mennyivel kevesebb a modell, mint a valóság fel tudjuk (szintén analógiával) becsülni, milyen hatásokkal járhat ez a különbség a hasznosítás szempontjából. Ha az általában intuitíven működő analógiás-laterális gondolkodásunkat tudatosan kívánjuk használni: 1. össze kell gyűjteni a modellezendő helyzet, folyamat, dolog stb. tulajdonságait; 2. fel kell állítani a tulajdonságok hierarchiáját; 3. azonosítani kell a vizsgálat szempontjából releváns tulajdonságokkal jellemezhető (legalacsonyabb) szintet, végül 4. azonosítani kell egy olyan létező rendszert, amely hasonlatként, analógiás modellként működhet. Az ily módon kiválasztott analógia ( metafóra ) a hipotézis-alkotás megfelelő eszköze a kutató és a döntéshozó kezében egyaránt. Az előbbi a kutatott problémáról alkotott metaforikus modelljeit egymással és racionális modellekkel összevetve próbálhatja igazolni hipotéziseit, míg az utóbbi, különösen a szokásos időben és erőforrásokban szűk döntési helyzetekben, a hipotézise alapján kísérletezik, vagyis a metaforikus modell(ek) alapján hoz döntéseket, amelyek mintegy tesztelik a valóságot. Ha a döntés beválik, a hipotézis persze még nem biztos, hogy helyes, de a döntéshozó mégis elérte célját: a lehető legkevesebb idő alatt hozott olyan döntést, ami a probléma túlélését elősegítette, ráadásul oly módon, hogy kevés időt és erőforrást használt fel, így lehetővé téve további, a helyzetet javító illetve szükség esetén korrekciós döntések meghozatalát. 255

13 A modellek bonyolultsága taxonomikus jegyekkel jellemezhető (illusztráció) 4. sz. táblázat Önérdek "Statikus" kapcsolatok Lehatárolás Önfenntartás Kölcsönhatások Komplex racionalitás Osztott értékek A különböző kultúrák együttműködése? Halmaz Statikus modell Dinamikus modell Önfenntartó modell Globális értékalapú együttműködés Neurokibernetikus modell Politikai modell Kulturális modell Multikulturális modell Gaia? Egy másik lehetséges alkalmazása is lehetséges az analógiának. Nemegyszer előfordul, hogy valamit szemlélve valami teljesen más jut eszünkbe egy olyan probléma, amely egyébként foglalkoztat minket. Ilyenkor a gondolkodás a következő utat járhatja be: 256

14 ÁLTALÁNOS 1. az analóg rendszer megismerése; 2. párhuzamok felismerése a problémás rendszer és az analógia között; 3. az egyező és különböző tulajdonságok felmérése; 4. a modell használhatóságának, korlátainak, relevanciájának tisztázása; 5. hipotézis felállítása. Nézzünk erre egy példát. A GENETIKAI ÉS A SZERVEZETI TUDÁS-MODELL Szathmáry Eörs és John Maynard Smith A földi élet regénye (Vince Kiadó, 2000) oldalán a következőket olvashatjuk (kicsit rövidítve): Az autokatalízis Az öröklődés feltétele a szaporodás, a szaporodásé pedig a növekedés. A növekedés lényege az autokatalízis (1.2. ábra). Autokatalitikus folyamatban a kiindulásul szolgáló A-vegyület átalakulások során megy keresztül: A B C D stb. A kulcsfontosságú vonás, hogy a sor utolsó tagja mondjuk D ezután két molekula A-t hoz létre. Minden A-molekula új ciklust indít el, amely újabb D, így két új A kialakulásához vezet. Ezáltal a ciklus összes elemének koncentrációja növekedni fog. Mondhatjuk, hogy a kémiai rendszer növekszik. A gyakorlatban az ilyen típusú ciklusok oldalágakat is tartalmaznak: C nemcsak D-t állít elő, hanem néha mást is. A ciklus tehát nem fog teljesen megkettőződni egy körforgás során, de ha az oldalágak felé nem túl nagy a veszteség a rendszer növekedni fog. Autokatalitikus ciklusok X valóban léteznek a természetben: nem csupán absz- 1 trakciók. Ugyancsak B A fontos, hogy az 1.2. ábrán A bemutatotthoz hasonló ciklusok energiabevitelt Y igényelnek. A kémiai perpetuum mobile éppolyan C D elképzelhetetlen, mint mechanikai társa ábra. Autokatalízis. A egyetlen molekulája kémiai reakciók sorozatával két molekula A-t hoz létre. X 1 és X 2 nyersanyagok, Y melléktermék. Az autokatalízis a növekedés alapja, de önmagában nem biztosítja az öröklődést, mivel egyetlen fajta molekula sokszorozódik. X 2 257

15 Az autokatalitikus ciklusok azért fontosak az élet eredetének magyarázatában, mert gazdag és változatos környezetet hozhattak létre az ősi Földön. Az ilyen ciklusok azonban önmagukban még nem biztosítanak öröklődést. Az öröklődéshez nem elegendő, ha egy A kettőt hoz létre. Az is szükséges, hogy A időnként mást, mondjuk A 1 -et képezzen, amely utána másféle ciklust indít: A 1 B 1 C 1 D 1 2A 1. Ebben az esetben kétféle állapot létezhet, A és A 1, amelyek mindegyike képes önmagát megsokszorozni: ez valóban öröklődést jelentene. Általában azonban ez nem történik így. A 1 megjelenése inkább oldalágat indít, amely nem fog újabb A1-eket képezni, sőt még A-kat sem. A változás romláshoz, nem pedig öröklődéshez vezet. Néhány esetben azonban létezhetnek alternatív autokatalitikus ciklusok, A 2A és A 1 2A 1, amelyek véletlen változással, egyfajta mutációval létrehozhatják egymást. Ilyenkor az egyik ciklus szinte szükségképpen jobban fogja hasznosítani környezete erőforrásait, így a természetes szelekció ennek kedvez majd, és megindulhat az evolúció. Igencsak unalmas és korlátozott volna ez az evolúció A-ból A 1 -be vagy A 1 -ből A-ba, ami rávilágít az öröklődés két formája közötti alapvető különbségre: a két formát korlátozott, illetve korlátlan öröklődésnek nevezzük. A leírás szerint az élet előtti autokatalitikus rendszer fő jellemzői: 1. az energiaközlés szükségessége; 2. meglehetősen zárt jellegű rendszer; 3. sokszorozódás-növekedés; 4. periodicitás, ahol a rendszer milyensége adott fázisra jellemző; 5. a változások esetlegesek és véletlenek; 6. általában a változás = romlás (improduktivitás); 7. kivételesen a változás = differenciálódás (mutáció), amely 8. esetleges, korlátozott, primitív költséghatékonyság-alapú fejlődés lehetősége. Ezek a tulajdonságok jellemzik azonban a szervezetek egyszerű tudásátadási mechanizmusait is. A nagy bürokratikus szervezetekben például a teamek szintjén a szakmai fejlődési modell hasonlóképpen nézhetne ki: A tudás (pl. mechanikus feladatvégzés) elsajátítása után az alkalmazott elsajátíthatja B (pl. elméleti felkészültség), majd C (pl. adott feladat tervezésében való résztvétel) és D (pl. adott feladat önálló végzése saját hatáskörben) tudást majd, ha látnak benne fejlődési potenciált, egy másik egységben kezdheti újra, egyre nagyobb áttekintést szerezve a szervezet tevékenységéről és egyre szélesebb kapcsolatrendszert építve a különböző egységekben és szinteken kellően hozzájárulhat a szervezeti szakember- és vezető- termelés és -utánpótlás ( 2A ) biztosításához V.ö. Hersey, P.: The Situational Leader. (1984) 63. o. érvelését a vezetési stílusok és a beosztottak kiképzése közti összefüggésekről.

16 ÁLTALÁNOS Ugyanígy alkalmazhatjuk a modellt például a menedzselt (és nem vezetett ) szervezetek döntéshozatali folyamatára is: ez esetben A lehet az adatgyűjtés, B az információvá alakítás, C a döntés, D pedig a megvalósítás (illetve az adott fázisért felelős csoport), amelynek tapasztalatai jelentkezni fognak, mint adat-, információ- és tudás-többlet ( 2A ). Úgy tűnik, a szervezetek folyamatai között a viszonylag egyszerű szinten programozottak az autokatalízis logikájával jobbára modellezhetők. A következő lépés a hipotézisalkotás. Mit mond a modellünk ezekről a folyamatokról? 1. Az élet előtti autokatalitikus folyamatok folyamatos energiabevitelt igényelnek. A szervezet egyszerű, autokatalízis-jellegű folyamatainál is feltételezhetjük, hogy az erőforrások elégtelen szinten való biztosítása ártalmas a folyamatok hatékonyságára nézve. 2. Mennyiségi szintentartást és növekedést eredményeznek, de a minőség hosszabb távon károsul, fejlődésre, minőségi javulásra pedig az ilyen folyamat igen ritka kivételektől eltekintve képtelen. 3. Az ilyen folyamat külső korrekciók (célzatos információ- és tudás-bevitel mint erőforrás) nélkül szépen lassan hanyatlik, elkorcsosul, képtelenné válik feladata elvégzésére, és így értelmét veszti, de továbbra is fogadja és értelmetlenül foglalja az erőforrásokat. 4. Az esetleg sikeres (túlélő, reproduktív, alternatív ciklust létrehozó) mutáció elhajlást okoz a szabványokhoz képest, ami együttműködési zavarokhoz, interface-problémákhoz, minőségbiztosítási gondokhoz stb. vezethet. Ha az autokatalitikus modell alkalmazható a szervezetek egyes folyamataira, jelentős veszélyek lehetőségére hívhatja fel a figyelmet. A kutató itt természetesen kvantitatív és kvalitatív elemzési módszerekhez nyúlna, hogy megállapítsa, mennyiben felel meg a hipotézis a valóságnak a vezető azonban, ha a hipotézis magyarázza az általa érzékelt döntési helyzet jellemzőit, idő- és erőforráshiány esetén egy ilyen analóg modellből kiindulva fog megoldást keresni a vizsgált szervezeti folyamatok degenerációjára. Ha egy szervezet vezetőit így képzi ki vagyis generációk adják egymásnak azt a tudást, amit valaha valamikor valaki megszerzett a rendszerben, nem csodálkozhatunk, ha ez a tudás előbb-utóbb torzul, elszakad a gyakorlattól, dogmává válik, elveszíti jelentését és rituálé lesz belőle olyan szabálytömeg, ami akadályozza a helyes helyzetmegismerést és döntést ahelyett, hogy segítené. A hagyományos egyetemi képzés erre csak ráerősít ahelyett, hogy megoldást hozna. A megoldás hipotetikus modelljét szintén egy analógia hozhatja. Ugyanabban a könyvükben, a oldalon Szathmáry és Smith a korlátlan öröklődés modelljét, a DNS működését is ismertetik. A korlátlan öröklődés modellje a következő jellemzőket mutatja: 259

17 1. tetszőleges számú, replikációra képes változat képzése lehetséges (VARI- ABILITÁS); 2. majdnem végtelen számú lehetséges kombináció: négy az egymilliomodik hatványon! (VÁLTOZATOSSÁG); 3. MODULARITÁS, ami a részleges változás lehetőségét biztosítja; 4. a jelentés többszörös áttétellel, számos különböző elem részvételével, sokrétű hatásmechanizmusokon keresztül alakul ki (KOMPLEXITÁS); 5. a kódolt információ értelmezéséhez külön SZAKAPPARÁTUS, fordítóeszköz szükséges; 6. a kódolás folyamata meg nem fordítható, ezért a szerzett tudás nem programozható, átadásához más rendszer szükséges, aminek a kialakítása azonban programozott (TANULÁS); 7. nyílt, önfenntartó, anyagcserére alapozott, homeosztatikus, többletenergiát termelő, autokatalikus módon programozott KISZOLGÁLÓ REND- SZERben működik. Ha ez alapján az analógia alapján akarunk a modern szervezetek számára kiutat találni az autokatalitikus programozás csapdáiból, a felvázolandó hipotetikus megoldásnak tartalmaznia kell, hogy tanulásra és minőségi fejlődésre, rugalmasságra és kreativitásra csak akkor lehet képes a szervezet, ha az alábbi kritériumoknak eleget tesz: 1. VARIABILITÁS: minél hatékonyabban kell biztosítanunk a szervezetben a sokféleséget, vagyis az emberi erőforrások uniformizálása helyett azok individualizálását szükséges szem előtt tartanunk. Figyelni arra például, hogy két, egyforma kvalitásokkal rendelkező jelentkező közül azt kell felvenni az állásra, aki eltér a szervezetben szokásostól valamilyen formában. 2. SZÍNESSÉG: a feladatok megoldását, amennyiben annak színvonala lényeges, különböző, a feladatban más és más szinten érintett és érdekelt, eltérő szakmai hátterű, képzettségű, múltú stb. egy szóval: SZÍNES csoportokra kell bízni. 3. MODULARITÁS: szükség szerint változó, újjáformálódó, állandó újrakombinálódásra képes embereket, csoportokat, szervezetet kell fejleszteni, ami mind a szervezeti rugalmasság, mind a kreativitás alapja lesz, és megfelelő terepet biztosít az egyének és csoportok szakmai és személyiségi területen zajló egyaránt sokoldalú fejlesztéséhez éppúgy, mint a folyamatos szervezeti változások menedzseléséhez, illetve a kreatív jövőépítéshez. 4. KOMPLEXITÁS: a viszonylag egyszerű és áttekinthető, formális, szervezett és menedzselt (többnyire autokatalitikus) folyamatok mellett az informális, kapcsolatokra építő, példamutatással (is) vezetett (leadership-), komplex (sőt, nemegyszer kaotikus) folyamatokat is fel kell használni 260

18 ÁLTALÁNOS ahhoz, hogy a szervezet képes legyen saját maga tudatos fejlesztésére és alakítására. Az a szervezet, amelynek nincsenek a kívülállók számára áttekinthetetlen, kaotikusnak látszó bugyrai, nem kreatív. 5. SZAKAPPARÁTUS: a szervezetben zajló tudáselőállító folyamatok speciálisan képzett szakemberek sokoldalú tevékenységét követelik meg. Az információs technológia szakértői mellett a pszichológia, a pedagógia, a szociológia megfelelő területein járatos 6. TANULÁS: a szakmai ismeretek átadását nem szabad zárt rendszerben, autokatalitikus jellegűen megoldani, mert nem csak elavul, de torzul is a tudás; elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás a külvilággal. Amenynyiben nem érik kellően sokoldalú impulzusok a szervezeten kívülről is az egyént, a szervezeten belüli hatások bizonyos mértékű egysíkúsága kivédhetetlen. A szervezeten kívüli tapasztalatszerzés azonban gazdagítja és színesíti a szervezetet magát is. Nem az ismereteket, hanem a folyamatos ismeretszerzést kell megfelelően programozni, hogy a szükséges tudás el is érhesse a szervezetet. 7. KISZOLGÁLÓ RENDSZER: a tudásgyár működéséhez háttér kell. Azt az embert, akinek az ötleteire a szervezetnek szüksége van, nem szabad olyan munkával terhelni, amelyet sokkal olcsóbban elláthat más. A vezető a fizetéséért ne végezze egy kisfizetésű irodista munkáját, ne a főkönyvelőnek kelljen bevinnie a számlák adatait a rendszerbe, ne a tanár dolga legyen az adatbázis-kezelés, ne a tábornok ellenőrizze a cipők tisztaságát, mert ez pazarlás. Ép testben ép lélek fejlett kiszolgáló rendszer szükséges a tudásépítő szervezet működtetéséhez. TANULSÁGOK A Boulding-féle rendszerszint-modell és változatai a rendszerszemléletű gondolkodás keretein belül a vezetői gondolkodás hatékony eszközei lehetnek a hipotézis-alkotásban illetve a problémamegoldás egyes eseteiben (például gyors döntést igénylő helyzetekben, viszonylag térben és időben keveseket, illetve kevés és jól hozzáférhető erőforrást érintő problémák esetén). A bemutatott példa a modern szervezet alakításának olyan alapelveit azonosította, amelyek kulcsszókként ott vannak a legmodernebb felsővezetési koncepciókban a világ legfontosabb szervezeteinek stratégiai gondolkodásában is. Amenynyiben olcsó, rugalmas, életképes és hatékony szervezeteket kívánunk építeni, a rendszertan ilyen és hasonló eszközei továbbra is segítségünkre lehetnek tekintet nélkül arra, hogy oktatási, katonai, gazdasági, közigazgatási vagy bármilyen más szervezetről legyen is szó. 261

19 FELHASZNÁLT IRODALOM BOULDING, KENNETH E.: Az általános rendszerelmélet mint a tudomány csontváza. In: KINDLER JÓZSEF KISS ISTVÁN (szkk.): Rendszerelmélet. Válogatott tanulmányok,. KJK, CHURCHMAN, C. WEST: Rendszerszemlélet. Statisztikai Kiadó Vállalat, EMBREE, LESTER: Schutz, Alfred. The Internet Encyclopedia of Philosophy, 2002; research/iep FEYERABEND, PAUL: A módszer ellen. Atlantisz FLOOD, ROBERT L. JACKSON, MICHAEL C.: Creative Problem Solving; Total Systems Intervention. Wiley, FRIEDELL, EGON: Az újkori kultúra története I. Holnap Kiadó, 1989 GARDINER, ALAN H.: Ancient Egyptian Onomastica. Oxford University Press, HANDY, CHARLES: Understanding Organizations. Penguin, 1976, o. HERSEY, P.: The Situational Leader HOUSE, ROBERT J.: A Path-Goal Theory of Leadership Effectiveness. Administrative Science Quarterly, vol. 16, szeptember , Lakatos.html. llull_bio.htm. IMRE LAKATOS: Wikipedia, the free encyclopedia. 4. Sep. 2004, Imre_Lakatos. KINDLER JÓZSEF KISS ISTVÁN (szkk.): Rendszerelmélet, Válogatott tanulmányok. KJK, KOESTLER, ALFRED: A teremtés. Európa, 1998; Szellem a gépben. Európa, KÓTHAY JÁNOS SEEBAUER IMRE SZABÓ ANDRÁS: Az általános rendszerelmélet (rendszertan) alapjai és fejlődésének szakaszai. Egyetemi jegyzet, Budapest, LÁSZLÓ ERVIN: Zene rendszerelmélet világrend. Budapest, 1986; Döntés előtt. Budapest, 1994; Kozmikus kapcsolatok. A harmadik évezred világképe. Budapest, 1996; Harmadik évezred. Veszélyek és esélyek. A Budapest Klub első jelentése. Budapest, LÉVI-STRAUSS, CLAUDE: Bevezető Marcel Mauss életművéhez. In: Mauss, Marcel: Szociológia és antropológia. Osiris Kiadó, LEVITT, THEODORE: Marketing Myopia. Harvard Business Review, július augusztus MINTZBERG, HENRY: The Structuring of Organizations. Prentice Hall, MORGAN, GARETH: Images of Organization, Sage, O'CONNOR, J. J. ROBERTSON, E. F.: Imre Lakatos. School of Mathematics and Statistics, University of St. Andrews, Scotland, October 2003, Mathematicians/Lakatos.html PAIS ISTVÁN: A görög filozófia. Szerzői kiadás, Budapest, PLATÓN: Az állam VI. könyv. Gondolat, POPPER, KARL R.: Szüntelen keresés; Intellektuális önéletrajz. Áron Kiadó, 1998; A nyitott társadalom és ellenségei. Balassi Kiadó, SEARLE, JOHN R.: Elme, nyelv és társadalom; A való világ filozófiája. Vince Kiadó Kft., STEPHEN, THORNTON: Karl Popper. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter, 2002 Edition, Edward N. Zalta (ed.) (http://plato.stanford.edu/archives/win2002/entries/popper/). SZATHMÁRY EÖRS SMITH, JOHN MAYNARD: A földi élet regénye. Vince Kiadó Kft., TOYNBEE, A. J.: A hetvenöt éves Janus. In: Válogatott tanulmányok. Gondolat, VANYÓ LÁSZLÓ: Az ókeresztény egyház és irodalma. Szent István Társulat,

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Esse Bálint Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Döntéselmélet Tanszék témavezető: Dr. Wimmer Ágnes Esse Bálint 2012 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS, VÁLTOZÁSMENEDZSMENT DR. HABIL. B. NAGY SÁNDOR

SZERVEZETFEJLESZTÉS, VÁLTOZÁSMENEDZSMENT DR. HABIL. B. NAGY SÁNDOR Zsigmond Király Főiskola SZERVEZETFEJLESZTÉS, VÁLTOZÁSMENEDZSMENT DR. HABIL. B. NAGY SÁNDOR 2008 1 Köszönetnyilvánítás Minden írásmű borítóján rendszerint egy vagy csak néhány név szerepel annak jelzésére,

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek IV. modul: Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-kit

Szervezetmenedzsment T-kit T-kit Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó hangzásával kapcsolatos: a T-kit

Részletesebben

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK 1 INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK SZAKDOLGOZAT Integrál tanácsadói hálózat mûködési modellje Név: Bedõ Eleonóra Telefon: 06 30 2013333 E-mail: bedo.nora@sciamus.hu Konzulens: Franczia Ágnes

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében

Részletesebben

Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia

Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia Világosság 2008/6. Hermeneutika és nyelvfilozófia Ilyash György Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia Az ember szellemi felsőbbrendűsége szinte kizárólag a nyelvhasználat következménye. (Polányi

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Számvitelszervezés és példatár

Számvitelszervezés és példatár Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Számvitelszervezés és példatár Szerkesztette: Pelczné dr. Gáll Ildikó, egyetemi docens Sasvári Péter, egyetemi tanársegéd Miskolc, 1999. augusztus

Részletesebben

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Szabó Réka Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és a fogalmi metaforák elméletének összevetése Nyelvtudományi

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁK JEGYZÉKE... 3 ÁBRÁK JEGYZÉKE... 3 I. BEVEZETÉS... 7 I.1. ELŐSZÓ... 7 I.2. A KUTATÁS CÉLJA... 7 I.3. A KUTATÁS KÉRDÉSEI... 9 I.4. A KUTATÁS JELLEMZŐI... 10 II. SZAKTERÜLETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem A közszférában felhalmozódott tapasztalati alapú, tacit ismeretanyag megőrzését és továbbfejlesztését, valamint átadását szolgáló on-line tudásbázis kialakításának lehetőségei és integrálási javaslatok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

A tudomány, a tudás és az egyetem

A tudomány, a tudás és az egyetem A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok Boros János Is ko la kul tú ra-köny vek 37. A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Részletesebben

Közpolitikai diskurzuselemzés

Közpolitikai diskurzuselemzés Working Papers in Political Science 2012/7 Szabó Márton Közpolitikai diskurzuselemzés MTA TK Politikatudományi Intézet Institute for Political Science, MTA Centre for Social Sciences Szabó Márton KÖZPOLITIKAI

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben