Bevezetés a pszichológiába Szeminárium tematika, 2005/2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a pszichológiába Szeminárium tematika, 2005/2006"

Átírás

1 Ivády Rozália Eszter 2006/2007 1/5 A szeminárium idıbeosztása: Bevezetés a pszichológiába Szeminárium tematika, 2005/ szeptember 12. A pszichológia nézıpontjai nagy pszichológiai iskolák. A személyiség szeptember 19. Percepció észlelés és érzékelés. Figyelem szeptember 26. Emlékezet október 10. Tanulás, a tudás szervezıdése október 17. I. Zh október 24. Nyelv, kommunikáció, gondolkodás október 31. Intelligencia, kreativitás, képzelet november 7. Motiváció november 14. Érzelmek november 21. II Zh november 28. Beszámolók, javító zh december 5. Beszámolók, pót javító zh december 12. Beszámolók Részletes tématerv 1. A pszichológia nézıpontjai nagy pszichológiai iskolák. A személyiség Biológiai nézıpont, behaviorizmus, pszichoanalízis, humanisztikus pszichológia. Megismeréstudomány és gyakorlati alkalmazásai. A pszichológia alkalmazott ágai miben segíthetik a pedagógust: iskolapszichológus, nevelési tanácsadó, ideggondozó, klinikum. Biológiai nézıpont, behaviorizmus, pszichoanalízis, humanisztikus pszichológia, kísérlet, vizsgálat, megfigyelés A személyiség fogalma és fejlıdése. A tudományos és a hétköznapi definíció különbségei. A pszichológiai nézıpontok elképzelése a személyiség szerkezetérıl és mőködésérıl. Milyen életkortól kezdve beszélhetünk személyiségrıl? Személyiségzavarok. A személyiség egy munkadefiníciója; pszichológiai iskolák elképzelései a személyiség szerkezetérıl és mőködésérıl. A személyiség szerkezete kognitív pszichológiai nézıpontból. 2. Percepció észlelés és érzékelés. Figyelem Látás, hallás, szaglás, tapintás. Az érzékelés és észlelés különbségei. Figyelmi folyamatok: szőrés. Fenntartott figyelem és fejlıdése gyermekkorban. Figyelmi zavarok, ADHD mirıl ismerjük fel és hova küldjük? kapacitás, terjedelem, elterelhetıség, csatornaváltás, fáradás, figyelmi mérıeszközök Praktikum: d2 teszt, illetve kódolásteszt. Vigilancia feladat. 3. Emlékezet Az emlékezet típusai. Tárelméletek. Miért nincsenek emlékeink 3 éves korunk elıttrıl? Baddeley munkamemória- modellje és szerepe a különbözı tárgyak tanulásában, a munkamemória és emlékezet fejlıdése iskoláskorban. Miért felejtünk vagy mégsem felejtünk? A felejtés és küzdelem a felejtés ellen. Amnéziák és emlékezeti zavarok. Emlékezet, tár-elméletek, STM, LTM, munkamemória, explicit és implicit emlékezet, önéletrajzi és szemantikus emlékezet. tanulás, kritériumig tanulás, túltanulás, mnemotechnika, proaktív, retroaktív, homogén gátlás; konszolidációs idı Praktikum: Munkamemória-kapcitás. Elsı gyermekkori emlék

2 Ivády Rozália Eszter 2006/2007 2/5 4. Tanulás, a tudás szervezıdése. Kondicionálás: klasszikus és operáns kondicionálás. A kutya, a patkány és a macska: Pavlov, Skinner, Thorndyke. Az emberi szemantikus emlékezet szervezıdése hogyan tudjuk a világról azt, amit tudunk? Shank és Abelson. A sémákra épített élet. Történetszerkezet és emlékezeti sémák, a séma-aktiváció hatása az emlékezetre. Tanulási zavarok. Tanulás, klasszikus és operáns kondicionálás, belátásos tanulás (tanulás-elméletek) fogalom séma; magjelentés, prototipikus jelentés Praktikum. Bartlett: szellemek háborúja. 5. Zh 6. Nyelv, kommunikáció, gondolkodás Nyelv és gondolkodás viszonya, kulturális relativitás, társadalmi háttér és nyelv gondolkodás összefüggés, a különbözı nyelvi kódok szerepe a tanításban. Gondolkodási alapmőveletek, problémamegoldás, egyszerő és összetett problémák (evolúciós és fejlıdéslélektani szempontok), kezdık és szakértık, emberi és gépi gondolkodás, feladat és probléma különbsége. pszichológiai gondolkodási mőveletek (9), logikai gondolkodási mőveletek feladat és probléma különbségei; Praktikum: gondolkodás: WASON feladat alapprobléma és módosított feladat. Az adatok bemutatásának hatása konkrét és elvont gondolkodás. 7. Intelligencia, kreativitás, képzelet Mi az intelligencia? Hányféle intelligencia létezik? Az IQ vita faji különbségek, társadalmi különbségek. Az intelligencia fejlesztése. A kreativitás és az intelligencia kapcsolatok és különbségek. Divergens és konvergens gondolkodás. Képzelet gondolkodás és észlelés kapcsolata. intelligencia, kreativitás, képzelet Praktikum: Az intelligencia és a kreativitás mérése. RAVEN teszt, MAWI. 8. Motiváció A motiváció szintjei Maslow. Külsı és belsı motiváció. Teljesítménymotiváció, sikerorientált és kudarckerülı tanulók. Drogfüggés külsı jutalom?. Homeosztázis: éhség, bulimia, anorexia. Szexualitás, a nemi irányultság kialakulása. Motiváció (Maslow) teljesítménymotiváció: sikerorientált, kudarckerülı, igényszint, intrinzik, extrinzik motívumok; explorációs késztetés, kompetencia-motívum Praktikum: kudarckerülés és sikerorientáció feladat ill kérdıív. 9. Érzelmek Különbözı érzelmek és felismerésük: Ekman vizsgálatai, darwini elmélet. Érzelemelméletek: tyúk vagy tojás? Tudatelmélet és érzelemfelismerés. Miért jó, hogy vannak érzelmeink és miért rossz? Érzelem és értelem ellentétes fogalmak? Érzelmi folyamatok az osztályteremben. alapérzelmek, differenciált érzelmek, érzelem-elméletek: James-Lange, Cannon-Bard elmélet Praktikum: érzelmek felismerése Ekman képek, Baron-Cohen. 10. Zh 11. Beszámolók, javító zh. 12. Beszámolók, pót javító zh.

3 Ivády Rozália Eszter 2006/2007 3/5 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI ALAPKÖVETELMÉNY: ÓRAI JELENLÉT FÉLÉV VÉGI ALÁÍRÁS A szemináriumi órákon a részvétel kötelezı. A félév során maximum három hiányzás lehetséges, amennyiben a hallgató háromnál több alkalmat mulaszt, nem kapja meg a félév végi aláírást. A hiányzásokat nem kell igazolni, és igazolt hiányzással sem hiányozhat csak összesen háromszor. ÉRDEMJEGYKÖVETELMÉNY A hallgatók pontszámok alapján kapnak érdemjegyet a következıképpen. Pontszám Érdemjegy Értékelés 50 alatt 1 elégtelen elégséges közepes jó jeles 2 Feladat Beszámoló Félévközi zh Félév végi zh Összesen Kísérleten részvétel Maximális pontszám 20 pont 30 pont 50 pont 100 pont 5 pont (max 15 pont) 1 A pontszám elérése esetén megajánlott jegyet kap a hallgató. 2 A pontszám elérése esetén megajánlott jegyet kap a hallgató. 1. SZEMINÁRIUMI BESZÁMOLÓ ÉS VÁZLAT 20 pont (10 pont elıadásmód, 10 pont tartalom) A hallgatók a szemináriumon beszámolót tartanak. Mindenki kiválaszt egy feladatot és azt 4 maximum 5 percben az órán bemutatja, és egy 1 oldalas vázlatot ad le az eredményeirıl és javaslatairól. Ugyanazt a feladatot többen is választhatják. A beszámoló egyben elızetes készülés a tanári mesterségre, ezért az arra adott pontokat meghatározza az is, hogy a tanár mennyire tart rendet a csoportban, mennyire tudja magára vonni a többiek figyelmét és az érdeklıdésüket felkelteni. 5 pont jár az osztály figyelmének fenntartásáért (szemináriumvezetı és a csoport közösen döntik el), 5 pont az érthetıségért (a szemináriumi csoport határozza meg), és 10 pont a szakmaiságért (szemináriumvezetıtıl). LEHETSÉGES BESZÁMOLÓ-TÉMÁK: 5 diák figyelemvizsgálata a d2 figyelemvizsgáló eljárás segítségével. Majd az 5 vizsgált személy közül egy diák figyelmét egy tanítási órán megfigyeléses módszerrel vizsgálják. Milyen összefüggést tapasztal? Van-e különbség az egyedül végzett feladat és a csoportos osztálymunka között? Különbözı figyelem-mérı eljárások vizsgálata 5 tanulón: d2 és Piéron. Van-e kapcsolat a figyelem-tesztek közt? Az eredmények összefügg-e az iskolai sikerességgel, ha a jegyeken mérjük azt le? Mely tárgyakban van összefüggés és melyekben nincs? Indokolja meg válaszát és térjen ki a lehetséges megoldásokra (ahol van összefüggés, mivel lehetne a gyengébb figyelmő diákokat segíteni?) Munkamemória-kapacitás és tanulási eredményesség. 5 tanuló vizsgálata. A számterjedelem teszt és a különbözı tantárgyakból kapott jegyek összefüggése. Mely tantárgyakkal van kapcsolat és melyekkel nincs? Értelmezzék az eredményeket. Milyen tanári stratégiákat tud elképzelni a gyengébb tanulók számára?

4 Ivády Rozália Eszter 2006/2007 4/5 Tanulási hatékonyság és iskolai sikeresség. 5 tanuló vizsgálata. Szólista-tanulás, majd felidézés. Hogyan függ össze a megtanult szavak száma az iskolai eredményességgel és mely tantárgyakban? Ahol van összefüggés, hogyan lehetne segíteni a gyengébb tanulókat? A saját tanítandó tárgyában számít-e a különbség, és hogyan oldaná ezt meg? Mondatismétlés-feladat. Különbözı hosszúságú mondatok ismételtetése 5 gyerekkel. Milyen hosszú mondatokat képesek még elismételni (hány szó van egy tagmondatban)? Órai megfigyelés: a tanár mondatainak átlagos hossza és maximuma. Mire következtet? Hogyan lehetne ezen javítani, tanárként hogyan tudja majd ezt kiküszöbölni? Spontán beszéd. Vegyen fel egy-egy 3 perces beszélgetést 5 gyerekkel, mialatt egy történetet mesélnek el. Milyen hosszú mondatokat mondanak (a szavak száma egy tagmondatban)? Órai megfigyelés: milyen hosszú mondatokat használ a tanár? Mire következtet? Tanulás és értékelı megnyilatkozások. Iskolai osztály megfigyelése: figyelje meg legalább 5 órán, hogy egy Ön által kiválasztott osztályban a tanár a különbözı gyerekekkel szemben milyen értékelı megnyilatkozásokat tesz (dicséret, segítség, egy tanuló eredményének kiemelése ne felejtse el a non-verbális jelzéseket sem: mosoly, szemkontaktus, stb.). A megfigyelt gyerekek jegyei milyen kapcsolatban állnak a tanár visszajelzéseivel? Mennyire szeretik azt a tárgyat a gyerekek, ahol sok dícséretet kapnak és menyire, ahol egyáltalán nem? Motiváció és hatása az osztályban. Figyelje meg egy tanár több óráját különbözı osztályokban, különösen figyeljen az osztály és a tanár viselkedésének különbözıségére. Figyelje meg, hogyan próbál motiválni a tanár különbözı osztályokban (dícséret vagy büntetés, nem verbális jelzés, verbális jelzés vagy jegyek, beírás, stb.). Van különbség a tanár órái között? Melyik motiváció típus tőnik a leghatékonyabbnak és a legtöbb csoportban érvényesülınek? Milyen különbségeket lát a tanár viselkedésében és az osztály erre adott reakcióiban. Tanulási nehézségek mi rejlik a probléma mögött?. Egy tanulási nehézségekkel küzdı gyermek megfigyelése. A szülı vagy tanár panasza alapján kiválasztott gyerekkel vegyen fel két figyelem tesztet, két emlékezeti tesztet és beszélgessen a szülıvel, a gyerekkel és a tanárral, figyelje meg a gyerek viselkedését otthon és az osztályban. Milyen következtetésre jutott, hol a probléma? Miért? Hogyan orvosolná? 3. FÉLÉVKÖZI ZH. 30 pont ; FÉLÉV VÉGI ZH. 50 pont A félév közepén és végén egy zárthelyi dolgozatot kell megírni, melynek anyaga a félév során elhangzottakból áll. A zh javítására a következı órán egyszer van lehetıség. 4. KÍSÉRLETEN RÉSZVÉTEL. 5 pont, de összesen max. 15 pont A félév során lehetıség nyílik kísérleten való részvételre, melynek az eredményei a pszicholingvisztika doktori disszertációmhoz kellenek. A kísérletek 5-15 perces kognitív kísérletek, általában feladatokat kell megoldani vagy szavakat felismerni, és gombokat nyomogatni a számítógépen. Nem kötelezı részt venni rajtuk, de a kapott pontok természetesen beszámítanak a jegybe. MEGAJÁNLOTT JEGY FELTÉTELEI: 1. Az elıadáson írt alapfogalom zárthelyi dolgozatok sikeres teljesítése (mindkettı legalább 70%). 2. megtartott beszámoló 3. legalább 70 pont elérése a szemináriumi tematika szerint A fentiek teljesítése esetén a hallgató választhat, hogy a szemináriumon elért pontszámai alapján kapott jegyet elfogadja-e kollokvium jegynek is.

5 Ivády Rozália Eszter 2006/2007 5/5 KÖTELEZİ IRODALOM: Atkinson, et al.: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, AJÁNLOTT IRODALOM: Bernáth Révész (szerk.)(1997): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Bp. Hebb (1995): A pszichológia alapkérdései. Gondolat-Trivium, Budapest. ******************** Goleman, D. (1997): Az érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Bp. Séra L. (2001): Általános pszichológia. Osiris, Bp. Eysenck-Keane: Kognitív pszichológia Pléh Csaba: Pszichológiatörténet Elérhetıség Ivády Rozália Eszter fogadóórája: hétfı

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Jegyzet az OKJ-s sportszakemberképzés számára Budapest, 2010 Készült az Önkormányzati Minisztérium megbízásából Szaklektor: Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005.

Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005. Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005. Az érzékelés, az észlelés és az emlékezés fejlıdése A csecsemık nem tudnak beszélni, ezért furfangos módszereket kell kitalálni viselkedésük és belsı állapotuk vizsgálatához.

Részletesebben

Ajánlott irodalom. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest.

Ajánlott irodalom. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest. Pszichológia Ajánlott irodalom Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest. Lénárt, Á. (szerk.) (2002). Téthelyzetben. Országos

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

TERVEZET. /2012. (.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

TERVEZET. /2012. (.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról TERVEZET /2012. (.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával

Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK 2008-2009 EGYETEMI TANÉV II.

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK 2008-2009 EGYETEMI TANÉV II. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL II BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 1.) A pszichológia történeti gyökerei: - i.e. 4-5. szd.: görög filozófusok

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

Tanuláselméletek és tanításitanulási. Virág Irén

Tanuláselméletek és tanításitanulási. Virág Irén Tanuláselméletek és tanításitanulási stratégiák Virág Irén MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Tanuláselméletek és tanításitanulási stratégiák Virág Irén Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Témák 1. Források használata és értékelése Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információ-forrásokban.

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY. A) Kompetenciák

PSZICHOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY. A) Kompetenciák PSZICHOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Kompetenciák TÉMÁK KÖZÉPSZINT 1. Források használata és értékelése Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információ-forrásokban.

Részletesebben

Tanulmány. Rézler Gyula Alapítvány Ph.D. felkészülés támogatására meghirdetett ösztöndíj pályázat. Bove Eszter ösztöndíjas. Budapest, 2013. - 2014.

Tanulmány. Rézler Gyula Alapítvány Ph.D. felkészülés támogatására meghirdetett ösztöndíj pályázat. Bove Eszter ösztöndíjas. Budapest, 2013. - 2014. Tanulmány Rézler Gyula Alapítvány Ph.D. felkészülés támogatására meghirdetett ösztöndíj pályázat Bove Eszter ösztöndíjas Budapest, 2013. - 2014. Tartalomjegyzék 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. Alapvetı

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA A pszichológiát úgy határozhatjuk meg, mint a viselkedés és a mentális folyamatok

Részletesebben

Mit ér a tehetség motiváció nélkül?

Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Séra László Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Elıadás az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központban, Pécs, 2010. november 10-én (kézirat) Tartalom i. rész - A motiváció fogalma, jelentısége

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezk vizsgálata az általános iskola 6 7. osztályos tanulói körében az iskolai alulteljesítés

Részletesebben

GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN

GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN 30 Fejlesztô Pedagógia 2006/5. szám GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN HORVÁTHNÉ MOLDVAY ILONA A tanárok azt tanítják, amit maguk diákként tanultak,

Részletesebben

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Eszterházy Károly Főiskola, Eger Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Készítette: Tóth Sándor IV. évf. lev. szociálpedagógia szak

Részletesebben

Portfólió. A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-006 projekt Képzık képzése alprogram. Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl

Portfólió. A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-006 projekt Képzık képzése alprogram. Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl Portfólió A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-006 projekt Képzık képzése alprogram Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl Dr. Baróti Enikı Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Gondolatok az oktatás módszertanról

Gondolatok az oktatás módszertanról Gondolatok az oktatás módszertanról Az oktatás módszertan az információátadás mikéntjével foglalkozik. A jelenleg ismert és használt oktatás módszertani elemek általános megfogalmazása lehetővé teszi,

Részletesebben

Pszichokalauz 2014. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2014. augusztus

Pszichokalauz 2014. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2014. augusztus Pszichokalauz 2014 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2014. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

BUDAPESTI NEVELİ. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata. XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3.

BUDAPESTI NEVELİ. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata. XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3. 1 BUDAPESTI NEVELİ A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3. szám 2 Szerkesztıbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztıbizottság

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben