Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu HU RO TR SütĘ Cuptor =2% ;$

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.preciz.hu Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu HU RO TR SütĘ Cuptor =2% ;$"

Átírás

1 HU RO TR Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu SütĘ Cuptor FÕrÕn =% ;$ 8

2 Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás _ Az elsę használat elętt Napi használat _ Órafunkciók Tartozékok használata További funkciók _ Hasznos javaslatok és tanácsok _ 8 Ápolás és tisztítás Mit tegyek, ha... _ MĦszaki adatok _ 5 Üzembe helyezés 5 Környezetvédelmi tudnivalók _ 7 A változtatások jogát fenntartjuk. Biztonsági információk Az üzembe helyezés és használat elętt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelę üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelęsséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhetę helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élę személyek biztonsága Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességħ, illetve megfelelę tapasztalatok és ismeretek híján lévę személy használja, beleértve a gyermekeket is. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelęs személynek kell Ęket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektęl. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktęl mħködés közben, és mħködés után, lehħléskor. A készülék elérhetę részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerħ azt bekapcsolni. Üzembe helyezés Vigyázat A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintę a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyħt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktęl és egységtęl. A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. Elektromos csatlakoztatás Vigyázat TĦz és áramütésveszély. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelęnek kell elvégeznie. A készüléket kötelezę földelni. EllenĘrizze, hogy az adattáblán szereplę elektromos adatok megfelelneke a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelęhöz. Mindig megfelelęen felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati ká

3 bel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelęhöz. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhetę legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelę szigetelęberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédę megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védęrelét. Az elektromos készüléket egy szigetelęberendezéssel kell ellátni, amely lehetęvé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelęberendezésnek legalább mmes érintkezętávolsággal kell rendelkeznie. Használat Vigyázat Sérülés, égés, áramütés és robbanásveszély. A készüléket háztartási környezetben használja. Ne változtassa meg a készülék mħszaki jellemzęit. EllenĘrizze, hogy a készülék szellęzęnyílásai nincseneke lezárva. MĦködés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévę fħtęelemeket. Amikor a sütębęl kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyħt. KörültekintĘen járjon el, ha mħködés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegę távozhat a készülékbęl. Ne mħködtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne használja a készüléket munka vagy tárolófelületként. MĦködés közben mindig tartsa csukva a készülék ajtaját. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegęelegyet hozhatnak létre. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Vigyázat A készülék károsodásának veszélye áll fenn. A zománc elszínezędésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében: Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütęterének aljára. Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütęterének aljára. Ne engedjen vizet a forró készülékbe. A fęzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben. A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el. A zománc elszínezędése nincs hatással a készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának. A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütés

4 hez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet. Ápolás és tisztítás Vigyázat Személyi sérülés, tħz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás elętt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. EllenĘrizze, hogy lehħlte a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek. A sütęajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez. Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékręl. Az ajtó nehéz! Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását. A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Amennyiben tħzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel. BelsĘ világítás Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja. Vigyázat Vigyázat! Áramütésveszély. A lámpa cseréje elętt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Kizárólag az eredetivel megegyezę mħszaki jellemzękkel rendelkezę lámpát használjon. Ártalmatlanítás Vigyázat Sérülés vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését. Termékleírás BekapcsolásvisszajelzĘ Elektronikus programválasztó gomb 5 HĘmérsékletszabályozó gomb 5 HĘmérsékletvisszajelzĘ Grill 7 SütĘlámpa 8 Ventilátor 9 Víztisztítás tartálya 0 Polctartó, eltávolítható Adattábla 0 Polcszintek SütĘfunkciók szabályozógombja

5 SütĘ tartozékai Huzalpolc FĘzĘedényekhez, tortaformákhoz, sütęedényekhez. NagyméretĦ alumínium tepsi Tortákhoz és süteményekhez. Teleszkópos sütęsín Polc vagy tepsi tehetę rá. Az elsę használat elętt Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. Kezdeti tisztítás Vegyen ki minden tartozékot és kivehetę polcvezetę sínt (ha van). Az elsę használat elętt tisztítsa meg a készüléket. Fontos Olvassa el az Ápolás és tisztítás címħ fejezetet. Az óra beállítása A sütę mħködtetése elętt be kell állítania az órát. Amikor a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, illetve áramszünetet követęen az Óra funkció szimbóluma villogni kezd. A + vagy gombot nyomja meg a pontos idę beállítására. Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás megszħnik, a kijelzę pedig a beállított idęt mutatja. Az idę módosításához nyomja le többgombot, amíg az Óra funkció ször a visszajelzęje villogni nem kezd. Tilos az IdĘtartam vagy Befejezés funkciót ugyanarra az idęre beállítani. ElĘmelegítés Üres készülékkel végezzen elęmelegítést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.. Állítsa be a funkciót és a maximális hęmérsékletet.. Hagyja 5 percig mħködni a készüléket.. Állítsa be a funkciót és a maximális hęmérsékletet.. Hagyja 5 percig mħködni a készüléket. A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelę légáramlásról. Napi használat Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. A készülék be és kikapcsolása. A sütęfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütęfunkció kiválasztásához. MĦködés közben a bekapcsolásvisszajelzę világít.. Forgassa a hęmérsékletszabályozó gombot a kívánt hęmérséklet kiválasztásához. Amíg a készülék hęmérséklete emelkedik, a hęmérsékletvisszajelzę világít.. A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt állásba a sütęfunkciók gombját és a hęmérsékletszabályzót. 5

6 SütĘfunkciók SütĘfunkció Alkalmazás Kikapcsolt állás A készülék kikapcsolt állapotban van. Világítás A sütęlámpa bekapcsolása sütęfunkció használata nélkül. FelsĘ/alsó sütés / Víztisztítás Egyetlen sütęszinten történę sütéshez. EgyidejĦleg mħködik a felsę és az alsó fħtęelem. A Víztisztításról további tájékoztatásért olvassa el az Ápolás és tisztítás címħ fejezetet. Légkeveréses sütés Többféle étel egyszerre való sütése azonos hęmérsékleten, egynél több tálcán anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát. Grillezés A polc közepén elhelyezett kis mennyiségħ, lapos étel grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. Órafunkciók Elektronikus programkapcsoló Funkciók visszajelzęi IdĘkijelzĘ + gomb Kiválasztó gomb 5 gomb 5 Óra funkció Óra Percszámláló 6 Alkalmazás A pontos idę beállításához, módosításához vagy ellenęrzéséhez. Visszaszámlálási idę beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sütę mħködésére. IdĘtartam Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig mħködjön a készülék. Befejezés Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.

7 EgyidejĦleg használhatja az IdĘtartam és a Befejezés funkciót annak beállítására, hogy mikor kapcsoljon be és ki a készülék. ElĘször állítsa be az IdĘtartamot, majd a Befejezést. Az óra funkciók beállítása. Az idętartam és a Befejezés funkciókhoz állítson be egy sütęfunkciót és egy hęmérsékletet. Ez nem szükséges a funkcióhoz. Percszámláló. Nyomja meg többször a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzęje villogni nem kezd.. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a + vagy gombot. Ekkor a kijelzęn megjelenik a beállítani kívánt óra funkció visszajelzęje. Ha a beállított idę letelik, a visszajelzę villogni kezd, és két percig hangjelzés hallható. Az IdĘtartam és a Befejezés funkciók használatakor a sütę automatikusan kikapcsol.. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot. 5. Forgassa kikapcsolt állásba a sütęfunkciók vezérlęgombját és a hęmérsékletszabályzót. Az órafunkciók törlése. Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt funkció visszajelzęje villogni nem kezd.. Tartsa nyomva a gombot. Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltħnik. Tartozékok használata Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. Teleszkópos sütęsín C C Fontos KésĘbbi használatra Ęrizze meg a teleszkópos sütęsínek szerelési útmutatóját. A teleszkópos sütęsínek segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat. Húzza ki a jobb és a bal oldali teleszkópos sütęsíneket. Helyezze a huzalpolcot a teleszkópos sütęsínekre, majd óvatosan tolja be a sütę belsejébe. MielĘtt becsukná a sütęajtót, ellenęrizze, hogy a teleszkópos sütęsíneket ütközésig a helyükre toltae. Figyelem A teleszkópos sütęsíneket tilos mosogatógépben tisztítani! A teleszkópos sütęsíneket tilos kenni (zsírozni)! 7

8 További funkciók HĦtĘventilátor Amikor a készülék üzemel, a hħtęventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hħtęventilátor továbbra is mħködik, amíg a készülék le nem hħl. melegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütę biztonsági hękapcsolóval rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütę a hęmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol. Biztonsági felszerelés A készülék nem megfelelę használata vagy a részegységek meghibásodása veszélyes túl Hasznos javaslatok és tanácsok A sütęben öt polcszint található. A polcszintek számozása a sütę aljától felfelé történik. A sütę egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegęt, és a gęzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési idęt és az energiafogyasztást. A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktęl, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése elętt 0 percig üzemeltesse a készüléket. Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után. Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütętér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütę zománcozását. Ha egyszerre két tepsit használ, legyen egy üres szint közöttük. Húsok és halak sütése Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütęt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek. Hagyja a húst kb. 5 percig állni a szeletelés elętt, hogy a szaftja ne folyjon ki. Hússütés közben a túlzott füstképzędés megelęzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció megelęzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet. Sütési idętartamok A sütés idętartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétęl függ. Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hęmérsékletbeállítás, sütési idę stb.) fęzęedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket. Sütemények sütése Ne nyissa ki addig a sütę ajtaját, amíg a sütési idę /e el nem telt. Tészta és hússütési táblázat SÜTEMÉNYEK 8

9 FelsĘ/alsó sütés Légkeveréses sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések TortasütĘ formában TortasütĘ formában cmes sütęformában a huzalpolcon 70 (bal és jobb) Két darab 0 cmes sütęformában a huzalpolcon) Tepsiben Gyümölcstorta 70 (bal és jobb) cmes tortasütę formában Piskótatészta cmes tortasütę formában Karácsonyi torta/ gyümölcstorta gazdagon cmes tortasütę formában) Szilvatorta KenyérsütĘ formában) Aprósütemény egy szinten Tepsiben Aprósütemény két szinten és Tepsiben Keksz / omlós tészták egy szinten Tepsiben Keksz / omlós tészták két szinten és Tepsiben Habcsók Tepsiben Molnárka Tepsiben) KépviselĘfánk Tepsiben Tortalapok cmes tortasütę formában Gyümölcstorta gazdagon cmes tortasütę formában Lekváros piskóta 70 (bal és jobb) cmes tortasütę formában) ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Habos sütemények 70 Linzertészta 70 Kefires sajttorta 70 Almatorta (almás pite) Rétes ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. KENYÉR ÉS PIZZA 9

10 FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések darab, 500 g/db) KenyérsütĘ formában Tepsiben vagy mély hússütę tepsiben) Tepsiben) Sütési idę [perc] Megjegyzések Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Fehér kenyér 90 Rozskenyér 90 Pizza 0 50 Pogácsák 00 ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. TÉSZTAFÉLÉK FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Vajastésztakosárka Formában Zöldséges pite Formában Quiche Formában) Lasagne Formában) Cannelloni Formában) Sütési idę [perc] Megjegyzések ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. HÚS FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Marhahús Huzalpolcon Sertés Huzalpolcon Borjú Huzalpolcon Angol marhasült véresen Huzalpolcon Angol marhasült közepesen átsütve Huzalpolcon 0

11 Légkeveréses sütés FelsĘ/alsó sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések Huzalpolcon BĘrös Két darab Comb egészben egészben egészben Liba egészben Házinyúl feldarabolva Vadnyúl feldarabolva Fácán egészben Sütési idę [perc] Megjegyzések ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Angol marhasült jól átsütve 0 Sertéslapocka 80 Sertéscsülök 80 Bárány Csirke Pulyka Kacsa HAL Légkeveréses sütés FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Pisztráng/tengeri keszeg hal Tonhal/lazac filé Grillezés Melegítse elę az üres sütęt 0 percig a sütés elętt. Mennyiség ÉTEL TÍPUSA Grillezés Sütési idę [perc] Darab [g] Polcmagasság HĘmérs. ElsĘ oldal Második oldal Filészeletek 800 maximális 5 Bifsztek 600 maximális 0 68 Kolbászok 8 maximális 5 0 Sertésborda 600 maximális 6 Csirke (félbe vágva) 000 maximális Kebab maximális 05 0

12 Mennyiség ÉTEL TÍPUSA Grillezés Sütési idę [perc] Darab [g] Polcmagasság HĘmérs. ElsĘ oldal Második oldal Csirkemell 00 maximális 5 Hamburger maximális 00 Halfilé 00 maximális 0 Melegszendvics 6 maximális 57 Pirítós 6 maximális Tudnivaló az akrilamidokról Fontos A legújabb tudományos kutatások szerint az ételek pirításakor (különösen a magas keményítętartalmú élelmiszerek esetén) keletkezę akrilamidok veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt javasoljuk, hogy alacsony hęmérsékleten fęzze az ételt, és csupán csekély mértékben pirítsa meg. Ápolás és tisztítás Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg. A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerrel. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütę belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyezędéseket, és azok késębb nem égnek rá a felületre. A makacs szennyezędéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütętisztító szerrel tisztítsa meg. Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg a sütę tartozékait. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendęt használjon. Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélħ tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a teflon bevonatot! Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket, mivel azok károsíthatják a sütę felületét. A sütę kezelępaneljét ugyanilyen elęvigyázatosan tisztítsa meg. Az ajtótömítések megtisztítása Rendszeresen ellenęrizze az ajtótömítés állapotát. Az ajtótömítés a sütętér kereténél található. Ne használja a készüléket, ha az ajtótömítés sérült. Forduljon márkaszervizhez. Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd a tisztításról szóló általános részben. Polctartók A polctartók kiszerelhetęek az oldalfalak tisztításához. Rozsdamentes acél vagy alumínium készülékek: A sütęajtó tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra.

13 Vegye ki a biztosítót a biztosítódobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót. A polctartók eltávolítása Húzza el a polctartó elejét az oldalfaltól. Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye ki. A polctartók behelyezése A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza. A polctartók kerekített végeinek a sütę eleje felé kell mutatniuk. Víztisztítás A Víztisztítás program gęz segítségével könnyíti meg a zsír és ételmaradékok eltávolítását a sütębęl.. Öntsön 00 ml vizet a Víztisztítás tartályába, mely a sütę alján található.. Állítsa be a sütęfunkciót.. Állítsa be a hęmérsékletet 90 Cra.. Hagyja 0 percig mħködni a készüléket. 5. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehħlni. 6. Amikor a készülék lehħlt, tisztítsa meg a sütę belsę felületeit egy ruhával. Vigyázat A készülék megérintése elętt gyęzędjön meg róla, hogy lehħlte. Égésveszély! Tegyen egy textíliát a sütę aljára, és ezzel védje a sütęlámpát és az üvegbúrát. A zsírmaradék beégésének elkerülésére mindig kendęvel fogja meg a halogénizzót.. Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.. Cserélje ki a sütę izzóját egy megfelelę, 00 Cig hęálló sütęizzóra. Használjon az eredetivel megegyezę típusú sütęlámpa izzót.. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot. A sütęajtó tisztítása A sütęajtóban két üveglap található. A sütę ajtaja és belsę üveglapja a tisztításhoz kivehetęek. A sütę ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerelni a belsę üveglapot, hogy a sütę ajtaja nincs leszerelve. Nyissa ki teljesen Emelje meg és az ajtót, és fogja fordítsa el a két zsameg az ajtó két zsa néron lévę kart. nérját. SütĘlámpa Vigyázat Legyen óvatos, amikor a sütęlámpát cseréli. Áramütés veszélye áll fenn. A sütęlámpa cseréje elętt: Kapcsolja ki a sütęt.

14 Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot. A sütęajtó és az üveglap visszaszerelése Csukja be a sü Helyezze az ajtót tęajtót az elsę nyitási egy puha ruhára, pozícióig (félig). Ez stabil felületre. után húzza elęre és emelje ki az ajtót a helyéręl. A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot és a sütęajtót a helyére. Ismételje meg fordított sorrendben a fenti lépéseket. Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje felé kell néznie. GyĘzĘdjön meg arról, hogy behelyezés után az üveglap kerete a filmnyomott részeken nem érdes felületħe, amikor hozzáér. Ügyeljen arra, hogy a belsę üveglapot megfelelęen helyezze be a helyére. Lásd az ábrát A két rögzítęt for5 Oldja ki a reteszelęrendszert a bel gassa el 90 kal, sę üveglap kiszere majd húzza ki azokat a helyükręl. léséhez. 7 Óvatosan emelje fel (. lépés), és távolítsa el (. lépés) az üveglapot. Mit tegyek, ha... Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt.

15 Jelenség Lehetséges ok Javítási mód A sütę nem melegszik fel. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. A sütę nem melegszik fel. Az óra nincs beállítva. Állítsa be az órát. A sütę nem melegszik fel. Nem végezte el a szükséges beállításokat. EllenĘrizze, hogy elvégeztee a szükséges beállításokat. A sütę nem melegszik fel. A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték. EllenĘrizze a biztosítékot. Ha a biztosító többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelęhöz. Nem mħködik a sütęlámpa. Hibás a sütęlámpa. Cserélje ki a sütęlámpát. A kijelzęn a következę látható:.00 Áramkimaradás volt. Állítsa be az órát. GĘz és páralecsapódás észlelhetę az ételen és a sütętérben. Az ételt túl sokáig hagyta a sütęben. A sütés befejezése után legfeljebb 50 percig hagyhatja bent az ételt a sütęben. Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedęhöz vagy a márkaszervizhez. A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütętér elülsę keretén található. Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide: Típus (MOD.)... Termékszám (PNC)... Sorozatszám (S.N.)... MĦszaki adatok Feszültség 0 V Frekvencia 50 Hz Üzembe helyezés Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. 5

16 Beépítés min min A B min min. 560 Elektromos üzembe helyezés Vigyázat Az elektromos üzembe helyezést csak képesített személy végezheti el. A gyártó semmilyen felelęsséget nem nem vállal, ha a Biztonsági információk c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be. Ez a készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül kerül szállításra. Kábel Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használható vezetéktípusok: H07 RNF, H05 RNF, H05 RRF, H05 VVF, H05 VVF (T90), H05 BBF A vezeték szükséges keresztmetszetét az összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az alábbi táblázat alapján állapíthatja meg: 6

17 Összteljesítmény Vezeték keresztmetszet maximum 80 W x 0,75 mm² maximum 00 W x mm² maximum 680 W x,5 mm² A középsę (zöld/sárga) vezeték cmrel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és barna vezeték). Környezetvédelmi tudnivalók A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhetę háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelę begyħjtę helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséręl, segít megelęzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezętlen következményeket, amelyeket ellenkezę esetben a termék nem megfelelę hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végzę szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. Csomagolóanyag A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A mħanyag alkatrészeket olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyħjtę telepeken. 7

18 Cuprins InformaĠii privind siguranġa Descrierea produsului Înainte de prima utilizare _ Utilizarea zilnică _ FuncĠiile ceasului _ Utilizarea accesoriilor FuncĠii suplimentare _ 8 0 Sfaturi utile Îngrijirea úi curăġarea _ Ce trebuie făcut dacă... _ Date tehnice _ Instalarea _ Protejarea mediului înconjurător _ 8 0 Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri. InformaĠii privind siguranġa Înainte de instalarea úi de utilizarea aparatului, citiġi cu atenġie instrucġiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea úi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri úi daune. PăstraĠi întotdeauna instrucġiunile împreună cu aparatul pentru referinġă ulterioară. SiguranĠa copiilor úi a persoanelor vulnerabile Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a unei incapacităġi funcġionale permanente. Nu permiteġi utilizarea aparatului de către copii úi persoane cu capacităġi fizice, senzoriale úi mentale reduse, sau lipsite de experienġă úi cunoútinġe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate sau instruite în legătură cu folosirea aparatului de către o persoană răspunzătoare pentru siguranġa lor. Nu lăsaġi copiii să se joace cu aparatul. Nu lăsaġi la îndemâna copiilor ambalajul produsului. Nu lăsaġi copiii úi animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcġiune sau când se răceúte. Componentele accesibile sunt fierbinġi. Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranġă pentru copii, vă recomandăm săl activaġi. Instalarea Avertizare Doar o persoană calificată va instala acest aparat. 8 ÎndepărtaĠi toate ambalajele. Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaġi sau utilizaġi. RespectaĠi instrucġiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul. ProcedaĠi cu atenġie sporită atunci când mutaġi aparatul deoarece acesta este greu. PurtaĠi întotdeauna mănuúi de protecġie. Nu trageġi aparatul de mâner. RespectaĠi distanġele minime faġă de alte aparate úi corpuri de mobilier. VerificaĠi dacă aparatul este instalat având în jurul său structuri de siguranġă. Laturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unităġi cu aceeaúi înălġime. Conexiunea la reġeaua electrică Avertizare Risc de incendiu úi de electrocutare. Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat. Aparatul trebuie legat la împământare. VerificaĠi dacă informaġiile de natură electrică, specificate pe plăcuġa cu datele tehnice, corespund sursei de tensiune. Dacă nu, contactaġi un electrician. FolosiĠi întotdeauna o priză cu protecġie la electrocutare corect instalată. Nu folosiġi adaptoare cu căi multiple úi cabluri prelungitoare. ProcedaĠi cu atenġie pentru a nu deteriora útecherul úi cablul de alimentare electrică.

19 ContactaĠi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat. Nu lăsaġi cablurile de alimentare electrică să intre în contact cu uúa aparatului, în special atunci când uúa este fierbinte. ProtecĠia la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune úi izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte. IntroduceĠi útecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. AsiguraĠivă că priza poate fi accesată după instalare. Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaġi la ea útecherul. Nu trageġi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. TrageĠi întotdeauna de útecher. FolosiĠi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecġia liniei, siguranġe fuzibile (siguranġele cu úurub trebuie scoase din suport), mecanisme de decuplare pentru scurgeri de curent úi contactoare. InstalaĠia electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care vă permite să deconectaġi aparatul de la reġea la toġi polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puġin mm. Utilizarea Avertizare Risc de rănire, arsuri sau de electrocutare sau explozie. UtilizaĠi acest aparat întrun mediu casnic. Nu modificaġi specificaġiile acestui aparat. Nu blocaġi fantele de ventilaġie. Nu lăsaġi aparatul nesupravegheat în timpul funcġionării. DezactivaĠi aparatul după fiecare întrebuinġare. Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcġionării. Nu atingeġi elementele de încălzire care sunt în aparat. FolosiĠi întotdeauna mănuúi de protecġie pentru a scoa te sau a pune în interior accesorii sau vase. ProcedaĠi cu atenġie la deschiderea uúii aparatului atunci când aparatul este în funcġiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte. Nu acġionaġi aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa. Nu aplicaġi presiune asupra uúii deschise. Nu utilizaġi aparatul ca suprafaġă de lucru sau ca loc de depozitare. ğineġi întotdeauna închisă uúa aparatului atunci când acesta este în funcġiune. DeschideĠi uúa aparatului cu atenġie. Utilizarea unor ingrediente cu conġinut de alcool poate determina prezenġa aburilor de alcool în aer. Nu lăsaġi scânteile sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideġi uúa. Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia. Avertizare Pericol de deteriorare a aparatului. Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea ului: Nu puneġi vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia. Nu puneġi folie din aluminiu direct pe baza aparatului. nu puneġi apă direct în aparatul fierbinte. nu ĠineĠi vase umede úi alimente în interiorul aparatului după încheierea gătirii. procedaġi cu atenġie la demontarea sau instalarea accesoriilor. Decolorarea ului nu are niciun efect asupra funcġionării aparatului. Nu este un defect în ceea ce priveúte garanġia legală. FolosiĠi o cratiġă adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente. 9

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 EMT757 kapcsolóóra Rend.sz.: 616021 Rendeltetés A terméken levő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

UPS în linie interactivă Ghid rapid de utilizare V. 2.0

UPS în linie interactivă Ghid rapid de utilizare V. 2.0 UPS în linie interactivă Ghid rapid de utilizare V. 2.0 1. Conţinutul pachetului - Unitate UPS - Ghid rapid de utilizare - Cablu de comunicare (numai pentru modelul cu port USB/RS-232) - Cablu de alimentare

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

MANUAL UTILIZARE UTOK i700

MANUAL UTILIZARE UTOK i700 MANUAL UTILIZARE UTOK i700 1 CUPRINS MANUAL UTILIZARE...1 CUPRINS...2 TOATE DREPTURILE REZERVATE...6 1.Masuri de siguranta...7 2.Aspectul tabletei...8 4. Functii de baza...10 4.1 Pornirea...10 4.2 Mod

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HA-850 ÉS A HA-890 TÍPUSÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HA-850 ÉS A HA-890 TÍPUSÚ SÜTŐKHÖZ Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: HA-850 HA-890 A készülék kivitele: beépíthető Energiahatékonysági osztály: A hatékonyabb, G kevésbé hatékony

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.preciz.hu FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation 4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES Kezelési útmutató 2012 Sony Corporation Magyar FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 533223-67 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 6 4 5 3 2 1 8 7 9 9 10 12 11 A 2 B 14 4 C D 3 3 1 2 E F G 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ, DC970 Szívből gratulálunk! Önnek, hogy

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Származási ország: Kína

Származási ország: Kína Leányvállalat OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPÁN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com OMRON HEALTHCARE

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv HP vp6300 sorozatú digitális kivetít Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ

CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ AC 230V ~ 50Hz, 5W AM: 530-1600kHz FM: 88-108MHz KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA Használati utasítás A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el;

Részletesebben