Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu HU RO TR SütĘ Cuptor =2% ;$

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.preciz.hu Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu HU RO TR SütĘ Cuptor =2% ;$"

Átírás

1 HU RO TR Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu SütĘ Cuptor FÕrÕn =% ;$ 8

2 Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás _ Az elsę használat elętt Napi használat _ Órafunkciók Tartozékok használata További funkciók _ Hasznos javaslatok és tanácsok _ 8 Ápolás és tisztítás Mit tegyek, ha... _ MĦszaki adatok _ 5 Üzembe helyezés 5 Környezetvédelmi tudnivalók _ 7 A változtatások jogát fenntartjuk. Biztonsági információk Az üzembe helyezés és használat elętt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelę üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelęsséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhetę helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élę személyek biztonsága Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességħ, illetve megfelelę tapasztalatok és ismeretek híján lévę személy használja, beleértve a gyermekeket is. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelęs személynek kell Ęket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektęl. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktęl mħködés közben, és mħködés után, lehħléskor. A készülék elérhetę részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerħ azt bekapcsolni. Üzembe helyezés Vigyázat A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintę a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyħt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktęl és egységtęl. A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. Elektromos csatlakoztatás Vigyázat TĦz és áramütésveszély. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelęnek kell elvégeznie. A készüléket kötelezę földelni. EllenĘrizze, hogy az adattáblán szereplę elektromos adatok megfelelneke a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelęhöz. Mindig megfelelęen felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati ká

3 bel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelęhöz. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhetę legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelę szigetelęberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédę megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védęrelét. Az elektromos készüléket egy szigetelęberendezéssel kell ellátni, amely lehetęvé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelęberendezésnek legalább mmes érintkezętávolsággal kell rendelkeznie. Használat Vigyázat Sérülés, égés, áramütés és robbanásveszély. A készüléket háztartási környezetben használja. Ne változtassa meg a készülék mħszaki jellemzęit. EllenĘrizze, hogy a készülék szellęzęnyílásai nincseneke lezárva. MĦködés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévę fħtęelemeket. Amikor a sütębęl kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyħt. KörültekintĘen járjon el, ha mħködés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegę távozhat a készülékbęl. Ne mħködtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne használja a készüléket munka vagy tárolófelületként. MĦködés közben mindig tartsa csukva a készülék ajtaját. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegęelegyet hozhatnak létre. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Vigyázat A készülék károsodásának veszélye áll fenn. A zománc elszínezędésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében: Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütęterének aljára. Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütęterének aljára. Ne engedjen vizet a forró készülékbe. A fęzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben. A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el. A zománc elszínezędése nincs hatással a készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának. A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütés

4 hez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet. Ápolás és tisztítás Vigyázat Személyi sérülés, tħz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás elętt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. EllenĘrizze, hogy lehħlte a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek. A sütęajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez. Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékręl. Az ajtó nehéz! Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását. A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Amennyiben tħzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel. BelsĘ világítás Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja. Vigyázat Vigyázat! Áramütésveszély. A lámpa cseréje elętt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Kizárólag az eredetivel megegyezę mħszaki jellemzękkel rendelkezę lámpát használjon. Ártalmatlanítás Vigyázat Sérülés vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését. Termékleírás BekapcsolásvisszajelzĘ Elektronikus programválasztó gomb 5 HĘmérsékletszabályozó gomb 5 HĘmérsékletvisszajelzĘ Grill 7 SütĘlámpa 8 Ventilátor 9 Víztisztítás tartálya 0 Polctartó, eltávolítható Adattábla 0 Polcszintek SütĘfunkciók szabályozógombja

5 SütĘ tartozékai Huzalpolc FĘzĘedényekhez, tortaformákhoz, sütęedényekhez. NagyméretĦ alumínium tepsi Tortákhoz és süteményekhez. Teleszkópos sütęsín Polc vagy tepsi tehetę rá. Az elsę használat elętt Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. Kezdeti tisztítás Vegyen ki minden tartozékot és kivehetę polcvezetę sínt (ha van). Az elsę használat elętt tisztítsa meg a készüléket. Fontos Olvassa el az Ápolás és tisztítás címħ fejezetet. Az óra beállítása A sütę mħködtetése elętt be kell állítania az órát. Amikor a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, illetve áramszünetet követęen az Óra funkció szimbóluma villogni kezd. A + vagy gombot nyomja meg a pontos idę beállítására. Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás megszħnik, a kijelzę pedig a beállított idęt mutatja. Az idę módosításához nyomja le többgombot, amíg az Óra funkció ször a visszajelzęje villogni nem kezd. Tilos az IdĘtartam vagy Befejezés funkciót ugyanarra az idęre beállítani. ElĘmelegítés Üres készülékkel végezzen elęmelegítést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.. Állítsa be a funkciót és a maximális hęmérsékletet.. Hagyja 5 percig mħködni a készüléket.. Állítsa be a funkciót és a maximális hęmérsékletet.. Hagyja 5 percig mħködni a készüléket. A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelę légáramlásról. Napi használat Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. A készülék be és kikapcsolása. A sütęfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütęfunkció kiválasztásához. MĦködés közben a bekapcsolásvisszajelzę világít.. Forgassa a hęmérsékletszabályozó gombot a kívánt hęmérséklet kiválasztásához. Amíg a készülék hęmérséklete emelkedik, a hęmérsékletvisszajelzę világít.. A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt állásba a sütęfunkciók gombját és a hęmérsékletszabályzót. 5

6 SütĘfunkciók SütĘfunkció Alkalmazás Kikapcsolt állás A készülék kikapcsolt állapotban van. Világítás A sütęlámpa bekapcsolása sütęfunkció használata nélkül. FelsĘ/alsó sütés / Víztisztítás Egyetlen sütęszinten történę sütéshez. EgyidejĦleg mħködik a felsę és az alsó fħtęelem. A Víztisztításról további tájékoztatásért olvassa el az Ápolás és tisztítás címħ fejezetet. Légkeveréses sütés Többféle étel egyszerre való sütése azonos hęmérsékleten, egynél több tálcán anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát. Grillezés A polc közepén elhelyezett kis mennyiségħ, lapos étel grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. Órafunkciók Elektronikus programkapcsoló Funkciók visszajelzęi IdĘkijelzĘ + gomb Kiválasztó gomb 5 gomb 5 Óra funkció Óra Percszámláló 6 Alkalmazás A pontos idę beállításához, módosításához vagy ellenęrzéséhez. Visszaszámlálási idę beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sütę mħködésére. IdĘtartam Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig mħködjön a készülék. Befejezés Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.

7 EgyidejĦleg használhatja az IdĘtartam és a Befejezés funkciót annak beállítására, hogy mikor kapcsoljon be és ki a készülék. ElĘször állítsa be az IdĘtartamot, majd a Befejezést. Az óra funkciók beállítása. Az idętartam és a Befejezés funkciókhoz állítson be egy sütęfunkciót és egy hęmérsékletet. Ez nem szükséges a funkcióhoz. Percszámláló. Nyomja meg többször a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzęje villogni nem kezd.. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a + vagy gombot. Ekkor a kijelzęn megjelenik a beállítani kívánt óra funkció visszajelzęje. Ha a beállított idę letelik, a visszajelzę villogni kezd, és két percig hangjelzés hallható. Az IdĘtartam és a Befejezés funkciók használatakor a sütę automatikusan kikapcsol.. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot. 5. Forgassa kikapcsolt állásba a sütęfunkciók vezérlęgombját és a hęmérsékletszabályzót. Az órafunkciók törlése. Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt funkció visszajelzęje villogni nem kezd.. Tartsa nyomva a gombot. Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltħnik. Tartozékok használata Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. Teleszkópos sütęsín C C Fontos KésĘbbi használatra Ęrizze meg a teleszkópos sütęsínek szerelési útmutatóját. A teleszkópos sütęsínek segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat. Húzza ki a jobb és a bal oldali teleszkópos sütęsíneket. Helyezze a huzalpolcot a teleszkópos sütęsínekre, majd óvatosan tolja be a sütę belsejébe. MielĘtt becsukná a sütęajtót, ellenęrizze, hogy a teleszkópos sütęsíneket ütközésig a helyükre toltae. Figyelem A teleszkópos sütęsíneket tilos mosogatógépben tisztítani! A teleszkópos sütęsíneket tilos kenni (zsírozni)! 7

8 További funkciók HĦtĘventilátor Amikor a készülék üzemel, a hħtęventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hħtęventilátor továbbra is mħködik, amíg a készülék le nem hħl. melegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütę biztonsági hękapcsolóval rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütę a hęmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol. Biztonsági felszerelés A készülék nem megfelelę használata vagy a részegységek meghibásodása veszélyes túl Hasznos javaslatok és tanácsok A sütęben öt polcszint található. A polcszintek számozása a sütę aljától felfelé történik. A sütę egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegęt, és a gęzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési idęt és az energiafogyasztást. A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktęl, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése elętt 0 percig üzemeltesse a készüléket. Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után. Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütętér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütę zománcozását. Ha egyszerre két tepsit használ, legyen egy üres szint közöttük. Húsok és halak sütése Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütęt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek. Hagyja a húst kb. 5 percig állni a szeletelés elętt, hogy a szaftja ne folyjon ki. Hússütés közben a túlzott füstképzędés megelęzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció megelęzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet. Sütési idętartamok A sütés idętartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétęl függ. Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hęmérsékletbeállítás, sütési idę stb.) fęzęedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket. Sütemények sütése Ne nyissa ki addig a sütę ajtaját, amíg a sütési idę /e el nem telt. Tészta és hússütési táblázat SÜTEMÉNYEK 8

9 FelsĘ/alsó sütés Légkeveréses sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések TortasütĘ formában TortasütĘ formában cmes sütęformában a huzalpolcon 70 (bal és jobb) Két darab 0 cmes sütęformában a huzalpolcon) Tepsiben Gyümölcstorta 70 (bal és jobb) cmes tortasütę formában Piskótatészta cmes tortasütę formában Karácsonyi torta/ gyümölcstorta gazdagon cmes tortasütę formában) Szilvatorta KenyérsütĘ formában) Aprósütemény egy szinten Tepsiben Aprósütemény két szinten és Tepsiben Keksz / omlós tészták egy szinten Tepsiben Keksz / omlós tészták két szinten és Tepsiben Habcsók Tepsiben Molnárka Tepsiben) KépviselĘfánk Tepsiben Tortalapok cmes tortasütę formában Gyümölcstorta gazdagon cmes tortasütę formában Lekváros piskóta 70 (bal és jobb) cmes tortasütę formában) ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Habos sütemények 70 Linzertészta 70 Kefires sajttorta 70 Almatorta (almás pite) Rétes ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. KENYÉR ÉS PIZZA 9

10 FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések darab, 500 g/db) KenyérsütĘ formában Tepsiben vagy mély hússütę tepsiben) Tepsiben) Sütési idę [perc] Megjegyzések Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Fehér kenyér 90 Rozskenyér 90 Pizza 0 50 Pogácsák 00 ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. TÉSZTAFÉLÉK FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Vajastésztakosárka Formában Zöldséges pite Formában Quiche Formában) Lasagne Formában) Cannelloni Formában) Sütési idę [perc] Megjegyzések ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. HÚS FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Marhahús Huzalpolcon Sertés Huzalpolcon Borjú Huzalpolcon Angol marhasült véresen Huzalpolcon Angol marhasült közepesen átsütve Huzalpolcon 0

11 Légkeveréses sütés FelsĘ/alsó sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések Huzalpolcon BĘrös Két darab Comb egészben egészben egészben Liba egészben Házinyúl feldarabolva Vadnyúl feldarabolva Fácán egészben Sütési idę [perc] Megjegyzések ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Angol marhasült jól átsütve 0 Sertéslapocka 80 Sertéscsülök 80 Bárány Csirke Pulyka Kacsa HAL Légkeveréses sütés FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Pisztráng/tengeri keszeg hal Tonhal/lazac filé Grillezés Melegítse elę az üres sütęt 0 percig a sütés elętt. Mennyiség ÉTEL TÍPUSA Grillezés Sütési idę [perc] Darab [g] Polcmagasság HĘmérs. ElsĘ oldal Második oldal Filészeletek 800 maximális 5 Bifsztek 600 maximális 0 68 Kolbászok 8 maximális 5 0 Sertésborda 600 maximális 6 Csirke (félbe vágva) 000 maximális Kebab maximális 05 0

12 Mennyiség ÉTEL TÍPUSA Grillezés Sütési idę [perc] Darab [g] Polcmagasság HĘmérs. ElsĘ oldal Második oldal Csirkemell 00 maximális 5 Hamburger maximális 00 Halfilé 00 maximális 0 Melegszendvics 6 maximális 57 Pirítós 6 maximális Tudnivaló az akrilamidokról Fontos A legújabb tudományos kutatások szerint az ételek pirításakor (különösen a magas keményítętartalmú élelmiszerek esetén) keletkezę akrilamidok veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt javasoljuk, hogy alacsony hęmérsékleten fęzze az ételt, és csupán csekély mértékben pirítsa meg. Ápolás és tisztítás Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg. A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerrel. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütę belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyezędéseket, és azok késębb nem égnek rá a felületre. A makacs szennyezędéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütętisztító szerrel tisztítsa meg. Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg a sütę tartozékait. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendęt használjon. Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélħ tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a teflon bevonatot! Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket, mivel azok károsíthatják a sütę felületét. A sütę kezelępaneljét ugyanilyen elęvigyázatosan tisztítsa meg. Az ajtótömítések megtisztítása Rendszeresen ellenęrizze az ajtótömítés állapotát. Az ajtótömítés a sütętér kereténél található. Ne használja a készüléket, ha az ajtótömítés sérült. Forduljon márkaszervizhez. Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd a tisztításról szóló általános részben. Polctartók A polctartók kiszerelhetęek az oldalfalak tisztításához. Rozsdamentes acél vagy alumínium készülékek: A sütęajtó tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra.

13 Vegye ki a biztosítót a biztosítódobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót. A polctartók eltávolítása Húzza el a polctartó elejét az oldalfaltól. Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye ki. A polctartók behelyezése A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza. A polctartók kerekített végeinek a sütę eleje felé kell mutatniuk. Víztisztítás A Víztisztítás program gęz segítségével könnyíti meg a zsír és ételmaradékok eltávolítását a sütębęl.. Öntsön 00 ml vizet a Víztisztítás tartályába, mely a sütę alján található.. Állítsa be a sütęfunkciót.. Állítsa be a hęmérsékletet 90 Cra.. Hagyja 0 percig mħködni a készüléket. 5. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehħlni. 6. Amikor a készülék lehħlt, tisztítsa meg a sütę belsę felületeit egy ruhával. Vigyázat A készülék megérintése elętt gyęzędjön meg róla, hogy lehħlte. Égésveszély! Tegyen egy textíliát a sütę aljára, és ezzel védje a sütęlámpát és az üvegbúrát. A zsírmaradék beégésének elkerülésére mindig kendęvel fogja meg a halogénizzót.. Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.. Cserélje ki a sütę izzóját egy megfelelę, 00 Cig hęálló sütęizzóra. Használjon az eredetivel megegyezę típusú sütęlámpa izzót.. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot. A sütęajtó tisztítása A sütęajtóban két üveglap található. A sütę ajtaja és belsę üveglapja a tisztításhoz kivehetęek. A sütę ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerelni a belsę üveglapot, hogy a sütę ajtaja nincs leszerelve. Nyissa ki teljesen Emelje meg és az ajtót, és fogja fordítsa el a két zsameg az ajtó két zsa néron lévę kart. nérját. SütĘlámpa Vigyázat Legyen óvatos, amikor a sütęlámpát cseréli. Áramütés veszélye áll fenn. A sütęlámpa cseréje elętt: Kapcsolja ki a sütęt.

14 Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot. A sütęajtó és az üveglap visszaszerelése Csukja be a sü Helyezze az ajtót tęajtót az elsę nyitási egy puha ruhára, pozícióig (félig). Ez stabil felületre. után húzza elęre és emelje ki az ajtót a helyéręl. A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot és a sütęajtót a helyére. Ismételje meg fordított sorrendben a fenti lépéseket. Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje felé kell néznie. GyĘzĘdjön meg arról, hogy behelyezés után az üveglap kerete a filmnyomott részeken nem érdes felületħe, amikor hozzáér. Ügyeljen arra, hogy a belsę üveglapot megfelelęen helyezze be a helyére. Lásd az ábrát A két rögzítęt for5 Oldja ki a reteszelęrendszert a bel gassa el 90 kal, sę üveglap kiszere majd húzza ki azokat a helyükręl. léséhez. 7 Óvatosan emelje fel (. lépés), és távolítsa el (. lépés) az üveglapot. Mit tegyek, ha... Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt.

15 Jelenség Lehetséges ok Javítási mód A sütę nem melegszik fel. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. A sütę nem melegszik fel. Az óra nincs beállítva. Állítsa be az órát. A sütę nem melegszik fel. Nem végezte el a szükséges beállításokat. EllenĘrizze, hogy elvégeztee a szükséges beállításokat. A sütę nem melegszik fel. A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték. EllenĘrizze a biztosítékot. Ha a biztosító többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelęhöz. Nem mħködik a sütęlámpa. Hibás a sütęlámpa. Cserélje ki a sütęlámpát. A kijelzęn a következę látható:.00 Áramkimaradás volt. Állítsa be az órát. GĘz és páralecsapódás észlelhetę az ételen és a sütętérben. Az ételt túl sokáig hagyta a sütęben. A sütés befejezése után legfeljebb 50 percig hagyhatja bent az ételt a sütęben. Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedęhöz vagy a márkaszervizhez. A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütętér elülsę keretén található. Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide: Típus (MOD.)... Termékszám (PNC)... Sorozatszám (S.N.)... MĦszaki adatok Feszültség 0 V Frekvencia 50 Hz Üzembe helyezés Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. 5

16 Beépítés min min A B min min. 560 Elektromos üzembe helyezés Vigyázat Az elektromos üzembe helyezést csak képesített személy végezheti el. A gyártó semmilyen felelęsséget nem nem vállal, ha a Biztonsági információk c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be. Ez a készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül kerül szállításra. Kábel Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használható vezetéktípusok: H07 RNF, H05 RNF, H05 RRF, H05 VVF, H05 VVF (T90), H05 BBF A vezeték szükséges keresztmetszetét az összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az alábbi táblázat alapján állapíthatja meg: 6

17 Összteljesítmény Vezeték keresztmetszet maximum 80 W x 0,75 mm² maximum 00 W x mm² maximum 680 W x,5 mm² A középsę (zöld/sárga) vezeték cmrel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és barna vezeték). Környezetvédelmi tudnivalók A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhetę háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelę begyħjtę helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséręl, segít megelęzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezętlen következményeket, amelyeket ellenkezę esetben a termék nem megfelelę hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végzę szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. Csomagolóanyag A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A mħanyag alkatrészeket olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyħjtę telepeken. 7

18 Cuprins InformaĠii privind siguranġa Descrierea produsului Înainte de prima utilizare _ Utilizarea zilnică _ FuncĠiile ceasului _ Utilizarea accesoriilor FuncĠii suplimentare _ 8 0 Sfaturi utile Îngrijirea úi curăġarea _ Ce trebuie făcut dacă... _ Date tehnice _ Instalarea _ Protejarea mediului înconjurător _ 8 0 Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri. InformaĠii privind siguranġa Înainte de instalarea úi de utilizarea aparatului, citiġi cu atenġie instrucġiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea úi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri úi daune. PăstraĠi întotdeauna instrucġiunile împreună cu aparatul pentru referinġă ulterioară. SiguranĠa copiilor úi a persoanelor vulnerabile Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a unei incapacităġi funcġionale permanente. Nu permiteġi utilizarea aparatului de către copii úi persoane cu capacităġi fizice, senzoriale úi mentale reduse, sau lipsite de experienġă úi cunoútinġe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate sau instruite în legătură cu folosirea aparatului de către o persoană răspunzătoare pentru siguranġa lor. Nu lăsaġi copiii să se joace cu aparatul. Nu lăsaġi la îndemâna copiilor ambalajul produsului. Nu lăsaġi copiii úi animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcġiune sau când se răceúte. Componentele accesibile sunt fierbinġi. Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranġă pentru copii, vă recomandăm săl activaġi. Instalarea Avertizare Doar o persoană calificată va instala acest aparat. 8 ÎndepărtaĠi toate ambalajele. Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaġi sau utilizaġi. RespectaĠi instrucġiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul. ProcedaĠi cu atenġie sporită atunci când mutaġi aparatul deoarece acesta este greu. PurtaĠi întotdeauna mănuúi de protecġie. Nu trageġi aparatul de mâner. RespectaĠi distanġele minime faġă de alte aparate úi corpuri de mobilier. VerificaĠi dacă aparatul este instalat având în jurul său structuri de siguranġă. Laturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unităġi cu aceeaúi înălġime. Conexiunea la reġeaua electrică Avertizare Risc de incendiu úi de electrocutare. Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat. Aparatul trebuie legat la împământare. VerificaĠi dacă informaġiile de natură electrică, specificate pe plăcuġa cu datele tehnice, corespund sursei de tensiune. Dacă nu, contactaġi un electrician. FolosiĠi întotdeauna o priză cu protecġie la electrocutare corect instalată. Nu folosiġi adaptoare cu căi multiple úi cabluri prelungitoare. ProcedaĠi cu atenġie pentru a nu deteriora útecherul úi cablul de alimentare electrică.

19 ContactaĠi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat. Nu lăsaġi cablurile de alimentare electrică să intre în contact cu uúa aparatului, în special atunci când uúa este fierbinte. ProtecĠia la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune úi izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte. IntroduceĠi útecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. AsiguraĠivă că priza poate fi accesată după instalare. Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaġi la ea útecherul. Nu trageġi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. TrageĠi întotdeauna de útecher. FolosiĠi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecġia liniei, siguranġe fuzibile (siguranġele cu úurub trebuie scoase din suport), mecanisme de decuplare pentru scurgeri de curent úi contactoare. InstalaĠia electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care vă permite să deconectaġi aparatul de la reġea la toġi polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puġin mm. Utilizarea Avertizare Risc de rănire, arsuri sau de electrocutare sau explozie. UtilizaĠi acest aparat întrun mediu casnic. Nu modificaġi specificaġiile acestui aparat. Nu blocaġi fantele de ventilaġie. Nu lăsaġi aparatul nesupravegheat în timpul funcġionării. DezactivaĠi aparatul după fiecare întrebuinġare. Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcġionării. Nu atingeġi elementele de încălzire care sunt în aparat. FolosiĠi întotdeauna mănuúi de protecġie pentru a scoa te sau a pune în interior accesorii sau vase. ProcedaĠi cu atenġie la deschiderea uúii aparatului atunci când aparatul este în funcġiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte. Nu acġionaġi aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa. Nu aplicaġi presiune asupra uúii deschise. Nu utilizaġi aparatul ca suprafaġă de lucru sau ca loc de depozitare. ğineġi întotdeauna închisă uúa aparatului atunci când acesta este în funcġiune. DeschideĠi uúa aparatului cu atenġie. Utilizarea unor ingrediente cu conġinut de alcool poate determina prezenġa aburilor de alcool în aer. Nu lăsaġi scânteile sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideġi uúa. Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia. Avertizare Pericol de deteriorare a aparatului. Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea ului: Nu puneġi vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia. Nu puneġi folie din aluminiu direct pe baza aparatului. nu puneġi apă direct în aparatul fierbinte. nu ĠineĠi vase umede úi alimente în interiorul aparatului după încheierea gătirii. procedaġi cu atenġie la demontarea sau instalarea accesoriilor. Decolorarea ului nu are niciun efect asupra funcġionării aparatului. Nu este un defect în ceea ce priveúte garanġia legală. FolosiĠi o cratiġă adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente. 9

EZB3400 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 23

EZB3400 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 23 EZB3400 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 23 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Részletesebben

Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 HU RO TR. Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK

Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 HU RO TR. Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK HU RO TR Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HC-670 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: Energiahatékonysági osztály:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HC-670 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: Energiahatékonysági osztály: Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: HC-670 Energiahatékonysági osztály: A A hatékonyabb, G kevésbé hatékony Fûtési funkció, amelyen az energiahatékonysági

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

BE3003021 BE300302P BE300302R HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BE3003021 BE300302P BE300302R HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BE3003021 BE300302P BE300302R HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HKE-635 TÍPUSÚ SÜTŐHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HKE-635 TÍPUSÚ SÜTŐHÖZ Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: HKE 635 A készülék kivitele: Beépíthető Energiahatékonysági osztály: A A hatékonyabb, G kevésbé hatékony

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Favorit 87000. Maşină de spălat vase. Informaţii pentru utilizator. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 87000. Maşină de spălat vase. Informaţii pentru utilizator. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 87000 Használati útmutató Informaţii pentru utilizator Mosogatógép Maşină de spălat vase 2 Tartalomjegyzék Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta! A készülék optimális és

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

BE5013421 BE501342R HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BE5013421 BE501342R HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BE5013421 BE501342R HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Használati útmutató Sütő BE3013421 BE4013421

Használati útmutató Sütő BE3013421 BE4013421 HU Használati útmutató Sütő BE3013421 BE4013421 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...7 5. NAPI HASZNÁLAT...8

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA - 1 - 1. Órabeállító gomb (HOUR) 2. Perbeállító gomb (MINUTE) 3. Alvás gomb (SLEEP) 4. Szundi gomb (SNOOZE) 5. Ébresztő gomb (ALARM) 6. Időbeállító gomb (TIME) 7. Ébresztés

Részletesebben

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel 9210459/1 MAGYAR Ezzel a kábellel átvihetünk és szinkronizálhatunk adatokat a kompatibilis számítógép és a Nokia készülék között. A kábel egyidejûleg használható a kompatibilis

Részletesebben

Kézi gőztisztító. Használati utasítás. Modellszám: PSC-001A

Kézi gőztisztító. Használati utasítás. Modellszám: PSC-001A Kézi gőztisztító Használati utasítás Modellszám: PSC-001A Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, hogy a használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót és fordítson figyelmet a biztonsági szempontokra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2 DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. Minden jog fenntartva. Bevezetés A DC-11/DC-11K (a továbbiakban: DC-11) Nokia akkucsomaggal egyidejûleg tölthetjük fel két kompatibilis

Részletesebben

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez G-OLD Infrapanel 2890 Tata, Almási út 1. Tel: 06 34 380 254, Fax: 06 34 656 134 http://www.infrapanel.info 1.Ajánlott

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 EMT757 kapcsolóóra Rend.sz.: 616021 Rendeltetés A terméken levő

Részletesebben

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT.

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT. AR4P01 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU TERMOVENTILATORE FAN HEATER THERMOVENTILATEUR

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Daewoo KOR6N9RR mikrohullámú sütőhöz Digitális kijelző DEFROST POWER CLOCK AUTO COOK KIOLVASZTÁS TELJESÍTMÉNY ÓRA AUTÓMATA FŐZÉS STOP/CLEAR ÁLLJ/TÖRLÉS START/EASY COOK

Részletesebben

RC-autók 1:16 cikk. M492

RC-autók 1:16 cikk. M492 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RC-autók 1:16 cikk. M492 Tartalomjegyzék Szállítmány tartalma 1 Autó előkészítése és elem behelyezése 2 Jármű kezelése 4 Jármű vezérlése távvezérléssel 5 Műszaki adatok 6 Biztonsági

Részletesebben

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19")

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17) Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19) Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19") Kezelési útmutató Biztonsági óvintézkedések 1. Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt tisztítaná azt! Mindig puha törlőkendővel

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket először üzembe helyezné! Jellemzők Az autós hűtőláda tökéletes választás

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

BP5013021M BP501302PM BP5313001B. HU Használati útmutató

BP5013021M BP501302PM BP5313001B. HU Használati útmutató BP5013021M BP501302PM BP5313001B HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

UPS în linie interactivă Ghid rapid de utilizare V. 2.0

UPS în linie interactivă Ghid rapid de utilizare V. 2.0 UPS în linie interactivă Ghid rapid de utilizare V. 2.0 1. Conţinutul pachetului - Unitate UPS - Ghid rapid de utilizare - Cablu de comunicare (numai pentru modelul cu port USB/RS-232) - Cablu de alimentare

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER Digitális rádiós ébresztőóra CL-8050 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmat, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

EKK52550OW EKK52550OX

EKK52550OW EKK52550OX EKK52550OW EKK52550OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

series Használati utasítás

series Használati utasítás series Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ inverter klímaberendezések TÍPUSOK Falra szerelt típus FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Levegőszűrú (Belső levegőbeszívó nyílás)

Részletesebben

EOC5951AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOC5951AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOC5951AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG51011WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG51011WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG51011WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt 6 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Pulsar 590 és 590A CSOMAG

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás A készüléken található szimbólumok magyarázata

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez FONTOS TUDNIVALÓK Veszélyes FIGYELEM Ne telepítse házilagosan a készüléket A készüléket csak arra képzett szakember telepítheti VESZÉLY Ne szervizelje

Részletesebben

PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modell: HO-105-50, HO-105S-50, HO-105-60, HO-105S-60 HO-205-50, HO-205S-50, HO-205-60, HO-205S-60 Magyar nyelvű szerelési és használati

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni. Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez (vagy egyéb kompatibilis

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAN SHAVER MS 6040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B C D H E G F I A L

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁRSZORZÓ MÉRLEG ER Kereskedelmi mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK....................................... 3 KIJELZÔ................................................ 4 A kijelzô..............................................

Részletesebben

Használati útmutató UCR 520 vezérléshez

Használati útmutató UCR 520 vezérléshez Centronic UnitControl UCR520 Használati útmutató UCR 520 vezérléshez Ilyen egyszerűen megy. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 Szavatosság... 3 Biztonsági utasítások... 4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

HWDK-C-ED-136 lámpák

HWDK-C-ED-136 lámpák HWDK-C-ED-136 lámpák Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96 526 474 Fax. 06 96 526 475 E-mail:

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HA-850 ÉS A HA-890 TÍPUSÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HA-850 ÉS A HA-890 TÍPUSÚ SÜTŐKHÖZ Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: HA-850 HA-890 A készülék kivitele: beépíthető Energiahatékonysági osztály: A hatékonyabb, G kevésbé hatékony

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

EL-EPM01 Energiamérő készülék

EL-EPM01 Energiamérő készülék EL-EPM01 Energiamérő készülék MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezető: Az EL-PM01 típusú energiamérő készüléket villamos terhelések fi gyelemmel kíséréséhez és méréséhez fejlesztettük ki. A költségek

Részletesebben