A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih"

Átírás

1 Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér I Az bizonyos Kilógó lóláb. Egyre szporodó Jelek muttják, hogy Bécs lázsn kzül z Oroszországgl vló háborús mérkőzre. Nem csk Bécs, hnem Berlin is. Helyesebben: Berlin kzül s vonszolj mgávl Bécset, mint önálló krt nélkül engedelmeskedő társt. A kzülőd legfőbb rze: Románi szövetségének megszerze. Azt hiszik, hogy h Románi hozzájuk cstlkozik, kkor ez túlsúlyb jutttj őket Oroszország felett s nyert ügyük vn. Ezért z jelszó: megnyerni szövetségesül Romániát. Minden áron. Vgy, mint Bécsben mondják: kost, ws kost. Esztelen gondolt. Akárhogy! fizetik, kárhogy tömik, sohse lesz Románi őszinte megbízhtó szövetségese Ausztriánk. Minden érdeke Oroszország felé s Ausztri ellen fordítj. Népének ís ez z érze, hngult. S h most érdekből brátságot mutt ís monrchi iránt, bizonyos, hogy z első kedvező lklomml, mihelyt zsákmányolásr, osztozásr módj nyílik, cserben fogj hgyni. De Ausztri most bele vn őrülve román szövetség után vló vágykozásb. Nem hll, nem lát, nem ismer egyebet, csk Romániát. S nincs áldozt, mit meg ne hozn érte. Vgyis dehogy nincs. Áldoz román szövetségért Ausztri ngyon sokt, 4*0 mindig csk másokéból. Annyi esze vn, hogy mgáéból nem ád semmit- Amint zt z Vsárnp febr. 8-án d. n. fél 4. fél 6 zón este 8 órkor rendes heígárk Független politiki npilp. láblkból Is láthtjuk. Először ís oddobt áldoztul román szövetség bálványánk Bulgáriát. Ezt szerencsétlen országot melegen pártfogolt Bécs, tehát elbukott. Beugrtt egy bolond második háborúb s zután segítség nélkül hgyt elvérezni. De még zután ís pártját fogt szóvl. Mert Ausztri csk szóvl, ngyhngú kijelentekkel védelmezi brátit. VAcmkeitö é lptulfdono t Kun Bél. Hngosn követelte Bécs bukresti béke revízióját. Aztán feltámdt román szövetség rögeszméje. S egyszerre félredobták, mint kihsznált rongyot, Bulgáriát ís, revíziót ís most ugy szldnk Románi után, ugy szállítják neki bokrétákt egyébb jándékokt, mint hozományvdász ífju gzdg lány után. Első áldozt volt Bolgárország. A második mgyr nemzet* A mgyr xemzuti ábim egysége. Könnyelműen, lelkifurdlás nélkül dobták od ezt ís román szövetségért. A legngyobb erőt, z egyetlen szilárd lpot, mire vzes időkben még támszkodhtnék z urlkodóház. A sját országukt, sját belső erősségüket, biztos bástyájukt rombolják le, hogy megszerezzék egy idegen ország szövetségét. A sját hdseregüket, mgyr nemzeti egységet megbontják, szétszórják, meggyengítík, mert egy idegen hdsereg segítségét csk ezen z áron ígérték meg nekik. Folyt-e vlh ennél esztelenebb hrci kzülőd? Minden áron" kellett román szövetség. S minden árt" mgyr nemzet fizeti meg. Égbekiáltó z, mit velünk müveinek. Kihsználják nyomorult helyzetünket. Kihsználják, hogy egy bécsi erőszkkl nykunkr ültetett pnmíst-bnd grázdálkodik rjtunk s ez htlomért vkon teljesít mindent, mit Bécs ráprncsol. Nincs módunk védekezni, ellenszegülni. S ezt tehetetlen megkötözött állpotunkt hsználják fel rr, hogy mi vérünkkel fizessék meg Románi szövetségét! Miéft csk mi vérünkkel? Miért csk mi áldozzunk ennek rögeszmének z oltárán? Miért csk minálunk követeli Czernin románok kívánságink teljesítét? Ausztriánk is vn" nk román lkosi. Bssk ú v inábn háromszázezer román él. S ezeknek távéiról ni nos fsnys nemzetiségi Joguk, mint mennyit misunk már eddig is éhvqzt&k románok. Ezek számár mért nem követei jogokt Románi, mért nem követel Czernin? Mért csk mgyr nyelvnek, mgyr egységnek kell vérét venni s hol német nyelv, z osztrák állmi érdek szenvedne, ott még román szövetségért se hjlndók áldoztot hozni? Csk kkor látjuk egz vérlázító ngyságát nnk merényletnek, mit román pktum erőszkolásáví mgyrság ellen elkövettek, h összehsonlítjuk z usztrii románok helyzetét mgyrországi románokévl. A mgyrországi román gör. Előfizeti it helyben egé*s íw 0 K KMw 5 K. Vidékre negyedévre 5 t. - Nyilttér pettt o 80 fillér kel egyháznk egyházi iskoli ügyekben korlátln utonómiáj vn. Ezt szbályozz, biztosított z 868. évi K, t-c Egyházi, iskoli z ezekre vontkozó lpítványi ügyeiket román nép képviselete teljesen önállón függetlenül intézi. Ö felsége jóváhgyás mellett oly sttútumot lkotott, mely szerint kormányhtlomtól egzen függetlenül válsztj öszszes egyházi személyeit; iskolákt állít fel, tnítókt válsztj, összes hitfelekezeti iskoláibn román nyelv tnítás nyelve összes bitfelekezeti Jellegű lpítványit sját egyházi szervei áltl igzgtj. A román egyház é iskol függetlensége törvény áltl törvényeken lpuló egyházi szervezet áltl vn grntálv! Ezzel szemben milyen Czernin gróf hzájábn, Ausztriábn románok helyzete? Az osztrák Reichslndot képező Bukovinábn honnn debreceni bombát útnk indították lkosságnk 75 százlék román. (Erdélyben csk 55 százlék.) Ezeknek is voln külön metropolítájuk egyházi szervezetük! Theologíí fkultásuk ís vn, mely csernovící egyetem lkotó rzét képezi. Miután ez fkultás egy ó-román keleti egyházi intézmény, zt lehetne hinni, hogy ezen fkultáson zz elődási nyelv román, tehát mgánk z egyháznk nyelve. Pedig erről szó síncsen! A c s e r n o v i c i gör. kel. theologiáts jtz elődási nyelv német csk éppen szertrtássl egybefüggő egy-két tntárgyt dnk elő román nyelven. Mért nem követelik Romániából né- A g z e m b e r fntsztikus ngj úew&ih drám 5 fel*, ős debreceni robbnási ktsztróf Jess mellett Lpunk mi szám 2 oldl bemuttv z Urániábn.

2 2. VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG 94. március 8. het körben, Homloknál, vgy kör vezetőségénél. A vcsor dij kor. 60 fillér. A Szbdság Olvsónépkör márc. 5-éí emlékbeszéddel szvlttl egybekötött társsv csorávl ünnepli meg. Kovács Ist ván Kluzál utci jőhirü vendéglő jében. A vcsor kitűnő hl is muttj, hogy sem nem mrhpprikás ős félliter jő bor románok, sem nem gö ból áll. Rzvételi dij személyenjuk, mivel z osztrák rög keletiek, hnem szü kint hlpprikás 3 kor, rrhppkormány hitfelekezeti is letett németek, é s oszt rikős kor 60 f, Aláírási ivek j kolákt egyáltlán nem rákok. Miért nem követelik vendéglősnél kör helyiségben vnnk kitéve. Az ünnepély kezde tür meg. Miért nem kö berlini, bécsi, bukresti kö te este 7 órkor, vcsor este 8 vetelik románok Auszt rök ennek sérelmes állpot kor. Emlékbeszédet trt: Brbás ri teruletén hitfeleke nk megszüntetét? Miért Hz Országos Kossuth Ljos- István elnök, szvl ifj. Kolumbán zeti román iskolák felál nem hivtkozik mindezekre Bertln titkár ifj. Hegedűs Jó pártkör meglkulás. zsef. lítását, ós miért nem mgyr állmszupremácíánk d. u. Pesten lkult meg dj meg z osztrák ál ngy nyelvelő mestere : Tisz z Vsárnp Március 5 z Ipregyletben. Országos Kossuth Ljos-párt lm románoknk hit István? Hol vn Mgyrorszá kör" Rákőczi-ut 7. sz, ltti kör Az ipregylet, z iprtestület z felekezeti iskolák felállí gon egy m. kír. jószágígzg- helyiségben. A gyűlt Klmár Antl épitő ipros szövetség március' 5-iki hzfis ünnepet vsárnp tásár zt jogot, me tóság, mely, ugy mint Auszt dr. nyitott meg s jánltár egy este 9 órkor társsvcsorávl ün lelkesedsel megválsztották lyet mgyr állm ne riábn, Bukovinábn, gör. kel. hngú nepli meg. A vcsorán z iprosi elnökké dr, Ngy Györgyöt, kik már 868-bn IX. román hítfelekezetí vgyont Dr, N g y György hosszbb dlárd is közreműködik s lesz t.-c. áltl biztositott? kezelne? beszédben ismertette Kossuth ünnepi beszéd is. Az láírási ivek Ljos-párt progrmmját, mely min szolgánál vnnk. A legérdekesebb zonbn Ott Bukovinábn gör. kel. den izében rdikális nemzeti, A A Külsg-Szőriiáti Egyesület bukovini gör, kel egyház hítfelekezetí vgyon kezelétől párt Kossuth Ljos politiki tní vendégszerető hjlékáb néhány Jvink igzgtási módj. még z egyház feje, metro tásit mg teljességében vllj np múlv ismét beköltözik jő- Megjegyzendő, hogy bukovi polít is kí vn zárv. Hát ezt ugy közjogi, mint közgzdsági ős kedv, vighngult. Az egyesület ni gör, kel román egyház miért nem merik nehezményez szociálpolitiki kérdekben, Aport vezető emberei ngybn kzülőd egy teljesen szbd, független M nek március 5-ikI ünnepségre. igen gzdg* Számos ngyér- ni román politikusok? gyrországot követel. Követeli tör mely szokottnál is fényesebb ke-* tékü óriási kiterjedű erdő vényes uton köztőrssági párt retek között lesz megtrtv. A ren De menjünk tovább I ségei egyéb ingtlni vn ellen hozott 93. XXXIV. t, e.-nek dezőség hzfis műsorrl lép ek Nálunk Mgyrországon megváltozttását. A K o s s u t h kor jelen levő közönség elé. Ezj nk, melyeknek értéke tlán flusi román pópától kezdve L j o s-p á r t hü f e g y v e r t á r s hzfis műsor oly meglepően több száz millió. É s ki kezeli metropolitáíg, tehát mindenkit, k é n t e g y ü h r c o f ü g vn összeállítv, hogy minden tul-' kormányozz ezt z óriási ki román gör. kel. egyház g e t l e n s é g i é s 48-s p á r t t l. zás nélkül mondhtjuk, ezen esté-; felekezeti vgyont? Tlán meglkították tisztikrt. lyével csk emelni fogj z egye szolgáltábn áll kizárólg Mjd csernovící metropolít ngy Diszelnök lett S z p p n o s István sület multkbn rtott román nép válsztj! Elnökké ngy lelkesedsel N g y sikert, E nemzeti szép ünnepséget román metropólí egyházi szer Ausztriábn, Bukovinábn Györgyöt válsztották, míg lelnökök bnkett, illetve vcsor követi, mely vei, mint ezt mgyr tör metropolítát, püspököt, szent- 'lettek F r k s Kálmán dr., Á c s jő mrh pprikásból áll, után pe vényhozás románok rzére széki igzgtót s többi funk enő dr. K r á c s o n y - Árpád. dig kitűnő cigány zene lesz. k i k biztosított? Szó sincs ról! mjd fárdhttlnul húzzák cionáriusokt kí nevezi kí? A Igzgtó K l m á r Antl dr., pénz Az usztrii c s. kír. kormány táros K o r n i c z k y Dezső, ellenőr Szörháti vdász indulót" jó tlp S z é l i Bálint dr., jegyzők P á r t o s lá vló nótát. Minden törekve előterjesztére ő felsége császár! Géz dr. Z s e d é n y i Aldár. rendezőségnek od irányul, hogy Hol vn hát több joguk, 870. évi március hó 26 estélyen mindenki jó^ Végül válsztottk 60 válsztmányi ezen án kelt császári leirtá szbdságuk románoknk: tgot, köztük egy hölgyet is, A n - mulsson táncoljon kivilágos k i vl bukovini gör. kel. Mgyrországon, vgy Aszutrí- d r á s s y Emmát. B é n y e i Károly virdtig. Felhívjuk ez estélyre h-: egyház jvink keze- ábn hol kell, h kell, szolnokik nevében mondott üd zfis közönség figyemét, hol tét ós igzgtását el z orvoslást eszmecserék vözlő beszédet, Ngy György dr. szemnek szájnk koronáért z lkuló gyűl sok minden jóbn lesz rze. vont metropolít, buko kel" pktumokkl megkezdeni! záróbeszédével véget ért kör tgji este A mágocsoldli olvsókör f. évi vini egyházi szervezet És még vnnk emberek, vn Svoy- szálló külön éttermében kö március hő -én trtott válsztmá kezele igzgtás lól. nk politikusok Mgyrorszá zös vcsorár gyűltek össze. nyi ülén elhtározt, hogy Egy K. K. Dírection der gon, kik Tisz István román Március 5-iki nemzeti ünnepséget Güter des Bukovíner gr. or. pktumbelí mnipulációit jóméltőkép megünnepli e célból már-i Relígíonsfonde ín Czernovícz " híszemünek, hzfisnk me cius 5-én, vsárnp este G é n g e l y P. hzfis felolvsást trt, című jószágigzgtóságot léte rzelik mondni zután társsvcsor lesz. mely áü; Ausztri nem ád semmit sített, melynek már címe juhhús pprikás fél liter bor, is muttj, hogy z tisztán románjínk, Ausztriábn m belépő dij kor. 50 fillér, vcsor' után tánc. Felolvsás kezdete este állmi intézmény Hogy rd minden ugy, hogy eddig A 48-s Bercsényi küv március 7 órkor, vcsor este 8 órkor. volt. Csk mí fizetünk, csk sját felekezeti vgyonuk keze 5-án vsárnp este 7 óffkoí mi áldozunk, csk mí vérzünk. A belső-szőrháti földmivelök kö^ ííi o i o k István Kluzál-utci lében igzgtásábn meny re március 5-én este hzfis ün Velünk tehetik zt, mit kr vendéglőjének ngytermében hozo nyi befolyásuk vn romá ttt; ünnepélyt, ünnepély után tár nepséget rendez 48-s emlékek nk, nekünk szíjt hsíthtnk noknk, illetve bukovini ssvcsorát rendez. A vcsor ál tiszteletére. Az ünnepség társsvj gör. kel. román egyháznk, bőrünkből. Mi mindent el lni fog mrhpprikásból félli- csóróvl egybekötve K r s z Istr legjobbn illusztrálj z tűrünk, mí védtelenül kí v ier jó borból. Megnyitót mond m- vánné tnyájábn levő körhelyiség körülmény, hogy ennek K. gyunk szolgálttv minden bé r e József elnök, z ünnepi beszédet ben lesz. A rzvételi dij egy ko ron, Az ünnepségre felhívjuk K. Dírection d. Güter d. csi szeszélynek, melynek vég D ó m j á n Ljos ref. segédlelkz trtj Kurucz nótákt énekel D - környékbeli polgárság figyelmét. rehjtój most Tisz István. Bukovíner gr. o*. Relígíonsr b o s Ljos. A rendezőség min Márczius 5 Pusztfekete íme vásárhelyi törvényh dent elkövet, hogy vcsorán hlmon. A pusztfeketehlmi ol-i fondes" élén dr. Rud. Gráf v. Mern elnök áll, ki mellett tósági bízottsági tgok, kik rztvevő hzfis közönség z es vsókör szbdság-, egyenlőséd külön r o- tét kellemesen töltse el. Aláírni le testvériség kikiáltásánk évforl mint igzgtó t Hofrt und mgyrországi met nyelvnek theologll intézeten veié eltörlét román nyelv mint t n í t á s i n y e l v n e k behozt lát? Egz Bukoviná bn sínes románok nk egyetlen egy hit felekezeti elemi iskolá Güterdírektor Eugen Guzmn, mint jogi dminisztrtív osztály vezetői pedig: Hofrt dr. Rudolf Wolf, Frnz Ssholz, dr. Alfréd Adelsberger s számosn olynok tevékeny kednek, kiknek már neve m á n n e m z e t r ő l ' * fecsegő oláhokkl vló pktumtárgyllások helyeslét ngy lelkese dsel megszvzták: mily óriási tévednek megté vesztnek estek áldoztiul! Mennyire nem helyesen, meny nyíre rövídlátón felülve egy ember áí-bőlcselkedeínek, le génykedő csvríntásínk, mennyire gyászos elvkultság gl, krtlnul ís sját nem zetük ellen cselekedtek!! v márciust -ünnepségek. GRAND HOTEL ESPLÜÜHBE = ngy szállód BUDAPEST, Hl., ZSIBMfftlM Telefon i iisrcnylre nyugti déli vst pályudvroktól. Rózsdomb prkos (tövében). A modern technik leg- h / i t o m o l o t o? zvalteuf Szent-Lkács- ós ttsászár ggogglttrdőkkel szemben. ujbb vivmányink lklmzásávl téliesen újonnn épült e"*»«íie.»*uiwuu. fénnyel 2^0 AClVhávl központi gőzfűt, minden szobábn hideg-meleg viz, TTIerírnffll f*tt»rp>m RávéHáz. pzr Berendezett MODftVW. villnyvilágítás. Liftek, külön olvsó-, társlgó-, iró-szobák stb. E * * S U r i l g U e u e r e m X\id.VC7U». H U I R é z b u t o r r,.ziórendszer Is. lewsiodelffll utzók fűrdözőkbek ífle lklms. 4 mtokhn sját utójártk. II II Villmos közleked minden Iránybn. Mérsékelt - polgárt árk. - Orl női fodrász Házbn. S39B2SW II II Szivee p á r t - p i i { fogást kér * n Mf&en igzgtó r«m»«*, ^ ^ 0 3. Mm

3 J9H. márdm 8. Uniójáról hzfis ünnepség ke retében fog megemlékezni. Az ünnepség után társs vcsor lesz, mely áll mrhpprikásból fél liter borból. A vcsorán koron 50 fillér rzvételi dij. Az ün nepségre felhívjuk környékbeli polgárok figyelmét. A Glmb-utci olvsókör március 4-én, szombton esle em lékezik meg szbdság, egyenlőséíj testvériség évfordulójáról. Az ünnepség társsvcsorávl lesz egybekötve, melyen koron 50 fillér belépd dij. A megnyitó be szédet K u n Bél országgyűli képviselő mondj, emlékbeszédet pedig N g y József dr. ügyvéd fog trtni, Az ünnepségen megjelenik függetlenségi 46-s prt ve zetősége is. A gorzsi olvsókör már cius 5-én este 7 órkor Domokos Mihály tnyáján lév6 körhelyfségében társs vcsorávl egybekötött hzfis ünnepséget trt, melynek keretében megemlékeznek már ciusi npokról. Az ünnepségre fel hívjuk környékbeli dolgárok fi gyelmét. A Dmjnich-utci első 48-s Olvsóegylet szbdsághrc ün nepét március 5-én este társsv csorávl egybekötve fogj megtr tni. Elnöki megnyitót mond K m e f t y Bél, np jelentőségét ismer teti M 6 k Sándor. Után hz fis szvlt, Az ünnepség este 7 órkor kezdődik, A vcsorán ko ron 70 fillér rzvételi dij. Márciusi ünnep Gorzs-Kopáncson. A Gorzs-Kopáncsi Gz dálkodók köre ez lklomml trtj meg először z 848. márciusi ngyidők dicsőséges érfordulőját f, hő -én szerdán este 7 órkor, melyre polgárságot kedves cs ládjukkl ez uton hivj meg z el nökség. Az ünnepély Hymnusszl 'kezdődik. Alklmi költeményét el szvlj S m u l ó z s e f. A ngy idők emlékét mélttj S z b ó Imre elnök, hzfis dlukt énekel O l s z István kántor. Ünnepély után társsvcsor lesz. melyen ; rzvételi dij kor. 90 fillér egy liter borrl, fl krúq&kuíik kérelme. Hz iskolépít ftsrffl. Krdoskuton egy két tntermes iskol felépítét htározt el u közgyűl nnk dcár, hogy 'á krdoskutik már kkor kérték, hogy nekik két iskölűr vn szük ségük egy-egy tnteremmel, me lyeket htár különböző helvén lépitnének fel, hogy. így zok mindenfelől megközelíthetők le gyenek jóformán többé sem kerülnek, mint egy iskol két tnteremmel két tnítói l kássl. A krdoskutik nevében I v á n y i Antl törvényhtósági bi zottsági tg most uj kérelmet dott be tnácshoz s újr zon óhjtásnk d kifejezt, misze rint ne egy, hnem két iskolát P i n t é r VASARH^LYTREGGEL! állítsnk fél, mert csk így érnek el célt, ez felel meg közérdek nek. Iványi Antl Kérelmét lább közöljük, felhiván rr bizott sági tgok jókrtú figyelmét, mert z lecáfolhttln tény, hogy puszti polgárok jogos kíván ságánk teljesíte városi közér deket képez s krdoskuti pró gyermekeket 3 4 kilóméterről jártni egy iskoláb: isten ellen vló vétek, mikor máskép is meg lehet oldni kérdt. A bedvány különben követ kező: >>Ngyságos Polgármester U r! Tisztelettel lólirott, kr doskuti lkosok nevében lázt tl bátorkodom ngybecsű f i gyelmét felhívni zon tnácsi htároztr, melyszerint kr doskuti iskol céljir csupán z ág. ev. egyház Gombkötő József áltl feljánlott telkekvetettek figyelembe s ezek is htározt szerint lklmtlnok nk tláltttk. Tisztelettel ké rem ezek után figyelembe ven ni, hogy krdoskutik már z iskol felépítének ktu álissá váltkor zon kérelemmel fordultk tekintetes tnács 3. ÚJSÁG hoz, hogy r?em egy, hnem két iskol, nem egy, hnem két helyen építtessék fel, mely l klomml Horváth Sándor z iskol rzére szükséges terüle tet földjéből ölenként koron 20 fillér árbn, Dénes Sándor pedig koron 60 fillér árbn jánlották fel. Ezen kívül mg krdoskuti lkosság telkek vételének 50 százlékát viselné, így vlóságbn telkek telár városnk ölenként fillérbe kerülne. Tekintettel rr, hogy ezen iskolépitügy már többször fogllkozttt tekintetes váro si tnácsot közgyűlt is, ismételten szükségét látom lá zttl kérni, hogy z iskol krttosklrti lkosok helyi viszo nyihoz képest építtessék fel, mely célr fentemiitett tulj donosok földjei ugy távolsági, mint fekvi termzetüknél fogv megfelelnek s htár minden rzéről megközelíthe tők lesznek. Krdoskut 94 február 2íl. Csengődinétől. Mgm se tudom felelte z sszony. Vlmi ok csk l e h e t Volt is! Féltem z urmtól, mert megfenyegetett, hogy velem is végezni fog. Ezzel befejeződött délelőtti tárgylás, folyttást délután 3 órár tűzte k i z elnök. Délután folymán tizenkét t nút hllgttk k i, kik rzben ter helő, rzben mentő vllomásokt tettek. Este kilencz órkor még folyt tárgylás, igy z ítélet kihirdete csk z 'éjszki órák r várhtó. irt tteüs mmt. Emlékez Kossuth-téren Jeleztük már, hogy helybeli függetlenségi 48-s párt már cius 5-én Kossuth-téren nyil vános ünnepséget fog rendezni s Teljes tisztelettel: ennek keretében emlékezik meg IVANYI ANTAL márciusi ngyokról, (szbdság th. bizottsági tg.«egyenlőség testvériség kikiál tásánk glóriás idejéről. Emlékeznünk kell március.5ére, mely széttörte, prór zúzt mgyr sjtór vert bilincseket s szerteröpitette z igzi szbd Csenifődiné bírái előtt. gondoltnk fehér ppírlpr nyomttott virágit. Emlékeznünk kell márciusi ngyokr, kiknek jkáról dlr kelt forrdlmi A mult év március -én áll- dogtt, hogy el fogj pusztítni ének s tvszi szél vitte ytis kegyetlenséggel végrehjtott Hogy történt d o l o g ' gyermekgyílkossági eset történt A fimt kórházból hoz dörg szvánál is élesebben Hódmezővásárhelyen egyik Szent tm ki sl etettem egy ferslógr, szóztot: tlpr mgyr! László-utci kis házbn, hol Ruv mjd kútr mentem el, mikor Az esztendőket zót tízesé el Sándor cigány lólkusz Gsen- zonbn vissztettem, v á j ' tó gyerek vitte tovább z időnek gó'di Pál lé vdházsságbn éltek. homlokán vérláfutásokt l á t - i. : :, pripáj, z ibolyák sokszor k i Csengedinének volt egy hét hó Kérdeztem z urmt, hogy mi virágzottk, sokszor elhrvdtk, zt csk te mrdtál meg illtos, örök npos kis csecsemője még z első történt fimml, ő csk urától. Az árttln kis csöppség mondt, hogy leesett f e n i ' g fitlságnk, gondoltunk szbd ságánk drág potheozis mult év márciusábn meghlt, tetejéről., Március. És most, mikor téged is megindult vizsgált zonbn ki Mg nem bántott-; gye elhurcoltk nászágydról sz derítette, hogy nem termzetes rekeí? hlálll mult k i, hnem meggyil Egy ujjl se nyúltm hozzá. bdságnk keritői, gondolái l torji, rád emlékezünk, hogy érőt kolták, csontrendszerét vlóság Aztán mi történt? merítsünk üdítő forrásodból gl izzé-porrá zúzták. Lefektettem fim, reggelre jövő ngy küzdelmeire. A rendőrség gyilkosság gy zonbn meghlt. Kihivttm A Kossuth-téren rendezendő núj ltt letrtózttt Ruv Sán F r i e dlá n d e r Pál dr orvost, ki dort Csengődi Pálhét, kiket hullát beszállitt-tt kórházb, ünnepség műsor következő: beszállítottk szegedi ügyz zután minden kiderült. Énekel: Az Ipros Dloskör. ség fogházáb, honnn Ruv Ruv nem így beszéli Megnyitó beszédet mond: Ko Sándort betegsége mitt szbd mondt z elnök. vács József, függetlenségi é? lábr helyezték, időközben zon Verje meg z Isten érte! Én 48-s párt elnöke. bn meghlt, így m Cseigű. árttln vgyok.! Pálné egyedül került vádlottk Alklmi költeményt i r nionc' Felolvsták ezután közbe el sdjár. hlt Ruv Sándor vllomását, el: Kun Bél országgyűli kép Az esküdtszéki tárgylást H e - melyből z tűnik ki, hogy gye viselő. v e s s y Kálmán elnök reggv. 9 reket Csengődi Pálné pusztított Énekel: Az Ipros Dloskör. el. ór után nyitott meg. Emlékbeszédet trt: Medveczky Az esküdtek kisorsolás után M i t szól ehhez? ím re dr ügyvéd. vádirtot, mjd boncjegyző Hzugság, mondt htá könyvet olvsták fel. Míg felol rozottn Csengődin.. mg Énekel: Az Ipros Dloskor. vsás trtott, Csengődiné, kit bőrét krt védeni, zért ázt Bezáró beszédet mond: Szbi? börtön kegyetlenül megviselt, tott el. Imre tnitó. folyton zokogott. F r i e d l á n d e r Pál dr orvos Énekel: Az Ipros Dlosk E l n ö k : Megértette, hogy mi kihllgtásár került ezután A Kossuth szobrot megkosz.v vel vn vádolv. sor, k i elmondott, hogy ő már uzz: Blogh Sándor. Meg, felelte Csengodmé. hlv tlált gyereket. Megkér Bűnösnek érzi mgát? dezte z nyját, hogy mi bj A függetlenségi 48-s p- ' Nem! Nincs rzem ször volt, mire zt felelte, hogy frái. elnöksége ezúton hivj fel z >í nyű bűnben. Ruv Sándor csi ölte meg. vsókörők'et rr, hogy z ünnep nált z egz dolgot. Ő neki volt Miért titkolódzott z orvos ségen zászlók ltt, testületül > útjábn gyerek, folyton mon előtt kérdezte Hevessy elnök vegyenek rzt. fl cscsi jgriekgplkossdg. Élszk lesz z MM : e s t é l y FeKete Ss ngyterme* b e n m á r c. 8«án 8 órától Közreműködnek: Prlgi Kornéli, Pintér Imr F Kertz Ljos, Werner Károly Műsoron főváros összes újdonsági, melyek mindegyike esemény számb meny. A kolioijpeje este biztosítv.

4 4. VÁSÁRHELYI REQQEö A Ksibritokos Szövetség iíi vezetének megvittásáb nemcsk hogy beleszólást engedett, ; de egyenesen kért is olyn, gyűlé sen rzt vevő kisgzdáktól, kik ez ideig Szövetségnek nem is tgji, s z eredmény, gyű fi forglmi rzvénytársság l lefolyásánk végeredménye z meglkítását egyknglg z elnöki htározt kimondás lett, miszerint kisbirtokos szö kimondották. vetség rendkívüli közgyűle egy Márcitts elsején, vsárnp 'dél hngúlg kimondj, hogy for után trtott Kisbirtokos Szö glmi.ré?2vé-"ytírs?sífgot megl vetség zt rendkívüli közgyülé- kítj s további munkáltok vég válsztmá séty melynek tárgyát kizáról zével Szövetség gosn Kisbirtokos Szövetség nyát megbízz. válsztmányánk forglmi rz A gyűl lefolyásáról röviden vénytársság lkításár vont z lábbi tudósítás számol be: kozó indítványánk megvittás Két ór után K o v á cs Jenő képezte. titkár bejelenti, hogy vezető H vlmikor, htvn egyne ség néhány tgj elfoglltságuk hány évvel ezelőtt, ngy Már mitt csk kissé kőbben érkez ciusbn z egz nemzetet z el nek meg, felkéri zért dr. L" á s z nyomtás ellen vló küzdelem kö ló Jenő ügyzt, hogy vlmely dologról zös gondolt forrsztott össze, közérdekeltségü jogi ugy ezen vlóbn népes márci trtson ismertető elődást. usi gyűlen kisbirtokosság Dr. Ü á s z l ó Jenő örömmel széttgolt erejének össze gyűjté kzségesen tesz eleget kére se, s z (öisszegyüjtött htlms lemnek, s z örökösödi tőr ngy erőnek közgzdálkotiás vényről trtott élvezetes elődá szolgáltáb állítás, s nnk sávl teljesen lekötötte gyűlé (gondoltnk megérte átér- sen megjelentek figyelmét. ze forrsztott egybe; hogy Mjd C s á k i Ferencz ü. v. el kisbirtokosságnk helyzetének j nök gyűlt megnyitv felkéri vítás s z őt megillető jogos K o v á c s Jenő titkárt rendkí követelek kivívásábn közös vüli közgyűl tárgyánk ismer krttl egyedül sját erejükre tetére, k i rövid bevezető be kell támszkodniuk. szédben ismerteti válsztmány Az egz országbn, 'de külö indítványát s nnk már lekö nösen itt nálunk, htlms, le zölt szövegét felolvst. győzhetetlen ngy erővel rendel Elsőnek C s á k i Imre szóllt kezik kisbirtokosság, h ezt, fel ez indítványhoz, mint Im még mindig szétforgácsolt ál Kisbirtokos Szövetség válsztmá lpotábn levő erőket, egymást nyától távol álló, tehát mint tel megértve, egy cél;,* slját mgunk jesen érdektelen szóllt fel, s lel boldogulási utjánk egyengété- kes, buzdító szvkbn jánlj z re tudjk irányitsi, felhsz indítvány, teljes szövegében vló nálni; ugy elértük célunkt. elfogdását. Meggondolt s szépen Ritkán vn lklmunk ilyen elődott beszédét megéljenezték. népes gyűlen ennyire szemlél B l o g h Sándor lelnök volt tetően tpsztlnunk zt vlóbn második felszólló, k i szintén ngyon örvendetes jelenségei, - szervezked fontosságát hogy végre-vlhár ez társ hngozttv elfogdásr jánlj dlmi osztály is kisbirtokossá jvsltot. elérkezettnek látj tizenkettedik K m e t t y Bél, k i nem szö órát, mg erejének összegyűj vetségi tg, de mint olvsóköri tére, sze^ezkeéssrel elnök szóll fel, jánlj, hogy n tóduljon Eme szervezkedi munkábn, gyobb rzvénytőkével kisbirtokosság erejének össze meg forglmi rzvénytársság, gyűjtében, s emez összegyűjtött hogy tevékenységének nnál n erők sját érdekeik szolgáltáb gyobb kört biztosithsson. vló állításábn, mondhtni úttö K o v á c s Jenő rgszkodik rő szerepet vitt Kisbirtokos Szö válsztmány indítványához, s vetség őt éves múltjábn. Kezdet tervbe vett kisebb 'üzemtőkével ben szerényebb, Üe trtóbb mind vló megindulást jánlj zért inkább" htványozott mértékben s hogy kevesebbel kezdve folyton növekvő sike-rel. virágzásnk induló vállltnk Eme nyilvánvló s örömmel mindig módjábn f o g állni fo szemlélhető siker srklt előbb koztos fejlesztre. M o l n á r Sándor házvétel szövetség vezetőségét mz is ksáyett inkább bérleti uton vló meretes indítvány előterjeszté re, rendes évi közgyűl pártotó...í*etbelyiség megszerzét jánl jelenhg állásfogllásár, s most ez lk j, Ajánlj továbbá lomml rendkívüli közgyűl szokásbn levő előzetes összeírás! egyhngú, lelkes megnyiltkozá [rendszert, hogy t. i. beszer zendő nygok megrendelénél sár. Erre rendkívüli fcwk^ülre előbb szükséglendő mennyiség e lp utján meghívt szövetség Írssék össze jelentkezők 'be romlndó válsztmány ugy bel, vlmint mondás lpján, s külterületi olvsókörök elnökeit nygoknál, mint műtrágy e is. Az indítványozott forglmi szerint eszközöltessék megren rzvénytársság meglkítási jter- del Főzzön m (5 szsmérj rzére) következőképen: Egy knflnjl zsírtól kát kálnyl fistfboí rásrtást kzítünk, reszelt hgymát teszünk bele 6$ ezt egy kevsé pároljuk 4 5 Mggl-féle kockából esupá kb. i V* liter forrt vizet ráöntve húslevest kzítőnk, melyet rántásr öntünk felforrlunk. Közben egy tojást Jól elhbrunk folytonos kever közben levesbe öntjük, mikor z még forr, vgy pedig egy tojásm. félnnyi vízből némi lisztből folyékony tztát kzítünk ezt egy reszelős keresztül levesbe öntjük. UJSÁP 94. március 8. Csáki Ferencz ü. v. elnök k i jelenti, hogy ngyobb kockázt tl járó megrendelektől bizo nyár óvkodni fognk ezután is. B o r d á s Mihály pártolólg fogll állást rzvénytársság meglkítás mellett. így remél hetőleg sikerrel lehet krtellek ellen küzdeni. Felszólltk még Brn Bálint, Kiss Bálint stb. mjd pedig Nemzeti Népszövetség titkár: S l m o n Rezső dr ismertette, hogy másutt már sikerrel mű ködnek hsonló célú szövetkeze tek rzvénytársságok, mint minő most i t t lkulóbn vn. Ismertette még Nemzeti Nép szövetség célját, működét. Blogh Sándor indítvány,:.; közgyűl távirtilg üdvözölte K u n Bél orsz. képv. elnököt. A közgyűl lelkes hngultbn Kovács Jenő titkár záró beszéde után ért véget Hz nj orwoú körzetek A városi tnács közegzségü gyi bizottság véleménye lpján várost uj orvosi körzetekre osztott, melyre vontkozólg z lábbi hir detményt bocsájtott k i : t. ü, Hirdetmény?. Értesiti tnács lkosságot hogy város belső területe ke rületi orvosok között f, évi május hó -től következőkép oszttott be :. Az,-ik kerület Dr. S z p p n o s Mihály ker. orvosnk osz ttott be,2., Ill-ik kerület egzben, to vábbá z V-ik kerületből Szent László-utc ezen utcától z V-ik kerületnek Ferencz József sugrú iig terjendő rze Dr. F r e d nkő. d & v Pál ker, orvosnk oszttott be,3.. IV-ik kerület egzben z V-ik kerületnek Szent László utcától Szbdságtér felé eső ré sze, továbbá Szbdságtérnek Kutst útnk z V-ik kerületbe eső rze Dr. F ő r y Bél ker. orvos egyetlen müvzestélye nk oszttott be 4., Vl-ik kerületnek Kluzál Körte utcáktól z V-ik kerületig eső rze, vlmint Kluzál utc Simányi utcáig Kluzál ut cánk Simonyi utcától kifelé eső Fellépnek: Pintér rzének zki oldl Körte Imre, Prlgi utc zki rze, VL kerületből Görbe Rövid utcák zki ol Kornéli, Ker dl VII kerületből Kistótz Ljos é s prt, Tvsz, Görbe utcák zki Werner Károly oldl, s V I VIL ker. most Műsor: (énekek :) T i füstös felsorolt utcáitól zkr fekvő utkormos vontok, A négy fekete cők-dr. W e i s z Adolf ker. orvos ló. Mondják meg legkisebbik nk oszttott be,~ Horváth lánynk. A vén ci 5.. Vl-ik kerületnek Rövid utcától Kluzál Körte utcák gány. A két pár cipő histó kifelé esö rzének déli oldl s riáj. O h mg elrgdó. Vár ettől délre eső többi utcáj, továb v várlk. Fürdőzik felesé bá VL ker. Görbe utcánk Rö gem. Lánc, lánc eszterlánc. vid utcáig eső déli oldl VQ. Mgánk írom ezt levelet. kerületből Kistőprt Tvsz Görbe utcák déli oldl s ezen ke A liliom. Itt jön feleségem. rületeknek dél felé eső rzei, Ébredj fim édes. :: VlII-ik kerület egzben, Dr. Mucsi Pál ker, orvosnk oszttott be. Hődmező-Vásárhely th, város t nácsánk 94. évi március hó 4-én énekli táncolj Prlgi K, trtott üléből. Kertz L. Színpdi prósá A városi tnács. Pintér Imre, Prlgi Kornéli Fekete Ss" nfterét i í «i 8-án este 8 órkor. Szlon Tngó gok ; A protekció. A biztosí tási ügynök. Lovgolni tnu l o k. Rosz kedvű vgy pp? Helyárk : I. rendű ülőhely 2 kor. 40 fül., Ü. r. ülőhely kor, 80 ffll. III. r. ülőhely kc. 40 ffil, állóhely kor. legyek előreválthtok Bóth An tl könyvkereskedében. 289 ÍSSM A korkányi birtokosok itílüéretoek, bog/ folyó hó 8 án vsárnp délután 3 órár ;.t ügy megbeszéle végett meg éledni szíveskedj ének z Elnökség. 824 Kávéház helyiségébe 38-i lei Lci budpesti cigányprí más vezete ltt vsárnp KövetKező npokon női z e n e k r zene estély elí e trt. Meg fog ról győződni, hogy ~fl»e A G G! kockából, dbj előállított husieves hmis leveseknek erőteljes, jó izt d. kock *\i liter husieves számár. 5 f,

5 94, március 8. Izglms jelenet. Móricz József puszti polgár f hó 4-én reggel 9 ór tájon meg jelent Vásárhely-Kutsi állomá son zzl z elhtározássl, hogy mjd síneken keresztül gylo golv hmrbb ér od, hová munkáj szólítj. Alig erkeze.it meg, jelezték vont közeledét, Móricz zon bn ezzel mitse törődve l sínek re lépett. A vsúti őr látv ve szedelmet, rákiáltott: Vissz! Jön vont! Tőlem jöhet mondott mgyr tovább bllgott., A ; g ért zonbn második sínpárig, feltűnt tőle lépnyire á prüszkölő, kttogó vsszörnye teg. Az állomáson várkozó em berek ereiben meghűlt vér, most már mgyr is rosszul lett, lélekjelenlétét elvesztve, ideod mozgott, legkétségbeejtőbb pillntbn zonbn mégis csk átugrott mozdony, előtt, nem történt semmi bj. A vsúti előljáró nem hgyt nnyibn Móricz József vkmerő brvúrját, testi épség elleni kihá gás mitt feljelentt tett ellene, igy megindult z eljárás, melynek vége föltétlenül büntet lesz. Egy tt t Hirsí; z nykönyvből. Születek: Imre Julinnánk Viktóri, Buer Ádámnk Borbá l, Kezes Jánosnk Juliánná, Ko vács Imrének Rozáli, Kis Pálnk Imre, Sebők Istvánnk Sántít r, Hegyi Istvánnk István, Bánfi Já nosnk Terézi, Tóbiás Mihály nk Jusztin, Olsz Sándornk Bálint, Rácz Jánosnk Gyul, K ton Istvánnk Etelk, Dékány Ljosnk Ljos, Pelbárt Istvánnk Mrgit, Benyhe Kis Andrásnk András, Turcsányi Ferencznek Juliánná, Szegfű Józsefnek Zsu zsnn, Bábicki Jánosnk Sándor, Pp Bálintnk Zsófi, Pku Sán dornk Bálint, Trebács Imrénél: Ann, Kovács Eszternek Sándor, Erdei Bálintnk Sándor, Szeini Julinnánk Ktlin nevü gvermekük született. Kihirdetéfre jelentkeztek: Ngy Bálint Hegyi Julinnávl, Ngy István Tóth Lídiávl, Ptki Gyu l Klein Mlvinná', Szénási Ljos Vrg Eszterrel, Olsz Sándor Olsz Jusztinávl, Mónus Sándor Kenéz Máriávl. Házsságot kötöttek: Ngy Mihály Csáki Máriávl, Köblös Kovács Pál Borbás Rozáliái, Orcveez Pál Brtók Viktóriávl, Mol nár Sándor Sándor Julinnávl, nár Sándor Sándor Julinnávl, Márjási Sándor Csenged Lídiávl, Rideg Ljos Fejes Lídiávl, I Í V J Imre Gál Julinnávl. Hlálozások: Spitzer Mórné Schváb Srolt 5 éves, Szbó Antl 77 éves, Bereczki Tmásné Tóth Juliánná 32 éves, Zöld Sán VÁSÁRHELYI RF.Í3RELI 5. U..ISÁA dor 45 éves, Bgi Pál 57 éves, Dudás Sándor 75 éves, Brics Mihály 75 éves, Tnk Lidi 2! npos, Hegedűs Áron 0 hón' pos, özv. Fekete Péterné Lukács Mári 78 éves, Szbó János 2-í éves, özv. Kovács Sámuelné K. Szűcs Judit 73 éves, Ngy József 70 é^es, Kövesdy Ferencz 5ö éves, Lázár István 74 éves, Király Mihály 75 éves, Szűcs Áron 65 éves, Várdi Jánosné Brics L i di 36 éves. Felmentették Csengődmét Kő este kptuk Szegedről hirl hogy Csengődi Jfálnét z es küdtele verdiktje lptn fel mentették mivel, z bizonyoso dott be, hogy Ruv Sándor egyedül követte el gyilkos ságot. Elítélt betörő. fntsztikus detektív drám 5 felvonásbn. És z egzen uj kitűnően multttó kisérő műsor. Ezenkívül minden elő dáson bemuttásr kerül debreceni robbnási ktsztróf összes rzletel. Kiüli: Olcsó s j t T Ű R Ő. A Tej szövetkezetnél ngymennyiségű sjt tűrő felhlmozódott, minél fogv i,^en olcsón kerül eldásr : u. m. klgr. sovány sjt 64 fillér kövér sjt.60 hordós turó.60 i íriss turó Ngyobb v-telnei árkedvezmény. A termények mind kitűnő jók. 45 Tisztelettel z IGAZGATÓSÁG. Sí H W U C BMUIII OfllgOiöli., BlBEH"-rel bármely kőműves végezhet szkszerű szigetelt. Prospektust hsználti uloeiíást minden egyéb lelvilágositást ítzükre! d : A Bller müvek,, egyedelárusitój A d. u. elődá sokon tentrtott hely: 80 fillér. -ső hely 50 fillér, Il-ik hely 30 fillér. Kéí hónp mézért. Még mult esztendőben történt, hogy Czövek Sámuel hullámtéri gzdálkodó feltörve tlált z istállóját s megdöb benve tpsztlt, hogy ott ide genek jártk, kik mézkzletét elrbolták* Nem tehetett egyebet, elp nszolt dolgot csendő röknek, kik megindították vizsgáltot, mely sikerrel ís végződött, mennyiben tettest B e n e Sándor személyében letrtózttták, ki bevllott dolgot s zt ís elmondott, hogy egy tizenkét éves gye reket hsznált fel terve végre hjtásához. A szegedi kir. ügyzség betöres lopás mitt indított eljárást Bene Sándor elíen. A tárgylás npokbn volt szegedi kir. törvényszék előtt s zzl- végződött, h o g y B en e Sándort bűnös n e k m o n d t á k ki két hónpi fogházr ítél ték. htnk folyó hó 5-ig. Ugy érte sülünk, hogy eddigelé tizenhtn dták be kérelmüket Lázár Ljos elnökhöz. Az uj titkárt még ebben hónpbn meg fogják válsztni. Időjárás. Az eső csk kínló dik. Az esőjelek most is ugy jön nek, mint más időszkbn, pedig ebben hónpbn éppen ugy mint mult hónpbn, esni bőven kellett voln. A rzemről február r várt ngy cspdékot ködök helyettesitették. Idáig még keveset tudott z eső esni, pedig márci ustól sok cspdék várhtó. E so rok íráskor z eddiginél erősebb esőre hjló jelek muttkoznk, te hát z esős idő beállás várhtó 8-0-ike körül. (T. E.)? P IC Protestáns estély. A református ifjúsági egyesület f. hó 8án vsárnp délután 4 órkor lép először ngy közönség elé, mikor is főgimnázium torn csrnokábn z lábbi ngy kö rültekintsel megállpított mű sor szerint protestáns estélyt ren dez. A protestáns estély műsor következő:.»jövel szentlélek? énekli gyülekezet, hrmóniumon vezeti Csenky Ferencz ref. tnító. 2. Imádkozik: Győrffy József lelkz. 3. B'büát mgyráz: Bányi Sándor 'vllástnár. 4 Szvl: Hegedűs József ifj. egyl. tg. 5. Az ifjúsági egyesületek cél ját, s.'íliségét ismerteti: Császár Péter ff, tr.ri có. 6 Riediug:»Ro"n'nce<»Tránmereik elődj: Kun Bálint fő gimnázium V I I I. oszt. t n, hrmóniümön kiséri: Ivánk Zoltán főgimnáriutrri tnár. 7. Szvl: Szbó Péter i f j. egyl. Esküvő. R i d e g Ljos törekvő ipros tegnp trtott esküvőjét F e j e s Imre kedves leányávl Lidi kével. Nászngyok voltk menyszszony rzéről E g e t ő Sándor ven déglős, vőlegény rzéről B á n f i Zoltán pályfelvigyázó. Tntestületi gyűl. A refor mátus tnifőtestület Császár Pé ter igzgtó elnöklével tegnp délelőtt gyűlt trtott, melyen Szbó Imre z Írásbeli osztás gyors elsjátításár gykorlti t nítást trtott. Igzgtó ismertette tgok ptronázs működét, romiásnk indult gyermekek jó útr térítéi. Vidonyi Jenőnek tiszteletbeli tgságáról vló lemon dását elfogdták. Egyházt kérik, hogy z gygmunk tnítását pénzsegélylyel támogss. 8.»Térj mgdhoz drág Sionx énekli: Höjc'si István i f j. egyl. tg, hrmóniumon kiséri: Ngy Gyui ref. tnító. 9. Záróbeszéd im, trtj: Pp Imre ref. lelkz. 0. '»Dicséret, dicsőség, tisztes ség háldás? énekli gyü lekezet, hrmóniumon vezeti: Csenky Ferencz ref. tnitó. Az jtóknál ref. i f j. egyesület jvár perselyek kázeek kitéve.»á jókedvű dkozót szereti z Isten!«A mi Pintér estély. A sike resnek ígérkező Pintér estély, mely m este 8 őrekor lesz Fekete Ss ngytermében egy szenzációs, érdekes számml szporodik. R o t h Antl Hódmezővásárhely" lp szerkesztője helyi ktulitásokból álló humoros koferánszot fog elő dni, melyet ő mg irt. A műsor számink cimit lpunk egyik má sik helyén közö'juk ; csup humoros mókságokbői, páros jelenetekből vn összeállítv z estély teljes műsor. Kiemelni kivonjuk Pintér mgánszámil, Prlgi Kertz szlon tngóját. Közönségünket kel lemes emlékek iüzik Pintérék elóbbi esíéiyeikhez, zokról legkelle mesebb emlékekkel távozott min den lklornmcl. A mui estéllyel ezen kellemes emlékekét csk nö velni krj Pintér, mivel máj több lklomml is fel krj keresni városunkt ennél fogv nem olyn szemponiokt trt szem elolt, mint milyen szempontok vezérük z egyes vándor kbré társulto kt, melyekkel Pintéreket egyált lábn nem lehet össze téveszteni, Az estélyre szóló belépőjegyek ári: I. rendű ülőhely 2 kor. 40 fül. II. rendű ülőhely kor. 80 ií. l. ren dű ülőhely kor. 40 fill. állóhely kor. jegyek előre válthtók Roth Antl könyvkereskedében. Esli pénztárnyitás 7 órkor. A Gzdsági Egyesület tit kári állás. A gzdsági egyesület vezetősége pályáztot hirdetett titkári állásr, mely 2600 koron fizetsel vn egybekötve. Az állás r csk okleveles gzdák pályáz- Országos vásárok Iprosin kt kereskedőinkst! 3ze!obbrő) érdeklő helyeken országos vásárok lesznek : Adán 5-én, Temesváron, 9-én, Torontál-vásárhelyen 20 é? 2-én, Boksánbányán 26-án. BIBBR" nedves vizállásos helyiségek tökéletes szárzzá téíil megoldj beton vsbeton vizhttlnitási kérdét is Schílllner íriíiáiv

6 6. VASÁRHEtYI RF.GGEÜ ÚJSÁG A Nemzeti Népsi5vi<tség i d ú s i külterületen. Vsári, I. hó 8-án Nemzeti Ní*pszö~ véts g titkár dr. Slmon Rezső Következő külterületi köröknél t.rt ismertető elődást: Téglr ó;i Knpec-tnyábn d. u. ór -T. Tegehlmi Olvsókörben Kis Sándor tnyájábn fél 3 ór kor A Mártély Feketehlmi Olv' i írben d. u. 4 órkor, Mr té! yi Olvsókörben flubn d. u. 8 órkor. - Meghívás. Alólirott tisztelettel msghivom képesített ós kisipros ácsmester urkt folyó hó 8 npján vsárnp délután 2 órár z ipr testület tnácstermében trtndó gyűlre igen fontos ügyben C s ó t ő N g y J á n o s elnök. Elszámolás ktholiki:s bál iüvedelméről. Jegyekből befolyt "274 koron, felülfizetek 9 koron, összes bevétel: 2465 ko ron, kidás: 347 koron, tiszt hszon: 8 koron. Fe lülfizetni?zivesek voltk: Kokovy János 0 kor., Kokovy Mátyás ÍOO kor., Deák Ferencz 65 kor., Csjky József kurii bíró, Kovács József, Klmár Zs. társ kor., dr. Cictricis Ljos főispán, Brntsky Ferencz, Fáry Antl kor., dr. Csiky János 26 kor., báró Hornig veszprémi püs pök 25 kor., Pál János ne\e (Kluzál-u), Kun Bél, Moesse Károly, özv. Orovecz Lőrinczné, Orovecz Jenő, N. N k o r, Eberhrt Bél, özv. Lázár IstvJ.nné, Steinkmpf János, Rítt János, >Wihs Bél, özv. Mikoly Mihályné {Szrvs), gróf Btthány Vilmos nyitri püspök, Lelik István, Ániszfeld Sándor, Juhász Mihály kir. tn. polgármester, Bereczk Péter, Vincze Péter 0 0 kor., Kokovy András, Privitzer 'ózscf, Solti Vilmos 8 8 kor., Neff Kon rád, Konstntin Gyul, Kokovy Andor, dr. Körössy Sándor, Ko vács Jánosné (ügyv.), Lázár De zső, Krdos Ignácz, Deák János, dr. Öenersich Antl, Frgó Sán dor, Molnár István, Pnc István 6 6 kor., Thz Rdó, M'hály Sándor, dr. Mónus Sándor, Fr ks János, Rkoncxy Márton, Koncz Péter, Koncz Pál, Vetró Ljos Endre, Lukács László, K. Ngy Ljos, ^ Mátéffy László (Szentes), Lukács Imre, Kokovy Imre, df. Külley Pál (Orosházi, dr. KzF Imre c. knonok (Sz bdk), Kincel Vencel, Miiekkel' e»y. tnársegéd, Gregor Gé?, özv. Kovács Liosné, Simon Jenő lovg. min. provinciális (Fogrs) Püspöki irod (Sztmár-nénieti), Bereczk Pálné, Jászuy Géz, v. I üspök (Szeged), özv. N f r. : t h Mihályné, Zehery Ljosné, ö/v. Kis Pálné, Révz István plébános (Kecskéinél); László Dánielné, Sii lofi József kántor 5 5 kor, A j L&y Gyul 6 kor., Telek Andor Féíl János, Popper L. Pál, Vríné Iiámffy Pul, özv. Gregus Sándorné, Simon Vincze 4 4 K. ti -. Deák Ferencz, Kőy István, ár. H - j d u Bél, dr. Szekul Jó ffné, N. N., Dán Arthur, Csink János, özv. Gojdár Sátnuel, i f j. Lázár István, Tóbisch Te- sréz 3 3 kor., Dániel János 2 k., 60 f., Szkács István, Vrg Ljos, Mihíik Dezső, Kokovy István, Jnáky Gyul, Hónig László, Sávy Ferencz, Hermnn Ferencz, Ngy Sándor, Héjjá Mrisk, Pá dy Imre, Pády Gyul, Ngy Lász ló, Fejes József, Xmocsy Gábor, Csllány Gábor (Szentes), ifj. Zenke Ljos, Kokovy Józsefné, Kokovy Antl, Káty János, Ko kovy Sándor, özv. Szegi Imréné, Szántó József, Szbó József post tiszt, 2 2 kör., Próny József, Bockmüüer Ljos, Ngy Demjén, Keresztes Pál koron. Konstntin Sándor 5 koronát, Tóth Imre 3 koronát. Fogdják ugy felülfizetők, mint szegedi ezredek tisztikránk megjelent tgji, bálon jelen volt közönség, különösen dr. Ci ctricis Ljos főispán ur, ki személyesen szentesi vendégek élén csládjávl együtt emelte bál fényét, rendezőség mele köszönetét. A nömunkások m délután 3 ór kor Munkás Otthonbn (Teleki utcz 23) elődást trtnk, Elődó Budpestről jön. Minden munkásnőt örömmel lát z elődás rendezősége. Értekezlet. A Dmjnics-utci VIII. olvsókörben m d. u. 4 ór kor értekezlet lesz, melyre ugy t gok, mint nem tgok meghivtnk. A József-npi vásár. Hódme zővásárhelyen folyó hó n lesz József-npi orszá gos vásár, melyre z iprosok kereskedők erősen kzülődnek. Beszélő mozi Vásárhelyen. Korunknk kétségtelenül egyik leg kimgslóbb tlálmány Edison beszélőmozij, melyet elrgdttás sl bámulttl szemlélt hll gtott meg z egz müveit világ. Hogy milyen ngy sikere volt Edi son tlálmányánk, zt mi sem muttj jobbn, minthogy z összes európi urlkodók udvribn kü lön, külön mutálták be, óriási ál doztok árán két elődásr meg szerezte beszélőmozit vásárhe lyi Uráni szintén igzgtóság s mint értesülünk, f, hó 2 22-én lesz bemuttás u. Fekete Ss ngy termében. A gzember című öt felvonásos htlms drámát muttj m be z U r á n i s z í n h á z remek kisérő műsorrl. Az elődások délután 4, 6 este 8 órkor kezdődnek Aki kitűnően kr szórkozni ol no mulssz m meglátogtni z Urá ni elődásit, Rácz Lcziék zeneestélyei Np-np után többen többen hllgtják Központi szállodábn Rácz Lcziék igzán élvezetes művzi nivon álló zeneestélyeit. A bohém kis gárd egyik igzán ked ves tgj T i p n u c z Erzsike, ki nek meleg, finom líhngját szíve sen hllgtjuk kissszonynk sok tpsbn vn rze, mire kü lönben rá is szolgól, A zenekr még egy hétig lesz Vásárhelyen, igy módjábn lesz zt mindenkinek meghllgtni, Jő tnács. Fgy ujságelvuső megfigyelte, hogy z országos me teorológii intézet Meteor" időjóslási többnyire ellenkezők. Így e hétre is z egyik esőt, mábik hideget jelez. Bármelyik követ kezzék is be : meghűlnek vgyunk hitéve s ilyenkor hsználjuk RÉTHY-féle PEMETEFŰ CUKORKÁT, mely csk kkor vlódi, h minden dobozon kzité RÉTHY BÉl gyógyszerz neve rjt vn. H s z é p k r lenni, hznalj Ngysád is csodás htású, világhírű FöldeB.féle Mrgit-crémet í s szppnt. A f3rngu hölgyek loilete sztlán min denütt ott tlálhtó e két kiváló szépitő szer, me lyek csodás htás már néhány ór ltt fényesen beigzolj, hogy eredményben messze felülmúlják külföldi hsonló kzítményeket. Szeplőit, májfoltot, miteszert, pttnásokt mintegy vrázsszerilen eltlinletheti ezen szerek áltl, éppen ezen htásuk folytán ilághirre tettek szert őzen kzítmények. Mrgitcrém K, Mrgit szppn 70 fillér, Mrgit-pounder K I koronás rendeleket bérmentve küld: gutori' Földes Kelemen gyógyszerz Ardon. A z A s t o r i s z á l l o d m e g n y i t á s. Március 4-én, szombton nyílik meg ünnepélyesen m ó j ugynz np át is dódik forglomnk Budpest nek ez legujbblátváuyosság. Világvárosi intéz ménnyel gyrpszik fővárosunk, mely idegen forgl munk emelére is ngy kihtássl lesz. Mint értestílünk ez teljesen meriki mintár épült plot Kossuth Ljos-utc Múzeum knrut srkán min den elképzelhető kényelemnél fel vn szerelve: márváuyhll éttermek sntorrinbn vidám lesz tágs söröző áll közönség rendelkezére. Minden szob interurbán telefonnl, meleg hidegvizbzolgálttássl, 60 szob pedig fürdőszobávl vn ellát v. Mindzonáltl ugy szob, mint z éttermi árk igen olcsók olynnyir, hogy már négy fél koro náért is kphtó szob. A L k á s. Elegáns kiállításbn, érdekes trtlom ml jelent meg Rákosi Tibor tnár szerkesztében A Lkás cimü művzeti folyóirt I V. évfolymánk második szám. A kitűnően szerkesztett folyóirt gyönyörű képekben muttj be Gróf Btthyányi tíyul n hány festményét Alpár Ignác műépítz, Frgó Ödön tnár tervei szerint Mgyr Altlános Hitelbnk uj plotájánk representbilis helyiségeit. A szövegrzben pedig tnulságos cikkeket közöl Btthányi Gyul művzetéről Dy Bélától, mű vzetek egységes kultuszáról Bende Jánostól, to vábbá csipkéről. Végül élénk változtos mű vzi krónik fejezi be gzdg trtlmú felyóirtot, mely megrendelhető egy ívre 20 koronáért, fé lévre 0 koronáért, egyes szmonként 2 koronáért kidóhivtlbn Budpest, VTI Dmjniché-utc lg. Telefon Pici-árk Vásárhelyen jó sérvkötőt, h s k ö t 6 t, szuszpenzoriumot, dinn övet, műlábkt, tesíegyenesitő fűzőket, járó gépeket, egyenes trtókt kr venni, z forduljon ezen felsorolt Bezdán dolgok kzítőjéhez Ferencz sérvkötzhez, Hmvásárhely, L, Zrlnyi-u. 7. Csinos fűzők csipő hsszoritők, mell trtók méret után kzülnek. A hölgyek rzére külön nfií kiszolojfr, 39 Köszönetnyilvánítás. Mindzon rokonok, jó b rátok, szomszédok isme rősök, kik felejthetetlen jő férj, jóságos édes p nevelő ngyp, déd p legjobb pós testvér Lázár István földbirtokos elhunyt lklmávl, mé lyen sebzett szivünk fájdl mát rósztvéükkcl meg jelenükkel enyhíteni igye keztek, fogódják ez uton is szívből fkdó- hálás kőszönetünk megnyilvánulá si. Hmváái'hely 94 már. 7 Ngy gyógyhtású görvély ngolkórnál, z idegrendszer betegségeinél, vérszgénysédnél, sápkórníl, női betegségnél, elháisodásnál Idült rheumtlsmusnál Mint klimtikus gyógyhely pártln mláriánál, influenzánál minden hurutos betegségnél. üloder Iflrdők np-, hór ok szbd , Buz Árp.. Kukoric Sert Szlonn Zsir C I R K V E N I C A íi tí 94. március 8. tengeri fürdőre. A gyászoló cslád. Köszönetnyilvánítás. Mindzon rokonok, jő b rátok ismerősök szom szédok kik felejthetetlen jő férjem, illetve szerető neve lő p. testvér rokon nk. Brics Mihálynk folyó hő 5-én történt végtisztességtételén megjelen tek s megjelenükkel mé lyen sebzett szivünk fájdl mán enyhíteni! szívesek vol tk, ezúton is fogdják szívből jövő hálás köszöne tünket, özv. Brics Mihályné D. Szbó Pál neje csládj. Tóth Ernő Bercsényi-u. 24 sz. hz sz bdkézből eldó, esetleg kidó302 A legolcsóbbn vehet korpát derczét vetni vló zbot hsáb vágott f ház hoz szállítv Mrosnál. Telefon Keveset hssznált elsőrendű biczíkji eldó, esetleg 8 hetes mlczokkl elcserél heto III ker. Bldss-u. sz. 304 Réten hetedik dűlőben Rinkoczki Péter szomszédságábn őzv. Ngy György Ljosnénk hold földje árendáb kukoricz lá kidó. Értekezni lehet VIII. ker. Viszhng-u. 6 sz. ltt. 307 Etjy hss tehén vn eldó V. ker. Nyárf-u. 5, sz. ltt. 248 Bükköny mg zb vetni vló ngyon szép termű, vlmint szegni vló nád vn eldó Dlmnt Jenőnél Mindszent, Picz-tér (depój. 30 Eldó táz, H ker. Bem utc számú srok ház eldó. Értekezni lehet ugynott kocsi lángpolyv vn eldó VI ker. Buvár-u. 49 sz. ltt, z ujvár03i rkodó bn pedig buzszlm törek vn eldó; értekezni fenti szám ltt 32 Egy szobás udvri lkás előszobávl Május l-re kidó IV. Deák Ferencz utcz 4 szám méter hoszu gztetö Szentesi-u. 0 sz. ltt jutányos áron eldó. 34 A Srklyi szellőben ngy köz félen Gál Imrének egy hold földje 4 sz. t nyávl eldó, vgy városi házért elcse rélendő; értekezni lehet ugynott. 35 Fodor Friyes lkásán Ferencz-József su gárút 4 sz. emeleten jobr olcsón eldók függönyök, szönyegsk, brn mtt háló szob s ebédlő bútorok megtekinthetők ; délelőtt 0-2 óráig délután 3-5 óráig. 3 2 slfoíl. biczíkli, féderes kocsi keve set hsználtk el utzás mitt zonnl eldó, VIII ker. Szécsényi utcz 3 sz. ltt, mely ház ls eldó; értekezni lehet Kistölt u. sz. ltt. 36 Kitűnő JŐ minőségű Sztymzl bor vn eldó 50 literenként is IV ker. Ujvilá? utcz 7 sz. ltt Ger József umál. 37 Egy Jó benzin motor 8 lóerős egy ze ne utomt (vendéglőbe) jutányos áron eldó. Czim Homlok István vendéglője Kluzál-u. 93 sz ö ügyes vrróleány felvétetik singeméi (.orőg egyház plot. 322 lií6 ház I ker. Dmjnich-u 4 sz h ^ cldő. tengeri fürdő klfmrífcs ggőggiie!)?, z Adri prtián (Fiume mellett). Egyedüli belföldi tengeri fürdő. Mes homok-plázs. A nrtot körülbelül 300 méternyi finom homok borltj oly sekély, hogy gyermekek minden felügyelet nélkül ls fürödhetnek. Kimerítő prospektust keid: II Fürdő Bizottság. S 2 g

7 A világhírű new*yorki ASTORIA szálló pendhtj! 200 szob, 60 külön fürdővel. Szobák már 4 fél köröndtől feljebb, minden szobábn várost interurbán telefon. Központi fűt. Hideg meleg viz. Gzőnyörtt mrván? hll, étterem, meriki br. Tuljdonos : Geller Mihály, new-yorri Astor-féle St. Regis Hotel volt igzgtój. l Hét ember pusztulás. Két gyárnk felrobbnásáról érkezik egyszerre hir Oroszorországból. Alsnd grófné tuli birtokán történt, hol szeszgyárbn tegnp olyn htlms robbnás történt hogy z egz hú' romemeletes szeszgyár gépekkel együtt elpusztult. A robbnás drbokr tépte gyár igzgtóját, titkárt pedig ugy vágt flhoz, hogy szörnyethlt Százhrmincezer liter spritusz égett meg. Egy másik borzlms robbnás Jekterinoszlvbn pusztított Itt egy tüzljátékgyárbn 8000 kilógtm puskpor meggyuldt Szerencsére munkidőn kívül történt ktsztróf. A gyár gondnok öttgú csládjávl együtt bennégett. Bmkigzoüták blnpore Kétmilliós bnfeás. Nyítráról jelentik: A nyitri királyi ügyzség két évvel ezelőtt megbukott Ngytpolcsdnyi Tkrékpénztár igzgtóság ellen cs- > d bukáséit, sikksztásért hűtlen kezelért, cslásért mgánokir thmisit ősért vádirtot dott be. A szbálytlnságok már 90-ben kezdődtek mikor néhány év előtt ngyobb hitelezők megszorították tkrékpénztár hitelét krnis betétkönyvekkel kezdtek operálni. A szkértők Jelente szerint tkrékpénztár mérlegei már ht év át meg voltk hmisítv, zonkívül számos vétőt évek át nem prolongáltk. A hátrlékos kmtot pedig mint nyereséget tüntették föl. A bnk már bukás szélén állott, mikor vezető igzgtók. Felsenburg Adolf Félsenburg Henrik, egy fiktív betétkönyv lpján ötvennégyezer koronát fölvettek, holott ekkor már bnkot megrohnó betevőket sem fizették ki. A vádirt mely szerint tkrékpénztár psszíváj mjdnem kétmillió koron Felsenburgékon kívül Pollák Slmont cslás hűtlen kezel. Ehremfreund Józsefet cslás, Lőw-Beev Hermnnt pedig cslás bűntettével vétkes bukás vétségével vádolj. Ezenkívül z igzgtóság összes tgjit vétkes bukás bűntettével vádolj. Bomb <* ylébá%j*. Consdrof luxemburgi község lkosságát tegnp éjjel borzlms robbnás risztott fel álmából. Kiderült, hogy plébáni épület küszöbén felrobbnt egy bomb ngy pusztítást vitt véghez z épületben. A flk egy rze beomlott ház belső berendeze bútorzt csknem teljesen elpusztult Vlóságos csud, hegy ház ikói közül senkinek sem esett bj rémületen kívül. A vizsgáltot megindították, s noh tettesek még nem kerültek kézre, nnyit kétségtelenül meg lehetett állpítni, hogy merénylet plébános ellen irányult kizárólg bosszú müve. Egv. mert m Adott írni. fitlember trgédiáj. Kolozsvárról jelentik: Má délelőtt Mgyr-utc 45. szám ltti házbn levő lkásán revolverrel gyonlőtte mgát egy Blogh Sándor nevü, 22 éves fitlember. A házbelíek fegyverdörej hlltár rémülten siettek be szobáb, melynek pdlóján ekkor már dermedt tgokkl, óriási vértocsábn feküdt szerencsétlen öngyilkos néhány perc múlv meg ís hlt. A kihívott mentők már nem segíthettek rjt rendőrség cskhmr megérkező embereível együtt csk beállott hlált konsttálhtták. Blogh Sándor öngyilkosságánk okát egyelőre nem tudták egz bizonyossággl megállpítni íg/ üzídőszgrínt még csk következtetekből igyekeznek világosságot deríteni z esetre. A huszonkét éves intelligens szolid életű fitlember régebben díjnok volt rendőrségen, onnn zonbn cskhmr megvált postigzgtósághoz vétette fel mgát. Két-három hétig díjnokoskodott postán mindössze ekkor kilépett, mert mint ismerőseinek pnszkodott fájós keze mitt nem bírj ki sok írást SZEPLŐS ouny leányok, májfoltos kiütes sszonyokon zonnl segit A VILÁGHÍRŰ FÖLDES-FÉLE laröft- CRÉME ÉS A Mrg>'t-créme rbgtbn szüntet szeplőt' májfoltot, bőrkiüteket, *tkát (mleeer) s mindennemű bőrbjt. A Mvgtt-crémti z rcbőr üde. rózsás lesz, ráncok, redők eltűnnek. A Mrgit-crémet világ legszebb sszonyi, hercegnők, grófnők, bárónők, híres művznők stb. hsználják s él fnnk rgdttv nnk pártln bőrkonzerváló bőrszépítő htásától. e koron, rendeleket bárhová bérmerrtvl kflld FÖLDES KELEMEN gyógyszertár ARAD. Hódmezővásárhelyen kphtó: BiróMihály drog.bereck Péter, Ispán Jenő, Kői Irtván, Németh Ljo3, Vsvári Elemér, Tgányí Arhur gyógyszertárkbn. 295 többet tojnk csibék erőteljesebbek fejlődnek hmrbb tollsodnk vznek ellentálló erős csontozt, tizékonybbk lesznek h

8 8, VÁSÁRHELYI R E E G F H H í r e k mindenfelől. EcisesIIeff Hidegvér. A hidegvérüségnek ugyncsk meglepő esetét meséli el z ngol lpokbn egy Ceylon szigetéről most visszérkezett tu rist, ki csodálkozássl tesz em lítt egy nőről, ki legngyobb életveszedelemben olyn hidegvér ről higdtságről tett tnúságot, mire büszke lehetne bármelyik edzett ngol. Trinoomleebn volt egyszer hivtlos ebédre. Már tul voltk z ebéden beszélgetve ültek szlonbn, mikor zre vette, hogy ház szeretetreméltó úrnője mereven egy helyre szegezi szemét szolgát szólítj, hogy sietve hozzon be egy edényben te jet helyezze lábi ltt levő szőrmeszőnyegre. És bór z szszony rendelkezét hlk hngon dt ki, mégis zonnl gynúm támdt, irj z ngol hogy kígyónk k e l l szobábn lennie. Mivel egy meggondoltln lép vgy egy hngos szó bizfos hlált jelenthette voln, kővé me redten nesztelenül ültünk tekintgettünk ide-od, de semmi sem látszott. Végre cseléd be hozt tejet vigyázv sző nyegre tette le, mire néhány pil lntr rá előttünk termett egy óriás Kobr-kígyó, mely házi sszony lábi lul tej felé kú szott. Amint tejhez ért szür csölni kezdte, egy ütsel hirtelen gyonütötte. A hlálfélelem erre eltűnt rcunkról s lig hogy szó hoz jutottunk, örömmel üdvözöltük derék sszonyt, ki ritk hidegvérüségével okos rendelkezé vel három ember életét mentette meg. Ridlom vonton. A Szrvás Orosház között közlekedő vicinális vont egy második osz tályu szkszábn megrepedt z oljlámp s kiömlő olj meg gyújtott kocsit, A szkszbn Olö Bőnert Sándorné rémült sikol tozásár figyelmesek leitek szom szédos utsok is meghúzták vzféket, A vont megállt, z égő kocsit lekpcsolták s z utsoknk z ijedségen kivül semmi bjuk nem történt. A debreceni robbnás őrült je. Mezőtelek bihri községben egy vgyonos öreg ember eszét veszí tette debreceni dinmitrobbnás mitt, folyton ttól ijedezett, hogy bombákkl törnek z életére, Ilyen pillntnyi rohmábn követte el z öngyilkosságot éppen zon módon, melytől nnyir rettegett, Hrpi Gábor jőmodu gzdember, mikor debreceni robbnás hirét meghllott, visszvonult z embe rektől, régi ismerőseinek sürün p nszkodott : Sehol sem lehet z ember biztonságbn! Megölik, Hiszen en gem is fölrobbnthtnk hr gosim! Az öreg ember npokig leg ngyobb retteg között élt. A kő fejtőben hétfőn szerzett egy din mitptront, zt nézegette egz np lkásábn, Este hét ór tájbn Hrúpi házából ngy dörren hl ltszott. A berohnó szomszédok ieijesen szétroncsoltm fej felső test nélkül tlálták z öreget, ki szájáb vette ptront, meg gyújtott ugy végzett mgávi. : Rákóci-utc <>9 szám ltt ujjonn épült íe évig dtiroentes íküüáz 220 n é g j i ; "Á telekkel,mely gzdálkodökiiitk li v'a-y. líiís váll.-* mitt jutányos I árbn,,i..'.o. értét xnj Lehet ugynott. 92 J f H-I$AQ vgy A nápolyi vérfürdő. Regénv z olsz zsrnokság korszkából. Mindketten vissz mentek templomb s egy félreeső pdbri meghúzták mgukt. A veszély el vonulását itt krták bevárni s hl kn suttogtk egymássl. Annyir elvoltk merülve, hogy nem vették zre zt nöi lkot, mely mellettük levő oszlopnál zrevétlenül térdeire kuporodott. A templom teljesen népfelen volt, Az oltár előtt éqő lámpánál lig volt egyéb világosság. Az lkirály komorn mg elé tekintett. Ki hitte voln még csk tegnp is, hogy m már földönfutó lesz sját városábn? H szbd kérdenem fensé gedtől : mily eredményre vezetett mi tlálkozás? Semmi eredményre: z z el bizkodott hlász teljesifheílen föl tételeket szbott. Es fenséged? Csk nem teszed fel rólm, hogy zokt elfogdom?! Kegyelmes urm, szbd egy ó tnácscsl sználni? kérdé Tito, Az lkirály, jeléül nnk, hogy tnácsát meg fogj hllgtni, egyei intett fejével, Én zt tnácsolom fenséged nek, folyttó Tito, hogy legjobb len ne minden kívánságát feltétlen'"' teljesíteni. A lázdók lefennék fegyvert, mi zltt segítséget kp htunk, s fenséged ztán nemcsk visszvonhtj minden igécefét. h nem érdcmök szerint meg is bűn telheti z engéetle'neket, Háth Msniello is ugy gon dolkoznék? Ne higyje zt, kegyelmes urm ez bárgyú hlász z dotl be csületszót szentnek trtj s inkább meghl, hogysem szószegővé lenne. Én már kitnultm jelleméi s gyen géit is kikutttm.'. Nem is képzeli fenséged, hogy ez tökfilkó mek kor ngyrvágyássl vn éltelve. Nem is hiszem, hoqy titokbn z glkirályi koron után ne áhítozzék! Nem jő 'enne ép ngyrvágyás, ál tl megbukttni őt? H egyszer ő elbukoft, tömeg, melynek ő lel ke, önmgától megbomlik, Mint véled megbukttni őt, ki oly szilárdul áll? A nép bálványoz z őt.., És ép nép áltl kell őt meg bukttni. A herceg meglepetve tekintett Titór. Mint lehetséges ebív* U*dé. A legegyszerűbb moon vi lágon. Csk be kell pillntnunk lázdások történetébe s mindjárt megtláljuk módját, mint kelljen lázdás fejeit megbukttni. A legbiztosbb eszköz: sját ngyr vágyásuk. Amint látják, hogy nép, melyet felszbdítottk, bámul v tekint reájok s őket többé ke vbé isteníti: htlom utáni vágy "legott felébred bennök, s ztán ők rgdják mgukhoz zon urlmt, melyei nép segélyével megbuktt tk, s ők tiporják el zt szbd ságot, melyet nép véres áldoz tok árán kiküzdött És te zt hiszed, hogy Msniellor nézve is áll ez? ffolyt, kövj Felelős szerkesztő ; Ferenc. Hó fel liiz. (íyulóbn egy fél hold föld, egy drb. fj üsző é s. Dmjnich-u. 80. sz. ház eldó Értekezni lehet fenti szám ltt Dezső Istvánnál. 79 A porticii ném, Grvátz M r e f L A VH-'k kerületbeli polgár társinkt, kiket egy uj olvsókör lkításánk nemes eszméje átht, tisztelettel összehívjuk Székely Sznhó Sándor Érsek-utci vendég lőiébe e hő 8-án, vsárnp d. n. 2 órkor trtndó értekezletre. ro) Aki ingyen kr egy órát Szívesen látjuk V I. kerületi test s-s még hozzá elegáns, preci véreink megjelenét pártfogá \ZÍŐS Órát. urk vgy hölsát is. Hzfis bizlomml Csáki gyek rzére, válsztás Ferencz, Greguss ístván, Szifágyi Sándor. szerint, irjon zonnl z A Kisbirtokos Szövetség v UHrenhus FR. SGHMÍDT, sárnp délelőtt 0 órkor vá lsztmányi ült trt, melyre Prg Weinberge tgokt ez uton hivj meg z Elnökség. A puszti vdvizszbályzó 44.65Í. II. 03. szám. társult március hó 8-ik npján d, e, fél órkor városi székház fnács termében válsztmányi gyű lt trt. T á g y s o r o z t ;, Tár nyilvános -számdásr kötelezett sulti igzgtó jelente társul vállltok egyletek dój lá ti pénztár mostni állásáról, 2. Az trtozó jövedelmek bevllás tár 93-ik évi zárszámdás- z en gyábn. nek megvizsgálásáról szóló szám A mgyr koron országi terü vizsgáló bizottsági jelent, 2. Az letén bel- külföldiek áltl ipri, 93 iki társu'ti évről szőlő igz kereskedelmi, pénzforglmi, szál gtó: eves jelent. 4, Juhász Mihály lítási s bárminemű más hszon polgármesternek társult ellen kö hjtó célból nyereményre lkult vetelbe tett 00,000 koron ügyé-. vgy üzletben trtott s nyilvános ben közölt meghívój városi t számdásr kötelezett vállltok nács társult küldötteinek egyletek üzleti jövedelmeik együííes tnácskozás tárgyábn, után, mennyiben ezek bány ezzel kpcsoltb Bllá Sándor dóról szóló törvény htározmánk kiküldetről vló lemon nyi lá nem esnek, z 875-.XXIV dás. törvényezikkben meghtározott Meghívás. Tisztelettel felké elvek szbályok szerint dóz rétnek Kigyó, Szőlő, Srolt, nk. Csillg Klász utczák érdekelt A nyilvános számdásr kötele jei, kik kik Szőlő-utc sr zett vállltok egyletek igz cán közkifolyót krnk létesíte gtói vgy ügyvezetői községi ni, hogy március 8-án, délután 2 elöljáróságnál (városi dóhivtl í rjkor Kigyó-utc 8 szám ltt nál) z 94. évi március 5 3. negjelenni szíveskedjenek, miv! közötti időben benyújtndó üzleti ez lklommá! dtik vílj'p! jövedelem bevlláshoz rzvé vízvezeték. Válllkozók is jelent nyek utáni osztlékok, illetőleg kezzenek. Tisztelettel: A vizelv? kmtok felosztásár kiűzeté ístő érdekeltség. sére vontkozó közgyűli htá A Vl-ik kerületi Dáni-utci roztnk szbályszerűen hitelesí olvsókör f. hó 8-án, délután 2 tett kivontát s válllt, egylet órkor trtj meg évi rendes köz jövedelmi mérlegét (nyereség- gyűlét, melyre tgok ezúton veszteség-számláját) cstolni tr is meghivtnk. toznk. H jövedelem-mérleg A VfII-;k olvsó társlgó ben más községekben levő oly ' í p k ö r március 8-án, délután 2 fióküzletek jövedelmei is bent 'rkor válsztmányi ült trt fogllttnk, e körülmény fiók Dmjnich-utc 82 sz^.m lst'ti üzletre eső jövedelemnek kitünte helyiségében. A gyűlre t te mellett bevllási iven meg gokt ez uton hivj meg z El jegyzendő. nökség. Az dólp helyes megállpí A nó'munkások rzére elő tás céljából vllomáshoz cs dás lesz f. hó 8-án, vsárnp tolndó még: délután 3 órkor Munkás-Ott. válllt tuljdonát képező honbn. Elődó Budpestről jön. állmppírok egyéb dómentes értékppírok jegyzéke; 2. z üzleti költségek rzletes kimuttás; 3. közgyűli htároztnk béhjthtln követelek törlére A református ifjúsági egye vontkozó kivont. sület báíj. A református ifjúsági Mindzok nyilvános szám egyesület f. hó 22-iki»Tisz szál- dásr kötelezett vállltok ióbn«trtndó bálj sikere ér melyeknek igzgtósági dekében Győrffy József tb. elnök; nyilvános szánr 'ásr köte Császár Péter elnök, Ngy László lezett vállltok lelnök, Smu József titkár, to egyletek dój lá trtozó jöve vábbá Dómján Ljos Vdy, Bél delemforrásokt áz állmkincstár Hodossy Orbán s. lelkzek ve megrövidítére irányított szán zete ltt egy ngyobb számú dékból z dókötelezettek dó rendezőség buzgólkodik, hogy tárgyk összeírás lklmávl ref. ifjk bálj kitűnően sikerül kár szóvl, kár írásbn vlót jön. A meghívókt npokbn lnul mondják be, vgy eltitkol küldi szét z ifjúság. ják, vgy hmis vh-mást d Homlok István susáni nk, z dótárgynk egzben tánckedvelő ifjúság egy csoportj vgy rzben történt eltitkolásá március hó 8-án Homlok István vl elkövetett jövedéki kihágás szépen kivilágított tánctermében mitt z 909. évi X I. t.-c. 63. Gyuricz Ljos zenekr közremű (z 93. évi sz. hív. öszv köde mellett ngy fényes fr szeállitás 20.) - értelm$pud sngi bálát rendez. Belépti-dij 80 büntettetnek. fillér. Egy kisérő nem fizet. Kezde Kelt Szeged, 94. évi jnuár te esle 7 órkor. hó. A m. k i r. pénzügyigzgtóság. - Hlrtíeímém? Multságok*

9 94. március 8 VÁSÁRHELYI R E G G E L I U J S A f i Htodik ker, Lendvy utc 2 szám ltt két szob mellékhelyiségekkel álló ház 290 négyszögöl telekkél igen előnyösen e)ldó Értekezni lehet ÁfllSZfeld Sándor vskereskedében 44 Mózes Péter Solti nyomáson levő 2748 sz. tnyi bérletét átdj változás mitt, vgy ingyenes tnyást keres. Ugynott lucernszén vn eldó, értekezni lehet Gorzs tny 28 szám. 208 Kidó udvri lkás, 2 szob mellékhelyi ségekkel Május hó l-re. őzv. Ember Jánosnénál Andrássy utcz 8 sz. 67 Belső pperéhen 500 négyszögöl gyümöl csös szőlő eldó Trjánvégi ngy tó bn 5 ház utáni szőlő 4 ház utáni uj lucernás eldó Morvy Jánosnál Miklős-u. 3 sz Ügyes Kiszolgáló leány vgy HU márcz hó 5. belépre Kerestetik Turul" czipőrktárb. 267 Hrmincz hold földié tny épületekkel jó vízzel eldó Lénáit Jánosnk kutsi ut mentén 22 kilóméter iránt. Tudkoz ni lehet helyszínen. 24 Egy nyomási főid eldó Szbó Sándornk z rny temetői nyomáson, kutsi útfélen. Tudkozni lehet hetedik ker Sugár-u 2 sz ltt, mely ház szintén el dó05 Euz szlm bognárnk vló káczf vn eldó Andrássy-u. 23, Ugynod éves kpás kerestetik. 252 PjMCSOS segéd jő munkás külső mun kár felvétetik Bodrogi Sándornál Nád-u 4(.) 263 Rozs krumpli ngy, válogtott ültetni vló olcsón kphtó Pollák Sándornál Kálly-iuez Hrmdik ker. Ádám-u. 7. szám srok háznk tele rze minden elfogdhtói árért sürgősen eleó 93 Mártélyon 600 négyszögöl szőllője Mátyás-u. 44. számú ház eldó Kovács Bálintnk. Értekezni lehet Mátyás-u. 44. sz. ltt. 69 Serház tér 2 szám ltti jókrbn levő ház eldó ugynott egy utczi külön lká8 kidó. Értekezni ugynott hold főid ió tny epületekkel eldó Szentesi útfélen Sipter János szomszéd ágábn Értekezni lehet VII. ker, Berkenyeu. 27. sz. ltt Cseri Istvánnl.. 9 Ger Imrének Kopáneson 8-ik dűlőben 4 hold földje rlt levő tny épülettel, nemesített gyümölcs fás szöllős kerttel igen jó lucernávvl eldó.értekezni lehet ugynott tuljdoss! 990 tny szám ltt, 07 Mgyr gzdsági io légkör nyomású lóerős gyári mgánjáró cséplő grnitúr, egy utomobil, mind kettő keveset hsznált eldók, értekezni Tvsz-utc 7 szám ltt, mely ház szintén eldó. V l l ker. Kistóprt-utc 27 számú ház is eldó. 40 Két pdolt szob hozzá vló helyiségek kel május-tői kidó Szöllő-u 2 sz ltt 52 Eldó ház port, Engelthller Sándor, Klly utc 63 sz ház egzben, eset leg rjtlevó üres házhely külön is el dó. 7 Eldó 247 tny szám ltt egy kzl gyepszén. mámmi kenyerében 305 négyszögöl szőlő főid. Értekezni lehrt Dmjnlch-u. 22 sz. ltt. 6$ Boreldás. Tisztán kezelt uj bor vn el dó hektó számr KonCZ Pálnk Andrásyn 6 60 Ötödik ker- Nyárf-u.42 sz. ház kézből eldó szbd 50 Kovleslk András 347 számú tnyáján 8-ik kilóméter iránt, szén, csutkszár, csuhély, polyv egy kzl szlmáj eldó. Tudkozódni htodik ker Lendvyu 5 sz ltt, ugynott 2 szobás lkás kidó.. 39 Szölőfőld eldás Gróf Bercsényi szőlő telepen. hold prim szőlő, két rzben ls esetleg épülettel, kedvező feltétele: mellett eldó, értesíti d Koncz Pál Andrási-utc 6 59 Kerekes Ljosnk Kiráiyszék-u. 30 szá mú ház eldó, kedvező feltételekmellett. értekezni lehet I ker. llunydi-u. 4 sz. ltti házánál. 25 Hrmdik ker. Httys-ute 2 sz. ház szbdkézből eldó. Megtudhtó ül. ker. Botond-utc 40 sz. ltt. 938 Kopáneson, Kovács Ferencz kovácsnk jó forglmú kovács műhelye szerszámml együtt eldó esetleg bérbe Iddó 909 Audrássy-u. 20. sz(). két szép utci szob előszobávl máj. l-re kidó. 94 Kokovl örökösöknek Szbdság-tér 37 számú házuk szbdkézből eldó, esetleg z egz hszonbérbe is kidó. Értekez ni lehet Rárósi-utc 9 szám ltt, 49 RáZC Jánosnk VII. ker Gábor-utc 4 sz ház ( vsút mellett) ezer öl portávl szbdkézből eldó, esetleg fele is el dó. 40 Egy gztető vn eldó első ker Glmbu 43 sz ltt. ; 48 Jánostéri házmbn egy üzlet májustól kidó Ujvilág-utci mgtár irod májustól' kidó, Szentesi-ut 6 számú házm eme letén egy lkosztály májustól kidó. Szentesi-ut 6 szám ltt egy üzlet helyi ség kidó, esetleg berendezsel együtt is. Ngy állonássl szemben levő házm bn kidó egy istálló kocsi szinnel; Egy szob, konyh kmrávl, Udvrhelvi Sándor. 30 Eldom Jánostéri házm 5 üzlet 3 lkosz tályi. Eldom vásártéri volt mlomtel kem rtézi kúttl k. b. 666 négyszögöl. Eldom ngyállomássl szemben levő közvetlen vsúti vendéglő melletti tel kem. Kidó Ujvilág-uto 28 szám ltt egy üzlet 2 szobás lkás. Bővebbett Udvrhelyinél. 295 Bognár műhely igen jő lkássl, ingyen ki'dó Tóth Sándor kovácsnál z erzsébeti uton. IPü A Muthner-féle vetemény virág mg vk megérkeztek árusítás Udvrhelyi zöldség pici üzletében 29 Sgy JÓ krbn levő Fiszhrmónium vn eldó helybeli épitő munkások cso portjábn. " 239 Ingyen lkást kp idősebb mgános szonv n ker. Fehérváry ut. 2 szám. 246 Lucern SZén két kzl esőmentesen szárdt eldó uzv. Mrkó Peteménél Földeáki réten. 247 Sfly JÓ flu kovács tnoneznk felvétetik Rostás Blázs kovács mesternél V. ker. Jóki-u. 30 sz. ltt. 303 Eldó föld. Rostás örökösöknek puszt szélen. Rostás Márton szomszédságábn 50 hold földjük szbdkézből eldó; ér tekezni lehet bármikor második ker. DmJnlCh-UtC 23 SZ. Tárkány Sándor kocsigyártóvl. 822 Eldó ház- A V I Simonyi 9. számú ház 20 é ót fenn-álló. igen jó torqlmis kovács műhellyel együtt eldó. Értekezni ugynott Egy Jő krbn levő máv. 6 HP mgánfárő cséplngrnitur eldó. Értekezhetni lehet htodik ker. Szbdság-tér 6 sz. Ptócs Bélánál. ' 227 Dinnye föld osztódik tóbn Szegedi ut mellett, knálisr véggel. Jelentkez ni lehet helyszínen fclyó hó 9-én hét főn délelőtt, máskor pedig Ujvilág-utc 0 szám ltt délelőtti órákbn Kotormán Ljosnál230 Mylkos Sámuelnál IV. ker. Virág-u. 6 sz, ltt vetni vló zb kphtó, 265 Egy nyugt! fj fitl hss tehén eldó 88-s őrháznál. 268 Házvevőkfigyelmébe Rákoczi-u. 26 sz. ház, tuljdonos vidéken letelepedéből kifolyólg kedvező feltételek mellett sür gősen eldó. Értekezni lehet Rákoczi-u 28 sz. ltt. 82 Kidó föld. Peeerchát dűlőben Bálint Ernő féle földből 4 hold kukoric lá ki dó : értekezni lehet Zrinyi-u. 56 ) szám ltt Bálint Terézzel. 87 Kilenc ház utáni tói föld z ingyen fürdő közelébe eldó, felvilágosítást d Generzisch ügyvéd Zrinyi-u. 6 szám 95 2 Udvri lkás (külön lkás) Kálly-utc 69 sz. ltt. vn kidó 29 Tisztán kezelt rizling bor vn I ker. Zrínyi-utc 7 szám ltt. eldó 28 Egy fertály földje árendáb kidó Kor mány Ferencnek Mártélyon, Bárányos dűlőben. Értekezni lehet helyszínen, vgy II ker. Kökény-utc 5 szám ltt. 98 Egy bogly első kszálás igen szépen szárdt lucern SZénál vn eldó Rózs Pálnk 9-es őrház mellett levő t nyáján. 288 Eldó ház- I ker. Bárány-utc 7 számú ház s^ép ngy gyümölcsös kerttel eldó. 240 Házvevők figyelmébe! V. ker Nád-u 6 s z. 0 évi? dómentes ujház, mely áll 2 ut czi szob, előszob, konyh, kmr, külön nyári konyh, kmr, külön udvri szin ól épületből, teljesen uj kut kerítsel ellátv, előnyős feltételek mel let eldó, zonnl el is fogllhtó Bövedbet tulidonoss? Rákóczi-u. 30 szán ltti lkásán. 33 Kovács ŰZlet helyiség jókrbn lévő 500 négyszögöl portávl eldó Kutsi utfé len z -ső utászház szomszédságábn. Érte kezni lehet ugynott UK Kőpe Jánosnál, 356 t sz ltt. J_04 Eldó ház. Ferenc József-sugárut 47 sz. ház eldó. 873 Srokház, ül ker. Hon utc 2 mú ház eldó két rzben is. szá 42 2 Ppucsos segéd állndó. munkár fel vétetik Rácz Imréhez Ilon-u. sz. 29 Huszonhárom kis hold föld eldó kutsi útfélen 8 9 kilóméter között. Értekezni lehet helyszínen 302 tny szám ltt Gjdán Pál tuljdonosnál. Ugynott 3 bogly luczern szén is vn eldó. 288 Nemes fűz feles meg munkálásár kskötő kerestetik. Értekezni Dmjnich-u. 8. sz. ltt lehet. Ugynott nád vn eldó. 279 Egy bogly finom gyep szénáj vn el dó Kiss Imrének Solti nyomáson t. sz. ltt; Körtvélyest csárd szomszédságábn. 272 Eldó ház- Mihály-utc 25 szám ltti ház eldó. Tudkozódni lehet Teleki-u, 8 sz. ltt. 277 Vetni vló luczemmgot dok el. Érte kezni lehet Ptkós Józseffel II ker. Krd u. 9 sz. ltt. 284 Blog Jánosnk Kopáneson 2-ik dű lőben 7 hold földje tnyépülettel eldó. Értekezni lehet I ker. Kzínezi-u. BZ. ltt. 278 Három hold föld egy hold buz vet 2 hold kukoricz lá egy évre hszonbérbe kidó. Értekezni lehet Szilágyi Dávid tuljdonossl V M ker. Kölcsei-tL 22 sz. ltt. 280 Egy JÓ nyomási föld árendáb kidó, fele árp vet, fele kukoriczánk. Értekezni lehet Püspök-u. 27. sz. ltt. 292 udvros kerestetik vili. ker. Szécsényi tér 8 sz. lá. 293 RÓku. 29, sz. ház eldó. 80 Török Bál'ntnk Királyszók utc 2 számú ház eldó Kálli utci házánál vetni vló zbj vn eldó. 299 Trtásr dnék jó csládhoz egy kis fiút egy kis leányt. Czim kidóbn. 800 Két Udvri lkás mellék helyiséggel május elsőre kidó Rákóczi-u. 42 sz. ltt. 298 Sürgősen eld6 Vili. ker. Tuhutum utc 24 sz ház. 806 Kácser építő mesternek tói tnyáján en gedélyezett nyugti fj bikáj vn 4 kor. 40 fillér hágtási dij. 62 GyűmfllC8fák nemesitettek minden fjbn legszebb példányokbn legjutányosbbn kphtók Pollák Sándor rnyági tele pén. Egyben tudtj hogy z egz gyü mölcsf állománnyá mindenestől is egz ben ngyon jutányosán megkphtó. Ren deleket elfogsd házánál Kálly-U. 6 szám. Htodik ker. Buvár-u. 24 sz. ház eldó: értekezni ugynott. 948 Dinnye föld felszántv osztódik ngy tób bolgárok mellett, 22 öl 2 koron. Értekezni lehet ujvnott Almási Mi hálynál. 234 Eldó mkói mkdám ut mellett 5 hold nyomási föld rjt levő épületekkel. Értekdzui lehet hetedik ker Réz-utc 4 Mrtéi? fli! közvetlen szomszédságábn, Sröves ut mellett 46 ős fél hold föld sz bdkézből eldó. Értekezni lehet Ferenci Ferenccel. Tny 2542 szám ltt. 967 Lévl-u. 4, sz. ház eldó- Tóth Ferencz örököseinek sz orszébeíi útfélen, Vs Sándor mellett lö tto!<! föld jük szbd kézből eldó, Venni szándé kozók értekezhetnek nyolcdik!:.-: Vőrösmrty-u.4 sz ltt. 74 Rákos János dinnye főidet oszt tób R 9 colr motórekére! toíszántv. Bő vebbet Zrinyi-u Megjöttek tvszi gypjú férfi szövet mrdékok öltöny, felöltő, ndrág kelmék Gond Mór divtáru üzletébe. 243 Vill kidó : vgy eldó Szegedi sugár ut 3 szám ltt. Tudkozni lehet ugynott Széles Ljos kömivesmesternél. 86 Szép leveles lucern szén állndón kphtó HorovltZ Mórnál, mázsáj 8 ko ron Lázár Tnoncz Szegedre- Szegedi Reggeli Újság nyomdájáb felvétetik. Jelentkezni lehet Szegeden Vléri-tér 0 sz. vgy Vásárhelyen ReggeliUjság nyomdájábn. Sürgősen eldó, zonnl át is vehető I ker. Szigligeti-u. 9 sz. ház. 259, NylkOS SáSŰOr Vjháton dinye főidet oszt kisebb ngyobb rzietekbe Értekezni lehet, Petőfi-u2 75 Tizenkét öles ná'jf tets eldó Srkntyu-utp. t ssiárn ltt. III ker Gépkezelhez gépmester mellé tnonezot keresek. Jelentkezni lehet Nyomdábn. Sját termű fehér vörös bore vn eldó Frivldszky Ljosnk IV De ák Ferencz-utc 8 szám ltt. 222 Mkultúr (Csomgoló) ppir mázsán ként ós kiló szánb kphtó nyomd bn. Npont fris tej kpht szám ltt. Lzái-utc. utó hp 6 személyes, kitűnő üzemképes állpotbn cldé. r'oldvy íftstőgyár Orosház, 226 ti'yárl legelőre tul Tiszár tillitori hszonbérlős földünkre jószágot válidlok Kristó János Jóki-u 80 sz ltt. 02 Eldó Dmjnlch-Utc 3 számú ház mely áll 5 szép szob s több mellékhelyisé gekből, vétel ámk fele rsze házoné mrdht 5 feles kmt mellett, mely 5 éven belől fizetendő, ház zonnl át vehető. 86* Tőkffi&got klszeíelten vgy rostálv álln dón veszem. Mkói fj dug hgym, Mutnei' féle vetemény virág mgvk megérkeztek Tvszi foghgym dugdosni vló. rkni vló fehér bb kphtő-zöltség piczi üzletemben udvrhelyi Sándor 257 Tnk János borbélynál két bolt lkás" külön álló lkás máju l-re ki dó. 237 Ppucsos segédek munkár ügyes fiuk ppucsos tnoncnk felvétetnek Hlsy Mihálynál Kluzál-utc V. ker. Jegenye-utc 26 sz. iitti ház Vetemény föld. Singer Ferencnek eldó, port külön is eldó, Misán Vjháti bérletén igen mélyen szántott, féle szöllő telepen 600 öl 3 éves szöllő trágyázott mostni lucerntőr földje szintén eldó forintért holdnként, továbbá NgySzigeti bérletén, mélyen szántott homok Az újvárosi polg. Dloskörben egy keve jutányosán vetemény lá kidok. Érte set hsznált kitűnő honon hrmónium el kezhetni, Kishomoki őrházzl szemben dó. Értekezni VIII. Kölcsey-u. 35 sz. Búzás Sándorrl. 973itt. me.bízottl Tóth Ján08 Szentesi-útfélen levó tnyá jánál felszántott dinye főidet oszt ölszámr, írtni lehet Teleki-utc Szegedi édes nemes pprik kphtó An drási utcz 25 szám. Kőbányi polgári sőrrktámál, vegy tisztságért felelve. 253 A Jokl Utc l számú háznál Igen jj tljból kzült hrmincz ezer vájog vn' elflő, város egz területére flszteren utcán szállíthtó 260, Szén ŐlSZámr kphtó Csáki Ferencz! 846 számú tnyáján sóstóprti mlom közelében. 278 Grüner Géz bérgzdságábn (Ngyf), I rendű gyflmölcs fák vnnk eldók. 270 JŐ luczem szén mázs számr ölszámr, vetni vló luczern mg kphtói Bng Máté trjánvégi tóbn levő t-j nyáján. 270] Egy udvri lkás május elsőre kidó TV. ker. Árpád-utez 2 szám ltt, 248, Önkéntes árver Glmb-u. 8 sz ltt folyó hó 0-én délelőtt 8 órkor minden féle ingóságok önkéntes árveren ev dtnk. 249

10 0, H O M O K O T UfQMttváwgQMt rnyági kortyogóit. gyg mentest, építkezhez, pucoláshoz, ílster lá vló, mrosi homokot is bárhová legolcsób bn szállítok bányámbn Kluzálutc 37 számú városi telepemen cse kélységért dom, cskhogy ngydomb mielőbb elfogyjon. F ó l i á k S á n d o r Kálly-utc Árveri ftirdeiméng. Néhi özvegy Tokody Ferenczné, D v o z s á k E m í l i hgytékát képező L, Zrinyi-utc 45. s z á m ú h á z belsőség 252 négy szögöl területtel, vlmint Trjánvégí ngytó dűlőben le vő 36 négyszögöl SZŐlőfSld 94. évi március hó 8-ik npján délelőtt 0 órkor álólírott királyi közjegyző iro dájábn legtöbbet ígérőnek eldtík. Megjegyeztetík, hogy ház Í2 ezer koron tóí főid pedig 400 koronán lól eldtni nem fog. Az árveri feltételeket ki rályi közjegyzői irodábn lehet megtudni. Hódmező-Vásárhelyen, 94. évi március -ső npján. D r. M t t i s s i c h Dezső kir. közjegyző. A csnádi püspök ség kopáncsi birtok elpr cellázv k i sebb ngyobb drbokbn eldfik. Közelebbi feltéte lek megtudh tók z lólirott intézős é g n é l, hol földre z lku is meg köthető. A Mkói Püspöki Urdlom kis-kopáncsi intezősége Béksámson mel lett. 224 Boy 6-os mgánjáró gözcséplő kzlet négy ház utánni tói főid ngy tóbn eldó. Értekezni lehet Szerencse-u. 2 sz. ltt. Ugynott 2 jó fiu géplktos tnonc nk felvétetik. 80 Törmelékpplr zsákszámr.itcggeli Újság nyomdájábn. kphtó 00 u. m. ügyvédi, irodi, pénzintézeti, üzleti nyomttványokt levélppíro kt, meghívókt, névjegyeket stb. szép előállítássl legrövidebb Idő ltt szállít Vásárhelyi R e g g e l i Újság nyomdáj március 8. VÁSÁRHELYI R E G G E L I ÚJSÁG Gyászesetben szövet selyem ruhák, vlmint férfi öltönyök soronkivül egzben festet nek feketére legolcsóbb árk mellett. Luc József kelmefestőnél, Szegedi-ute 2. (Imre Károly ur füszerüzlete mellett.) -94 kpv. Hivtlos iétmt. Értesíttetik város közönsége, miszerint z országgyűli képvi selő válsztők jövő 95- ik évre érvénynyel birndó névjegyzékének kiigzítás utján vló elkzíti munkáltit központi válsztmány áltl lkttott összeíró küldötségek főispáni lkosztály egyik helyisé gében folyó évi március hó 6-őn megkezdik s munkáltot folyó é. 94. évi április hő 0-éig foly ttják. Erről z 874: évi XXXlíí. t. cz értelmében zzl értesítte tik város közönsége, miszerint jogábn áll minden polgárnk vá lsztői jogosultságánk igzolás végett z összirő küldöttség előtt folyó évi március hó 6-ától április hó 0-éig nponként délelőtt 8 órától 2-ig dél után 2 órától 5. óráig szemé lyesen megjelenni, vgy meggyő ződt szerezni rről, hogy nevei válsztők névjegyzékében bent?ogllttik-e. Az összeíró küldöttség slőtt z dókönyvek is felmuttndők. Hődmező-Vásárhely, 94. évi twírcius hó 3. Juhász Mihály kir. tn. polgármester központi válsztmány elnöke. Gs sifogdá& Blogh Sándor íweggzd tisztelettel meghivj kopáncsi ik dtilőbeli kereszt uttol gorzs felőli gz dákt folyó hó 8-án délután érár Ngy Sámuel Dmjnich-utci vendéglőjé ben csőszfogdásr. Csősznek vlók is jelentkezzenek. 20 csj 50 ngyszigetben ngyon jó tehermentes; Szántó féle házmbn modem uri lkás ngy világos pinczehelyiség kezni lehet Kovács JÓZS8f nál. Molnár A Kiskunhlshoz trtozó Zsnpusztán egy 2 kt. holds ingtln, mely áll 70 hold jó szántóból, 0 hold kítünö széléből, 5 hold erdőből, 2 hold h~ rckosból, 22 hold legelőből, megfelelő épü letekkel, 2 kzános pálin kfőzővel, továbbá hlsi htárbn fekvő Göböljárás Füzes pusztákon egy 5 kt. hold tnyás birtok, kitűnő szántó, kszáló legelővel. Pírtópusztán egy 60 k"t. holds Fefsőszálíáspusztán egy 47 kt. holds hftmo* ks legelő kedvező fel tételek" mellett eldó. Érdeklődők forduljnk Hlsi Keresfe. Bnknoz. Közép idejű, szép csinosnk mondott ngyon szerény házi-sszony férjhez men ne lehetőleg 60 éven felüli csládtln!obb mo2;ó!h"tc 3ol biró szolid emberhez. Gzdálkodók előnyben. Cím kidóbn. 75 r izíof repisete. GYORSAI! ós legolcsóbbn fest ÓS tisztit díszes báli lkodlmi női ruhákt stb. IKoldvg Sándor ruhfestő vegytisztitó, Petőfi-utc 23 szám. Ugynott egy jó fiu tnoncnk felvétetik. 659 Imrének i sját termű fj bor eldó. Hek{ tóliterenként is kphtó. 79 mm Arnyt bizlomr érdemes ér beszerzi forrás Szrnák. üároíf ü. v. ZENKE- legjutányosbb npi áron jánl eredeti zk németor szági tkrmány réo mgvkt. Lucern, olsz, frnci ngol nerjét. minden nemű. gzdsági vetemény Szmóc (földieper) plántát, máln tövet, továbbá mindennemű plántát HófJríiez5-s7dsáríieIy Szegedi-utc 0 szám. csirke-pic Kovács József ur házábn. Telefon szám minden fonásu méretű, vs ittó vályúk vsgerendák minden méretben Társskocsi váll lt teljes felszerelsel három erös lóvl, esetleg nélkül is eldó más válllt mitt. Tudkozódni lehet Szegedi-u. 8 Sz kávémérbe. 32 ós mindennemű énltásl nygok ngy vá lsztékbn mélyen leszállított áron kphtók Álmos utcz 0 szám ltti ház, helyszínén önkéntes árveren minden elfogdhtó áron eldtík március 20-án délután 2 órkor. 286 Kluzál-utci vskereskedében. mmxi mátyáshlmi iskolától, kútvölgyi ál lomásig február 5-én egy fehér SZŐrÜ kis sub. A b. megtláló vigye I ker. Lázár-u. ö sz. lá jutlombn rzesül. 275 Ültetni vló káczf, tulyf, méh csládok, pergetett méz vn eldö Szenti Imre poshlmi szóllőtelepén. Méz kphtó III ker. Ádám u. 54 sz. 283 É r t e s i t é Tisztelettel örtesitem n, é. gz dközőnséget, hogy ki elsőrendű szárz fából, szilárd kzítű k o c s i t kr vásárolni B l o g I s t v á n kovács-mester, I. ker. Pálfi-utc 2 szám. kocsik i,ktőpát ' hol állndón tlálj legjobb ős legolcsóbb kz uj kocsikt Hsz nált kocsikt Becserél. Megrende leket gyorsn pontosn kzit. Jó csládból vló fiuk tnoncnk felvétetnek. Tisztelettel Blog István Változás z Oroszlánbn" Kedves brátimml, ismerőseimmel vendéglő igen tisztelt vendégeivel z egz ngyérdemű közönséggel vn sze rencsém tisztelettel tudtni, hogy néhi Kusztós-féle keresse fel szántó föld uj emeletes egy szép kidó; érte téglgyáros 38 Horgosom kovács-mester,. ker. Pálfi-utc % szám. 8 Oroszlán kávéházt vendéglőt vörös Ernő úrtól március -én átvettem * zt mgm vezetem tovább. Pőtörekvem, hogy kiváló jő borok kl, finom friss cspolásu sörrel, fris zónákkl, kitűnő ételekkel figyelmes, kiszolgálássl n. é. közönség becses pártfogását kiérdemeljem. Mély tisztelettelt Goldmnn Jenő vendéglős, Föld 99 eldás. íítblm dűlőben fekvő. Mrton János-féle, 6 hold főid szbdkézből eldó, esetleg hszonbérbe kidó. Felvilágosítást d : Dr. Kőrössy Sándor ügyvéd, Szent Antl-utc 9 szám. 448 Homok vn ngyobb mennyiségben köbméter számr eldó mrtéiyi hullámtéri hegy község területén. Az eldási árról érte kezni lehet Sóflvi József hegygzdávl. 2ŰB

11 94. VÁSÁRHELYI R E G G E L I ÖJSÁO március 8. Eldó Az A Szegedi-sugárul népkert oldlán knális mentén, torn clubnál 600 ől melyben 400 ölön 62 szép termő gyü mölcsf vn, többi veteménynek vgy házhelynek kihgyv ; értekezni vülmtelepen. 73 Tervrjz Az V. mi nptol kezdve minden féle ru gényt zsinóros ruhák legjobb s leg újbb divt szerint mi fő leg olcsóbbn kphtó ugy z üzletben mint picon. 37 Pontos ós szolii kiszolgálás! költségvet legjutányoshb ár épittető közönség szives pártfogásáért kzítét mellett képes&tett kártevesei ellen biztosn védekezhetik földbirtokos, külföldön öt év ót bevált kitönő védőszer C O R B I N Szent Antl-utc sz. házbn egy üz,let helyiség zonnl kidó tudkozódni 207 lehet Gyulánál Kiss Albert cséplőgép árjánltot tér 4 szám ltt vsárnpi n esetén vidéki munkásokt leszek kény 99 LAKODALMI ÓS kárlátói Olcsó! küld i Kokovox mátyás Hódmező vásárhely TERSÉRŐL H U H l cán-utc 3 8 s z. l t t. *>& Eldó házk. Újvároson Kölesei Széchényi- ntc srkon levő négy ház előnyős feltételek mellett külön külön eldó, értekezni lehet Népbnk Vezérigzgtójávl hivtlos órák ltt Ht TERRtNOL ÁRMINNÁL Mint költségvet dijtln. Telefon kelengyék mei, báli frsngi cikkei Továbbá bársonyok, ngol frnci kelmék, vászon dmst árok, ágy- sztlterí tők, pplnok, szőnyegek, sálk, téli- berlini kendők minden rőfös divt áruk legjobb minőségibe leg NEUMANN árbn szerezhető be: V I L M O S rőfös- divtáru-ház, KbozáS- utc 3. Egy jó fhí tnulóul zonnl felvétetik. Kocstléngező & Reggeli - Újság nyomdájáb, Érdeklődők megtekinthetik bármikor. 00 Mihály Sándornk mm Tisztelettel értesítem. í. m l é gzdkózomwget, hogy Hm vásárhely Kálly u4 sz,. kocutfényező kár pitos üzlete* nyitottm, hol elsfl helyen szerzett szkér telemmel kzítek minden szkmámb vágó umnkát modernkor ijíiyernek meg felelően pontosn Jutányos árk ineuetl Elválllok min dennemű w" Kocsik rjz sze rinti elkzítét hsználtk jvítását fényezét Úgyszin tén legmodembb nj s hsz nált kárpitoz ott bátorok kéksftét. Felhívom n. é. mi gzdkszsnség figyel mét igen szép trtós té- kiváló ben legmodernebb kocsi bntorrjzok álnk isrmkezére. 982 B. pártfogőst támog D tust kér kiváló tisztelettel ). 0 É r M Miirió ember srereti világhirfl Rtttáycnkorkát mert rendkivül kel lemes izű, gyomrot, étvágyt nem rontj. Meghűl, hnrát, könög el len biztosbn é s gyotán bsznál Vásárlásnál vrgyáxhmkéfctárotwttn Réthy-félét kérjünk^mivel sok h szontln ******** vn. Az eredeti nek minden egye drbján sjt vn.betét* név döbox ár 60 fillér kphtó mtodenfltt. Postán kfitd$dobort frnkó - - j, * - - * * _# :-: \ Koronőrt: Rrh'HYBÉLAtfyóflrerószBÉKÉSCSÍBA Vilmos divt áru üzlete, hol ez idény legújbb szövetei, sely olcsóbb tuljdonát képező V L, Rövtd-utc 3 szám ltti vegyeskereskedsel be rendezett forglms srok üzlete be rendezsel V L, Révz-utc sz.. srok ház sürgősen eldó. Úgyszintén rnyágbn 3 fél hold, kis tóbn 4 tót ngy tóbn 6 tói I eldó. Bővebbet Rövid-u. 3 sz.. rekedtség brut ellen nincs Jobb Szbdlmzott Miskolci-féle Terrenol p l A jelenkor legjobb, legolcsóbb legtrtósbb tetőfedő nyg, tűzálló, vihrálló, fgyálló vizáthtln. Egyedüli árusítás Vásárhely vidékére érkeztek pusztszéll útfélen 2 hold noo négy szőlőlével földje vn kisebb ngyobb prczelákb. továbbá Vöröskuts dűlőben özv. Törők Istvánjáévl közös 52 hold földje vn örök áron kedvező fizeti fel tételek mellett eldó, értekezni lehet h todik ker- Dáiii ots 4 szán ltt. 255 T u d. Fá- Köhög, Három ismert s z ó : füegbi vófe ngyonszépek ingyen legolcsóbb bevásárlási fonás Nettmim Jelentkezni lehet Gr. Csáki Albin telen lklmzni. lklmzás! Keleti Murányi vegyzeti gyár Újpest, vlmint főelárusitó: Menysszonyi pokon. Nem jelentkez Egyszerű tulj keres nyári cséplhez. ház eldó. BUZA F E R E N C Széchenyi-tér 8. donos ltti 2 7. szám rép c s í r á z á s á t! MISKOLCI Felhivás. Házeldás. mg, árp, kender, konyhveteménymg stb. csávázásánál Csk egy szer próbálj meg sját érdekében! Igen é r d e k e s leírást, hsználti utsítást Dr. Tisztelettel értesiem ngy érdemű közönséget, hogy elválllok mlr-dennemü sztlos munkát b lk, jtó. pdolást j Igen jutányos ár mellett mi kor szerint Tisztelettel Kosinszky Ferencz 27 sztlos htodik ker. Bárd-utc 8. 6 Különféle fj newq g y C m ö k s gzdsági f, mely e vidékre leglklmsbb kphtó Gregus Máténál Pőshlmon Értesít. Konc Testvérek építzeknél. vló telös. Nem befolyá Nem mérgező! Ngyszerűen bevált búz, kukoric, zb, rozs, K o v á c s J e n o Csordán 790 V r j ú e g é r üszök solj mg kphtó kopáncsi fiskolámbn I. ker, Kzincy-utc 5. Szegedi sugárúton épült 3 vill közül külső kedvező feltételek mellett eldó zonnl át is vehető értekezni lehet Fácán-utc kőmivestnester. ker. Dru-utc 6 szám. Levelező-lp hívásr megjelenek. lklmzásávl. Kiváló eredmények, bizonyítványok S gyümölcsfák válllok. esedezem tisztelettel ly^ff^éfpiffl PÓJGt* ÖzvZsoldosImrénénélSzécsényi-téri5 férfi vőle közönség szíves tudomásár h o - zöm, hogy jóhirnevü KruzsllCZ Péter épitzi válllkozónál eltöltött hoszbb idei munkvezetői állásból kiléptem, elválllok mindennemű építkezeket. Legnfbb hír! hák úgymint gyermek, építtető 9. nfynn kocsifényező kárpitos llutl mester Kálly-ute 4 sz. Egy jő fiu tnoncnk felvétetik Olcsó ház. Ax OWlkosár-uic sxám ltt ház (három kényelmes lkás) olcsón eldó értekezni tehet Dr. Ngy J f e r s e f ügyvednél, Ferenc Józsefreugárut ? S z é n Városhoz közel kitűnő szárdt gyep 6B loeern kisebb jngyobb mennyiségben eldó, 6 hoki jó lucern nyári hszná ltr kidó, egy Wgbsmált Connik* féle kévekötő rtógép eldó. Tudkozodeá Juhász János Kszp-n. 34) sz. U S IT szám, Ororm féle ízbn sját ktményü thffíífi kéff írl szobák é? szlon bemíez&if " válszték festett Mrokbn- Réz bútorok. Gyermekkocsi iukszto döígok ngy válás len bizlom olcsó árk, ssoüd Szives látogtási két. Tisztelettel* szolb errlfl müsztlos. Ügyes flk tnoncnk* Telefon KMV

12 VÁSÁRHELYI REGES FI J ÚJSÁG Í9I4. március Áltlánosn megbízhtónk ismert legolcsóbb bevásárlási f o r r á s! K e m é n y kerékpáréiéiérhümiibii! K e m é n y jánlják dus válsztékú rktárukt, Telefon 35. T á r s legjobb minőségű kerékpárok, vrrógépek k beszélőgépeidben, Jótállás, kedvező rzletfizet legolcsóbb árk mellett,. A fenti gépekhez vló képrzek, felszereli ikkek legjobb b i c i k l i g g u m m i k b n állndó ngy kzlet Meglepő szépek z idei modell, elsőrendű külföldi erős utí luxus kerékpárok^ melyek technik legújbb legtökéletesebb újításivl vnnk ellátv. Legngyobb rktár helyben, z eredeti,.co!uiílllí*. JtíMT...0ÍMI", Jtolirif, SpBe K e m é n y wráfépei ál ipnfsíeíi Itt. 32 év ót fenn álló fodrász üzlet uri vendégkörrel, betegség mitt jutányosán eldó Andrásy-utc 0 szám ltt. Bőveb bet Ersek-utc 5 szám. 20 kö zönség rendelkezére, Főtör-ekvem z lesz, hogy ott is szép. jő olcsó árrkkl szolgáljm ki tisztelt vevőimet. Tiszteletel Hlssy Mihály 232 Értesít* Alulírott tisteleftel értesítem n. é. közönséget, hogy elválllok mindennemű kőműves munkál tokt. Terv költségvett jutá nyos árbn kzítek, első ker. Gyuli-utc 6 sz. Tisztelettel: Kenéz 00 rb egy éves tinó eldó, (60 drb rk, 40 drb fehér) Értekezhetni Kölesei-utc TI iwnmrr«iinimniiimiiiuiiiim wm Kubikosok k e r e s t e t n e k z Ogulin ország htárszé li vsúthoz. A válll kozóvl. Vsárnp délelőtt p i c z téren l e h e t neszéini ngy temetői müvek, épület butormárvány legolcsóbb árkon egyedül csk B E R T A L A N első hmvásárhelyi orosházi disztemeti intézetében villnj'erőre berendezett kőfrgó :-. gyárábn kpbtö^. jnuár is felszerelt Pecsételt üveoekben méri tisztán kezelt iő érett szőlőből borit literenként egy koronáért Kácser. Ngyobb vételnél ár engedmény. Gróf Bercsényi-utc 27 szám. Kimérő kerestetik Ferencz József sugárút 26 szám ltti utcár nyilö helyiségünkben b o r sör pálink k o r látln kimért rendezünk he melyhez, egy kimérőt keresünk lehetőleg külön házt, m e l y b e n négy szob vn. A helyiségek külön állok i s l e h e t n e k. C i m kidóbn. kedvező feltétel mellett. 209 Weísz Márton Fi 20 irdet. Mocsáry Dezső tuljdonát képező, pptmásií 625 sz. tkví. betétben fogllt, Ngyvárdtól 30 kilóméternyíre fekvő jó minőségű 40 hold (á 00 négyszögöl) kiterjedű szántó kszálóföld 94. március 0-én, délelőtt 9 órkor ngyvárdi kír. törvényszék tkkví hivtlánál árver lá bocsátttik Í K-íg terjedő bántpénz letétele mellett jutányos áron rjt levő I. helyű K. teher meghgyás mellett megvehető. Bővebb felvilágosítást d. K r h m Aldár zár g o n d n o k (ngyvárdi ügyvédi k m r ) Orosházi Népbnk r t., Orosház. kerékpárok II l E e r h n r műhelyt Lkást keresek TELEFON 8 8. Kerékpárok eldás zok jví tás jótállás mellett eszközöltetik. tüssománcolóvl heggesztövei Egy 50 éves mgánzó kinek 6 ezer koron vgyon vn, elvenne egy negy ven év körüli nőt, kinek leglább 4 6 ezer koron vgyon vn melynek elleugynnnyit egybekelünk után sjátom ból is ráírtnék. Cim megtudhtó Hódi Pál-utc fi. cipz üzlet. 2 munkák legszebb, legjobb kivitelben hnglemezekben. jvító 53 Sírkövek, K I S S berendezett,utogén Sándor kömives-mester. Eldó tinók. Csálcl Máté kereskedőnél Hódmezővásárhely. JjffT El dó MHu üzlet. Tisztelettel értesítem ösmerőseimet, vevőimet s mindzokt, kik Deák Ferenc utci ppucs üzletem nek pártolói vevői voltk, hogy zt mi nptól ngy elfoglltságom mitt megszüntetem. Egyben kérem, h ppucsbn szükségletük beáll, keressenek fel Kluzál-u. 37 sz. l kásomon, pici npokon pedig picon, hol ngy válsztékkl állok m. t. ppucs vásároló Hölgy Villnyerőre Cil", Prlment" ts Ji'W' A legjobb minőségű kerékpár z TELEFON 8 8. lktrzek kphtók: Orcsek László műszerznél, Andrássy-utc 5 szám, urságház. Legjobbn felszerelt jvitó műhely,. Kerékpárok, vrrógépekre gr mofonokr, z zokhoz szükséges lktrzekből ngyrktár. A világhírű Puch" kerékpárok egyedüli képviselete. Mielőtt kerékpárt, vgy vrrógépet vesz, rktárom okvetlen megtekintse. Eldás rzletfizetre is. V i l l m o s világítás berendezi válllt! gépipri Költségvet díjtln! é s m ű s z k i hó 25-töl k e x d v o sját válllt" rktárábn uj gépkiállítás melyre mélyen tisztelt gzdközönséget tiszteletteljesen meghívj Olcsó á r k! ff IRerkur gépipri műszki válllt" Hódmezővásárhely, SCinizsi-utc 9. Nyomtott Vásárhelyi Reggeli üjság körforgógépé. Remek kivitel \ Kényelmes fizeti m ó d!

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI. F ő s z e r k e s z t ő é s laptulajdonos: K u n Béla* Polgárok, magyar. háborút viselni. Gsak

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI. F ő s z e r k e s z t ő é s laptulajdonos: K u n Béla* Polgárok, magyar. háborút viselni. Gsak Hódmezővásárhely, Í9Í4 rriárcíus 3. pénfék. X ; évfolym 69. szám. Ar 4 fillér. VÁSÁRHELY Független Szerkesztőség kidóhivtl Kossuth-tét. Telefon í 87, Egyes ssá m ár 2 fillér, vsárnp pici npokon 4 fillér.

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben