Újévi gondolatok...2 Betilos...2 Hülye fehér ember... 3 Dzsihád a kereszténység ellen...6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újévi gondolatok...2 Betilos...2 Hülye fehér ember... 3 Dzsihád a kereszténység ellen...6"

Átírás

1 Újévi gondolatok...2 Betilos...2 Hülye fehér ember... 3 Dzsihád a kereszténység ellen...6 A TARTALOMBÓL: Elég volt!...9 Bajgyûjtemény tõmondatokban..11 Always Coca Cola!...17 Sem mi ha tal mat sen ki nek!...27 Ön a szo ci a lis ta nagy vá ros ön tu da tos pol gá rá nak lap ját, a Jó Ha Fi gye lünk címû al kal mi meg je le né sû új sá got ol vas sa. A lap vál to zó pél dány szám ban jelenik meg, azokban az idõpontokban, amikor az egyszemélyes szerkesztõbizottság úgy véli meg kell jelennie. A lap elektronikus formában ingyenesen le tölt he tõ, a weboldalról. Kül föl di ol va só ink a weboldalról tölt he tik le az egyes számokat. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék.

2 Mot tó: A vi lág olyan, ami lyen né mi tesszük. Hát, ezt is meg ér tük! só hajt fel bol do gan egy országnyi ember az Új Esztendõ hajnalán. Más - nap ugyanígy sóhajt fel egy bánatos kisnyugdíjas, ami kor az elsõ meg emelt árú ke nyér rel a hóna alatt ha za fe lé bal lag. Leg töb bünk ve gyes ér zel - mek kel vág neki a 2004-es év még is me ret len ki - hívásainak. Csupán reménykedhetünk, hogy megmarad a munkánk, fûteni tudjuk a lakásun - kat és az egész ség is ki tart. És az em ber ség sem hal ki vég leg. Hát, ezt is meg ér tük! só haj tok fel ma gam is a Szé che nyi téri fa ke reszt nél. Fájó szív vel ol va - som egy pri mi tív elme gyû lö let-sza va it a ki szol - gáltatott anyagon. Nézem a bugyuta feliratot és egy kis is ko lás em lék kép ug rik be hir te len: hüje hagy ta ott a nyo mát min den fe lü le ten a régi diák. Mint a ku tyák a szag min tát - va la mi ál la ti ösztöntõl vezérelve. Te kin te tem vé gig sik lik a pu ri tán fe szü le ten és nem értem, hogy a harsány óriásplakátokhoz szokott és bugyuta tv-csatornák silány adásain szocializálódott amolyan mármindentlátott sze met va jon mi ért ir ri tál egy egy sze rû, ácsolt ke reszt lát vá nya? A lel kem ben harc dúl: gyû löl - jem a ron gá lót, vagy in kább saj nál jam õt, aki fel - szított dühét másként levezetni nem tudván csak pusztításra képes? Va jon hal lott-e a fir ká ló a to le ran ci á ról? Val - lásszabadságról? És vajon azt tudja-e, hogy ezek a fo gal mak bi zony a ke resz té nyek re is vo nat koz - nak? Gyerekkorodban elmondták-e vajon a szü - le id, ked ves ron gá ló, hogy nem sza bad sze me tel - ni? Hogy nem szo kás az ut cán köp köd ni és ér tel - mes em ber a kis macs kát sem fojt ja vö dör be? Hogy nem rúgunk bele a hajléktalanokba, és hogy soha nem vesszük el a má sét? Más nak még az örö mét sem, hi tét sem, bé ké jét sem! Hallottál-e arról, hogy vannak intelligens em be rek, meg van nak a bun kók? Ez utób bi ak oly kor ke resz te ket ön te nek le fes ték kel, más kor pedig fontosnak érzik a kézírásukkal ellátni azt? Tu dod-e, hogy a bölcs em ber elõ ször el ol vas egy cso mó köny vet: re gényt, ver set, tör té nel met horribile dictu: a Bib li át és csak ez után ír? Na még egy szer, hogy a gyen gébb fel fo gá sú em ber - szabásúak is megértsék: elõször olvas, azután ír. Nem pe dig for dít va. El dõlt vé gül a harc: gyõ zött a saj ná lat. Igen, saj ná lom õt, mert biz to san nem sze ret sen kit és õt sem sze re tik. Akit sze re tõ csa lád vár oda ha za, az nem csi nál ilyet, még csak az eszé be sem jut soha. Saj ná lom, mert nem ta lál ja a he lyét a vi - lág ban. Szá nom, mert a lel ke si vár és nem ké pes fel fog ni a na pon ta ránk zú du ló tö mér dek szép sé - get. Sajnálom, mert a gyûlölet lángja perzseli a lel két és még nem jött rá, hogy adni sok kal jobb, mint kap ni. Saj ná lom, mert a pusz tí tás az örö me. Szá nal mas egy alak le het. Majd imád ko zom érte. Füleki Jo lán Helló-halló, buék, áldásbékesség, böff. Dicsértessék Tilcsák Bea. Tilcsák bea tilosrádiót. Tilcsák bea ti los az át. (Azt si ke rült.) Tilcsák bea heinekkent. Vagy te tes se nek rá ho rog ke resz tet is. Egy ide, egy oda. Böff. Hagy juk is ezt, ezt a po hár húgy ban ka vart vi tor lás ver senyt. Tü net csu - pán, a tü ne ti ke ze lés meg majd pár száz ezer fo rint bír ság lesz, meg a sod ró fás nénik kulturált tiltakozása a Kultiplexben; jól nem adnak majd borravalót a rumosteáért, és többé nem hallgatják a Tilos rádióban az Évgyûrûket. Húsvétra például állíthatnának hatalmas és szigorú tekintetû nyulakat. Vi szont a Job bik ve zér ka ra Áts Feri meg a Pász to rok a na pok ban le - ülhet értékelni a karácsonyi kampányt. Megállapíthatják, hogy a brand is - mert sé ge di na mi ku san nö ve ke dett, a vál la lat nak egé szé ben véve jót tett a bot rány, kü lö nö sen így, hogy akadt pon to san meg ne vez he tõ el len sé gük is. Va gyis mos tan tól min den adan dó al ka lom mal bazi nagy de ol csó! tár - gyakat kell állítaniuk közterületen, aztán ha valakinek nem tetszik, akkor vonítani pengõsmalacul, hogy üldözve vannak. Húsvétra például állíthatnának hatalmas és szigorú tekintetû nyulakat. Vagy akár beterelhetnének egy birkanyájat az Oktogonra. Lenne minden bir ka nya ká ban egy táb la, hogy a hús vét ból kom mersz szar ság lett, nem így kell azt, ha nem õk meg mond ják, hogy. (Egyéb ként iga zuk is vol na, le szá mít - va, hogy hálistennek itt már sen ki nem mond hat ja meg, hogy ki-ki ho gyan ünnepeljen bizonyos gyanús eredetû, pogányból újracsomagolt ünnepeket.) Anyák napjára tízméteres fakanalakat, október 6-án akasztófát. Az a keresz - tek bõl meg is old ha tó, majd nem ugyan az, ugye bár. (Va jon ha Jé zust le lö vik, puska lenne a templomok tetején? És ha vízbe fojtják? Akvárium?) Ak kor az SZDSZ meg a töb bi hob bi ré mül dö zõ tet te a dol gát, most pe - dig a Job bik. Eb ben az ügy ben az egyet len fi gye lem re mél tó mo men tum az, ahogy a Fi desz lo hol a Job bik után. A szem fü les kis ve réb ki szúr ja a friss te hén le - pényt, és egy nap se te lik bele, már meg je le nik az öreg dög ke se lyû, hogy õ is kér be lõ le, sõt ne ki áll túl li ci tál ni még lá gyabb, még coccolinóbb : tilcsákbe. Tilt sák be az egész rá di ót azonnaljában, ko boz zák el, és csak év végén adják vissza, állítsanak fel zavaróállomásokat. Persze õk maguk sem gon dol ják ezt ko mo lyan, nem kell meg ijed ni, nem bo lon dult meg a kö vet - kezõ kormánypárt csak úgy találja, a piaci verseny arra kényszeríti, hogy rá ígér jen az ifjú gár dá ra. Amely neki, még ha el sõ re úgy is tû nik, nem szö - vetségese, hanem riválisa. A Fidesz a saját jobbszárnyát védi, mert még mindig úgy ítéli meg, nagyobb szüksége van a négy-öt százalék radikálisra, akiket utcára lehet vinni és kétmilliónak hazudni alkalomadtán, mint az orbáncsömörbõl kifolyólag valaha az MSZP-re szavazott, ma csöndben büdöskomcsizó elekt ron fel hõ re. Vagy úgy véli, a MIÉP rom jai közt kin cset ásó, az utolsó szabad víziót, a keresztényfundamentalista Magyarországot pro po ná ló Job bik re to ri ká ja és a fent kö rül írt, ide o ló gia men tes, zse bé re hall ga tó vá lasz tó össze egyez tet he tõ. Hogy meg le het ülni egy fe nék kel a lo - vat és a csodaszarvast. Lesz nek még eb bõl csu da mu tat vá nyok. Ah hoz vi szont joga van min den ki nek, hogy za var ja a ke reszt a té ren. Egyéb ként. A Ti los ban el hang zott keresztényirtósdi pont olyan ve sze - delmes, mint Hegedûs Lóránt öblös zsidózása a valahányadik kerületi fanzinjában. Ak kor az SZDSZ meg a töb bi hob bi ré mül dö zõ tet te a dol gát, most pe dig a Job bik. A mar gi ná lis (eufém: al ter na tív) mé dia pont ar ról is - mer szik meg, hogy idõn ként pró bá ra te szi az igaz hi tû e ket. Pro vo kál, hogy ész re ve gyék ahogy a Job bik. Per sze az azért hoz zá tar to zik a kép hez, hogy a bor ba rát tilosrádióst az eset után ba rá tai el hagy ták, macs kái nem fo gad - ják el tõle a whiskast, és egye dül fog el huny ni egy ku ká ban, míg He ge dûs tisz te le test pajzs ra emel te a ne ves zsi dó fi a tal em ber ért nyil ván ra jon gó húsvéti birkanyáj. És igen, ha nem vol na vi lá gos: nem mond juk rá di ó ban, hogy ki ir ta nánk bár kit. Sõt, adá son kí vül sem, bár azt nem a tör vény, csak a jó ér zés sza bá - lyozza. Ah hoz vi szont joga van min den ki nek, hogy za var ja a ke reszt a té ren. Ahogy joga van a mar ke ting re vá gyó Job bik nak ah hoz, hogy fel ál lít sa. Még ahhoz is jogunk van, hogy szívesen lássuk tûzifaként; ha ennyire elájulunk a szim bó lu mok tól, gyer me ke ink a Su zu ki-emb lé mát fog ják csó kol gat ni az iskolában. Harcos ateistának lenni pont olyan tiszteletreméltó valláskáro - sultság, mint a harcos keresztényé. Ezt a rendszert választottuk. Ennek a rend szer nek örül tünk olyan na gyon, ami kor Grósz elv társ és tár sai vég re el en ged ték a kor mányt. Hát tes sék neki örül ni to vább. For rás: Tóta W. Ár pád In dex 2 jó ha figyelünk

3 avagy Maj mol juk Ame ri kát A po li ti kai min de nek elõtt az el len ség ki je lö lé se. Carl Schmitt Ismét egy idézõjelek közé szorult cím. Michael Moore, Oscar-díjas amerikai fil - mes könyvének címét vettem kölcsön. A mottóul szolgáló Carl Schmitt idézet pedig Eric Laurent: A Bush csa lád tit kai po li ti - ka, üz let, há bo rú címû nem ke vés bé ki tû - nõ munkájának elején olvasható. A világ - uralomra törõ pénzhatalmi elit eszközként felhasználva a pénzéhes és korrumpálható po li ti ku si eli tet, már ki je löl te a meg sem mi - sítendõ ellenséget. Az ellenséget, vagyis minket, öntudatos, önálló véleménnyel és akarattal bíró, a szabadságban és demokrá - ciában feltétlen hívõ, globálisan gondolkodó és lokálisan cselekvõ polgárok millióit, milliárdjait, akiket ez a világ népein élõskö - dõ parazita sáskahad most a világ méretû céltábla kellõs közepébe állított. Az elsõ és legfontosabb feladat a modern kor fogyasz - tói rabszolgahadának megteremtése a népek gazdasági és ideológiai leigázása által. Az elsõ szá mú best sel ler és bot rány - könyv! ol vas hat juk Mr. Moore köny vé - nek hát só bo rí tó ján. Nos, Michael Moore, akik köszönõbeszédének elmondása helyett botrányba fullasztotta a 2003-as Oscar díj - átadási ceremóniát, ezzel a könyvvel sem okoz csa ló dást. A hu mor és a sa já tos egye di szemléletmód segítségével görbe tükröt tart elénk az amerikai fehér társadalomról. A könyv egyszerre humoros, szórakoztató és ugyanakkor megdöbbentõ olvasmány is. Több okból kifolyólag is. Már az ele jén sok ko ló an hat a ma gyar ol - va só ra, hogy mennyi kö zös vo nás, mennyi kí - sérteties hasonlóság fedezhetõ fel az egyes újságírók által csak negyvenharmadiknak, Amerika legbutább elnökének, vagy éppen csak W -nek aposzt ro fált Ge or ge W. Bush és a Kár pá tok Ci ce ró ja, a mi hõn sze re tett vezérünk, a titokszolga D 209, internacionalista fedõnevén James Gond között. Néz zük mit ír Mr. Moore köny vé ben: Nyíltan megmondom: attól tartok, hogy ön ve szélyt je lent a nem zet biz ton ság ra Ge or ge, ké pes ön fel nõtt szin ten ol vas ni és írni? Úgy tûnik, hogy ön sajnos funkcionális anal fa bé ta. Eb ben nincs sem mi szé gyell ni va ló. So kan van nak így ez zel. Ame ri ka i ak mil li ói leg fel jebb ne gye dik osz tá lyos szin ten tud nak ol - vas ni és írni. De hadd kér dez zem meg: ha gond jai van - nak a bo nyo lult ér té ke lõ je len té sek kel, ame lye - ket ön a Job bá ra Sza bad Vi lág ve ze tõ je ként kéz hez kap, ak kor ho gyan bíz hat nánk önre bár mi lyen fon tos dol got, pél dá ul az atom tit kot? Az írástudatlanság minden jele nyilván - va ló, de úgy tû nik, nem akad sen ki, aki szembesítené önt a problémájával A kam pány ide jén, ami kor ar ról fag gat - ták, hogy mi lyen köny ve ket ol vas ép pen, ön ha - tá ro zot tan vá la szolt de a köny vek tar tal má - ról nem tu dott mit mon da ni. Nem cso da hát, ha mun ka tár sai két hó nap pal a kam pány vége elõtt már nem en ged ték, hogy ön saj tó ér te kez le - te ket tart son. Em be rei ha lá lo san be ijed tek a le - het sé ges kér dé sek tõl, és at tól, hogy ön mit és ho gyan vá la szol. Egy do log min den ki szá má ra vi lá gos nem be szé li ért he tõ mon da tok ban az an gol nyel vet. Ele in te jó po fá nak, szin te von zó nak tûnt, ahogy el bánt a sza vak kal és a mon da tok kal, de ké - sõbb ag gód ni kezd tünk Mun ka tár sai azt ál lít ják, hogy ön nem ol vas sa el (nem ké pes el ol vas ni) az ál ta luk át - adott össze fog la ló je len té se ket, és meg ké ri õket, hogy ol vas sák fel ön nek Ké rem ne ve gye ezt sze mé lyes ke dés nek. Le het sé ges, hogy ta nu lá si ne héz ség rõl van szó. Mint egy hat van mil lió ame ri kai küsz kö dik ilyen gon dok kal. Nincs eb - ben sem mi szé gyen. Én pe dig hi szek ab ban, hogy egy disz le xi ás is le het az Egye sült Ál la mok el nö ke De ha nem haj lan dó se gít sé get igény be ven ni en nek a prob lé má nak a meg ol dá sá ra, ak kor fé lek, ön túl nagy koc ká za tot je lent het az or szág szá má ra. Ön nek se gít ség re van szük sé - ge. Lo go pé dus kell ide, nem egy újabb tá jé koz - ta tó az Ová lis Iro dá ban. Mond ja meg ne künk az iga zat, én pe dig le fek vés kor min dig el me gyek majd, és fel ol va sok ön nek. A könyv végére érve keserûen tapasztalja meg a ma gyar ol va só, hogy az egy kor oly hõn áhí tott Ame ri ka The Land of the Freedom (a Szabadság Földje) mára a korrupciós tõke és a gigantikus méretû multinacionális cégek által kézben tartott, irányított és finanszírozott korporációs diktatúra hazájává válto - zott. Az egykori alapító atyák nagy valószínûség szerint álmatlanul forgolódnának a sírjuk ban ha lát nák, mi lett ab ból az Amerikából, amit õk megálmodtak. De néz zük, mit ír er rõl Michael Moore: Egy sen ki ál tal meg nem vá lasz tott el nök ül a Fe hér Ház ban Hát ak kor ki az, aki be köl - tö zött a Penn syl vania Avenue ba? (A Fe hér Ház hi va ta los címe.) Majd én meg mon - dom: Ge or ge W. Bush, az Egye sült Ál la mok el nö ke. A Tol va jok Fe je del me A vá lasz tás sza bad sá ga a múl té. Már csak hat mé dia vál lal ko zá sunk, hat lé gi tár sa sá - gunk, két és fél au tó gyár tónk és egy rá dió bi ro - dal munk ma radt. Bár mi re szük sé ged van, ott a WalMart (Ame ri kai áru ház lánc). Két olyan po li ti kai párt kö zül vá laszt hatsz, ame lyek egy - for mán be szél nek, egy for mán sza vaz nak, és ugyan azok a gaz dag ado má nyo zók pén ze lik õket. A szerzõ a jelenlegi elnököt George W. Busht a tolvajok fejedelmének nevezi, utal va ez zel arra, hogy a papa leg fel sõbb bí - rósági kapcsolatainak köszönhetõen a sza - vazatok manipulálásával és bizonyos álla - mokban bizonyos fõleg fekete szavazó - bázis kirekesztésével, végül is ellopta a választásokat. Részletes lista olvasható a könyvben a választási csalásokról, valamint azokról a szigorító, pénzelvonó és egyéb más, az amerikai nemzet életére károsan ki - ható rendelkezésekrõl is, melyek mögött minden bizonnyal lobby érdekek és befolyásos tõkés csoportok állnak. Igaz, a demokraták elnökérõl, a szaxofon tudásáról és az irodabéli furulyaszólóiról el - hí re sült Billy fi ú ról is le ránt ja a lep let a jó humorú filmes, kinevezve Clinton tiszteletbeli republikánusnak. Mr. Moore könyvében kiválóan rávilágít arra, hogy mennyire leegyszerûsödött mára az amerikai nép képviselete. Tulajdonkép - pen édes mind egy, hogy ép pen ki van ha tal - mon, a dön tõ szót úgy is a tõke, és az ál ta la irá nyí tott ve le jé ig rom lott, a pén zért és ha - talomért bármire képes korrumpálható hi - vatalnokok és technokraták hada mondja ki. Nem vé let le nül nevezik héjáknak õket a politikai szakzsargonban. Reneszánszát éli a marionett bábozás, csak most pénz ügyi dró ton rán ga tott kor - rupt politikusok képében reinkarnálódik. A pénz ural ma alá haj tot ta a vi lág leg ha - talmasabb nagyhatalmát, a világ leghatalma - sabb rabszolga nemzetévé téve az Amerikai Egyesült Államok lakosságát. Az angol gyarma ti ura lom alól fel- és meg sza ba dult Ame ri - ka sza bad népe ma újra rab igá ban seny ved, de ez a gaz da már nem tesz kü lönb sé get fe hé - rek és feketék között, egyformán kiszipolyoz mindent és mindenkit. Az egykori alapító atyák szabad népének leszármazottjai ma önként hajtják rabigába fejüket Pénzisten szolgáiként. Mára az amerikaiak váltak az egyik legbutább, legkevesebbet olvasó, legjobban pazarló és legjobban befolyásolható nációvá a világon. Agymosott, konzumidióta néptömegek százmillió számra, akik önmegvalósításukat a plázákban és bevásárlóközpontok- jó ha figyelünk 3

4 ban általában hitelkártyára történõ vásárlásikban élik ki. Szellemi, kulturális és kommunikációs éhségük kielégítése céljából pedig engedelmesen esznek a média tenyerébõl. Minden a centralizálás, a központosítás irányába mutat. Már csak hat médiavállalkozásunk, hat légitársaságunk, két és fél autógyártónk és egy rádióbirodalmunk maradt. Megszûnik a sokszínûség a változatosság. Atomizálják, egyszersmind uniformizálják a társadalmat. A terrorizmus elleni harcra hivatkozva pedig megvan az ideális indok diktatórikus elemeket legitimál az államhatalom, korlátozva ezzel a polgárok demokratikus szabadságjogait. Épül a modernkori kapitalista diktatúra, ahol immáron a tõke határozza meg az ideológiai tízparancsolatot. Egy ideig még meghagyják (megtûrik) a demokrácia látszatát, aztán ügyvédeik, jo - gászaik jól fizetett seregével találnak majd va la mi lyen jogi esz közt arra, hogy ezt is el - vegyék az emberektõl, s akkor aztán majd vég képp beköszönt a szép új világ. Két olyan po li ti kai párt kö zül vá laszt - hatsz, amelyek egyformán beszélnek, egy - for mán sza vaz nak, és ugyan azok a gaz dag adományozók pénzelik õket. Mr. Moore köny ve kap csán ed dig ja va - részt Ame ri ká ról esett szó. De mi van ná - lunk? Ugyanez kicsiben. Illetve talán még nem tel je sen van így, az utol só lé pés, a ma ra - dék ál la mi va gyon és a leg fõbb kincs, a ma - gyar termõföld kiárusítása bagóért, még hátra van. De ahogy el né zem de rék poszt kom mu - nista kormányzatunk áldásos tevékenysé - gét és ez irányban kifejtett erõfeszítéseit ez is nem sokára be fog következni. A kor mány feje W-hez, a vi lág je len le - gi urához hasonlatosan ugyancsak napi harc ban áll ékes, édes anya nyel vé vel (már ha egyáltalán valóban ez az anyanyelve, és nem mond juk a ro mán). Egyút tal meg kell állapítanom, hogy a kimondott szó által megjelenõ felelõsség, mint olyan számára teljesen ismeretlen fogalom, annak súlyát vajmi kevéssé érzékeli a mi szeretve tisztelt miniszterelnökünk, hiszen több esetben is tanúbizonyságát adta annak, hogy amit egyik nap kimondott, annak teljesen ellen - ke zõ je va ló sult meg a má sik nap. Vagy hi - vatalos kormányszóvivõi sajtótájékoztató keretében értesülhettünk arról, hogy bi - zony, bi zony, ve lünk van a baj, mi ér tet tünk valamit félre. Vagy éppen megbotlott szegény miniszterelnök elvtárs nyelve. Mióta magától a nagy magyar klasszikus - tól, a Horn Gyu la-dí jas Horn Gyu lá tól tud - hassuk há jszen parlamenti interpelláció - ra adott vá la szá ban sze re pelt, s így a jegy zõ - könyv ál tal az utó kor szá má ra min den kétséget kizáróan dokumentáltatott, hogy aszongya: a vá lasz tá si prog ram az nem azonos a kormányprogrammal, azóta a szo - cialista nagyváros öntudatos polgára is el - nézõbb az újonnan felálló kabinetekkel szem ben és nem olyan tü rel met len, mint ré - geb ben. De ami sok, az sok(k)! Az már ne kem sem fér bele, hogy a jó lé ti rendszerváltás címmel meghirdetett posztkommunista come back (visszatérés) rosszléti gengszterváltás nevû izébe torkolljon. Rossz lé ti, mert ha mást nem is, de azt is - mét sikerült elérni, hogy a kiváltságos kevesek és a biztos keresetû politikai elit kivételé - vel megint min den ki más rosszul érez ze magát ebben a gyönyörû kis országban. Gengszterváltás? Igen. A kormányt, s an nak fe jét is el ér te, el éri az Ügy. Eköz ben min den moz dít ha tó sakk fi gu rát egy faj ta ve - zéráldozatként odadobnak martalócul a médiának, csakhogy a Vezér bõrét ment - sék. Meg is ta lál ták ta lán az ide á lis ál do za - tot, Gyu szi so fõr az, nem más, õ min den bi - zonnyal rács mögé ke rül majd, nem ússza meg szárazon. A multimilliomos bankárokból és pénzemberekbõl álló szociálisan kü - lönösen érzékeny kisember kormánya ál - tal oly gyakran és képmutatóan hangozta - tott jóléti rendszerváltás szóösszetételbõl leg fel jebb a rend szer vál tás igaz. Az is csak ab ban az ér te lem ben, hogy vissza tért az elõ - zõ, a diktatórikus rendszer jegyeit magán vi - selõ, politikájában a kézi vezérlést (az utcán lyukas magyar zászlóval sétáló járókelõt megbilincselõ alezredes képében), gazdaságpolitikájában pedig a bankárok, brókerek irányítása alatt álló, tehetségtelen, máról holnapra tengõdõ, a nemzetet nyakig eladósító ügyintézõ kormányt meghonosító posztkommunista posvány. Jól be le si mul ez az új gaz da, a nagy és ha - talmas Európai unió elképzeléseibe. Azok - ba az el kép ze lé sek be, ahol nem az em ber áll a kö zép pont ban, ha nem a tõke sza bad áram lá sa. Ami azt je len ti, hogy min den a pén zért van, min den a tõke ér de ke it szol - gálja, nem pedig az emberét. Pénzistenért van min den, õt szol gál ja min den és min - denki. Modernkori rabszolgaság ez, mely - ben a modernkori gyarmatosítók sem veszik ész re ma gu kon, hogy õk is csak szol gák, leg - feljebb náluk három lépéssel messzebb van a kerítés, ameddig elmehetnek. Amerikai barátaink egy ideje már belekóstoltak ebbe az ál la pot ba és bi zony egy re többen vannak, MICHAEL MOORE: HÜLYE FEHÉR EMBER ÉS EGYÉB SAJNÁLATOS ADALÉKOK AZ AMERIKAI NEMZET ÁLLAPOTÁHOZ Az elsõ számú bestseller és botránykönyv Ameriká - ban! Michel Moore a 2003-as Os car-díj át adá son sem hazudtolta meg magát; köszönõbeszéd helyett bot - rányba fullasztotta az ünnepséget az amerikai kormányt ócsá rol va. A Hü lye fe hér em ber címû köny vé - ben is nyíltan és meghökkentõen beszél, mindent el - mond, amit tud nunk kell ar ról, hogy a Na gyok és a Jók mi ként vág nak át ben nün ket. Ki de rül ebbõl a könyvõl egyebek mellett, hogy: Bush elnök miként lopta el a választásokat, pusztán fivére, unokatestvére, papájának haverjai, vá - lasztási csalás és puhány bírák segítségével; hogyan maradnak mindig gazdagok a gazdagok, miközben bennünket padlóra küld anyagi, gazdasági helyzetünk, és miként feküdtek le a politikusok a Nagy Üzletnek. Az tán ott van nak az el ké pesz tõ rész le tek ar ról, hogy tény leg mi lyen hü lye ez a Bush, mennyi meggyõzõ példa akad a hímek divatjának múlására, és milyen remek, új módja van a Csak Fehéreknek tábla alkalmazásának! Túl ára dó an ne ve tõs könyv, ame lyet min den ki nek el kell ol vas ni, ha tud ni akar ja, mi a nagy csa lás, és õk ho gyan ho gyan úsz hat ják meg. A Hü lye fe hér em ber csak cen zú rá zat la nul je len het meg, az ere de ti ki adó csak a köz vé le - mény nyo má sá ra adta ki az ál ta la ko ráb ban túl for ró nak és ne he zen ke zel he tõ nek tar tott anya got. Ideje megtudnunk, miért. Az egész olyan po ko li an vic ces, hogy el sí rod ma gad. Ége tõ és epés, nyak tö rõ en és szó ki mon dó an igaz... Moore va ló di po pu lis ta; a hu szon egye dik szá zad pamf let író ja (Observer) Iga zi re mek, vi dám, mulatattó fan tasz ti kus ol vas mány (Newsnight Review) Bru tá li san rö he jes (Irish Ti mes) 4 jó ha figyelünk

5 akiknek nincs ínyükre ez az újfajta globális méretû Tamás bátya kunyhója. Az egykori, a szovjet unióban a szocializmus eszméje volt a megkérdõjelezhetetlen szent igaz ság. Eb ben az új, eu ró pai uni ó - ban ame ri kai min tá ra im má ron a pénz az úr min de nek fe lett. És aki a pénz út já ba áll, azt menthetetlenül elsöprik. De ta lán van még re mény, egy jobb vi lág, egy jobb, egy sza ba dabb élet re mé nye. Ha ek ko ra az ára dat, állj fél re, térj ki elõ le, hadd száguldjon el melletted, minél keve - sebb érint sen meg belõle. Így év vé gén egy kis sza bad idõ höz jut va végre olvasásra is maradt idõm. (Ismét sikerült feltornásznom magam valami kétezer oldal környékére.) Ezen könyvcsomag egyik darabja a már elõbbiekben is többször idézett mû, Michael Moore: Hü lye fe hér em ber címû kötete, melyet mindenkinek nagy szeretettel ajánlok figyelmébe. Döbbenetes leírása annak, mennyire elbutult, eltunyult, elkényelmesedett, kizárólag a fogyasztói létnek élõ, a fogyasztói létre koncentráló az ameri - kai társadalom. A könyvbõl képet kapunk ar ról is, hogy a vi szony lag kis szá mú elit a 20/80-as világban a média hathatós közremûködésével miként tart kézben és irányít egy 300 mil li ós tár sa dal mat. A könyv egyút - tal elõ re jel zés is szá munk ra, mely arra fi gyel - meztet bennünket, hogyha sürgõsen nem teszünk va la mit, és min den így ma rad, ránk is ha son ló sors vár. Már ma is meg le he tõ sen re - ménytelennek tûnik a helyzet, de ahogyan azt Bal tás Harry A Ra vasz, az Agy és két füs - tölgõ puskacsõ címû filmben is mondotta volt: Olyan nincs, hogy nem megy vazzeg! Legelõször is, kapcsoljuk ki a televíziót, ezt a néphülyítõ tömegkommunikációs szemétládát és ad junk köny vet a gye rek ke zé be. Ol - vas son! Le gye nek ál mai, ne csak a szá mí tó - gépes játékok lövöldözõs öldöklései folytatód ja nak ál má ban. Ne erre, meg a hü lye amerikai limonádé sorozatokra pazarolja el fiatalságát a magyar ifjúság. Ha nagy nehezen sikerült rábírni a gyereket, hogy elolvasson egy könyvet, beszélgessünk el vele ar ról, hogy tet szett neki, mi a vé le mé nye róla. Ne saj nál juk rá az idõt! Is ko lák ban, ok ta - tási intézményekben alakulhatnának például olvasói klubok, ahol a diákok megbeszélhetnék egymással könyvélményeiket. Nem könyvajánlónak szántam e rövid kis írást, mégis szíves figyelmébe ajánlom min den ki nek Eric Laurent: A Bush csa lád tit kai po li ti ka, üz let, há bo rú címû ki tû nõ mun ká ját is. Eb bõl a könyv bõl töb bek kö - zött ké pet kap ha tunk ar ról, hogy mennyi - re iga za volt Duro Susnicnak, ami kor az Emberi lelkek halászai címû könyvében azt írta Ki politikához nyúl, keze nem marad tiszta. A globalizációval, az ideológiai, politikai és gazdasági diktatúrával szemben egyetlen esélyünk lehet, a kimûvelt emberfõ. Ebben pe dig mi ma gya rok min dig is jók vol tunk, s hi tem sze rint azok va gyunk ma is. Tu dás ala - pú tár sa dal mat kell épí te nünk, hogy ne le - hessünk olyan központilag kézi vezérelt, ki - zárólag az alapfunkciókra (eszik, iszik, alszik, porlik) korlátozódó, zombi módjára élõ, két lábon járó, döntésképtelen, multikulti fogyasztó fehérjehalmazok, mint amerikai kortársaink túlnyomó többsége. Tudásalapú társadalomról beszéltem az imént, nem pedig informatikai társadalomról. Elõbbit a kimûvelt emberfõ, a kreatívan tervezõ, önállóan cselekvõ, saját véleményal - kotással bíró polgár jellemzi, aki felelõsséget vál lal a tet te i ért, míg az utób bit me lyet az Internet mindenhatóságában olyannyira hívõ SZDSZ pro pa gál lel ke sen az an go lul jól beszélõ, a számítógépet napi rutinszerûen kezelõ kiszolgáló, technikusi személyzet írja le. Az informatikai társadalom csak egy részét képezi a tudásalapú társadalomnak. Kétség kí vül fon tos rész, de még is csak egy ré sze az egész nek, nem pe dig maga az egész. A társadalom egészséges önvédelmi refle - xekkel rendelkezik ahhoz, hogy mindig kiter - melje magából a fennmaradáshoz szükséges eszméket, gondolatokat, és az azokat képvi - selõ embereket is. Ahogyan azt Anthony Hopkins a Zorro ál ar ca címû film ben mond ja (lám megint egy fil mes pél da): Ha a diák ké szen áll, meg jön az al kal - mas mes ter is. Ta nul junk hát! Úgy is arra ítél tet tünk, hogy életünk végéig szüntelenül tanuljunk. Olcsóbb, s egyúttal kockázatmentesebb is, ha mások hibáiból tanulunk. A mai Amerikai Egyesült Államok tipikus példája annak, hogyan nem sza bad csi nál ni, mer re visz az út, mely biztosan a tömegdemokrácia totális csõdjéhez vezet. Ha óvjuk nemzetünket, kiállunk nemzeti érdekeinkért és tiszteljük hagyományainkat, akkor megmaradunk. (Tradition, tradition, azaz Hagyomány, hagyomány mondja Reb Tevje, az anatevkai te jes em ber.) Ha nem õrizzük meg hagyományainkat, nem óvjuk múl tunk em lé ke it, nem lesz jö võnk sem és feloldódunk abban a sokszínû katyvaszban, melyet légkondicionált brüsszeli irodákban Európai Egyesült Államok néven álmodtak meg. Sze ren csé re itt még nem tar tunk, s ez iga zán jó hír. Jó hír to vább az is, hogy az Unió jelenlegi tagországaiban is egyre erõsödnek a nemzeti mozgalmak, õk is a Nemzetek Európáját részesítik elõnyben, s hála a lengyelek állhatatosságának és kitartásának, a keresztény Európa, a Nemzetek Európája úgy tûnik elérhetõ cél marad. Legalábbis egyelõre. Annak el le né re is, hogy a kis szá mú ám an nál be - folyásosabb és jelentõs tõke háttérrel bíró technokrata európai korporációs elit megpróbálja rákényszeríteni akaratát az öreg kontinens több száz millió lakójára. Ennek érdekében mindent bevetnek, ami csak bevethetõ. A küzdelem végkimenetelét ma még nem lát juk. Egy azon ban bi zo nyos. Buta, önálló véleménnyel nem rendelkezõ, könnyen befolyásolható társadalommal szin te min dent meg le het csi nál ni, szin te min dent be és el le het neki adni. Ké pez zük magunkat, képezzük egymást, nehogy úgy jár junk, aho gyan Mr. Moore járt a húszezer dolláros Volkswagen Bogarával. Ma el vit tem az egy éves ko csi mat alig négy ezer mér föld van ben ne a szer viz be, ahhoz a kereskedõhöz, ahol vettem. Miért? Mert minden második alkalommal egyszerûen nem indul. Kicseréltem az önindítót, az akkumulátort, a biztosítékot, a komputercsipet, de nem sikerült megoldani a problémát. Elmondtam mindezt a szerviz vezetõjének. Le súj tó pil lan tást ve tett rám. Ó ezek az új Bo ga rak! Csak ak kor in - dul nak be, ha min den nap hasz nál ják õket. Biz tos vol tam ben ne, hogy én ér tet tem rosszul, hiszen õ tökéletes angolsággal beszélt. Megint meg kér dez tem, hogy mi a gond. Fi gyel jen ide mond ta, és saj nál koz va gesztikulált, ezeket a Volkswageneket számítógép vezérli. Ha az nem észlel aktivi - tást, azaz maga nem in dít ja be és ve ze ti az autót mindennap, akkor azt feltételezi, hogy az akkumulátor kifújt, vagy valami más baj van, és egy sze rû en blok kol ja az egész ko csit. Nincs rá mód, hogy valaki legalább naponta egyszer beindítsa? Nem tud tam mit mon da ni. Ha nem in dí - tod be min den nap az au tót, ak kor an nak vége. Ta lán 1901-et írunk? Én va gyok tán pi masz, mert el vá rom, hogy a húsz ezer dol - láros Bogár mindig beinduljon, amikor be - teszem a slusszkulcsot? Nincs manapság a világon túlságosan sok bizonyosság. A nap még min dig nyu ga ton nyug szik, a pápa megtartja az éjféli misét karácsonykor, Strom Thurmond (Sze ná tor, most volt százéves. Megveszekedett déli politikus, utál ja a fe ke té ket, és még min dig nagy nõ fa - ló.) pe dig min dig élet re kel, ha akad a kö ze - lé ben egy le ta piz ha tó ex-first Lady. Én vi - szont hitbéli ügyeimben legalább egy utolsó tételhez ragaszkodom: egy vadonatúj autó mindig beindul és pont. A magyar társadalom nagy részének azonban más milyen természetû gondjai vannak. Nálunk ugyanis az eladósodását már végképp nem folytatható lakosság te - kintélyes része nem tud összespórolni ma - gának egy húszezer dollár értékû autót, sõt, a lakosság tekintélyes részének a mi autónkra sem telik, még részletre sem. A 3 gye rek nem fog össze jön ni. Ha et tõl a pillanattól kezdve minden családban 3 gyerek születne, ahhoz hogy újra elérjük a tíz mil lió fõt, öt ven évre lenne szükségünk. A 3 szo ba (és bi zo nyos ér te lem ben a 3 gye - rek hez is köze van), szó val a 3 szo ba sem fog összejönni. Rongyos 10 milliárd forint meg- jó ha figyelünk 5

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár 1394 2012 XIX. évf. 3. szám l 2012. március l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek Bag Nagyközség Önkormányzata 2012. február 23-án tartott kép

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben