ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2"

Átírás

1 ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2 A regã nyben szereplå à sszes szemã ly intã zmã n y, gazdasã gi à rdekcsoport à s tã jszã³lã s az à rã³i kã pzelet szã¼lemã nye. Bà rmilyen egyezã s a valã³sã ggal csakis a vã letlen må±ve lehet.  RTL Klub/Magyar Grundy UFA Merchandising/Licens ing, 1999  of the print version: 2000 Park Kà ny vkiadã³, Budapest Created on the grounds of the sc ripts to the Magyar Grundy UFA Series â žbarã tok kã ztâ produced for RTL Klub  Fedà lfotã³: Mag yar Grundy UFA Ez a kã nyv a Magyar Grundy UFA à ltal az RTL KLUB rã szã re gyã rtott â žbarã tok kã ztâ cã må± s orozat alapjã n kã szã¼lt. Fedà lterv: Gelà nyi Ma riann Szerkesztette: Feldmà r Terà zia Műszaki szerkesz tå : Szabados Erzsà bet Tà rdelã s: Alinea Kft. Nyomtatta à s kã tã tte a Kaposvà ri Nyomda Kft FelelÅ s vezetå : Pogà ny Zoltà n igazgatã ³ Printed in Hungary I. KERESZTELÅ 1. A fã rfi kilã p a romos raktã rã pã¼let kapujã n. Kà rã¼lnã z: sehol senki. à lete få må±ve, a sã t à tzã ld Cherokee dzsip az udvaron à ll, ahol hagy ta. Elà gedett: eddig minden a terv szerint halad. Megveregeti az autã³ oldalã t. - Nyugalom, nagylã ny! Mindjà rt tovã bbmegyã¼nk.

2 A fã rfi nem a Cherokee dzsipet becã zi nagylã nyn ak. Egy nå t rejtett el a csomagtartã³ban, miutã n pisztollyal hadonã szva elrabolta, megkã tã zte à s egy zsã kot hãºzott a fejã re. Neki szã³l a fel lengzå s szã veg. A fã rfit a legkevã sbã sem zav arja, hogy az autã³bã³l nem à rkezik vã lasz. Túl sã gosan elã gedett. Úgy à rzi, à letã ben elå sz à r megã¼tã tte a få nyeremã nyt. Ez a menet az à vã, az mã r biztos! Folytatà s pedig nem lesz. Be ül a dzsipbe, beindã tja a motort, de mã g nem ad gã zt. ElÅ bb eskã¼dt ellensã ge otthoni szã mã t hã vja a mobilrã³l kajã n vigyorral. AmirÅ l a fã rfi nem tud: mã r csak percek, hovato vã bb mã sodpercek vannak hã tra az à letã bå l. V alã³ban nem lesz tã bb menet. Nem tudja, hogy alig pã r perccel ezelå tt, amã g Å bent matatott a r omos raktã rban, valaki egy kis szerkezetet erå sã tett a Cherokee alvã zã ra, a vezetå ülà s alã. A fã rfi nem tudja, hogy Å egy pã rviadal rã sztv evå je, ami tizedmã sodpercekã rt folyik. A gyilko s puha, tã kã letes tigrisvetå dã ssel tå±nt el az udvaron egy tã glarakã s mã gã tt, nem egã szen f à l mã sodperccel azelå tt, hogy a fã rfi kilã pet t a raktã rbã³l. Zsebà bå l tã virã nyã tã³t vett elå (amilyet a televã ziã³hoz szokã s hasznã lni - ki gondolnã, mire jã³ egy tã virã nyã tã³, amit naponta nyomkodunk otthonunk bã kã s falai kã zã tt!). A gyilkos most egy ceruzaelemet kapar elå a zsebã bå l. Elà ll a lã legzete, mert a mã sik elemet n em talã lja. Kezd kifutni az idå bå l. A Cherokee mindjã rt elhãºz, à s akkor mã r kã så. Hol az a rohadt elem?! A fã rfi ezalatt meghallgatja à lete utolsã³ rã gz à tå üzenetà t. Kà zben hã trasandã t a csomagtar tã³ felã, ahol a tãºszã t sejti, bã r tudja, hogy a vezetå ülà sbå l nem lã thatja. Elà gedetten v igyorog. Azt hiszi, gyå zã tt. - Jelenleg nem tudom felvenni a telefont - darã lj a à rzã ketlen nyugalommal a rã gzã tå. - Kà rem, a sã pszã³ utã n hagy... Idà ig hallja a fã rfi az üzenÅ szã veget, mert

3 a gyilkos a lã dã k mã gã tt kã zben megtalã lja a mã sodik elemet is. Bekattintja a helyã re. - à gre, fã ldre, anyã m à letã re, csak må±kã djã n! Felemeli a tã virã nyã tã³t, à s megnyomja az egyik gombot. Műkà dik. Olajkormos, bã bor szegã lyå± robbanã s veti szã t a Cherokee dzsipet. Mintha lassã tott felvã tel p eregne: hatalmas tå±zgolyã³ emelkedik az à gre. Iz zã³ alkatrã szek, karosszã rialemezek repã¼lnek sz erteszã t, kiszã mã thatatlan rã ppã lyã t kã vetv e. De miã rt van ilyen csend? à s mi az az à gå, fekete csonk, ami csak most à r fã ldet, alig kã t mã terre a lã dahalomtã³l? Olyan, mint egy... min t egy kar. - Istenem, milyen bã¼dã s van! Gyerünk innen! Sike rã¼lt! El innen! 2. - Ellene mondasz-e a Gonosz csã bã tã sã nak, hogy a bå±n uralma alã ne kerã¼lj? - Ellene mondok. - Ellene mondasz-e a Sà tã nnak, aki a bå±n szerzå je à s fejedelme? - Ellene mondok. Tà bb milliã³szor hangzott mã r el ez a pã rbeszã d. Kà rdã sek à s vã laszok. Ugyanazokkal a szavak kal. Berà nyi Miklós is lã tott mã r ilyet. De ak kor valamelyik hã tsã³ padban ült, a kã zã nsã g soraiban. à s nem à rezte ezt a gombã³cot a torkã ban. Mert most Å volt a keresztapa. Neki kellett felel nie unokaã ccse, a hã romhetes Berà nyi Bandika ne vã ben Gà bor atya kã rdã seire. à s nem akart hib à zni. Pontosan ismerte a szertartã srendet, à s a kkor is tudta volna a dolgã t, ha a bã tyja nem pr óbà ltatta volna el vele szã mtalanszor a teljes liturgiã t. De hã t Andrà s mã r csak ilyen. Semmi t nem bã z a vã letlenre. Plà ne nem az újszülà tt fia keresztelå jã n. Most is ott à llt mã gã tt e, kã szen arra, hogy sãºgjon neki, mint egykor az

4 iskolai ünnepà lyen. De Miklós nem felejtette el a szã veget. Ha valah a bã rkinek kã tsã gei lennã nek ebben az ügyben, annak majd lejã tssza az egã szet videã³n. Az ope ratå r oldalt à llt, kamerã ja tã kã letes minå sã gben rã gzã tett minden kã pet à s hangot. De a gondolatokat nem tudta megã rã kã teni. Talà n nem is baj. Külà nben kiderã¼lt volna, hogy Mik lã³s fejã ben mã r hossz㺠órà k óta ugyanaz a k à tsã gbeesett kã rdã s cikã zott, egyre gyorsulã³ iramban, nã vekvå fã lelmet à s rã mã¼letet hagy va maga utã n: â žhol van Krisztina?â Keze mindu ntalan a belså zsebe felã mozdult. Ott lapult a mobil. De most templomban volt. - Hiszel-e Istenben, a Mindenható Atyà ban, mennyn ek à s fã ldnek teremtå jã ben? - Hiszek. - Hiszel-e Jà zus Krisztusban, Isten egyszã¼lã tt f iã ban, a mi Urunkban? - Hiszek. Krisztina! Hol lehet Krisztina? Mà sfã l órà ja m à g megvolt. Miklós a lakã sban hagyta a lã nyt, mã g à tment meglã togatni Csurgó Pistà t, aki tã ºlemelte magã t, vagy mi. Kriszta magã ra zã rta a z ajtã³t. Tudta, tudnia kellett, hogy nem nyithatj a ki senkinek, amã g Miklós à rte nem megy. De mi re Miklós visszaã rt, az ajtã³ nyitva volt, a lak à s üres. Csak egy cetli vã rta az asztalon. â žm iki! Telefonà lt a hãºgom, mert anyã nk à llapota vã lsã gosra fordult. Ha sietek, mã g elkapom a dã lutã ni vonatot. Szeretlek. Majd hã vlak. Cicamic a.â Ennek semmi à rtelme. Kriszta egy szã³val se mondta, hogy mostanã ban bã rmi baja lett volna a z anyjã nak. à s mi az, hogy Cicamica? Kriszta min dig irtã³zott az ilyen gã¼gyã gã stå l! - Hiszel-e a Szentlà lekben, a katolikus anyaszent egyhã zban, a szentek kã zã ssã gã ben, a bå±nã k bocsã natã ban, a testnek fã ltã madã sã ban à s a z à rã k à letben? - Hiszek. Miklós engedelmesen vã laszolgatott Gà bor atya k à rdã seire, de gondolatban egã szen mã shol jã rt

5 , ez nyilvã nvalã³. Bà rki à szrevehette volna, ak i egy kicsit is odafigyel. Berà nyi à kosnak, Zolt à n egyetlen, mã r-mã r a pimaszsã gig okos kamasz fiã nak meg à ppen nem kerã¼li el a figyelmã t az ilyesmi. Jobbra, a mã sodik padsor szã lã n ült, à s rettentå en à lvezte a helyzetet. Mint minden helyzetet, ami egyszerre mutatja szã nã t à s fon à kjã t. - Na tessã k, ilyen egy magyar keresztapa - sãºgta a mellette ülÅ Berà nyi Katà nak. Kata a megkeresztelendå kisfi㺠nå vã re. Tizenà t à ves mãºlt. Szà p lã ny, à s okos is - mã r ame nnyire a tizenã t à ves lã nyok okosak szoktak len ni. à kos mindig is imã dta ugratni az unokahãºgã t. - Mi van? - kã rdezett vissza Kata. Neki tetszett a szertartã s. - Szerintem Miklós igenis jã³ kere sztapa lesz. - à n is ugyanezt mondom. Csak à ppen mã st jelent - vigyorgott à kos. Nem is sejtette, hogy mennyir e igaza van. Azt sem, hogy vã gså soron mã g sinc s igaza. - Nehogy azt hidd, hogy à rtem. - Gondoltam, hogy nem fogod à rteni. Azà rt mondtam -vigyorgott à kos rendã¼letlenã¼l. Kata hatã rtalanul ideges tud lenni attã³l, ha nem à rt valamit. Ezà rt aztã n gyerekjã tã k kihozni a sodrã bã³l. - Fogd mã r be! Templomban vagyunk. Miklós egyre idegesebb lett. Mi folyik itt? Nem v à letlenã¼l zã ratta be gondosan a lakã sajtã³t ba rã tnå jã vel, Marosi Krisztinà val. Egy bizonyos Nagy Ferenccel tã madt sãºlyos nã zet-eltã rã se a z utã³bbi idå ben. Nagy Ferenc is à pã tã si vã ll alkozã³nak mondja magã t, mint a Berà nyiek, de a gengszter megjelã lã s valã³szã nå±leg jobban ille ne rã. Nagy Ferenc! Miklós rettegett ettå l a nã vtå l. Magà tã³l az alaktã³l is. Bà rcsak sose ke rã¼lt volna elå a dinasztiateremtå Berà nyi Zolt à n hagyatã kã bã³l! - De elã g ebbå l, à reg! - rã zta meg magã t. - E zzel a vinnyogã ssal nem mã sz semmire. à s kã¼lã

6 nben is. Neked itt most dolgod van. Tà rå dj inkã bb az unokaã csã ddel! Aggódni rã à rsz kã så bb is. Miklós Bandikà ra pillantott. A kisfi㺠a kereszt anyai szerepkã rtå l elragadtatott Juhà sz Gabi ka rjaiban pihent, à s fogalma sem volt rã³la, hogy a keresztapja most à pp az Å nevã ben tett hitet a katolikus anyaszentegyhã z mellett. Aztà n a pap odalã pett hozzã juk, à s tisztã n cs engå hangon à gy szã³lt a Berà nyi dinasztia legi fjabb tagjã hoz: - Andrà s, à n megkeresztellek tã ged az Atya, a Fi ú à s a Szentlà lek nevã ben. à men. 3. Lassan kiã¼rã¼lt a templom. Csak Miklós à llt leha jtott fejjel az oltã r elå tt. - Kà rlek, Uram, ne engedd, hogy valami baja legye n! - mormolta halkan. Nem csinã lt ilyet azã³ta, h ogy Zoltà n annak idejã n elzavarta hittanra. - Kr iszta nem tehet semmirå l... Ha valakinek bå±nhå d nie kell, kã nyã rgã k, Å t hagyd ki a jã tã kbã³l! Itt vagyok neked à n... Hirtelen zavarba jã tt. Mindennà l jobban fã lt a nevetsã gessã gtå l. Az imã dkozã st pedig nevetsã gesnek tartotta. Úgy à ltalã ban. Nem hitt Isten ben, legalã bbis nem nagyon. Abban viszont hitt, h ogy az à letben minden, de minden fontos lehet egy szer. Adott esetben egy tã tovã n elrebegett fohã sz is. Aztà n rã jã tt a zavar okã ra. Megà rezte, hogy v alaki figyeli. Amikor lassan felpillantott, lã tta, hogy Andrà s nã z rã kã rdå tekintettel a sekr estye ajtajã bã³l. Nyilvà n Gà bor atyã nã l volt, hogy megkã szã nje a szertartã st. Pontosabban az t, hogy az atya soron kã vã¼l hajlandã³ volt megta rtani. Miklós diszkrã ten intett a bã tyjã nak: menjen c sak, mindjã rt jã n Å is. Andrà s csendesen kihã trã lt a templombã³l. Eszà be sem jutna megzavarni egy imã dkozã³ embert. Kicsit kã så bb Å is megfordult, à s kisietett a

7 templombã³l. Là ptei halk visszhangot vertek a bol tã vek alatt. Útkà zben elå vette a mobiljã t, po ntosan azzal a mozdulattal, ahogyan a westernhå sã k a pisztolyt rã ntjã k elå. Ahogy Zoltà ntã³l t anulta. Mà g mindig Zoltà n. Mint valami baljã³s à rnyã k, terã¼l rã mindenre, amihez Miklós hozzã nyãºl. Mire kiã rt a templom ajtajã n, mã r be is kapcsol ta a kã szã¼lã ket. De amikor a fã¼lã hez emelte a kagylã³t, mã r tudta, hogy hiã ba. Megint csak a hangpostafiã³k fog jelentkezni. Pedig a fã l karjã t odaadta volna, ha Kriszta felveszi Nà gy lã ba van, à s nyã vog. Mi az? - Nem tudom. - Macska. - Nagyon vicces. à kos felnyerã tett. Termà szetesen Katà t hãºzta megint. à llandã³an fãºjtak egymã sra. Hogy miã rt? à kos fã ltã kenysã gbå l. Mert Kata olyan csalã d ban à lt, amilyenben Å soha. Papa, mama, à csike - maga az idill. Szemben à kossal, aki a â žnagyâ Berà nyi Zoltà n à s az arisztokratikus Kovà cs Claudia gyermeke. Ami sok mindent jelent, de pã ld à ul benså sã ges, kiegyensãºlyozott csalã di à le tet semmikã ppen sem. Úgy à rezte, nem igazsã g, hogy Kata mindent megkap az à lettå l. Ellentà tbe n vele. Kata meg à kosra volt fã ltã keny. Mert a fiãºnak mindene megvolt. Ruhà k, zsebpã nz, szabadsã g. Ha talmas hã z, kert, mã regdrã ga utazã sok a nyã ri szã¼netben: maga az idill. Szóval à kos mindent megkapott az à lettå l. Ellentà tben vele. Ezà rt aztã n a kã t kamasz ki nem à llhatta egymã st. Legalà bbis úgy tå±nt. Mert a lelkå±k mã lyã n mindketten odavoltak a mã sikã rt. Ez persze ti tok. Talà n mã g Å k maguk sem tudnak rã³la. à kos elemã ben volt. Gyorsan kã rã¼lnã zett a bis ztrã³ban, hogy ki legyen a kã vetkezå à ldozat. A ndrã s? Nem. Å t most nem szabad bã ntani. Hisz Å

8 a nap hå se. Most is egy csomã³an à llnak kã rã¼l à tte, à s a vã llã t ütà getik. Å meg szerã nye n tå±ri. Pedig ott se volt, amikor Bandika a vilã gra jã tt. Å, à kos viszont ott volt. SÅ t. Å ve zette le a szã¼lã st. Na jã³, ez azã rt tãºlzã s. De Å kezdte el. à s az nem volt à pp egy sã tagal opp. Vilmos is jã³l à rezte magã t. Amà g az asszony ne m nã zett oda, Lacival bedobtak kã t üveg sã rt. Fejenkà nt. à s mã g mindig van hã rom rekesszel a raktã rban. Jó ez a buli, de mã g milyen jã³! - Engedjà tek meg, hogy à n is kã szã nthessem ifj abb Berà nyi Andrist - mondta à pp akadozã³ nyelvv el. - Hol a gyerek? - nã zett kã rã¼l aztã n a hom lokã t rã ncolva, de sehol sem lã tta az ünnepelt et. - Dani felvitte lefektetni - felelte Zsuzsa fã radt an. - Akkor tã vollã tã ben igyunk Berà nyi Bandikà ra! - Vili nem hagyta magã t zavartatni. - Azt kã vã nom - folytatta, à s vidã man Andrà sra emelte a poharã t -, legyen olyan sikeres, nagyvonal㺠à s nemes, mint az apja. - Na. Nem kell azã rt... - dadogta Andrà s boldoga n, de aztã n abbahagyta, mert nem figyelt rã a ku tya se. - Úgy legyen! - kiabã lta Laci, à s felhajtotta a pezsgå t. - à ljen! - Egà szsã gã¼nkre! Andrà s mosolyogva vã llat vont, à s Å is belekor tyolt az italba. SÅ t! Egy hajtã sra lehãºzta. Úg y à rezte, megã rdemli. Ebben a pillanatban mã g f elhå tlenã¼l boldog volt. Hà rom nagyszerå± gyerme k bã¼szke apjã nak lenni: van ennã l csodã latosabb? Csak Miklós hãºzã³dott fã lre a sarokba. Arra gon dolt, hogy à rtesã tenie kellene a rendå rsã get. Csakhogy Krisztina alig tã bb mint hã rom órà ja tå±nt el. A zsaruk szã³ba sem à llnã nak vele. Hac sak be nem szã mol Nagy FerencrÅ l. Ebben az esetb en viszont sok-sok egyã b dologrã³l is be kellene

9 szã molnia. Felsóhajtott, à s zsebre vã gta a telefont, amiko r meglã tta, hogy Novà k Laci felã je tart. Novà k Laci enyhã n dã¼lã ngã lt, az arcã n ostoba mosol y, a nyelve hegyã n meg valami nagyon jã³pofa. Mà g ez is. De amikor a fã rfi megã llt elå tte, à s megprã³bã lt komoly kã pet vã gni, Miklós mã r meg is bocs à tott neki. Valójà ban sose tudott igazã n harag udni Lacira. Volt benne valami olyan gyerekes idã tlensã g, amitå l az emberek úgy bã ntak vele, mi ntha Å lenne a tã kozlã³ fiãº, aki vã gre hazatã rt. - Helló, Keresztapa - mondta à ppen halkan, lehajt ott fejjel. - Mi van, Lacikà m? - Csak szeretnã m tiszteletemet tenni Don Berà nyi elå tt. à s mã lyen meghajolva villã mgyorsan kezet csã³kol t neki. Ez hã¼lye! - Szeretnà l egy dã glã tt halat a postalã dã dba? - kã rdezte mosolyogva. - Igen. De panã rozva! Miklós à rdeklå dve figyelte, amint a mã sik à ss zegã rnyed a rã hã gã stå l. Ennyire azã rt nem vo lt jã³ vicc. à s most kã¼lã nben sincs kedve a kab arã hoz. Meg ideje se. Úgyhogy el is sã tã lt las san a terem tãºlsã³ vã gã be. A pincã r à pp a kezã be nyomott egy pohã r pezsgå t, amikor hirtelen meglã tta, hogy kinyã lik a bi sztrã³ ajtaja. Fenyvessy Sà ndor bukkant fel, teki ntetã vel Claudià t kereste, aztã n sietve el is i ndult a nå felã. Megjà tt a kutyuska, dã¼nnyã gt e Miki maga elã, à s rosszkedvå±en figyelte, ahog y a fã rfi Claudia mã gã lã p à s à tã leli. Most meg a fã¼lã be sãºg valamit. Milyen meghatã³! Mà r à ppen elfordult volna, amikor à szrevette, hogy a nå hirtelen elsã pad. A szeme kerekre tã gul, a szã ja elnyã lik, aztã n egy nagy levegå t vesz. Na mi van, babã m, gondolta kã rã rvendå n. Valam i rossz hã r? Úgy kell neked...

10 Andrà s aggã³dott az à ccsã à rt. Mà g sose lã tta ilyennek. Mintha fã lne valamitå l. Pedig nem vol t ijedå s tã pus. Most is ott à ll egyedã¼l, à s à ºgy nã z vã gig a tã megen, mint aki lã lekben val ahol mã shol jã r. Andrà s ekkor hirtelen egy kezet à rzett a vã llã n. Nóra volt az. Mosolygott. - Na, apuci, koccintsunk mã g egyet - mondta, à s egy poharat nyãºjtott felã. - A fiadra! - Okà - felelte, à s a nå szemã be nã zett. Ittak. - Mi a baj? - kã rdezte aztã n Nóra, de a mã sik m à r nem figyelt rã. Miklóst nã zte, aki à ppen Claudià val beszã lt. Fenyvessy is ott à llt mellettã¼k, aztã n Andrà sn ak egyszer csak megrã ndult a keze, à s magã ra bo rã totta a maradã k pezsgå t. Mert meglã tta Miki arcã n a halã los dã bbenetet. Atyaúristen! Mi tã rtã nhetett? à s mã r tudta, hogy vã ge az ünnepsà gnek. - Ne haragudj - dã¼nnyã gte vã gã¼l, à s mã r ott se volt. 5. Tà z perccel kã så bb Andrà s bekapcsolta a tã vã t. Miklós ott à llt mã gã tte. Claudia egy fotelb a roskadt, à s komoran a kã pernyå re meredt. Igaz-e Fenyvessy Sà ndor à rtesã¼lã se, vagy csak ürügyet keresett, hogy eljã hessen a keresztelå bulira? De hã t ekkora à kã rsã get mã g Fenyvessy se talã lhat ki csak azã rt, hogy potyã zzon egy bulin! A hã r egy rã szã nek legalã bb igaznak kel l lennie. A puding prã³bã ja: benne lesz-e a Hà radã³ban. Far kasszemet nã ztek ErÅ s Antónià val. - Ismà t autã³t robbantottak a få vã ros XXIV. ker ületà ben. Meg nem erå sã tett informã ciã³nk sze rint az à ldozat Nagy Ferenc à pã tã si vã llalkoz ó, aki a nagy erejå± robbanã s kã vetkeztã ben az onnal à letã t vesztette. - Sà ndornak igaza volt - suttogta Claudia. - Ezek szerint azonosã tani tudtã k a rendå rã k.

11 A kã t fã rfi lepisszegte. - Az à pã tã si vã llalkozã³ a få vã rosi alvilã g ismert alakja volt. Szà mos eljã rã s folyt ellen e adã³csalã s, üzà rkedã s à s egyã b gazdasã gi bå±ntettek ügyà ben. Andrà s mozdulni se tudott a rã mã¼lettå l. - Å rã¼let. - Az ügyben a BRFK folytat vizsgã latot. Az Alkot mã nybã rã³sã g à llã st foglalt a regionã lis... Hirtelen csend lett. Andrà s teljesen kijã³zanodott. Mà g mindig nem tu dta felfogni, hogy megtã rtã nhet ilyesmi. Mà rmin t ilyen kã zel hozzã juk. Hihetetlen! Egyà bkã nt pedig: szã gyen kimondani, de Å k kifejezetten jã³ l jã rtak. Sok bajuk lehetett volna mã g Nagy Fere nc miatt. 6. Mià rt is utã lta annyira egymã st Berà nyi à s Na gy? Miklós jã³kã på± volt, charme-os à s vonzã³. Elegà ns à s kã nnyedã n mã ltã³sã gteljes. Fà lis ten a reneszã nsz festmã nyekrå l. Nagy Ferenc ezz el szemben nem volt mã s, mint egy gã rã ny. Lehet ezt mã skã pp fogalmazni, szã pã tgetni, de nem à rdemes. Nagy Ferenc tudta, hogy Å egy gã rã ny. De mã r r à g nem à rdekelte. Csak az à rdekelte, nehogy kim aradjon valamibå l - bã rmibå l - mã r megint. à s à ppen itt hibã dz ott a dolog: a Berà nyiek kifãºrtã k, kihagytã k à lete legjobb üzletà bå l, ami pedig kã tsã gkã v ül Å t illeti. Eleve Å hozta à ssze az egã sz bu lit. Å figyelt fel a romjaiban is impozã ns pasar à ti termã lszã llã³ra. Å intã zte Dmitrij Lazaro vicsã k nevã ben a privatizã ciã³t. A Berà nyi Kft. csak egy tiszta nevå±, de jelentã ktelen szã psã gtapasz lett volna a dologban. à m Berà nyi Zoltà n kerã tett egy lomha multit, a DAVRIK Internatio nalt, amely egy fokkal sem volt tisztessã gesebb, mint az ukrã nok. Csak à ppen nyugati gengszterek vezettã k, n em keletiek. à s a DAVRIK meg a Berà nyiek egy pil

12 lanat alatt kitãºrtã k Nagy Ferencet az üzletbÅ l. Nem is egyszer, de kã tszer egymã s utã n! ElÅ b b a nagy Berà nyi, azutã n Miklós is. Hà t ebbå l volt vã gleg elege Nagy Ferencnek. A kulcsszavak: kimaradni à s elã g volt. Nagy Fere nc negyven à ve nem tudott megszabadulni tå lã¼k. Gyerekkorà ban mã g csak a kimaradã st à rezte. A budai Và r egyik ódon lakã sã ban nå tt fel, felb ecsã¼lhetetlen à rtã kå±, de vã gletesen lepusztul t bãºtorok zå±rzavarã ban. Egyetlen tã rsasã ga a paranoiã s szomszã d nã ni volt, aki jã³ pã nzã rt naphosszat szidalmazta a kisfiãºt. Mert a szã¼lei à vszã mra kã¼lfã ldã n à ltek, mint gazdasã gi d iplomatã k vagy kã mek, ezt soha nem lehetett pont osan tudni. à s ha vã letlenã¼l itthon voltak, akk or vã giglã togattã k az MSZMP vadã szhã zait. Egy etlen fiukat mindenesetre kihagytã k a kã pletbå l. Azt, hogy elã g volt, tizenhat à ves korã ban à re zte elå szã r. Mà sodikos volt a Toldy Ferenc gimn à ziumban. Havonta kã tszer-hã romszor rendezett h à zibulit. A Nagy szã¼lå k bå sã ges zsebpã nzzel pã³toltã k sajã t magukat. Feri a zsebpã nzt borba à s sã rbe, valamint vodkã ba à s fã¼ves cigarett à ba fektette, hogy a hã zibulik sorã n ne kongjon az üressà gtå l a lakã s. Jà ttek is a haverok, à s azok haverjai, tã bb mint elegen. Egyszer mã g az LGT egyik frontemberã t is sikerã¼lt meghã vni a. Attól kezdve lã nyok is voltak bå ven. Dübà r gã tt a buli, olyan volt, mint egy vilã gvã gi kir à ndulã s. Nagy Feri úgy à rezte, vã gre jã³. Új ra à s újra vã gigjã rta a szobã kat. Borostà s k amaszarcok villantak felã, à s lã nyok, à letã¼kn ek abban a pillanatã ban, amikor a legszebbek. Azu tã n valamikor kora hajnalban arra tã rt magã hoz, hogy egyedã¼l ücsà rã g a nappali elkã pesztå r omjainak kã zepã n, fã lrecsãºszott babos kendå ve l a nyakã ban. Minden szoba zã rva volt, mã g a vã cã is. Mindenhonnan egyã rtelmå± hã rgã s à s sz uszogã s hallatszott. De egyik helyisã gben sem Å volt a fã rfi. Å a nappaliban kã³vã lygott, a ci garetta- à s alkoholbå±zben, teljesen egyedã¼l. Jo bb hã jã n a szã jã hoz emelt egy vodkã sã¼veget,

13 de hã nyingere tã madt. A falhoz vã gta az üveget. Tudta, hogy csã rã mpã lni fog, mã gis à sszerez zent. Elemi erå vel tã rt rã, hogy megint kimarad t valamibå l. Egà szen pontosan: mindenbå l. Ennek lassan huszonã t à ve. Azóta is attã³l rette gett, hogy Å t kihagyjã k. Bà rmibå l. Berà nyi Miklós pedig kihagyta a DAVRIK-fà le üz letbå l. De úgy, mint mã g soha senki. Gyűlà lte azt a gazembert! Miklós pedig - mit is tehetett mã st? - tiszta szã vbå l viszonozta ezt az à rzã st. Tudtà k, hogy kettå jã¼knek tãºl kicsi ez a vã ros. à s tudta ezt rã³luk mindenki mã s is. Nagyjà bã ³l minden eszkã zt bevetettek egymã s ellen a ball isztikus rakã tã n kã vã¼l. à s igen, a gyilkossã gra is gondoltak mind a ketten. Legalà bbis megfor dult a fejã¼kben. 7. A fã rfiak utã nafordultak. Volt mit nã zni rajta. Hosszú, barna haj, szabã lyos-szã p arc egy csip etnyi gå ggel à s pimaszsã ggal få±szerezve, bombã zã³ alak, hossz㺠combok, finoman ringã³ csã på... Mintha egyenesen Hollywoodból jã tt volna. A nå k persze gyå±lã ltã k. Mert mikã zben kã zen fogva sã tã ltak a fã rjã¼kkel vagy a barã tjukkal, à szrevettã k, hogy azok egyszer csak elvesztik minden à nkontrolljukat, à s üveges szemekkel bã mulnak valahovã a vã gtelenbe. Persze pontosan tu dtã k, hogy a fã rfiak mit nã znek annyira. Å k mã r sokkal hamarabb kiszãºrtã k maguknak azt a riba ncot, à s mã r akkor megkeseredett a szã juk à ze. Egy kanã l vã zben meg tudtã k volna fojtani a nå t, aki à gy megalã zta Å ket. à s mã g mosolyog is! Mert tizenkã t à ves kora ó ta tisztã ban van vele, hogy milyen reakciã³kat vã lt ki az emberekbå l. Nem volt nehã z megfejtenie azokat a pillantã sokat. A nå kã ben villã m, a f à rfiakã ban meg... valami egã szen mã s. à s ez à gy van jã³l. Ahogy belã pett az à kszerã¼zletbe, hirtelen kislã nnyã vã ltozott, vã gyakozã³ kislã nnyã. Gazdag

14 , elkã nyeztetett kislã nnyã. Ezt szeretik a forg alomban à rdekelt eladã³k. Az ilyen bã rmire rã be szã lhetå, à s nem nã zi az à rakat. Fà rjhez meg y a nå vã re, csacsogta a lã ny. Nagy eskã¼vå les z, fenn a Mà tyã s-templomban. à s kikã rt à t kã¼ lã nbã zå gyã mã nt nyaklã ncot, nyolc pã r brili à ns fã¼lbevalã³t, kacã rkodott egy diszkrã t diad à mmal is. Egyiket se lehetne megvenni egy kã ztis ztviselå à ves nettã³ fizetã sã bå l. Fà l óra is eltelt. Azt inkã bb! Pillantà s a tã¼ kã rbe, a mã sik tã¼kã rbe is, nem, inkã bb mã gis azt a csavarosat. Az eladã³k lassan fã radni kezd tek. Az egyik à tpã rtolt kã t új vevå hã z. Aztà n a mã sik is. A lã ny vã gã¼l teljesen hatã roza tlannã vã lt. - Nem tudok dã nteni - lehelte elkeseredetten. - Ma jd inkã bb beugrunk a barã tommal. Búcsút intett à s a kijã rat felã indult. Valam i hirtelen sã polni kezdett. Kà t biztonsã gi Å r bukkant elå a semmibå l. à s Å k mã r nem voltak olyan barã tsã gosak. - Hà lgyem. Meg kell kã rjem, hogy fã radjon velã¼n k az irodã ba. à s kã zrefogtã k. - Menjünk - mondta a lã ny. à s mosolygott. Furcsà n mosolygott, elã gedetten Jó estã t. Melyikük Berà nyi Miklós? Beletelt egy mã sodpercbe, amã g à sszeszedte magã t. Hogy kerã¼l ide nã gy zsaru? Igaz, à pp hã vni akarta Å ket, de akkor is... Amikor pã r perccel ezelå tt megtalã lta Kriszta r etikã¼ljã t a hã lã³szobã ban, úgy à rezte, minth a hirtelen kiã¼rã¼lt volna. Remegett a keze, ahogy lassan kinyitotta a tã skã t. Nem is csodã lkozot t annyira. Valami ilyesmire szã mã tott. De ettå l csak mã g rosszabb lett. Ott volt minden. Kulcsok, igazolvã nyok, pã nz, ba nkkã rtya. à s a mobil. Kikapcsolva. Amit Å legal à bb hãºsszor hã vott fel az elmãºlt órà kban. Semmit sem à rtett. Csak fã lt. Úgy à rezte, mint

15 ha egy hatalmas hullã m kã zeledne felã. Amit nem tud megã llã tani. à s kitã rni se lehet az útjà bã³l. à s most ez. - à n vagyok. Az egyik rendå r elå vett valamit a zsebã bå l, à s megmutatta neki. Miklós nem lã tta, mi az. - Kovà cs Bà la szã zados az à letvã delemtå l. Ez meg a hã zkutatã si hatã rozat. - Micsoda? - nyã gte, à s megrã zta a fejã t. - Mil yen ügyben? - Alapos gyan㺠merã¼lt fel, hogy robbantã sra alk almas eszkã zã k vannak a birtokã ban. Felszólà t om, hogy adja elå ezeket. Gà rcsbe rã ndult a gyomra. MirÅ l beszã l ez? 9. Kovà cs Bà la szã zados dã¼hã sen nã zett a csukã³ dã³ ajtã³ra. A szemã t kis szarhã zi! Mà g neki à ll feljebb! Egyhavi fizetã sã t tette volna rã, hogy ez az ür ge robbantotta fel Nagy Ferencet. Berà nyi hatã rozottan idegesã tette. Az elegã ns à ltã nyã vel, a nyã las fejã vel, azzal a dã¼hã t Å kis kecskeszakã llal, meg a rohadt, magabiztos modorã val. Gyűlà lte az ilyen pojã cã kat. Sikeresek, gazdag ok, tãºlsã gosan jã³kã på±ek - à s mã g valami. à tkozottul fiatalok. Tele van velã¼k a vã ros. Mà r egdrã ga kocsikkal furikã znak, letekert ablakkal, napszemã¼vegben, a magnã³bã³l üvà lt a legãºjabb slã ger... Csak úgy à lnek bele a vilã gba. Kovà cs Bà la à tvenã ves volt, de hatvannak nã zet t ki. à s hetvennek à rezte magã t. à s mã g mindig csak szã zados. Tudta, hogy ez mã r à gy is marad, à s szã zados lesz akkor is, amik or majd nyugdã jba megy. Nem mintha nem lett volna jã³ zsaru. Csak sose tudott helyezkedni. Valahogy mindig rossz helyen à llt. Az elå zå gã rda se n à zte jã³ szemmel, mert úgy tå±nt nekik, hogy Kov à cs à llandã³an jobbszã lså t akar jã tszani. Mos t meg lekommunistã zzã k. Vagyis à tminå sã tettã

16 k balszã lså nek. Pedig Å, Isten a tanãºja, meg s e mozdult kã zben. Biztos benne van a hiba. A få n à ke legalã bbis ezt mondta. Aki a fia lehetne. à s akkor idejã n neki ez a ficsãºr azzal a tenyã rbe mã szã³ mosolyã val meg a sima szã vegã vel... à s neki muszã j elengednie. Pedig minden ellene szã³l. Az à ldozat az egyik legnagyobb rivã lisa v olt. à s az egã sz vã ros tudja, hogy gyå±lã ltã k egymã st. Ott tettek be a mã siknak, ahol tudtak. Mà g valami rendå rsã gi ügyük is volt. Nem is olyan rã g. Nagy Ferenc megprã³bã lta bepalizni ez t a Berà nyi gyereket valami piszkos pã nzzel, de annak volt annyi esze, hogy szã³ljon nekik. Úgyho gy vã gã¼l Nagy hãºzta a rã videbbet. De nem ennyire rã videt. Mert most kiskanã llal ke llett à sszeszedni a darabkã it. Mà rmint ami nem à gett porrã. Az egã sz elfã rt volna egy reklã m szatyorban. Szóval az indã tã kot kipipã lhatja. à s Berà nyi Miklós irodã jã ban rã adã sul bombaalkatrã szek et talã ltak. Ahogy a nã vtelen bejelentå kã zã l te. à tã ltek mã r el embereket sokkal kevesebbã r t is. De az rã gen volt. Most mã r mã s a mã³di. Manapsà g ott tartunk, hogy ha le akar csukatni valakit, ahhoz a bå±ncselekmã nyt hã rom kã¼lã nbã zå kame raã llã sbã³l megã rã kã tå videoszalag szã¼ksã g es, sajã t kã zzel à rt à s alã à rt, rã szletes b eismerå vallomã s, valamint harmincnyolc szemtanã º eskã¼vel megerå sã tett nyilatkozata, hogy kisdo bos becsã¼letszavamra... Kovà cs az asztalra csapott. Nem baj. Hadd menjen. De Å mã g nem vã gzett vele. Elkapja ennek a Ber à nyinek a tã kã t, ha beledã glik is. 10. Miklós hajnali à t órakor a harmadik kã vã nã l tartott. Egy percet sem aludt egã sz à jszaka. Pon tosabban amiã³ta kiengedte a kapitã nysã grã³l az az idiã³ta nyomozã³. Fogalma sincs a szerencsã tle nnek, hogy mi tã rtã nhetett. Tehetetlen. Tehetetl en az egã sz rendå rsã g. à s jobb hã jã n azon Ã

17 llnak bosszãºt, annak fitogtatjã k a hatalmukat, a ki à ppen kã znã l van. Na jã³, hagyjuk, gondolta Miklós, mã g à ppen jã³kor. MielÅ tt Å maga is f elrobbant volna, mint Nagy Ferenc. Amint hazaã rt a kapitã nysã grã³l, felhã vta Kris zta à desanyjã t. à zvegy Marosinà azonban semmit sem tudott idå sebb lã nyã rã³l. Mà r tã bb mint egy hete nem beszã lt Krisztà val, nem is hallott felå le. Neki magã na k kutya baja, vã lsã gos helyzetrå l meg kã¼lã nã sen nincs szã³. A cicamicã s levã l kamu volt. De Miklós ezt eddi g is sejtette. Jó, most mã r biztos. Valaki kã ny szerã tette Krisztà t a megã rã sã ra. Mà ghozzã nyilvã n Nagy Ferenc. Kà zenfekvå. Igen à m, de Nagy Ferenc halott, felrobbantottã k. A zsaruk Miklóst gyanãºsã tjã k a gyilkossã ggal. Ugyanekkor Marosi Krisztinà t elraboltã k. Hol van ennek a kã rnek a kã zepe? Kriszta, Kriszt a, Kriszta. Hol a fenã ben vagy, Kriszta?! Miklós megkeverte a negyedik kã vã jã t is. De ú gy dobogott a szã ve, hogy inkã bb kiã ntã tte a c sapba. Mà r rã gã³ta motoszkã lt a fejã ben egy go ndolat. Egy gondolat, amitå l kilelte a hideg. Mert nã zzã¼k csak meg: kinek van mã g kulcsa az i rodã hoz à s az à rã³asztalhoz, ahol azok a hã¼lye drã³tok voltak? Na jã³, Andrisnak, de az nem à rd ekes. Valamint a titkã rnå nek, Sà gi Rità nak! Ki à gã rte meg, hogy Nagy Ferencet, a få ellensã ge t feltã lalja Miklósnak tã lcã n, citrommal a szã jã ban? Rita! Ki utã lja Krisztà t annyira, mint az AIDS-et szokã s? Rita! Na à s van-e oka Sà gi Rità nak Berà nyi Miklósra tolni ezt az egã szet? Hogyne lenne, vallja be ma gã nak tå le szokatlan Å szintesã ggel. Kà zben ki verte a vã z a homlokã t, à s à sszeszorult a tork a a fã lelemtå l. Mert ha ez igaz, akkor lehãºzhat ja a rolã³t. Az a nå mindenre kã pes. Az a nå sz ereti Å t. à s ezã rt tã nkre fogja tenni. Amikor utoljã ra beszã ltek egymã ssal, vilã gosan megmon dta. Csak Miklós nem hitte el. Hirtelen elhatã rozã ssal felkapta a telefont. Csu

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST Szennylap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2005 1. oldal belsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2005 PANNONHALMA

Részletesebben

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST Szennylap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2004 1. oldal belsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2004 PANNONHALMA

Részletesebben

Utassy JÂzsef. FçJ AZ IDý. T rv ny: ami vilàgra j tt, el kell mãlnia lassan. Ez a rend! Itt a F ld n is, s a csillagos magasban.

Utassy JÂzsef. FçJ AZ IDý. T rv ny: ami vilàgra j tt, el kell mãlnia lassan. Ez a rend! Itt a F ld n is, s a csillagos magasban. Szerkeszti: R z PÀl (fûszerkesztû), Domokos MÀtyÀs (sz pprâza), RadnÂti SÀndor (báràlat), VÀrady Szabolcs (vers), Fodor G za, Szalai JÃlia, ZÀvada PÀl SzerkesztûbizottsÀg: Bodor çdàm, DÀvidhÀzi P ter,

Részletesebben

¹REGKOR. Rakovszky Zsuzsa

¹REGKOR. Rakovszky Zsuzsa Szerkeszti: R z PÀl (fûszerkesztû), Domokos MÀtyÀs (sz pprâza), RadnÂti SÀndor (báràlat), VÀrady Szabolcs (vers), Fodor G za, Szalai JÃlia, ZÀvada PÀl SzerkesztûbizottsÀg: Bodor çdàm, DÀvidhÀzi P ter,

Részletesebben

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE ET GAUDIUM! 2005. december 1. 1. A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE Szívből kívánom a Bencé s Diákszövetsé g leköszönő elnöksé ge nevé ben Szent Benedek atyánk magyar családja minden tagjának a Betlehemi

Részletesebben

Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás

Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás Tartalom ELŐSZÓ ÉS BEVEZETÉS HELYETT... ELSŐ RÉSZ A házasság 1 Mi a házasság? 2 Házasság a patriarchátusban és napjainkban Többnejűség az őskorban Házasság a patriarhátusban A házasság tegnap A mai házasság

Részletesebben

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE ET GAUDIUM! 2004. december 1. 1. A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE PAAVO GAZDA Kegyelmekben gazdag Karácsonyt, áldásos ú j é vet! Fent a saarijä rvi ősvadonban élt fagyos tanyá já n Paavo gazda. Kü szkö

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

678 ã Tartalom. FIGYELý

678 ã Tartalom. FIGYELý Szerkeszti: R z PÀl (fûszerkesztû), Domokos MÀtyÀs (sz pprâza), RadnÂti SÀndor (báràlat), VÀrady Szabolcs (vers), Fodor G za, Szalai JÃlia, ZÀvada PÀl SzerkesztûbizottsÀg: Bodor çdàm, DÀvidhÀzi P ter,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben