betűk ; az olvashatóság nemes átlátszósága díszíti finom fénnyel az ő biztos, elegáns J 273 Fries eines Kriegerdenkmals. O. Fekete und A. Szege.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "betűk ; az olvashatóság nemes átlátszósága díszíti finom fénnyel az ő biztos, elegáns J 273 Fries eines Kriegerdenkmals. O. Fekete und A. Szege."

Átírás

1 Fekete Oszkár és Szege Sándor hadiemlék-frize. Fries eines Kriegerdenkmals. O. Fekete und A. Szege. KŐSZEGI LÁSZLÓ: AZ IPAR- MŰVÉSZET MÉLYEBB MEGERTESE ÉS A HÁBORÜ mióta őszintébb iparművészetet művelünk, egész hitvallásunk alakult ki e művészetről. Élvezésébe sokféle anyagi és szellemi szükségletünk kielégítésének vágyával merülünk. Hogy az ember egy eszköz használatának is örüljön, de egyúttal találjon örömet ez eszköz anyagában, megformálásában és díszében is, sőt az egész eszközben mint dísztárgyban is: ez legyen az iparművész kettős gondja. Hiszen a használat nem is oly prózai dolog. Vannak nemes örömei s van eszményi használat is : egy szép vázáé, egy szentségtartóé, akárcsak egy szép templomé... A használhatóság szépségében sok minden rejlik benn : a fejlődés, az eszmény felé való közeledés, a lét java... S mindez nem a szépnek legbensőbb terülele-e már? S a szépség nem légüres térben lebeg. Még a pusztán díszítményi műalkotás is összefügg az élettel : azonkívül, hogy szemünknek élvezetét és lelkünknek valami homályos elragadtatását szolgálja, mindig a maga megfelelő helyén kell hogy legyen s egy oly tárgy szolgálatában, mely bennünket szolgál. Az élettől nem lehet szabadulni. De minden efféle hitvallásunk mellett is nem oly megállapodott még a modern iparművészet; alakulásában még nincs meg az egyensúly. Sokszor szeretnénk odakiáltani a modern iparművésznek, hogy az anyag hozzá még a mai technika mellett nagyon hajlítható ám, tehát nem diktálhat reánk akármilyen formátlan formát. S ha mégis nagyon extrává kellett hogy váljék a forma, akkor a művész valahogy jobban láttassa is ennek okát. Az is igaz ugyan, hogy a régi iparművészetben sok fölösleges forma támadt az építészet túltengő hatása folytán, például támlásszéken görögternplom-homlokzat ; s ha azt a munkát, melyet a régi iparművészet haszontalan, sőt sokszor nem is díszítő díszre fordított, praktikus dolgokra fordította volna, akkor tökéletesen be volnánk már mindenre rendezkedve, még talán a legszegényebbek is. Ámde ha ma nem uralkodik már úgy a cifrítás, mégsem mondhatjuk, hogy a díszítő ízlés mindig biztosan működik. Csak Oscar Bie Der Tanz" című könyvének címlapját rántom ide példának: két sötétes piramisfolt között egy krinolingombóc. A táncot, az anyagnak a szellemiségig finomult e mozgását a vaskos formátlanság merevségével jelezni! Mintha a krinolinos táncban fejeződött volna ki a legjobban a tánc géniusza!... A modern" könyvdísz pedig, ha nem is általában, de sokszor úgy kiabál, hogy eltemeti a szöveg hangját; éles foltjai, kemény ákombákomai szinte el akarják kergetni a könyv géniuszát... Hát még a stilizált betűk! Addig stilizálgatják őket, míg hatszorta éktelenebbek lesznek a tulajdonképpeni betűknél ; kín-keserves vonalmókák, bántó-nehezen olvashatók. Akárcsak az ember szemét akarnák tetoválni... Pedig mily szépek az egyszerű latin betűk ; az olvashatóság nemes átlátszósága díszíti finom fénnyel az ő biztos, elegáns J 273 Magyar Iparművészet. 1

2 formáikat... Sa könyvről, a szellem ruhájáról, eszünkbe juthat testi ruhánk is. Mikor lesz már ez utóbbiból igazán második bőrünk, mely méltó lenne az elsőhöz s azt okosan s finoman védné s egyáltalán a test életét, mozgását, kényelmét és szépségét ügyesen s ízlésesen szolgálná? Mikor lesznek az orvosok meg a szobrászok és festők a vezetők a szabászatban a sok hígvelejű és perverz divatcsináló" mesterember s üzletember helyett?... És harmadik bőrünkből, a lakásból, mit csinálnak sokszor hipermodern felszabadítói! Elernyedt összhangulat" vagy ellenszenvesen vonagló bútorszörnyek, melyek épp oly gyűlöletesek, mint a régi szegletes bútor, mely állandó ellensége volt oldalunknak és kis gyermekeink halántékának. Rakoncátlan erő és beteges bágyadtság közt hullámozva találta az iparművészetet a háború. Vájjon a harcok szörnyű, vad erőkifejtése és a vérvesztő kimerülés bágyadtsága között nem kell-e még inkább féltenünk e két véglet megszokásától minden cselekvésünket s így velük az iparművészet művelését is? De hátha a nagy rázkódás éppen az egyensúly felé lendít bennünket? Mert nem csupán vadabbak és fáradtabbak lehetünk a háborútól. Csodálatosan megtelt lélekkel lendült a magyar és német katona harcba ; nemes érdekeiért szörnyű az erőkifejtése, de erőforrása oly nemes erkölcsi helyekről ered, hogy e forrásban minden kimerültségét is lefürdi és csak mint nagyobb ember kerül ki a próbából s majd pihenése is egészségesebb lesz. Megvédett otthonának, egész élet-berendezésének szeretete épp úgy fog nőni, mint annak az ipari erőkifejtésnek megbecsülése, mellyel hősi erejét oly sikeresen támogathatta. Az erő ily további hathatósabb kultuszával az iparművészet is még őszintébb lesz; a békének, a jól megszolgált és majd olyan jóleső békének hathatósabb szeretetével pedig a fényűzési kedv is föléled és üdébbé s összhangosabbá válik. Még a fényűzés legfelületesebb eleme, a divat is, melyet szinte az ízlés időjárásának mondhatnánk, még ez is értékes éltető eret fog nyerni. Mert ez a véna a nemzeti stílus erőforrásából fog táplálkozni. Ugyanis az a kiábrándulás és keserű méltatlankodás, melyet azon érzünk, hogy az entente kultúrabb" nemzetei közönségünket és műveltségi jogos önérzetünket a háború kitörése óta annyiszor és oly embertelenül bántalmazták, magunkba lök bennünket, vissza saját erőnkhöz, és csodálatosan megerősíti önállósági kedvünket. Sőt mikor azt látjuk, hogy a bántalmak még a papiroson való megsemmisítésünkig, lángelméink megtagadásáig rugaszkodnak el, akkor annyira nevetségesekké válnak előttünk ellenségeink kiket még ráadásul fegyvereink is alaposan levertek, hogy elszégyeljük magunkat, hogy kiket is majmoltunk eddig oly sokszor... így még a divat is meg fog nemesülni ; mert az önállóan kifejtett iparművészeti cselekvéssel könnyebben jár együtt az önálló önkritika, mintsem a majmolással. S felütődik még a versengés gondolata s az a kedv is, hogy mutassuk meg, mennyivel szebbet tudunk alkotni, mint lekicsinylőink. S a szépség ily gondja mellett meg fogja kapni duzzadó erőnk a dísznek tökéletesebb köntösét ; sőt nemcsak köntöse lesz az erőnek a dísz, hanem bennrejlő lendülete és bája, összhangja is... Közelebb visz tehát nagy küzdelmünk bennünket a művészet és élet szorosabb egyesüléséhez, s a győzők legszebb jutalma az élet megszépítése lesz.

3 WILDNER ÖDÖN: A MŰEMLÉKEK GONDOZÁSA ÉS A HÁBORÚ udvalévő, hogy a háború rongál és rombol meglévő nagy értékeket, kezdve a legnagyobb értéktől : az embertől a vetésig, haszonállatig, épületekig. Rongál és rombol sokszor merőben vandalizmusból, y de legtöbbször kényszerűségből, a hadműve-» letek simább keresztülvitele érdekében, úgy a támadás, mint a védelem során. Közben fi persze néha nem kímélik az olyan értékeket y sem, amelyek pótolhatatlanok. Ilyenek a mű- V vészeti emlékek, amelyek unikumok. A kultúrértékek ilyen pusztítását fermészefi tesen a hadviselő nemzetek folyton egymás y szemére hányják mint barbárságuk bizonyí- tékáit. A megtámadott nemzet azután véde- kezik ; ha lehet, pozitív bizonyítékokkal. M Különösen sokat kellett hallaniok a maguk y ősi" vandalizmusáról a németeknek, annál az egyszerű oknál fogva, mert hadszínterük nagy része olyan területekre esett és esik fi (Belgium, Északfranciaország), amelyeken lépy ten-nyomon követik egymást a művészeti V emlékekben bővelkedő városok. Ezek egyikeid másika egészében valóságos művészeti múfi zeum, ahol minden lecsapódó gránát egy-egy y műremeket veszélyeztethetett. A németek azonban a támadásokat kellő értékükre redukálták, még pedig a náluk megfi szokott alapossággal. Kevéssel Belgium megy szállása után a német igazgatás azonnal meg- bízta lovag Falke berlini professzort, hogy gondosan vizsgálja végig és állapítsa meg az M okkupált területeken volt műemlékek háborúy okozta kárait. Hasonló feladatra hívta meg a hadvezetőség a megszállva tartott francia területekre nézve dr. Clemen titkos tanácsos, M tanárt. De az ellenszámláról is gondoskodni y kellett, t. i. annak a megállapításáról, mit pusztított az ellenség a központi hatalmak területén. Erészf elsősorban az oroszról van fi szó, aki bizonyára kevésbbé fog tudni védey kezni az oktalan vandalizmus vádja ellen, amelynek szomorú bizonyítékai Keletporosz- országban, Galíciában és hazánk egyes északi M részeiben láthatók. Galíciára nézve a bűny lajstrom összeírásával a műemlékek galíciai országos konzervátorát bízta meg a hadfi vezetőség, míg Keletporoszországra nézve a fi porosz Heimatschutz-szövefség elnöke végezte y a károk összeírását. Hazánkban a Műemlé- kek Országos Bizottsága az orosz betörések V n következtében történt műemlékpusztítások és rongálások megállapítására Divald Kornélt küldte ki. Mindenképp aktuális volt tehát a műemlékek gondozására összehívott hadi gyűlés (Kriegstagung für Denkmalpflege), amelyet augusztus 28. és 29. napjaiban jellemzőieg Brüsszelben tartottak meg a németek monarchiánk és Svájc képviselőinek részvételével, báró Bissing tábornokezredes, Belgium német kormányzója protektorátusa alatt és jelenlétében. A tárgyalásokból, amelyek különben nemcsak a műemlékekkel, hanem városépítési, újraépítési problémákkal is foglalkoztak, érdekesnek tartjuk följegyezni a következőket: Dr. Clemen titkos tanácsos több mint két óráig tartó előadásában visszautasította Maeterlinck, Verhaeren és társainak az ententesajtóban felhozott ismeretes támadásait, s igazolni iparkodott, hogy a német hadvezetőség nem sértette meg a hágai konvenciót (27..). Egyenesen belekényszerítették ellenben a német hadvezetőséget Reims, Soissons, Ypres lövetésébe, amely városokat várszerű- Ieg megerősítettek, sőt éppen kathedrálisaikat és egyéb műemlékeiket tették hadműveleteik alapjává. Hasonló esetben hasonlóképp jártak el angolok, franciák is (Oudinot Róma ellen 1849, az angolok Delhi ellen 1857, Villeroy Brüsszel ellen 1695), de ebben a háborúban is (Dixmuiden elpusztítása az angolok által). Különben már békés időben a francia egyházpolitika és szekularizáció is sok művészi templomot kiszolgáltatott a romlásnak, amint ezt maga Maurice Barrés eléggé megvilágította. Megállapította Clemen, hogy a németek az elfoglalt helységek túlnyomó részét, különösen a művészeti nagy centrumokat, úgyszólván teljesen megkímélték, mert erre a hadviselés menete módot adott (Liège, Namur, Antwerpen, Möns). Evvel kapcsolatban Falke titkos kormánytanácsos, referens jelentette, hogy az okozott rongálásokat két kivétellel teljesen helyre lehet állítani. Így a louvaini híres St. Pierreszékesegyháznak csak a fedele égett le s két boltozata szakadt be, ugyancsak könnyen helyrehozható Dinant, Lier, Malines, Dendermonde, Walcourt művészi egyházainak károsodása. Érdekes, hogy a nehéz ütegek lövegeinek légnyomása is messze területre nagy károkat tett a templomok Uvegfestésű ablakaiban, mint pl. Malines- és Lierben. Pótolhatatlan veszteség azonban a louvaini egye- = 275 í*

4 2761. terni könyvtár és a dendermondei reneszánsz városház elpusztulása, de az utóbbit a belgák gránátjai gyújtották föl. Nagy veszteség a brüsszeli festőiskolának a beyghemi egyházban bennégett négy híres festménye. De semmit sem raboltak el, semmi sem veszett el bűnös úton az ötvösség, szobrászat vagy festészet ezer és ezer remekéből ; hála részben a belga, részben a német hatóságok előrelátó gondoskodásának. A német hatóságok eddig természetesen a szolgálatot tevő belga közegek őrizetében hagyták a pincékbe stb. elraktározott műremekeket és újra való Y I tf iíütwilí». Zutt A. R. : Meghívó. kiállításukat sehol sem követelték. A helyreállítási munkákat a németek már több helyen megindították, egyebütt ideiglenes védelmi intézkedéseket tettek (ideiglenes befedés stb.). A franciaországi károkról dr. Clemen kiküldött titkos kormánytanácsos számolt be. A front mögött súlyosan szenvedett Longwy, Longuyon, Rethel ; ellenben a műremekekben hasonlíthatatlanul gazdagabb Douai, Cambrai, Vallenciennes, St. Quentin, Laon, Noyon csaknem semmit. Lille vasúti negyede, St. Mihiel öreg apátsága és némely magánházai erősen megrongálódtak, nagyrészt francia gránátoktól, de a rekonstrukció könnyű. Magán a harci fronton, amely 5 10 km széles övet jelent, a helységek persze nagy pusztulásnak vannak kitéve, de ez is javult a hadtápvonalak biztosabb kialakulásával. A megszállott francia területeken a németek nincsenek abban a kedvező helyzetben, mint Belgiumban, ahol a műemlékek rendszeres védelmét már szervezték, annál az egyszerű oknál fogva, hogy itt nem rendezkedhettek még be általános polgári igazgatásra, mint Belgiumban. De a katonai igazgatás maga is tesz óvóintézkedéseket, pl. Metz és a Côte Lorraine közt a legbecsesebb ingó műemlékeket őrizetbe adták a legközelebbi múzeumoknak vagy francia polgármesteri hivataloknak. A st. mihieli Sí. Étienne-székesegyház Ligier Richier 13 életnagyságú alakjaival ékesített híres sírbatétel-műemlékét, amelyet a francia gránátok már kikezdtek, homokzsákokkal s kitömött deszkafalakkal védték körül a németek. JR'VSN tu-s-'-mmu- i-vlííd. «fuchsr'stbeten- M(TTwe< K pen -fr rn"flr2.-i>7 fzcm ABCNf-í'SElN^. lipoid ni 7UH FÇ,. F?.B.z.i/Tr.' H g: i & s.m uu-sr R. A. Zutt: Einladung. A kastélyok és nyárilakok az első időben, amikor szaporán váltották föl egymást a helységek bírásában francia, angol, német csapatok, ott ahol őrizetlen órákban martalócok is garázdálkodtak, sok kárt vallottak, de amióta a hadtápparancsnokságoknak, lazaretteknek, üdülőknek állandóbb székhelyei, kellő kíméletben részesülnek. A francia múzeumok, a lilleit kivéve, sértetlenek, az itt okozott kisebb károkat pl. a szétrepedt felülvilágítókat könnyű helyreállítani. Ellenben a múzeum pompás festményei s a világhírű viaszszobor: a lillei leányzó" az ottani igazgató gondoskodása folytán épen vannak elraktározva.* Ellenképül szolgált még dr. Lindner mérnöknek, a Heimatschutz-szövetség ügyvezetőjének jelentése arról, hogy Poroszországban az oroszok 24 várost, csaknem 600 falut, 300 jószágot és több mint 30,000 épületet dúltak fel, körülbelől 100,000 háztartás berendezését pusztították vagy rabolták el. Csak az épületek helyreállítása több mint 300 millió márkát igényel. Az osztrák műemlékek védelméről lovag Förster-Streffleur miniszteri tanácsos számolt be. Nevezetes intézkedés a biztosító elraktározáson kívül az, hogy a hadviseléstől fenyegetett területek nevezetesebb építészeti emlékeinek jegyzékét a hadparancsnokság átadta az egyes csapattesteknek azzal, hogy lehetőleg kíméljék meg beszállásolástól s óvják a pusztulástól, különösen a templomok szentélyeit, sekrestyéit zárják le a parancsnokok és a kulcsot vegyék magukhoz. Ezt az intézkedést a gyűlésen résztvett németek is követendőnek találták s petícióban kérték a kormányt életbeléptetésére. Ugyancsak a kormányhoz terjesztette a konferencia a hágai egyezmény 27. ~a kiépítésére vonatkozó javaslatait. Ehelyütt megemlítjük, hogy a galíciai pusz- * Mindezeket részletesebben vázolja a Diirerbund" 152. röpirata Clemen tollából. A ftizet tartalmazza még szerzőnek A. Bartholoméhoz írt nyilt levelét és a német hivatalos jelentést a franciák és az angolok által a nyugati fronton okozott rombolásokról, véglil Reims székesegyház kárainak legutóbbi fölvételéről. «H M II II M II I II II II M II II II II Í! M H H H H H H H H H H H H H H M II II «I! II II II II II Ii II II M H íí II II II II II II II II II M II II II II II II II «II II II II Í! M jj I

5 tításokról, amennyire 1915 áprilisig, tehát a gorlicei áttörést s az új sikeres hontisztító munkát megelőzőleg megállapítani lehetett, a Mitteilungen der k. k. Zentralkommission für Denkmalpflege" ez évi 4 5. számában dr. Tadeusz Szydlowsky számol be. Kiterjeszkedik fényképfelvételekben is : Grabie templomának (XVIII. század), Staniatki benedekrendi klasfromának (XIII XVII. század), Wielicka és a bochniai Uscie Solne több, évszázados épületének, Szczepanow 1470-ben épült templomának stb. megrongálásáról. A beszámoló azonban csak később lesz teljes ; s csak most, hogy az oroszok majdnem teljesen kitakarodtak monarchiánk területéről, készülhet el a pontosabb fölvétel. Hazánk műemlék-kárairól értesülésünk szerint Divald Kornél eddig a következőket jelentette be: I. Zemplén megye : sztropkói római kath. templom, a XVII. századbeli laborezrévi bazilita monostor (Krasznibrod), amely különösen pazar belső felszerelésénél fogva volt nevezetes, továbbá a nagypolányi gör. kath. templom, a nagycsertépi és laborezfői fatemplom s Homonna épületei sorában néhány érdekes XVIII XIX. századbeli lakóház. II. Sáros megye : zborói Rákóczi-kastély és a kastély temploma ; a hutási, felsőodori, kishollósi, mészégetői, mérgesvágási, peszternyei, alsópagonyi, felsőpagonyi, váradkai, kiskurimai fatemplomok a Makoviczában, a szorocsényi kőtemplom, bányavölgyi róm. kath. templom. Ezeken kívül még az orsovai koronakápolna őrházának sérüléseiről is kapott a M. O. B. értesítést. A jelzett műemlékek közül csak a sztropkói templom, a laborezrévi monostor és a zborói Rákóczi-kastély nagyobb jelentőségű, ú. n. elsőrendű műemlék, a többi másodrendű. A sztropkói templom helyreállítására dr. Lux Kálmán műegy. m.-tanár, műépítész, kapott megbízást és annak restaurálási munkálatai folyamatban is vannak már. A többire nézve még nem történt intézkedés s egyelőre csak arra ügyelnek, hogy a restaurálások ne történhessenek meg a M. O. B. közbejötte nélkül. A bizottság egyébként a háború színhelyéül szolgált öszszes határszéli megyék közigazgatási hatóságait is megkereste, hogy a sérült műemlékekről jelentést tegyenek. Külön bizottság vette kezébe gr. Khuen- EX LIBRIS 0900SF09000CBO COO Coecoe«e$oeoo <>oooce90oo«oo ERPEY AIBDAR Helbing F.: Ex libris. Héderváry Károly elnöklete alatt az elpusztult felsőmagyarországi háztűzhelyek, falvak stb. újraépítését. Visszatérve a brüsszeli konferenciára: a belgiumi rekonstrukció nagy munkájáról érdekesen értekezett Kari Rehorst, ezelőtt Köln város tanácsosa, most a belgiumi német kormányzat városépítési előadója. Szerinte a német igazgatásra a helységek rekonstrukciójában egészen más feladat vár, mint Keletporoszországban. Ez utóbbi helyen ugyanis a birodalom a közjótékonyság stb. pénzforrásaiból hatalmas eszközökkel rendelkezik máris, úgy hogy a munkák hatósági végrehajtását legközelebb meg is kezdhetik, de Belgiumra nézve állami segélyeket még nem folyósítottak, itt tehát az a kérdés áll előtérben, mennyire lehet a köz- és különösen a magánépítőtevékenységef olcsó építési hitelekkel stb. elősegíteni. Keletporoszországban továbbá a gyors intézkedés minden törvényes alapja megvan (városépítési, közegészségügyi szabályok, a helyi jelleg védelméről [Heimafschutz] szóló rendelkezések). Rendelkezésre áll az egész német birodalom modern városépítő gárdája stb. Belgiumban ellenben a polgárság rendszabályiszonya igen nagy.épífésrendészet, egészségügyi rendészet meglehetősen írott malaszt ott. Az évi városszabályozási (az ú. n. útrendészeti) törvényt csak kevéssel a háború kitörése előtt módosították s ennek alapján kell most a községeket megfelelő helyi szabályrendeletek meghozatalára és életbeléptetésére szorítani. Nagy munka az új városépítési és szabályozási tervek kidolgozása. A háború sok helyt éppen a városok régi zegzugos centrumát, magvát pusztította el s így az ágyú sok oly területből csinált tabula rasa"-t, amely amúgy is a csákányra volt szánva, úgy hogy a városarchitektusok új munkateret nyertek. A rekonstrukcióra s kivált a megsérült vagy elpusztult építészeti műemlékek helyreállítására Rehorst a következő F. Helbing : Ex libris. elveket állította föl: 1. Művészeti vagy történeti értékű közvagy magánépületeket, amelyek megsérültek vagy csak lényegtelen részükben pusztultak el, a régi formájukban kell helyreállítani. 2. Ugyanilyen jellegű régi épületeket, amelyek egészben vagy lényeges részeikben elpusztultak, semmi esetre sem kell régi formájukban felépíteni. 3. Az elpusztultak helyére emelendő minden új építkezés legyen archifektónikus szempontból tisztességes, for- i 277

6 278L Wigand Ede: Felvidéki parasztház terve.,re.wiotki pon-m E. Wigand : Entwurf für ein Bauern haus in den Karpathen. manyelvében engedje fölismerni keletkezése korát és csatlakozzék már amennyire csak lehetséges a helyi építési modor általános jellegéhez. 4. Középületek környékének szabaddá tételétől elvileg tartózkodni kell. Óva intett Rehorst attól a doktrinérizmustól, hogy elvileg megállapítsák egyenes vagy görbe utcáknak a városépítési tervekbe való iktatását. Elég ehelyett szem előtt tartani, hogy az utcák feleljenek meg a konkrét forgalmi igénynek, s hogy a köztük maradó építési tömbök tisztességes és gyakorlatias alaprajzokra adjanak lehetőséget, amit a speciális városépítési betegség, a még egyre Wigand Ede : Felvidéki parasztház alaprajza (a szabványos terv alapján és a kiszabott anyagok felhasználásával). E. Wigand : Orundriss des Bauernhauses in den Karpathen. grasszáló: diagonalitis" sokszor gátol. Emellett az utcavezetéseknél, térkiképzésnél a szép városképhatásra is kell törekedni. Mindezeket tudvalévőleg úgy egyenes, mint görbe utcákkal el lehet érni. A rekonstruált építkezéseknél persze nagy nehézségekkel fog járni az új építkezés befolyásolása. A belga Commission royale des monuments et des sites" álláspontja, amelyet Belgiumban sok szakember oszt, erősen odahajlott, hogy elpusztult, műtörténeti becsű épületeket régi metszetek, fényképek és épületmaradványok szerint le kell másolni, kópiában újra megépíteni. Az ilyen hamis régieskedést Németországban, számos balfogáson okulva, már félretették, s építészeik értik a módját, hogy a régi városképek szépségét megóvják, de ennek keretében modern formanyelvet beszélő épületekkel. A belga építészet azonban pillanatnyilag a forrongás zavaros állapotában leledzik. Egyrészt ragaszkodik még a francia bárokhoz és a Louis seize-hez, másrészt a Jugendstil legőrültebb capriole-jait építi meg. Egy-két dicséretes kivétel van csak, kivált az előkelőbb városházi építkezés terén. Az építési tervek hatósági befolyásolása lesz Rehorst szerint a német igazgatás nevezetes feladata. Másik feladat a bútorzatok rekonstrukciója, amelynél a régi és hagyományos mesterségeknek és népművészetnek kell a főszerepet juttatni. A vita során, melyet Rehorst előadása keltett, kialakult az a nézet, hogy a régi épületek rabszolgai utánzása csakugyan elvetendő, ellenben a régi formák továbbfejlesztése kívánatos. Hasonló értelemben szólott ehhez a tárgyhoz Bissing főkormányzó, aki az egész építkezési közigazgatásra vonatkozólagis tett programmszerű nyilatkozatokat. Hangsúlyozta ő is, hogy a belgák teljes gyámkodás alá helyezését nem tartja jónak és keresztülvihetőnek, ámbár érdekes ez a megállapítása : a belga ember lélektani rejtély ; rajong a szabadságért egész az önhatalmaskodásig, de ha belátta, hogy jó volna valamit cselekedni is, örül, ha a helyes utat megparancsoljuk neki". Különben maguk a belgák már Charles Buis, a híres brüsszeli városren-

7 dező polgármester reformtörekvéseivel századokkal megelőzőleg megadták a klasszikus példáját az építkezések hatósági befolyásolásának. Brüsszel tanácsa az 1695-iki bombázás után 1697-ben kiadta a következő érdekes rendeletet : Tekintettel arra, hogy nem lehet tűrni, hogy a városnak nagy piacát deformálják épületekkel és tetőkkel, amelyek túlságosan különböznek egymástól, mert erészt amenynyire csak lehet, meg kell őrizni a harmóniát: a tanács Brüsszel minden háztulajdonosának és mesteremberének megtiltja, hogy a nevezett piacon bármely tetőt vagy házat megépítsen, mielőtt a modelljét a tanács nem vizsgálta át és nem hagyta jóvá, ellenesetben úgy a tulajdonos, mint a mesterember 100 bataconf fizessen régi jog szerint. Ezenkívül minden ezzel a rendelettel ellenkező épület az illető költségére le fog bontatni." E bölcs rendelet eredménye lett a Grand' Place pompás kiképzése. -P^TEM/ZOB'-J- Wigand Ede : Felvidéki parasztház belseje. E. Wigand : Das innere des Bauernhauses. A gyűlés állást foglalt még a természet kínos elcsúfítása ellen, ami Belgiumban különösen a reklámtáblák használatával történik. NAGY VIRGIL: A FELDÚLT TŰZHELYEK ÚJRATEREMTÉSE Imikor a háború forgatagába belesodródott felsőmagyarországi népünk, a magyarság szoruló szívvel tekintett ez északi bástyájára, és bizonyos, hogy a saját otthona féltése mellett nyomban kiváltotta a lelkekben a részvétet az áldozatul mélységes testvéri esett északi népünk iránt, amely szegényes javait veszítve, szenvedett hajléktalan, étlen, s nagy tömegében minden szenvedése mellett hü maradt a hazához, az ősi röghöz, vallásához, tervszerű és kecsegtető csábító kísértések ellenére; mint hajdan Rákóczi népe, - nyelvében nem, de ragaszkodásában, összetartozandósági érzésében magyarnak, s pajzsként szerepelt a mögötte élő testvéreinek. A háború borzalmai közepette, a sötétség, ború és bú mellől az egész világot besugárzó magasztos fénykévékként sugároznak harcoló ifjaink hősi erényei ; és itthon, az igazaknak sfoikus kitartása és gondoskodása a nemzetnek a küzdelemhez további erőt ad, amelyet a sötétségben bujkáló - még ily időkben is önző igaztalanoknak aljassága sem képes gyengíteni. A legszebb megnyilatkozása emez erényeknek az az országszerte szinte magából sarjadt és melegét a legszélesebb rétegekbe terjesztő érzés, szeretettel felkarolni a kárvallott népünk ügyét, otthont visszaadni a hajléktalannak, jobbat és szebbet mint volt; segítséget nyújtani a tekintetben, hogy szerény életét az igényeit kielégítő új alapokra fektetve, a boldogabb, a jobb jövő kilátásával újból kezdhesse, a múltnál is bensőségesebb kapcsolatban a mögötte támaszként sorakozó magyar testvéreivel. A mozgalom, amely ezt elérni akarja, elsősorban megnyilatkozott a kormány intézkedéseiben, amellyel a földmívelésügyi minisztert bízta meg, hogy a feldúlt házak újraépítéséhez építőanyagtermeléssel és szolgáltatással, általános irányítással és szervezéssel, munkaalkalom' nyújtásával segítségére siessen a hajléktalanoknak ;

8 2801 támogatva a közigazgatás, nevezetesen az azok élén álló főispánok lelkes munkásságával ez a segítés gyorsan és erélyesen indult meg egységes háztípus tervezésével, az azok felépítéséhez szükséges anyag termelésével és munkaerő (hadifoglyok) kirendelésével ; továbbá a falvak felmérésével, azok telkeinek és útjainak rendezése céljából. Az egységes, internacionális háztípus gondolata a munka gyorsaságának és egyszerűsítésének biztosítására mindenesetre közelfekvőnek mutatkozik ; más tekintetekből azonban, bár jobbat is ad az elpusztultnál, nem kielégítő, mert tömegekben felépítve sivárságával kiirtja a falu egyszerű, de jellegzetes varázsát, idegenszerűségével kirí a megmaradt házak környezetéből, gyökereiben megtámadja a bármilyen szegényes népművészeti tradíciót és a megszokott otthon melegét nem támasztja. Mi, akik építészettel és művészettel általában foglalkozunk és értékeljük a népművészetnek legszerényebb megnyilatkozásait is, abban a vélekedésben vagyunk, hogy az újonnan építendő házak felépítésénél biztosítandó a legegyszerűbb eszközökkel és a legmesszebbmenő takarékosság mellett is annak a lehetősége, hogy a falu képének falusi jellege megmaradjon, hogy a lassúbb és nem sablonos keletkezéséből kiadódott apró változatosságainak zamatja újból is érvényesüljön, és hogy az új ház ne legyen merő idegen, kapcsolódjék bele a népies építkezés hagyományaiba, legyen a régi típusnak fejlettebb, egészségesebb, kultúrabb ivadéka. Simuljon az új otthon a népnek a rögből nőtt szokásaihoz, de elégítse ki tökéletesebben szerény igényeit ; jelentsen jó egy lépést előre, de nem ugrást az idegenbe. Az e tekintetben az építésztársadalom tagjaitól tett javaslatok az intéző köröknél megértésre II találtak és van kilátás arra, hogy az egy II cél gondolatában munkálkodók összeműködése eredményes lesz. A simulás a hagyo- II mányhoz csak felismerés alapján biztosítható. Az első lépést e tekintetben megtette az építésztársadalom azzal, hogy felajánlotta önzetlen szolgálatkészségét mind az állami, mind a társadalmi mozgalomnak és hogy néhány tagja tájékoztató tanulmányutat tett a feldúlt területeken.* Ez a tájékoztató út a házak tervezéséhez megadja ugyan a legszükségesebb támasztópontokat, de tágabb célok biztosítására a felismerés kiszélesítendő. E célból a Khuen-Héderváry gróf elnöklete alatt megalakult országos bizottság kimerítő kutató tanulmányutat rendez szakavatott egyé- * Lásd : Dr. Lechner Jenő cikkét az Építő ipar Építőművészet" szept. 19-i számában. nek megbízásával, amelynek célja a kárvallott területeknek néprajzi és népművészeti felismerése ; felvételi és tárgyi anyag összegyűjtése templomokról, házakról, bútorokról, házifelszerelésekről és eszközökről, gazdasági szerekről, ruházati cikkekről, szóval mindenről, ami tanulságos lehet e tekintetben, ami következetesen felhasználható lehet az újonnan felépítendő házak tervezésénél, az új otthonoknak megfelelő bútorokkal és eszközökkel leendő felszerelésénél, gazdasági eszközeinek pótlásánál. Ennek a tanulmányútnak egyéb céljai : a néprajzi tudománynak újabb anyagot biztosítani, a szerény használati és népművészeti tárgyakat a pusztulástól megóvni, ahol pedig a nép kénytelen tőlük megválni, megszerezni azokat múzeumok és gyűjtők számára ; mert máris járnak a kárvallott vidékeken műkereskedők ügynökei és más egyének, akik a szűkölködő nép szerény kincseit csekély összegért megvásárolni iparkodnak. Ha a felvidéken lakó népünk művészete a nép anyagi és kulturális szegénységéből kifolyólag nem is olyan ragyogó mint egyebütt e hazában, mégis bármily szegényes és fejletlen legyen, megvédésre érdemes a teljes jellegtelenség tengerébe való elsülyedéstől, vagy legalább is megőrzésre. Ha pedig a boldogabb jövőben az államhatalom és a közigazgatás fokozottabb politikai, közgazdasági és kulturális gondoskodásban, a társadalom pedig továbbra is szerető támogatásban fogja részesíteni e népünket, akkor megerősödve még becsesebb tagja lesz a magyar hazának s ha a hagyománynak gyökerei nem pusztulnak el teljesen, népművészete hátha talán új virágokat még hajthat? Ez pedig erkölcsi értéket is jelent, mert a szép kultusza, bármily szerény legyen is, lelket jelent, életkedvet biztosít, haladást eredményez. Ha a tanulmányút gyűjtési eredménye elégkiadós lesz, kilátásba vehető az anyagnak kiállításban való bemutatása és képes füzetben való ismertetése, ami megint közelebb hozná e népünket a nagy magyar társadalomhoz, amely szívének melegét oly megható mértékben tárta fel a szűkölködők felé. Minden gyakorlati gondolat, amely ezt a mozgalmat szolgálhatja, értékes és támogatásraméltó. m m fn Még a legolcsóbb árúk is elég drágák, ha hasznavehetetlenek. cato. Jobb, ha az emberek kérdezik, hogy miért hiányzik valahol egy szobor, mintha azt kérdik, hogy miért van ott. cato.

9 Maróti Géza: Ráth György síremléke a kerepesiúti temetőben G. Maróti : Grabdenkmal des Kunstmäzen~Georg Ráth im Budapester Kerepescher Friedhofe. Magyar Iparművészet.

10 A budapesti kerepesi temetőből Csukássy József síremlékének részlete. Zala Györgytől Vuk Gyula családi síremléke, Horvai Jánostól. Grabdenkmäler im Budapester Kerepescher Friedhofe von Georg Zala 285. und 286. J. Horvai.

11 A budapesti kerepesi temetőből Az Eisele-csaiád síremléke, Ligeti Miklóstól Tahy Emil síremléke, Badnai Rezsőtől. Grabdenkmäler im Budapester Kerepescher Friedhofe von N. Ligeti 287. und ß. ßadnai *

12 284 A budapesti kerepesi temetőből A Kéler-Bielekcsalád sírboltja Schulek Jánostól Munkácsy Mihály síremléke Teles Edétől. Grabdenkmäler im Budapester Kerepescher Friedhofe von J. Schulek 289. und E. Telcs 290.

13 A budapesti kerepesi temetőből A Kilián-család sírboltja, Ligeti Miklóstól Kákosi Jenőné síremléke, Horvai Jánostól. Grabdenkmäler im Budapester Kerepescher Friedhofe von N. Ligeti 291. und J. Horvai

14 g» g f Hffr- FLFCS M li'jb^.^ v-tii'"«'. '../^tq'» ^QE j 'fc/' >Sk. ' i ihflh \ v 286 H H H H H H I 5f y il T, II t, y 293. Drauth testvérek városbírák (f 1627, 1664, 1693) emlék Gedenksteine der drei Brilder Drauth (f 1627, 1664,» " táblája a brassói ág. ev. templomban Saureger 1693); 294. des königl. Richters M. Saureger in der n n Mátyás kir. bíró sírköve a nagyszebeni ág. ev. templom- evangelischen Kirche zu Nagyszeben und 295. des Johann n * ban Hutter János (+ 1638) sírköve Nagydisznódon. Hutter (f 1658) zu Nagydisznód.

15 l - ^^ÊKÊIBÊÊÊ^mmMm^ ^8Ë fflèêèêëê, >1 MVSCONSVI VfCEClMV.sí cmmm' (OK A srr: PEFVNCTIK TIDEMQKTÊ R^Çi ATQVEPVE:..:' -'-it 0. *': il 296. A régi soproni ág. ev. temető részlete Zamár Simon sírköve Medgyesen 1717-ből Kendeffy Gáborné szili. Vargyasi Daniel Barbara sírköve a vingárdi templomban (1695) Teil des Soproner alten evang. Friedhofes Grabstein des Simon Zamár in Medgyes. (1717.) 298. Grabstein der Gabriele v. Kendeffy geb. Barbara Daniel in der Kirche zu Vingard (1693).

16 «SA ^vru&mîsr F. K 288 :=? 300. Síremlékek a régi soproni kath. temetőből, a XIX Grabdenkmäler im alten Soproner kath. Friedszázad eleiéről. hofe. Anfang des XIX. Jahrhunderts. V il H

17 n n n Mária Terézia-rendi lovagnak síf- XIX. század eleje Grabdenkmal des Maria-Theresiaordenritters Paul v. Davidovics in Komárom. Anfang des XIX. Jahrhunderts. ===; Magyar Iparművészet. 3

18 IN; DEI I SCHWERE! I KAI ÍPFEI I OSTEPREICH;-HI!<3AM 191,4 UND FA WD El I V'OI! DEI! MITGLIEDER I I UNSEPÉP ß.EIHEINDE DEI! H ELD El ITQDÍ 302 H 290 L, Hadiemléktáblák. Szemelvények a Soldaten Gedenktafel für gefallene Krieger. Entnommen gräber und Kriegsdenkmäler című műből. dem Werke Soldatengräber und Kriegsdenkmäler. S H

19 5*

20 i n ï 3u Hadiemlékművek. Szemelvények a Soldatengräber und Kriegsdenkmäler című műből Kriegsdenkmäler. Entnommen dem Werke Soldatengräber und Kriegsdenkmäler.

NAGY VIRGIL: A FELDÚLT TŰZHELYEK ÚJRATEREMTÉSE Imikor a háború forgatagába

NAGY VIRGIL: A FELDÚLT TŰZHELYEK ÚJRATEREMTÉSE Imikor a háború forgatagába dező polgármester reformtörekvéseivel századokkal megelőzőleg megadták a klasszikus példáját az építkezések hatósági befolyásolásának. Brüsszel tanácsa az 1695-iki bombázás után 1697-ben kiadta a következő

Részletesebben

WILDNER ÖDÖN: A MŰEMLÉKEK GONDOZÁSA ÉS A HÁBORÚ

WILDNER ÖDÖN: A MŰEMLÉKEK GONDOZÁSA ÉS A HÁBORÚ WILDNER ÖDÖN: A MŰEMLÉKEK GONDOZÁSA ÉS A ÁBORÚ udvalévő, hogy a háború rongál és rombol meglévő nagy értékeket, kezdve a legnagyobb értéktől : az embertől a vetésig, haszonállatig, épületekig. Rongál és

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA A KRITIKÁRÓL ÉS EGYEBEKRŐL

AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA A KRITIKÁRÓL ÉS EGYEBEKRŐL AZ ERZSÉBET- EMLÉKMŰ- PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA 2 7 4-1 -itti m m a m I rrm urm ~ifi urim nr ' r i n n iirn 'ittt> arm imp ht a nir«i - r uri m m m m um m «i m m m mi m m u m i AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

4. b. MI AZ, HOGY EREDETI?

4. b. MI AZ, HOGY EREDETI? 4. b. MI AZ, HOGY EREDETI? (A hagyomány eltékozlása) A kedves fiam jóvoltából, aki nagy szegénységében meghívott és vendégül látott (még akkoriban, amikor alkalmi napszámból tengődött Olaszországban);

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

ÉPÍTÉSZEK MARATONIJA HORVÁTH ILDIKÓ

ÉPÍTÉSZEK MARATONIJA HORVÁTH ILDIKÓ HORVÁTH ILDIKÓ ÉPÍTÉSZEK MARATONIJA Az 1968-as mexikói napokon, amikor az olimpiai stadion pályáin naponta születtek az új csúcsok, és egymást követő ünnepélyes díjkiosztások váltották aranyra és ezüstre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE

LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE j nagyvárosi temetők megalkotásánál oly feladatokat kell megoldani, amelyek eddig ismeretlenek voltak. Nagy tömegeket kell ma eltemetni és ez a körülmény egy gazdaságosabb

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA 1. FEJEZET KÁRTYAPARTI, VALÓJÁBAN KI VESZTETT? A sem nem túl szerény, se nem túl elegáns ház az Allée de le Reine és a Marguerite út keresztezésénél

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Mi fog történni az Edzőtáborban? Az kidolgozása a kulcs ahhoz, hogy a következő évben minden kitűzött célodat elérd. Ez a legzseniálisabb eszköz, ami valaha a management

Részletesebben

FŐÚRI LAKÁSKULTÚRA MAGYARORSZÁGON A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN

FŐÚRI LAKÁSKULTÚRA MAGYARORSZÁGON A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN Óhidy Viktor FŐÚRI LAKÁSKULTÚRA MAGYARORSZÁGON A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN Doktori disszertáció tézisei Budapest 2007. 1 Hazánk történelmének 1867 és 1918 közötti szakasza a dualizmus időszaka, amelyet a gyors

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

A BÁCSKAI ASZTALOSOK

A BÁCSKAI ASZTALOSOK Beszédes Valéria A BÁCSKAI ASZTALOSOK Apám emlékére írásomban rövid áttekintést adok a bácskai falusi asztalosok működéséről a XVIII. század közepétől a nagyüzemi asztalosipar megjelenéséig. Kizárólag

Részletesebben

Az ember és a társadalom

Az ember és a társadalom Az ember és a társadalom Ha a többi ember közül egyet meg engem, aztán a nagyapját meg ezerév előtti ősapját és az én nagyapámat, ősapámat összehozná valami csoda s osztályozna bennünket belső és külső

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet.

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet. APPONYI SÁNDOR. Napsugaras szép téli napon, erdővel borított havas domb aljában, hólepett úton röpít a szán. Köröskörül, amerre a szem lát, minden fehér; vastag hótakaró alatt pihen a huszadik század kultúrája.

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

Meditáció a nemzeti karakterről

Meditáció a nemzeti karakterről Csepeli György Meditáció a nemzeti karakterről A nemzeti karakter feltételezése legalább olyan régi, mint magának a nemzetnek a létezése. Sőt a korábbtól fogva létező csoportalakzatok (vallási, etnikai,

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

MAGYAR IPARMŰVÉSZET. 1900, m. ÉVFOLYAM, HÍ. MELLÉKLEI

MAGYAR IPARMŰVÉSZET. 1900, m. ÉVFOLYAM, HÍ. MELLÉKLEI MAGYAR IPARMŰVÉSZET. 1900, m. ÉVFOLYAM, HÍ. MELLÉKLEI MAGYAR IPARMŰVÉSZET III. ÉVFOLYAM. 1900. MÁJUS HÓ. 3. SZÁM. ZSOLNAY VILMOS. Az agyag legnagyobb magyar mestere örökre lehunyta szemét, Zsolnay Vilmos,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése?

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Timkó György 1906-ban jelent meg Beöthy Zsolt szerkesztésében A magyar irodalom története című kétkötetes könyv. Ebben olvasható: [Károlyi] nem oly jártas ugyan

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének 1. Melléklet Gaul Géza: Mi a szép? című tanulmányához Egy Petőfi-vers Szöveg forrása: Petőfi Sándor összes költeményei, sajtó alá rendezte Baróti Lajos, Budapest, 1900. Singer és Wolfner. Megtartottam

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

A minőségügy erkölcsi kérdései

A minőségügy erkölcsi kérdései Reményi Tibor Flow-Cont kft A minőségügy erkölcsi kérdései Amikor az 1980-as végén országos kampány indult a minőségügy témájában, gyanakodva fogadtam a mozgalmat. Úgy sejtettem, hogy elszakítja a minőség

Részletesebben

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből 110 A harmadik csoportot a Tarjányi-család kevésszámú irata alkotja. Az iratok főleg Tarjányi János és Ignáo Csanád, Arad és Temes megyében játszott szerepére vetnek világot. A jelenleg is Cégén lévő iratok

Részletesebben

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla Szöveg: Trencséni Dávid / Építész: Ilias Bratopoulos / Fotó: Costas Vergas Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné szigetén hasonló koncepció alapján

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól KÖNYV A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól Ha egyszer valaki megírja a magyarországi antikváriumok történetét, minden bizonnyal a legjelentősebbek között fogja tárgyalni a Borda házaspár, Borda Lajos

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE

Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE Radoslav J. Subic BÁCSKA FALUSI LAKOSSÁGÁNAK MIGRÁCIÓJA MINT AZ AGROTECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE I. BEVEZETŐ Bácska Jugoszlávia legjelentősebb mezőgazdasági vidéke, amely a legtöbb mezőgazdasági

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola TARTALOM "segíts magadon" CIVIL SZERVEZŐDÉS A SZOCIÁLIS LAKHATÁS

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok)

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) RECENZIÓK Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) A Mûemlékvédelmi Hivatal ameddig létezett eléggé hivatalosnak tûnhetett a laikusok számára ahhoz,

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 Fleischer Tamás MEDENCE? ÁTJÁRÓHÁZ? Magyarország fekvésének, helyzetének metaforájaként két meghatározás tér rendre vissza különböző elemzésekben: a térség,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl.

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal ismert állásfoglalása tudvalevőleg lehetetlenné tette a magyar munkásbiztosítás számára, hogy a baleset folytán

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN (vagy egyéb célok elérésének) szolgálatában. A termelőerők (termelőeszközök és munkaerő) mindenkor korlátozott mennyiségben állnak a gazdálkodó egység rendelkezésére, ugyanakkor rendszerint többféle célra

Részletesebben