Pedagógiai program. 1. kötet. Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. 1. kötet. Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 2013 Pedagógiai program 1. kötet Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1

2 Tartalom I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, ezek megvalósítását szolgáló feladatok Pedagógiai alapelvünk: Értékek Pedagógiai céljaink: Iskolánk által preferált értékekből, célokból adódó feladatok: Pedagógiai eljárásaink Pedagógiai eszközeink: Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk gyermekideálja: Iskolánk nevelőtestülete kiemelten a NAT alapján az alábbi feladatokat határozta meg: Az iskola feladatainak fő szervezeti formái: Műveltségi területhez kapcsolódó személyiségfejlesztés: Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészség fogalmának különböző megközelítései: Az egészségnevelés témakörei, szaktárgyi koncentrációja Az egészségnevelési program kiemelkedő feladatai hónaponként Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei (NAT 2012.) Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása A tanulók szociális hátrányainak enyhítését szolgáló tevékenységek A gyermek és ifjúságvédelem iskolai feladatai Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje A diákönkormányzat jogkörei: A diákönkormányzat döntési jogköre A diákönkormányzat egyetértési jogköre A diákönkormányzat véleményezési jogköre A diákönkormányzat javaslattételi jogköre

3 8 Környezetnevelési program Természetvédelem meghatározása A környezeti nevelés célja: A környezeti nevelés feladatai: Kapcsolattartás a környezeti nevelésben Az iskolán belüli együttműködés Feladatok havi bontásban Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A szülők pedagógusok együttműködésének formái Kapcsolat a tanulókkal Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel Vizsgaszabályzat a tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozóan A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat célja A vizsgaszabályzat hatálya A vizsgafeladatok, illetve vizsgatételek elkészíttetése A tanulmányok alatti vizsga iratai és kezelésük A tanulmányok alatti vizsga részei Az írásbeli vizsga szabályai A szóbeli vizsga szabályai A gyakorlati vizsga szabályai Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje vizsgatantárgyak követelményrendszere Az értékelés rendje A vizsgatárgyak részei és követelményei A felvételi eljárás,az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai II. HELYI TANTERV A HELYI TANTERV fokozatos bevezetése A tantervcsalád tantárgyi rendszere és heti óraszáma A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámai A választott kerettanterv feletti óraszám A tanulók heti és napi terhelése-kötelező, nem kötelező választható iskolai foglalkozások Az előírt tananyag és követelmények Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

4 5 Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Esélyegyenlőtlenségekből adódó nehézségek enyhítése - felzárkóztatás Hagyományok, éves rendezvények Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Alapelvek: Az ellenőrzés és értékelés módjai tanítási órán: A tanulók teljesítményének értékelése félévkor és tanév végén: Értékelési formák az alsó tagozaton Értékelési formák felső tagozaton Írásbeli feladatok értékelése Szóbeli értékelés: A magasabb évfolyamra lépés feltételei: Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének elvei A szorgalomjegyek megállapításának elvei Jutalmazás, büntetés iskolai elvei Jutalmazás: Büntetés: A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei Záró gondolatok ZÁRADÉKOK A pedagógiai program érvényessége A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása MELLÉKLETEK: 1. sz. melléklet: helyi tantervben előírt tananyag és tantárgyi követelményrendszer, DVD-n mellékelve 2. sz. melléklet: SNI helyi tantervben előírt tananyag és tantárgyi követelményrendszer, DVD-n mellékelve 3. sz. melléklet: Helyiség- és eszközlista 4

5 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. /Szent-Györgyi Albert/ Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintákat követő gyerekeket nevelni. Fel kell készíteni őket versenyekre, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek átszövik életünket, gazdaságunkat, mindennapjainkat. Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Akik önismeretük révén el tudják dönteni, hol kezdődnek és meddig terjednek adottságaik és képességeik. Hol húzódnak lehetőségeik és korlátaik határai. Mikor érdemes kockázatot vállalni, mikor szükséges ezek elől kitérni. Hogyan lehet a sikerből hajtóerőt nyerni, s a kudarcok után felállni és újra- és újra kezdeni. Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti. Tanulóinknak nyolc év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy képességeiket megismerjék, érdeklődésüknek megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak. Megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, a világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethossziglani tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az információáradat. Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. A tudás, az ismeretszerzés egyénre szabottan bővíthető. Megszerzése elsősorban szorgalom és kitartás kérdése. Mindenkit a képességei csúcsai közelébe szeretnénk eljuttatni. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak. Célunk, megtanítani, keresni a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat, kedvvel, örömmel ismereteket szerezni, kitartással eljutni a kitűzött célig. 5

6 Az iskolai és a tradicionális hagyományaink, értékeink megóvása továbbvitele fontos feladatunk ebben az értékvesztett világban. Az évezredek alatt felhalmozódott kincseket bűn eldobni, meg kell tartani, és mellé kell tenni az újakat. Pedagógiai hitvallásunk alapja: Tanulóink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önművelésre, pozitív jövőkép megfogalmazására. E célhoz vezető úton vállalunk státuszunknál fogva alapozó feladatokat, biztosítva ezzel annak lehetőségét, hogy a továbbtanulás során a gyermeki személyiség teljessé váljék. 1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, ezek megvalósítását szolgáló feladatok Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. Az emelt szintű és emelt óraszámú oktatással a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk. A tanulóbarát, családias légkör tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését segíti. Hisszük és valljuk, hogy az iskolánkba járó tanulók szellemi, fizikai és lelki egyensúlyának összhangja szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés képességének megvalósulását. 1.1 Pedagógiai alapelvünk: Oktató-nevelő munkánk során törekszünk tanulóink személyiségének sokoldalú harmonikus fejlesztésére. Tanulóinkat felkészítjük az önálló ismeretszerzésre, önművelés igényére, ezért tanulási képességeit, készségeit úgy fejlesztjük, hogy helyt álljanak a középiskolában, később tudjanak beilleszkedni a társadalomba. Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításával, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek kiművelésére (szövegértési-szövegalkotási, matematikai logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat). Szeretnénk, ha társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké válnának tanulóink. Szabad, félelemmentes légkörben, a kor követelményeinek megfelelő erkölcsi és emberi tulajdonságokat közvetítünk tanulóink felé. Minden iskolai tevékenységünket a gyermekek okos szeretete hatja át. Felkaroljuk a tehetségeseket, de a hátrányos helyzetűek számára is esélyt kívánunk teremteni hátrányaik leküzdésére. Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képességei és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét. A változó körülményekhez igazodni tudó, fejlett kommunikációs képességgel rendelkező, az idegen nyelvet beszélni képes és az informatikához értő egyének kiművelésére törekszünk. Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, akik felé az európai humanista értékeket közvetítve szeretnénk, hogy társadalmunk hasznos tagjaivá váljanak. 6

7 Testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, a környezetvédelemre nagy figyelmet fordító szemléletet formálunk, mert nélküle nem létezhet társadalmi jövőkép. Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód készségét. Tanulóink vallásuknak megfelelően részt vehetnek az egyházak által szervezett hitoktatáson. 1.2 Értékek Az egyetemes, általános emberi értékek közvetítése: humanizmus hazafiság, nemzeti identitás megtartása nyitottság, tolerancia más népek, kultúrák szokások iránt egymás segítése, az együttérzés képességének fejlesztése önállóság, önfejlesztés, felelősség önmagunkért és másokért a természet, a környezet szeretete, védelme a másság elfogadása. Az értékek közvetítése terén a következőkre törekszünk: az emberi méltóság tisztelete (elnyomás, háború) negatív diszkrimináció elitélése saját érdek érvényesítése mellett a közösség érdekeinek figyelembe vétele alkotó, fegyelmezett munkavégzés a helyes magyarságtudat elsajátíttatása a tanulókkal egészséges életre való felkészítés örökérvényű értékek, normák megismertetése, fejlesztése (igazság, jóság, szépség stb.) a keresztyén emberi értékek megbecsülése a lelkiismereti, vallásszabadságot figyelembe véve a szülők, nagyszülők, felnőttek, idősek megbecsülése, tisztelete. Munkánk során a nevelés két funkcióját helyezzük előtérbe: a) az ismeretközvetítést a tanulók érdeklődésének felkeltésével, az önálló tanulás képességének kialakításával arra törekszünk, hogy alkalmazni képes tudással rendelkezzenek b) a szellemi, erkölcsi, szociális értékek megismertetését. 1.3 Pedagógiai céljaink: Iskolai nevelőmunkánk célja, hogy pozitív emberi értékekkel felruházott gyermekeket neveljünk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy testileg, lelkileg egészséges, egyéni képességeiknek megfelelő tudással rendelkező kreatív, önmaga és környezete iránt felelősséget érző tanulók kerüljenek ki iskolánkból. A célok és feladatok meghatározásakor alapvetőnek tartjuk: A Nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott funkciót, mely szerint az általános iskola biztosítsa az általános műveltséget, az alapfokú oktatást, nevelést, tegye lehetővé a tanulók érdeklődésének és képességeinek megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást Az iskola biztosítsa az Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Nemzetközi Egyezmény a Gyermekek Jogairól című deklaráció előírásait. 7

8 A személyiség teljes körű kibontakoztatásának segítése. Fokozott gyermekvédelmi funkciót valósítson meg. A közvetlen társadalmi környezet igényei által meghatározott funkció szem előtt tartása: o Iskolánk alapvető célja, hogy magas színvonalú, modern tudást nyújtó, a kliensek igényeit kielégítő kínálatot hozzon létre, mely minden tanulónak /képességeihez mérten/ a megfelelő, versenyképes tudást biztosítja. o Alapvetőnek tartjuk, hogy a hátrányos helyzetben lévő, illetve az cigány kisebbséghez tartozó tanulók számára biztosítsuk az esélyegyenlőséget, illetőleg az esélyegyenlőtlenség csökkentésére törekedjünk. (hatékony felzárkóztatási munka). Alapvető célként határoztuk meg az értékközvetítés előtérbe kerülését. Fontosnak tartjuk az egyetemes emberi értékek közvetítését. /lásd. nevelési célrendszer/. Kiemelt feladatként kívánjuk kezelni az alapkészségek szilárd elsajátíttatását, olvasás, szövegértés, kommunikációs készség matematikai alapkészségek valamint kulcskompetenciák fejlesztését. A számítástechnika, az idegen nyelvek, kommunikációs készség oktatásának erőteljes fejlesztésével a társadalom, a klientúra igényeinek kívánunk megfelelni. /Idegen nyelvek terén biztosítani tudjuk az angol németnyelv oktatását./ Mindkét tárgy tanítása terén tantestületünk elfogadta, / a homogén csoportok igényeinek figyelembevételével /, hogy a 20 főt meghaladó osztálylétszám esetén csoportbontásban tanítjuk e két tárgyat. /számítástechnika idegen nyelv/ Lehetőség van 2. idegen nyelv választására. Végül, de nem utolsósorban fontosnak tartjuk a szocializációs célokat, feladatokat. Ennek keretében az elemi szokások kialakítására, a negatív társadalmi hatások kompenzálására, a tolerancia képességének kialakítására törekszünk elsősorban. Célunk egy olyan modern iskola megteremtése, mely naprakész, a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt. A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével lehetőleg egyenlő esélyeket biztosít az általános műveltség alapjainak elsajátításához, a szabadidő hasznos eltöltésével, praktikus ismeretek elsajátíttatásával készíti fel a gyermekeket a jövő szolgálatára. Eközben olyan személyiségjegyek és magatartási formák kialakítására törekszik, melynek birtokában képesek lesznek érdekeik felismerésére és érvényesítésére. 1.4 Iskolánk által preferált értékekből, célokból adódó feladatok: a) Egészséges életmódra nevelés területén: Cél: ki kell fejleszteni és fokozni kell tanulóink igényét az egészséges életfeltételek, a tiszta környezet, a helyes testápolás iránt. tudatosítanunk kell a környezetvédő magatartás lehetséges formáit: Feladatok: biztosítanunk kell a rendszeres sportoláshoz szükséges időt és eszközöket tiszta, higiénikus környezet kialakításával otthonossá kell tenni iskolánkat /szaktantermek, aula, udvar, virágosítás, védnökségvállalás / 8

9 Tanórán kívüli tevékenységi formák keretében ki kell alakítanunk a környezetvédő magatartás alapjait. /Föld napja, Madarak és Fák napja, Víz világnapja, egészségnevelési hónap rendezvényei, természetismeret szakkör, osztálykirándulás, táborozás, terepgyakorlat./ Felvilágosító tevékenység keretében a káros szenvedélyek megelőzésére törekszünk. Kiemelten foglalkozunk a családi életre neveléssel. b) Esztétikai nevelés területén: Cél: erősítenünk kell tanulóink fogékonyságát saját környezetünk tisztasága, esztétikája iránt. Feladatok : tárlat rendezése a tanulók munkáiból tantermek esztétikus berendezése, védnökségvállalás múzeum, színházi előadások, hangverseny látogatás megszervezése alkalomhoz illő öltözködési szokások tudatosítása c) Értelmi nevelés területén : Cél: pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. önálló ismeretszerzés képességének kialakítására törekszünk tanulóinkkal tanulás tanulása - a tanulás tanítása kiemelt feladatként kezeljük a kommunikációs képesség erősítését a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését, az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítását. Feladatok: Központi feladatként kezeljük a kreativitás, az idegen nyelvek és informatika tanulása iránti igény felkeltését. Napközis, tanulószobás csoportokban egyéni bánásmóddal megtanítjuk a gyermeket a helyes tanulási módszerekre. Szaktárgyi feladat legyen: az önálló ismeretszerzésre való serkentés /Kiselőadás, búvármunka, pályázatokban való részvétel, versenyekbe való bekapcsolódás stb./ a DÖK bekapcsolása a tanulás folyamatába /tanulmányi verseny / d) Érzelmi, akarati nevelés területén : Cél: Ki kell alakítani tanulóinkban, hogy érzelmeiket alkotó jelleggel hasznosítsák. Reális önismerettel, önbecsüléssel rendelkező gyermekeket nevelünk, akikre a teljesítményés sikerorientált beállítódás jellemző. El kell érnünk, hogy tanulóink erős akarattal, hittel rendelkezzenek. Feladatok: Iskolai rendezvényeinket, megemlékezéseinket úgy kell szerveznünk, hogy gyermekeink pozitív élményként éljék át annak jelentőségét. A diákönkormányzat és a két gyermekközösség bevonásával minél több, sokrétű szabadidős programot kell kínálnunk. 9

10 e) Erkölcsi nevelés területén : Cél: alapvető magatartási, társadalmi viselkedési normák elfogadtatására törekszünk jogait és kötelességeit egyaránt ismerő személyiségeket kívánunk nevelni arra törekszünk, hogy tanulóink értsék és érezzék a következő fogalmakat: kötelesség, lelkiismeret, felelősség, becsületesség, boldogság, kitartás, hűség, igazmondás stb. Feladat: toleráns, a másságot tiszteletben tartó magatartást követelünk tanulóinktól előtérbe helyezzük a pedagógusok személyes példamutatását, személyes emberi értékeit fokozottan élni kívánunk a türelem pedagógiai erejével, melynek megvalósulása a társas érintkezés szabályait, a társak iránti megbecsülést foglalja magába. A fenti célok, értékek, feladatok megvalósítása érdekében olyan iskolai légkör kialakítására törekszünk, mely humanista, gyermekközpontú, melyet áthat a demokratizmus. Célok az 1-4. évfolyamra: a megismerés, megértés és a tanulás iránti érdeklődés fejlesztése a gyermeket fogékonnyá kell tennünk saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a társadalom értékei iránt. alapvető képességeket és alapkészségeket kell fejlesztenünk. Feladatok az 1-4. évfolyamra: (bevezető szakasz, kezdő szakasz) pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon alapozza meg a tanulási szokásokat támogassa az egyéni képességek kibontakozását működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában valamint a hátrányok csökkentésében a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. Célok az 5-8. évfolyamra: Az első szakasz nevelő oktató munkájának folytatása azoknak a képességeknek, készségeknek fejlesztése, amelyek a természeti, társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek. készítsen fel a továbbtanulásra, figyelembe véve a tanulók különböző érdeklődését, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségét, fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó képességét, kreativitását, az aktív tanulás tevékenységek (kooperatív tanulás technikák) közben fejlesszük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját. tudatosítani kell a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit, munkánkat a következetes követelés és igényesség, valamint a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása jellemezze, pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához, a társadalmi igényeknek való megfeleléshez. 10

11 Feladatok az 5-8. évfolyamra : azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek kompetenciák fejlesztése: - anyanyelvi kommunikáció, - idegen nyelvi kommunikáció, - matematikai kompetenciák (matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, problémamegoldó gondolkodás, matematikai alapismeretek megszilárdítása) - természettudományos kompetencia, - digitális kompetencia (SDT) tudatos használata - hatékony, önálló tanulás, - szociális és állampolgári kompetencia (harmonikus életvitel, közösségi beilleszkedés feltételeinek megismerése) - kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - esztétikai művészeti tudatosság (kreativitás) fejlesztenünk kell a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, empátiáját. tisztáznunk kell az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát tudatosítanunk kell a közösség demokratikus működésének értékét képviselnünk kell az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt /nemzeti, nemzetiségi azonosságtudat / a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása fontos. 1.5 Pedagógiai eljárásaink a tanuló fokozatos átvezetése az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe minta adása az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz /egyéni tanulási módszerek megalapozása / az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati oktatásával járulunk hozzá törekszünk a mozgásigény kielégítésére az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára, a tanulók egészséges terhelésére törekszünk helyes magatartásformákat, praktikus ismereteket nyújtunk 11

12 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát / megfigyelés, kísérlet, anyaggyűjtés, szerepjáték stb. / arra törekszünk, hogy a tanulók a megszerzett tudást valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazzák /szocializációs folyamat elősegítése / az ellenőrzési, értékelési rendszerben meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. 1.6 Pedagógiai eszközeink: megfelelő programot, tevékenységi formákat kell biztosítanunk tanulóink számára taneszköz használatunkban, a tanulási stratégiák megválasztásában elsődleges szempontunk az életkori sajátosságok figyelembevétele személyes példamutatásra van szükség /tolerancia, empátia, emberi jogok tiszteletben tartása, másság elfogadása, stb./ A nevelési oktatási eljárások pedagógiai eszközei: a meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás módszerei: mintaadás, példakép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, előadás, vita. a tevékenység megszervezésének módszerei: követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, játék a magatartásra ható módszerek: helyeslés, elismerés, dicséret, jutalmazás, felszólítás, követelés, büntetés, ellenőrzés, figyelmeztetés, tilalom /ösztönző, kényszerítő, gátlást kiváltó módszerek/. Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök Felkészítjük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása Jó képességű tanulóinknak lehetőséget teremtünk tehetségük kibontakoztatásához. A tanulás tanítását minden pedagógus tekintse kiemelt feladatának! A képességfejlesztés és tehetséggondozás minden tantárgy keretében legyen kiemelt szempont a pedagógusnak! Tanulási módszerek megtanítása Segítsük a tehetséges gyereket a saját önfejlesztő stratégiájuk kialakításában. Diagnosztikus, formatív és szummatív mérések elvégzése Tanórai, tanórán kívüli tevékenységben való részvétel, tanulmányi versenyeken való szereplés. Szummatív mérésekhez megyei ill. országos standarizált tesztek, diagnosztikus, formatív méréshez iskolai szinten készített tesztek Kreativitás-fejlesztő egyéni programok 12

13 Iskolánkban két idegen nyelvet oktatunk Az idegen nyelvek tanulása iránti igényt minden tanulóban keltsük fel! Minél több tanuló legyen képes a középiskolában folyó két idegen nyelv eredményes tanulására. A tanulói stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont legyen az életkori jellemzők figyelembe vétele. A modern nyelvoktatási technikák, módszerek és eszköztár alkalmazása. Támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdésében. Akadályozzuk meg, hogy a hátrányok esélyegyenlőtlenséget eredményezzenek! Hatékony felzárkóztató munka, napközi otthonos elhelyezés. Differenciált foglalkoztatás egyéni haladási ütemhez igazított terhelés. Felzárkóztatás, csoportos foglalkozás, egyéni korrepetálás. Lépést tartunk az informatikai forradalommal. Minden pedagógus tudja alkalmazni saját tantárgya oktatása terén az informatikai eszközöket. Tanórán és azon belül megtanítjuk a számítástechnika alapjait. Minden tanulónak lehetővé tesszük az egyéni tanulási utak érvényesítését. Már alsó tagozatban megismerkednek a számítógéppel, barátkoznak játékos képességfejlesztő programokkal. Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében. Munkánkat a következetes követelés, az igényesség, a tanulók méltóságának tiszteletben tartása, türelem igazságosság jellemezze! Demokratikus tanár diák viszony kialakítása. Oldott hangulatú tanítási órák. A tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányának növelése. A szemléltetés, cselekvés és az aktivizáló módszerek alkalmazása minden pedagógus számára kötelező. A SZÉK kompetenciák fejlesztését valamennyi tantárgy és műveltség-terület kitűntetett kötelességének tekinti A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az Ember és társadalom műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret (jelenismeret); Az Ember a természetben műveltségi blokk ismeretanyaga az ember és természeti környezete viszonyát megalapozza. Tudatosan tervezze és valósítsa meg minden pedagógus tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon a szociális, életviteli és környezeti /SZÉK/ kompetenciák fejlesztését! Az emberismeret az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak, értelmezési kereteinek bemutatásával járuljon hozzá a tanulók önismeretének elmélyítéséhez! Nyújtson betekintést az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába! Tanuljanak meg a fiatalok globálisan gondolkodni és lokálisan felelősséggel cselekedni! A programok tartalmát beépíteni a különböző tantárgyak, illetve műveltségterületek tananyagába, a tanári tanmenetekbe, a tanórák anyagába. Kiemelt feladatunk: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett felelősség, más kultúrák megismerése és elfogadása, a humánus, értékeket védő magatartás, valamint a demokratikus intézményrendszer használatához, az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztése. Összehangoljuk a tantárgyi, a műveltségterületi (ember és természet, ember és társadalom, földünk és környezetünk, művészetek), valamint az osztályfőnöki és modulok (ember-és társadalomismeret, etika; egészségtan; hon-és népismeret modulprogramok tematikáját. Az egyes tanulókat és csoportjaikat aktivizáló módeszerekkel (koopetarív tanulási technikák) alkotó folyamatokat kezdeményez a pedagógus. Az iskolaotthonos nevelés és oktatás - a nem szakrendszerű oktatásra alapozva - egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tabulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét; Az életkori sajátosságoknak megfelelő aktivizáló kooperatív módszerekkel dolgozunk. /Lásd: a Nyíregyházi tantervcsalád osztályfőnöki kerettantervét!/ A programcsomagok elemei, modulok, epochák. A Nyíregyházi tantervcsalád módszertani ajánlásai. 13

14 Pozitív életfilozófiát közvetítünk, megalapozzuk a konstruktív életvezetés és egészséges életmód készségét. Kiépítjük a jóléti modell alapelemeit: 1./egészségcentrikusság, 2./alkotáscentrikusság, 3./minőségcentrikusság 4./kultúracentrikusság A kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával alakítsuk ki tanítványainkban a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét! Tudják helyesen megítélni az emberi kapcsolatok jelentőségét és minőségét! Tudatosítjuk a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, erősítjük a pozitív szokásokat és a humánus magatartásmintákat. Választási /döntési helyzetekben felelősen cselekedni. A környezettudatos magatartást, a pozitív életvezetési és kulturált társas kapcsolati formák elsajátítását lehetővé tevő játékoktól a drámapedagógiai eszközökön át a valós élet problémáinak kezeléséhez mintákat adó szituációk megélésével segítjük a SZÉK kompetenciák fejlődését. Gazdag tevékenységrepertoár kialakításával gyakorló terepet biztosítunk az életszerű tapasztalatok megszerzéséhez. /Lásd: a Nyíregyházi tantaervcsalád Ember-és társadalomismeret, etika modul módszertani ajánlását!/ Reális önismeret és életszemlélet-formálással segítjük a továbbtanulási / pályaválasztási döntések kialakítását, a tudatos életpálya-építést, az egyéni karrierprogramok megvalósítását. Pozitív énkép és reális önfejlesztő stratégiák kialakítása minden tanulóban. A tanuló legyen képes énképébe,önreflexióiba integrálni az elsajátított tudást, készségeket, a tanulást segítő beállítódásokat (attitűdök), motívumokat A pedagógusok sajátítsák el és adekvát módon alkalmazzák a tanulómegismerési eljárásokat és módszereket! Alakítsuk ki tanítványainkban az önmegismerés és önkontroll; az önmagukért vállalt felelősség, az önállóság; az önfejlesztés igényét és képességét! A tanulómegismerési technikák és eljárások elsajátítása és szükség szerinti alkalmazása az iskola belső mérésiellenőrzésiminőségbiztosítási programjának megfelelően.. Vizsgálati módszerek, tesztek rendszerbe állítása, a tapasztalatok fejlesztő hatású visszacsatolása. Az eljárások alkalmazásához szükséges professzionális tudás megszerzése. A tudományok komplex rendszerének tartalma jelenik meg a SZÉK kompetenciaterületben (biológia, genetika, etológia, filozófia, etika, szociológia, kulturális antropológia, földrajz, pszichológia, pedagógia, társadalomismeret, művészettörténet/felnőttábrázolás, filmművészet, nyelvek, kultúrák) A testi, szellemi és lelki fejlődés harmóniájának integrációja a személyiségben. Ezen ismeretek integrációjának és szintézisének megteremtése a célunk az 1-6. és 7-8. évfolyamokon. Fejlesszük a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat: rugalmasság, kreativitás, önállóság, döntéshozatal, cselekvőképesség, magabiztosság, kritikus szemlélet, felelősségtudat! Az összefüggések és kölcsönös determinációk felismertetése, a felelős és kritikus gondolkodás fejlesztése, a döntési képesség és cselekvési készenlét kialakítása. Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) kiépítése. Életből vett minták vizsgálata, variációs lehetőségek kidolgozása, a SZÉK programcsomag elemeinek alkalmazása. Emberléptékű következetes követelés. Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérésértékelés. Szituációelemzés, alternatív megoldási stratégiák kidolgozása, ítéletek alkotása és vállalása. Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia. Pozitív tartalmú szociális kapcsolatok építése. A kultúrált és egészséges életvitel kialakítása. 14

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

OM: 200842 A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

OM: 200842 A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 200842 A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. verzió Nyíregyháza, 2013. december 02. 1 NEVELÉSI PROGRAM Jogi státus az Alapító Okirat alapján A közoktatási intézmény neve:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tiszavasvári Általános Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Bevezetés... 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A.) NEVELÉSI PROGRAM

TARTALOMJEGYZÉK A.) NEVELÉSI PROGRAM 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4. oldal A.) I. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓ- GIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ELJÁRÁSAI, ESZKÖZEI 6. oldal 1. 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK..12. oldal 1. 2. PEDAGÓGIAI

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben