TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k"

Átírás

1

2 A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O LYÓIRATA V. É V F O L Y A M 1. SZÁM J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V A N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk. Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút A kidásért felel: Sl Sándor igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlpirodánál (KHI, Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámlár. Előfizetési díj: 1 évre 144,- Ft, % évre 72,- Ft Példányonkénti ár: 12,- Ft Külföldön előfizethető Kultúr külföldi képviselőinél Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Soproni Bél igzgtó TARTALOM Hgyományos vgy új drmturgi? f ó r u m BOTH BÉLA Meditáció színház jövőjéről (1) GYÁRFÁS M I K L Ó S A trgikus iróni színház (3) SZÁNTÓ E R I K A Gumibot és mrijun (14) é v f o r d u l ó k Húszéves Vidám Színpd (16) M A J O R O S J Ó Z S E F A Kecskeméti Kton József Színház jubileum (21) Tűnődések mérföldkőnél BÁLINT LAJOS Tizenegymillió kilométer vándorúton (23) Déryné Színház - tegnp és holnp (25) T R E N C S É N Y I I M R E A drmturg tűnődései (30) j á t é k s z í n A CÍMLAPON; Tyll Attil (Zsámbokréti), Avr István (Róbert Károly) és Sinkovits Imre (Csák) Mdách Imre- Keresztury Dezső Csák végnpji című drámájánk elődásán Nemzeti Színházbn (Iklády László felv. ) BERKES E R Z S É B E T Trtozik és követel (32) KŐVÁRY KATALIN Próbák kétszer három méteren (35) S Z I L Á D I JÁNOS Elngyolt portré Ruszt Józsefről (37) világszí nház MOLNÁR GÁL PÉTER Belgrádi npló (40)

3 Hgyományos vgy új drmturgi? BOTH BÉLA Meditáció színház jövőjéről A SZÍNHÁZ lpjin hónpok ót folyik vit hgyományos és új " drmturgi kérdéséről. Hzi és külföldi tekintélyek fejtik ki nézetüket színház tljvesztéséről, közönség érdeklődésének csökkenéséről, z új formák kereséséről és várhtó hsznáról. Az elméletek és hozzászólások nem szűkölködnek indultokbn sem. Az együttérzéstől reménytelenségig, spleentől felháborodásig elég széles skáláj vn jelen z érzelmi állásfogllásnk is. És cikkek olvstán hsonlón elég változtos érzelmi regálások születnek z olvsóbn (feltéve, h kd, kinek futj érdeklődéséből - h már színház iránt nem - vele fogllkozó elméleti számvetések iránt leglább). Nem ringtom mgm illúziókb. Sem zt nem hiszem, hogy lp olvsótábor " jelentékeny voln; sem zt, hogy véletlenül éppen ezt cikket elolvsók szűk köre képes lenne elhtározón dönteni, vgy pláne cselekvően fellépni eb-ben vitábn. Hogy mégis beszélek - zért vn, mert szükségét érzem, hogy hngot djk néhány szerény gondoltomnk, melyek tlán nemcsk z én fejemben fogntk meg. Féltem színházt. Attól féltem, hogy elveszti közönséget, és ezzel elveszti önmgát. Nem mitt féltem, hogy televízió ngyobb cspást mér rá, mint mekkorát film és rádió jelentett számár. Azokt kiheverte, s bízom benne: ki fogj heverni ezt is. De félek, hogy zt nem fogj kiheverni, mit ő, sját mg erőszkol mgár, önnön megmentése érdekében. Vn-e szükség drbr? Természetesen vn! - mondj jóhiszemű bevttln; s zt, hogy nincs '' ilyen pőrén természetesen nem mondj senki. De burkoltn mondják, s példákt hoznk fel, sikereket emlegetnek, commedi dell ' rtér hivtkoznk. Fölsorolják klsszikus drámák szövegének számos módosulását bemuttó előtt, s z író hlál után; beszélnek z egykori ktulitások korszerű ktulitásokr vló kicserélésének szükségességéről, szín-ház önálló lkotó tevékenységének nélkülözhetetlenségéről; összekevernek igzt nem igzzl, részletet egésszel, egy-szerit áltlánossl; zvrt keltenek, s közben nemegyszer mguk is zvrb esnek. Én nem tudom elfogdni - klsszikusok esetében - drb átlkításánk, megváltozttásánk indokit. A lényegről beszélek. Tudom: külföldi művek esetében mg fordítás, z újrfordítás sem dj ugynzt. De szándék és képessége szerint zt dj. Tudom: z olykor nélkülözhetetlen húzások is változást jelentenek z eredetihez képest. De húzást végző rendező szándék és képessége szerint lényeg sértetlen mrd. Tudom: hzi klsszikus művek esetében szükséges lehet (volt és lesz péld rá) gondozás, portlnítás, oly-kor z átdolgozás is. De mindezt csk kkor tudom elfogdni, csk kkor trtom hsznosnk és tisztességesnek, míg lényeget nem érintik. H átdolgozó, rendező, drmturg mást kr elmondni - kár ugynzon tém, cselekmény útján is -, ám tegye meg: írjon sját neve ltt új drbot ugynbból témából. De ne hmisítsunk se jó, se rossz szándékkl. Ne tévesszük meg közönséget, ne járssuk le színház hitelét. A gynú öl. Amit m megteszünk (esetleg jóhiszeműen), holnp más megteheti - rosszhiszeműen. A közönség pedig néhány módosítás " kiderülése után, esetleg soh többé nem fogj elhinni, hogy nem értő kezek " végeztek plsztiki műtétet - z ő megtévesztésére. Ettől pedig óvjon isten! Akkor is kételkedni fognk bennünk, mikor még gondoltbn sem ktulizálunk ". É s ez vég. Akiben nem hiszek: elkerülöm. A klsszikusok ngy értéke (mi mi kincsünk is, s mit eléggé gondosn őriz-ni nem lehet) z, hogy olyn igzságokt mondtk ki, melyek muttis mutndis - m is érvényesek, pontosbbn: már is lklmzhtók. Azt kívánni tőlük, hogy pontosn mi viszonyokt tárják föl: képtelenség; zt tenni velük, hogy sját szvinkt djuk z ő szájukb: hmisítás. A klsszikusok megbecsülése s közönségünk megbecsülése egyránt zt kívánj: hűséggel tolmácsoljuk klsszikusinkt. Szükséges, megtisztelő és izglms feldt m színházánk: klsszikus drám eredeti és hű tolmácsolás. Konkrét elemzést igényel esetenként, ho g y eredetiség és hűség ne ellentétes, hnem egymást segítő szemponttá legyen. Az eddig elmondottk nem hgynk kétséget felől - gondolom -, hogy színháznk újr és újr új és új dr-bokr vn szüksége. Drbokr, melyeket írók írnk (ilyen vgy olyn segítséggel, kritikávl és támogtássl), melyeket színházk rendezői rendeznek és színészei játsznk. Tehát írók írják, rendezők rendezik, színészek játsszák. Nem megfordítv és nem összecserélve. Ez nem céhtörvény, ez tehetség, rátermettség, válllkozókedv és munk-megosztás kérdése. Elvégre írht rendező is drbot, kkor ő lesz z író; s h jónk ítéli és képessége lesz rá: rendezheti z író, kkor ő lesz rendező. De ddig: ki-ki mg mesterségét folytss... Rendezőnek és színésznek egyránt z z érdeke, hogy olyn drbok birtokáb jusson, melyek révén elmondhss mindzt, mit sját képessége szerint és mestersége eszközeivel ki tud fejezni z dott drb révén. Ez pedig nem kevés. ( Kinek virág kell...") Persze legnehezebb dolg z írónk vn. Tőle követelik legtöbbet, sőt tő-le követeljük legtöbbet. Mit? A gondoltokt. A véleményt. Az élet sűrített és igz tükrözését. A figurákt, kikben néző önmgár ismer (vgy nem kr önmgár ismerni). A figurákt, kiket színésznek érdemes eljátszni, mert izglmsnk és hitelesnek érzi őket; szituációkt, melyek megrgdják rendező képzeletét, miért érdemes törnie mgát, hogy eredetien és jól állíts szín-pdr; cselekményt, z ktulitást, lelki fejlődést, z tmoszférát, z izglmt, megrázó htást, egyszóvl mind-zt, mit érdemes eljátszni s mit érdemes megnézni. Drámírókr vn szükségünk. Szükségünk vn drámírókr. Megértem és érzem z írók keserűségét, mikor Peter Brook nyiltkoztát olvssák. Ne higgyenek neki! Írjnk! Támssznk igényeket önmgukkl szemben, írásikkl szemben, egyre ngyobb igényeket, de írjnk! Mozdulni sem tudunk nélkülük. Nincs borzsztóbb egy ember számár, mint h zt érzi: nincs szükség rá többé. A színháznk drámírór elsőrendűen szüksége vn! Drámákt kérünk tőlük. Drámákt - melyek nélkül nem tudunk létezni, nem tudunk

4 funkcionálni; drámákt, melyek számunkr z z egyetlen közeg, melyben élni tudunk. A drb nélküli színház - hzugság. Azok példák, melyeket (nem ngy számbn) felsorolnk z ilyen írott drb nélkül funkcionáló" színház mellett: nem meggyőzőek. Az ilyen jellegűnek látszó elődásoknk is vn írott, pontos szöveglpjuk, sőt ezeknek még pontosbb, koreográfiát, mozgásokt, zenét, z összes effektusokt lerögzítő, teljes rendezői példányt is jelentő forgtókönyvük vn. Hogy ez előre készült-e el, egyetlen ember készítette-e, vgy kollektív munk során jött-e lét-re: lpjábn véve közömbös. Vn, létrejött, és z egymás után következő elő-dások lényegében, sőt részleteikben is újr és újr ennek lerögzített drbnk" megismételt bemuttását, h úgy tetszik: életre keltését jelentik. Az ettől vló eltérés, rögtönzés, z esetenkénti átlkítás lényeget soh nem érintheti, különben z egész játékot kiszolgálttná vk véletlen bizonytlnságánk. A művészet: rend. Kott, kép, szobor, vers, regény, épület, filmszlg mellett színház sem mondht le rról, hogy produktum, mi közönség elé kerül, tervezett, kidolgozott, befejezett legyen. A színház mondht le legkevésbé ról, éppen mert összetettsége és bonyolultság legngyobb. De tervezettség, kidolgozottság és befejezettség feltételezi, megköveteli, hogy legyen előzetes terv. Más kérdés és másodrngú kérdés, hogy terv hogyn jön létre, még z is, hogy létrejötte után nem módosul-e, kár többször is. H ez így vn (ám cáfolják meg!), kérdés redukálódik: áltlábn, z esetek ngyobb részében vn-e célj, értelme, ok, hogy ezt z elődás lpjául szolgáló drbot (vgy h úgy tetszik, forgtókönyvet) ne író írj, hnem vl-ki más. Egy esetben vn értelme. Akkor, h eleve másodrendűnek óhjtjuk meg-tenni szvkkl, mondtokkl kifejezendő gondoltokt - mód, form, közlés, kifejezés mikéntjének első-rendűvé tétele érdekében. De h erről vn szó: mi lesz, mit közölni, kifejezni krunk? Azt mégiscsk el kell htározni, ki kell tlálni, rögzítenie vl-kinek. Aki ezt teszi: z z író. Ő tehát szbj ruhához z embert? Képtelenség! H ezt törvényerőre emelnénk ( gőgnek nincsenek htári) : zt z lpot dobnánk ki színház épületéből, melyen z egész épület nyugszik. Az új drmturgi Új drmturgiár - állítólg - zért lett szükség, mert régiben, hgyományosbn, z ún. jól megcsinált" drámábn megrendült hit. A»jól megcsinált drb«, vgyis hgyományos drám, z élet sűrített, idő- és térbeli imitációj, melyet - bármilyen stilizált és költői legyen is - vlósággl vló szüntelen összehsonlításbn szemlélünk." - írj Vjd Miklós Vjúdó drmturgi c. írásábn SZÍNHÁZ májusi számábn. Ugynő, ugynott: Mint Mrtin Esslin z bszurd drámáról írt kitűnő könyvében kifejti, jól megcsinált drám már drmturgii szerkezetében is nnk hitnek kifejeződése, hogy z ember kezébe veheti sorsát, s változttht rjt, egyúttl változttv világon is. " Mjd később z bszurd drámáról: Ez merőben újszerű drmturgi... természetesen nem techniki spekuláció eredménye, hnem - például Beckett esetében - rögeszmésen következetes drámi megfoglmzás egy végletesen, sértetten pesszimist világnézetnek, mely z embert minden jó és rossz tuljdonságávl együtt reménytelen és egyben komikusn bszurd lénynek látj." Ezt drmturgiát kínálj tehát megbukott és értelmét vesztett régi helyébe - kicsod? Az élet? Az írók? A filozófusok? A rendezők? A színészek? Vgy tlán közönség? H elfogultlnul utángondolunk, érthetővé válik, hogy bizonyos tljon, bizonyos körülmények között, bizonyos életérzés lpján indokolt lehet egy olyn emberi-művészi mgtrtás kilkulás, mely z dott körülmények közepette nem is láthtj, nem is ábrázolhtj másként vlóságot, mint ezzel reménytelenséggel. Elvégre ez fjt pesszimizmus közvetve kovász is lehet. Bizonyos" körülmények között - mondtm. De mi ott érthető: megengedhető-e itt? Vn-e rá ok? Mi célj? Kinek hsznál? És hov vezet? Tlán nem is z legjobb kifejezés: megengedhető-e? Inkább z: értelmes dolog-e? Értelmes dolog-e m és itt, céljink, eredményeink és kudrcink tudtábn zt szuggerálni emberek tízezreibe, hogy z ember reménytelen és komikusn bszurd lény"? Az optimizmus-pesszimizmus vit néhány fordultán átmentünk már. Nem hiszem, hogy ezt kérdést m, nálunk, értelmesen gondolkozó emberek szimplifikálv fel krnák újítni. M már senki nem krj Mdáchot leprncsolni színpdról pesszi mizmus" mitt. Tudjuk: z árnyékok retus nélküli megmuttás éppúgy szolgálhtj, esetleg olykor jobbn szolgál-htj jó célt, mint fények kizárólgos hngsúlyozás. De itt másról vn szó. Arról, hogy értelmetlennek tüntessük-e fel küzdelmet ezer bj ellen, helyett, hogy éppen erre küzdelemre mozgósítnánk? A kollektív öngyilkosság gondoltát hirdessük-e színpdjinkról, helyett, hogy kilkuló és elérhető emberibb élet reményét keltenénk fel? Mert mit ezen túl z új drmturgi kínál: sem nem új, sem nem ördögi. Az idő feldrbolás és összekeverése (Proust ót, de h úgy tetszik: Mdách ót is) szbdon felhsználhtó eszköz. A tér változttásár (régen film előtt) Shkespere már szbdlmt jelentett be, s grtis" átdt z utókornk. Ugynő, ugynezt megtette nrrátor szerepeltetése tekintetében is. Cselekmény és líri-filozófii reflexió váltkozás: görögök tlálmány. A műfjok htárink elmosódás évszázdok ót gykorltilg szentesített bűn", mit már csk elvétve kr megbüntetni egy-egy kritikus. Goethe színpd minden-re" képes volt - néző fntáziájánk kielégítése érdekében, s hál z elektromosságnk meg mgnetofonnk: már mi mi színpdjink is elég sok mindenre. A forgószínpdról, gyűrűszín-pdról nem is beszélve (részint, mert meguntuk, részint, mert nem is volt, mit megunhttunk voln). Mit dht hát és mit követelhet még ez z úgynevezett új drmturgi? Olyt, mit elveink és felelősségtudtunk megcsorbítás nélkül átvehetünk tőle? Tlán csk nem zt, miről ugyncsk Vjd Miklós így számol be: Beckett nemrég bemuttott legújbb drbjánk... már nemcsk cselekménye és szövege nincs, időtrtm is lig: 40 másodpercig trt z egész. Fölmegy függöny, vlhonnn keserves sóhjtás hlltszik, fölerősödik, mjd elhl; vége.... A képzőművészetben nonfigurtív bsztrkció megjelenése indított el hsonló folymtot. Beckett fönt említett nem-drbjánk hsonló, már-már komikusn extrém rögeszme: nemfestmény, vgy-is z üres vászon, z üres képkeret (sok külföldi múzeumbn látni) megfelelője. A nem-közlés, mint közlés egyik lehetséges módj: közlési szándék hiábvlóságát még közölni tudj." Köszönöm szépen. És jvslom: kpjon megfelelő elismerést (nygit és társdlmit) mi körülményeink között is z ehhez

5 hsonló új drmturgiár" lpozott közlés. Az tudniillik, mely ennyiből áll: Közlöm, hogy minden közlési szándékom hiábvló! " Honorárium - mondjuk forint. Kérdés: mit szóln hozzá - és joggl -, kinek pénzéből kifizetik?* Értem én z írókt, drámírókt. De mennyire értem. Korszerűek krnk lenni. Nem krnk elmrdni kor ngy ármltitól. Meg krják muttni: tudnk ők is úgy, mint mások, még jobbn is. H zenében, képzőművészetben, építőművészetben lehetett újt dni - módszerben és esetleg nygbn is -, miért ne lehetne éppen csk drámirodlombn? Elvégre ezt kívánj tőlük hldó idő, sját renoméjuk, színház és közönség is! (S h jól meggondoljuk: ez követelmény nem is olyn ngy, mint mit jól megcsinált drbok " drmturgiáj megkívánt.) Vlóbn így vn? Kinek? Miért? Hogyn? A zene és képzőművészet nem vehető egy klp lá - ebből szempontból - színházzl. Az építészettel és tánccl sem. Az előbbiekben élő vlóságábn nem jelenik meg z ember, z utóbbikbn: igen. H nem krom eltüntetni színpdról z élő embert (h megteszem: nincs színház), tudomásul kell vennem, hogy vele, érte, áltl és körülötte forog z egész gépezet. (Az építészetben, táncbn hsonló helyzet.) A színház tevékenységének lpját képező drbbn z ember gondolti, problémái, érzelmei, történései, cselekvései, célji és kudrci kell hogy helyet kpjnk - bármilyen stilizált formábn is. Ez meghtározó szempont. A színház csk erre vontkozó felismeréseket, észleléseket tárht néző elé. Erre kíváncsi néző is., erre képes színész is. Azokt változásokt, melyeket más - z élő embert közvetlenül nem lklmzó - mű-vészetek produkáltk, színház - sját lehetőségeinek elsorvsztás nélkül - nem képes létrehozni. Kinek játsszunk? Mire kíváncsi néző? Tessék csk meg-kérdezni z emberek tízezreit? Milyen olcsó giccs számár engedjük át publikumunkt, h értelmes, számunkr is érthető, normális kifejezésekkel operáló, áltluk nyomon követhető élményt mi * Idézett cikkében Vjd Miklós így zárj Beckett említett művének ismertetését: Ez már nem színház, csk rögeszmés következetesség, monománi." (A szerk.) nem vgyunk hjlndók dni nekik? Miközben televízió múgy is - érthetően - ngy elszívó htást gykorol színházzl szemben, megengedheti-e mgánk színház (nnk minden rendű és rngú tényezője), hogy egy könnyed gesztussl kiengedje vonzási köréből z emberek tízezreit? Lehetetlen nem fölvetni ezzel kérdéssel kpcsoltbn hsznosság gondoltát. Semmi kétség: selejttel, giccsel, z olcsó, lcsony ösztönökre spekuláló szórkozttássl szemben minden vlmirevló művész vétót kiált. Joggl. Nem kell-e szigorúbb önkontrolll tiltkozni mindezeknek művészeknek zzl szemben is, mi eszmeileg éppoly ártlms, mint silány - h formájábn divtos, korszerű" levegőben lógó " köntösében lép is fel? Cselekmény, emberi jellemek, z élet tükrözése - lehet, hogy mert sokszor hllottuk - unlmsnk tűnnek fel egyikünkmásikunk szemében. Az élet nem unlms tlán - ugynilyen szempont lpján? Vgy tgdjuk meg z életet is? Miben hiszünk? Milyen hitet krunk kelteni (ne tessék mosolyogni) zokbn, kiknek játszunk? Vgy ne játsszunk közönségnek, csk sját gyönyörűségünkre szórkozzunk - üres házk előtt? Nem trtom vlószínűnek, hogy ez lehetőség teljes boldogságot jelentene kár z író, kár színész számár. Elvégre z htás sem megvetendő, mit keltünk, s mi ilyen vgy olyn regálásokbn nyer honorálást nézők részéről. A színház ( mi színházunkról beszélek most) sok mindent jól csinál. Sok mindent nem jól vgy nem elég jól. Vn tnulnivlónk még bőven. Kifejezőeszközeink nem elég csiszoltk. Sok z vult módszer. Sok bevált ptron. Sok minden vn, mi vissztrt ttól, hogy meg-levő képességeinket okosn és tervszerűen legjobbn fejlesszük, legkipróbáltbb módon hsználjuk fel. Felületesség, tudálékosság, közöny, és még sorolhtnám mindzt, mit félrerkhtnánk továbbfejlődésünk útjából. Energiáinkt erre kellene fordítni jórészt. Meg rr, hogy relist drámák, szocilist r e l i s t színpdi művek létre-hozásár gitáljuk íróinkt. Olyn drmturgiát kínálv nekik, mely szinte htártln lehetőségeket nyújt minden, világnézeti elveinket meg nem tgdó, z emberi életet tükröző, százezreket érdeklő és százezrek áltl érthető művek megírásár. GYÁRFÁS MIKLÓS A trgikus iróni színház Az ember rr vló, hogy mint minden más élőlény, fennmrdjon, változzék, szporodjon. " (Julien Huxley) Anyánk érzem, ó, Ádám, mgm." (Mdách) Kettőzött tér Más csillgok rendje és más z embereké. Egy kápráztos színpdi cslássl e két rendet mégis egy szerkezetbe lehet fogllni. Ez cslás Shkespere Mcbethjében és Hmletjében érvényesül legtökéletesebben. A mgyr drámirodlombn egyetlen műben, Az ember trgédiájábn sikerült drmturgi e rendkívüli muttvány. Shkespere-nek boszorkányokr és szellemekre volt szüksége e ritk művű cslás végrehjtásához, Mdách Imrének Istenre és Luciferre. A cslás (vgy nevezzük megbocsáthtóbbn: szemfényvesztésnek) z egyetemes tér és helyi jelentőségű emberi tér összekpcsolás áltl történik. E trükk segítsége révén szereplők kettőzött színhelyen játsznk, világegyetem végtelenjében és z emberi történelem kmr-terében. Mcbeth vitézi mbícióvl hdkozik Skóci földjén és természet birodlmábn is, Hmlet, mi-közben egyik lábávl helsingőri plotábn áll, másikkl átlépi túlvilág htárvonlát. Ádám és Év egyszerre formálódnk teremtés folymtábn, Isten ujji között és z emberi történelemben. A görög trgédi terét pompás mítoszok kettőztetik, elbűvölően színészies istenek dják kölcsön monumentális díszleteiket, egy-egy királyi plot elé szorítv földi teret. Shkespere-nél természet és köznpi világ tere testvéries egységben áll, Mdách Bibli színpdár helyezi másik színpdot, z ember történetének szerény dobogó-ját. A teremtés színpd Végtelen kiterjedésű trónterem, Ngy Urlkodó körül égi miniszterek állnk és térdelnek. Minden fényben úszik. Elő-

6 Mdách: Az ember trgédiáj ( Nemzeti Színház vendégjáték Mrgitszigeti Szbdtéri Színpdon ) Év: Lukács Mrgit, Ádám: Básti Ljos (MTI fotó - Keleti Év ) szőr kormány jelentéktelenebb (térdelő) tgji közlik hódoló helyeslésüket, mjd felsőház négy tgj ( négy főngyl) közül hármn. A negyedik megtgdj hódoltot. Az ég szerkezete és beosztás híven tükrözi z egyedurlmi rendszert, pontosbbn nnk királyi formáját. E végtelen kiterjedésű plot-terem ngy színpd, melyen egy kisebb szín-pdi tér tlálhtó, Ngy Urlkodó színház, rjt z első emberpárrl, Adámml és Évávl. Egymás mellett fekszenek, még nem keltek öntudtr. Az ő teremtésük mjd csk z Úr és Lucifer vitáj után fejeződik be. A teremtés színpdán ünnepi kormányülés folyik. A Ngy Ktolikus Király, z Úr, ki méltó dót szent zsámolyár vár", bejelenti világegyetem elkészültét, és gyönyörködni kr lkotás ngyszerűségében. Különös, szoktln drám kezdődik ngy színpdon. Már z is meglepő, hogy z Úr teremtés fársztó munkáj után pihenését felvonulás elrendelésével kezdi meg. A költő trónteremmindenségében ez természetesen lehetséges. Mg felvonulás pártlnul színes és demonstrtív ", miután z nygi világ csillgfiziki ünneplő menetéről vn szó. A természet mg ellentmondásoktól feszült reltív egységében hömpölyög, örökké mozgó tömegében egymáshoz nyomul szép és csúf, mosoly és könny, tvsz, tél, mínusz és plusz, prányib rejtett végtelen erő, jégbe fgyott izzás, s beláthttln végletek fölött mg z Úr is derű és hrg kettős állpotábn szemléli önmg ngyságát. Aki z első pillntokbn meglepődésen túl nem sejti meg, miféle játék kezdetén vgyunk, nnk három főngyl: Gábor, Mihály, Ráfel világos eligzítást d. Az ő hódolásukbn z egész teremtett világ csk része Isten bölcsességének. Logikájuk emberi, hízelgő, htlom korlátln birtokosánk szóló, s mint ngyli szózt, fokozottn ironikus trtlmú is. Ám, h mégsem érthető eléggé - tlán dicsfény vkítás mitt - sztíri mellékzönge, egyszerre döbbenetes erővel csttn fel z írói gúnyolódás, mikor z Úr e szvkkl fordul hllgtó negyedik főngylhoz: S te, Lucifer, hllgtsz, önhitten állsz, Dicséretemre nem tlálsz-e szót, Vgy nem tetszik tán, mit lkoték?" Az Úr tehát dicséretet vár, kicsinyesen, mint trónr emelt htlmk áltlábn. Sértetten tekint Luciferre, mert elmulsztott kötelességét, fenntrtás nélküli lelkesedést. Lucifer válszábn z Isten mindent betöltő lkotását és személyét teremtendő ember tehetségének színvonlár szállítj le. Nincs benne semmi ördögi, mikor zt állítj, hogy z ember vegykonyhájábn meg tudj mjd ismételni z Úr ngy kísérletét, életet és hlhttlnságot hozv létre tudományos módszerekkel. Ez XIX. százdbn foglmzott állítás feltűnően érdekes mi XX. százdunk utolsó hrmdábn, mi-kor vegyészek és biológusok három-négy évtizeden belüli teljes megoldást jósolnk mesterséges úton létrehozhtó életre, s korláttlnul kitolhtó hlált sem sorolják már játszi képzelet világáb. Korunk tudósink több mint fele zon z állásponton vn, hogy sem mesterséges élet, sem hlál huzmos elkerülése nem trtozik z emberiség életének szerencsés eseményei közé. Sir George Pickering oxfordi orvosprofesszor szélsőségesen így foglmzz meg gondoltát ngy vegyi és biológii forrdlom győzelmének koráról: Örülök, hogy már nem élek kkor, mikor ez bekövetkezik, és nem működöm közre e ktsztróf létrehozásábn." Lucifer fnyr trtózkodás hódolttól, Pickering professzor álláspontjár emlékeztet. Lucifert tgdásánk trgikus mélysége teszi drámi hőssé, s nem hódolás puszt visszutsítás. E mozznt lpos megfigyelésére mind színészi,

7 mind rendezői szemszögből szükség vn. Csk ennek megértése után pillnthtunk be z Úr drámi jellemének mélységeibe. Az Úr heves elutsítás mögött ugynis ott felismerés (s ez mű egész menetében folyton növekszik), hogy összhngot egyedül nem tud biztosítni létezésnek. Más szóvl Ngy Konzervtív, megváltoztthttlnnk mi-nősített dogmák képviselője tudj, hogy z ellentmondó Luciferre megrázó módon bár, de szüksége vn. Ezzel ténnyel szemben (egyedül ezzel) tehetetlen. Ez felismerés teszi őt is éppoly küzdő, drámi lkká, mint Lucifert tgdás korláti. Az Isten tehetetlensége hsonló módon trgikus, mint Pártütő Angyl lázdás. Ez tehetetlenség teszi szinte kétségbeejtően kicsinyessé z Urt, mikor így förmed Luciferre: Csk hódolt illet meg, nem bírált." A hiúság trgédiáj A négy főszereplő (z Úr, Lucifer, Ádám és Év) négy különböző drámi jellem, s még egyetlen rokon vonásuk, hiú természetük is pompásn elüt egymástól. Mdách hiúságot nem jellembeli hibánk ábrázolj, hnem z emberrel és Istennel együtt született tuljdonságnk. Ez iróniáj lényege. Nem nevetteti ki hiúságot, ellenkezően, trgikusnk lát-j. A hiúság lkotó erejéről számos drámi művet írtm mgm is, és tnítvány útján jutottm Mdách Mári királynőjének újrköltéséig. Ez rjongás természetesen hozzájárul hhoz, hogy szokványosn bűnnek ljstromozott hiúság új felfogásábn, s z bbn fölismert történelmi erőben lássm mdáchi drmturgi lényegét. Az Úr hiúságábn htlom és zsenilitás együttes ábrázolásávl lep meg Mdách, egyedülálló merészséggel muttv rá ngyságbn rejlő kicsinység-re. Ngy színészekre vár e szédítő prdoxon művészi ábrázolás. Virtuóz módon kell játszni szó hngszerén nnk, ki z Úr idillt jánló szvibn érzékeltetni meri tnácstlnságot és nivitást. Amott piroslik szőlőgerezd, Ott enyhe árnyék kínál nyuglomml. Rgyogó délnek tikksztó hevében." Milyen szeretetreméltón jelentéktelen e pillntbn z Isten. Ám Lucifer hiúságát sem lehet megvetés fölényes pózivl megközelíteni. Amikor ngyrvágyás csábos fegyverével " kezd munkához Ádám és Év megnyerése érdekében, nem gonoszság vezérli, csk egyszerű emberismeret. Önismeretnek is nevezhetem, hiszen szellemes elegnciávl közli Ádámml és Évávl, hogy zért fordult el z Úr trónusától, mert megunt ott második helyet. Lucifer zok közé ngyrvágyók közé trtozik, kik multnk ngyrvágyáson, s nnyir fölényesen látják hiúságot, hogy kétkedni tudnk önmguk utolérhetetlen lángeszében is. A két lángész mellett Ádám hiúság korlátolt és átlgos, mint egy egyszerű világhódítóé, ki mindenekfelett urlkodni kr. Mint férfi is kezdetleges, s megejtő módon önző. Neki, mint legtöbb férfink, szerelem remek lklmt szolgáltt rr, hogy felsőfokon szerethesse önmgát. Ez z együgyű hiúság csodáltos módon terebélyesedik ki teremtés folymtábn, s teszi Ádámot lklmssá z emberiség egész történelmének válllásár. Ameddig hiúság él és növekedni tud, ddig csüggedés nélkül lép különböző korok színpdár, s újr és újr eljátssz Ngy Hős trgédiáját. Egyetlenegyszer - s kkor is csk néhány pillntr - szűnik meg benne hiúság serkentő ereje. Ez z ön-gyilkosság elhtározásánk pillnt. Szerencsére ismét életre kel büszkesége, mint Év közli vele, hogy p lesz. A ngy, szent, világlkotó hiúság után ez természetesen visszesés z átlgos hiúság jelentéktelenségébe. Íme, trgikum fintor. Év hiúság kezdetben nem több egy fruskáénál. Amikor kimondj születés boldogságát hirdető mondtot - Ah, élni, élni: mily édes, mily szép! " - és önfeledten fecseg háldás öröméről, mjd később bájánk örvendezik, még nem sejthető, hogy milyen megrázó mgsltr vezeti hiúság z Éden lpályáról. Az első három kép, menny, z Éden s kiűzetés vidéke egybetrtozik. A mindenség színpdán z isteni hiúság megteremti z emberi hiúságot. Lucifer pedig elhelyezi végtelenben egy álom ürügyén Föld színpdát. Ádám és Év személyisége Nincs két egyform emberi rc világon, s bizonyár két egyform lélek sem. Ádámot és Évát megszokás és kényelem mégis előszeretettel tekinti vlmiféle elvont Férfink és Nőnek. Az is jelentős szellemi lustságr vll, hogy e két szerepet rendszerint tekintélyes, színészekre és színésznőkre osztják. E protokolláris rend következtében z emberiség két első hírnökét jókrbn levő, nyugdíj felé közeledő házspárként szoktuk megismerni. Nem szorul különösebb mgyráztr, hogy Ádám fiú és Év lány, z emberi nem első Rómeó és Júliáj, mind-ketten z Édenben vesztik el szüzességüket, Év teremtés boldog igézetében termékenyül meg. Édesek, nivk, gyönyörűek, kik mjd z álom-színpdon játsszák el mindzokt z életkor-vriációkt, melyekre rendező Lucifer képzelőereje serkenti őket. Év csup életszomjúság, kíváncsiság, fényre érkező, veszélyeket nem sejtő örömével néz mindenre, mi körülveszi. Szépsége és ifjúság boldog érzetében cscsk és okos, félénk és merész, lust és tettre kész. Ádám suhncos izomzttl, kmszos kötekedéssel és klnd-vágyó vkmerőséggel tekint Istenre és Luciferre is. A szerelemre épp hogy megért, így élvezi Évát és benne önm-gát, ficánkolv örül tuljdonánk, pálmfás vidéknek. Év mámorosn gondol rr, hogy világ nyj lehet. ebből csitri-büszkeségből érik meg ngy klnd átélése után z Ádámot megmentő kiáltás: Anyánk érzem, ó, Ádám, mgm." Az álomszínház megkezdése előtt rohmosn változik árttln lelkük. Az Úr és Lucifer hrc, félelemnek és reménynek, bűntudtnk és tisztság utáni vágynk, vesztett Éden fájdlmánk és z új lehetőségek várhtó gyönyörűségének ellentmondássorát vált-j ki belőlük Évábn több nyomot hgynk z Úr formáló ujji, Ádámr mélyebb htást tesz Lucifer észjárás. (A hrmdik színben szinte szó szerint zokt szvkt keveri mondti közé, melyeket Lucifer z Úr szemébe vágott mennyei hrcbn: A csók mézének ár ott vgyon - Amely nyomán jár - lehngolásbn.") Születés, gyermekkor, ifjúság, e hárms lelki lendületben válik színpdr lépő játékossá Ádám és Év. Így kezdik el játszni z emberi élet történelmi vriációit s öltik mgukr különböző korok jelmezeit. Két kölyök játszik, és álom közben olyn öreg lesz, mint z emberiség. 1,m z ébredés után szerelmük gyümölcsének puszt érzete elég hozzá, hogy ismét ifjk legyenek. Fitlok, mint z emberiség. Ádám drámi válság zzl felismeréssel kezdődik, hogy nygnk lenni legmgsbb rendű formábn is korlá-

8 tozottságot jelent. A testet és lelket egyránt kérlelhetetlen prncsok szbályozzák. Élni nnyit tesz, mint meglázottságunkt értelmesen elviselni. A képzelet ngy vonzóerő, de h... mgsb körökbe von -, Az éhség kényszerít, hunyászkodottn - leszállni ismét tiprott nyghoz. " A Prdicsomból vló száműzetés nem Istennel fordítj szembe Ádámot, hnem z nyg zsrnokságávl. Ez mgyrázt nnk, hogy z Úr helyett nem válszt mgánk új védnököt. Lucifert gyönge szellemnek trtj, s mi-kor válllj z ő vezetését z ismeret-len jövőbe, létezés korlátivl vló hrcb indul. Ennek drámi válllásnk mértéke csk Hmletéhez vgy Fustéhoz hsonlíthtó. Ádám sors és trgikum nem filozófiájábn fejeződik ki, hnem cselekvésében. A filozófi következmény, Ádám trgédiájánk eleven költészete. A ngy válllás Föld szellemének, más szóvl forrongó nygnk " próféciáj után történik. Lucifer szép szerény fiút" hívt ki z égi krból, de félelmetes lángok, füstfelhők kitörésére mg is kétségbeesve kiált fel: Ki vgy te, rém...?" Mitől rid meg száműzött szellemóriás? Amivel Ádám szembe mer szállni. Az tomkor látomás ez. Fölzkltni, s kormányozni más " - mennydörgi z nyg. Ez z pillnt, mikor érezzük Bohr szvink súlyát: Nemcsk nézők, de játszók is vgyunk természet színpdán. " Sok más jelentős fizikus is föltette már korunkbn kérdést: szbd-e z tom-korszk felvonását eljátszni Föld színpdán? Ádám erre kérdésre mond igent, mikor Lucifer risztó életelemzésére így válszol: Ez visszpillntás z öregnek, De ifjú keblem forró vágy más; Jövőmbe vetni egy tekintetet. Hdd lássm, mért küzdök, mit szenvedek." S ezután mondj Év világ drámirodlmánk leghumorosbb mondtát: Hdd lássm én is, e sok ujulásbn Nem lnkd-é el, nem veszít-e bájm." Lucifer, z ördögi ngyl Mert nem ördög, hnem csup sértett, megkeseredett jóság. Drámi személy, nyom sincs benne elvontságnk. Az Úr kicsinyességéhez hsonlón, benne is vnnk gúnyolódásr méltó vonások. Annál elgondolkozttóbb zonbn, hogy bár meglehetősen rossz véleménye vn z emberről, mégis tlál benne vonzót és rokonszenveset. H gonosz ördög lenne, bizonyár zt szeretné z emberben, mit Shw ördöge z Ember és felsőbbrendű emberben, leleményes pusztítót. Ám Lucifer z emberben z egyetlen reménykeltőt kedveli, z emberiségben vló tökéletes feloldottságot, z állndó egyént ", mely együttleges szellemben él, cselekszik - kitűzött tervét bizton létesíti..." Szent vllomást tesz z emberi lét egésze mellett, örök útr-vlóul dv Ádám utzásához ezt gondoltot: Amit tpsztlsz, érzesz és tnulsz, - Évmilliókr lesz tuljdonod." Más szóvl Lucifernek nemcsk Istennel s Ádám illúzióivl vn leszámolnivlój, hnem önmgávl is. Sját gondoltit is ironikusn hllj, tudván, hogy sem z embert, sem z Istent, sem őt, lázdót meg nem válthtják z élet szellemes felismerései. Azzl vigsztlj mgát, hogy gondoltok olykor mégis feltárnk vlmit lét vlóságából. Lucifer személyében z bűvöl el, hogy néző z ő révén ismerheti meg gondolkozás didlms szépségét: gykrn reménytelennek tetsző létben mégis-csk ott vn gyönyörködtető és tökéletes. A színház A teremtés világszínpd bűn misztériumát idézi, ez zonbn lig befolyásolj négy főszereplő igzi drámáját. A természet ngy színháztermébe helyezett álom-színpd, melyben z emberi élet lehetőségei eljátszhtók, Lucifer műve. Ezen színpdon játsznk és nem történelmet csinálnk szereplők. Lucifer is játszik, jelmezt ölt, s mint rendező és bizonyos mértékig mint szerző, irányítj is z Ádám-Év drámát. Időn-ként z Úr is részt vesz kis Lucifer-színház elődásábn, de bizonyos fölénnyel és trtózkodássl, mi érthető, mivel z ő figyelmét elsősorbn Teremtés ngy színpd köti le. A negyedik szín, z egyiptomi kép már kmrszínpdon történik. Körös-körül létezés tere, innen lépnek fel szereplők z egyik színpdról másikr. A szereplők minden kép előtt színpd körüli térben öltözhetnek, jel-mezt, prókát ölthetnek. Mdách színpd éppoly közel áll misztériumszínpdhoz, mint Shkespereé. Két különböző megoldás világszínpd mindennpi színházzá tételé-re. Az elmúlt évszázd során kevesen figyeltek erre. A Mdách iránti rjon gás (Alexnder Bernát) és fnyr ellenszenv (Lukács György) egy vontkozásbn közel áll egymáshoz. Mindkét álláspont elfeledkezik színpdról. Mdách még m is túl gykrn szerepel elvi kérdésként, és ngyon ritkán fogllkoznk vele mint drámíróvl. És most lépjünk be szereplőkkel együtt belső színpd terébe, hol egyetlen trón jelzi, hogy Egyiptombn vgyunk. Rendező és színészek Egyiptombn Mdáchnk Szophoklész volt z eszménye, de cspongó képzeletvilág és kimeríthetetlen filozófii ötlettár nem tűrte még ngy mester tökéletes drmturgii börtönét sem. Á történelmi kmrszínpd első képe színházr váltj Ádámnk Teremtés során megfoglmzott dicsekvését, mely úgy hngzik, hogy őt z Úr Föld istenévé tette. Az önhittség e különös trgikomédiáj rr színházr emlékeztet, melyet százdunkbn Brecht, Anouilh, Dürrenmtt művei sikeresen és népszerűen képviselnek. Ez színházform folymtos színpdi és nézőtéri átélés drámi izglmát időnként megszkítj, s egy új, hűvös gondolti távltb helyezi szereplőket. Erre célr görög kórust egy személlyé változttó közbeszólót lklmzz. Mdách közbeszólój Lucifer, ki hol értelmes gondoltokr krj serkenteni líri Ádámot, hol egyenesen közönséghez intézi szvit. (Ezek félre " szövegek. Ilyen:,,Előre csk önhitten utdon, - Hidd, hogy te mégy, h Sors árny von.") Ádám egyenesen teremtésből hozz mgávl ngyrvágyást, dicsőségre vágyik, hlhttlnságon kívül semmi más nem érdekli. A Fáró-szerepben élete értelmét ngy emlékműben fedezi fel, és tudj, hogy ehhez mrdndósághoz egy út vezet: z, melyet rb-szolgák millióink holtteste kövez ki. E még romltlnul didlr vágyó gyilkos illúzió eloszltás érdekében Lucifer megrendezi híres rbszolgjelenetet, s líri hevítésül odteszi csábos Évát, mint férjét elvesztő rbszolgnőt. Lucifer rendezése sikerrel jár. A gondolti meggyőzésre kevéssé lklms Ádámot szerelmi játékr készteti. Lucifer szerelmi jelenethez indításul ngy, trgikus mozzntot lklmz. E csodáltos helyzetgykorlt címe: rbszolg hlál. A rbszolg szerepe mindössze hrminc-öt szóból áll, zt hiszem, drámtörté-

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

játékszín színház és közönség fórum

játékszín színház és közönség fórum A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 5. N O V E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES C S A B A I N É

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z T A R T A L O M r c o k év m s z ko k A S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A M O L N Á R G ÁL P É T E R Foto Várkonyi (1) I I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 0. N

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok Hrcold meg hitnek szép hrcát, rgdd meg z örök életet, melyre Isten elhívott, és mirõl szép hitvllást tettél sok bizonyság elõtt. 1TIMÓTHEUS 6,12. Az egyedüli hrc,

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

lozóflzotlág Hlínt harmonikus, eszalílfhekereso a mu Ézhoz, földzlszqersmrnd

lozóflzotlág Hlínt harmonikus, eszalílfhekereso a mu Ézhoz, földzlszqersmrnd ' vló, mint mint A TOTALITÁSKATEGÓRIA NÉHÁNY FILOZÓFIATÖRTÉNETI ELŐZMÉNYÉRŐL GARADNAI JÁNOS Kézirt beérkezett: 1978. június 23. A világ mint rendezett, hrmonikus egész, kozmosz ez megállpítás z ókori gö

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben