Lőkös István. LITTERATURA KAJKAVIANA A kaj horvát irodalomtörténet magyar szemmel. Lokos_kaj_b5.indd :21:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lőkös István. LITTERATURA KAJKAVIANA A kaj horvát irodalomtörténet magyar szemmel. Lokos_kaj_b5.indd 1 2014.11.19. 12:21:15"

Átírás

1 Lőkös István LITTERATURA KAJKAVIANA A kaj horvát irodalomtörténet magyar szemmel Lokos_kaj_b5.indd :21:15

2 Lokos_kaj_b5.indd :21:15

3 Lőkös István LITTERATURA KAJKAVIANA A kaj horvát irodalomtörténet magyar szemmel Kairosz Kiadó Budapest, 2014 Lokos_kaj_b5.indd :21:15

4 Lőkös István, 2014 Kairosz Kiadó, 2014 Borítóterv: Őri Kiss István A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. ISBN: A kiadásért felel: Bedő György, a Kairosz Kiadó ügyvezetője 1134 Budapest, Apály u. 2/b Nyomdai előkészítés: Kropkó Gábor Nyomta és kötötte: Kinizsi Nyomda, Debrecen Felelős vezető: Bördős János Lokos_kaj_b5.indd :21:15

5 TARTALOM PROLEGOMENA 7 ELŐSZÓ HELYETT 11 KÖZÉP- ÉS RENESZÁNSZ KORI KEZDEMÉNYEK, ELŐZMÉNYEK A varasdi kör 13 Prekomurska-Martjanska p(j)esmarica 20 Szenci Molnár Albert kaj horvát recepciója egy kéziratos kancionáléban 34 Pjesma o Sigetu (Ének Szigetről) 37 In Festo Sanctae Mariae Magdalenae Communis 55 A KAJ NYELVŰ IRODALOM ÉS A KÖNYVNYOMTATÁS Ivanuš Pergošić kaj nyelvű Tripartitum-fordítása 58 A kaj nyelvű historiográfus: Antun Vramec 62 Michael Boložić (Bolšić) imája (imakönyve?) 69 A 17. század kaj horvát költészet korai nyomtatott emléke: Grgur Mekinić 71 A kaj»bibliafordító«: Nikola Krajačević Sartorius SZÁZADI KAJ NYELVŰ KÉZIRATOS EMLÉKEK Pavlinski zbornik Pavlinska pjesmarica (Pálos énekeskönyv) 80 A csíksomlyói kaj horvát Mária-siralom 85 Cantiones Georgii Scherbachich 90 AZ IRODALMI SZERVEZŐDÉS ÚTJÁN Az ozalji kör 100 Katarina Zrinski-Frankopan: Putni tovaruš 101 A KAJ HORVÁT BAROKK IRODALOM Juraj Habdelić 105 Írók Habdelić-kortársak 114 Matija Magdalenić 123 Gabrijel Jurjević 154 A kaj nyelvű barokk prédikáció mestere: Ivan Belostenec 164 Mihalj Šimunić 170 Egy szintézis: Cithara octochorda 175 Lokos_kaj_b5.indd :21:15

6 A 18. SZÁZADI SZAKRÁLIS PRÓZA Írók Josip Bedekovićtól Josip Horvatig 199 Hilarion Gašparoti 216 Štefan Zagrebec 221 Juraj Mulih 236 A 18. SZÁZAD VILÁGI KAJ NYELVŰ IRODALMA A felvilágosodás és a kaj nyelvi régió 248 Maksimilijan Vrhovac 249 A kaj nyelvű drámairodalom 18. századi prosperálása 256 A kaj nyelvű tragédia: Lizimakuš (Lysimachos) 257 Egy műfajváltozat: a daljáték Imenoslovnik iliti rečno-pesmen igrokaz Tomaša Mikloušića 261 A Kotzebue-recepció 264 Kotzebue Mizantrópja kaj fordításban 267 A kaj horvát képzelt beteg 269 Barun Tamburlano 275 A kaj nyelvű dráma klasszikusa: Tituš Brezovački 278 A klasszikából a romantikába : Ljudevit Farkaš-Vukotinović kaj nyelvű romantikus drámakísérlete 301 Egy kaj latinista a 18. században: Josip Keresturi 304 A vallásos és világi verses epika mezsgyéjén: Grgur Kapucin 309 Kaj horvát aufklärizmus és antiaufklärizmus 329 A 18. századi kaj horvát líra 350 A Patačićok szerepe a kaj horvát kultúrában 386 Katarina Patachich: Peszme horvatzke 391 Vázlatunk rövid summája 407 BIBLIOGRÁFIA 411 Lokos_kaj_b5.indd :21:15

7 PROLEGOMENA A Petrica Kerempuh balladáiba foglalt téma [ ] egy rég elfelejtett nyelven kerül elmondásra; olyan nyelven, amely ma már mindenfelől sebeket kapott, összevissza törődött és perforálódott, s amely már inkább csak különös spiritiszta szeánszokon mozog, mint kísérteties árny; inkább érzelmes sóhaj a sírok fölött, semmint élő szó, s amelyről a szerző is meg volt győződve, hogy nyelvi rejtvényt képvisel [ ]. A balladákat magyarra fordító Csuka Zoltánnnak írott levél nem egyedüli példája Krleža kaj dialektussal kapcsolatos megnyilatkozásainak. Később majd látni fogjuk keményebben is fogalmaz a dialektus mellőzöttségét illetően, s vélekedésével nem is volt egyedül: a színház- és drámatörténész Slavko Batušić éppúgy a 19. század elején defenzívába kényszerült horvát nyelvjárás mellőzöttségét fájlalja, miként a nyelvtudós Hadrovics László. Miről is van szó? A ma már évezredes múlttal büszkélkedhető horvát írásbeliség a történelem folyamán háromféle nyelvjárásban (ča, što, kaj) háromféle írást (glagolita, cirill, latin) s olasz és magyar ortográfiát használva gyarapodott, míg a 19. század elejére eljutott az irodalmi nyelvi standard létrehozásáig, amelynek alapja a kaj nyelvű írók fájdalmára a što dialektus lett. Amíg a litteratura croatica a mai egységig eljutott, háromféle régió dialektusait használva fejlődött, amely többféle kultúra befogadásával gazdagodva, végül egységbe fonódva az európai irodalom mozaikjának markáns színfoltja lett. A három dialektus nagyjából három régió: Dalmácia és a Tengermellék (Primorje), Zágráb és tágabb geográfiai övezetében s a mai Szlavónia területén virágzott s töltötte be az irodalmi nyelv funkcióját, egymástól elkülönülve, önálló arculatúvá formálódva. A litteratura croatica Dubrovnikban, Dalmáciában ideértve a szigeteket is (Hvar, Korčula stb.) s a Tengermelléken, sőt Isztriában is a bizánci, majd a latin kultúra recipiálása után az itáliai irodalom hatása alatt formálódott mediterrán színezetűvé, a Zágráb és tágabb övezete alkotta régióban viszont s némileg az újkori Szlavóniában a német és a magyar irodalom közelsége/szomszédsága, cseréje következményeképpen sajátos pannon karakterű irodalmi formációvá alakult. A középkortól a 18. század végéig a geopolitikai meghatározottság okán is e három, immár irodalmi nyelvként funkcionáló dialektus mindegyikén gazdag irodalom teremtődött igaz: koronként váltakozó színvonalon. A középkorban, majd a reneszánsz és a barokk századaiban Dalmáciában s a szigeteken, az önálló városállamként működő Dubrovnikban, a Tengermelléken, ča és što nyelvjárásban a litteratura croatica már a passióirodalom, a reneszánsz líra s a barokk epika területén európai nívóra emelkedett, a kaj nyelvű írásbeliség más 7 Lokos_kaj_b5.indd :21:15

8 körülmények és meghatározottság okán más utakat járva lényegében csak a 16. század végén indul nagyobb lendülettel fejlődésnek, prosperálása, kiteljesedése pedig a barokk és a felvilágosodás időszakában megy végbe. Fejlődése intenzitásának beszédes jele, hogy a század fordulóján a kaj idióma éppúgy esélyes volt az irodalmi nyelvi standard szerepére, miként a što nyelvjárás, amely végül a versengés győztese lett. A kaj dialektus irodalma ezt követően szorult defenzívába, Slavko Batušić szavaival az akadémiákból és a katedrákról az előszobákba, fészerekbe és udvarokba száműzetett olyannyira, hogy évszázadon át csaknem hiányzott az irodalmi közbeszédből. Az irodalomtörténeti érdeklődés is inkább csak a huszadik században vált elevenebbé iránta. A 19. század legvége és 1945 között még csupán alig tucatnyira tehető a témával érdemben foglalkozó, mértékadó irodalomhistorikusok száma (Nikola Andrić, Vladoje Dukat, Slavko Batušić, Franjo Fancev, Hadrovics László, Vatroslav Jagić, Josef Šafařík, Milivoj Šrepel, Đuro Šurmin, Miroslav Vanino, Vinko Žganec), újabban viszont től jelentősen gyarapodott táboruk, ám az irodalomtudomány kaj orientációja még ma sem élvez igazán prioritást. Az általunk hivatkozott szerzők nyelvészek, irodalom- és zenetörténészek száma meghaladja a harmincat (Zvonimir Bartolić, Nikola Batušić, Slavko Batušić, Bori Imre, Borsa Gedeon, Ivan Cesarec, Krešimir Georgijević, Amadeo di Francesco, Dunja Fališevac, Hajnal Márton, Branko Hećimović, Alojz Jembrih, Ljudevit Jonke, Josip Kekez, Juraj Kolarić, Mihovil Kombol, Mijo Korade, Koraljka Kor, Lukács István, Vilko Novak, Nyomárkay István, Dragutin Pavličević, Valentin Putanec, Ariana Quarantotto, Milan Ratković, Ante Sekulić, Joža Skok, Ennio Stipčević, Josef Šafařík, Đuro Škvorc, Olga Šojat, Antun Šojat, Mirko Tomasović, Miroslav Vanino, Branko (Drechsler) Vodnik, Vladimir Zagorac, Ivan Zvonar), ők számos dolgozattal, szövegkiadással törlesztették a 19. század mulasztásait. A kaj irodalom történetének szintézise minden igyekezet ellenére Horvátországban még várat magára. Az eddig mondottakból vélhetően sejlik: vállalkozásunk úttörő jellegű, noha a Litteratura Kajkaviana sem minősül hagyományos irodalomtörténetnek. A megírás elsődleges célja az eddig felkutatott és a szakirodalom művelői által feldolgozott anyag és a kutatási eredmények számbavétele és összegezése volt természetesen az irodalom történetének koronkénti fejlődése mentén, ekképp mégis közelítve a kronológiai rend hagyományos művelődés- és irodalomtörténet korszakaira figyelve. Vállalkozásunk további célja a kaj horvát irodalom középkorban gyökerező, majd a kései reneszánsz, a barokk és ha halványan is a felvilágosodás jegyében formálódó történetében folytonosságot mutató magyar motiváltság komparatív bemutatása lévén, hogy a történelmi Magyarországon 8 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

9 együtt élő népek (horvátok, németek, románok, ruszinok, szerbek, szlovének, szlovákok) irodalmának egyike sem fonódott úgy össze az elmúlt évezredben a magyarral, mint a horvát, ezen belül is elsősorban a kaj horvát literatúra, s következésképpen a hungarus tudat immár croatohungarus identitássá módosulva egyetlen említett irodalomnak sem jellemzője oly mértékben, miként e több mint nyolcszáz éves társadalmi, politikai, művelődési szimbiózisé. Vizsgálódásaink nem terjednek ki a kaj horvát irodalom minden kisebb szegmensére, hiszen az interpretáció mellett némiképp egy potenciális antológia szempontjait is szem előtt kellett tartani lévén, hogy a kaj horvát irodalom alkotásai horvátul sem mind hozzáférhetőek (számos mű ma is csupán kéziratban van, vagy régi folyóiratok lapjain olvasható), a magyar fordítások pedig elenyészőek. Épp ezért idézeteink eredetije mellett a magyar transzláció is jelen van többnyire saját fordításként, amit külön nem jelöltünk. Az idézetek eredeti szövegeinél az egyes horvát forrásokban használt helyesíráshoz ragaszkodtunk. A régi nyomtatványok és kéziratos szövegek jobbára a régi magyar, elsősorban az ún. kancelláriai helyesírást követik, bár ez sem mindig jellemző, az újabb szövegkiadások viszont az adott korban használt horvát ortográfiát használták/ használják. Ez utóbbiak esetében az alábbi ortográfiai sajátosságokat kell az olvasónak ismerni: č = cs, ć = ty, dj, đ = gy, dž = dzs, lj = lágy l, ļ = lágy l, nj = ny, ń = ny, s = sz, š = s, ž = zs. Munkánk megírásakor többféle befogadói réteg potenciális igényeit is szem előtt tartottuk. Remélhetően haszonnal veheti kézbe azt a kroatista, a szlavista, az összehasonlító irodalomtörténész éppúgy, mint a kroatisztikát vagy a világirodalmat kurzusszerűen tanuló egyetemi hallgató, de a közös dolgaink iránt érdeklődő olvasó is. Végezetül köszönetet kell mondanunk mindazon kollégáknak, intézményeknek, akik és amelyek segítsége nélkül ez a szerény kompendium nem születhetett volna meg. Íme azok névsora, akiknek köszönettel tartozunk: Zvonimir Bartolić Ɨ, Nikola Batušić Ɨ, Bitskey István, Bodó Sándor, Boka László, Josip Bratulić, Ivan Cesarec, Ćurković-Major Franciska, Stjepan Damjanović, Dunja Fališevac, Franković György, Imre Mihály, Dubravko Jelčić, Alojz Jembrih, Josip Lisac, Bratislav Lučin, Lukács István, Mann Jolán, Milosevits Péter, Monok István, Vlado Nartnik, Nyomárkay István, Paládi Kovács Attila, Mirko Tomasović, Ivan Zvonar, Žagar-Szentesi Orsolya. Kiemelten is meg kell köszönnünk Alojz Jembrih professzor, Dubravko Jelčić akadémikus és Ćurković-Major Franciska áldozatos munkáját, tanácsait, akik a legszükségesebb könyvek, szövegek, szövegmásola- 9 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

10 tok megszerzésében nyújtottak segítséget. Közvetve vagy közvetlenül segítették munkánkat az alábbi intézmények: Knjižnica HAZU, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Književni krug Marulianum u Splitu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. 10 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

11 ELŐSZÓ HELYETT A középkorban, de még a században is a Dráva és a Száva közötti régiót, latin névadással, S(c)lavonianak nevezték. A három történelmi vármegye: Zágráb, Varasd és Kőrös, továbbá a Muraköz (Međimurje) tartozott ide, amelynek területén a középkortól napjainkig élő dialektus az ún. kaj nyelvjárás. Ezt a történelmi S(c)lavoniat (a továbbiakban: Szlavónia) kaj nyelven viszont még a 17. században is Szlovenszki orszagnak nevezték (nem azonos az egykori Krajnaval, azaz: a mai Szlovéniával), a dialektust pedig szlovenszki jezikként aposztrofálták. A 16. század második felében, a könyvnyomtatás elterjedésével a kaj nyelvjárás dinamikusan fejlődő irodalmi nyelv lett, amely az ún. nemzeti ébredés (narodni preporod) koráig prosperált: mind a barokk, mind a felvilágosodás korában fejlett, az európai normákhoz igazodó irodalom művészi foglalata lett. Fejlődését az illír mozgalom nyelvi törekvései törték derékba, amikor is a nemzeti mozgalom képviselői a što nyelvjárást emelték az irodalmi nyelv rangjára. Meg kell jegyezni: a kaj dialektus ekkor (1836) éppúgy esélyes volt az irodalmi nyelvi standard funkciójának betöltésére, mint a što nyelvjárás. Lexikai gazdagságát, stiláris lehetőségeit, grammatikai rendszerének fejlettségét mi sem bizonyítja jobban, mint Miroslav Krleža 1936-ban megjelent Balade Petrice Kerempuha (Petrica Kerempuh balladái; magyarul 1959-ben Éjtszakának virrasztója Petrica Kerempuh balladái címmel jelent meg a kötet Csuka Zoltán fordításában Budapesten) c. verseskönyve, amelyet méltán tartanak számon a 20. századi egyetemes horvát líra klasszikus alkotásaként. A balladák költői nyelvének elevensége, a versek képgazdagsága, motívumvilága archaikus effektusával ritka esztétikai élményt kínál, s egészében annak bizonysága, hogy a kaj irodalmi nyelv évszázadnyi kényszerű defenzívája ellenére friss és eleven, az olvasói befogadásra kortól függetlenül maradéktalanul alkalmas. Slavko Batušić már a mű megjelenésekor konstatálta mindezt, mondván: Ma Krleža érdeméből világosabb, mint bármikor: ezt a mi kajunkat nem ették meg a férgek a föld alatt, nem vitte veszendőbe az a százesztendős csend és megvetés, amely kiüldözte az akadémiákból és a katedrákról az előszobákba, fészerekbe és udvarokra. (Bori Imre fordítása) (Vö.: Bori Imre: ; Miroslav Krleža JAZU ) Később, a hrvatski narodni preporod (horvát nemzeti ébredés) százharmincadik évfordulóján Krleža, már a rehabilitálás szándékával, szólt e gazdag nyelvi-irodalmi örökségről: Midőn ma pátosszal esik szó (szokás szerint) az illír kísérletről, úgy vélem, nem szabadna megfeledkezni a kaj horvát, ča-horvát 11 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

12 kör irodalmáról, amelyet a mi illírjeink hullaként hajítottak ki az ablakon. Egy már több mint száz esztendeje előttünk holtan kiterült irodalmi nyelvnek a sírja felett szónokolva ennek az önfeláldozó áldozatnak az igazi nagyságát csak úgy mérhetjük fel, hogyha a napjainkig alapvetően ismeretlen és elszánt nyerseséggel elutasított irodalmi hagyománynak megadjuk a végtisztességet. (Lukács István fordítása) (Lukács István: ; Zvonimir Bartolić: ) Két évtized múltán Hadrovics László a tényekre támaszkodva a szaktudós higgadtságával helyezi vissza rangjába az egykor oly virágzó kaj horvát nyelvet és irodalmat: [ ] a kaj horvát dialektus írja a szó legszorosabb értelmében nem csupán lingvisztikai fenomén, nem csupán egy szelete a délszláv nyelvi területnek, hanem olyan irodalmi nyelv, amely a 16. század második fele óta szerves módon fejlesztette kifejező eszközeit, s éppen akkor mondtak le róla, amikor a legfejlettebb és legmodernebb horvát irodalmi nyelv volt. (Lukács István fordítása) (Lukács István: ; Hadrovics László: ) A 20. századi horvát irodalomtörténet-írás tett ugyan kísérleteket a kaj irodalmi örökség ápolására (Branko Vodnik, Slavko Ježić, Mihovil Kombol, Krešimir Georgijević stb. irodalomtörténeti kompondiumaira, Vladoje Dukat, Franjo Fancev, Zvonimir Bartolić. Nikola Bautšić, Alojz Jembrih és mások dolgozataira gondolunk), ám ismereteink szerint horvát nyelven, a szintézis igényével máig sem írták meg a kaj horvát irodalom történetét. A nemzetközi kroatisztika és szlavisztika szempontjából ezért lett fontos, hézagpótló munka Hadrovics László német nyelvterületen megjelent antológiája, a Kajkavische Literatur. Eine Auswahl mit Einleitung, Anmerkungen und kurzem Glossar (Wiesbaden 1964). 12 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

13 KÖZÉP- ÉS RENESZÁNSZ KORI KEZDEMÉNYEK, ELŐZMÉNYEK A litteratura kajkaviana geopolitikai háttere okán sajátos, a dalmáciai-isztriai ča és a dubrovniki što nyelvjárásban született irodalomtól sok tekintetben eltérő fejlődést mutat. A középkori Szlovenszki orszag vagyis S(c)lavonia szellemi életét a 11. századtól a Magyar Királysághoz fűződő politikai-egyházi kapcsolatok motiválják, szemben a Tengermelléktől (Primorje) Dubrovnikig terjedő régióval, ahol évszázadokon át az olasz kultúra hatása dominál. Emitt a pannon térség sajátosan közép-európai arculatú kontinentális kultúrája, amott a mediterrán szellemiséget, mentalitást hordozó műveltség, emitt a szellemi, etnikai, nemzeti szomszédságot a magyar és az osztrák német hatások és interferenciák jelentik, amott az itáliai kultúra. Ugyanakkor, a nyolc évszázados magyar horvát államszövetség (perszonálunió) tényéből fakadóan a két térség közötti interferenciák, recepciós folyamatok sem hanyagolhatók. A kaj horvát irodalom fejlődéstörténetének egy ilyen sajátos, pannon aspektusú interpretációja tehát semmiképpen sem fölösleges, ellenkezőleg: már eddig is ismert értékvilága újabb tényekkel bővíthető. A varasdi kör A kaj horvát literatúra történetét hagyományosan a 16. század utolsó harmadától, Ivan Pergošić és Antun Vramec fellépésétől szokás számítani, s legfeljebb csak utalva az olyan előzményekre, mint a két 15. századi glagolita kódexben, a Petrisov és a Kulunićev zbornikban előforduló kaj nyelvjárási elemek, vagy a századi kéziratos énekeskönyvek (pjesmarice) korai versanyaga. A kaj írásbeliség fejlődéstörténetének szempontjából az említett kódexek is több figyelmet érdemelnének a puszta allúziónál, lévén hogy ezek szövegvilága megannyi, a kaj nyelviség fejlettségére utaló példát kínál és sok tanulságot is. A szókincs vagy bizonyos grammatikai szerkezetek, főnevek, kérdő- vagy kötőszók gyakori előfordulása fejlett nyelvi állapotra utal. Eduard Hercigonja 1982-ben csokorba gyűjtötte őket (Eduard Hercigonja: skk.), példái nemcsak a kaj szókincs viszonylagos bőségére utal, irodalmi igényű stiláris fordulatokat is idéz. A běteg, bětěžan, vulica, bu, buš, bumo, kaj, varaš, pulgar, kloštre, vmreti szavak gyakorisága az előbbiről győzhet meg, a bětěžan zalim 13 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

14 bětegom szintagma pedig egyértelműen az alliterálás tényét bizonyítja, amely a nyelvi stilizálás fejlett fokára utal. A fenti példák mellett Alojz Jembrih kutatási eredményeiből tudjuk a középkori latin textusok (elsősorban az oklevelek) is gazdag kaj nyelvi anyagot, szórványemlékeket tartalmaznak, a 16. századtól pedig a különféle városi protokollumok kínálnak összefüggő szövegeket, amelyek a kaj nyelvű írásbeliség létezését bizonyítják a latinitás kontextusában (Alojz Jembrih: ). A felsoroltak irodalmi-irodalomtörténeti jelentőségét Horváth János szavaival definiálhatjuk, aki a magyar irodalmi műveltség kezdeteiről értekezve írta a következő, a kaj írásbeliség kezdeteire is érvényesíthető sorokat: Latin szövegbe mintegy vendégszó gyanánt beszőtt egyes szavakkal (személy- és helynevekkel, de közszókkal is) oklevelek, törvényszövegek, gesták kézirataiban már a XI. század közepe óta folyvást találkozunk. E»szórványok«útján kezd a nemzeti nyelv úgyszólván tollhegyre kerülni nem önállóan, hanem latin compositio eresztékeibe foglalva, s csak kénytelenségből, mert személy- és helynevek leírását a scriptor el nem kerülhette, más esetekben pedig, mert némely különösebb határneveket, szavakat nem is tudott volna fordítani. Ez azonban még nem irodalmi, csak azt már minden esetre előkészítő írásbeli használata a magyar nyelvnek, de egyszersmind a későbbi irodalmi kétnyelvűségnek is primitív előfutára. [ ] Az oklevelek említett vendégszavának, magyar szórványának a helyesírásban annyi gyakorlottság és következetesség mutatkozik, amelyet egyes szavak imitt-amott való leírása nem, csak szövegírás állandóbb űzése magyarázhat meg. (Horváth János: ). Az első ilyen típusú, kaj horvát karakterű szórványemlék a 9. századi Radonov Biblija glosszái, (ma a bécsi Nationalbibliothekben őrzik: Cod. 1190) (Josip Hamm: ; Eduard Hercigonja: ; Alojz Jembrih: ) amelyek alátámasztani látszanak Franjo Fancev feltevését, amely szerint a legszükségesebb liturgikus szövegek (evangéliumok, zsoltárok) a Száva vidéki templomokban a liturgiában a települések népi nyelvhasználatához igazodtak. (Franjo Fancev: ; Alojz Jembrih: ) A szórványemlékek későbbi példáit II. András és IV. Béla oklevelei, Zágráb, Varasd, Samobor, Kőrös (Križevci), Krapina városait érintő adománylevelei kínálják. Bennük patakok, kisebb folyók, fák, dombok, utak, szántóterületek, helységek kaj nyelvhasználat szerinti nevei szerepelnek: Kal(e)cl, Studenc, Krapina, Zelemen, Stubica, Toplica, Grabovnice, Rakovica, Bistrica, Bobovina stb. Hasonló szórványemlékeket lehet találni a század fordulóján élt Ivan Goricki (kb ) főesperes történeti munkájában, aki a zágrábi püspökség korai krónikása, korának neves 14 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

15 jogásza volt. Album capitulare c. művében a kaj horvát nyelvi-írásbeli örökség szempontjából szintén fontos adatokat rögzített, szintén földrajzi neveket: Gorice, Toplice, bukev, bukovnja, rakitja stb. A 16. századból származnak azok a város- és jogtörténeti szempontból fontos protocollumok, feljegyzések, amelyek egyfelől a kaj horvát köznyelv (népnyelv) és a jogi szókincs világába engednek betekintést. A varasdi magisztrátus jegyzőkönyvéről (Protocollum magistratuale Liberae et regiae civitatis Varasdiensis, aa ) és a krapinai protokollumról (Krapinski zapisnici) van szó, amelyek már nemcsak lexikális anyagot (földrajzi neveket), hanem a latin textusba iktatott összefüggő kaj nyelvű szövegeket tartalmaznak, vagyis az egykorú élőbeszéd megőrzői. Olyan szintagmák, mondattöredékek jelennek meg itt (Kwurwa besthinzka = bestye kurva, Kwrwa magarycza = kurva szamár, kwrwa Zthara = vén kurva, Ne kurway me, ne magrychi me = Ne kurvázz le, ne szamarazz le engem, Kurwyn ztari pasz, czygan newernik = kurva vén kutya, hűtlen cigány, Ty thylko [budi], ty zkaches kako jena ozobna kobila = Maradj csendben, úgy ugrálsz, mint egy közönséges kanca stb.), aminőkkel majd Habdelić és mások szövegeiben is találkozunk. (Alojz Jembrih: ) A vélhetően az ítélőszék, a bírák előtt elhangzott szintagmák, mondatok nem a magas irodalom szókészletét reprezentálták, ám a minősítő jelzős szerkezetek a nyelvi jellemzés irodalmi eszköztárába is beilleszthetők. A kaj nyelvű írásbeliség eddig ismert legrégibb, már összefüggő szövegemléke az ún. Čunčić-levél, amely 1521-ben íródott, s amely töredékes voltában is a kaj nyelvű jogi terminológia korai tárháza. Alojz Jembrih fedezte fel a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia Levéltárában 1989-ben. Szerzője Štefan Čunčić turopoljei nemes, aki sajátkezűleg írta és látta el aláírásával a turopoljei Kučen lévő kúriájában. A szöveg adásvételi szerződés, amelynek ügyfelei Pavao Petrečić, Juraj Pogledić, maga Štefan Čunčić és felesége: Margareta Čunčić voltak, tárgya pedig egy szabad legelő adásvétele. A levél szerint Štefanus Čunčić tudtára adja minenkinek [ ], hogy [ ] tíz magyar dukátot, leszámolva száz [váltó]pénzben, átadott Pogledić Jurajnak, akitől a birtokot vette. 1 (Alojz Jembrih: ) Nyelvi igényességét egyetlen apró, akár irodalmi stílusjegynek is felfogható példa tanúsítja, az alábbi alliteráció: brojem broječi, amely jól illeszkedik a szöveg jogi-nyelvi kontextusába. A szaknyelvi írásbeliség további korai változataként említhető a varasdi 1 [ ] Ja Štefanuš Čunčić dajemo za znanje vam i vsak[omu] [ ] da je dal pošteno rečenih deset dukat ugrskim brojem brojeći po sto novac to sem dal da su od Pogledića Jurja imanje kupoval [ ] 15 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

16 tanácsok céhének szabályzata (Pravila ceha tkalača) 1561-ből, amely nem eredeti mű, Blaž Antilović fordította németből, akit bízvást az ún. varasdi kör (Blaž Škrinjarić, Antun Vramec, Ivanuš Pergošić) tagjának tekinthetünk. A Pravila ceha tkalača 2 alig másfél évtizeddel előzi meg Pergošić Decretumát bizonyítva a kajnyelvjárás szaknyelvi alkalmasságát: [ ]Hanemha valamely idegen és vándor takács, aki takácslegényként a mesterséget tanulni ebbe a városba jönne, itt a mesterséget tanulni akarván, akkor legelőbb és principaliter a céhmester elé kell járulnia, aki így más takácsmestereket magához hívatni és őt előttük egzamináltatni, kikérdezni és odaadóan próbára tenni köteles, [hogy] elégséges-e és érdemes-e a mesterség követelményének és művelésének megfelelni, és tisztességesen, törvényesen született-e, és ha úgy találják, hogy tisztességes, érdemes és alkalmas a mesterség gyakorlására, akkor a takácsmesternek egy jó ebédre és a testvériességre két rénest és négy font viaszt köteles legelőbb letenni, és azután a takácsmesterségben tevékenyen működni, ahogyan más takácsmesterek a nevezett városban és közösségben, avagy a takácsmesterek testvériségében, tisztességgel megmaradni. 3 (Alojz Jembrih: ) Hasonló példák idézhetők más varasdi céhek (mészáros, aranyműves, pék, fazekas) szabályzataiból is. Az oklevelek, céhszabályzatok gyakorlati írásbelisége funkcióját tekintve természetesen nem több, mint bizonyos tények, rendelkezések, szabályok rögzítése, ami eleve gyér olvasóközönség igényeit, szükségletét szolgálta. A szabályzatok szerkesztőit, a scriptorokat nem motiválták irodalmi ambíciók. Legfeljebb a varasdi takácsok szabályzatának fordítójáról tételezzük fel a stiláris igényességet, még inkább a szabatos szövegezésre való törekvést lévén az illető vélhetően jogvégzett, vagy legalábbis iskolázott személy. Az írásbeliségnek ez a szintje feltételezi viszont egy másik szövegvilág létezését és természetesen az azt befogadó írástudó réteget is. A még ma is csak szórványszerűen ismert, de időbelileg konkretizálható irodalmi textusok és az ezeket tartalmazó 2 Teljes címe: Navuka tkalechkoga mestra modussi navade, red, szloboschine y pravicze. 3 [ ] Nego ako bi koji zvunski i prihodni tkalec ali koji meštrije navuka tkalečkoga navučnik vu ov varaš došel, ter meštrom ovde postati hotel, ta takov onda najpervo i principaliter mora dojti pred cehmeštra, koteri tako mora truge meštre tkalce k sebi zazvati vučiniti, ter njega pred njimi egzaminerati, pitati i probuvati verno, je li zadovolen i vreden, da se ima na terjanje i deljanje meštrije prijeti i jest li iz poštenoga zakona rojen, i ako se znajde, da je vreden pošten i zadovolen za delanje meštrije, onda meštrim tkalečkim jeden dober obed i na bratovščinu dva rajniška i četiri funte vojska dužen bude pervo postaviti, i onda moral bi i mogel bi jakost i oblast z meštrijum tkalečkum živeti, kakti i drugi meštri tkalečki vu spomenutom varašu i vu tovaruštvu, iliti bratovščine meštrov tkalečkih pošteno ostati. 16 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

17 kódexek és pjesmaricák (énekeskönyvek) már arra utalnak, hogy a kaj nyelvterületen feltételezhető egy magasabb irodalom létezése-kontinuitása is, amelynek íve a középkortól az 1500-as évek első feléig feltételezhető. Ekkorra datálhatók ugyanis az első, ún. ismert irodalmi szövegek. És természetesen a befogadó réteg is, amelyet már miként említtetett Franjo Fancev feltételezett a Száva-vidék középkori liturgikus gyakorlatával kapcsolatosan. Később ezt látszik igazolni Olga Šojatnak már a 16. századra vontakozó felismerése is, aki a Prekomurska pjesmarica (Murántúli énekeskönyv) két kaj nyelvű textusa alapján feltételez egy uraságok alkotta befogadó közeget (gospoda=uraságok, viši staleži=magasabb, azaz előkelő rendek) és egy szélesebb befogadó kört, azaz népi tömeget. A pjesmaricában olvasható Pjesma o Sigetu (Ének Szigetről) c. opus névtelen szerzője figyelmeztet Šojat éneke előadásakor az uraságokat (gospoda) szólítja meg következetesen ( Dobra ma gospoda = Jó uraságok, Ma leipa gospoda = Szépséges uraim), a Tužim vnogo Bogu (Panaszkodom sokszor az Istennek) c. vallásos ének ugyancsak anonim alkotója viszont a bratja (testvéreim) megszólítással szélesebb körű hallgatósághoz, ha úgy tetszik: a hívők tömegéhez fordul. (Olga Šojat: I. 204.) S miután az említett, és más kaj nyelvű énekeskönyvek gazdag versanyagának nem csekély része bizonyul 16. századi provenienciájúak, a már esztétikai értékeket, erkölcsi tanításokat, sőt hitelveket, lelki tanítást hordozó és közvetítő énekekkel kapcsolatosan joggal feltételezhető egy széles, minden társadalmi réteget magában foglaló befogadó hallgatóság vagy éppen olvasói réteg létezése. Úgy tűnik: a magasabb irodalmat kaj nyelven az adott időszakaszban (a 16. század kezdetétől Pergošić Decretumának megjelenéséig) elsősorban és jó ideig a verses műforma képviselte, s csak a 16. század utolsó negyedében jelennek meg az első prózai alkotások s még később a szcenikai művek. Az első lírai szövegemlék a Hadrovics László felfedezte Cantio optima c., Zdravo budi božje telo kezdetű vers, amely Guillermius Parisiensis francia dominikánus prédikációs gyűjteményében maradt ránk (Postilla Guillermi super Epistola et euangelia de tempore et sanctis), s amelyet ma a németújvári (Güssing) ferences kolostor könyvtárában őriznek. A könyv Batthyány Boldizsár könyvtárával került a németújvári ferencesek birtokába más, például a régi magyar irodalom némely becses ritkaságával együtt. (Hadrovics László: ) A Cantio optimat a könyv elülső kötéstáblájának belső oldalára, illetve a kötéstábla és a címoldal közötti üres lapra ismeretlen, ám gyakorlott kéz másolta mellőzve a verssorokra, illetve strófákra való tagolást. Mivel a Bázelben, Michael Furter nyomdájában 1497 és 1502 között öt alkalommal kiadott könyv szóban forgó példánya nem 17 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

18 jelöli a kiadás évét, Hadrovics azt valamelyik, az 1500-hoz egészen közeli évre teszi. Ebből adódóan úgy véli: a vers a XVI. század ötvenes évtizedében vagy a század közepe táján keletkezhetett, amit az írásmód ún. kurzív humanista variánsa, a ductus is alátámasztani látszik. E korai keletkezésre utal a helyesírása is, azaz: régi, Pergošić és Vramec előtti vonásokat, s középkori magyar hatást mutat. (Hadrovics László: ) A tizenöt teljes és egy csonka sorból álló textus verses alakzatát Hadrovics ekképpen rekonstruálta: 18 Cantio optima Zdravo budi, božje telo, na oltari alduvano, od Svetoga Du[h]a dano i narođeno Ψ od device Marije, po Gabriele arkanđelje Marije nazveščeno. [T]ebe Ižajaš profeta prorukoval je po Svetoga Du[h]a milosti. O blaženo božje telo, ti si vekivečni Bog ke se alduješ na oltari ot farara tvoje smrti na spomenjenje. O nebeska velika svetlost, paradižomski plemeniti sad, deve Marije blažen sin, Ježuš Krištuš, presveti nam Naše pameti. To je te kruh anđelski ke se je od Marije porodil. Vola što te ne veruje skvarjen bo, od nebeskoga orsaga zaprt bo. Lokos_kaj_b5.indd :21:16

19 Čista devica Marija, mati božja milostivna, Svetoga Tro[j]stva jedina si ruža rumena, moli za nas na denešni den. Magyar fordítása: Az oltáron áldozandó, a Szentlélek által adatott és Szűz Mária által megszületett, Gábriel arkangyal által Máriának megjelentett. Izaijas próféta téged megjövendölt a Szentlélek kegyelme szerint. Ó, üdvözült isteni test, te örökkön-örökké való Isten aki áldoztatol az oltáron a plébános által a halálod emlékére. Ó, mennyei nagy fényesség, paradicsomi nemes kert, Szűz Mária boldog fia, Jézus Krisztus, szenteld meg elménket. Ez az angyali kenyér, amely Máriától született. Aki nem hisz benned, elitéltetik, a Mennyországból kizáratik. Szeplőtelen Szűz Mária, kegyes Istenanya, 19 Lokos_kaj_b5.indd :21:16

20 a Szentháromság egyetlen piros rózsája, imádkozzál érettünk a mai napon. (Hadrovics László fordítása) Műfaját tekintve a Cantio optima ún. eucharisztiai himnusz, amely 1264., azaz Úrnapjának katolikus egyházi ünneppé nyilvánítása óta virágzó műfajváltozat, számtalan latin és nemzeti nyelvű variánsa született, a költőileg legszebbeket és teológiailag legelmélyültebbeket Aquinói Szent Tamás, az Úrnapja ünnepi liturgiájának összeállítója írta. A himnusz-szövegek egy része a népköltészettel is rokonságot mutat, Hadrovics vélelme szerint ez a vers is a népi liturgia gyümölcse, s kevés a valószínűsége, hogy latinból fordították volna. (Hadrovics László: ) Konvencionális toposzai mellett nyelvi megoldásai, struktúrája, az alliteráció kaj nyelvű lehetőségét (ruža rumena) felvillantó szerzői leleménye egyértelműen eredeti alkotásra vall, s az irodalmi igényesség képzetét támasztja az olvasóban. Népszerűségére utal, hogy szövege a későbbi, 16. századot követően közkézen forgó énekeskönyvekben is megtalálható (Pavlinska pjesmarica, Krajačević-Sartorius Sveti evangeliomi, a Drnjanska pjesmarica, Cithara octochorda.) (Hadrovics László: ) 20 Prekomurska-Martjanska p(j)esmarica A lírai műforma korai kaj horvát nyelvű létezésének másik példája-bizonyítéka az Andrija Šajtić által 1534-ben magyarból átköltött Cantio de matrimonio, amely a Prekomurska pjesmarica lapjain maradt fenn, s amely egyben beszédes korai dokumentuma a litteratura kajkaviana magyar irodalmi és nyelvi recepciójának. A vers magyar nyelvű változatát a magyar irodalomtörténet-írás Batizi Andrásnak tulajdonítja, amely azonban későbbi, 1546-os lejegyzésű. A két dátum közötti eltérés Hadrovics László vélelme szerint azzal magyarázható, hogy [ ] Batizi az éneket nem szerezte, hanem csak egy régebbi példányból másolta, amely egyúttal Šajtićnak is forrásul szolgált. (Hadrovics László: ) A Lugossykódexből Batizinak tulajdonított változatot és a Šajtić-fordítást egybevetve Bori Imre viszont úgy vélte: [ ] amennyiben nem tudjuk bizonyítani, hogy Batizi a verset az 1530-as évek legelején írta, majd 1546-ban javította, akkor egy ismeretlen szerzőt kell feltételeznünk, akinek a szövegét Šajtić, mind pedig Batizi Lokos_kaj_b5.indd :21:16

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Lıkös István: A Prekmurska pjesmarica protestáns énekeirıl

Lıkös István: A Prekmurska pjesmarica protestáns énekeirıl Lıkös István: A Prekmurska pjesmarica protestáns énekeirıl A lingua croatica kaj dialektusa irodalmi nyelvként Krleža Kerempuh-balladáiban emelkedett klasszikus csúcsokra. Nem csekély esztétikai elızmények

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára).

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). Április 27-ikén volt 50 esztendeje, hogy Ralph Waldo Emerson, Amerika legkiválóbb gondolkodója 79 éves korában örökre lehunyta szemeit.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Boldog, aki olvassa... (Jelenések könyve 1,3)

KÖSZÖNTŐ. Boldog, aki olvassa... (Jelenések könyve 1,3) fu zetjo.indd 1 8/18/08 10:27:49 AM KÖSZÖNTŐ Kedves Olvasó! Amint arról már talán értesült, a Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a történelmi egyházak a 2008. esztendőt a Biblia évének nyilvánították.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Dienes Dénes Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Nincs könnyű helyzetben az, aki meg akar felelni a címből következő elvárásoknak.

Részletesebben

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus Bónis Ferenc Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus A nép-művelés, ha olyan egyetemes gondolkodó vállalja feladatának, mint Kodály Zoltán tette, cél is meg eszköz is. A kottaírás és -olvasás elemeinek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

Színházi táncos Táncos

Színházi táncos Táncos A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga idtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL

Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL BUDAPEST 2002 Kalász Márton: Greift zur Féder!" Gondolatok a magyarországi német

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben