AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI"

Átírás

1 KOVÁCH IMRE AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI A mezőgazdasági szektor teljes átalakítását követte az agrár felsőoktatás, valamint a középszintű agrárszakképzés jelentős szerkezeti átalakítása is. A nagyüzemi agrárgazdálkodás szakemberei számára a szocialista korszakban képzést biztosító felsőoktatási intézményekben átadott tudás elavult. A szocialista mezőgazdasági nagyüzem egész gazdasági környezetével együtt tűnt el, és a helyén új agrárgazdaság és agrártársadalom jött létre. Az új agrártársadalom jellegzetességeit Romány Pál 1 a következőkben adta meg: 1990 és 2000 között felére esett vissza az egy hektárnál kisebb földterülettel rendelkezők aránya; a társas vállalkozások száma ugyanebben az időszakban ötszörösére nőtt; a számottevő árutermelést végző gazdaságok száma körüli volt 2000 körül, a harminc évvel korábbi állapotokhoz képest ötven os a gazdaságok, a részt vevő háztartások és az agrárnépsűrűség csökkenése. A gyors termelés- és földhasználat koncentráció, 2 az Európai Unióhoz történő csatlakozás, a projektalapú forrásfelosztás új típusú ismeretek sorát igénylik. A középszintű agrárszakképzés intézményeinek jelentős része megszűnt, ez történt/történik a iskolák egy részével is. Az agrárképzéssel foglalkozó egyetemek jelentős szerkezeti reformokkal válaszoltak arra a helyzetre, amelyben a szocialista típusú nagyüzemi mezőgazdálkodásra felkészítő oktatás funkcióját vesztette. A mezőgazdasági szektor foglalkoztatási kapacitása a korábbi szint ötödére esett vissza. Az agrár-felsőoktatás minisztériumi felügyelete is változott. Az agráregyetemek egy sor új szak bevezetésével válaszoltak az agrárszerkezet átalakításának és az agrárszektor beszűkülő foglalkoztatási lehetőségeinek a kihívására. Az agráregyetemeken ma meglehetősen változatos tartalmú képzés folyik, amelynek következtében a kibocsájtott diplomák elvileg növelik a szakirányú elhelyezkedés esélyét. Az agrár felsőoktatási intézmények képzési szerkezetátalakításának és a felsőoktatási reformoknak következményeként az agrárszektor visszaesését nem követte hallgatói létszámcsökkenés, sőt az agrár felsőoktatási intézményekben 1990 és 2004 között 9070 ről re, 3 ötszörösére emelkedett a hallgatók létszáma. Nagyobb növekedést mutat a négyszeresére emelkedő, összes felsőoktatásban tanuló hallgató számánál. A tömegesedő oktatás ellenére csak kevéssé nőtt az oktatók száma (az agrár felsőoktatásban ez 1990/91-ben 1579, a 2003/2004- ben tanévben 1623 volt), 4 és nem javultak az oktatás infrastrukturális feltételei sem. A hallgatói létszám átlagosnál nagyobb növekedése a képzés kínálatának is köszönhető, amely a hagyományos mezőgazdálkodási jellegtől a komplexebb természeti erőforrás-tudomány irányába mozdult el. A Bolognai Bizottság egyes agrárszakokat megszüntetett. Az agrár felsőoktatási intézmények törekvése a megváltozott igények kielégítésére, a bolognai rendszerre történő átállás és ezzel az európai oktatási piacra való belépés a környezetvédelemmel, a környezetgazdasággal, a környezetiparral, a komplex vidékfejlesztéssel, az informatikával, az Európai Unióval és a piaci ismeretekkel ( pl. marketing) kapcsolatos szakok bevezetését hozták 1 Romány P. (2002): Kortársunk az agrárpolitika: agrárpolitikai, agrárszociológiai tanulmányok az ezredforduló idejéből. Szaktudás Kiadó, Budapest. 2 Kovács K. (2007): Structures of Agricultural Land Use in Central Europe. In Heinonen, M. Nikula, J. Kopoteva, I. Granberg, L. (eds.): Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas. NewcastleCambridge Scholars Publishing Molnár J. (2005): Az agrár felsőoktatás aktuális kérdései. Agrárágazat Molnár J. (2005): Az agrár felsőoktatás aktuális kérdései. Agrárágazat

2 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK magukkal. 5 Az új szakok magyarázhatják az átlagosnál nagyobb hallgatói létszámbővülést az agrár felsőoktatási intézményekben. A hagyományos agrármérnök képzésre 6 egyre kevesebben jelentkeznek. Közvetlenül 2006 után a vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésen hat intézményben, a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzésen pedig hét felsőoktatási intézményben történt képzés, míg gazdasági agrármérnököt öt helyen képeznek. 7 Olyan intézmények is indítottak az agrár felsőoktatási profilhoz tartozó szakokat, amelyek kínálatában ilyen szakok korábban nem, vagy csak sokkal kisebb súllyal szerepeltek ben gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzést (BSc) tizenegy felsőoktatási intézményben indítottak, vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés (MSc) hét, regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés (MA) hét felsőoktatási intézményben folyt. Az előbbiekben vázolt folyamatok egyik következménye, hogy az agrár felsőoktatás fogalma elég nehezen értelmezhető. A hagyományos agráregyetemeken egy sor, a mező- és erdőgazdálkodáshoz, az állattenyésztéshez vagy a mezőgazdasági gépészethez csak áttételesen kapcsolódó szakot indítottak, és olyan intézmények hirdettek agáregyetemeken is futó szakokat, amelyek alapprofilja távol esik a mezőgazdasági jellegű alapszakoktól. A tanulmány a Diplomás kutatás 2010 kutatás besorolását követi az agrárképzésben résztvevők elemzése során. Az elemzés azt vizsgálja elsőként, hogy kik azok, akik az agrár felsőoktatási intézményekben tanultak, milyen az agrár felsőoktatás társadalmi és intézményi bemeneti piaca. Ezt követően arra keresem a választ, hogy az agrár felsőoktatás gyökeres átalakulása következtében piacképes képzés folyik e, és hogy milyen mértékben tudnak az agráriumban, illetve a nem agrárszektorban elhelyezkedni a frissdiplomások. További kutatási kérdés, hogy milyen jellegű a mezőgazdasági szektor felvevőképessége és szakemberigénye, milyen területeken és szektorokban helyezkednek el a nem a mezőgazdaságban foglalkoztatott, agráregyetemekről kikerülő diplomások, és hogy az agráregyetemeken diplomát szerzettek szakképesítésének (agrár, nem agrár), valamint elhelyezkedésének, a pályaválasztás motivációinak vannak-e karakteres társadalmi meghatározói? Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek A Diplomás kutatás 2010 felvétel mintájába 368 agrár felsőoktatásban végzett került. A megkérdezettek 11 felsőfokú intézmény 69 szakán szerezték diplomájukat. A mintába kerültek képzettsége megfelelően reprezentálja az agrár felsőoktatási intézmények sokoldalú, a hagyományos agrárképzést magában foglaló, ugyanakkor számos új szakképzési területet kínáló képzési profilját. A hagyományos (mezőgazdasági mérnök, kertészmérnök, állattenyésztő stb.) szakokon a válaszolók 41,2 a végzett. Az agrár felsőoktatás átalakítása pontosan tükröződik a végzettek szakképzettségének megoszlásában, ugyanakkor magyarázatot ad arra is, hogy miért nagyobb az agrár felsőoktatási intézmények hallgatóinak a létszámnövekedése a felsőoktatási átlagnál. Az első diploma megszerzésének képzési formája szerint (1. tábla) a iskolai képzésben részesülők adják a végzettek közel hatvan át és ennek megfelelő a szerzett diploma szintje is (2. tábla). Az agrár felsőoktatási intézményekben végzők nagyobb arányban jutnak egyetemi diplomához (40,9 ), mint az összes felsőfokú végzettséggel rendelkező (34 ). Az agrár felsőoktatásban végzettek kisebb arányban (61,2, 3. tábla) tanultak államilag finanszírozott szakokon, mint az összes felsőfokú diplomás 5 Váczi L. (2006): Az agrár felsőoktatás helyzete intézményi szemszögből. Agrároldal Szabó Kocsis J. (2005): Az agrárszakképzés jelene és jövője. Agrároldal Krúdy E. (2010): A magyarországi felsőoktatás alakulása a rendszerváltozás óta, kiemelt figyelemmel a vidékfejlesztéshez kapcsolódó alapképzésekre. A Vidék Hangja. 302

3 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI (66,8 ). Az agrár iskolai képzés piaci értékére mutathat rá, hogy az, a költségtérítéses képzési forma nagyobb aránya ellenére is (43,1 az agrár iskolát végzetteken belül), népszerű képzési forma. (Az összes iskolát végzett között ez az arány 33,1 ). 1. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a képzés formája szerint hagyományos egyetemi képzés ,7 hagyományos iskolai képzés ,5 felsőfokú szakképzés 9 2,4 mesterképzés (MA/MSc) 1 0,3 összesen ,0 2. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a diploma szintje szerint egyetemi ,9 iskolai ,1 összesen tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a képzés finanszírozásának a formája szerint államilag támogatott képzés ,2 költségtérítéses képzés ,7 egy ideig államilag támogatott, egy ideig költségtérítéses 22 6,1 összesen ,0 Az agrár felsőoktatásban végzettek lakóhely szerinti megoszlása (4. tábla) szintén ahhoz nyújt adalékot, hogy az agráregyetemek és iskolák nem csak a hagyományos agrármunkahelyek számára képeznek szakembereket, képzési profiljuk jelentősen gazdagodott. Ezzel is magyarázható, hogy a végzettek jelenlegi lakóhelye majdnem leképezi az ország népességének a települések szerinti megoszlását. Az egyetemi agrárdiplomát szerzők a nagyobb városokban, a iskolai végzettséggel rendelkezők a kisvárosokban és községekben vannak jelen az átlagot meghaladó arányban (7. tábla). A felsőoktatás elnőiesedése az agrár felsőoktatást sem kerülte el. A nők aránya 60,6 a végzettek között. A férfiak valamivel nagyobb arányban végeznek egyetemet, mint a nők (6. tábla). A nők beáramlása az agrár felsőoktatásba nem életkor-specifikus abban az értelemben, hogy a nők nem csak a fiatalabb korosztályokban, hanem a 30 és 35 közöttiek és a 35 évnél idősebbek között is többen vannak a 2007-ben végzettek között, mint a férfiak. Az agrár egyetemeken és iskolákon 2007 ben végzettek és az összes abban az évben felsőfokú végzettséget szerző kormegoszlása között lényeges eltérés nincs (8. tábla). 303

4 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 4. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a jelenlegi lakóhely szerint város 47 12,9 vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város 74 20,4 egyéb város ,6 község ,1 összesen ,0 5. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek a férfi/nő megoszlás szerint férfi ,4 nő ,6 összesen ,0 6. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2000-ben végzettek a diploma szintje és a férfi/nő megoszlás szerint egyetemi iskolai együtt férfi ,2 62,8 100 nő ,5 56,5 100 összesen ,0 59, tábla. Az agrár felsőoktatásban végzettek a diploma szintje és jelenlegi lakóhely szerint egyetemi iskolai együtt város ,9 52,1 100 vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város ,0 44,0 100 egyéb város ,8 64,2 100 község ,0 66,0 100 összesen ,0 59,

5 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI 8. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek megoszlása az életkor kategóriák szerint az összes felsőoktatásban végzett, 35 évesnél idősebb 79 21,7 20, éves 61 16,7 19, éves ,8 33,6 27 évesnél fiatalabb ,8 26,3 összesen ,0 100,0 A mezőgazdasági iskolákon és egyetemeken tanulók társadalmi bemeneti piaca a 2007-ben végzettek erős megosztottságát mutatja. A szülők és a nagyszülők végzettségének szakterületével, illetve szakmájával összevetve a 2007-ben végzettek felsőoktatási orientációja az összes végzettnél valamivel erősebb kapcsolódást mutat. Az agrár végzettek 25, illetve 30 a folytat tanulmányai során egyfajta családi hagyományt (9. és 10. táblák). Ez a mutató az összes végzett esetében Az agrár felsőoktatásban azonban inkább az összes hallgatóra érvényes tendenciát látom erősebbnek, amely szerint a felsőoktatásba belépők orientációjának csak az egyik, és bizonyára nem a legerősebb motiválója a család szakmai/foglalkozási jellege. Az agrár felsőoktatás esetében különösen kiemelendő, hogy az ott tanulók között egyáltalán nincsenek többségben a községi/kisvárosi, mezőgazdasági háttérből indulók. Az agrár felsőoktatásba beáramló hallgatók adatai az előbbi szempont szerint az összes végzetthez hasonló összetettséget mutatnak. Az apák iskolai végzettsége (11. tábla) és a család anyagi helyzetének a megítélése (12. tábla) is arra utal, hogy a 2007-ben végzettek nem alkotnak egyes társadalmi szegmenshez vagy szegmensekhez tartozó felsőoktatási csoportot/csoportokat. Az agrár felsőoktatásban végzettek megoszlása az összes végzetthez közel hasonló megoszlást mutat (11. tábla). A család anyagi helyzetének a megítélésekor, az ilyen kérdésekre adott válaszoknál megszokott módon, az átlagos kategória tömeges megjelölésével válaszoltak, ami szintén hasonló az összes 2007-ben végzettek adataihoz. Az agrár felsőoktatás intézményi belépési piacának az adatai szerint ( tábla) a ben végzettek középiskoláinak a típusát az összes végzetthez hasonlítva semmilyen megkülönböztető jellegzetesség sem mutatható ki. Ugyanez írható le a középiskolák szakterületének vonatkozásában is. A mezőgazdasági szakiskolákból érkezők aránya ugyan lényegesen magasabb, mint az összes hallgató esetében, de ezzel együtt is mindössze 12,4. A mezőgazdasági szakiskolákból a felsőoktatásba kerülők mintegy fele nem agrár felsőoktatási intézményben tanul tovább. Az agrár felsőoktatás intézményi és társadalmi bemeneti piacának az elemzése azért lényeges, mert az agrárdiplomások elhelyezkedésének meghatározó motívumaira mutathat rá. A vonatkozó adatok szerint az ezt a képzési formát elérő, sokkoló válság hatására bevezetett képzési és egyéb reformok következtében az agrár felsőoktatásban végző hallgatók társadalmi jellemzői és iskolázottsági mutatói nagy hasonlóságot mutatnak a más felsőoktatási intézményekben tanulókéhoz. Nem találtam olyan megkülönböztető jellegzetességeket, amelyek arra mutatnának, hogy az agrár diplomások erősen kötődnének az agrárnépességhez vagy más, egyértelműen meghatározható társadalmi csoporthoz. Az agrár felsőoktatás bemeneti piaca a fentiek értelmében nagymértékben nyitottnak tartható és az agrárdiplomások elhelyezkedése nem egy diplomás részpiacon történik. 305

6 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 9. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek szülei és nagyszülei végzettségének szakterülete kapcsolódása a végzett szakterületéhez nincs kapcsolódás ,6 egy kapcsolat 66 18,1 két kapcsolat 16 4,4 szülők és nagyszülők végzettsége is kapcsolódik 3 0,9 összesen ,0 10. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek szülei és nagyszülei szakmájának kapcsolódása a végzett szakterületéhez nincs családi szakmai kapcsolódás ,4 egy szakmai kapcsolódás 73 19,8 két szakmai kapcsolódás 27 7,2 szülők és nagyszülők is 9 2,5 összesen ,0 11. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek apjának/nevelőapjának a legmagasabb iskolai végzettsége az összes 2007-ben végzett, 8 általános alatt 2 0,4 0,4 8 általános 23 6,4 0,4 szakmunkásképző, inasiskola, szakiskola ,0 31,3 szakközépiskola, technikum (érettségivel) ,6 27,0 gimnázium 24 6,5 9,4 iskola 37 10,1 12,9 egyetem (tudományos fokozat nélkül) 33 9,0 10,6 egyetem, tudományos fokozattal 3 0,8 2,4 összesen ,0 100,0 306

7 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI 12. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek családjának anyagi helyzete a kérdezett 14 éves korában az átlagosnál sokkal jobb 5 1,3 az átlagosnál valamivel jobb 62 16,9 nagyjából átlagos ,7 az átlagosnál valamivel rosszabb 24 6,5 az átlagosnál sokkal rosszabb 2 0,5 összesen ,0 13. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek középiskolai végzettségének a típusa hagyományos 4 osztályos gimnázium ,2 6 osztályos gimnázium 13 3,4 8 osztályos gimnázium 6 1,6 kéttannyelvű középiskola 2 0,6 technikum 13 3,6 szakközépiskola ,3 egyéb 5 1,2 összesen ,0 14. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek középiskolájának a szakterülete az összes 2007-ben végzett, ipari, építőipari, vízgazdálkodási 23 6,2 5,7 mezőgazdasági 43 12,4 2,0 kereskedelmi 3 4,7 2,9 vendéglátóipari 17 1,5 0,9 közgazdasági 38 10,4 10,9 egészségügyi 1 0,2 3,8 egyéb 24 6,4 9,2 nincs vonatkozó adat ,2 64,6 összesen ,0 100,0 307

8 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK Az agrár felsőoktatási intézményekben végzettek elhelyezkedési sajátosságai Az agrárképzési intézményekben diplomákhoz jutók megközelítőleg kétharmada már a diplomához jutás előtt munkaerő-piaci tapasztalatokat szerez. A középiskola elvégzése után csak alig több mint ötven uk tudott bekerülni a felsőoktatás intézményeibe (15. tábla) és a végzettek legalább a három vagy több típusú jövedelemszerzéssel vagy továbbképzéssel is próbálkozik a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt. A felsőoktatási tanulmányok alatt egyharmaduk vállal valamilyen munkavégzést. A munkaerő-piaci jártasságot szerzők jelentős része a diplomaszerzés utáni elhelyezkedés szempontjából is felhasználhatónak tartja tapasztalatait (16. tábla). Az agrár felsőoktatás végzősei viszonylag gyorsan munkához jutnak. Az erről információt szolgáltatók kétharmada egy-két hónappal a diploma megszerzése után elhelyezkedett, további is munkát szerzett fél éven belül (17. tábla). A munkához jutás elsődleges módja a személyes kapcsolatok felhasználása, amelyben fontos szerepet kap a tanulóévek alatti, illetve az azt megelőző időszak munkavállalása. Az egyetem/iskola alig játszik szerepet a diploma utáni első munkahely megtalálásában. A személyes kapcsolatok után a hagyományos (hirdetések, önéletrajz elküldése) módok játsszák a legfontosabb szerepet az egyetemi, iskolai évek utáni álláshoz jutásban. (18. tábla). Az agrár felsőoktatási intézmények képzési kínálata sikeresnek mondható, abból a szempontból, hogy a 2007-ben végzettek között alig volt 2010-ben munkanélküli. A képzés sikereként könyvelhető el az is, hogy a végzettek nagyon sok gazdasági ágazatban felhasználható szakismerettel és diplomával rendelkeznek. A mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás alkalmazza a legtöbb agrárvégzettet, de az agrárdiplomásoknak csak a (19. tábla) kerül az agrárszektorba. Az agrár felsőoktatás a végzettek elhelyezkedési esélyeinek a szempontjából kettős funkcióval bír. Képzést biztosít az agrárszektor szakemberigényének az ellátására, ugyanakkor kurzusain a legkülönbözőbb gazdasági, államigazgatási területen felhasználható diploma is megszerezhető. Az agrárágazat után az államigazgatás és a kereskedelem alkalmazza a legtöbb agrár felsőoktatásban végzettet. 15. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek tevékenységformája a középiskola elvégzése után 1. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 2. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után technikum 4,9 0,4 szakközépiskola 2,8 0,2 4 osztályos gimnázium 2,1 3. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 8 osztályos gimnázium 0,3 0,3 iskola 20,9 18,3 11,6 egyetem 31,2 11,2 5,6 egyéb tanfolyamot végez, nem iskolarendszerben tanul 4,9 2,8 felvételi előkészítőre jár 0,2 0,7 308

9 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI alkalmazottként dolgozik saját vállalkozásban dolgozik vállalkozásban segítő családtag családi gazdaságban dolgozik alkalmi munkákból, megbízásokból él jövedelmeiből él (lakáskiadás, tőzsdézés) 1. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 2. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 3. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 25,3 38,8 49,6 0,3 4,6 2,0 0,9 0,6 0,6 1,6 4,5 5,7 0,3 3,6 0,9 0,3 1,1 0,5 sorkatona (van állása) 0,3 3,0 0,8 sorkatona (nincs állása) 0,5 0,8 0,8 gyes, gyed, gyet, szülési szabadság (nincs állása) 0,3 2,0 0,7 eltartott (pl. otthon van) 1,3 3,0 3,4 egyéb inaktív 1,7 1,6 3,4 munkanélküli 4,1 8,4 egyéb 2,1 2,2 összesen 100,0 100,0 100,0 N tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek egyetemi/iskolai évei alatt vállalt munkaidős vagy részidős állása amely fontos volt a szakmában való érvényesülésben amely munkatapasztalatot adott amely a későbbiekben hasznos személyes vagy intézményes kapcsolatot adott amely segítette a szakmához szükséges készségek, tapasztalatok megszerzését amely fontos információk, hírek megszerzését segítette nincs válasz 1,7 1,5 2,1 2,3 2,5 igen 33,3 34,2 24,8 32,3 35,1 nem 65,0 64,4 73,0 65,3 62,4 összesen 100,0 100,0 100, ,0 309

10 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 17. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkába állásának ideje a felsőfokú végzettség megszerzését követően hónapok száma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 nincs információ ,5 összesen ,0 310

11 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI 18. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek államvizsga utáni első munkájához jutásának a módja nincs válasz 11 3,2 hirdetés útján 73 21,3 munkaközvetítő irodán keresztül 7 2,1 fejvadász cégen keresztül 2 0,6 elküldte az önéletrajzát egy vagy több céghez 36 10,5 egyetem/iskola karrierirodáján keresztül 1 0,3 ismerős beajánlotta ,0 egyetemi/iskolai tanára beajánlotta 2 0,6 egyetem/iskola révén 2 0,6 egyetemmel/iskolával kapcsolatban álló cég, intézmény révén 6 1,7 állásbörzén 6 1,7 egyéb formában 56 16,4 összesen ,0 19. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének ágazata nincs válasz 2 0,5 nem tudja 3 0,8 mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 98 27,7 feldolgozóipar 20 5,7 villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 9 2,5 építőipar 6 1,8 kereskedelem, javítás 43 12,2 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 6 1,7 szállítás, raktározás, posta, távközlés 12 3,5 pénzügyi közvetítés 17 4,9 ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 11 3,2 közigazgatás,-védelem; kötelező társadalombiztosítás 55 15,8 oktatás 14 3,9 egészségügyi, szociális ellátás 4 1,1 egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, egyéb tevékenység 18 5,2 egyéb 34 9,6 összesen ,0 311

12 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK A munkahely típusának és a munkahely cégformájának megoszlásai alapján ( táblák) egyértelmű, hogy az agrár felsőoktatás elsősorban a nagyobb cégek számára képez szakembereket. Kisvállalkozásban, saját vállalkozásban mindössze 9,2 talált alkalmazást. A legnagyobb alkalmazó a hazai nagy- és középvállalati szektor és a multinacionális vállalatok. A családi gazdaságok alig jelennek meg az agrárvégzettek alkalmazói között. Szimptomatikus jelenség, hogy a vidékfejlesztési és egyéb agrárhivatalok több agrárvégzettet foglalkoztatnak, mint a családi gazdaságok. Az állami, önkormányzati szektorban dolgozott az agrár felsőoktatásban végzettek egyharmada (21. tábla). A 100 nél több alkalmazottal működő nagyobb egységek biztosítanak munkát az agrárvégzettek közel negyven ának. Az államigazgatás és a nagyüzem a felsőoktatási diplomások elsődleges alkalmazójaként monopolizálja a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés tudáspiacát. Az állami/önkormányzati szektor, az agrár- és nem agrár nagyüzemek a 2007 ben végzettek egy része számára viszonylag gyors karrierlehetőséget kínált. A válaszadók mintegy negyede közép- vagy felsővezetői pozícióban volt 2010-ben (23. tábla). A megfelelő vállalati környezet és a karrieresélyek következtében az agrár felsőoktatásban végzettek kétharmada fele kifejezetten elégedett a munkahely által biztosított szakmai munkával, előmenetellel, presztízzsel és munkahelyi környezettel (26. tábla). A legkevésbé elfogadott a jövedelem, de a válaszadók harmada még ezzel is kifejezetten elégedett. A munkahely által biztosított körülményekkel és előmenetellel szemben a válaszadók mindösszesen 8 10 a fogalmazott meg nagyobb fokú elégedetlenséget (26. tábla). 67,9 nem is tervezi a munkahely megváltoztatását. Mindössze 15 válaszolta azt, hogy biztosan más munkahelyet keres a közeljövőben (28. tábla). A munkahellyel való elégedettség állhat a hátterében annak is, hogy az agrár felsőoktatásban végzetteknek csak 15 a tervezi a továbbtanulást, illetve a továbbképzésben történő részvételt (27. tábla). A továbbképzés speciális területe a nyelvi képzés. A válaszadók közel hatvan a nyilatkozott úgy, hogy munkája során szüksége lehet az idegen nyelv használatára (29. tábla), de csak tíz számolt be arról, hogy nyelvtudásának a szintje nem megfelelő. (30. tábla). 20. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének a típusa egyetem, iskola 11 3,1 kutatóintézet, kutatóműhely 1 0,2 multinacionális szektor (nagybirtok, multigazdaság) 9 2,7 szövetkezeti szektor (részvénytársaság, kisebb termelői csoport 19 5,6 magánszektor (családi gazdaság) 23 6,8 multinacionális szektor (nagybirtok, multigazdaság) 6 1,7 szövetkezeti szektor (részvénytársaság, kisebb termelői csoport) 15 4,5 multinacionális vállalat 27 7,8 egyéb nagy- és középvállalat 52 15,2 kisvállalkozás, saját vállalkozás 32 9,2 kamara 3 0,9 szakigazgatási szerv 22 6,5 312

13 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI mezőgazdasági hivatal, vidékfejlesztési ügynökség, önkormányzat 29 8,5 egyéb 59 19,6 összesen ,0 21. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének a cégformája nincs válasz 4 1,0 nem tudja 1 0,2 egyéni vállalkozó 35 10,1 bt. 13 3,7 kft ,1 zrt., nyrt ,1 kht. 2 0,6 állami 68 19,4 önkormányzati 39 11,2 nonprofit szervezet (alapítvány, egyesület) 6 1,8 egyéb 17 4,9 összesen ,0 22. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzetteket alkalmazó cégek alkalmazottjainak a száma nincs válasz 5 1,4 nem tudja 14 3, , , , , , , , , nél több 43 12,3 egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató 18 5,1 összesen ,0 313

14 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 23. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyi beosztása nincs válasz 3 0,9 felsővezető 25 7,1 középvezető 56 16,0 egyéb vezető 32 9,2 alkalmazott ,4 egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató 30 8,5 összesen ,0 24. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek jelenlegi foglalkozási státusza iskola 5 1,4 egyetem 7 1,8 doktori képzés 3 0,9 tanfolyam, nem iskolai rendszerű képzés 1 0,4 alkalmazott ,8 saját vállalkozásban dolgozik 19 5,1 segítő családtag, vállalkozásban 2 0,4 családi gazdaságban dolgozik 18 4,8 alkalmi munkákból, megbízásokból él 4 1,1 jövedelmeiből él (lakáskiadás, tőzsde) 1 0,2 GYES, GYED, GYET, szülési szabadság (van állása) 6 1,7 GYES, GYED, GYET, szülési szabadság (nincs állása) 4 1,0 eltartott 2 0,5 leolt, rokkantnyugdíjas, betegnyugdíjas 1 0,2 munkanélküli járadékos, segélyezett 5 1,3 munkanélküli, járulék nélkül 2 0,4 nincs releváns információ ,0 összesen ,0 314

15 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI 25. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkájának kapcsolódása végzettségéhez, szakképzettségéhez nincs válasz 1 0,2 egyáltalán nem 84 23,9 kismértékben 85 24,1 nagymértékben 75 21,3 nagyon nagy mértékben ,4 összesen ,0 26. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek elégedettsége a munka szakmai tartalmi részével a szakmai előmenetellel a szakmai presztízzsel a jövedelemmel, juttatásokkal a munka személyi körülményeivel nincs válasz 0,7 1,0 0,9 1,0 0,7 0,7 nem tudja 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 egyáltalán nem 2,8 7,6 5,6 5,8 1,5 3,3 6,1 10,8 10,4 11,6 6,4 5,5 közepesen 20,3 30,1 30,8 44,1 22,4 26,2 a munka tárgyi körülményeivel kismértékben nagymértékben teljes mértékben 40,1 29,3 30,6 26,5 42,3 39,3 29,6 20,6 21,5 10,9 26,6 24,8 összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N: tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek további tanulási, továbbképzési szándéka nincs válasz 2 0,7 nem tudja 27 7,4 igen, biztosan 41 11,1 valószínűleg igen 58 15,8 valószínűleg nem ,3 biztosan nem ,7 összesen ,0 315

16 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 28. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahely-változtatási szándéka nincs válasz 2 0,5 nem tudja 22 6,0 igen, biztosan 55 14,9 valószínűleg igen 40 10,8 valószínűleg nem 98 26,7 biztosan nem ,2 összesen ,0 29. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkája során szükséges nyelvtudás nincs válasz 3 1,0 nem tudja 1 0,4 egyáltalán nem szükséges ,3 olykor szükséges ,9 gyakran szükséges 57 16,4 összesen ,0 30. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek nyelvtudásának a megítélése nincs válasz 2 0,6 nem tudja 1 0,2 egyáltalán nem megfelelő a munkaerő-piaci érvényesüléshez 34 9,6 inkább nem megfelelő 76 21,7 nagyrészt megfelelő ,7 teljes mértékben megfelelő 81 23,1 összesen Összefoglalás Az agrár felsőoktatás intézményei a 2007-ben végzettek bemeneti piacainak és elhelyezkedési sajátosságainak vizsgálata alapján a sikerrel átalakított felsőoktatási szektorhoz tartoznak. Az átalakítás lényege, hogy az agráregyetemek és iskolák bevezették a természeti erőforrásokkal és az összetett vidékfejlesztéssel foglalkozó szakokat és képzési kínálatukban egyszerre szerepelnek az agrárjellegű és a gazdaság és államigazgatás különböző szektoraiban is felhasználható tudást biztosító szakok. A hallgatók rekrutációja, szociális, családi és települési háttere kinyílt 316

17 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI és az összes felsőoktatási hallgatóhoz nagymértékben hasonlatos. A mezőgazdasághoz kötődés a végzettek társadalmi jellemzői között háttérbe szorult és lecsökkent azoknak az aránya, akik családjaiban erős a mezőgazdasági tradíció. Az agrár felsőoktatási intézményekben diplomát szerzők mintegy harmada kerül foglalkoztatottként a mezőgazdaságba. A diplomások között a városi származásúak vannak többségben. Az agrár felsőoktatás elsősorban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági nagyüzemek és az államigazgatási/önkormányzati szektor számára képez szakembereket. A családi gazdaságok nagyon csekély mértékben vannak jelen a diplomások tudástőkéjének a felhasználói között. Felhasznált irodalom Kovács K. (2007): Structures of Agricultural Land Use in Central Europe. In Heinonen, M. Nikula, J. Kopoteva, I. Granberg, L. (eds.): Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas. Newcastle Cambridge Scholars Publishing Krúdy E. (2010): A magyarországi felsőoktatás alakulása a rendszerváltozás óta, kiemelt figyelemmel a vidékfejlesztéshez kapcsolódó alapképzésekre. A Vidék Hangja Magazin. ng=hu letöltve szept. 22 Molnár J. (2005): Az agrár-felsőoktatás aktuális kérdései. Agrárágazat Mezőgazdasági Havilap november. 11/ html letöltve okt. 25. Romány P. (2002): Kortársunk az agrárpolitika: agrárpolitikai, agrárszociológiai tanulmányok az ezredforduló idejéből. Szaktudás Kiadó, Budapest. Szabó Kocsis J. (2005): Az agrárszakképzés jelene és jövője. Agrároldal letöltve 2010 szept. 22. Váczi L. (2006): Az agrár felsőoktatás helyzete intézményi szemszögből. Agrároldal Az agrár felsőoktatás helyzete intézményi szemszögből egyetem-4_cikk.mht. letöltve 2010 szept

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

PÉLDA. DPR végzett blokk (VFD) DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése

PÉLDA. DPR végzett blokk (VFD) DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése Szolnoki Főiskola 2010. DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 Kutatási zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt Készítette: Eruditio Hungaria Kft. 2010. november

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 1. Oktatási expanzió, előnyök és hátrányok... 2 2. A BSc-képzésre jelentkezők és felvettek... 4 3. A BSC hallgatók demográfiai adatai... 9 4. Szakválasztás.

Részletesebben

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek MKIK GVI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS PARKAMARA Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Kht. 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522 Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek A nem

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

Hallgatók motivációs vizsgálata 2010

Hallgatók motivációs vizsgálata 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Hallgatók motivációs vizsgálata 2010 Kutatási zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt Készítette: Eruditio Hungaria Kft. 2010. november A projekt

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány Frissdiplomások 2011 Kutatási zárótanulmány Kutatási zárótanulmány Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, 2012. január Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a DPR 0-ben végzett

Részletesebben

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli régióban 2025-ig Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2014. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető:

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007.

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007. Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007. Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából Tartalomjegyzék 1 FEJEZET HELYZETKÉP ÉS TENDENCIÁK A MUNKAERŐPIACON... 3 1.1 Országos folyamatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

ITETER. Integrált Társadalmi Előrejelző és Trendelemző Rendszer

ITETER. Integrált Társadalmi Előrejelző és Trendelemző Rendszer ITETER Integrált Társadalmi Előrejelző és Trendelemző Rendszer A veszprémi ifjúsági munkanélküliség alakulását befolyásoló tényezők longitudinális vizsgálata - kutatási záróbeszámoló, 1999-1 A programot

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A MÜTF pályára állít : komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben