AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI"

Átírás

1 KOVÁCH IMRE AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI A mezőgazdasági szektor teljes átalakítását követte az agrár felsőoktatás, valamint a középszintű agrárszakképzés jelentős szerkezeti átalakítása is. A nagyüzemi agrárgazdálkodás szakemberei számára a szocialista korszakban képzést biztosító felsőoktatási intézményekben átadott tudás elavult. A szocialista mezőgazdasági nagyüzem egész gazdasági környezetével együtt tűnt el, és a helyén új agrárgazdaság és agrártársadalom jött létre. Az új agrártársadalom jellegzetességeit Romány Pál 1 a következőkben adta meg: 1990 és 2000 között felére esett vissza az egy hektárnál kisebb földterülettel rendelkezők aránya; a társas vállalkozások száma ugyanebben az időszakban ötszörösére nőtt; a számottevő árutermelést végző gazdaságok száma körüli volt 2000 körül, a harminc évvel korábbi állapotokhoz képest ötven os a gazdaságok, a részt vevő háztartások és az agrárnépsűrűség csökkenése. A gyors termelés- és földhasználat koncentráció, 2 az Európai Unióhoz történő csatlakozás, a projektalapú forrásfelosztás új típusú ismeretek sorát igénylik. A középszintű agrárszakképzés intézményeinek jelentős része megszűnt, ez történt/történik a iskolák egy részével is. Az agrárképzéssel foglalkozó egyetemek jelentős szerkezeti reformokkal válaszoltak arra a helyzetre, amelyben a szocialista típusú nagyüzemi mezőgazdálkodásra felkészítő oktatás funkcióját vesztette. A mezőgazdasági szektor foglalkoztatási kapacitása a korábbi szint ötödére esett vissza. Az agrár-felsőoktatás minisztériumi felügyelete is változott. Az agráregyetemek egy sor új szak bevezetésével válaszoltak az agrárszerkezet átalakításának és az agrárszektor beszűkülő foglalkoztatási lehetőségeinek a kihívására. Az agráregyetemeken ma meglehetősen változatos tartalmú képzés folyik, amelynek következtében a kibocsájtott diplomák elvileg növelik a szakirányú elhelyezkedés esélyét. Az agrár felsőoktatási intézmények képzési szerkezetátalakításának és a felsőoktatási reformoknak következményeként az agrárszektor visszaesését nem követte hallgatói létszámcsökkenés, sőt az agrár felsőoktatási intézményekben 1990 és 2004 között 9070 ről re, 3 ötszörösére emelkedett a hallgatók létszáma. Nagyobb növekedést mutat a négyszeresére emelkedő, összes felsőoktatásban tanuló hallgató számánál. A tömegesedő oktatás ellenére csak kevéssé nőtt az oktatók száma (az agrár felsőoktatásban ez 1990/91-ben 1579, a 2003/2004- ben tanévben 1623 volt), 4 és nem javultak az oktatás infrastrukturális feltételei sem. A hallgatói létszám átlagosnál nagyobb növekedése a képzés kínálatának is köszönhető, amely a hagyományos mezőgazdálkodási jellegtől a komplexebb természeti erőforrás-tudomány irányába mozdult el. A Bolognai Bizottság egyes agrárszakokat megszüntetett. Az agrár felsőoktatási intézmények törekvése a megváltozott igények kielégítésére, a bolognai rendszerre történő átállás és ezzel az európai oktatási piacra való belépés a környezetvédelemmel, a környezetgazdasággal, a környezetiparral, a komplex vidékfejlesztéssel, az informatikával, az Európai Unióval és a piaci ismeretekkel ( pl. marketing) kapcsolatos szakok bevezetését hozták 1 Romány P. (2002): Kortársunk az agrárpolitika: agrárpolitikai, agrárszociológiai tanulmányok az ezredforduló idejéből. Szaktudás Kiadó, Budapest. 2 Kovács K. (2007): Structures of Agricultural Land Use in Central Europe. In Heinonen, M. Nikula, J. Kopoteva, I. Granberg, L. (eds.): Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas. NewcastleCambridge Scholars Publishing Molnár J. (2005): Az agrár felsőoktatás aktuális kérdései. Agrárágazat Molnár J. (2005): Az agrár felsőoktatás aktuális kérdései. Agrárágazat

2 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK magukkal. 5 Az új szakok magyarázhatják az átlagosnál nagyobb hallgatói létszámbővülést az agrár felsőoktatási intézményekben. A hagyományos agrármérnök képzésre 6 egyre kevesebben jelentkeznek. Közvetlenül 2006 után a vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésen hat intézményben, a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzésen pedig hét felsőoktatási intézményben történt képzés, míg gazdasági agrármérnököt öt helyen képeznek. 7 Olyan intézmények is indítottak az agrár felsőoktatási profilhoz tartozó szakokat, amelyek kínálatában ilyen szakok korábban nem, vagy csak sokkal kisebb súllyal szerepeltek ben gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzést (BSc) tizenegy felsőoktatási intézményben indítottak, vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés (MSc) hét, regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés (MA) hét felsőoktatási intézményben folyt. Az előbbiekben vázolt folyamatok egyik következménye, hogy az agrár felsőoktatás fogalma elég nehezen értelmezhető. A hagyományos agráregyetemeken egy sor, a mező- és erdőgazdálkodáshoz, az állattenyésztéshez vagy a mezőgazdasági gépészethez csak áttételesen kapcsolódó szakot indítottak, és olyan intézmények hirdettek agáregyetemeken is futó szakokat, amelyek alapprofilja távol esik a mezőgazdasági jellegű alapszakoktól. A tanulmány a Diplomás kutatás 2010 kutatás besorolását követi az agrárképzésben résztvevők elemzése során. Az elemzés azt vizsgálja elsőként, hogy kik azok, akik az agrár felsőoktatási intézményekben tanultak, milyen az agrár felsőoktatás társadalmi és intézményi bemeneti piaca. Ezt követően arra keresem a választ, hogy az agrár felsőoktatás gyökeres átalakulása következtében piacképes képzés folyik e, és hogy milyen mértékben tudnak az agráriumban, illetve a nem agrárszektorban elhelyezkedni a frissdiplomások. További kutatási kérdés, hogy milyen jellegű a mezőgazdasági szektor felvevőképessége és szakemberigénye, milyen területeken és szektorokban helyezkednek el a nem a mezőgazdaságban foglalkoztatott, agráregyetemekről kikerülő diplomások, és hogy az agráregyetemeken diplomát szerzettek szakképesítésének (agrár, nem agrár), valamint elhelyezkedésének, a pályaválasztás motivációinak vannak-e karakteres társadalmi meghatározói? Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek A Diplomás kutatás 2010 felvétel mintájába 368 agrár felsőoktatásban végzett került. A megkérdezettek 11 felsőfokú intézmény 69 szakán szerezték diplomájukat. A mintába kerültek képzettsége megfelelően reprezentálja az agrár felsőoktatási intézmények sokoldalú, a hagyományos agrárképzést magában foglaló, ugyanakkor számos új szakképzési területet kínáló képzési profilját. A hagyományos (mezőgazdasági mérnök, kertészmérnök, állattenyésztő stb.) szakokon a válaszolók 41,2 a végzett. Az agrár felsőoktatás átalakítása pontosan tükröződik a végzettek szakképzettségének megoszlásában, ugyanakkor magyarázatot ad arra is, hogy miért nagyobb az agrár felsőoktatási intézmények hallgatóinak a létszámnövekedése a felsőoktatási átlagnál. Az első diploma megszerzésének képzési formája szerint (1. tábla) a iskolai képzésben részesülők adják a végzettek közel hatvan át és ennek megfelelő a szerzett diploma szintje is (2. tábla). Az agrár felsőoktatási intézményekben végzők nagyobb arányban jutnak egyetemi diplomához (40,9 ), mint az összes felsőfokú végzettséggel rendelkező (34 ). Az agrár felsőoktatásban végzettek kisebb arányban (61,2, 3. tábla) tanultak államilag finanszírozott szakokon, mint az összes felsőfokú diplomás 5 Váczi L. (2006): Az agrár felsőoktatás helyzete intézményi szemszögből. Agrároldal Szabó Kocsis J. (2005): Az agrárszakképzés jelene és jövője. Agrároldal Krúdy E. (2010): A magyarországi felsőoktatás alakulása a rendszerváltozás óta, kiemelt figyelemmel a vidékfejlesztéshez kapcsolódó alapképzésekre. A Vidék Hangja. 302

3 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI (66,8 ). Az agrár iskolai képzés piaci értékére mutathat rá, hogy az, a költségtérítéses képzési forma nagyobb aránya ellenére is (43,1 az agrár iskolát végzetteken belül), népszerű képzési forma. (Az összes iskolát végzett között ez az arány 33,1 ). 1. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a képzés formája szerint hagyományos egyetemi képzés ,7 hagyományos iskolai képzés ,5 felsőfokú szakképzés 9 2,4 mesterképzés (MA/MSc) 1 0,3 összesen ,0 2. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a diploma szintje szerint egyetemi ,9 iskolai ,1 összesen tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a képzés finanszírozásának a formája szerint államilag támogatott képzés ,2 költségtérítéses képzés ,7 egy ideig államilag támogatott, egy ideig költségtérítéses 22 6,1 összesen ,0 Az agrár felsőoktatásban végzettek lakóhely szerinti megoszlása (4. tábla) szintén ahhoz nyújt adalékot, hogy az agráregyetemek és iskolák nem csak a hagyományos agrármunkahelyek számára képeznek szakembereket, képzési profiljuk jelentősen gazdagodott. Ezzel is magyarázható, hogy a végzettek jelenlegi lakóhelye majdnem leképezi az ország népességének a települések szerinti megoszlását. Az egyetemi agrárdiplomát szerzők a nagyobb városokban, a iskolai végzettséggel rendelkezők a kisvárosokban és községekben vannak jelen az átlagot meghaladó arányban (7. tábla). A felsőoktatás elnőiesedése az agrár felsőoktatást sem kerülte el. A nők aránya 60,6 a végzettek között. A férfiak valamivel nagyobb arányban végeznek egyetemet, mint a nők (6. tábla). A nők beáramlása az agrár felsőoktatásba nem életkor-specifikus abban az értelemben, hogy a nők nem csak a fiatalabb korosztályokban, hanem a 30 és 35 közöttiek és a 35 évnél idősebbek között is többen vannak a 2007-ben végzettek között, mint a férfiak. Az agrár egyetemeken és iskolákon 2007 ben végzettek és az összes abban az évben felsőfokú végzettséget szerző kormegoszlása között lényeges eltérés nincs (8. tábla). 303

4 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 4. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a jelenlegi lakóhely szerint város 47 12,9 vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város 74 20,4 egyéb város ,6 község ,1 összesen ,0 5. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek a férfi/nő megoszlás szerint férfi ,4 nő ,6 összesen ,0 6. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2000-ben végzettek a diploma szintje és a férfi/nő megoszlás szerint egyetemi iskolai együtt férfi ,2 62,8 100 nő ,5 56,5 100 összesen ,0 59, tábla. Az agrár felsőoktatásban végzettek a diploma szintje és jelenlegi lakóhely szerint egyetemi iskolai együtt város ,9 52,1 100 vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város ,0 44,0 100 egyéb város ,8 64,2 100 község ,0 66,0 100 összesen ,0 59,

5 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI 8. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek megoszlása az életkor kategóriák szerint az összes felsőoktatásban végzett, 35 évesnél idősebb 79 21,7 20, éves 61 16,7 19, éves ,8 33,6 27 évesnél fiatalabb ,8 26,3 összesen ,0 100,0 A mezőgazdasági iskolákon és egyetemeken tanulók társadalmi bemeneti piaca a 2007-ben végzettek erős megosztottságát mutatja. A szülők és a nagyszülők végzettségének szakterületével, illetve szakmájával összevetve a 2007-ben végzettek felsőoktatási orientációja az összes végzettnél valamivel erősebb kapcsolódást mutat. Az agrár végzettek 25, illetve 30 a folytat tanulmányai során egyfajta családi hagyományt (9. és 10. táblák). Ez a mutató az összes végzett esetében Az agrár felsőoktatásban azonban inkább az összes hallgatóra érvényes tendenciát látom erősebbnek, amely szerint a felsőoktatásba belépők orientációjának csak az egyik, és bizonyára nem a legerősebb motiválója a család szakmai/foglalkozási jellege. Az agrár felsőoktatás esetében különösen kiemelendő, hogy az ott tanulók között egyáltalán nincsenek többségben a községi/kisvárosi, mezőgazdasági háttérből indulók. Az agrár felsőoktatásba beáramló hallgatók adatai az előbbi szempont szerint az összes végzetthez hasonló összetettséget mutatnak. Az apák iskolai végzettsége (11. tábla) és a család anyagi helyzetének a megítélése (12. tábla) is arra utal, hogy a 2007-ben végzettek nem alkotnak egyes társadalmi szegmenshez vagy szegmensekhez tartozó felsőoktatási csoportot/csoportokat. Az agrár felsőoktatásban végzettek megoszlása az összes végzetthez közel hasonló megoszlást mutat (11. tábla). A család anyagi helyzetének a megítélésekor, az ilyen kérdésekre adott válaszoknál megszokott módon, az átlagos kategória tömeges megjelölésével válaszoltak, ami szintén hasonló az összes 2007-ben végzettek adataihoz. Az agrár felsőoktatás intézményi belépési piacának az adatai szerint ( tábla) a ben végzettek középiskoláinak a típusát az összes végzetthez hasonlítva semmilyen megkülönböztető jellegzetesség sem mutatható ki. Ugyanez írható le a középiskolák szakterületének vonatkozásában is. A mezőgazdasági szakiskolákból érkezők aránya ugyan lényegesen magasabb, mint az összes hallgató esetében, de ezzel együtt is mindössze 12,4. A mezőgazdasági szakiskolákból a felsőoktatásba kerülők mintegy fele nem agrár felsőoktatási intézményben tanul tovább. Az agrár felsőoktatás intézményi és társadalmi bemeneti piacának az elemzése azért lényeges, mert az agrárdiplomások elhelyezkedésének meghatározó motívumaira mutathat rá. A vonatkozó adatok szerint az ezt a képzési formát elérő, sokkoló válság hatására bevezetett képzési és egyéb reformok következtében az agrár felsőoktatásban végző hallgatók társadalmi jellemzői és iskolázottsági mutatói nagy hasonlóságot mutatnak a más felsőoktatási intézményekben tanulókéhoz. Nem találtam olyan megkülönböztető jellegzetességeket, amelyek arra mutatnának, hogy az agrár diplomások erősen kötődnének az agrárnépességhez vagy más, egyértelműen meghatározható társadalmi csoporthoz. Az agrár felsőoktatás bemeneti piaca a fentiek értelmében nagymértékben nyitottnak tartható és az agrárdiplomások elhelyezkedése nem egy diplomás részpiacon történik. 305

6 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 9. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek szülei és nagyszülei végzettségének szakterülete kapcsolódása a végzett szakterületéhez nincs kapcsolódás ,6 egy kapcsolat 66 18,1 két kapcsolat 16 4,4 szülők és nagyszülők végzettsége is kapcsolódik 3 0,9 összesen ,0 10. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek szülei és nagyszülei szakmájának kapcsolódása a végzett szakterületéhez nincs családi szakmai kapcsolódás ,4 egy szakmai kapcsolódás 73 19,8 két szakmai kapcsolódás 27 7,2 szülők és nagyszülők is 9 2,5 összesen ,0 11. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek apjának/nevelőapjának a legmagasabb iskolai végzettsége az összes 2007-ben végzett, 8 általános alatt 2 0,4 0,4 8 általános 23 6,4 0,4 szakmunkásképző, inasiskola, szakiskola ,0 31,3 szakközépiskola, technikum (érettségivel) ,6 27,0 gimnázium 24 6,5 9,4 iskola 37 10,1 12,9 egyetem (tudományos fokozat nélkül) 33 9,0 10,6 egyetem, tudományos fokozattal 3 0,8 2,4 összesen ,0 100,0 306

7 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI 12. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek családjának anyagi helyzete a kérdezett 14 éves korában az átlagosnál sokkal jobb 5 1,3 az átlagosnál valamivel jobb 62 16,9 nagyjából átlagos ,7 az átlagosnál valamivel rosszabb 24 6,5 az átlagosnál sokkal rosszabb 2 0,5 összesen ,0 13. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek középiskolai végzettségének a típusa hagyományos 4 osztályos gimnázium ,2 6 osztályos gimnázium 13 3,4 8 osztályos gimnázium 6 1,6 kéttannyelvű középiskola 2 0,6 technikum 13 3,6 szakközépiskola ,3 egyéb 5 1,2 összesen ,0 14. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek középiskolájának a szakterülete az összes 2007-ben végzett, ipari, építőipari, vízgazdálkodási 23 6,2 5,7 mezőgazdasági 43 12,4 2,0 kereskedelmi 3 4,7 2,9 vendéglátóipari 17 1,5 0,9 közgazdasági 38 10,4 10,9 egészségügyi 1 0,2 3,8 egyéb 24 6,4 9,2 nincs vonatkozó adat ,2 64,6 összesen ,0 100,0 307

8 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK Az agrár felsőoktatási intézményekben végzettek elhelyezkedési sajátosságai Az agrárképzési intézményekben diplomákhoz jutók megközelítőleg kétharmada már a diplomához jutás előtt munkaerő-piaci tapasztalatokat szerez. A középiskola elvégzése után csak alig több mint ötven uk tudott bekerülni a felsőoktatás intézményeibe (15. tábla) és a végzettek legalább a három vagy több típusú jövedelemszerzéssel vagy továbbképzéssel is próbálkozik a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt. A felsőoktatási tanulmányok alatt egyharmaduk vállal valamilyen munkavégzést. A munkaerő-piaci jártasságot szerzők jelentős része a diplomaszerzés utáni elhelyezkedés szempontjából is felhasználhatónak tartja tapasztalatait (16. tábla). Az agrár felsőoktatás végzősei viszonylag gyorsan munkához jutnak. Az erről információt szolgáltatók kétharmada egy-két hónappal a diploma megszerzése után elhelyezkedett, további is munkát szerzett fél éven belül (17. tábla). A munkához jutás elsődleges módja a személyes kapcsolatok felhasználása, amelyben fontos szerepet kap a tanulóévek alatti, illetve az azt megelőző időszak munkavállalása. Az egyetem/iskola alig játszik szerepet a diploma utáni első munkahely megtalálásában. A személyes kapcsolatok után a hagyományos (hirdetések, önéletrajz elküldése) módok játsszák a legfontosabb szerepet az egyetemi, iskolai évek utáni álláshoz jutásban. (18. tábla). Az agrár felsőoktatási intézmények képzési kínálata sikeresnek mondható, abból a szempontból, hogy a 2007-ben végzettek között alig volt 2010-ben munkanélküli. A képzés sikereként könyvelhető el az is, hogy a végzettek nagyon sok gazdasági ágazatban felhasználható szakismerettel és diplomával rendelkeznek. A mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás alkalmazza a legtöbb agrárvégzettet, de az agrárdiplomásoknak csak a (19. tábla) kerül az agrárszektorba. Az agrár felsőoktatás a végzettek elhelyezkedési esélyeinek a szempontjából kettős funkcióval bír. Képzést biztosít az agrárszektor szakemberigényének az ellátására, ugyanakkor kurzusain a legkülönbözőbb gazdasági, államigazgatási területen felhasználható diploma is megszerezhető. Az agrárágazat után az államigazgatás és a kereskedelem alkalmazza a legtöbb agrár felsőoktatásban végzettet. 15. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek tevékenységformája a középiskola elvégzése után 1. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 2. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után technikum 4,9 0,4 szakközépiskola 2,8 0,2 4 osztályos gimnázium 2,1 3. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 8 osztályos gimnázium 0,3 0,3 iskola 20,9 18,3 11,6 egyetem 31,2 11,2 5,6 egyéb tanfolyamot végez, nem iskolarendszerben tanul 4,9 2,8 felvételi előkészítőre jár 0,2 0,7 308

9 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI alkalmazottként dolgozik saját vállalkozásban dolgozik vállalkozásban segítő családtag családi gazdaságban dolgozik alkalmi munkákból, megbízásokból él jövedelmeiből él (lakáskiadás, tőzsdézés) 1. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 2. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 3. tevékenység a középiskolai végzettség megszerzése után 25,3 38,8 49,6 0,3 4,6 2,0 0,9 0,6 0,6 1,6 4,5 5,7 0,3 3,6 0,9 0,3 1,1 0,5 sorkatona (van állása) 0,3 3,0 0,8 sorkatona (nincs állása) 0,5 0,8 0,8 gyes, gyed, gyet, szülési szabadság (nincs állása) 0,3 2,0 0,7 eltartott (pl. otthon van) 1,3 3,0 3,4 egyéb inaktív 1,7 1,6 3,4 munkanélküli 4,1 8,4 egyéb 2,1 2,2 összesen 100,0 100,0 100,0 N tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek egyetemi/iskolai évei alatt vállalt munkaidős vagy részidős állása amely fontos volt a szakmában való érvényesülésben amely munkatapasztalatot adott amely a későbbiekben hasznos személyes vagy intézményes kapcsolatot adott amely segítette a szakmához szükséges készségek, tapasztalatok megszerzését amely fontos információk, hírek megszerzését segítette nincs válasz 1,7 1,5 2,1 2,3 2,5 igen 33,3 34,2 24,8 32,3 35,1 nem 65,0 64,4 73,0 65,3 62,4 összesen 100,0 100,0 100, ,0 309

10 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 17. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkába állásának ideje a felsőfokú végzettség megszerzését követően hónapok száma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 nincs információ ,5 összesen ,0 310

11 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI 18. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek államvizsga utáni első munkájához jutásának a módja nincs válasz 11 3,2 hirdetés útján 73 21,3 munkaközvetítő irodán keresztül 7 2,1 fejvadász cégen keresztül 2 0,6 elküldte az önéletrajzát egy vagy több céghez 36 10,5 egyetem/iskola karrierirodáján keresztül 1 0,3 ismerős beajánlotta ,0 egyetemi/iskolai tanára beajánlotta 2 0,6 egyetem/iskola révén 2 0,6 egyetemmel/iskolával kapcsolatban álló cég, intézmény révén 6 1,7 állásbörzén 6 1,7 egyéb formában 56 16,4 összesen ,0 19. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének ágazata nincs válasz 2 0,5 nem tudja 3 0,8 mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 98 27,7 feldolgozóipar 20 5,7 villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 9 2,5 építőipar 6 1,8 kereskedelem, javítás 43 12,2 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 6 1,7 szállítás, raktározás, posta, távközlés 12 3,5 pénzügyi közvetítés 17 4,9 ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 11 3,2 közigazgatás,-védelem; kötelező társadalombiztosítás 55 15,8 oktatás 14 3,9 egészségügyi, szociális ellátás 4 1,1 egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, egyéb tevékenység 18 5,2 egyéb 34 9,6 összesen ,0 311

12 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK A munkahely típusának és a munkahely cégformájának megoszlásai alapján ( táblák) egyértelmű, hogy az agrár felsőoktatás elsősorban a nagyobb cégek számára képez szakembereket. Kisvállalkozásban, saját vállalkozásban mindössze 9,2 talált alkalmazást. A legnagyobb alkalmazó a hazai nagy- és középvállalati szektor és a multinacionális vállalatok. A családi gazdaságok alig jelennek meg az agrárvégzettek alkalmazói között. Szimptomatikus jelenség, hogy a vidékfejlesztési és egyéb agrárhivatalok több agrárvégzettet foglalkoztatnak, mint a családi gazdaságok. Az állami, önkormányzati szektorban dolgozott az agrár felsőoktatásban végzettek egyharmada (21. tábla). A 100 nél több alkalmazottal működő nagyobb egységek biztosítanak munkát az agrárvégzettek közel negyven ának. Az államigazgatás és a nagyüzem a felsőoktatási diplomások elsődleges alkalmazójaként monopolizálja a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés tudáspiacát. Az állami/önkormányzati szektor, az agrár- és nem agrár nagyüzemek a 2007 ben végzettek egy része számára viszonylag gyors karrierlehetőséget kínált. A válaszadók mintegy negyede közép- vagy felsővezetői pozícióban volt 2010-ben (23. tábla). A megfelelő vállalati környezet és a karrieresélyek következtében az agrár felsőoktatásban végzettek kétharmada fele kifejezetten elégedett a munkahely által biztosított szakmai munkával, előmenetellel, presztízzsel és munkahelyi környezettel (26. tábla). A legkevésbé elfogadott a jövedelem, de a válaszadók harmada még ezzel is kifejezetten elégedett. A munkahely által biztosított körülményekkel és előmenetellel szemben a válaszadók mindösszesen 8 10 a fogalmazott meg nagyobb fokú elégedetlenséget (26. tábla). 67,9 nem is tervezi a munkahely megváltoztatását. Mindössze 15 válaszolta azt, hogy biztosan más munkahelyet keres a közeljövőben (28. tábla). A munkahellyel való elégedettség állhat a hátterében annak is, hogy az agrár felsőoktatásban végzetteknek csak 15 a tervezi a továbbtanulást, illetve a továbbképzésben történő részvételt (27. tábla). A továbbképzés speciális területe a nyelvi képzés. A válaszadók közel hatvan a nyilatkozott úgy, hogy munkája során szüksége lehet az idegen nyelv használatára (29. tábla), de csak tíz számolt be arról, hogy nyelvtudásának a szintje nem megfelelő. (30. tábla). 20. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének a típusa egyetem, iskola 11 3,1 kutatóintézet, kutatóműhely 1 0,2 multinacionális szektor (nagybirtok, multigazdaság) 9 2,7 szövetkezeti szektor (részvénytársaság, kisebb termelői csoport 19 5,6 magánszektor (családi gazdaság) 23 6,8 multinacionális szektor (nagybirtok, multigazdaság) 6 1,7 szövetkezeti szektor (részvénytársaság, kisebb termelői csoport) 15 4,5 multinacionális vállalat 27 7,8 egyéb nagy- és középvállalat 52 15,2 kisvállalkozás, saját vállalkozás 32 9,2 kamara 3 0,9 szakigazgatási szerv 22 6,5 312

13 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI mezőgazdasági hivatal, vidékfejlesztési ügynökség, önkormányzat 29 8,5 egyéb 59 19,6 összesen ,0 21. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének a cégformája nincs válasz 4 1,0 nem tudja 1 0,2 egyéni vállalkozó 35 10,1 bt. 13 3,7 kft ,1 zrt., nyrt ,1 kht. 2 0,6 állami 68 19,4 önkormányzati 39 11,2 nonprofit szervezet (alapítvány, egyesület) 6 1,8 egyéb 17 4,9 összesen ,0 22. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzetteket alkalmazó cégek alkalmazottjainak a száma nincs válasz 5 1,4 nem tudja 14 3, , , , , , , , , nél több 43 12,3 egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató 18 5,1 összesen ,0 313

14 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 23. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyi beosztása nincs válasz 3 0,9 felsővezető 25 7,1 középvezető 56 16,0 egyéb vezető 32 9,2 alkalmazott ,4 egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató 30 8,5 összesen ,0 24. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek jelenlegi foglalkozási státusza iskola 5 1,4 egyetem 7 1,8 doktori képzés 3 0,9 tanfolyam, nem iskolai rendszerű képzés 1 0,4 alkalmazott ,8 saját vállalkozásban dolgozik 19 5,1 segítő családtag, vállalkozásban 2 0,4 családi gazdaságban dolgozik 18 4,8 alkalmi munkákból, megbízásokból él 4 1,1 jövedelmeiből él (lakáskiadás, tőzsde) 1 0,2 GYES, GYED, GYET, szülési szabadság (van állása) 6 1,7 GYES, GYED, GYET, szülési szabadság (nincs állása) 4 1,0 eltartott 2 0,5 leolt, rokkantnyugdíjas, betegnyugdíjas 1 0,2 munkanélküli járadékos, segélyezett 5 1,3 munkanélküli, járulék nélkül 2 0,4 nincs releváns információ ,0 összesen ,0 314

15 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI 25. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkájának kapcsolódása végzettségéhez, szakképzettségéhez nincs válasz 1 0,2 egyáltalán nem 84 23,9 kismértékben 85 24,1 nagymértékben 75 21,3 nagyon nagy mértékben ,4 összesen ,0 26. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek elégedettsége a munka szakmai tartalmi részével a szakmai előmenetellel a szakmai presztízzsel a jövedelemmel, juttatásokkal a munka személyi körülményeivel nincs válasz 0,7 1,0 0,9 1,0 0,7 0,7 nem tudja 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 egyáltalán nem 2,8 7,6 5,6 5,8 1,5 3,3 6,1 10,8 10,4 11,6 6,4 5,5 közepesen 20,3 30,1 30,8 44,1 22,4 26,2 a munka tárgyi körülményeivel kismértékben nagymértékben teljes mértékben 40,1 29,3 30,6 26,5 42,3 39,3 29,6 20,6 21,5 10,9 26,6 24,8 összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N: tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek további tanulási, továbbképzési szándéka nincs válasz 2 0,7 nem tudja 27 7,4 igen, biztosan 41 11,1 valószínűleg igen 58 15,8 valószínűleg nem ,3 biztosan nem ,7 összesen ,0 315

16 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. KÉPZÉSTERÜLETI TANULMÁNYOK 28. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahely-változtatási szándéka nincs válasz 2 0,5 nem tudja 22 6,0 igen, biztosan 55 14,9 valószínűleg igen 40 10,8 valószínűleg nem 98 26,7 biztosan nem ,2 összesen ,0 29. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkája során szükséges nyelvtudás nincs válasz 3 1,0 nem tudja 1 0,4 egyáltalán nem szükséges ,3 olykor szükséges ,9 gyakran szükséges 57 16,4 összesen ,0 30. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek nyelvtudásának a megítélése nincs válasz 2 0,6 nem tudja 1 0,2 egyáltalán nem megfelelő a munkaerő-piaci érvényesüléshez 34 9,6 inkább nem megfelelő 76 21,7 nagyrészt megfelelő ,7 teljes mértékben megfelelő 81 23,1 összesen Összefoglalás Az agrár felsőoktatás intézményei a 2007-ben végzettek bemeneti piacainak és elhelyezkedési sajátosságainak vizsgálata alapján a sikerrel átalakított felsőoktatási szektorhoz tartoznak. Az átalakítás lényege, hogy az agráregyetemek és iskolák bevezették a természeti erőforrásokkal és az összetett vidékfejlesztéssel foglalkozó szakokat és képzési kínálatukban egyszerre szerepelnek az agrárjellegű és a gazdaság és államigazgatás különböző szektoraiban is felhasználható tudást biztosító szakok. A hallgatók rekrutációja, szociális, családi és települési háttere kinyílt 316

17 AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI és az összes felsőoktatási hallgatóhoz nagymértékben hasonlatos. A mezőgazdasághoz kötődés a végzettek társadalmi jellemzői között háttérbe szorult és lecsökkent azoknak az aránya, akik családjaiban erős a mezőgazdasági tradíció. Az agrár felsőoktatási intézményekben diplomát szerzők mintegy harmada kerül foglalkoztatottként a mezőgazdaságba. A diplomások között a városi származásúak vannak többségben. Az agrár felsőoktatás elsősorban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági nagyüzemek és az államigazgatási/önkormányzati szektor számára képez szakembereket. A családi gazdaságok nagyon csekély mértékben vannak jelen a diplomások tudástőkéjének a felhasználói között. Felhasznált irodalom Kovács K. (2007): Structures of Agricultural Land Use in Central Europe. In Heinonen, M. Nikula, J. Kopoteva, I. Granberg, L. (eds.): Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas. Newcastle Cambridge Scholars Publishing Krúdy E. (2010): A magyarországi felsőoktatás alakulása a rendszerváltozás óta, kiemelt figyelemmel a vidékfejlesztéshez kapcsolódó alapképzésekre. A Vidék Hangja Magazin. ng=hu letöltve szept. 22 Molnár J. (2005): Az agrár-felsőoktatás aktuális kérdései. Agrárágazat Mezőgazdasági Havilap november. 11/ html letöltve okt. 25. Romány P. (2002): Kortársunk az agrárpolitika: agrárpolitikai, agrárszociológiai tanulmányok az ezredforduló idejéből. Szaktudás Kiadó, Budapest. Szabó Kocsis J. (2005): Az agrárszakképzés jelene és jövője. Agrároldal letöltve 2010 szept. 22. Váczi L. (2006): Az agrár felsőoktatás helyzete intézményi szemszögből. Agrároldal Az agrár felsőoktatás helyzete intézményi szemszögből egyetem-4_cikk.mht. letöltve 2010 szept

18

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

PÉLDA. DPR végzett blokk (VFD) DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése

PÉLDA. DPR végzett blokk (VFD) DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése Szolnoki Főiskola 2010. DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. I.1/b. Az alábbi intézmények/karok közül melyiken tanul, illetve melyiken szerzett végzettséget (szerzett legalább abszolutóriumot)?

TÁMOP 4.1.3. I.1/b. Az alábbi intézmények/karok közül melyiken tanul, illetve melyiken szerzett végzettséget (szerzett legalább abszolutóriumot)? Kedves Hallgatónk, Végzettünk! TÁMOP 4.1.3 VÉGZETT HALLGATÓK KÉRDŐÍVE E kérdőív kitöltésével intézményünket támogatja abban a törekvésében, hogy képzésének és szolgáltatásainak munkaerő-piaci eredményeiről

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK A végzettek pályakövetésére irányuló kérdőívmodul képzési területi kérdőívblokkjában csak a válaszoló által

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A gazdaságtudományok terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Demográfiai háttér

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Demográfiai háttér Demográfiai háttér Demográfiai háttér Erdélyi Magyar Adatbank A kérdezett e: férfi 43.6% nő 56.4% férfi nő 219. ábra. A megkérdezett e. Mi az Ön családi állapota? nőtlen, hajadon, egyedül él 15.7 házas,

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet MSC MSc mérnöki 3. A felmérés kérdéscsoportjainak kiértékelése 3.1. A végzést követő továbbtanulás az aktív hallgatók körében

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 715 Válaszadási ráta: 17,9% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább alapszinten

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Miskolci Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya ME-BBZI 10,1% 6,9% 22,4% 24,2% 25,2% 32,1% 22,6% 38,8% 50,0% Esetszám: 1564 Válaszadási ráta: 14,7%

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:...

kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:... kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdező neve:... Kérdezői kód: Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:... A válaszadás önkéntes! I. személyi kérdések

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő Szolnoki Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő A válaszadási ráta nem érte el a közlési határt. Végzettek Alapsokaság: 2262 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 48,8% Esetszám:

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő A válaszadási ráta nem érte el a 10%-ot. Végzettek Alapsokaság: 8801 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 212 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 212. TÁMOP-4.1.1/A-/2/KMR-2-4 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul 2010. EvaSys DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés -

A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 007-ben és 009-ben végzett hallgatók között lebonyolított 00. évi kutatás

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja 2010-2011-2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: 2013. november - 2014. február Lezárva: 2015. január

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% MÉK_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben