A hanghullám heurisztikus megközelítése, különös tekintettel a német nyelv pszeudó-szegmentális hangszerkezetére. Problémák, módszer és adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hanghullám heurisztikus megközelítése, különös tekintettel a német nyelv pszeudó-szegmentális hangszerkezetére. Problémák, módszer és adatok"

Átírás

1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális Nyelvészet: Kultúra Kommunikáció Nyelv Szöveg alprogram A doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A hanghullám heurisztikus megközelítése, különös tekintettel a német nyelv pszeudó-szegmentális hangszerkezetére. Problémák, módszer és adatok Huszka Balázs Témavezető: Prof. Dr. Földes Csaba Veszprém 2010

2 1. A probléma háttere mint a téma raison d'être-je és a vizsgálat célkitűzése Ha fellapozzuk a kortikális álszegmentum-leképezések (n e u r é m á k ) aktuális beszédhangként (és általánosságban, beszédhangként), azaz a hangképző szervek közel azonos összformában végbemenő és ismétlődő kinetikus komplexumai (k i m é m á k ) akusztikai/részben null-akusztikai vetületébe (vö. BOLLA 1981: 17 k.; ld. az 1.1-es alfejezetet is) kódolt nyelvi információs struktúrák német vonatkozású szakirodalmát (ld. WÄNGLER , BOLLA/VALACZKAI és VALACZKAI 1998; hogy csak monográfiákat említsünk), a következő alapvető problémákkal találjuk szemben magunkat: 1. A beszédszervek specifikus beállításainak és együttmozgásának elsősorban röntgenképeken, palato-, linguo-, labiogramokon és sematikus ábrákon történő részletes bemutatása mellett a rendkívül összetett akusztikai folyamatokat kevésbé és 2. mindössze három paraméter, (i) a specifikus/relatív képzési idő, (ii) a frekvencia és (iii) az intenzitás mentén definiálták a kutatók. Olyan, a végleges hang-/zajkép szempontjából fontos összetevőknek mint elongáció, energia vagy harmonicitás (többek között) kevés figyelmet szenteltek. (Ezek többnyire csak képeken kerültek bemutatásra, mindenféle verbális kiértékelés nélkül.) (A fenti monográfiák közül az első kettő oktatási célokat is szolgált, ezért túlreprezentált az artikuláció bennük.) 3. Az e s e t l e g e s p e r c e p t u á l i s relevanciával bíró koartikulációs jelenségeknek (hangátmenetek, asszimilációk) (vö. WHALEN 1991 és GÓSY 1989, GÓSY 1995: 21 után) és 4. a hangtestben betöltött pozíciónak (szónyitó, szóközépi, szózáró, hangsúlyos/hangsúlytalan szótag [előtt és után]) és a kontextusnak (jelentőségükhöz mérten) eleddig szintén kevés figyelem jutott. 5. A pszeudó-szegmentumok akusztikai szerkezetének eddig publikált számszerű (és az azokból levezetett százalékos) értékei nem, vagy legalábbis nem eléggé dinamikusak, pedig a belső energetikai fluktuáció ezt mindenképpen megkívánná. Az eddigi közleményekben bemutatott dinamikus akusztikai regisztrátumok (oszcillogram, spektrogram stb.) nem tudnak m i n d e n, az idő függvényében történő lényeges szerkezeti változásról számot adni. A kvantumfizikából kölcsönzött HEISENBERGféle Határozatlansági reláció fonetikai interpretációja szerint ugyanis a frekvencia és az idő egyidejű jó felbontása nem lehetséges: 1 WÄNGLER, Hans-Heinrich (1976): Atlas deutscher Sprachlaute. 6. kiadás. Berlin. 2 BOLLA, Kálmán/VALACZKAI, László (1986): Német beszédhangok atlasza. A beszédhangok képzési és hangzási sajátságai. Budapest. (Magyar Fonetikai Füzetek/Hungarian Papers in Phonetics; 16). 1

3 h ΔΔ x p = h 1, illetve: ΔAΔB Aˆ, Bˆ. Az akusztikum nyelvi 4π 2 2 ψ információként való dekódolása során a recipiens agya azonban (vélhetőleg) a t e l j e s oszcillografikus rezgési statisztikát és a t e l j e s gördülő spektrogramot figyelembe veszi és transzformációk, valamint átlagok segítségével korrelációs függvényeket állít fel (vö. TARNÓCZY 1974: 181). Tehát mindenképpen fontos lenne, hogy manuálisan és minél pontosabban is beavatkozzunk az automatizált mérési folyamatokba, hogy a határozatlansági problémát legalábbis részben megoldjuk (és hogy képzés vetület érzékelés/dekódolás közötti korrelációhoz közelebb kerüljünk). 6. A jelenlegi mérési adatok birtokában a fiziológikum-akusztikum párnak csupán néhány korrelációs szabályát tudjuk felállítani. VALACZKAI (1993: 166) is hangot ad annak a véleményének, hogy [ ] eddig még nem sikerült az akusztikai regisztrátumok szegmentumait [ ] a beszédhanghullám-képzés fiziológiai oldala egyes fázisaihoz maradéktalanul hozzárendelni (saját fordításom [a német eredetiből], H.B.). A fentiek egyértelműen bizonyítják, hogy a pszeudószegmentumok képzésekor végbemenő rendkívül komplex folyamatok leírásának technológiája és a mérési adatok további pontosításra szorulnak. A jelen vizsgálat célja, hogy a fenti problémákra elméleti-metodológiai m e g o l d á s i j a v a s l a t o t kínáljon, a német nyelv beszédhanghulláma 23 magánhangzó-monoftongus pszeudó-szegmentum-típusának, azaz a [a, AÜ, å, E, EÜ, e, eü,, I, i, iü, O, o, oü, {, P, PÜ, U, u, uü, Y, y und yü] példáján szemléltetve. A 3. és 4. alapproblémával azonban a kézirat limitált terjedelme miatt sajnos itt sem tudunk foglalkozni. Magánhangzónak nevezzük azokat a pszeudószegmentumokat, amelyeket nyílt toldalékcsővel képzünk. A német nyelv magánhangzó-állományának vizsgálata mellett (és a mássalhangzók ellen) szolgál az az érv, hogy akusztikai regisztrátumaikon e g y é r t e l m ű en felismerhető g l o t t á l i s (a hangszalagok rezgése által előidézett) periódusok találhatók, amelyek a fiziológiai változások és akusztikai vetületük közötti ö s s z e f üggés ábrázolását lehetővé teszik (ld. a 6. alapproblémát). (Az olyan mássalhangzó-csoportok mint az explozívák, frikatívák és affrikáták akusztikai regisztrátumain a hangszalagrezgések e szabályossága, már ha zöngés pszeudó-szegmentumokról van szó, nem figyelhető meg.) Ebből kiindulva, a fenti magánhangzó-monoftongus pszeudó-szegmentumok akusztikai paramétereit, de leginkább azok időbeli, a glottális periódusok függvényében történő változásait mutatjuk be és mérjük. E képzésfiziológiai megközelítés lehetővé teszi a klasszikus (módszertanilag ma már idejétmúlt) eljárás 2

4 pontosítását is, amely a mérési pontok távolságát 10 milliszekundumban határozta meg (vö. VALACZKAI 1992 és OLASZY 1985, 1989) 3. Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a dolgozatban bemutatott adatok nem a szerző elméletieskedését, öncélját szolgálják, hanem adalékok a fogyatékkal élők beszédnyelvi kommunikációjának megvalósításához (beszédszintetizátorok építése). 2. A kísérleti személy kiválasztása és a korpusz. Problémák és elvek Beszédnyelvi megnyilatkozások akusztikai szerkezetének pontos meghatározása zajszignálok kizárása mellett csupán egy ún. süketszobában (pl. egy rádió hangstúdiójában) lehetséges (vö. LINDNER 1969: 42). Egy ilyen térben a beszédfolyamatnak a beszélő részéről történő auditív kontrollja, azaz a visszacsatolás csak technikai eszközök közbecsatolásával lehetséges. Ez azonban nem természetes beszédszituáció és így a beszédprodukció természetességére is negatívan hathat. Ezektől a tényezőktől, legfőképpen a hanghullám-visszaverődés hiányától és annak technikai pótlásától azonban a képzett r á d i ó s b e s z é l ő k képesek függetleníteni magukat, hiszen ők ex offo hozzászoktak ahhoz, hogy a hangjukat fülhallgatón keresztül hallják. Továbbá, ők nem a Siebs-féle, színháztermek által igényelt erőteljesebb ejtést és túlfeszített artikulációt vagy dialektális hypertrópiákat követnek. A vizsgálat áttekinthetősége miatt, illetve az ehhez szükséges dinamikus akusztikai regisztrátumok közlése miatt csupán egy személytől származó adatok bemutatására van lehetőség; az ő kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a kiejtése (előzetes vizsgálatok alapján) alkalmas volt arra, hogy egy nagyobb tömegen, azaz a német beszédközösségen belül t e n d e n c i á k a t képviseljen. Leginkább a beszélő nemét és életkorát kellett figyelembe vennünk: (i) a női beszélők akusztikailag nehezen elemezhető hanggal rendelkeznek, legfőképpen a nagyfokú intonációs variabilitás miatt; (ii) az életkor a hangminőségért felelős, gondoljunk csak a tompa vagy rekedt időskori hangra. Ebből adódóan egy középkorú férfi beszélőt választottunk, akinek a kiejtését a GWddA-ban kodifikált variánssal folyamatosan egybevetettük. A kísérleti személy gondos megválasztásával garantáltuk a nyelvi típusalkotás érvényének lehetőségét (vö. HUSZKA 2006a). (i) A fentiekből adódóan a korpuszt (legalábbis először) érdemes volt egy terjedelmesebb rádiós anyagon definiálni. (ii) A szerző korábbi, eddig nem publikált vizsgálatai bizonyítják, hogy az emocionális színezetű beszéd (pl. vitaműsorok és riportok) akusztikailag különbözik a normál beszédtől. Így egy emocionálisan semleges hanganyagot választottunk: a Die Zeit nevű heti megjelenésű újság audio-kiadásának hírfelolvasásait. A 13 órás eredeti korpuszt a következő szavakra szűkítettük le: [a]: also, [AÜ]: aber, [å]: kühner, [E]: Ägypten, [EÜ]: geprägt, [e]: Evangelisten, [eü]: jeder, [ ]: eine, [I]: sich, 3 Miért 10 ms? Miért nem 5 vagy 15 ms? A mérési pontok távolságának e megválasztása szerintünk önkényes és minden ellenérv ellenére (10 ms-on belül nincsenek nagy energetikai változások) módszertanilag sem elégségesen indokolt. 3

5 [i]: imitiert, [iü]: sie, [O]: begonnen, [o]: voraus, [oü]: wo, [{]: köstlichsten, [P]: föderale, [PÜ]: Könige, [U]: Ulrich, [u]: zuerst, [uü]: Schule, [Y]: mündliche, [y]: embryonalen und [yü]: Überlieferung. A technikai paraméterek a következők: a letapogatási frekvencia Hz, a bitráta 16 Bit, egycsatornás (mono) felvétel a Sound Forge Pro 10.0a szoftverrel. A korpuszelemek szegmentálása ugyanezzel a programmal történt. A számítógép technikai paraméterei, amellyel a felvétel készült és amelyen a vizsgálatokat lefolytattuk: Acer Aspire 3050, AMD Mobile Sempron GHz, 512 MB ram, integrált hangkártyával. 3. A mérési eszköz Mérési eszközként az ingyenesen hozzáférhető Praat. Doing phonetics by computer (hollandul beszéd) programcsomag szolgált, amelyet nagyfokú megbízhatósága miatt számos kutatóintézet használ. A Praattal akusztikai szignálokat analizálhatunk, szintetizálhatunk és manipulálhatunk stb., illetve nagyfelbontású ábrákat készíthetünk szövegszerkesztőnk számára. A bonyolultabb műveletek manuális segítségre szorulnak; néhány esetben az előreprogramozott algoritmusok egyértelműen hibás eredményekkel szolgálnak ezekben az esetben az adatok útját lépésről-lépésre ellenőrizni kell. 4. A vizsgálati faktorok katalógusa (i) A relatív/specifikus képzési idő nemcsak hangkontextus-függő, de a(z elsősorban lelkiállapottól függő) beszédtempó is befolyásolja. A es alfejezetben bemutatott akkurátus korpusz-összeállítás segítségével azonban megállapítható egy elfogadható középérték. 4 A faktor jelölése (FZ): BD rs. Mérési egység (ME): ms (milliszekundum). A BD rs meghatározásakor az asszimilációkat nem vesszük figyelembe; a pszeudó-szegmentum határait ott helyezzük el, ahol az még önmagára jellemző hanghullámformát mutat. (ii) Az e l o n g á c i ó (kilengési amplitúdó az oszcillogramon, ld. az 1.1. alfejezetet) egy rezgés nullpontból történő maximális pozitív/negatív kilengése egy adott időpillanatban. FZ: A - /A +. Megvizsgáljuk ez utóbbi (ii/a) temporális elrendeződését (FZ: Lokang) a BD rs síkján; (ii/b) a számszerű értékeket pedig a könnyebb általánosíthatóság végett százalékoljuk. (iii) Az RMS 5 -amplitúdó az amplitúdó négyzetgyöke (azaz geometriai középértéke), amelyet a 4 Az erre a célra leginkább alkalmas statisztikai eljárások használata jóval túlmutatna e disszertáció keretein. 5 root mean square 4

6 következő formula segítségével számítunk ki: Csúcsérték. FZ: A rms. Az 2 ME minden amplitúdóra Pa (Pascal). A l e v e g ő ben mért hangenergiát, FZ: E idl, mint a potenciális és a mozgási energia összegét (azaz a rendszerben tárolt munkapotenciált) J/m²-ben (Joule per négyzetméter) adjuk meg. (v) A h a n g i n t e n z i t á s (másként hangerő), FZ: I, [ ] az az energiatömeg, amely egy 1 m 2 nagyságú, függőleges terjedési irányban található felületre szekundumonként érkezik (NEPPERT 1999: 57; saját fordításom [a német eredetiből], H.B.). Ennek megfelelően W/m²-ben (Watt per négyzetméter) mérjük. (vi) Az a b s z o l ú t h a n g t e l j e s í t m é n y s z i n t (a szakirodalomban sokszor tévesen hangnyomásszint) a(z időegységenként) leadott hangenergia logaritmikus nagysága; e vizsgálatban a null-/vonatkozási pontot N/m² (Newton per négyzetméter) változó nyomásnál, azaz alsó hallásküszöbnél 6 definiáljuk. (Mindazonáltal rá kell mutatnunk arra, hogy a decibel ahogy az a fenti vonatkozási pont meghatározásából is kiderül egy r e l a t í v egység: egy [tetszőleges] vonatkozási ponthoz képest mozgunk egy skálán, amelyet a vonatkozási pont többszöröseire osztunk fel. Elméletileg így lehetségesek negatív decibel-értékek is.) FZ: SLP. ME: db (SPL) 7 (decibel [SPL]). 2. Jitter alatt a hangszalagrezgések periodicitásának és annak akusztikai manifesztációja, az alapfrekvencia (ld. a 2.1-es alfejezetet) mikrovariációit értjük. Shimmer alatt az amplitúdó mikrovariációit értjük. TITZÉRE (1988, 1994, 1995) való hivatkozással FREIENSTEIN (2000: 8) a mikrovariációk jelenségét a következőképpen magyarázza: Hogy az áramlás mozgási energiájából a nettó energia átkerüljön a rezgésre, a két zár közötti intraglottális nyomás az idő függvényében aszimmetriát kell, hogy mutasson. Ezt az aszimmetriát két különböző mechanizmus idézheti elő: a megmozgatott légoszlop tehetetlensége és a nem azonos rezgési módok. A nem azonos rezgési mód úgy jön létre, hogy a hangszalagtest (body) rezgését felülírja egy, a nyálkahártyában futó hullám, amely a hangszalagot összerántja (cover) (saját fordításom [a német eredetiből], H.B.). A vizsgálandó pszeudó-szegmentumok (relatíve) rövid BD rs -éből adódóan a méréseket rövid idejű frekvencia- és amplitúdó-perturbációkkal végeztük. A százalékos értékek az alapfrekvencia középértékével elosztott alapfrekvencia standard eltéréseit (j i t t e r ), illetve az amplitúdó középértékével elosztott amplitúdó standard eltéréseit (s h i m m e r ) jelölik. (i) J i t t e r ( l o c a l ) konszekutív periódusidők abszolút 6 ~ Pa-t (referencianyomás) jelent, ami egy 1000 Hz-es színuszhullám normatív hallásküszöbe. Normatív abban az értelemben, hogy empirikus-statisztikai vizsgálatokkal, nagyszámú és egészséges hallószervvel rendelkező fiatal kísérleti személyen határozták meg. 7 sound pressure level 5

7 különbségének középértéke elosztva a periódusidők középértékével. FZ: Jitt. ME: %. (ii) Jitter (local, absolute) a konszekutív periódusidők abszolút különbségének középértéke. FZ: Jita. ME: s. (iii) Jitter (rap) 8 : Jitt három periódusra. FZ: J rap. ME: %. (iv) Jitter (ppq5) 9 : Jitt öt periódusra. FZ: J ppq5. ME: %. (v) Shimmer ( l o c a l ) konszekutív periódus-amplitúdók abszolút különbségének középértéke elosztva a periódus-amplitúdók középértékével. FZ: Shim. ME: %. (vi) S h i m m e r ( l o c a l, d B ) konszekutív periódusamplitúdók abszolút különbségének középértéke. FZ: ShdB. ME: db. (vii) Shimmer (apq3): Shim három periódusra. FZ: S ppq3. ME: %. (viii) ppq5 Shimmer (apq5): Shim öt periódusra. FZ: S. ME: %. Ezeket az értékeket a szoftver számolja! 3. Harmonicitás alatt per definitonem az akusztikai periodicitás mértékét, azaz a harmonikus és zörejkomponensek közötti energia-eloszlást értjük nullpontként 0 db szolgál, amely egyenlő energia-eloszlást jelent és minél nagyobb ez az érték, annál harmonikusabb a pszeudó-szegmentum és a képzése. Itt a statisztikai középértéket annál zörejszegényebb (HGR MW, db) adjuk meg. 4. Az egyes pszeudó-szegmentumokhoz köthető alapfrekvencia (F 0 ) specifikuma a laryngális (gégefő-) izomzatban létrejövő, különböző nyelvállások által előidézett feszültségváltozásoknak, illetve a pszeudószegmentumokként különböző légáramnak köszönhető. Mivel mind F 0, mind amplitúdója is változhat interszegmentálisan (azaz egy pszeudószegmentumon belül), (i) a minimumot (F min 0 ) és (ii) a maximumot (F max 0 ) is megadjuk, illetve (iii) temporális elrendeződésüket (ms-ban) és (iv) százalékos értéküket a BD rs -vel való egybevetésben. Kiszámítjuk továbbá min max F0min (v) + (vi) a F -hoz és az F 0 -hoz tartozó amplitúdókat (A 0 és 0 A 0 F0max ) is. 5. A formánsok (F) adatait (ld. a 2.1-es alfejezetet) spektrogramokkal (ZVS) és az erre a célra integrált szoftverfunkcióval, illetve manuálisan, spektrális szekciók (ss) segítségével nyerjük. A ZVS egy kvázi-térbeli hangábrázolási mód: az ordináta a frekvenciát, a szekundumonkénti rezgésszámot, ME Hz, az abszcissza az időtengelyt, ME ms, az aplikáta (mint a feketeség mértéke a regisztrátumokon) az amplitúdót képezi le, ME db. A ZVS segítségével megállapítható az egyes frekvenciaterületekhez tartozó amplitúdó-viszonyok alakulása az idő függvényében. A (horizontálisan fekvő) sötét csíkok az F-ek. Az ss a ZVS egy metszete (angolul cross section); az ordináta az amplitúdót, ME db, az abszcissza a frekvenciát, ME Hz, képezi le. (Az idősík itt természetesen eltűnik!) Az ss-ek segítségével meghatározható az egyes F-ekhez tartozó pontos 8 relative average perturbation 9 period perturbation quotient 6

8 amplitúdó-érték. Az első két F nem beszélőfüggő (vö.. KASSAI 1998: 72) és őket ismerve a pszeudó-szegmentum már identifikálható (azaz általános nyelvi információt hordoznak); a harmadik F már csupán a hangképen kerekít. (i) A formánsok FZ-i: F 1, 2, 3, ME Hz; (ii) a hozzájuk tartozó amplitúdók FZ-i: A 1, 2, 3, ME db. Mind F 1, 2, 3 -at, mind A 1, 2, 3 -at megmérjük minden glottális periódusban. Az összefoglaló táblázatokban terjedelmi okok miatt csupán A 1, 2, 3 legintenzívebb értékeit vonultatjuk fel a hozzájuk tartozó F 1, 2, 3 -mal; a részletes adatokat függvényeken mutatjuk be és a függelékben, az egyes glottális periódusokról készült regisztrátumok alatt számszerűen közöljük. E tézisfüzet mellékletében található egy analízisminta; a csatolt regisztrátumok és mérési tablók a következők: 1. Az e l s ő oldal összesített regisztrátumán a szó dinamikus akusztikai regisztrátumai tekinthetők meg, amelyből a pszeudó-szegmentumot kimetszettük e regisztrátumok a hangkörnyezet bemutatása/a megelőző és a követő konstituensekkel való egybevetés miatt fontos. Az első regisztrátum az oszcillogramot és az SPL-menetet ábrázolja; a második a HGR-menetet; a harmadik az F 0 - menetet, a negyedik a ZVS-t. Hogy az analízisablak elején/végén is v a l ó s értékeket kapjunk, egy 50 ms hosszúságú üres ablakot adunk hozzá az ablakszélekhez. 2. Az második oldal összesített regisztrátumán a pszeudó-szegmentum dinamikus akusztikai regisztrátumait lehet megtekinteni. Az ábrázolási mód ugyanaz, mint fentebb, avval a különbséggel, hogy az üres ablak hossza itt csupán 25 ms. 3. A h a r m a d i k o l d a l o n ismét a pszeudó-szegmentum regisztrátumait lehet megtekinteni; ezek F 1, 2, 3 -at és A 1, 2, 3 -at stilizált (azonos hosszúságú) glottális periódusok függvényében mutatják be, egymás alatti elrendezésben. 4. A n e g y e d i k o l d a l o n a mérési tablók találhatók; vizsgálati faktorok katalógusában elfoglalt helyre utalnak. az indexek a 5. Az ö t ö d i k o l d a l t ó l minden glottális periódus oszcillogramja és egy olyan oszcillogram ( pszeudó-glottogram ) kerül bemutatásra, amely csupán a 75 és 150 Hz közötti frekvenciatartományt, azaz a glottis síkján képzett hang (zönge) rezgésformáját modellálja. A pszeudóglottogramot a regisztrátumokon szaggatott vonallal jelenítjük meg. Minden glottális periódus ss-eit (0 50 db/ Hz), F 1, 2, 3 és A 1, 2, 3 értékeit is ugyanitt mutatjuk be. 7

9 5. Összefoglalás és eredmények Jelen dolgozat t á r g y a, a pszeudó-szegmentum (PS) (régebbi terminológia szerint: beszédhang) olyan nem-szubszisztens (azaz nem önmagában, csupán mások által definiáltan létező) entitás, amely nyelvi információtartalmát a hangszövedék (ném. Schallgeflecht) őt megelőző ill. követő (és szerkezetileg diverz) entitásaival történő egybevetésből nyeri. A PS fiziológiailag a beszédszervek kimémáival, azaz approximatíve azonos összformában végbemenő kommunikációs célzatú izommozgásaival, akusztikailag ez utóbbiak hangi/nullhangi vetületeivel azonos. A mérések t á r g y a l e s z ű kítve a német nyelv magánhangzó -rendszerének 23 monoftongusa. A dolgozat c é l j a, (i) hogy a korábbi a fiziológiai báziskomponenst (a glottális [= hangrési] periódusidőket) dinamikájában figyelmen kívül hagyó ill. tetszőleges (és nem indokolt nagyságú) hangszeleteket alkalmazó módszereket (pl. VALACZKAI 1998) pontosítsa ill. (ii) azok faktorait bővítse (elongáció, glottális periódusidők/- amplitúdók perturbációi, egzakt formánsmag-mozgások [és nem középfrekvenciák], temporális lokalizációk etc.). A m ó d s z e r szigorúan természettudományos: az adatokat egybevető regisztrátumokon és mérési tablókon tesszük közzé, majd verbalizáljuk őket. A dolgozat e r e d m é n y e a német nyelv magánhangzó -rendszerének 23 monoftongusa akusztikai szerkezetének minden eddiginél részletesebb, fiziológiai-akusztikai korrelációhálóban történő leírása, amely lehetővé teszi (i) a fonológiai rendszer oppozícióinak (a beszédpercepció szempontjából releváns elemekkel [azaz akusztikai folyamattényezőkkel] történő) újragondolását ill. (ii) a beszédszintetizálási eljárások finomítását. 8

10 University of Pannonia PhD-School of Linguistics Intercultural Linguistics: Culture Communication Language Text Thesis booklet in addition to the doctoral thesis A Heuristic Approach to Dynamics of the Sound Structure, Especially of the German Pseudosegmentalia. Problems, Method and Data submitted by Balázs Huszka Supervisor: Prof. Dr. Csaba Földes Veszprém

11 1 Problem background as raison d être of the subject and aims of the investigation If one leafs through the G e r m a n - r e l a t e d specialist literature on the realization of cortical pseudo-segment (PS) representations (n e u r e m e s ) as actual speech sounds (or as speech sounds in genere), i.e. as information structures coded in acoustic/partially non-acoustic correlates (a k u s e m e s ) of quasistereotypical (in form of rough similarity) assembled, executed and repeated kinetic complexes (k i m e m e s ) of the speech organs (cf. BOLLA 1981: 17 f.; s. also chapter 1.1 in the thesis) (s. WÄNGLER , BOLLA/VALACZKAI and VALACZKAI 1998; only monographs being mentioned), one may see himself being confronted with the following basic problems: 1. Beside the detailed representation of specific calibrations and constellations of the speech organs (primarily) in X-ray images, palato-, linguo-, labiograms and schematized pictures, the highly complex acoustic processes are lesser or 2. on the basis of only 3 parameters, (i) specific/relative duration, (ii) frequency and (iii) intensity defined. Such, for forming the definitive (noise) sound significant components like elongation, energy or harmonicity etc. are less (i.e. partly in diagrams, not verbalized) or for the most part no at all represented. (The first 2 of the monographs mentioned above should have served [also] teaching purposes, hence the very representation of the articulation.) 3. To coarticulatory phenomena (sound transitions, assimilations), having a p o s s i b l e perceptual (cf. WHALEN 1991 and GÓSY 1989, after GÓSY 1995: 21) relevance, and 4. to the position (initial, medial, final, [before/after] the stresses/unstressed syllable etc.) and to the context in the sound body, likewise, only a little attention is paid (compared to their weightiness). 5. Numerical (and derived percentage) values of the pseudo-segments acoustic structure, being published until now, are not or at least not enough dynamic; however, the internal energetic fluctuation would require it. The dynamic acoustic diagrams presented (oscillogram, spectrogram etc.) are not able to show e v e r y considerable structural changes as time function according to the phonetic interpretation of HEISENBERG s Uncertainty Principle (as borrowed from the quantum physics), a simultaneous good resolution of frequency and time is 10 WÄNGLER, Hans-Heinrich (1976): Atlas deutscher Sprachlaute. 6. Auflage. Berlin. 11 BOLLA, Kálmán/VALACZKAI, László (1986): Német beszédhangok atlasza. A beszédhangok képzési és hangzási sajátságai. Budapest. (Magyar Fonetikai Füzetek/Hungarian Papers in Phonetics; 16). 10

12 h impossible: ΔxΔp = h 1, furthermore ΔAΔB Aˆ, Bˆ. 4π 2 2 ψ However, while decoding the acoustic structure as linguistic information, the recipient s brain (probably) considers the e n t i r e oscillographic vibration statistics and the e n t i r e rolling spectrogram, and, by means of transformations and means, it devises correlation functions (cf. TARNÓCZY 1974: 181). Anyway, a manual and highly precise intervention in automated measurement processes is/would be appropriate to solve the resolution problem, at least partly (and, therefore, to come nearer to the correlation of production emission detection/decoding). 6. Knowing the previous measurement data, the drafting of only certain correlation rules of physiology acoustics is possible. Even VALACZKAI (1993: 166) is in the opinion, that the completely reliable assignation of particular phases of the sound s physiological production to the segments on the acoustic diagrams has not succeeded yet (my translation [from the German original], B.H.). This is a further evidence of the necessary development of highly complex pseudo-segment production processes analyzing technology and of measurement data. The analysis submitted here aims to give a proposed theoretical-method(olog)ical solution to the problems raised above, on the example of the 23 single vowel pseudo-segments as German speech sounds, i.e. of [a, AÜ, å, E, EÜ, e, eü,, I, i, iü, O, o, oü, {, P, PÜ, U, u, uü, Y, y and yü], d y n a m i c acoustic analysis, with the reservation that basic problems 3 and 4 here due to the manuscript s limited scope are also not to be treated. Vowels are pseudo-segments that are produced with open speech tract. For analyse of the German vowel monophtongs, but not of consonants, speaks the argument that on their acoustic diagrams, c l e a r l y recognizable glottal (by the vibration of the vocal folds caused) p e r i o d s are to be found that make the presentation of the connection between physiological changes and their acoustic projection possible (s. basic problem 6). (On the acoustic diagrams of consonantal groups like explosives, fricatives and affricates, this regularity in vocal fold vibrations, if any [i.e. in case of they are voiced], is not to be observed!) Accordingly, the acoustic parameters of the vocalic-monophtongic PS above and their temporal changes will be presented and measured in dependence on glottal periods. This production physiology-based account enables also the replacement of the classical (methodologically today rather antiquated 12 ) account of 10 milliseconds (cf. VALACZKAI 1992 und OLASZY 1985, 1989). Certainly, it should be emphasized that the measurement data to be published in spe here does not end in itself as a theoretical purpose of the author, 12 Why 10 ms? Why not 5 or 15 ms? The selection of the measurement points is arbitrary and despite all counter-arguments (i.e. in 10 ms, there are no m a j o r energetic fluctuations it is methodologically only weak-founded. 11

13 but it should contribute (also) to enable the linguistic communication of the handicapped (construction of speech synthesizers). 2 Choosing the experimental subject and corpus. Considerations and principles To investigate the acoustic character of linguistic utterances without being disturbed by other signals is only possible in a reflection-free and sound-absorbing room (e.g. like in a radio studio) (cf. LINDNER 1969: 42). In such a room, the auditory control of speech processes, i.e. the feedback by the speaker could only take place by inserting technical appliances. However, this is not usual in ordinary speech situations and it could have a negative effect on the naturalness of speech production. Skilled r a d i o s p e a k e r s could ex offo be unaffected by these circumstances, mainly by the absence of reflexion sound, as they are accustomed to listening to their own voice via headphones. Furthermore, they do not make use of a stronger pronunciation as required by large theatre halls or of the exaggerated articulation of SIEBS or of dialectal hypertrophies. Because of the transparency of the analysis and the for it necessary publication of dynamic acoustic diagrams, respectively, only one experimental subject s data can be presented here; to its selection, it could be applied that after previous examinations, it was capable of representing t e n d e n c i e s within a bigger population, i.e. the German language community. (i) Female speakers voice is hard to analyse, primarily due to the extreme variability in intonation; (ii) factor age is for the sound quality responsible, one should think about the rough or hoarse voices of the old. Accordingly, a middle-aged male speaker had been chosen whose pronunciation had continuously been compared to the codified one in GwddA 13. By this careful selection of the experiment subject, the possibility of a linguistically valid type formation is guaranteed (cf. HUSZKA 2006). (i) Because of the backgrounds discussed above, it was recommendable to define the corpus on an (at least for the first time) extensive radio material. (ii) Previous (until now not yet published) investigations of mine showed that emotional speeches (e.g. debates and reports) show acoustic peculiarities. As a result of this, an emotional neutral sound material was chosen: the news read in the audio edition of the weekly newspaper Die Zeit. The original corpus was of 13 hours and it was narrowed down to the following words: [a]: also, [AÜ]: aber, [å]: kühner, [E]: Ägypten, [EÜ]: geprägt, [e]: Evangelisten, [eü]: jeder, [ ]: eine, [I]: sich, [i]: imitiert, [iü]: sie, [O]: begonnen, [o]: voraus, [oü]: wo, [{]: köstlichsten, [P]: föderale, [PÜ]: Könige, [U]: Ulrich, [u]: zuerst, [uü]: Schule, [Y]: mündliche, [y]: embryonalen und [yü]: Überlieferung. 13 KRECH, Eva-Maria/KURKA, Eduard/STELZIG, Helmut et al. (Hrsg.) (1982): Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig. 12

14 The technical parameters are as follows: sampling rate Hz, bit rate 16 bit, mono recording done with the software Sound Forge Pro 10.0a. The segmenting of the corpus elements was done also with the software mentioned. Technical parameters of the recording and analysing computer: Acer Aspire 3050, AMD Mobile Sempron GHz, 512 MB ram with an integrated sound card. 3 The measuring instrument As measuring instrument served the freeware software package Praat. Doing phonetics by computer (Dutch. speech), that is, because of its high reliability, being used by many research institutions. With Praat, one can analyse, synthesise and manipulate etc. acoustic signals and make diagrams of high resolution for text processing softwares. More complex operations require manual assistance; in some cases, the pre-programmed algorithms provide clearly false results in these cases, the way of data results should be checked step by step. If the calibration deviates from the original, modifications are always noted. 4 Factor catalogue of the investigation 1. (i) The relative/specific duration is pending not only on the sound context, but it is also affected by the tempo of the speech (that is pending primarily on the state of feeling). However (with reservations), by the accurate corpus choosing, an acceptable mean value can be calculated. 14 Factor sign (FS): BD rs. Unit of measurement (UM): ms (millisecond). While measuring BD rs, assimilations are not to be taken into account; dividing lines of the PS are to be set there, where it already shows the characteristic wave form! (ii) The elongation (i.e. amplitude of the oscillations on the oscillogram, s. chapter 1.1 in the thesis) is the positive/negative maximal swing from the neutral position at a moment. FS: A - /A +. To be examined are (ii/a) also their temporal positions (FS: Lokang) compared to BD rs (FS: im Verh. zur BD rs ); (ii/b) for generalization, the numerical values were converted into percentages. (iii) The RMS amplitude is the square root (i.e. the geometrical mean) peak of the amplitude, which is defined as. FS: A rms. The UM of all 2 amplitudes is Pa (Pascal). (iv) The s o u n d e n e r g y as the sum of potential and kinetic energy (i.e. work potential stored in the system) i n the air, FS: E idl, will be reported in J/m² (joule per square metre). (v) The sound intensity, FZ: I, is [ ] the amount of energy that per 14 Statistical methods, being excellently suitable for this purpose, would go beyond the scope of this thesis. 13

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. Szilágyi Bernadett Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc. egyetemi tanár Az értekezés az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Részletesebben

APPLICATION OF RADON-222, AS A NATURAL TRACER IN ENVIRONMENTAL STUDIES

APPLICATION OF RADON-222, AS A NATURAL TRACER IN ENVIRONMENTAL STUDIES APPLICATION OF RADON-222, AS A NATURAL TRACER IN ENVIRONMENTAL STUDIES Ph.D. thesis Dr. József Hakl Lajos Kossuth University Debrecen, 1997 APPLICATION OF RADON-222, AS A NATURAL TRACER IN ENVIRONMENTAL

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2015 JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 3 (2) Károly Róbert College 1 HUNGARY 2 Chief Editor / Főszerkesztő Takácsné György Katalin Editor / Felelős szerkesztő Csernák József Chair of the Editorial

Részletesebben

INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009. 2009. október 31. - 2010. június 30.

INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009. 2009. október 31. - 2010. június 30. A pályamő azonosítója Szerzıdésszám A projektvezetı vállalkozás/intézmény neve A projektvezetı neve A projekt címe Munkaszakasz száma: Beszámolási idıszak INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009 Magyar Tudományos

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Az idei évben a Biohulladék Magazint kiadó Profikomp Kft. 10 éves lett, és ez az évforduló kiváló lehetôséget biztosít a vissza- és az elôretekintésre.

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Horváth Zsolt Csaba Ágoston György A közlekedésbiztonság és -védelem javítási

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Merkovity Norbert A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Atommagfizika az oktatásban. Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Atommagfizika az oktatásban. Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Atommagfizika az oktatásban Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése Gyırfi Tamás Témavezetı: Dr. Raics Péter DEBRECENI EGYETEM Fizikai Tudományok

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

PROJECT DELIVERABLE. Funding Scheme: Collaborative Project. Deliverable description

PROJECT DELIVERABLE. Funding Scheme: Collaborative Project. Deliverable description PROJECT DELIVERABLE Grant Agreement number: 224216 Project acronym: HANDS Project title: Helping Autism-diagnosed teenagers Navigate and Develop Socially Funding Scheme: Collaborative Project Deliverable

Részletesebben

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens:

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens: Tanulmányok Kitekintés The Impact of Observing Good Teaching Practice on Early CLIL Teachers: A European Project Dana Hanesová Tanulmányok Fókusz Célnyelven tanult tantárgyi tartalom értékelése a korai

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2003. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2003-

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2003. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2003- A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA Kommunikáció 2003 Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2003- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 2003. október 15. Szerkesztették

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

VÁRADI JUDIT HOGYAN NEVELJÜNK ÉRTŐ KÖZÖNSÉGET A KOMOLYZENÉNEK? HOW TO EDUCATE AN AUDIENCE TO ACQUIRE A TASTE FOR CLASSICAL MUSIC?

VÁRADI JUDIT HOGYAN NEVELJÜNK ÉRTŐ KÖZÖNSÉGET A KOMOLYZENÉNEK? HOW TO EDUCATE AN AUDIENCE TO ACQUIRE A TASTE FOR CLASSICAL MUSIC? VÁRADI JUDIT HOGYAN NEVELJÜNK ÉRTŐ KÖZÖNSÉGET A KOMOLYZENÉNEK? HOW TO EDUCATE AN AUDIENCE TO ACQUIRE A TASTE FOR CLASSICAL MUSIC? JYVÄSKYLÄ 2010 HOGYAN NEVELJÜNK ÉRTŐ KÖZÖNSÉGET A KOMOLYZENÉNEK? HOW TO

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR

ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR Program 2011. november 15. 10:00 Plenáris ülés / Plenary session Galamb József terem (I. 115.) Elnök: Réger Mihály 13:00-14:00 ebédszünet

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE Horizontális témák részfeladat Zárójelentés Egyeztetett változat 2006. április 30. 7 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 ELŐZMÉNYEK... 5 1.2 A

Részletesebben

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG. Változás.Válság.Váltás.Hu

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG. Változás.Válság.Váltás.Hu MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG Változás.Válság.Váltás.Hu Absztraktok MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPEST 2009 Szerkesztő Paksi Veronika Tibori Tímea Magyar nyelvi lektor Szarka Zsófia Tibori Tímea Angol

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XIV/1 2011 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XVI 2013 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s FŐSZERKESZTŐ Editor in Chief TANÁCSADÓ TESTÜLET Advisory Board PAPP G ÁDÁM J (elnök/chair)

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law A tudományos közleményei 2011 No. 10 A tartalomból - Contents BEZDÁN Anikó Judit A vadásztársaságok fogalmának meghatározásáról The Conceptual Definition of Hunters Societies -3- Dr. ROMÁN Róbert A szövetkezeti

Részletesebben

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEK dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Témavezető: Dr. Bobvos Pál CSc.

Részletesebben