ARTISTS of ART /Művészet Művészei/ Alapítvány. Alapító okirata november 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARTISTS of ART /Művészet Művészei/ Alapítvány. Alapító okirata. 2008. november 23."

Átírás

1 ARTISTS of ART /Művészet Művészei/ Alapítvány Alapító okirata november 23.

2 ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A jelen Alapító okiratban megnevezett magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) abból a célból, hogy az alábbiakban részletezett közérdekű célok megvalósítását elősegítse, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) irányadó rendelkezései szerint az alábbi jogi személyiséggel rendelkező nyílt ALAPÍTVÁNYT hozza létre. 1. Az Alapítvány neve: I. AZ ALAPÍTVÁNY ARTISTS of ART /Művészet Művészei/ Alapítvány Az Alapítvány lentebb foglalt céljának megfelelően a nemzetközi kulturális életben kíván szerepet vállalni, ami indokolja és egyben szükségessé teszi az idegen nyelvű név használatát. 2. Az Alapítvány székhelye: 9021 Győr, Kisfaludy u Az Alapító: Véghné Csillag Tímea Mária 4. Az Alapítvány működésének időtartama: Az Alapító az Alapítványt határozatlan időtartamra hozza létre. 2

3 1. Az Alapítvány célja: II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány célja a nagyígéretű, ifjú tehetséges művészek útra indulásának segítése, hogy repülhessenek. Repüljenek! Az Alapítvány elsődleges célja az ifjú, tehetséges művészek felkutatása a tánc-, a zene- és a vizuális művészetek, valamint ezek társművészeteinek területén. Alternatív működési lehetőséget kíván teremteni és a későbbiekben biztosítani az Alapítvány a tánckultúra, a zene- és a vizuális művészetek (képző-, ipar-, fotó-, filmművészetek és design), valamint a társművészetek területén a hagyományos struktúrán kívüli produkciók létrejöttéhez, melynek megvalósításától a hazai és szűkebb értelemben véve a regionális tánc-, zene- és vizuális művészeti élet működési keretei részbeni megújulása, és szakmai értelemben való kiszélesítése remélhető. Az Alapítvány a magas kvalitású, igaz értékek képviseletét tűzi ki céljául, értékteremtő és megőrző szerepet kíván betölteni. Az Alapítvány kiemelten támogatja hazai szűkebb értelemben regionális és nemzetközi, valamint közös produkciók létrejöttét a már említett művészeti ágak körében. Az Alapítvány a művészet igazságát magas szinten képviselni, és határok nélkül az egyetemes emberi kultúra fejlődését igaz értékek hozzáadása, teremtése, támogatása útján kívánja elősegíteni. Ezen elsődleges és általános célkitűzéseket konkretizálandó az Alapítvány a következő célok megvalósítása érdekében tevékenykedik: A magyar és külföldi kortárs művészek és az ő egyéni művészetük széles körben történő megismertetése, bemutatása, terjesztése, a művészek támogatása, együttműködésük, közös produkciók megteremtésének elősegítése, melyhez az Alapítvány előadások, kiállítások, koncertek, rendezvények, bemutatók szervezésével járul hozzá, valamint azzal, hogy lehetőséget teremt az alkotóknak, hogy kipróbálhassák művészi elképzeléseiket, és visszajelzést kapjanak munkájuk fejlesztéséhez. Az Alapítvány célja az ifjú, tehetséges elsősorban profi és az amatőr művészek, ígéretes tehetségek felkutatása és támogatása, valamint hátrányos helyzetű tehetségek segítése. Az Alapítvány kiemelt célja a Fiatalok a Fiatalokért Táncművészeti Program támogatása. Célul tűzte ki az Alapítvány azon tánc-, zene- és vizuális művészek támogatását, akik tartós vagy állandó sérülésük, fogyatékuk miatt szakmájukat elhagyni kényszerültek. Az Alapítvány célja ezen sérült vagy fogyatékkal élő művészek rehabilitációjának, és esetlegesen átképzésüknek támogatása. 3

4 2. Az Alapítvány tevékenysége: Az Alapítvány céljai elérése érdekében a következő feladatokat látja el: kortárs művészeti rendezvényeket előadásokat, kiállításokat, bemutatókat szervez, melyen lehetőséget teremt az alkotóknak a bemutatkozásra hazai és nemzetközi közönség előtt egyaránt; Győr város illetve a régió kulturális, művészeti életét színesítendő, vendégül lát hazai és külföldi művészeket, koreográfusokat, megteremtve ezzel a közös munka és produkció kialakulásának, valamint a művészek szakmai fejlődésének lehetőségét; támogatja Győr város és a régió művészeti életében tevékenykedő tánc-, képző- és zeneművészek, valamint ezek társművészetei képviselőinek részvételét nemzetközi fesztiválokon, bemutatókon, rendezvényeken elsősorban Győr testvérvárosaiban, ezen testvérvárosi kapcsolatok és együttműködés erősítése, elmélyítése érdekében, illetve előmozdítja a kapcsolatok szélesítését; támogatja azokat a hátrányos helyzetű, fiatal tehetségeket, akik képességeikkel, művészetükkel a város, a régió és a magyar egyetemes kultúra fejlődésében közreműködhetnek; segíti azon művészek rehabilitációját, átképzését, akik sérülésük, fogyatékosságuk miatt akadályozottak, vagy a szakmájukat elhagyni kényszerültek; az Alapítvány támogatói felkutatásához, ezen támogatói kör kiszélesítéséhez szükséges reklámtevékenységet végez, továbbá kiadványokat, katalógusokat, reklámanyagokat, szórólapokat készít, és terjeszt; az Alapítvány munkájának széles körben történő megismertetése, a támogatott művészek bemutatása érdekében honlapot készít; az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében, de azok elérését nem veszélyeztető, azokkal összhangban álló vállalkozási tevékenységet végez; ellát minden olyan egyéb tevékenységet, amely a céljai eléréséhez szükséges. III. AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 1. Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja ellátni (a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontja szerint): a) kulturális tevékenység (1997. évi CLVI. törvény 26. c) 5. pont) b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. törvény 26. c) 4. pont) c) szociális tevékenység, családsegítés (1997. évi CLVI. törvény 26. c) 2. pont) 2. Az Alapítvány a törvényben és a jelen Alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhessen. 4

5 IV. CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ 1. Az Alapító szándéka szerint nyílt alapítványt kíván létrehozni, amelyhez minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság csatlakozhat, amennyiben az Alapító okirat II. 1. pontjában meghatározott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárul, és a jelen Alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. 2. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az Alapítvány kezelő szervének (a továbbiakban: Kuratórium), melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt írásba foglalt elfogadó nyilatkozattal. 3. A csatlakozók hozzájárulását és adományát képezheti készpénz, bármely természetbeni juttatás, illetve vagyoni értékű jog tulajdonjogának vagy használatának átengedése. 4. A csatlakozókat a csatlakozás ténye nem teszi Alapítókká. 5. A hozzájárulások illetve adományok elfogadása, vagy azok visszautasítása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, amely jogkörét a Kuratórium az Alapítvány céljainak mindenkori szem előtt tartásával köteles gyakorolni. 1. Az Alapítvány vagyona: V. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA a) az alapításkor az Alapítvány céljára rendelt vagyonból; b) az Alapítványhoz csatlakozók befizetéseiből; c) az Alapítvány részére adott anyagi és természetbeni juttatásból, támogatásból; d) pályázatok útján elnyert támogatásokból; e) az Alapítvány saját bevételeiből, vállalkozási tevékenysége nyereségéből, és f) egyéb forrásokból ered. 2. Az Alapítvány induló vagyona: Az alapításkor az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon képezi az Alapítvány induló vagyonát (a továbbiakban: Induló vagyon). Az Alapítvány Induló vagyona ,- Ft, azaz Egyszázezer forint, amely összeget Alapító az Alapítvány nevére a Duna Takarékszövetkezetnél nyitott bankszámlára az Alapítvány Alapító okiratának aláírásával egyidejűleg fizet be. 5

6 Az Alapítvány előzőekben meghatározott Induló vagyona növekedhet a jelen Alapító okirat IV. szakaszában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, a Kuratórium gazdálkodásának, illetve vállalkozói tevékenységének nyereségével, valamint az egyéb forrásokból eredő bevételekkel. Az Alapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható természetbeni adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. Az értékesítés által befolyt összeget az Adományozó esetleges rendelkezésének megfelelően kell az Alapítvány vagyonában elhelyezni. 3. Az Alapítvány vagyonának hasznosítása: Az Alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik, azt a Kuratórium kezeli, és jogosult azzal rendelkezni. A Kuratórium a vagyont a jelen Alapító okirat V. 4. pontjában körülírt tevékenységre vonatkozó korlátozással, illetve azzal, hogy az Alapítvány vagyona ,- Ft, azaz Ötvenezer Forint alá nem csökkenhet bármilyen módon felhasználhatja, ha az a mód az Alapítvány közhasznú céljainak megfelel. Az Alapítvány vagyona a Kuratórium saját kezdeményezésére vagy egyéni kérelmen alapuló döntésétől függően az alapítványi célok és tevékenységek érdekében a következő módokon használható fel: a különböző megvalósuló rendezvények, előadások, kiállítások, bemutatók, koncertek támogatására; segítségre szoruló, hátrányos helyzetű személyek megkeresése alapján az ő támogatásukra; pályázat útján; ösztöndíj nyújtására; meghívott művészek támogatására; az arra tehetségük, megteremtett értékeik és emberi kvalitásuk alapján érdemes személyek támogatására. Ennek értelmében a Kuratórium minden évben meghatározza, hogy az Alapítvány közhasznú céljainak elérése érdekében az adott évben milyen módon hasznosítja a vagyont, és döntésének megfelelően készíti el az éves költségvetést. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból ösztöndíjat, támogatást nyújthat; jótékonysági és egyéb előadásokat, rendezvényeket, kiállításokat, bemutatókat, koncerteket szervezhet; alapítványi díjat létesíthet, és dönthet annak odaítéléséről; anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység, személy vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér; az Alapítvány működése körében felmerült költségeket biztosíthatja ide értve a fellépő művészek, az előadások, bemutatók, rendezvények, koncertek létrejöttében résztvevők tiszteletdíját, utazási és egyéb szükséges költségeit, 6

7 valamint az Alapítvány céljai elérése érdekében kifejtett valamennyi tevékenység költségét. 4. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége: Az Alapítvány kizárólag közhasznú céljai elérése, illetve az ehhez szükséges feltételek biztosítása érdekében, ezen céljait nem veszélyeztetve gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, vagy társulhat olyan szervezetekkel, amelyeknek céljai hasonlóak, illetve megegyeznek az Alapítvány céljaival. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem lehet felosztani, azt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani. VI. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE A Kuratórium 1. A Kuratórium feladatai és hatásköre: A Kuratórium az Alapítvány kezelő és képviselő szerve. A Kuratórium feladatai: a) irányítja az Alapítvány tevékenységét, megteremti a kitűzött célok elérésének anyagi feltételeit; b) határoz az alapítványi vagyon kezeléséről, felhasználásáról, a jelen Alapító Okirat rendelkezéseivel összhangban; ezen belül: dönt az Alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról vagy visszautasításáról dönt az Alapítványhoz történő csatlakozási szándék elfogadásáról vagy elutasításáról dönt pályázat kiírásáról és annak feltételeiről dönt ösztöndíj, támogatás nyújtásáról, illetve annak visszavonásáról, amennyiben a támogatott arra érdemtelenné válik dönt alapítványi díj létrehozásáról c) megállapítja az Alapítvány éves költségvetését; d) dönt az Alapítvány működését érintő minden egyéb a jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésben; e) jóváhagyja nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel az Alapítvány közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti éves beszámolóját; f) elkészíti és elfogadja az Alapítvány közhasznúsági jelentését. 7

8 A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzat társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium jogai és kötelezettségei: a) a Kuratórium javaslatot tehet az Alapító okirat alapítványi név, vagyon és a cél sérelme nélküli módosítására, kiegészítésére, illetve mindarra, amiről az Alapító dönt; b) a Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles tájékoztatni az Alapítót az addig végzett munkáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról, valamint az elért eredményekről. 2. A Kuratórium tagjai: A Kuratórium tagjainak száma a Kuratórium Elnökét is beleértve 10 fő. A Kuratórium Elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre. A Kuratórium tagjának kijelölt személy korlátozás nélkül újra kijelölhető. A Kuratórium tagja munkájáért tiszteletdíjban részesülhet, az ezen minőségében végzett tevékenységével kapcsolatos számlával igazolt költségeit és kiadásait az Alapítvány megtérítheti. Az Alapító a következő személyeket jelöli ki a Kuratórium első tagjaivá: Csete Zsófia Gerlóczy Károly Sándor 8

9 Dr. Havasi Dezső... Kiss János..... Lakatos Gy. László Dr. Németh Mária Magdolna Pethőné Pió Márta Prof. Dr. Rechnitzer János Szabó Gergely Velekei László A Kuratórium tagjainak jogai és kötelezettségei: a) részt vesznek a kuratórium ülésein, ott felszólalhatnak, indítványt tehetnek, és szavazhatnak; minden kuratóriumi tagot egy szavazat illet meg; b) a Kuratórium döntéseinek végrehajtása az Elnök feladata, aki akadályoztatása esetére írásban, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást adhat a Kuratórium valamely két tagjának, hogy eljárjanak helyette a Kuratórium döntéseinek végrehajtása érdekében. 9

10 A Kuratórium tagjainak felelőssége: a) a Kuratórium és annak tagja által, feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel; b) a Kuratórium tagjai az Alapítvány vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Alapítvány érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni; c) a jogszabályok, az Alapító okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Alapítványnak okozott károkért a polgári jog általános felelősségi szabályai szerint felelnek. A Kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával; a tag lemondásával; a Kuratórium visszahívásával; a törvényben illetve az Alapító okiratban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével. A Kuratórium tagjai tisztségükről az Alapítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhatnak. A Kuratóriumot az Alapító visszahívhatja, ha az súlyosan veszélyezteti az Alapítvány működését, céljainak elérését. 3. A Kuratórium felépítése: Az Alapító az Alapítvány Kuratóriumának élére Elnököt, Társelnököt és Titkárt nevez ki, és meghatározza feladatköreiket. A Kuratórium Elnökének jogai és kötelezettségei: a) a Kuratórium üléseinek összehívása és vezetése; b) a Kuratórium döntéseinek végrehajtása, közlése és nyilvánosságra hozatala; c) az Alapítvány általános képviselete; d) minden olyan feladat ellátása, és döntés meghozatala, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal. A Kuratórium Társelnökének jogai és kötelességei: a) az Alapítvány Elnök távollétében történő képviselete; b) a Kuratórium döntéseinek előkészítése, és a döntések végrehajtásában az Elnök segítése; 10

11 c) miden olyan feladat ellátása, és döntés meghozatala, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal. A Kuratórium Titkárának jogai és kötelességei: a) a Kuratórium üléseire a meghívó elkészítése, és a tagoknak történő elküldése; b) a Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készítése; d) az Alapítvány ügyviteli, adminisztrációs tevékenységeinek elvégzése. 4. A Kuratórium Elnöke, Társelnöke és Titkára: Az Alapító a Kuratórium tagjai közül jelöli ki a Kuratórium első Elnökét, Társelnökét és Titkárát határozatlan időre. A Kuratórium Elnökének, Társelnökének és Titkárának kijelölt személy korlátozás nélkül újra kijelölhető. A Kuratórium Elnöke, Társelnöke és Titkára munkájáért tiszteletdíjban részesülhet, az ezen minőségben végzett tevékenységükkel kapcsolatos költségeiket és kiadásaikat az Alapítvány megtérítheti. Az Alapító a következő személyt jelöli ki az Alapítvány Kuratóriumának első Elnökévé: Dr. Németh Mária Magdolna Az Alapító a következő személyt jelöli ki az Alapítvány Kuratóriumának első Társelnökévé: Velekei László... Az Alapító a következő személyt jelöli ki az Alapítvány Kuratóriumának első Titkárává: Csete Zsófia... 11

12 5. A Kuratórium működése: A Kuratórium ülései: A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a Kuratórium Elnöke hívja össze, végrehajtásáról a Kuratórium Titkára gondoskodik a Kuratórium tagjainak az ülés napját legalább 10 nappal megelőzően, írásban postai úton ajánlott küldeményként, faxon, ben vagy a meghívó közvetlen átadásával megküldött meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját és napirendi pontjait, valamint a határozatképtelenség esetére összehívandó ismételt kuratóriumi ülés időpontját is, amelynek időpontja nem lehet az eredeti ülés időpontját követő 8 napnál későbbi. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt személyt vagy szervezetet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Határozatképesség: A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagság több, mint fele (50 % + 1fő) jelen van. A határozatképes Kuratórium a Kuratórium minden jogosultságát gyakorolhatja. Ha a Kuratórium ülése nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, ha erre a körülményre az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét, továbbá a megismételt ülést az eredeti napirendi kérdések megvitatására hívják össze, és az ismételt ülés időpontja az eredeti üléssel együtt kitűzésre került, a meghívás pedig az eredeti napra és helyszínre történik. Amennyiben a megismételt ülést más napra hívják össze, erről a tagokat külön értesíteni kell, amelyet az Elnök rendel el, és a Titkár hajt végre. A megismételt ülésre szóló meghívóban a tagokat tájékoztatni kell arról, hogy a megismételt ülés megtartására az eredeti ülés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható. Határozathozatal: A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium tagja a szavazás során nem tartózkodhat. A Kuratórium tagja szavazatát írásban postai úton, faxon, ben is leadhatja a Kuratórium Titkárának, legkésőbb a Kuratórium ülése megnyitásának időpontjáig. A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 12

13 A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium döntését ülés tartása nélkül írásban is meghozhatja. Az írásbeli határozat tervezetét a Kuratórium Titkára írásban postai úton, faxon, ben küldi el a tagoknak. A Kuratórium Titkára az írásbeli határozat tervezetének elküldésével egyidejűleg, szintén írásban arról is tájékoztatja a Kuratórium tagjait, hogy a szavazat legkésőbb mely időpontig adható le. A Kuratórium tagja által leadott szavazat akkor tekinthető érvényesnek, ha az azt tartalmazó nyilatkozat írásban postai úton, telefaxon vagy ben legkésőbb a Kuratórium Titkára által meghatározott időpontig, igazolható módon megérkezik a Kuratóriumhoz. A Kuratórium írásban történő döntéshozatalára a határozatképesség és a határozathozatal szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a Kuratórium akkor határozatképes, ha a Kuratórium valamennyi tagja az írásbeli határozat tervezetét igazolható módon megkapta, és a Kuratórium tagjainak több, mint fele (50 % + 1 fő) szavazatát érvényesen leadta. Az ülés menete: A Kuratórium ülését a Kuratórium Elnöke vezeti. A Kuratórium valamennyi üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet minden jelen lévő tag aláír. A jegyzőkönyvet a Kuratórium Titkára készíti el, és azt, mint jegyzőkönyvvezető hitelesíti is. A jegyzőkönyv tartalmazza a Kuratórium ülésének helyszínét, időpontját, a megjelentek nevét, az ülésen elhangzott felszólalásokat (nem szó szerint). Tartalmazza továbbá az ülésen meghozott döntések pontos tartalmát, hatályát, a döntéshozatal módját és a szavazati arányokat. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban postai úton, ajánlott küldeményként, faxon, en megküldve, vagy közvetlen átadással közölni kell, valamint nyilvánosságra kell hozni akár az Alapítvány honlapján való közzététellel, akár a székhelyén található hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, akár a Kuratórium által megfelelőnek ítélt egyéb módon. A döntések közléséről és nyilvánossága hozataláról a Kuratórium Elnöke a Titkár útján gondoskodik. 6. Összeférhetetlenségi szabályok: a) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. b) A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 13

14 c) Jelen Alapítvány Kuratóriumának tagja egyidejűleg még két másik közhasznú szervezetnél tölthet be hasonló tisztséget, de a b) pont szerinti tájékoztatási kötelezettség minden esetben terheli. 1. Az Alapítvány képviselője: VII. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE Az Alapítványt a Kuratórium Elnöke önállóan, valamint a Kuratórium Társelnöke és Titkára együttesen képviseli. Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy az Alapítvány Elnöke nevét önállóan, az Alapítvány Társelnöke és Titkára pedig nevét együttesen, az Alapítvány előírott, előnyomott vagy nyomtatott neve alá, az elfogadó nyilatkozatának megfelelően írja. A Kuratórium Elnöke kizárólag akadályoztatása esetére írásban, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást adhat a Kuratórium valamely két tagjának, akik ekkor az Alapítványt együttesen képviselik az Elnök által meghatározott körben, és együttesen az elfogadó nyilatkozataiknak megfelelően írnak alá. A Kuratórium Társelnöke kizárólag akadályoztatása esetére írásban, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást adhat a Kuratórium valamely két tagjának, hogy az általa meghatározott körben, helyette és nevében, együttesen az elfogadó nyilatkozataiknak megfelelően írjanak alá. A Kuratórium Titkára kizárólag akadályoztatása esetére írásban, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást adhat a Kuratórium valamely két tagjának, hogy az általa meghatározott körben, helyette és nevében, együttesen az elfogadó nyilatkozataiknak megfelelően írjanak alá. 2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés: Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezni a Kuratórium Elnöke és Társelnöke együttesen jogosult. 1. Az Alapítvány létrejötte: VIII. VEGYES RENDEKEZÉSEK Az Alapítvány jogi személy, amely a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza. Az Alapító az Alapító okiratot a név, a cél és a vagyon sérelme nélkül indokolt esetben módosíthatja. 14

15 2. Az Alapítvány függetlensége: Az Alapítvány politikai, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 3. Az Alapítvány megszűnése: Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén zárómérleget kell készíteni, és az alapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. 4. Az Alapítvány gazdálkodásának nyilvánosságra hozatala: Az Alapítvány jelen Alapító okirat szerinti tevékenységének adatait és gazdálkodásának eredményeit, az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételének módját internetes honlapján hozza nyilvánosságra, amelyről a Kuratórium Elnöke gondoskodik. 5. Az Alapítvány működésének nyilvánossága: a) Az Alapítvány működése nyilvános, működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja egyrészt internetes honlapján történő a Kuratórium Elnöke általi közzétételi kötelezettsége teljesítésével, másrészt az Alapító okirat jelen pontjában szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. b) A nyilvánosság biztosításának módja: Az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségéről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti kérelmet írásban kell a Kuratórium Elnöke részére megküldeni. A Kuratórium Elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt egyeztetés szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az iratbetekintés helye a Kuratórium Elnöke által meghatározott helyiség. A Kuratórium Elnöke a Titkár útján köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, megjelölve benne a kérelmező nevét, a megtekinteni kért iratot, valamint a kérelem és annak teljesítésének időpontját és helyét. 15

16 6. Az Alapítvány felügyelő szervének létrehozása: Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az ,- Ft-ot, azaz Ötmillió Forintot nem haladja meg, ezért felügyelő szerv létrehozásáról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben meghaladja az ,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot, abban az esetben az Alapító felügyelő szervet fog létrehozni. Ebben az esetben az Alapító módosítja az Alapító okiratot, és rendelkezik a felügyelő szerv létrehozásának, hatáskörének és működésének meghatározásáról, valamint az összeférhetetlenség szabályairól. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezési megfelelően irányadóak. Jelen Alapító okiratot az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírta. Győr, november 23.. Véghné Csillag Tímea Mária Alapító 16

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, kinyilvánítja azon elhatározását, hogy az alábbiakban részletezett közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező a l a p

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Alapszabály Jelen Alapszabály a Munkaközösség az európai kultúráért egyesület 2007. június 18-án tartott alakuló közgyűlésén elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövege. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

Human Harmony Alapítvány

Human Harmony Alapítvány Human Harmony Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Liptákné Oláh Éva ( an. Újlaki Ilona Éva) Cím: 2151 Fót, Bokor u. 19-b. mint Alapító, jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint: I.

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben