Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:"

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004.(IX.29.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/1999.(IV.28.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az SZMSZ 29/A -a az alábbiak szerint módosul: 29/A (1) A Képviselőtestület minősített többséggel a saját tagjai közül tanácsnokot (tanácsnokokat) választhat a Képviselőtestület által meghatározott önkormányzati ügyek ellenőrzésére, valamint Ercsi Város bel- és külkapcsolatainak koordinálására. (2) A tanácsnok részére képviselőtestületi hatáskör nem ruházható át, a tanácsnok önkormányzati hatáskört nem gyakorolhat. 2. Az SZMSZ mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Képviselőtestület bizottságai 1. sz. melléklet 1.) Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 2.) Városfejlesztési-, Környezetvédelmi- és Kistérségi (Regionális) Bizottság 3.) Jogi-, Ügyrendi-, Etikai-, Vagyonbevallási és Összeférhetetlenségi Bizottság 3.1. Jogi-, Ügyrendi-, Etikai-, Vagyonbevallási és Összeférhetetlenségi Bizottság Közbiztonsági Albizottság 4.) Szociális és Egészségügyi Bizottság 5.) Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 2. sz. melléklet A Képviselőtestület bizottságainak feladat- és hatásköre 1. Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 1/1. 3 MFt értékhatárig a Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben dönt az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogok, elidegesítési és terhelési tilalmak törléséről, az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjoggal, elidegenítési és terhelési tilalommal érintett ingatlanok esetében más jogosult javára való hasonló bejegyzéshez való hozzájárulásról. 1/2. Előkészíti és előzetesen véleményezi a Képviselőtestület valamennyi pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos döntését, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 1/3. Ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a testület pénzügyi vonatkozású döntéseit előkészítő és azok végrehajtásra irányuló munkáját. Önkormányzati érdeksérelem, vagy mulasztás észlelése esetén intézkedést kezdeményez a polgármesternél. 1/4. Részt vesz az éves költségvetés elkészítésében, véleményezi azt, ellenőrzi annak végrehajtását. 1/5. A gazdasági ellenőrzést az elfogadott ellenőrzési szabályzat alapján szervezi. 1/6. Előkészíti a képviselőtestületi döntést igénylő - vagyontárgy elidegenítésére vagy vételére vonatkozó - előterjesztéseket. 1/7. Előkészíti a hatósági árak, városüzemeltetéssel összefüggő díjak megállapítását célzó testületi döntéseket. 1/8. Az Önkormányzat által támogatott társadalmi és egyéb szervezetektől évente írásban tájékoztatást kér a támogatás felhasználásáról. 1/9. Előkészíti a képviselőtestület gazdálkodási tárgyú, illetve vállalkozásokkal, beruházásokkal kapcsolatos döntéseit, véleményezi a beérkezett árajánlatokat. 1/10. Javaslatot dolgoz ki az önkormányzat vagyongazdálkodásának korszerűsítésére, javítására. 1/11. Véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot, a

3 költségvetés módosításáról szóló előterjesztéseket és a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed és éves beszámoló tervezeteit, valamint a következő év költségvetési koncepcióját. 1/12. Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. 1/13. Vizsgálja az önkormányzatnál és intézményeinél a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. 1/14. Véleményezi a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beruházásokra, felújításokra beérkezett árajánlatokat. 1/15. Véleményezi a vállalkozásban való önkormányzati részvényeket célzó testületi előterjesztéseket. 1/16. Évente a zárszámadás előkészítésének keretében vizsgálja, hogy megvalósult-e az ésszerű költségtakarékosság. 1/17. Szakmailag együttműködik az Önkormányzat által megbízott belső ellenőrrel. 1/18. Előkészíti, illetve véleményezi a gazdálkodási tárgyú döntések (határozatok, rendeletek) tervezeteit és azokat a Képviselőtestület elé terjeszti. 1/19. Rendszeresen elvégzi a szakirányú rendeletek, rendeletmódosítások felülvizsgálatát, rendeletek alkotására javaslatot tesz, figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosulását. 1/20. Figyelemmel kíséri az önkormányzat részvételével alakult gazdasági társaságok tevékenységét, tájékoztatást kér tőlük. 1/21. Javaslatot tesz az önkormányzati és megyei kitüntetésekre a kitüntetések adományozásáról szóló rendelet alapján. 2. Városfejlesztési-, Környezetvédelmi- és Kistérségi (Regionális) Bizottság 2/1. véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási koncepciókról, tervekről, 2/2. véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a kistérség környezetvédelmi és területfejlesztés koncepcióiról, programjairól, valamint az valamint az egyéb szakági tervekről, programokról, 2/3. véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a kistérség turisztikai fejlesztési koncepcióról és programjairól, 2/4. véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a kistérség területrendezéssel kapcsolatos feladatokról,

4 koncepciókról, tervekről, 2/5. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a településrendezési tervek egyeztetésének szempontjairól, 2/6. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az épített és természeti környezet védelmével, illetve a kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatokról, 2/7. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a helyi és országos védettségű természeti területek és védőövezetek kialakításával, számbavételével és fenntartásával kapcsolatos feladatokra, 2/8. elősegíti a kistérség összefogását erősítő programok megszervezését, 2/9. egyetért a kistérségi mintaprogramok és EU projektek kidolgozásával, felkérés esetén közreműködik azok megvalósításában, 2/10. Segíti az Önkormányzat belföldi és nemzetközi partnerkapcsolatainak kialakítását, 2/11. Javaslatot tesz a nemzetközi kapcsolatok felvételére, az együttműködés területeire és formáira, 2/12. Részt vesz a kistérség rendezvényeinek megszervezésében, 2/13. Szoros partneri kapcsolatra törekszik a megyei és regionális fejlesztésben érintett szervekkel. 2/14. Figyelemmel kíséri, szervezi és ellenőrzi a helyi közszolgáltatások körében: - a településfejlesztési, településrendezési, - lakásgazdálkodási, - vízgazdálkodási, - a helyi közutak és közterületek fenntartásával, - településtisztasággal és egyéb kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet. 2/15. Együttműködik a kommunális tevékenységet ellátó más szervezetekkel, vállalkozókkal. 2/16. Részt vesz az önkormányzati fejlesztések, vállalkozások előkészítésében, véleményezi a rendezési terveket, és döntésre előkészíti azokat. 2/17. Felméri a település lakosságát érintő környezeti ártalmakat, javaslatot tesz azok csökkentésére, megszüntetésére. 2/18. Véleményezési jogot gyakorol, illetve javaslatot készít minden, a város épített és természeti környezetét érintő kérdésben (például: levegőtisztaság, vízminőség, szennyvízkezelés,

5 zöldfelület-kezelés, növényvédelem, zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, állati tetemek ártalmatlanítása, a megújuló energia források és energia racionalizálás) 2/19. Tervezi és szervezi a települési szintű településszépítő munkákat. 2/20. Véleményezi a szilárd és folyékony hulladék kezelésével, a köztisztasággal, településtisztasággal kapcsolatos képviselőtestületi döntések tervezeteit, előterjesztést nyújt be a Képviselőtestületnek az ezeket érintő ügyekben. 2/21. Javaslatot tesz a közlekedésfejlesztés, tömegközlekedést érintő kérdésekben, a város forgalmi rendjével kapcsolatos ügyekben. 2/22. Közreműködik a közutak és más közterületek fenntartásával kapcsolatos javaslatok kidolgozásában. 2/23. Műszaki szempontból véleményezi, rangsorolja a beérkezett beruházási, felújítási javaslatokat. 2/24. Javaslatot tesz a helyi védettség alá helyezendő területekre. 2/25. Előkészíti, véleményezi és a Képviselőtestület elé a városrendezéssel, környezetvédelemmel, állattartással, ivóvízvédelemmel, köztisztasággal kapcsolatos önkormányzati rendeletek tervezetét. 2/26. Figyelemmel kíséri a terek, parkok, játszóterek, műemlékek, emlékművek, köztéri szobrok, emlékhelyek állapotát, javaslatot tesz azok fejlesztésére, bővítésére. 2/27. Javaslatot tesz a megyei kitüntetésekre. 3. Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 3/1. Véleményt nyilvánít a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati intézmények létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezésről, megszüntetésről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, 3/2. Előkészíti, véleményezi és a Képviselőtestület elé terjeszti az intézmények költségvetéséről és a működésüket szabályozó rendeletek tervezeteit. 3/3. Véleményt nyilvánít az intézmények gazdálkodásáról és működésének törvényességéről, a szakmai munka eredményességéről, a nevelés-oktatási intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedésekről,

6 3/4. Javaslatot tesz az intézményvezetői pályázatok kiírására és elbírálására. 3/5. Véleményt nyilvánít a nevelési-oktatási intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, ajánlásokat tesz a munka javítására, 3/6. Javaslatot tesz a felvételre az önkormányzat által fenntartott óvodák tekintetében, ha a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, 3/7. Javaslatot tesz a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulókra, 3/8. Véleményt nyilvánít valamennyi, a sporttal és az ifjúsággal összefüggő kérdésben, közreműködik az önkormányzati döntések előkészítésében, 3/9. Figyelemmel kíséri: o o o o o a sport és az ifjúság helyzetét, a sporttörvényben megfogalmazott önkormányzati feladatok végrehajtását, a városi sportegyesületek működését, önkormányzat pénzügyi támogatásának felhasználását, a diáksport és tehetség gondozás körülményeit, a diák versenyek lebonyolítását, az iskolák tanulóinak testnevelését és sportját, az erre fordítható normatíva felhasználását 3/10. Javaslatot tesz a drogmegelőzési és ifjúságvédelmi feladatokra, azok megoldásában tevékenyen részt vesz, 3/11. Véleményt alkot a gyermek- és ifjúsági jogok, ifjúságpolitikai feladatok helyi érvényesüléséről, 3/12. Javaslatot tesz a fogyatékkal élők sportolására, 3/13. Javaslatot tesz a sportra, az ifjúságra, kiemelten a fogyatékkal élőkre, az oktatási nevelési intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok benyújtására. 3/14. Javaslatot tesz a sporttal és a civil szervezetekkel kapcsolatos támogatási kérelmek elbírálására 3/15. Az oktatási intézmények beszámolóinak alapján értékeli az önkormányzat oktatási, nevelési, művelődési és sport intézményeinek munkáját. 3/16. Javaslatot készít a települést érintő ünnepségek, rendezvények időpontjára, megvalósításának formájára, ellenőrzi lebonyolításukat. 3/17. Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.

7 3/18. Figyelemmel kíséri a helyi médiák működését. 3/19. Szükség szerint, de legalább évente elvégzi a szakirányú rendeletek, rendeletmódosítások felülvizsgálatát, rendeletek alkotására javaslatot tesz, figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosulását. 3/20. Foglalkozik a feladatkörébe tartozó tevékenységekkel kapcsolatos lakossági bejelentésekkel. 3/21. Javaslatot tesz az önkormányzati és megyei kitüntetésekre a kitüntetések adományozásáról szóló rendelet alapján. 4. Jogi-, Ügyrendi-, Etikai-, Vagyonbevallási és Összeférhetetlenségi Bizottság: 4/1. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az Önkormányzat által megalkotni kívánt rendelet tervezetekről, 4/2. Ellátja az etikai ügyek véleményezését 4/3. Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, kezdeményezi a hatályos önkormányzati rendeletek aktualizálását, 4/4. Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, valamint az összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat, 4/5. Jogvitás és egyéb ügyekben szükség esetén kapcsolatot tart a megyei közigazgatási és igazságszolgáltatási (jogi) szervezetekkel, Közigazgatási Hivatallal, Fejér Megyei Ügyészséggel, Fejér Megyei Jogász Szövetséggel 4/6. A Képviselő-testület titkos szavazása esetén ellátja a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatokat. 4/7. Személyes érintettség észlelése esetén amennyiben azt az érintett nem jelzi jelez a Képviselőtestület felé. 4/8. Kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot és vizsgálja annak hatályosulását; szükség esetén javaslatot tesz módosítására vagy új Szabályzat alkotására. 4/9. Felkérés alapján elvégzi a testületi előterjesztések jogi vizsgálatát. 4/10. Véleményezi az önkormányzat által kötött megállapodásokat, szerződéseket és egyéb jogügyleteket, azokat a törvényesség biztosítása és az Önkormányzat érdekeinek érvényesülése szempontjából megvizsgálja.

8 4/11. Közreműködik a helyi rendeletek előkészítésében, a jogszabályi tájékoztatók megszervezésében és lebonyolításában. 4/12. Az önkormányzati és megyei kitüntetésekre a vonatkozó helyi rendeletben megfogalmazottak szerint javaslatot tesz. 4/13. Szükség szerint, de legalább évente elvégzi a szakirányú rendeletek, rendeletmódosítások felülvizsgálatát, rendeletek alkotására javaslatot tesz, figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosulását. 5. Közbiztonsági Albizottság 5/1. Az Albizottság éves munkaterv alapján látja el feladatát. 5/2. Javaslatait, határozatait a Jogi-, Ügyrendi-, Etikai-, Vagyonbevallási és Összeférhetetlenségi Bizottság által terjeszti a képviselő-testület elé. 5/3. A helyi rendőrséggel, polgárőrséggel együttműködve aktív szerepet vállal a helyi közösség biztonságát szolgáló tervek koordinálásában. 5/4. A közbiztonság javítása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a rendőrséggel és a polgárőrséggel. 5/5. Feladata a bűnmegelőzés helyi társadalompolitikai integrálása, ennek érdekében kapcsolatot tart a városban működő civil szervezetekkel. Elősegíti a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek bővítését. 5/6. Kapcsolatot tart a helyi kisebbségi önkormányzattal. 5/7. Véleményezi a helyi rendőrség és polgárőrség éves beszámolóját. 5/8. A költségvetés készítésekor a közbiztonságot, közlekedésbiztonságot érintő javaslatokat a Jogi-, Ügyrendi-, Etikai-, Vagyonbevallási és Összeférhetetlenségi Bizottság, illetve a Pénzügyi- Gazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsághoz továbbítja. 5/9. Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket. 5/10. A város kistérségi szerepéből adódó közbiztonsági feladatokat, lehetőségeket figyelemmel kíséri, azok eredményes végrehajtása érdekében javaslatot tesz. 5/11. Részt vállal a gyermek- és ifjúságvédelemmel, illetve a prevencióval kapcsolatos önkormányzati feladatokban.

9 5/12. Figyelemmel kíséri a közterületek rendjét, valamint a közlekedésbiztonság helyzetét, szükség esetén a város belső forgalmának meghatározására, jelzőtáblák kihelyezésére javaslatot tesz. 5/13. Figyelemmel kíséri az EU tagságból eredő, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok változásait. 5/14. A nyilvánosság bevonásával segíti a bűnmegelőzést. Lakossági fórumot tart, a bűnözéssel szembeni önvédelmi feladatokról tájékoztatja a lakosságot. 6. Szociális és Egészségügyi Bizottság 6/1. A Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben dönt: a.) az ápolási díjról b.) a lakásfenntartási támogatásról c.) a közgyógyellátás méltányosságból való megállapításáról d.) a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátások megtérítésének elrendeléséről e.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 6/2. Véleményezi a polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások ellen benyújtott fellebbezéseket. 6/3. Az egészségügyi intézmény által szolgáltatott statisztikai adatok alapján vizsgálja a város lakosságának betegség összetételét, a kiváltó okokat, javaslatot tesz a Képviselőtestületnek a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében teendő intézkedésekre. 6/4. Meghatározza az egészségnevelés helyi célkitűzéseit. 6/5. Vizsgálja a települési betegellátás helyzetét, személyi és tárgyi feltételeit. 6/6. Lakossági információkat gyűjt a betegellátásról, az egészségügyi intézmények munkájáról, azokat értékeli az intézményvezetővel együtt, közreműködik a negatív tapasztalatok felszámolásában. 6/7. Közreműködik a lakosság részére szervezendő egészségügyi fórum összehívásában, az ott elhangzott javaslatok alapján intézkedést kezdeményez a Képviselő-testület, illetőleg az egészségügyi intézmény vezetője felé. 6/8. A Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, valamint az egyéb társadalmi szervek bevonásával felmérést végez a község területén élő időskorúakról, valamint a nehéz szociális körülmények között élőkről.

10 6/9. Javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a településen jelentkező szociális problémák megoldására. 6/10. Ellenőrzi a szociálpolitikai feladatok megoldását, részt vesz a hatáskörébe tartozó egyes szociális juttatások iránti kérelmek elbírálását megelőző eljárásban. 6/11. Részt vesz az egészségügyi- és szociális szakágazat költségvetésének összeállításában. 6/12. Segítséged ad a Képviselőtestületnek és a polgármesternek az intézményvezetők kinevezésének előkészítéséhez. 6/13. Előkészíti és véleményezi az Önkormányzat szociális és egészségügyi tárgyú rendeleteinek tervezetét és azokat a Képviselőtestület elé terjeszti. 6/14. Évenként áttekinti az iskola- és ifjúság egészségügy helyzetét 6/15. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz más településsel kötendő szociális és egészségügyi témájú együttműködési szerződés tartalmi és formai irányairól, megfogalmazásáról 6/16. Javaslatot tesz az egészségügyi ellátás, a prevenció, a szenvedélybetegség, a mentálhygienes feladatok megoldásához. Helyzetelemzéseket, ajánlásokat készít a gondok enyhítéséhez. 6/17. Kapcsolatot tart az ANTSZ-szel, a kistérség települési önkormányzataival, az egyházakkal és civil szervezetekkel 6/18. Véleményezi a Szociális Szolgálat vezetőjének döntése ellen benyújtott fellebbezéseket A polgármester feladat és hatásköre 3. sz. melléklet 1. A Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben dönt: a.) a rendszeres szociális segélyről b.) az átmeneti segélyről c.) a temetési segélyről d.) az időskorúak járadékáról

11 e.) a köztemetésről f.) az élelmiszerutalványról, illetve élelmiszercsomagról g.) tüzelőtámogatásról h.) a gyógyszertámogatásról i.) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról j.) a lakbérfizetési támogatás megállapításáról és egyéb, az önkormányzati lakásokat érintő, a lakásbérleti jogviszonnyal összefüggő kérdésekről 2. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 3. Összehívja és vezeti a lakossági fórumokat, közmeghallgatásokat, tájékoztatja a lakosságot az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról, az Önkormányzat költségvetésének helyzetéről 4. Azonnali intézkedést igénylő ügyek (pld. vis maior) esetén haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket, melyről a Képviselőtestületet a legközelebbi ülésen tájékoztatja. 5. Az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat (pld. megállapodásokat, szerződéseket köthet), erre más személyt is felhatalmazhat. 6. Kapcsolatot tart a szomszédos, illetve a környező önkormányzatokkal, a Fejér Megyei Önkormányzattal és más, az Önkormányzat munkájában szerepet játszó szervekkel. 4. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felsorolása 1.) Eötvös József Általános, Zene- és Szakképző Iskola 2.) Kossuth Lajos Általános Iskola 3.) Napfény Óvoda 4.) Hétszínvirág Óvoda 5.) Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 6.) Sportcsarnok 7.) Egészségügyi Központ 8.) Szociális Szolgálat 9.) Törökkút Kht. 10.) Ercsi Ipari Zóna Kft. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az SZMSZ 32 (3) bekezdésének utolsó mondata,

12 továbbá az SZMSZ 4, 6 és 7. sz. melléklete az 5. sz. melléklet 4. sz. mellékletre módosulásával egyidejűleg hatályát veszti. Bátki József polgármester Dr. Feik Csaba jegyző

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (II.18.) számú rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1 I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1 HATÁSKÖR JOGSZABÁLY Előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke 4. számú melléklet Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság feladatkörében ellátja: 1.

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le:

Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV. 11.) rendelete és a módosításáról szóló 8/2007. (IX.5.) számú rendelete a Szervezeti -és Működési Szabályzatról Preambulum A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai 6. számú melléklet A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai Állandó bizottságok feladatai I. Valamennyi bizottság általános feladatai a) előkészíti szakterületén

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. OKTÓBER 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. OKTÓBER 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 29/2010. (X. 14.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szerve- 4. zeti és Működési Szabályzatáról,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke

Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke 1. melléklet a 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelethez Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke 1. Egészségügyi ellátás Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 03-3/101-3/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 3 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 3 II. FEJEZET

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

A Referatúra főbb feladatai

A Referatúra főbb feladatai A Referatúra főbb feladatai - Kapcsolatot tart a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel - Ellátja a sport támogatásával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó tevékenységet ellátja. - Gondoskodik az Önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben