Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről."

Átírás

1 Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az Önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. (3)A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat évi költségvetése 2. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének Költségvetési bevételi főösszegét Költségvetési kiadási főösszegét állapítja meg e Ft-ban, e Ft-ban, (2) Az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési egyesített bevételeket az 1. sz. melléklet, a költségvetési intézményekre lebontott bevételeket a 2. sz. melléklet, míg az egyesített kiadásokat a 3. sz. melléklet, valamint a költségvetési intézményekre lebontott kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 3. (1) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a 1/c. melléklet) a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről e Ft, amelyből aa) központi költségvetési szervektől e Ft ab) központi kezelésű előirányzatoktól 0 e Ft ac) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása e Ft ad) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 0 e Ft ae) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 0 e Ft af), elkülönített állami pénzalapoktól 0 e Ft ag) helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 e Ft ah) társulásoktól és költségvetési szerveiktől 0 e Ft ai) nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 e Ft aj) térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől 0 e Ft 1

2 b) közhatalmi bevétel e Ft c) működési bevétel, e Ft d) felhalmozási bevétel 112 e Ft e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ e Ft (2) Az Önkormányzat évi kiadásai kiemelt előirányzatonként: ( 3/a 3/b. melléklet) a) működési költségvetés e Ft aa) személyi juttatások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 4.970e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, e Ft bb) felújítások e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft (3)Az Önkormányzat nevében végzett a) beruházások kiadásai beruházásonként aa) Belterületi csapadékvíz elvezetés e Ft ab) Irodaház fűtéskorszerűsítés e Ft ac) Futópálya e Ft b) felújítás kiadásai 0 Ft (4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Rendszeres szociális segély 182 e Ft b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 586 e Ft c) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 626 e Ft d) Lakásfenntartási támogatás önkormányzati e Ft e) Önkormányzati segély e Ft f) Ösztöndíjak e Ft g) Önk. Által adott természetbeni ellátás e Ft h) Családi támogatások 300 e Ft i) Betegséggel kapcsolatos ellátások 500 e Ft (5) A költségvetési évben az Önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges b) - Irodaház fűtéskorszerűsítés, c) - Belterületi csapadékvíz elvezetés, d) - Futópálya kialakítása. 4. (1) A költségvetés egyenlege működési hiányt nem tartalmaz. (2) Az Önkormányzat évben nem tervez fejlesztési hiánnyal (3) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele e Ft, aa) működési célú e Ft ab) felhalmozási célú 0 Ft 2

3 b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft, ba) működési célú 0 e Ft bb) felhalmozási célú 0 e Ft d) tartalék igénybe vétele 0 eft (4) A külső finanszírozáson belül a) hitel, kölcsön felvétele 0 e Ft, aa) működési célú 0 e Ft ab) felhalmozási célú 0 e Ft A költségvetési hiány finanszírozásának módja 5. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselőtestület a költségvetést újratárgyalja a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint. (2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. (3) A 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja 6. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselőtestület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselőtestület - annak felmerülését követő testületi ülésén - esetenként dönt. (4) Az év folyamán realizált, nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt. 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évre vonatkozó közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 45fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14,5 fő. (3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 3/a számú melléklet tartalmazza. 8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli, ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 1/c számú melléklet tartalmazza. 9. 3

4 Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék e Ft, a céltartalék 0 e Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre. 10. A Képviselőtestület a évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint a hagyja jóvá. 12. A Képviselőtestület a közvetett támogatásokat így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. A Képviselőtestület az Önkormányzat, az önállóan működő költségvetési szerv és a nem költségvetési szerv keretében (szakfeladaton) ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, szakfeladat szerint részletezve az 2/A és a 3/A. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza. 15. A Képviselőtestület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 16. Az Önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, önállóan működő költségvetési szervekkel történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Dusnoki Polgármesteri Hivatal. Részletszabályok Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása 17. (1) Az Önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. 4

5 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (3)A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 18. (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat ,-Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén tájékoztatnia kell. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 19. A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 20. Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott a) személyi juttatási előirányzat b) felhalmozási célú előirányzat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg. Költségvetés pénzmaradványa 21. Az Önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselőtestület hagyja jóvá. Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje 22. Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 23. (1)Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett. (11. számú melléklet) 5

6 (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor. (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselőtestület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni. IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 24. (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keret a tényleges foglalkoztatás során a Képviselőtestület jóváhagyása nélkül nem léphető túl. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. (3)A Képviselőtestület évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a) köztisztviselői illetményalap Ft b) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete Ft/év/fő. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A Képviselőtestület hatályon kívül helyezi az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2 /2011. (II/21.) számú önkormányzati rendeletet, valamint az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2011. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. Dusnok, február 24. Dr. Bajai Bernadett jegyző Palotai Péter polgármester Záradék: E rendelet kihirdetve: Dusnok, március 3. Dr. Bajai Bernadett jegyző 6

7 1.sz. melléklet e Ft- ban Költségvetési egyesített bevételek terve évre B1. Működési célú támogatások áh-n belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B114) Önk. Ált működésének és ágazati feladatainak tám, értesítők alapján (B113) 874 Önk. Ált működésének és ágazati feladatainak tám, értesítők alapján (B115) 177 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről B3. Közhatalmi bevételek B35. Termékek és szolgáltatások adói B351 Helyi iparűzési adó B354 Gépjárműadók 6500 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 1300 B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek 112 B52 Ingatlanok értékesítése 112 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 500 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4728 B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4728 B1.-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. Finanszírozási bevétel B813. Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 2014. év Normatív támogatások Jogcím I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I. 1. b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos öszeg) II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint II. 2. Óvodaműködési támogatás II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 0 II. 2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja II. 2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 0 II. 2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III. 3. aa (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés III. 3. aa (2) fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat III. 3. c (1) szociális étkeztetés III. 3. d (1) házi segítségnyújtás III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek III. 3. ja (2) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek 0 III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 0 I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN MÁK előirányzat-módosítás értesítő alapján év közben módosítandó támogatás (B113) MÁK előirányzat-módosítás értesítő alapján év közben módosítandó támogatás (B115) Bácskiskun megyei munkaügyi központ tám. (B16) Oep támogatás (B16) Rehabilitációs foglalkozatottak támogatása (B16) Mezőőr tám /a.sz. melléklet Ft- ban

9 1./b. sz. melléklet e Ft-ban évi TERV Működési bevételek részletezése B401 Készletértékesítés ellenértéke 50 B402 Szolgáltatások ellenértéke 5800 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2900 B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott áfa 5910 B408 Kamatbevételek 20 B410 Egyéb működési bevételek 0 B4 Működési bevételek összesen 27680

10 Költségvetési bevételek terve intézményi szinten évre DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B1. Működési célú támogatások áh-n belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B16. Egyéb működési célú tám áh.-n belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről B3. Közhatalmi bevételek B35. Termékek és szolgáltatások adói B351 Helyi iparűzési adó B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 1300 B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek 112 B52 Ingatlanok értékesítése 112 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 500 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4728 B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4728 B1.-7.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. Finanszírozási bevétel B813.Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: sz. melléklet e Ft-ban DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL B1. Működési célú támogatások áh-n belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1.-7.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. Finanszírozási bevétel B813 Maradvány igénybevétele 17 B816.Irányítószervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: GONDOZÁSI KÖZPONT B1. Működési célú támogatások áh-n belülről 1200 B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1.-7.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. Finanszírozási bevétel B813 Maradvány igénybevétele 2 B816.Irányítószervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE B1. Működési célú támogatások áh-n belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1.-7.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. Finanszírozási bevétel B813 Maradvány igénybevétele 1 B816.Irányítószervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 57639

11 Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015 évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2/A. számú melléklet e Ft-ban Feladat megnevezése Önkormányzat (saját) költségvetésében: Intézményi működési bevételek Kötelező feladatok: Közhatalmi bevételek, Támogatásértékű és működési célra átvett, Támogatások, kiegészítések Intézményfinanszírozás B E V É T E L I E L Ő I R Á N Y Z A T Önkormányzat Működési bevételek összesen 1. Ing. Vagyon gazd Jogalkotás 0 5. Kamat Térítési díjak Helyi adók Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Központi költségvetés tám Közfoglalkoztatás Tb finanszírozás Rehab. Támogatás Önkormányzati rendezvények Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok: 1. Mezei őrszolgálat működtet II. Önként vállalt feladatok össz: I. Önkormányzat működési bevétele összesen (1+2):

12 Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek, Támogatásértékű és működési célra átvett, Önkormányzat Feladat megnevezése Támogatások, kiegészítések + Intézményfinanszírozás Bevételek összesen B E V É T E L I E L Ő I R Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében: Kötelező feladatok: 2/A. számú melléklet e Ft-ban 1. Kötelező feladatok össz: Intézményfinanszírozás II. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében: Óvodai nevelés Kötelező feladatok összesen: Intézményfinanszírozás III. Óvoda bevételei összesen: Gondozási Központ Költségvetésében Kötelező feladatok: Kötelező feladatok: 1. Kötelező feladatok összesen: Intézményfinanszírozás IV. Gondozási Központ bevételei összesen

13 3.sz. melléklet e Ft- ban Költségvetési egyesített kiadások terve évre K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai K42 Családi támogatások 300 K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások 500 K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 586 FHT 586 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 2126 Lakásfenntartási támogatás 626 Lakásfenntartási támogatás önk. hatáskör 1500 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 4182 Rendszeres szociális segély 182 Önkormányzati segélyek (temetési, átmeneti) 2000 Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak) 1000 Önk. Által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 1000 K5. Egyéb működési célú kiadások K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 1050 K511 egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre 3920 Egyéb civil szervezeteknek 3220 Egyéb vállalkozásnak 700 K512 Tartalékok K6. Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K7. Felújítások 0 K71 Ingatlanok felújítás 0 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 3./a. sz. melléklet e Ft-ban évre tervezett személyi juttatások részletezése Polg.Hivatal Gond.közp. Óvoda Önkormányzat Összesen K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (bérkomp) K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás, projekt prémium K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1105 Végkielégítés K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati költségtérítés K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítések K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K121 Választott tisztségviselők juttatásai K122 Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban nem seját foglalkoztatottnak fiz. jutt K123 Egyéb külső személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K1 Személyi juttatások összesen: K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Eho K25 Táppénz hozzájárulás K27 Munkáltatót terhelő Szja K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Engedélyezett létszámok ( fő ) Közfoglalkoztatottak ( fő ) ,5 14,5 Rehabilitációs foglalkoztatott 0 1 0,3 1,3

15 1./c. sz. melléklet e Ft-ban 2015 évi terv Felújítási bevételek terve Felújítási kiadások terve Beruházási bevételek terve Beruházási kiadások terve Belterületi csapadékvíz elvezetés (DAOP) EU-s támogatás Belterületi csapadékvíz elvezetés Belterületi csapadékvíz elvezetés EU Önerő Alap tám KEOP I. - Napelemes rendszer fejl. (Ált. Isk.) EU-s támogatás KEOP I. - Napelemes rendszer fejl. (Ált. Isk.) 0 KEOP I. - BM EU Önerő Alap támogatás 277 KEOP II. - Napelemes rendszer fejl. (Műv.Ház) EU-s támogatás 357 KEOP II. - Napelemes rendszer fejl. (Műv.Ház) 0 KEOP II. - BM EU Önerő Alap támogatás 63 KEOP III. - Napelemes r. fejl. (PMH, GK, Óvoda) EU-s támog KEOP III. - Napelemes rendszer fejl. (PMH, GK, Óvoda) 0 KEOP III. - BM EU Önerő Alap támogatás 285 Irodaház Fűtéskorszerűsítés Irodaház fűtéskorszerűsítés Futópálya (Nemzetiségi Önk, magánszemély felajánlás) 0 Futópálya Összesen : Összesen : Rovatrend szerint: Rovatrend szerint: B25. Egyéb felh. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: központi ktg.vetési szervektől 0 K67.Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5585 EU-s program Nemzetiségi önkormányzat 0 B73. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszközök 4728 Összesen Összesen 26269

16 3./b. sz. melléklet e Ft-ban évi dologi kiadások részletezése TERV Hivatal Óvoda Gondoz. Önkorm. Összesen 2015 Terv 2015 Terv 2015 Terv 2015 Terv 2015 Terv K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K31 Készletbeszerzés K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízingdíjak K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám- és propaganda kiadások K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 Fizetendő Áfa K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások

17 3./c. sz. melléklet e Ft-ban Konyha Közmunka Az Önkormányzat évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint Ing. Vagy. Gazd Művház Iskola Piac Mezőőr Konyhakert Köztemető Szabadidő Zöldt. Kez Tv. Műsor Közvilágítás Igazgatási tev Önk. Rend sport tám. Helytört. Kiá. Város és községgazd Összesen K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K31 Készletbeszerzés K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízingdíjak K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám- és propaganda kiadások 0 K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 Fizetendő Áfa 0 K353 Kamatkiadások 0 K355 Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások

18 4.sz. melléklet e Ft-ban Költségvetési kiadások terve évre DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai K42 Családi támogatások 300 K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások 500 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 1500 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 4000 Önkormányzati segélyek 2000 Egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás 1000 Önk.Által saját hatáskörben adott ermészetbeni ellátás 1000 K5. Egyéb működési célú kiadások K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló bef K511 egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre 3920 Egyéb civil szervezeteknek 3220 Egyéb vállalkozások 700 K512 Tartalékok K6. Beruházás K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. Finanszírozási kiadások K915 Irányítószervi támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN: DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. Ellát 586 K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 626 K48 Egyéb nem intézményi ellátások (r.szoc. segély) 182 K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházás K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: GONDOZÁSI KÖZPONT K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházás K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházás K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 sorszám Megnevezés Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében: Kötelező feladatok: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Támog.ért.bev.és pénzeszk. Átadások 4./A szamú melléklet e Ft-ban Működési kiadások összesen 1. Jogalkotás Város és községgazdálkodás Konyha Ing. Vagyon gazd Igazgatási tevékenység Nem lakóingatlan üzem. (Iskola) Zöldterület-kezelés Közvilágítás Művelődési tevékenység Könyvtár 11. Köztemető fenntartás Szociálpolitikai ellátások Önkormányzatok elszámolásai I. Kötelező feladatok összesen: Civil szervezetek, váll támogatása Szociálpolitikai ellátások 0 3. Szabadidő és sporttevékenység Mezőőri szolgáltatás Községi rendezvények Televízió és műsorszolg Közfoglalkoztatás Rehabilitációs foglalkoztatás Helytörténeti kiállítás 127 II. Önként vállalt feladatok össz: III. Államigazgatási feladatok Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015 évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban létszám K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T

20 4./A szamú melléklet e Ft-ban Kiadások összesen(i+ii): I. Kötelező feladatok: II. Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében: Önként vállalt feladatok: III. Államigazgatási feladatok: 0 Kiadádok összesen (I+II+III) Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében Kötelező feladatok: Óvodai ellátás I. Kötelező feladatok összesen: Önként vállal feladatok 0 1. Bölcsödei ellátás II. Önként vállalt feladatok össz: III. Államigazgatási feladatok: Óvoda kiadásai összesen: Gondozási központ költségvetésében I. Kötelező feladatok összesen 1. Időskorúak nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Védőnői szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Kötelező feladatok összesen Gondozási központ kiadásai összesen Önkormányzat működési kiadásai összesen:

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mátramindszent Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. 1. A rendelet hatálya Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2012.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 15/2012. (IX.13.), 18/2012. (XI.14.), 1/2013. (I.31.) és a 6/2013.(IV.25.)

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Hosszúhetény Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Hosszúhetény Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(V.04.) 7/2015.(IX.21.) rendeletekkel módosított 3/2015.(III.09.) rendelete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben