Előterjesztés a közgyűlés szeptember 10. napján tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: /2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés szeptember 10. napján tartandó ülésére Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó határozat meghozatalára (Ι. féléves korrekció) Előkészítésért felelős: Egyeztetve: Kovácsné Fecz Csilla kabinetvezető Gazdálkodási Kabinet Dr. Batta Angéla aljegyző Jegyzői Kabinet Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető Polgármesteri Kabinet Miklós Béláné kabinetvezető Hatósági Kabinet Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző 2

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmi összefoglaló 1. A költségvetés évi előirányzatainak I. féléves korrekciója A évi költségvetés módosítására ebben az évben első alkalommal kerül sor. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerint az egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat meghatározott időközönként az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni. Jelen előterjesztéssel ennek az előírásnak teszünk eleget. A évi költségvetési rendelet elfogadását követően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a zárszámadás keretében elfogadott költségvetési maradványának és a hozzá kapcsolódó kötelezettségeknek a költségvetésre történő ráépítése megtörtént. Ezen túlmenően az Önkormányzat az általa ellátott feladatokkal összefüggésben az év első felében további pénzeszközökhöz jutott, amelyek szükségessé tették a költségvetés módosítását. Ilyenek például a központi költségvetésből kapott támogatások, illetve az Önkormányzathoz beérkezett támogatásértékű bevételek. A módosítások érintik a költségvetési intézményeket is, melyeknél a jogszabályi keretek között saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése történt meg. Az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően ezek a változások a Magyar Államkincstár felé a havi kötelező adatszolgáltatásban lejelentésre kerültek. Jelen előterjesztésben a Közgyűlés ezen változásokról kap tájékoztatást. Az előterjesztés 2. számú melléklete részletesen bemutatja a költségvetés első féléves korrekciójára vonatkozó javaslatokat. A korrekció az Önkormányzat évi költségvetését érintő azon bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tartalmazza, amelyek a második negyedévet követően keletkeztek és szükségessé teszik a költségvetési rendelet módosítását. A rendeletmódosítási javaslatban többek között megjelennek a második negyedévet követően kapott központi költségvetési támogatások, a különféle pályázati forrásból elnyert feladatokkal kapcsolatos pénzeszközök, melyek a költségvetés bevételeit kiadásait egyaránt érintik. A korrekciós javaslatban szerepelnek továbbá feladatok közötti úgynevezett belső átcsoportosítások, valamint az Önkormányzat és az intézmények közötti, döntően technikai jellegű előirányzat átcsoportosítások is. A módosítás keretében sor kerül néhány feladat esetében többlet igény biztosítására is. Az első féléves korrekcióhoz kapcsolódóan az előterjesztés mellékleteinek jegyzéke szerinti mellékletek a megalapozott döntés meghozatalához a Közgyűlés számára további információkat biztosítanak. Az előterjesztés elkészítése során szakmai egyeztetések történtek a Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, az előterjesztés elkészítése ezen egyeztetések figyelembevételével is történt. 3

3 2. Tájékoztatás az ÁSZ javaslatok alapján készített intézkedési terv módosításáról Az Állami Számvevőszék év során vizsgálatot folytatott le az önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Az ellenőrzés megállapításai, illetve javaslatai alapján Intézkedési Terv került összeállításra, melyet a Közgyűlés jóváhagyott. Az ÁSZ intézkedést igénylő javaslatában megfogalmazta, hogy félévente, a szokásos beszámoló keretében a Közgyűlésnek be kell mutatni az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét, az önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit, a kötelezettségek három évre előre történő finanszírozását, illetve a folyamatban lévő fejlesztések forrásösszetételét, az ahhoz szükséges források rendelkezésre állását. A szeptember 29-ig hatályos államháztartásról szóló CXCV. törvény 87. (1) bekezdése előírta, hogy az önkormányzat első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban kapjon tájékoztatást a Közgyűlés. Ennek megfelelően az Intézkedési Tervben szereplő feladatok végrehajtásáról a testületet félévenként a gazdálkodás helyzetéről szóló előterjesztések (I. féléves tájékoztató, illetve zárszámadás) keretében tájékoztatást kapott, melyről határozatot hozott. Az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezését a évi XXXIX. törvény 64. (1) bekezdése szeptember 30-tól hatályon kívül helyezte. Az új rendelkezés szerint csak a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében kell tájékoztatni az ÁSZ intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról a Közgyűlést. Fentiekről szól az előterjesztés határozati javaslata. II. Előzmények Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2015. (III. 13.) rendeletével állapította meg az Önkormányzat évi költségvetését. A költségvetés elfogadását követő időszakban számos olyan költségvetést érintő változás következett be, amelyek szükségessé tették a költségvetés módosítását. Jelen előterjesztés korrekciós része a második negyedévet követő előirányzat módosítási javaslatokat tartalmazza és a változásoknak a rendeleten történő átvezetésére tesz javaslatot. III. Várható szakmai hatások A korrekciós javaslatban szereplő előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése után az előirányzatok az aktuális állapotnak megfelelően mutatják, hogy az év hátralévő részében a feladatellátásra az egyes szakterületeken milyen összeg fordítható, és ezekhez milyen típusú bevételeket és mekkora összegben kell beszedni. IV. Várható gazdasági hatások A költségvetés korrekciójával kialakított módosított előirányzatokból látható, hogy az egyes költségvetésben szereplő feladatokra az eddigi kötelezettségvállalásokra is tekintettel milyen összegben történhet még kötelezettségvállalás. A bevételi módosított 4

4 előirányzatok pedig azt mutatják, hogy a tervezett feladatok megvalósításához milyen összegben kell a forrásokat biztosítani. V. Kapcsolódások Az előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez, illetve a költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódik. A korrekciós javaslatban szereplő módosítások az egyes költségvetési előirányzatok megváltozatására tesznek javaslatot. VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni a rendeletet megalkotni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Miskolc, augusztus 10. Dr. Kriza Ákos polgármester 5

5 Indokolás az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló./. (.) önkormányzati rendelethez A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését a 4/2015. (III. 13.) rendeletével fogadta el. A jóváhagyott előirányzatok az év első felében részben a központi költségvetésből kapott támogatások, részben pedig a helyi intézkedések eredményeként módosultak. Módosítást jelentett többek között a zárszámadásban elfogadott áthúzódó bevételi és kiadási előirányzatok költségvetésbe történő beépítése, illetve az év során az előzőekben már említett központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételi források növekedése, a pályázati pénzeszközökhöz is kapcsolódó támogatásértékű bevételek növekedése, valamint változást eredményeztek az Önkormányzat költségvetési szervei által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások is. Az Önkormányzat évi költségvetésében az I. félév során történt változásokat a költségvetési rendeleten át kellett vezetni. Az előterjesztés korrekciós rendeletmódosítást tartalmazó része a II. negyedév után keletkezett módosítási igényeket foglalja össze és tesz javaslatot a költségvetési rendelet módosítására. A korrekciós javaslatban szereplő előirányzat módosítások a második negyedév után esedékessé váló tételeket tartalmazzák, melyeket a gazdálkodási feladatok zavartalan ellátása érdekében indokolt a költségvetésben átvezetni. A rendelettervezethez számszaki adatokat tartalmazó további mellékletek is kapcsolódnak a változásokat bemutató szöveges kiegészítéssel együtt. Miskolc, augusztus 10. Dr. Kriza Ákos polgármester 6

6 Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló./. (.) önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. Várható társadalmi hatások Az előterjesztés az államháztartási törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására tesz javaslatot. Nincs jogszabályi kötelezettség az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztések társadalmi egyeztetésére. A költségvetési rendelet módosításával a társadalmi hatás jelentősen nem változik. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások Az előirányzat korrekciójára vonatkozó előterjesztés azon módosítási javaslatokat tartalmazza, amelyek a második negyedév után jelentkeztek. A módosítási tételek a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintik. Az előirányzat módosítások átvezetését követően alakulnak ki a költségvetés aktuális előirányzatai. III. Várható környezeti hatások Az előterjesztés szerinti előirányzat módosítások környezeti hatással nem járnak. IV. Várható egészségi következmények A költségvetési rendelet módosításának várható egészségi következménye nincs. ς. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetéshez képest további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra. ςι. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet módosítását szabályozó államháztartási törvény szerint az Önkormányzat költségvetési rendeletét meghatározott időszakonként, illetve szükség szerint módosítani kell. A módosítások költségvetési előirányzatokon történő átvezetése után látható, hogy milyen bevételeket kell az önkormányzatnak beszednie, illetve, hogy az egyes kiadásokra milyen összegű kötelezettségvállalás teljesíthető. Az átvezetések elmaradása esetén a költségvetési előirányzatok nem a tényleges valós összegeket mutatják. A rendelet módosításával az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségét teljesíti. 7

7 ςιι. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban közvetlenül személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására vonatkozó igények nem merülnek fel. Miskolc, augusztus 10. Dr. Kriza Ákos polgármester 8

8 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. /... (.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, 9

9 c) ezer Ft finanszírozási kiadással, d) ezer Ft kiadási főösszeggel, e) ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből ea) ezer Ft működési egyenleg, eb) ezer Ft felhalmozási egyenleg. 2. A R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft, b) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata c) A dologi kiadások előirányzata ezer Ft, ca) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata ezer Ft, d) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata ezer Ft, f) A felújítások előirányzata ezer Ft, g) A beruházások előirányzata ezer Ft, h) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ezer Ft, i) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft, j) A költségvetés céltartaléka 0 ezer Ft, k) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft. 3. A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint: a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40 % használható fel. b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként maximum 160 millió Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető." 4. (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A R melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A R. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A R melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A R melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 10

10 (7) A R melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A R melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A R. 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (1) A R. 2. -a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 5. (1a) A Közgyűlés az (1) bekezdés ea) pontja szerinti működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével ezer Ft összegben finanszírozza. A költségvetési maradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza. (1b) Az (1) bekezdés eb) pontja szerinti felhalmozási egyenleget belső finanszírozás keretében előző év költségvetési maradványából ezer Ft, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel felvételéből ezer Ft összegben, tárgyévi hitel felvételéből ezer Ft összegben finanszírozza. A költségvetési maradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza. 6. (1) A R. 3. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Az Alapítványok-Közalapítványok évi támogatását a 7. melléklet tartalmazza. (2) A R. a jelen rendelet 10. mellékletét képező melléklettel egészül ki. (1) Hatályát veszti a R. 2. (2) bekezdése (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Miskolc, szeptember 10. Dr. C s i s z á r Miklós jegyző Dr. K r i z a Ákos polgármester 11

11 MELLÉKLETEK az Önkormányzat évi költségvetés módosításáról szóló. /. (.) önkormányzati rendelethez 1

12 Mellékletek jegyzéke 1. A évi költségvetés mérlege 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi bevételei 4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése gazdálkodónként 5. A Polgármesteri Hivatal évi kiadásai feladatonként 6. Az Önkormányzat évi kiadásai és tartalékai feladatonként 7. A évi felújítások tételes jegyzéke 8. A évi beruházások tételes jegyzéke 9. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 10. Alapítványok-Közalapítványok évi támogatása

13 Előterjesztés mellékletek jegyzéke 1. Egységes rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2015. (III.13) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról 2. Indoklás az Önkormányzat költségvetésének módosításához I. féléves korrekció feladatonként 4. A évi kiadások funkciónként 5. Előirányzat-felhasználási terv

14 Az előterjesztés 1. melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelettel) és a /.(.) önkormányzati rendelettel)

15 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelettel) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. (2) bekezdésében, 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat 75

16 által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira is. 2. A költségvetés előirányzatai (1) 1 A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, c) ezer Ft finanszírozási kiadással, d) ezer Ft kiadási főösszeggel, e) ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből ea) ezer Ft működési egyenleg, eb) ezer Ft felhalmozási egyenleg. 2. (1a) 2 A Közgyűlés az (1) bekezdés ea) pontja szerinti működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével ezer Ft összegben finanszírozza. A költségvetési maradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza. (1b) 3 Az (1) bekezdés eb) pontja szerinti felhalmozási egyenleget belső finanszírozás keretében előző év költségvetési maradványából ezer Ft, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel felvételéből ezer Ft összegben, tárgyévi hitel felvételéből ezer Ft összegben finanszírozza. A költségvetési maradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza. (2) 4 (3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1.1. melléklet részletezi. (5) 5 Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft, b) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata c) A dologi kiadások előirányzata ezer Ft, 1 Megállapította a /2015.( ) önkormányzati rendelet. Hatályos napjától. 2 Beiktatta a /2015.( ) önkormányzati rendelet. Hatályos napjától. 3 Beiktatta a /2015.( ) önkormányzati rendelet. Hatályos napjától. 4 Hatályát veszti a /2015.( ) önkormányzati rendelettel. Hatályos napjától. 5 Megállapította a /2015.( ) önkormányzati rendelet. Hatályos napjától. 76

17 ca) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata ezer Ft, d) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata ezer Ft, f) A felújítások előirányzata ezer Ft, g) A beruházások előirányzata ezer Ft, h) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ezer Ft, i) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft, j) A költségvetés céltartaléka 0 ezer Ft, k) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft. 3. A költségvetés további részletezése 3. (1) A 2. (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek további részletezését a melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza. (3) A Stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.4. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.3. melléklet tartalmazza. (5) 6 A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek jóváhagyott létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés V-85/ /2015. számú határozata tartalmazza. (6) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 3.1. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3.2. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a melléklet, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza. 6 Beiktatta a /2015.( ) önkormányzati rendelet. Hatályos napjától. 77

18 (7) 7 Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet tartalmazza. 4. A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete alapján teljesített évi bevételeket és kiadásokat. 4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 5. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a stabilitási törvényben foglaltak figyelembevételével naptári éven belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegen belül. (2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetésben megállapított keretösszegen belül a 2. (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a felhalmozási kiadások esedékességének ütemében a finanszírozási igényeknek megfelelően a hitel felvételével kapcsolatos intézkedéseket a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett megtegye. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be az önkormányzatok kiegészítő támogatásának elnyerésére. 6. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. Az jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, 7 Beiktatta a /2015.( ) önkormányzati rendelet. Hatályos napjától. 78

19 feladatbővüléssel összefüggően növelhető. (3) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségektől. 7. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr.), illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítják meg a vállalkozási maradványt. 8. Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési, beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott állami támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) mellett a vonatkozó önkormányzati előírások szerint eljárni. 5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 9. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság véleményezését követően legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson. (3) A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell. (4) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az Áht. által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a 79

20 Polgármester jogosult. 6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása 10. (1) 8 A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint: a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40 % használható fel. b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként maximum 160 millió Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. (2) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester köteles a Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 7. A költségvetés céltartalékának felhasználása 11. (1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelet alapján megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel: 1. az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, 2. az Önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása, 3. az Önkormányzat által ellátott közoktatási feladatok működési feltételeinek javítása, 4. az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre vagy támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatása, 5. az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások támogatása, 6. az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett közterület-, és parkfenntartás és felújítások továbbá fejlesztések megvalósítása, 7. az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, felújítások és fejlesztések megvalósítása, 8. a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása. 8 Megállapította a /2015.( ) önkormányzati rendelet. Hatályos napjától. 80

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2004. ( ) Kgy. rendelete az Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(III. 9.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(III. 9.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(III. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben