UTASÍTÁS A SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTASÍTÁS A SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ"

Átírás

1 UTASÍTÁS A SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOSSÁGOK Az egésznapos intézményes gondozás szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet, az intézményes gondozásra jogosultak közszolgálati hálózaton kívüli tartózkodást és ellátást helyettesítő formák fizetés alóli mentesítési kérelmet, és a családnak otthon nyújtott segítség szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet, ezen utasítás szerint és a Szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelem nyomtatványairól szóló Szabályzat szerint kell kitölteni (az SzK Hivatalos Lapja, 26/07 sz., a szöveg folytatásában: Szabályzat). Az egésznapos intézményes gondozás szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet, valamint az intézményes gondozásra jogosultak közszolgálati hálózaton kívüli szállást és ellátást helyettesítő formák fizetés alóli mentesítési kérelmek a IV/NO űrlapon kell beadni. A családnak otthon nyújtott segítség szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet a PD űrlapon kell benyújtani. Az űrlap minden rovatát ki kell tölteni, ez pedig azt jelenti, hogy az űrlap minden egyes rovatát ki kell tölteni, kivéve azokat, amelyeket a Szociális Munkaközpont tölt ki. Minden kérdést válaszoljon meg úgy, hogy bekarikázza az IGEN-t, vagy a NEM-et, illetve beírja az adatot a megfelelő helyre, vagy bekarikázza a megfelelő adatot, amikor ezt az űrlapban feltűntetett figyelmeztetések igénylik. A hamis és elhallgatott adatok feltűntetése esetében a jogosult, illetve annak eltartására kötelezett személy anyagilag és büntetőjogilag felel és a szolgáltatás kifizetőjének meg kell térítenie a mentesítés elismerésével kapcsolatban keletkezett költséget, késedelmi kamatokkal együtt. A kérelmet (személyesen vagy postán keresztül) a jogosult a bejelentett állandó lakóhelye szerint illetékes Szociális Munkaközponthoz nyújtja be. Ez a Szociális Munkaközpont hivatott, hogy határozzon a szolgáltatás fizetése alóli mentesítésről mind a jogosultra mind az esetleges kötelezettekre vonatkozóan. AZ ADATOKAT NYOMTATOTT BETŰKKEL ÍRJA! A jelen utasításban használt kifejezéseknek az alábbi jelentésük van: 1. Jogosult A jogosult az a személy, aki szolgáltatásban részesül. Ez tehát az a személy, akinek szociális rászorultsága és nehézségei megoldásához szakszerű, szervezett segítségre van szüksége szociálbiztonsági szolgáltatás formájában, amennyiben megfelel A szociális biztonságról szóló törvény 5. cikkelyében feltűntetett feltételeknek: - hogy a Szlovén Köztársaság állampolgára és állandó lakóhelye Szlovéniában van, - hogy külföldi és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, továbbá 1

2 külön feltételeknek, amelyeket egyes szolgáltatásokra vonatkozóan szabványok és normatívák írnak elő. 2. Kötelezett A kötelezett az a természetes személy, aki nem családtag, amennyiben a szolgáltatásra jogosulthoz eltartási kötelezettség köti a házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény értelmében (ezek az idézett törvény 124. cikkelye alapján pl. nagykorú gyermekek, akiknek kötelessége eltartani szüleiket, amennyiben azok munkaképtelenek és nincs elegendő anyagi lehetőségük a megélhetéshez), és más jogi (pl. egyesület) vagy természetes személy, akit a szolgáltatások fizetésére végrehajtható jogcím vagy jogügylet (pl. életfogytiglani eltartási szerződés) kötelez. 3. Családtagok Családtagoknak számítanak: - a jogosult/kötelezett házastársa illetve élettársa, - a jogosult/kötelezett gyermekei, ameddig köteles eltartani őket 18 éves korukig illetve az iskoláztatás befejeztéig (bizonyos korlátozásokkal), illetve a szülői jog meghosszabbításának időpontjáig. - a jogosult/kötelezett, illetve házastársának/élettársának mostohagyermekei, - a jogosult/kötelezett házastársának, illetve élettársának kiskorú unokái, unokahúgai, unokaöccsei, testvérei, akik árván maradtak, - felnőtt személy, akit a törvény vagy más jogcím alapján valamelyik családtagnak kell eltartania, amennyiben nem rendelkezik a minimális jövedelemnek megfelelő saját jövedelemmel illetve vagyonnal. A jogosult családtagjai tehát nem számítanak kötelezetteknek. II. AZ EGÉSZNAPOS INTÉZMÉNYES GONDOZÁS SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELEM és AZ INTÉZMÉNYES GONDOZÁSRA JOGOSULT KÖZSZOLGÁLATI HÁLÓZATON KÍVÜLI TARTÓZKODÁST ÉS ELLÁTÁST HELYETTESÍTŐ FORMÁK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELEM KITÖLTÉSÉNEK FOLYAMATA (IV/NO űrlap) Az egésznapos intézményes gondozás szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet, valamint az intézményes gondozásra jogosultak közszolgálati hálózaton kívüli tartózkodást és ellátást helyettesítő formák fizetés alóli mentesítési kérelmet az IV/NO űrlapon kell beadni. Az űrlapot a jogosult mellett a jogosult házastársának, illetve élettársának, valamint minden kötelezettnek és annak házastársának, illetve élettársának is alá kell írnia. A Jogosult a IV/NO űrlapot úgy tölti ki, hogy az űrlapon előbb bekarikázza a megfelelő szolgáltatás fajtáját, amelyre kérelmét benyújtja, utána a IV/NO űrlap ELSŐ RÉSZÉBE az I., II., III., IV., V. és VI. jelzések alá beírja az adatokat. A kötelezettre vonatkozó külön részt, azaz a IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZÉT akkor kell kitölteni, ha a jogosult mellett egy vagy több, a szolgáltatást fizető kötelezett van (lásd a kötelezett meghatározását). Minden kötelezett kitölti saját példányát úgy, hogy a IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZÉBE az A, B, C, 2

3 D és E jelzések alá beírja az adatokat. Amennyiben a kötelezett ezeket az adatokat a Szociális Munkaközpontnak nem adja meg, úgy ez utóbbinak nem áll módjában kiszámolni a mentesítés összegét, és ennek következtében a kötelezett nem mentesül a (pót)fizetés alól. Az A, B, C, D és E jelzések alatti adatokat beírhatja a jogosult is, ha rendelkezik ezekkel, a kötelezett és a házastárs, illetve élettárs pedig ezt aláírásukkal igazolják. Annak az egésznapos intézményes gondozásra jogosult személynek, aki nem rendelkezik saját jövedelemmel, de szeretné, hogy apróbb személyi szükségleteinek fedezésére a szolgáltatásokat fizető biztosítson részére anyagi eszközöket a minimális jövedelem alapösszegének 20 % mértékben, ki kell töltenie és alá kell írnia a IV/NO űrlap mellékletében található nyilatkozatot. Az általános rész második bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltekintve, az intézményes gondozásra jogosultak közszolgálati hálózaton kívüli tartózkodást és ellátást helyettesítő formák fizetése alóli mentesítési kérelem csak akkor számít benyújtottnak, ha ez szabályosan van kitöltve (ha a IV/NO űrlapon be van karikázva a megfelelő szolgáltatási fajta, amelyre a kérelem vonatkozik, ha be van írva az összes adat az űrlap első részébe az I., II., III., IV., V. és VI. jelzések alá), alá van írva, továbbá mellékelve van a program, illetve a szolgáltatás végrehajtásáról szóló szerződés (A szociálbiztonsági szolgáltatások alóli mentesítés meghatározásának mértékéről szóló rendelet 4. cikkelye szerint (az SZK Hiv. L., 110/04 és 124/04 sz., a folytatásban: Rendelet)), melyet a szolgáltatást kivitelező kötött a felhasználóval, valamint a jogosult állandó lakóhelye szerint illetékes Községgel, melynek értelmében a Község fizetési, illetve (pót)fizetési kötelezettséget vállalt, beérkezik a Szociális Munkaközpontba. ADATOK A JOGOSULTRÓL a IV/NO űrlap ELSŐ RÉSZE I., II., III., IV., V. és VI. jelzések Karikázza be a megfelelő szociálbiztonsági szolgáltatást, illetve a tartózkodást helyettesítő formát: - intézményes gondozás (otthonban), ha egésznapos intézményes gondozási szolgáltatást élvez, pl. idősek otthonában, speciális intézetben, kiképző intézetben, gondozó munkaközpontban, mely nyilvános szociálbiztonsági intézménynek vagy koncessziósnak számít. - az intézményes gondozásra jogosult közszolgálati hálózaton kívüli tartózkodást és ellátást helyettesítő forma, ha az intézményes gondozásra jogosult olyan személy (mely az előírt szociálbiztonsági standardok szerint intézményes gondozásra jogosultnak minősül), akinek a közszolgálati hálózaton kívül kerül biztosításra a tartózkodást és az ellátást helyettesítő forma, olyan kivitelezőnél, aki a Rendelet 4. cikkelyének rendelkezése értelmében: - teljesíti a lakásközösségi csoportok vagy a lakóközösségi csoportok programját, mint a szociális védelem kiegészítő programját, vagy munkaengedély alapján intézményes gondozási szolgáltatást biztosít, - a program, illetve a szolgáltatás végrehajtásáról szerződést kötött a szolgáltatás fogyasztójával és a jogosult állandó lakóhelye szerinti Községgel, mely által a Község kötelezettséget vállalt a fizetésre, illetve (pót)fizetésre, 3

4 - a díjak a szociálbiztonsági szolgáltatásra előírt metodológia alapján lettek kialakítva, és a díjakhoz beszerezte a minisztérium egyetértését. Írja be az összes kért adatot, illetve karikázza be az IGEN-t vagy a NEM-et. Az ideiglenes lakóhely adatait csak abban az esetben töltse ki, ha a Szlovén Köztársaságban bejelentett állandó lakóhellyel nem rendelkezik. Ha joga van az eltartásra, karikázza be az IGEN-t, az egyes kérdésekre való tekintettel pedig írja be annak a személynek a családi- és utónevét is, akivel megállapodást vagy szerződést kötött, illetve nevezze meg a bíróság ítéletét, a megegyezett tartásdíjra vonatkozóan pedig írja be az összeget és a pénznemet. Az eltartás jogára az alábbiak szerint tarthat igényt: - közjegyző előtt megkötött eltartási szerződés, eltartási megállapodás, vagy az eltartásról szóló bírósági ítélet alapján, - például az alábbi esetekben: válóperi ítélet, életfogytiglani eltartási szerződés, szerződés, mely alapján a kötelezett köteles Önnek kifizetni az ellátás vagy az intézményes gondozás költségeit, - ha valaki más módon biztosítja az Ön eltartását, - ha a kötelezettek közül valaki önt eltartásra magához vette. "Eltartás más módon" fogalom magyarázata: A Rendelet 18. cikkelye hatodik bekezdése értelmében, abban az esetben, amikor az eltartási kötelezettség a házasságkötésről és a családi kapcsolatokról szóló jogszabályok alapján az eltartás más módon kerül végrehajtásra, a kötelezett hozzájárulási mértéke csökken az ilyen jellegű eltartási mérték nagysága szerint, ha a kötelezett a jogosulttal az ilyen jellegű eltartásról és annak mértékéről megállapodást köt a Szociális Munkaközpontnál (megegyezés más módon történő eltartásról). A kötelezettnek az ily módon meghatározásra kerülő hozzájárulása nincs kihatással más kötelezettek hozzájárulásaira. A különbözetet, mellyel csökkent a kötelezett hozzájárulásának mértéke, a térítési kötelezett fizeti (Község/Szlovén Köztársaság). Karikázza be az IGEN-t, ha ingatlan tulajdonosa/társtulajdonosa, és az "Adatok az ingatlanokról" rovatba írja be a földterület fajtájának adatait, a telek számát és a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat). A II. szám alá írja be házastársának, élettársának adatait (családi-és utónév, EMSO, állampolgárság, lakcím). "Lakcím" alá írja be házastársa, illetve élettársa állandó lakóhelyének címét, ha ez nincs, akkor ideiglenes lakóhelyének címét. Az "Adatok az ingatlanokról" rovatba csak akkor kell az adatokat beírni a földterület fajtájáról, a telekszámról és a kataszteri betétszámról (telekkönyvi kivonat), ha házastársa, illetve élettársa maga is jogosult szociálbiztonsági szolgáltatásokra. A III. szám alá írja be egyéb családtagjainak adatait. A IV. szám alá a "Kötelezettek adatai" táblázatba, írja be a kért adatokat, valamint a kötelezett állandó lakóhelyének címét, ha ezzel a kötelezett nem rendelkezik, úgy az ideiglenes lakóhelyének címét, illetve azt a címet, amelyen elérhető, és azt, hogy milyen kapcsolatban áll a kötelezett önnel: 4

5 - fia/leánya, - egyéb rokon (vő/meny, sógor/sógornő), - nem rokon, - jogi személy (pl. egyesület). Az V. szám alatt vegye figyelembe a feltűntetett jelzés alatt megadott külön utasításokat, és egyúttal vegye tekintetbe a jelen utasítások IV. fejezetében foglalt, az anyagi helyzet adatainak beírására vonatkozó általános utasításokat. A VI. szám alá házastársa, illetve élettársa anyagi helyzetének adatait írja be. A kérelem aláírásával igazolják a kérelemben közölt adatok hitelességét és magát a nyilatkozatot is. ADATOK A KÖTELEZETTRŐL IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZE A, B, C, D és E jelzéssel (a kötelezett, annak házastársa, illetve élettársa és egyéb családtagok adatainak beírására). Az adatokat a jogosult vagy kötelezett írja be (lásd a IV/NO űrlap kitöltésére vonatkozó utasítás kezdetét). Kötelezettként leggyakrabban a gyermekekkel találkozunk, akiknek, A házasságról és családi kapcsolatokról szóló törvény 124. cikkelye értelmében kötelességük eltartani szüleiket, és természetes személynek nevezzük őket. A kötelezett iránti eltartási kötelezettséget ritkább esetekben egyesület vagy más szervezet veszi magára, ezeket jogi személynek nevezzük. Minden egyes kötelezettre vonatkozóan a IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZÉNEK különkülön saját példányát kell kitölteni, és ezt mellékelni a kérelemhez. Az adatok azon részének kitöltésénél, amelyek természetes személyre vonatkozik (az A1 alatt) a kérdés, hogy "Megkapta-e a tulajdonjogot a jogosult ingatlanára?" olyan esetekre vonatkozik, amikor a kötelezett jogügylet alapján megszerezte a tulajdonjogot a jogosult ingatlana felett, és kötelezettsége vállalt a jogosult részére teljes otthoni gondozást nyújtani, vagy kifizetni intézményesített gondozás keretében történő eltartását (pl. életfogytiglani eltartási szerződés, vagyonelosztásról és átadásáról szóló szerződés). Az "Adatok az ingatlanról" rovatba írja be a földterület fajtájára vonatkozó adatokat, a telek számát, valamint a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat). A jogi személy adatait az A2 alá kell beírni. A többi adat beírásánál értelemszerűen vegye figyelembe a jogosultra érvényes utasításokat. A nyilatkozatot olvassa el figyelmesen! A jogosult mellett, a nyilatkozatot alá kell írnia a házastársnak, illetve az élettársnak is. A kérelem aláírásával megerősítik a kérelemben közölt adatok pontosságát, és magát a nyilatkozatot is. A IV/NO ŰRLAP MELLÉKLETÉT csak az az egésznapos intézményes gondozásra jogosult tölti ki és írja alá, akinek nincs saját jövedelme és szeretné, hogy a szolgáltatásokat 5

6 fizető biztosítson anyagi eszközöket a minimális jövedelem alapösszegének 20 %-os mértékében apróbb személyi szükségleteinek fedezésére III. A CSALÁDNAK OTTHON NYÚJTOTT SEGÍTSÉG SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELEM KITÖLTÉSÉNEK FOLYAMATA (PD űrlap) A családnak otthon nyújtott segítség szociálbiztonsági szolgáltatási forma fizetése alóli mentesítési kérelmet a PD űrlapon kell beadni. Az űrlapot a jogosult mellett a jogosult házastársa, illetve élettársa, valamint minden kötelezett és annak házastársa, illetve élettársa is írja alá. A Jogosult úgy tölti ki a PD űrlapot, hogy a PD űrlap ELSŐ RÉSZÉBE az I., II., III., IV., V. és VI. jelzések alá beírja az adatokat. A kötelezettre vonatkozó külön részt, azaz a PD űrlap MÁSODIK RÉSZÉT akkor kell kitölteni, ha a jogosult mellett egy vagy több szolgáltatást fizető kötelezett van (lásd a kötelezettre vonatkozó definíciót). Minden kötelezett a PD űrlap MÁSODIK RÉSZÉNEK saját példányát úgy tölti ki, hogy beírja az adatokat az A, B, C, D és E jelzések alá. Amennyiben a kötelezett ezeket az adatokat nem adja meg a Szociális Munkaközpontnak, ennek nem áll módjában kiszámolni a mentesítéseket, így a kötelezett nem mentesül a (pót)fizetés alól. Az A, B, C, D és E jelzések alatti adatokat beírhatja a jogosult is, ha rendelkezik ezen adatokkal, a kötelezett és házastársa, illetve élettársa pedig aláírásával igazolja ezeket. ADATOK A JOGOSULTRÓL - a PD űrlap ELSŐ RÉSZE I., II., III., IV., V. és VI. jelzéssel Írja be az összes kért adatot, illetve karikázza be az IGEN-t vagy a NEM-et. Az ideiglenes lakóhely adatait csak akkor töltse ki, ha a Szlovén Köztársaságban nem rendelkezik állandó bejelentett lakóhellyel. Karikázza be az IGEN-t, ha joga van az eltartásra, egy-egy kérdést illetően pedig írja be annak a személynek a családi-és utónevét, akivel eltartási megállapodást vagy szerződést kötött, illetve nevezze meg a bíróság ítéletét, továbbá az összeget illetően tűntesse fel azt az összeget és a pénznemet, amiben megállapodtak. Az eltartás jogára az alábbiak szerint tarthat igényt: - közjegyző előtt megkötött eltartási szerződés, eltartási megállapodás, vagy az eltartásról szóló bírósági ítélet alapján, - például az alábbi esetekben: válóperi ítélet, életfogytiglani eltartási szerződés, szerződések, melyek alapján a kötelezett köteles Önnek kifizetni az ellátás vagy az intézményes gondozás költségeit, - ha valaki más módon biztosítja az Ön eltartását, - ha a kötelezettek közül Önt valaki eltartásra magához vette. "Eltartás más módon" fogalom magyarázata: A Rendelet 18. cikkelye hatodik bekezdése értelmében, abban az esetben, amikor az eltartási kötelezettség a házasságkötésről és a családi kapcsolatokról szóló jogszabályok alapján az eltartás más módon kerül végrehajtásra, a kötelezett hozzájárulási mértéke csökken az ilyen jellegű eltartási érték nagysága szerint, ha a kötelezett a jogosulttal az ilyen jellegű 6

7 eltartásról és annak értékéről megállapodást köt a Szociális Munkaközpontnál (megegyezés más módon történő eltartásról). A kötelezettnek az ily módon meghatározásra kerülő hozzájárulása nincs kihatással más kötelezettek hozzájárulásaira. A különbözetet, mellyel csökkent a kötelezett hozzájárulásának mértéke, a térítési kötelezett fizeti (Község/Szlovén Köztársaság). "Eltartásra magához venni" fogalom magyarázata: A Rendelet 28. cikkelyének második és harmadik bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, a családnak otthon nyújtandó segítség esetén teljesen mentesül a kötelezett, aki a jogosultat eltartás céljából magához veszi mindaddig, amíg a jogosultat eltartás céljából magánál tartja. Ezen ok miatti mentesítés nem hat ki a többi kötelezett hozzájárulásaira. Ez azt jelenti, hogy ennek a kötelezettnek a kötelezettségét a Község-fizető vállalja magára. Csak akkor számít, hogy a kötelezett a jogosultat magánál tartja eltartás céljából, ha a jogosultnak a kötelezett lakcímén állandó bejelentett lakása van és ténylegesen ott is él, és jövedelme alacsonyabb mint a kötelezetté. A kötelezett ily módon történő mentesítésére csak a családnak otthon nyújtandó segítség szolgáltatásforma esetén van lehetőség. Karikázza be az IGEN-t, ha ingatlantulajdonos/társtulajdonos, és az "Adatok az ingatlanokról" rovatba írja be a földterületre vonatkozó adatokat, a telek számát és a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat). A II. szám alá házastársának, élettársának adatait írja be (családi-és utónév, EMSO, állampolgárság, lakcím). "Lakóhely címe" alatt házastársa, illetve élettársa állandó lakcímét írja be, ha ezzel nem rendelkezik, úgy ideiglenes lakóhelyének címét. Az "Adatok az ingatlanokról" rovatba csak akkor kell beírni a földterület fajtájára vonatkozó adatokat, továbbá a telekszámot, a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat), ha házastársa, illetve élettársa saját maga is jogosult szociálbiztonsági szolgáltatásokra. A III. szám alá írja be többi családtagja adatait. A IV. szám alá a "Kötelezettek adatai" táblázatba írja be a kért adatokat, valamint a kötelezett állandó lakóhelyének címét, ha ezzel nem rendelkezik, úgy az ideiglenes lakóhely címét, illetve azt a címet, amelyen elérhető, továbbá azt, hogy milyen kapcsolatban áll ön a kötelezettel: - fia/leánya, - egyéb rokon (vő/meny, sógor/sógornő), - nem rokon, - jogi személy (pl. egyesület). Az V. szám alatt vegye figyelembe a feltűntetett jelzés alatt megadott külön utasításokat, és egyúttal vegye tekintetbe a jelen utasítások IV. fejezetében foglalt, az anyagi helyzet adatainak beírására vonatkozó általános utasításokat. A VI. szám alá házastársa, illetve élettársa anyagi helyzetének adatait írja be. Következik a nyilatkozat, melyet figyelmesen olvasson el! A jogosult mellett, a nyilatkozatot alá kell írnia a házastársnak illetve az élettársnak is. 7

8 A kérelem aláírásával megerősítik a kérelemben közölt adatok pontosságát, és magát a nyilatkozatot is. ADATOK A KÖTELEZETTRŐL a PD űrlap MÁSODIK RÉSZE A, B, C, D és E jelzéssel (a kötelezett, annak házastársa, illetve élettársa és egyéb családtagok adatainak beírására). Az adatokat a jogosult vagy a kötelezett írja be (lásd a PD űrlap kitöltésére vonatkozó utasítás kezdetét). Kötelezettként leggyakrabban a gyermekekkel találkozunk, akiknek kötelességük, A házasságról és családi kapcsolatokról szóló törvény 124. cikkelye alapján eltartani szüleiket, és természetes személynek nevezzük őket. Az eltartási kötelezettséget ritkábban átveszi az egyesület vagy más szervezet is. Őket jogi személynek nevezzük. Minden egyes kötelezettre vonatkozóan a IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZÉNEK különkülön saját példányát kell kitölteni, és ezt mellékelni a kérelemhez. Az adatok azon részének kitöltésénél, amelyek természetes személyre vonatkoznak (az A1 alatt), a kérdés, hogy "Megkapta-e a tulajdonjogot a jogosult ingatlanára?" olyan esetre vonatkozik, amikor a kötelezett jogügylet alapján megszerezte a tulajdonjogot a jogosult ingatlana felett, és kötelességet vállalt a jogosult részére teljes otthoni gondozást nyújtani, vagy kifizetni egy intézményesített gondozás keretében történő eltartását (pl. életfogytiglani eltartási szerződés, vagyon elosztásáról és átadásáról szóló szerződés). Az "Adatok az ingatlanról" rovatba írja be a földterület fajtájára vonatkozó adatokat, a telek számát, valamint a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat). A jogi személy adatait az A2 alá kell beírni. A többi adat beírásánál értelemszerűen vegye figyelembe a jogosultra érvényes utasításokat. A nyilatkozatot olvassa el figyelmesen! A jogosult mellett, a nyilatkozatot alá kell írnia a házastársnak, illetve az élettársnak is. A kérelem aláírásával megerősítik a kérelemben közölt adatok pontosságát, és magát a nyilatkozatot is. IV. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK AZ ANYAGI HELYZET ADATAINAK BEÍRÁSÁRA (a jogosult, a jogosult házastársa illetve élettársa, a kötelezett és a kötelezett házastársa, illetve élettársa anyagi helyzetéről) Az adatokat az összes fenti személy tekintetében azonos módon kell beírni. Nem kell beírni azokat a jövedelmeket és bevételeket, amelyek A szociális biztonságról szóló törvény 27. cikkelye vagy egyéb jogszabályok értelmében kivételt képeznek, éspedig: - segélynyújtásra és kiszolgálásra kapott pótlék, amennyiben ilyen segítségre szorul, - éves szabadságért járó nyaralási pótlékot (regresszus), - végkielégítés, 8

9 - jubileumi jutalom, - rekreációs pótlék, - foglalkoztatásból származó egyszeri jövedelem, mint pl. a karácsonyi juttatás vagy a 13. havi fizetés, stb., - gyermekpótlék, - gyermekgondozási pótlék, - babakelengyére kapott segély, - munkahelyi útiköltség-térítés és munkaközi étkezési hozzájárulás - ösztöndíjak és egyéb bevételek, melyek továbbképzési vagy iskoláztatási célokat szolgálnak, - elemi csapások következményeinek felszámolására kapott eszközök, - a háborús erőszak áldozatainak járó életfogytiglani havi járadék, melyet A háborús erőszak áldozatairól szóló törvény alapján kap, - nevelőanya bevételei anyagi költségekre, melyeket a nevelt gyermekre fordít - pénzbeli szociális segély A szociális biztonságról szóló törvény és a helyi önkormányzati közösségek előírásai alapján. Kiegészítő magyarázatok a kódok alatt szereplő bevételekre: 110 A bérek illetve a munkából származó egyéb bevételek esetén írja be a munkáltató nevét és címét Ide a nyugdíj és rokkantbiztosítási törvény szerinti egyéb bevételek tartoznak, éspedig: rokkantsági pótlék, rokkantsági táppénz, gondozási pótlék, végkielégítés, gondozási pótlék (ellátmány) A ZDVDTPO szerinti rokkantsági pótlék a szellemileg és testileg sérült személyek társadalmi biztonságáról szóló törvény szerint folyósított táppénzt jelenti A "háborús" törvények szerinti bevételek, meghatározott bevételek: - a hadirokkantak törvénye szerint a következők: rokkantsági táppénz, speciális rokkantságért járó pótlék, ellátmány, rokkantsági pótlék, családi rokkantsegély, családi pótlék, - a háborús veteránok törvénye szerint a következő: veterán-pótlék, - az 1991-ben Szlovéniáért vívott háború áldozatainak külön jogairól szóló törvény szerint a következő bevétel: életfogytiglani havi járadék Tartásdíj - a ténylegesen átvett tartásdíjat kell beírni Pénzeszközök idegenek által végzett ápolásáért és kisegítéséért - csak akkor írja be, ha olyan más személyről gondoskodik, aki segítségnyújtási és kiszolgálási pótlékban részesül, vagy más bevételt kap gondozás és segélynyújtás céljából. E pótlék összegét írja be Közvetve megállapított jövedelem és bevételek: például, az életbiztosítási befizetések, de csak abban az esetben, ha nincs semmiféle más, a megélhetéshez szükséges jövedelme Egyéb (más kifizetőktől juttatott táppénz, a családsegítőnek jövedelme kieséséért járó részleges fizetés a ZSV szerint). 470 Egyéb - írja be az egyéb időszakos jövedelmeket, mint pl.: éves bevétel a háborús veteránokról szóló törvény értelmében, háborús kárpótlás a háborús erőszak áldozatairól szóló törvény értelmében stb. Kiadások - írja be a tartásdíj összegét, melyet az utolsó három hónapban fizetett, de csak a végrehajtható jogcímben szereplő összegig (figyelembe véve a revalorizációt), amelynek alapján azt fizetnie kell. 9

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Útmutató a W-8BEN. Jövőbeni fejlesztések. Újdonságok. Általános útmutató. A Nyomtatvány célja. Kincstári Osztály

Útmutató a W-8BEN. Jövőbeni fejlesztések. Újdonságok. Általános útmutató. A Nyomtatvány célja. Kincstári Osztály Kincstári Osztály Útmutató a W-8BEN Egyesült Államok Adóhatósága Nyomtatvány kitöltéséhez (Felülv. 2014. február) Haszonhúzó Külföldi Státuszának igazolása az Egyesült Államok Adóhatóságának Adó-visszatartási

Részletesebben

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:...TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre ADÓKÖNYV 2008 Figyelem A magyar nyelv használata engedélyezett a német mellett Oberpullendorf (Felsőpulya) és

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben