UTASÍTÁS A SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTASÍTÁS A SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ"

Átírás

1 UTASÍTÁS A SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOSSÁGOK Az egésznapos intézményes gondozás szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet, az intézményes gondozásra jogosultak közszolgálati hálózaton kívüli tartózkodást és ellátást helyettesítő formák fizetés alóli mentesítési kérelmet, és a családnak otthon nyújtott segítség szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet, ezen utasítás szerint és a Szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelem nyomtatványairól szóló Szabályzat szerint kell kitölteni (az SzK Hivatalos Lapja, 26/07 sz., a szöveg folytatásában: Szabályzat). Az egésznapos intézményes gondozás szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet, valamint az intézményes gondozásra jogosultak közszolgálati hálózaton kívüli szállást és ellátást helyettesítő formák fizetés alóli mentesítési kérelmek a IV/NO űrlapon kell beadni. A családnak otthon nyújtott segítség szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet a PD űrlapon kell benyújtani. Az űrlap minden rovatát ki kell tölteni, ez pedig azt jelenti, hogy az űrlap minden egyes rovatát ki kell tölteni, kivéve azokat, amelyeket a Szociális Munkaközpont tölt ki. Minden kérdést válaszoljon meg úgy, hogy bekarikázza az IGEN-t, vagy a NEM-et, illetve beírja az adatot a megfelelő helyre, vagy bekarikázza a megfelelő adatot, amikor ezt az űrlapban feltűntetett figyelmeztetések igénylik. A hamis és elhallgatott adatok feltűntetése esetében a jogosult, illetve annak eltartására kötelezett személy anyagilag és büntetőjogilag felel és a szolgáltatás kifizetőjének meg kell térítenie a mentesítés elismerésével kapcsolatban keletkezett költséget, késedelmi kamatokkal együtt. A kérelmet (személyesen vagy postán keresztül) a jogosult a bejelentett állandó lakóhelye szerint illetékes Szociális Munkaközponthoz nyújtja be. Ez a Szociális Munkaközpont hivatott, hogy határozzon a szolgáltatás fizetése alóli mentesítésről mind a jogosultra mind az esetleges kötelezettekre vonatkozóan. AZ ADATOKAT NYOMTATOTT BETŰKKEL ÍRJA! A jelen utasításban használt kifejezéseknek az alábbi jelentésük van: 1. Jogosult A jogosult az a személy, aki szolgáltatásban részesül. Ez tehát az a személy, akinek szociális rászorultsága és nehézségei megoldásához szakszerű, szervezett segítségre van szüksége szociálbiztonsági szolgáltatás formájában, amennyiben megfelel A szociális biztonságról szóló törvény 5. cikkelyében feltűntetett feltételeknek: - hogy a Szlovén Köztársaság állampolgára és állandó lakóhelye Szlovéniában van, - hogy külföldi és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, továbbá 1

2 külön feltételeknek, amelyeket egyes szolgáltatásokra vonatkozóan szabványok és normatívák írnak elő. 2. Kötelezett A kötelezett az a természetes személy, aki nem családtag, amennyiben a szolgáltatásra jogosulthoz eltartási kötelezettség köti a házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény értelmében (ezek az idézett törvény 124. cikkelye alapján pl. nagykorú gyermekek, akiknek kötelessége eltartani szüleiket, amennyiben azok munkaképtelenek és nincs elegendő anyagi lehetőségük a megélhetéshez), és más jogi (pl. egyesület) vagy természetes személy, akit a szolgáltatások fizetésére végrehajtható jogcím vagy jogügylet (pl. életfogytiglani eltartási szerződés) kötelez. 3. Családtagok Családtagoknak számítanak: - a jogosult/kötelezett házastársa illetve élettársa, - a jogosult/kötelezett gyermekei, ameddig köteles eltartani őket 18 éves korukig illetve az iskoláztatás befejeztéig (bizonyos korlátozásokkal), illetve a szülői jog meghosszabbításának időpontjáig. - a jogosult/kötelezett, illetve házastársának/élettársának mostohagyermekei, - a jogosult/kötelezett házastársának, illetve élettársának kiskorú unokái, unokahúgai, unokaöccsei, testvérei, akik árván maradtak, - felnőtt személy, akit a törvény vagy más jogcím alapján valamelyik családtagnak kell eltartania, amennyiben nem rendelkezik a minimális jövedelemnek megfelelő saját jövedelemmel illetve vagyonnal. A jogosult családtagjai tehát nem számítanak kötelezetteknek. II. AZ EGÉSZNAPOS INTÉZMÉNYES GONDOZÁS SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELEM és AZ INTÉZMÉNYES GONDOZÁSRA JOGOSULT KÖZSZOLGÁLATI HÁLÓZATON KÍVÜLI TARTÓZKODÁST ÉS ELLÁTÁST HELYETTESÍTŐ FORMÁK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELEM KITÖLTÉSÉNEK FOLYAMATA (IV/NO űrlap) Az egésznapos intézményes gondozás szociálbiztonsági szolgáltatások fizetése alóli mentesítési kérelmet, valamint az intézményes gondozásra jogosultak közszolgálati hálózaton kívüli tartózkodást és ellátást helyettesítő formák fizetés alóli mentesítési kérelmet az IV/NO űrlapon kell beadni. Az űrlapot a jogosult mellett a jogosult házastársának, illetve élettársának, valamint minden kötelezettnek és annak házastársának, illetve élettársának is alá kell írnia. A Jogosult a IV/NO űrlapot úgy tölti ki, hogy az űrlapon előbb bekarikázza a megfelelő szolgáltatás fajtáját, amelyre kérelmét benyújtja, utána a IV/NO űrlap ELSŐ RÉSZÉBE az I., II., III., IV., V. és VI. jelzések alá beírja az adatokat. A kötelezettre vonatkozó külön részt, azaz a IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZÉT akkor kell kitölteni, ha a jogosult mellett egy vagy több, a szolgáltatást fizető kötelezett van (lásd a kötelezett meghatározását). Minden kötelezett kitölti saját példányát úgy, hogy a IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZÉBE az A, B, C, 2

3 D és E jelzések alá beírja az adatokat. Amennyiben a kötelezett ezeket az adatokat a Szociális Munkaközpontnak nem adja meg, úgy ez utóbbinak nem áll módjában kiszámolni a mentesítés összegét, és ennek következtében a kötelezett nem mentesül a (pót)fizetés alól. Az A, B, C, D és E jelzések alatti adatokat beírhatja a jogosult is, ha rendelkezik ezekkel, a kötelezett és a házastárs, illetve élettárs pedig ezt aláírásukkal igazolják. Annak az egésznapos intézményes gondozásra jogosult személynek, aki nem rendelkezik saját jövedelemmel, de szeretné, hogy apróbb személyi szükségleteinek fedezésére a szolgáltatásokat fizető biztosítson részére anyagi eszközöket a minimális jövedelem alapösszegének 20 % mértékben, ki kell töltenie és alá kell írnia a IV/NO űrlap mellékletében található nyilatkozatot. Az általános rész második bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltekintve, az intézményes gondozásra jogosultak közszolgálati hálózaton kívüli tartózkodást és ellátást helyettesítő formák fizetése alóli mentesítési kérelem csak akkor számít benyújtottnak, ha ez szabályosan van kitöltve (ha a IV/NO űrlapon be van karikázva a megfelelő szolgáltatási fajta, amelyre a kérelem vonatkozik, ha be van írva az összes adat az űrlap első részébe az I., II., III., IV., V. és VI. jelzések alá), alá van írva, továbbá mellékelve van a program, illetve a szolgáltatás végrehajtásáról szóló szerződés (A szociálbiztonsági szolgáltatások alóli mentesítés meghatározásának mértékéről szóló rendelet 4. cikkelye szerint (az SZK Hiv. L., 110/04 és 124/04 sz., a folytatásban: Rendelet)), melyet a szolgáltatást kivitelező kötött a felhasználóval, valamint a jogosult állandó lakóhelye szerint illetékes Községgel, melynek értelmében a Község fizetési, illetve (pót)fizetési kötelezettséget vállalt, beérkezik a Szociális Munkaközpontba. ADATOK A JOGOSULTRÓL a IV/NO űrlap ELSŐ RÉSZE I., II., III., IV., V. és VI. jelzések Karikázza be a megfelelő szociálbiztonsági szolgáltatást, illetve a tartózkodást helyettesítő formát: - intézményes gondozás (otthonban), ha egésznapos intézményes gondozási szolgáltatást élvez, pl. idősek otthonában, speciális intézetben, kiképző intézetben, gondozó munkaközpontban, mely nyilvános szociálbiztonsági intézménynek vagy koncessziósnak számít. - az intézményes gondozásra jogosult közszolgálati hálózaton kívüli tartózkodást és ellátást helyettesítő forma, ha az intézményes gondozásra jogosult olyan személy (mely az előírt szociálbiztonsági standardok szerint intézményes gondozásra jogosultnak minősül), akinek a közszolgálati hálózaton kívül kerül biztosításra a tartózkodást és az ellátást helyettesítő forma, olyan kivitelezőnél, aki a Rendelet 4. cikkelyének rendelkezése értelmében: - teljesíti a lakásközösségi csoportok vagy a lakóközösségi csoportok programját, mint a szociális védelem kiegészítő programját, vagy munkaengedély alapján intézményes gondozási szolgáltatást biztosít, - a program, illetve a szolgáltatás végrehajtásáról szerződést kötött a szolgáltatás fogyasztójával és a jogosult állandó lakóhelye szerinti Községgel, mely által a Község kötelezettséget vállalt a fizetésre, illetve (pót)fizetésre, 3

4 - a díjak a szociálbiztonsági szolgáltatásra előírt metodológia alapján lettek kialakítva, és a díjakhoz beszerezte a minisztérium egyetértését. Írja be az összes kért adatot, illetve karikázza be az IGEN-t vagy a NEM-et. Az ideiglenes lakóhely adatait csak abban az esetben töltse ki, ha a Szlovén Köztársaságban bejelentett állandó lakóhellyel nem rendelkezik. Ha joga van az eltartásra, karikázza be az IGEN-t, az egyes kérdésekre való tekintettel pedig írja be annak a személynek a családi- és utónevét is, akivel megállapodást vagy szerződést kötött, illetve nevezze meg a bíróság ítéletét, a megegyezett tartásdíjra vonatkozóan pedig írja be az összeget és a pénznemet. Az eltartás jogára az alábbiak szerint tarthat igényt: - közjegyző előtt megkötött eltartási szerződés, eltartási megállapodás, vagy az eltartásról szóló bírósági ítélet alapján, - például az alábbi esetekben: válóperi ítélet, életfogytiglani eltartási szerződés, szerződés, mely alapján a kötelezett köteles Önnek kifizetni az ellátás vagy az intézményes gondozás költségeit, - ha valaki más módon biztosítja az Ön eltartását, - ha a kötelezettek közül valaki önt eltartásra magához vette. "Eltartás más módon" fogalom magyarázata: A Rendelet 18. cikkelye hatodik bekezdése értelmében, abban az esetben, amikor az eltartási kötelezettség a házasságkötésről és a családi kapcsolatokról szóló jogszabályok alapján az eltartás más módon kerül végrehajtásra, a kötelezett hozzájárulási mértéke csökken az ilyen jellegű eltartási mérték nagysága szerint, ha a kötelezett a jogosulttal az ilyen jellegű eltartásról és annak mértékéről megállapodást köt a Szociális Munkaközpontnál (megegyezés más módon történő eltartásról). A kötelezettnek az ily módon meghatározásra kerülő hozzájárulása nincs kihatással más kötelezettek hozzájárulásaira. A különbözetet, mellyel csökkent a kötelezett hozzájárulásának mértéke, a térítési kötelezett fizeti (Község/Szlovén Köztársaság). Karikázza be az IGEN-t, ha ingatlan tulajdonosa/társtulajdonosa, és az "Adatok az ingatlanokról" rovatba írja be a földterület fajtájának adatait, a telek számát és a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat). A II. szám alá írja be házastársának, élettársának adatait (családi-és utónév, EMSO, állampolgárság, lakcím). "Lakcím" alá írja be házastársa, illetve élettársa állandó lakóhelyének címét, ha ez nincs, akkor ideiglenes lakóhelyének címét. Az "Adatok az ingatlanokról" rovatba csak akkor kell az adatokat beírni a földterület fajtájáról, a telekszámról és a kataszteri betétszámról (telekkönyvi kivonat), ha házastársa, illetve élettársa maga is jogosult szociálbiztonsági szolgáltatásokra. A III. szám alá írja be egyéb családtagjainak adatait. A IV. szám alá a "Kötelezettek adatai" táblázatba, írja be a kért adatokat, valamint a kötelezett állandó lakóhelyének címét, ha ezzel a kötelezett nem rendelkezik, úgy az ideiglenes lakóhelyének címét, illetve azt a címet, amelyen elérhető, és azt, hogy milyen kapcsolatban áll a kötelezett önnel: 4

5 - fia/leánya, - egyéb rokon (vő/meny, sógor/sógornő), - nem rokon, - jogi személy (pl. egyesület). Az V. szám alatt vegye figyelembe a feltűntetett jelzés alatt megadott külön utasításokat, és egyúttal vegye tekintetbe a jelen utasítások IV. fejezetében foglalt, az anyagi helyzet adatainak beírására vonatkozó általános utasításokat. A VI. szám alá házastársa, illetve élettársa anyagi helyzetének adatait írja be. A kérelem aláírásával igazolják a kérelemben közölt adatok hitelességét és magát a nyilatkozatot is. ADATOK A KÖTELEZETTRŐL IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZE A, B, C, D és E jelzéssel (a kötelezett, annak házastársa, illetve élettársa és egyéb családtagok adatainak beírására). Az adatokat a jogosult vagy kötelezett írja be (lásd a IV/NO űrlap kitöltésére vonatkozó utasítás kezdetét). Kötelezettként leggyakrabban a gyermekekkel találkozunk, akiknek, A házasságról és családi kapcsolatokról szóló törvény 124. cikkelye értelmében kötelességük eltartani szüleiket, és természetes személynek nevezzük őket. A kötelezett iránti eltartási kötelezettséget ritkább esetekben egyesület vagy más szervezet veszi magára, ezeket jogi személynek nevezzük. Minden egyes kötelezettre vonatkozóan a IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZÉNEK különkülön saját példányát kell kitölteni, és ezt mellékelni a kérelemhez. Az adatok azon részének kitöltésénél, amelyek természetes személyre vonatkozik (az A1 alatt) a kérdés, hogy "Megkapta-e a tulajdonjogot a jogosult ingatlanára?" olyan esetekre vonatkozik, amikor a kötelezett jogügylet alapján megszerezte a tulajdonjogot a jogosult ingatlana felett, és kötelezettsége vállalt a jogosult részére teljes otthoni gondozást nyújtani, vagy kifizetni intézményesített gondozás keretében történő eltartását (pl. életfogytiglani eltartási szerződés, vagyonelosztásról és átadásáról szóló szerződés). Az "Adatok az ingatlanról" rovatba írja be a földterület fajtájára vonatkozó adatokat, a telek számát, valamint a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat). A jogi személy adatait az A2 alá kell beírni. A többi adat beírásánál értelemszerűen vegye figyelembe a jogosultra érvényes utasításokat. A nyilatkozatot olvassa el figyelmesen! A jogosult mellett, a nyilatkozatot alá kell írnia a házastársnak, illetve az élettársnak is. A kérelem aláírásával megerősítik a kérelemben közölt adatok pontosságát, és magát a nyilatkozatot is. A IV/NO ŰRLAP MELLÉKLETÉT csak az az egésznapos intézményes gondozásra jogosult tölti ki és írja alá, akinek nincs saját jövedelme és szeretné, hogy a szolgáltatásokat 5

6 fizető biztosítson anyagi eszközöket a minimális jövedelem alapösszegének 20 %-os mértékében apróbb személyi szükségleteinek fedezésére III. A CSALÁDNAK OTTHON NYÚJTOTT SEGÍTSÉG SZOCIÁLBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSI KÉRELEM KITÖLTÉSÉNEK FOLYAMATA (PD űrlap) A családnak otthon nyújtott segítség szociálbiztonsági szolgáltatási forma fizetése alóli mentesítési kérelmet a PD űrlapon kell beadni. Az űrlapot a jogosult mellett a jogosult házastársa, illetve élettársa, valamint minden kötelezett és annak házastársa, illetve élettársa is írja alá. A Jogosult úgy tölti ki a PD űrlapot, hogy a PD űrlap ELSŐ RÉSZÉBE az I., II., III., IV., V. és VI. jelzések alá beírja az adatokat. A kötelezettre vonatkozó külön részt, azaz a PD űrlap MÁSODIK RÉSZÉT akkor kell kitölteni, ha a jogosult mellett egy vagy több szolgáltatást fizető kötelezett van (lásd a kötelezettre vonatkozó definíciót). Minden kötelezett a PD űrlap MÁSODIK RÉSZÉNEK saját példányát úgy tölti ki, hogy beírja az adatokat az A, B, C, D és E jelzések alá. Amennyiben a kötelezett ezeket az adatokat nem adja meg a Szociális Munkaközpontnak, ennek nem áll módjában kiszámolni a mentesítéseket, így a kötelezett nem mentesül a (pót)fizetés alól. Az A, B, C, D és E jelzések alatti adatokat beírhatja a jogosult is, ha rendelkezik ezen adatokkal, a kötelezett és házastársa, illetve élettársa pedig aláírásával igazolja ezeket. ADATOK A JOGOSULTRÓL - a PD űrlap ELSŐ RÉSZE I., II., III., IV., V. és VI. jelzéssel Írja be az összes kért adatot, illetve karikázza be az IGEN-t vagy a NEM-et. Az ideiglenes lakóhely adatait csak akkor töltse ki, ha a Szlovén Köztársaságban nem rendelkezik állandó bejelentett lakóhellyel. Karikázza be az IGEN-t, ha joga van az eltartásra, egy-egy kérdést illetően pedig írja be annak a személynek a családi-és utónevét, akivel eltartási megállapodást vagy szerződést kötött, illetve nevezze meg a bíróság ítéletét, továbbá az összeget illetően tűntesse fel azt az összeget és a pénznemet, amiben megállapodtak. Az eltartás jogára az alábbiak szerint tarthat igényt: - közjegyző előtt megkötött eltartási szerződés, eltartási megállapodás, vagy az eltartásról szóló bírósági ítélet alapján, - például az alábbi esetekben: válóperi ítélet, életfogytiglani eltartási szerződés, szerződések, melyek alapján a kötelezett köteles Önnek kifizetni az ellátás vagy az intézményes gondozás költségeit, - ha valaki más módon biztosítja az Ön eltartását, - ha a kötelezettek közül Önt valaki eltartásra magához vette. "Eltartás más módon" fogalom magyarázata: A Rendelet 18. cikkelye hatodik bekezdése értelmében, abban az esetben, amikor az eltartási kötelezettség a házasságkötésről és a családi kapcsolatokról szóló jogszabályok alapján az eltartás más módon kerül végrehajtásra, a kötelezett hozzájárulási mértéke csökken az ilyen jellegű eltartási érték nagysága szerint, ha a kötelezett a jogosulttal az ilyen jellegű 6

7 eltartásról és annak értékéről megállapodást köt a Szociális Munkaközpontnál (megegyezés más módon történő eltartásról). A kötelezettnek az ily módon meghatározásra kerülő hozzájárulása nincs kihatással más kötelezettek hozzájárulásaira. A különbözetet, mellyel csökkent a kötelezett hozzájárulásának mértéke, a térítési kötelezett fizeti (Község/Szlovén Köztársaság). "Eltartásra magához venni" fogalom magyarázata: A Rendelet 28. cikkelyének második és harmadik bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, a családnak otthon nyújtandó segítség esetén teljesen mentesül a kötelezett, aki a jogosultat eltartás céljából magához veszi mindaddig, amíg a jogosultat eltartás céljából magánál tartja. Ezen ok miatti mentesítés nem hat ki a többi kötelezett hozzájárulásaira. Ez azt jelenti, hogy ennek a kötelezettnek a kötelezettségét a Község-fizető vállalja magára. Csak akkor számít, hogy a kötelezett a jogosultat magánál tartja eltartás céljából, ha a jogosultnak a kötelezett lakcímén állandó bejelentett lakása van és ténylegesen ott is él, és jövedelme alacsonyabb mint a kötelezetté. A kötelezett ily módon történő mentesítésére csak a családnak otthon nyújtandó segítség szolgáltatásforma esetén van lehetőség. Karikázza be az IGEN-t, ha ingatlantulajdonos/társtulajdonos, és az "Adatok az ingatlanokról" rovatba írja be a földterületre vonatkozó adatokat, a telek számát és a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat). A II. szám alá házastársának, élettársának adatait írja be (családi-és utónév, EMSO, állampolgárság, lakcím). "Lakóhely címe" alatt házastársa, illetve élettársa állandó lakcímét írja be, ha ezzel nem rendelkezik, úgy ideiglenes lakóhelyének címét. Az "Adatok az ingatlanokról" rovatba csak akkor kell beírni a földterület fajtájára vonatkozó adatokat, továbbá a telekszámot, a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat), ha házastársa, illetve élettársa saját maga is jogosult szociálbiztonsági szolgáltatásokra. A III. szám alá írja be többi családtagja adatait. A IV. szám alá a "Kötelezettek adatai" táblázatba írja be a kért adatokat, valamint a kötelezett állandó lakóhelyének címét, ha ezzel nem rendelkezik, úgy az ideiglenes lakóhely címét, illetve azt a címet, amelyen elérhető, továbbá azt, hogy milyen kapcsolatban áll ön a kötelezettel: - fia/leánya, - egyéb rokon (vő/meny, sógor/sógornő), - nem rokon, - jogi személy (pl. egyesület). Az V. szám alatt vegye figyelembe a feltűntetett jelzés alatt megadott külön utasításokat, és egyúttal vegye tekintetbe a jelen utasítások IV. fejezetében foglalt, az anyagi helyzet adatainak beírására vonatkozó általános utasításokat. A VI. szám alá házastársa, illetve élettársa anyagi helyzetének adatait írja be. Következik a nyilatkozat, melyet figyelmesen olvasson el! A jogosult mellett, a nyilatkozatot alá kell írnia a házastársnak illetve az élettársnak is. 7

8 A kérelem aláírásával megerősítik a kérelemben közölt adatok pontosságát, és magát a nyilatkozatot is. ADATOK A KÖTELEZETTRŐL a PD űrlap MÁSODIK RÉSZE A, B, C, D és E jelzéssel (a kötelezett, annak házastársa, illetve élettársa és egyéb családtagok adatainak beírására). Az adatokat a jogosult vagy a kötelezett írja be (lásd a PD űrlap kitöltésére vonatkozó utasítás kezdetét). Kötelezettként leggyakrabban a gyermekekkel találkozunk, akiknek kötelességük, A házasságról és családi kapcsolatokról szóló törvény 124. cikkelye alapján eltartani szüleiket, és természetes személynek nevezzük őket. Az eltartási kötelezettséget ritkábban átveszi az egyesület vagy más szervezet is. Őket jogi személynek nevezzük. Minden egyes kötelezettre vonatkozóan a IV/NO űrlap MÁSODIK RÉSZÉNEK különkülön saját példányát kell kitölteni, és ezt mellékelni a kérelemhez. Az adatok azon részének kitöltésénél, amelyek természetes személyre vonatkoznak (az A1 alatt), a kérdés, hogy "Megkapta-e a tulajdonjogot a jogosult ingatlanára?" olyan esetre vonatkozik, amikor a kötelezett jogügylet alapján megszerezte a tulajdonjogot a jogosult ingatlana felett, és kötelességet vállalt a jogosult részére teljes otthoni gondozást nyújtani, vagy kifizetni egy intézményesített gondozás keretében történő eltartását (pl. életfogytiglani eltartási szerződés, vagyon elosztásáról és átadásáról szóló szerződés). Az "Adatok az ingatlanról" rovatba írja be a földterület fajtájára vonatkozó adatokat, a telek számát, valamint a kataszteri betétszámot (telekkönyvi kivonat). A jogi személy adatait az A2 alá kell beírni. A többi adat beírásánál értelemszerűen vegye figyelembe a jogosultra érvényes utasításokat. A nyilatkozatot olvassa el figyelmesen! A jogosult mellett, a nyilatkozatot alá kell írnia a házastársnak, illetve az élettársnak is. A kérelem aláírásával megerősítik a kérelemben közölt adatok pontosságát, és magát a nyilatkozatot is. IV. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK AZ ANYAGI HELYZET ADATAINAK BEÍRÁSÁRA (a jogosult, a jogosult házastársa illetve élettársa, a kötelezett és a kötelezett házastársa, illetve élettársa anyagi helyzetéről) Az adatokat az összes fenti személy tekintetében azonos módon kell beírni. Nem kell beírni azokat a jövedelmeket és bevételeket, amelyek A szociális biztonságról szóló törvény 27. cikkelye vagy egyéb jogszabályok értelmében kivételt képeznek, éspedig: - segélynyújtásra és kiszolgálásra kapott pótlék, amennyiben ilyen segítségre szorul, - éves szabadságért járó nyaralási pótlékot (regresszus), - végkielégítés, 8

9 - jubileumi jutalom, - rekreációs pótlék, - foglalkoztatásból származó egyszeri jövedelem, mint pl. a karácsonyi juttatás vagy a 13. havi fizetés, stb., - gyermekpótlék, - gyermekgondozási pótlék, - babakelengyére kapott segély, - munkahelyi útiköltség-térítés és munkaközi étkezési hozzájárulás - ösztöndíjak és egyéb bevételek, melyek továbbképzési vagy iskoláztatási célokat szolgálnak, - elemi csapások következményeinek felszámolására kapott eszközök, - a háborús erőszak áldozatainak járó életfogytiglani havi járadék, melyet A háborús erőszak áldozatairól szóló törvény alapján kap, - nevelőanya bevételei anyagi költségekre, melyeket a nevelt gyermekre fordít - pénzbeli szociális segély A szociális biztonságról szóló törvény és a helyi önkormányzati közösségek előírásai alapján. Kiegészítő magyarázatok a kódok alatt szereplő bevételekre: 110 A bérek illetve a munkából származó egyéb bevételek esetén írja be a munkáltató nevét és címét Ide a nyugdíj és rokkantbiztosítási törvény szerinti egyéb bevételek tartoznak, éspedig: rokkantsági pótlék, rokkantsági táppénz, gondozási pótlék, végkielégítés, gondozási pótlék (ellátmány) A ZDVDTPO szerinti rokkantsági pótlék a szellemileg és testileg sérült személyek társadalmi biztonságáról szóló törvény szerint folyósított táppénzt jelenti A "háborús" törvények szerinti bevételek, meghatározott bevételek: - a hadirokkantak törvénye szerint a következők: rokkantsági táppénz, speciális rokkantságért járó pótlék, ellátmány, rokkantsági pótlék, családi rokkantsegély, családi pótlék, - a háborús veteránok törvénye szerint a következő: veterán-pótlék, - az 1991-ben Szlovéniáért vívott háború áldozatainak külön jogairól szóló törvény szerint a következő bevétel: életfogytiglani havi járadék Tartásdíj - a ténylegesen átvett tartásdíjat kell beírni Pénzeszközök idegenek által végzett ápolásáért és kisegítéséért - csak akkor írja be, ha olyan más személyről gondoskodik, aki segítségnyújtási és kiszolgálási pótlékban részesül, vagy más bevételt kap gondozás és segélynyújtás céljából. E pótlék összegét írja be Közvetve megállapított jövedelem és bevételek: például, az életbiztosítási befizetések, de csak abban az esetben, ha nincs semmiféle más, a megélhetéshez szükséges jövedelme Egyéb (más kifizetőktől juttatott táppénz, a családsegítőnek jövedelme kieséséért járó részleges fizetés a ZSV szerint). 470 Egyéb - írja be az egyéb időszakos jövedelmeket, mint pl.: éves bevétel a háborús veteránokról szóló törvény értelmében, háborús kárpótlás a háborús erőszak áldozatairól szóló törvény értelmében stb. Kiadások - írja be a tartásdíj összegét, melyet az utolsó három hónapban fizetett, de csak a végrehajtható jogcímben szereplő összegig (figyelembe véve a revalorizációt), amelynek alapján azt fizetnie kell. 9

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község MUKA- CSALÁD- ÉS SZOCIÁLISÜGYI MIISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót. Szociális Munkaközpont Érkezett: A SZOCIÁLIS MUKAKÖZPOT

Részletesebben

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

ADÓKÖTELEZETT ADATAI. Adószám. Családi és utónév

ADÓKÖTELEZETT ADATAI. Adószám. Családi és utónév ADÓKÖTELEZETT ADATAI (adókötelezett családi és utóneve) (lakóhelyi adatok: település, utca, házszám) (Irányítószám, posta) (Az adóköteles személy telefonszáma) KÉRELEM az eltartott családtag után járó

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS. 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám:

AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS. 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám: AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS MELLÉKLET 1 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám: A magánjogi jogi személy családi és utóneve, ill. megnevezése (település, utca, házszám, posta).... Adózó: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS (Az adatlap kitöltése előtt kérjük figyelmesen olvassa el!)

TÁJÉKOZTATÁS (Az adatlap kitöltése előtt kérjük figyelmesen olvassa el!) ADATLAP a hallgató szociális helyzetének meghatározásához 2015/16 tanév őszi félévére kollégiumi jelentkezéshez Benyújtási határidő: Érkezett: 2015. Benyújtás helye: Kari Hallgatói Képviselet Irodája TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz SZEMÉLYI ADATOK IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA Név (születési név is) Születési hely és idő Anyja neve Családi állapota Állampolgársága Lakóhelye

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez ( jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 8.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Kom. rendelet alapján) KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 1. A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4.

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

Szociális tűzifa támogatás igénylése

Szociális tűzifa támogatás igénylése Átvétel: Szignó: Szociális tűzifa támogatás igénylése Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

Igénylőlap az energiatámogatás megállapításához

Igénylőlap az energiatámogatás megállapításához 1. számú melléklet a 231/2006. (XI.22..) Korm. rendelethez Igénylőlap az energiatámogatás megállapításához A hiányzó adatokat ki kell tölteni, illetve a megfelelő választ X-szel kell jelölni. Ha Ön a lakóingatlanában

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Decsi Polgármesteri 1 Hivatal Jegyzője 7144 Decs, Fő u. 23. Pf.: 1. Tel.: 74/595-916, Fax: 74/595-910, e-mail: szivosanna@decs.hu Érkezett: Ügyintéző: Tóth-Szivós Anna KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):... 1.5. Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015.(II.18) önkormányzati

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre 7. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez [ 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez TVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához a hátrányos,

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM rendszeres települési gyógyszertámogatás megállapítására 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 2.sz.melléklete KÉRELEM rendszeres települési gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Kérelem szociális étkezés igénybe vételére

Kérelem szociális étkezés igénybe vételére Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse Kossuth u. 39. Tel-fax: 89/356-925, 30/730-0856 E-mail: gecsepmh@wdsl.hu, polgarmester@gecse.hu honlap: www.gecse.hu Kérelem szociális étkezés igénybe vételére Alulírott

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Az ápolást végzô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:.....................................................................

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben