A rendelet hatálya 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya 1."

Átírás

1 Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 109. (4) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény ( továbbiakban: Nvtv.) 18. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 97. (2) bekezdésében szereplő rendelkezésekre, a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Karancsalja község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre, értékpapírokra, pénzeszközökre terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2. Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A vagyontárgyak minősítése 3. (1) A képviselő testület dönt : a) a vagyontárgy törzsvagyonná nyilvánításáról, b) vagyontárgyak forgalomképtelenné, korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképessé nyilvánításáról, c) a törzsvagyoni körbe tartozó ( forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes) vagyontárgy üzleti vagyoni körbe átsorolásról, ha a vagyontárgy minősítése az önkormányzat érdekei szempontjából már nem szükséges és azt nem kötelező törzsvagyoni körbe sorolni. (2) Ha az önkormányzat tulajdonába olyan vagyontárgy kerül, amely egyértelműen nem sorolható be valamelyik kategóriába, a képviselő testület a tulajdonba vétellel egyidejűleg dönt a minősítéséről. (3) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. A törzsvagyon 4. (1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja, azt a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani, az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni.

2 (2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. (3) A törzsvagyonnak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyai : a) a helyi közutak és műtárgyai, b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok. (4) A törzsvagyon egyéb forgalomképtelen vagyontárgyai : a.) a földutak, b.) a járdák és az árkok, c.) a temetők, d.) a játszóterek és egyéb közterületek, e.) továbbá minden olyan ingó és ingatlan dolog, amelyet törvény, vagy az önkormányzat rendeletében forgalomképtelennek nyilvánít. (5) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan vagyontárgy, amely az Nvtv. 5. (4) bekezdés szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ( Nvtv. 2. mellékletében meghatározott ) nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül. (6) A forgalomképtelen vagyontárgyak körét az 1. számú melléklet tartalmazza. (7) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerződés semmis, azok hitel fedezetéül nem használhatók fel és semmilyen más módon nem terhelhetők meg. 5. (1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítás a képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) Közterület hasznosítása a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően történik. (3) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai : a.) a közművek és középületek, b.) a művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények épülete és a használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak, c.) a ravatalozó épülete és a temetkezéshez szükséges ingó dolgok, d.) mindazon ingó és ingatlan vagyon, amelyet a képviselő testület annak nyilvánít. (4) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) Az üzleti vagyon 6. (1) Az önkormányzat üzleti vagyona az önkormányzat lakáscélú ingatlanaiból, ingóságokból és mindazon vagyontárgyakból áll, melyek nem tartoznak a törzsvagyon körébe. 2

3 (2) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes. (3) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlanok körét a 3. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 7. (1) Az önkormányzat vagyontárgyainak hasznosítása a tulajdonjog átruházását, a vállalkozásba való bevitelét, a használatba adását és a bérbeadását foglalja magába. (2) Az önkormányzat vagyonát a számvitelről szóló évi C törvény ( továbbiakban : Sztv.) szerint kell értékelni és nyilvántartani (3) Az önkormányzat tulajdonában, de a költségvetés szervei, intézményei használatában lévő vagyontárgyakról leltározással kell megállapítani, hogy azok a valóságban megtalálhatóak és értékük az önkormányzat értékelési szabályainak megfelel. Ennek érdekében a leltározás megkezdése előtt a természetes módon elhasználódott, valamint feleslegessé vált, elavult, megsemmisült vagyontárgyak feltárását, hasznosítását és selejtezését el kell végezni. (4) Az önkormányzati vagyon értékeinek nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. Tulajdonosi jogok gyakorlása és a vagyongazdálkodás szabályai 8. (1) A tulajdonost megillető jogokat a képviselő testület gyakorolja. (2) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről, annak változásairól és értékéről nyilvántartást kell vezetni. A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni. A vagyonkimutatás a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet mellékletét képezi. (3) A vagyon hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos döntések előtt mérlegelni kell, hogy az önkormányzat a jó gazda gondosságával jár e el. Az önkormányzati vagyont elidegeníteni versenyeztetés útján lehet. Ingatlan vagyon elidegenítését forgalmi értékbecslésnek kell megelőznie. Az ingó vagyontárgyak értékesítése során az érték meghatározásának az alapja a számviteli nyilvántartásban szereplő érték. (4) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati vagyon esetén : a.) ha a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke ingó vagyon esetén nettó Ft-ot nem éri el, b.) ha a vagyon egyedi forgalmi értéke ingatlanvagyon esetében jogszabályban meghatározott Ft-ot nem haladja meg. (5) Az önkormányzat szabad rendelkezésű vagyona üzleti vállalkozásba fektethető. (6) Az önkormányzat tulajdonában álló üzleti vagyon elidegeníthető, hasznosítható, bérbe adható, megterhelhető, biztosítékba adható. (7) A korlátozottan forgalomképes vagyon nem idegeníthető el mindaddig, amíg közfeladatra használják. (8) Az önkormányzati vagyonleltárba tartozó vagyont ingyenesen átruházni, továbbá önkormányzati követelésről lemondani csak jogszabályban meghatározott esetekben lehet. (9) Az önkormányzat pénz- és értékpapírvagyonával költségvetése szerint gazdálkodik. (10)Az önkormányzat ingatlan vagyonának kezelői az intézmények: a Polgármesteri Hivatal, a Napfény Óvoda. Az intézmények által a működésükhöz megszerzett ingó vagyon az intézmények tulajdonát képezi. (11) Az önkormányzat vagyonát ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adhatja használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 3

4 (12) Az önkormányzati vagyon védelmére, az előre nem látható rendkívüli események megelőzésére a vagyontárgyakra biztosítást kell kötni. 9. (1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a mindenkor hatályos költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben fogalt összeghatárig a polgármester dönt. Ezen összeghatár felett a polgármester javaslata alapján a képviselő testület hozza meg a döntést. (2) Az ingatlantulajdon megszerzése előtt vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítás lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési költségek várható körét és nagyságát. Ingatlantulajdon megszerzése csak az ingatlanról készült forgalmi értékbecslés alapján lehetséges. Az önkormányzat követelésiről való lemondás 10. (1) Az önkormányzat követeléseiről való lemondás joga a) Ft ot meghaladó érték felett a képviselő - testületet b) Ft-ot meg nem haladó érték alatta a polgármestert illeti meg, aki a soron következő ülésen a döntésről tájékoztatja a képviselő testületet. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelésekről részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha : a) nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását, b) a követelés érvénesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy egészben nem behajtható és előre láthatólag nincs is esély a követelés későbbiekben való behajtására, c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó költségekkel járna, d) a követeléssel érintett szerv vagy személy bizonyíthatóan nem lelhető fel. Záró rendelkezések 11. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsalja község Önkormányzat Képviselő testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000.( V.24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Pál Gyula dr. Behan Anett Éva polgármester jegyző KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet május 22.napján kihirdetésre került. dr. Behan Anett Éva Jegyző 4

5 Földterületek Az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyainak felsorolásáról 1. számú melléklet Helyrajzi szám Temető 040 Közpark Tavas 030/2 Temető 09 Patak 131/3 Patak 192/2 Patak 240 Dobroda Patak 324, Patak 366 Patak 426/1 Patak 437 Tizedes patak hidak 482, 655 Patak 529 Patak 671 Patak 017 Patak 050 Patak 061 Dobroda patak 068 Telkek Belkert 270 Belkert 625/9 Belkert 768 Belkert 600 Belkert 565/2 Belkert 515/1 Belkert 501 Belkert 434/1 Közterület 328 Egyéb közterület 327 Belkert 326 Iskolaudvar 316, 318 Belkert 131/1 Belkert 128 Belkert 76 Belkert 75 Szántó 041/1-10 Gyep 039/2 Építmények 5

6 Helyrajzi szám Rákóczi úti járda Irányjelző utcanévtáblák Kossuth út 779 Bartók út 563 Arany János út 646, 648 Mikszáth út 527, 530, 031/9, 031/1, 533/2 Iskola út 320 Szabadság út 594 Béke út 712 Óvoda út 909 Szondi út 898 Béke út 753 Bartók út 580 Ságvári út 339 Vízmű út 193/27 Ady Endre út 91 Ady Endre út 47 Szondi út 25 Zrínyi út 885 Kossuth út 851, 795 Bercsényi út 379, 396 Petőfi bekötő út (major) 912 Parkoló (Községháza előtt) Parkoló (Óvoda előtt) 142/8 hrsz. út 142/8 6

7 2. számú melléklet Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyainak felsorolásáról Vagyoni értékű jogok Mennyiség ( db ) Iktató program 1 Tauinform szoftver 1 Szellemi termékek Mennyiség ( db ) Múzeumi hatástanulmány 1 Településrendezési terv 1 Községi Környezetvédelmi program 1 L6 CD program 1 TATIGAZD program 1 Windows XP operációs rendszer 4 Panda titanium víruskereső program 6 Magyar Office program 3 Hp Sanjet szoftver 1 Esélyegyenlőségi terv 1 Földterületek Helyrajzi szám (db) Névtelen út 31 Arany János út 646, 696, 654, 648 Iskola út 320 Mikszáth út 527, 530 Béke út 712, 753 Szabadság út 594 Óvoda út 909 Szondi út 898, 25 Kossuth út 779, 851, 795 Bartók út 580, 563 Ságvári út 339 Vízmű út 193/27 Ady út 91, 47 Zrínyi út 885 Bercsényi út 379, 396 Gyalog út 052 Gyalog út 044/5 7

8 Gyalog út 048 Gyalog út 046 Mikszáth út 034/1 Gyalog út 033 Gyalog út 037 Gyalog út 018 Gyalog út 012 Gyalog út 683/5 Névtelen út 664 Gyalog út 907 Föld út 754, 765, 770 Gyalog út 608, 668 Névtelen út 584 Mikszáth út 533/2 Gyalog út 460 Föld út ( Ságvári út ) 345 Gyalog út 239/3 Gyalog út 193/2 Föld út 131/6 Föld út 131/2 Templom út 63 Vízfolyás 297 Vízfolyás 309 Árok 332 Árok 356 Árok 457 Árok 478 Vízfolyás 542 Vízfolyás 550 Árok 582 Vízfolyás 778 Vízfolyás 808 Árok 612 Árok 647 Árok 678 Árok 697 Névtelen út ( Gilgen út ) 142/8 Gyalog út 034/2 Zártkert 1489 Telkek Helyrajzi szám Kultúrház 77/2 Iskola 70 Temető 108 Iskola 321 Sportpálya (nagy foci pálya)

9 Közpark ( Községháza ) 908/1 Sportpálya ( salakos ) 465/2 Orvosi rendelő 899 Óvoda 910/1 Községháza 906 Tornaterem 323 Épületek Helyrajzi szám Általános Iskola + napközi 321, 322 Rákóczi út 111. Általános Iskola + Tornaterem 323 Rákóczi út 113. Orvosi rendelő, Szondi út lakás Községháza, Rákóczi út Napköziotthonos Óvoda 910/1 Rákóczi út 172. Ravatalozó, Rákóczi út Általános Iskola, Rákóczi út Építmények Helyrajzi szám Agrofa léckerítés + kapu temető Anna hegyi árok + földcsuszamlás Emlékmű park Világháborús emlékmű ( szürke gránit, obeliszk ) Buszváló, Rákóczi út alsó Községháza kerítés 316 hrsz. park információs tábla 316 Díszpark 316 Sportpálya ( nagy foci pálya ) 0127 Esőfogó pavilonok, asztalok Tavas Színpad + öltöző Községi park Tavasi játszótér Községi park játszótér Gépkocsi tároló ( Községháza ) Gázcsere telep Buszváró Rákóczi út középső Buszváró Rákóczi út felső Buszváró etesi elágazó MHSZ Lőpavilon 9

10 Üzemeltetésre átadott épületek Szennyvíztelep Üzemeltetésre átadott építmények Szennyvíz csatorna Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések Szennyvíz csatorna gépek A polgármesteri hivatal korlátozottan forgalomképes vagyontárgyainak felsorolása Szellemi termékek Mennyiség (db) Windows 98 operációs rendszer 1 MC Office program 1 MC Windows 95 operációs rendszer 1 MS Works 3,0 HDEM 1 Berker 1 Népességnyilvántartó program 1 Tatigazd 92 + bef. eszk.. 1 CWY EPROM szoftver 1 Office XP WIN 32 1 A polgármesteri hivatal fogalomképes vagyontárgyainak felsorolása Ügyviteli, számítástechnikai eszközök Mennyiség (db) AMD Athlon x számítógép + ASUS VW monitor 1 IBM PC AT számítógép + monitor, billentyűzet, mátrix nyomtató 1 Pentium 166 számítógép + Hyunday monitor, nyomtató N6BHD, egér, billentyűzet 1 Sharp fax 1 Sharp fénymásoló SF Nec Powermate H24 számítógép + monitor, nyomtató, egér, billentyűzet 1 Lézernyomtató HP Color LJ 2500L 1 10

11 Sharp marm 236 digitális másoló +ARRP7 RSPF tető 1 Lexmark E232 lézernyomtató 1 Számítógép + monitor + nyomtató + billentyűzet +egér 1 AMD Sempron számítógép + egér + billentyűzet 1 Intel PNCeleron 3,4 GHZ számítógép + Acer monitor + optikai egér, egérpad 1 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Mennyiség (db) Robotron írógép 1 Sharp fénymásoló 1 Sony Erősítő 1 Polgármesteri hivatal telefonközpont 1 11

12 Az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak felsorolásáról 3. számú melléklet Telkek Helyrajzi szám Telek 793/5 Telek 766 Telek 767 Telek 769 Telek 771 Telek 772 Lakóház, Szabadság út /1 Üzlethelyiség, Rákóczi út /1 Telek Telek 709/1-10 Telek 698/4 706 Telek 698/3 Telek 698/2 Telek 683 Telek 873 Telek 782 Telek 871 Telek 774 Telek 773 Épületek Helyrajzi szám Lakóház (sportöltöző), Rákóczi út Cukrászda, Rákóczi út Művelődési Otthon, Rákóczi út Vegyesbolt, Rákóczi út /1 Ügyvitel, számítástechnikai eszközök Mennyiség (db) AM2 LEI 250 számítógép 1 P4 számítógép 3 Samsung nyomtató 1 Silver Business Haros számítógép 3 Develop fénymásológép 1 12

13 Számítógép ATX Midi Torony 1 ALBACOMP ACTIVA 2000 számítógép 1 IBM AT 286 számítógép 3 Gépek, berendezések, felszerelések Mennyiség (db) Honda UMK 435E fűkasza 2 Biztonságtechnikai rendszer (iskola) 1 Szűrőandiométer Dupla oldalszél. 2x2 tábla 1 Riasztórendszer (Községháza) 1 Érvizsgáló 1 Hőlégsterilizátor 1 EKG minigram 1 Hordozható EKG 1 Minilabor + tartozékok 1 Minitron haematológiaianal. + tartozékok 1 Totya kazán 1 Vérnyomásmérő készülék 1 Ultrahangos készülék 1 Burgonyahámozó 1 Robotgép 1 Konyhai tűzhely 1 Konyhai robotgép 1 Főzőüst 1 Ravatal terítő 1 Konténer (raktár) 1 Színes televízió 1 Konténer (nagy szeméttároló) 1 Látásvizsgáló könyv 1 Kettesy féle látásvizsgáló készülék 1 Baby dop 2 MHZ-es készülék 1 60 H hallásvizsgáló 1 KH-2 E koporsó hűtő 1 M 905 írásvetítő 1 Futachi színes TV 1 DVR-1181D videó 1 3 M írásvetítő 1 FOLÁR 3 E D2 007 írásvetítő 1 Keringető szivattyú 1 3 M 905 írásvetítő 1 ITT 3701 H video 1 Junior 1061 írógép 1 AET W erősítő 1 Funai TV 1 Akai színes TV 1 Akai video 1 13

14 Grundig színes TV 1 Járművek UAZ 3469 Katonai jármű (terepjáró) Volkswagen Transzporter mikrobusz T4 A Napfény Óvoda forgalomképes vagyontrágyainak felsorolása Ügyviteli, számítástechnikai eszközök Mennyiség (db) AMD XP számítógép + monitor +billentyűzet+egér 1 Samsung SCX 4216 multifunkciós nyomtató 1 IBMPC számítógép + monitor TFT + nyomtató 1 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Mennyiség (db) Egyensúlyozós görgős járóka SE003 1 Kisvonat kocsival 1 Lengő hinta (faló) 1 Biztonságtechnikai rendszer 1 Egyensúlyozó láncos gerenda SE részes mosogató 1 Garzon junior szekrénysor 1 Video D 1100 óvoda színes TV 1 Mimimatt matematikai készlet 1 14

15 Indokolás az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 12./2012. (V.22.) önkormányzati rendelethez Általános indokolás A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény rendelkezési alapján újragondolást igényelt az önkormányzat vagyonának és vagyongazdálkodásának meghatározása. Az új rendeleti szabályozás a hatályos jogszabályoknak való megfelelést szolgálja. Részletes indokolás A Rendelet 1 -a meghatározza a Rendelet hatályát. A Rendelet 2. -ában meghatározásra került az önkormányzat vagyona. A Rendelet 3. -a a vagyonminősítés szabályait tartalmazza. A Rendelet a a törzsvagyonra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A 6. -ban az üzleti vagyon, a 7. -ban az önkormányzat vagyoni értékei kerülnek meghatározásra. A Rendelet a a tulajdonosi jogok gyakorlását és a vagyonnal való gazdálkodás szabályait részletezi. A Rendelet az önkormányzatot megillető követelésekről való lemondás szabályait fekteti le. A Rendelet.11. a hatályba lépésről rendelkezik. Karancsalja, május 15. dr. Behan Anett Éva Jegyző 15

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./ JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ( egységes szerkezetben) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. Jászszentandrás

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz.

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz. Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete Szomor községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól (egységes szerkezet) Szomor

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Darnózseli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 12/2013.(VI.20.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

1./ A jogszabály-változások alapján szükségesnek új vagyonrendelet megalkotása.

1./ A jogszabály-változások alapján szükségesnek új vagyonrendelet megalkotása. Szátok Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés Szátok Községi Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) Madaras község

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete 1 Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól Kistolmács Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított 5/2004. (IV.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, A VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

I. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, A VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Székkutas községi Önkormányzat képviselőtestületének 8/2006. (VI.29.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Székkutas községi Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzat 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Bátaapáti község Önkormányzat 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól Bátaapáti község Önkormányzat 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. FEJEZET II. FEJEZET

I. FEJEZET II. FEJEZET Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2007. (II. 26.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről a módosításáról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( IV.) rendelete az önkormányzat vagyonáról. 1. A rendelet hatálya

A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( IV.) rendelete az önkormányzat vagyonáról. 1. A rendelet hatálya A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( IV.) rendelete az önkormányzat vagyonáról Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben