JELENTÉS. A Liszt Ferenc Zenemúvészeti Egyetem ellenőrzéséről --' Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. A Liszt Ferenc Zenemúvészeti Egyetem ellenőrzéséről --' Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A Liszt Ferenc Zenemúvészeti Egyetem ellenőrzéséről --' Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése február

2 Állami Számvevőszék Jktatószám: V /2015 Témaszám: 1611 Vizsgálat-azonosító szám: V Az ellenőrzést felügyelte: Kisgergely István felügyeleti vezető Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Zakar László ellenőrzésvezető A számvevői munkaanyagok feldolgozását és a Jelentés összeállítását végezte: Zakar László ellenőrzésvezető Göller Géza számvevő tanácsos NagyErika számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Göller Géza számvevő tanácsos IJr. Németh Eszter számvevő NagyErika számvevő Pogány Kinga Beatrix számvevő Völgyesi Mátyás számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Jelentés az oktatási és kulturális ágazat irányítási rendszerének, 1106 működésének ellenőrzéséről Jelentés a felsőoktatás oktatási infrastruktúra-fejlesztési program jának ellenőrzéséről Jelentés az állami felsőoktatási intézmények érdekeltségébe tartozó 1290 gazdasági társaságok támogatásának és nyereségük hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Jelentés a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről-az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése Jelentés a Pannon Egyetemellenőrzéséről-Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése Jelentés a Károly Róbert Főiskolaellenőrzéséről-Az állami felsőok tatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése Jelentés a Magyar Képzőművészeti Egyetem ellenőrzéséről-az ál !ami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése Jelentés a Miskolci Egyetemellenőrzéséről-Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése Jelentés a Széchenyi István Egyetem ellenőrzéséről-az állami fel sőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése Jelentés az Eszterházy Károly Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése Jelentés a Magyar Táncművészeti Főiskola ellenőrzéséről - Az ál !ami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése Jelentés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem el lenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése

4

5 - - ', TARTALOMJEGYZEK BEVEZETÉS 13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 17 Il. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 29 l. A fenntartói és az ágazati irányítási jogok gyakorlása Az egyetem belső kontrollrendszerének kialakítása ésműködtetése Az egyetem döntéshozó szerveinek joggyakorlása, az oktatási és egyéb tevékenységek elkülönítése, a pénzügyi gazdálkodás Az egyetem döntéshoz.ó szerveinek gazdálkodással kapcsolatos joggyakorlása Az egyetem oktatói és egyéb tevékenységei elkülönítése, az ellátott feladat átláthatósága Az egyetem pénzügyi egyensúlya, fizetőképessége Az egyetemelőirányzat kezelése Az egyetem egyes hazai forrásból finanszírozott projektekhez, feladatokhoz kapott -nem normatív -költségvetési forrással való elszámolása Az egyetem vagyongazdálkodása A vagyongazdálkodási tevékenység keretei A vagyonváltozások és a vagyonhasznosítás szabályszerűsége A külső ellenőrzések által tett javaslatok hasznosulása ÁSZ ellenőrzések által tett javaslatok hasznosulása Az egyéb külső ellenőrzések javaslatainak hasznosulása Integritás kontrollak 59 1

6 MELLÉKLETEK l. szám ú A Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem kiadási és bevételi előirányzatai, azok teljesítése a ; években 2. szám ú A Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem kiadásainak, bevételeinek változása a években 3. számú Kimutatás a Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem bevételeiről és kiadásairól, valamint adósságszolgálatáról a években 4. számú A Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem mérlegadatai a években 5. szám ú A Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem gazdálkodása szabályszerűségének értékelése a mintatételek alapján 6. szám ú A Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem észrevétele 7, szám ú A Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem észrevételére adott válasz FÜGGELÉKEK l. szám ú Az integritás érvényesítése érdekében kialakitott és működtetett intézményi kontrollrendszer 2

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények Áfa tv. Áht.,. Áh t. 2 ÁSZ tv. Avtv. Eisztv. Fe ot. Info tv. Kbt. 1 Kbt.2 Kjt. Mt., Mt.2 Nftv. Nvtv. Sztv. Vtv. Korm. rendeletek Áhsz. Ámr., Ámr.2 Á vr. Ber. Bkr. Vtvr. 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi XXXVIII. törvény ai államháztartásról (hatálytalan január l-jétől) évi CXCV. törvény al': államháztartásról évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XC. törvény az elektronikus információszabadságrói (hatálytalan január l-jétől) évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (hatálytalan szeptember l-jétől) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről (hatálytalan jariuár l-jétől) évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évixxxill törvény a közalkalmazotta.k jogállásáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (hatálytalan január l-jétől) évi L törvény a munkd törvénykönyvéről évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról évi C. törvény a számvitelről évi CVI. törvény az állami vagyonról 249/2000. {XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (hatálytalan január l-jétől) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (hatálytalan jánuár l-jétől) 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (hatálytalan január l-jétől) 368/2011. {XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 193/2003. (XL 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (hatálytalan január l-jétől) 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő téríté- 3

8 Határozatok 1360/Z01l.(XI. 5.) Konn. határozat 1365/2011. (XI. 8.)Konn. határozat 1657/2012. (XII. 20.) Konn. határozat További rövidítések Asz EMMI EUTAF FEUVE FIR IFI. KIM Kincstár KMOP LFZE/egyetem/intézmény MNVZrt. NEFMI NGM NFM OKM ppp SZMSZ TAMOP VIR sekről költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről a évi hiánycél tartását biztosító további feladatokról a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról ÁllamiSzámvevőszék Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés Felsőoktatási Információs Rendszer Intézményfejlesztési Terv Közigazgatási és Igazságüg}'i Minisztérium Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Operatív Program LisztFerenc Zeneművészeli Egyetem Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Public Private Partnership (magán- és közszféra együttműködése) Szervezeti és Működési Szabályzat. Társadalmi Megújulás Operatív Program Vezetői Információs Rendszer 4

9 alapító ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR.autonómia állami felsőoktatási intézménysaját tulajdona állami vagyon állami vagyonhasznosítása A központi költségvetési szerv alapítója az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter. A felsőoktatási in. tézmények vonatkozásában az alapítói jogokat a fel. sőoktatásért felelősminisztérium gyakorolja. A felsőoktatási intézmény Feot.-ban, illetve Nftv;cben szabályozott önrendelkezése, amely biztosítja az intézmény önálló oktatási, kutatási, szervezeti és működési, valamint gazdálkodási tevékenységét. A felsőoktatási intézmény saját bevételének a költségek teljes körű levonása, az adományozás és öröklés kivételével - a rendelkezésre bocsátott vagyon állagának megóvásáról, pótlásáról való gondoskodás után fennmaradt része terhére szerzett vagyona. A Vtv. l. (2) bekezdése szerint állami vagyonnak minősül: a) az állami tulajdonban lévő ingó dolog, valamint a.. dolog módjára hasznosítható természeti erő, b) az állami tulajdonban lévő termőföldekből álló, külön törvényben szabályozott Nemzeti Földalap, c) az állami tulajdonban lévő - a b) pont hatálya alá nem tartozó - ingatlan, d). az állami tulajdonban lévő. értékpapír, e) az.államot megillető társasági részesedés és más. vagyoniértékű jog. (hatályos június 16 ig) a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a do log módjára hasznosítható természeti erő, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonatkozásában törvény az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti, c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az államot megillető.egyéb társasági részesedés, d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság,. amelyet jogszabály. vagyoni értékű jogként nevesít. (hatályos 20m június 17-től) A Vtv. 23. (1) bekezdése szerint: Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, illetve szerződés- így különösen bérlet, haszonbérlet, szerződésen alapuló haszonélvezet, vagyonkezelés, megbízás - alapján központi költségvetési szervnek, természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak hasznosításra átengedi. (hatályos december 31-ig) 5

10 óliami vagyon hasznosítósóra kötött szerződés óliami vagyon hasznólója óliami vagyon értékesítése AZ óliami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szerződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, szerződésen alapuló haszonélvezet, vagyonkezelés, megbízós - alapjón központi költségvetési szervnek, természetes vagy jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdólkodó szerv'ezetnek hasznosítósra ótengedi.. (hatólyos2011. december 31-ig) AZ óliami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szerződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, megbízós '- alapjón központi költségvetési szervnek, természetes vagy jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdólkodó szervezetnek hasznosítósra ótengedi.. (hatólyos januór l-jétől) A Vtv. 23. (2) bekezdése szerint: AZ óliami vagyon hasznosítósóra kötött szerződések elsődleges célja az. óliami vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az óliami és közfeladatok ellátásának elősegítése. A Vtvr. l. (7) a) pontja szerint: AZ a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az MNV Zrt.,vel kötött szerződés alapjón, bármely jogcímen (bérlet, haszonbérlet, vagyonkezelés, használat stb.) állami vagyont birtokol, használ, hasznosít. (hatályos december 31-ig) AZ a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, illetve aki törvény vagy szerződés alapján, bármely jogcí- men (pl. bérlet, haszonbérlet, vagyonkezelési szerződés, használat stb.) állami vagyont birtokol, hasznól, szedi annak hasznait, hasznosít, ide nem értve a tulajdonosi jogok gyakorlój át. (hatályos január l december 31-ig) AZ a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely törvény vagy szerződés alapján, bármely jogcímen (bérlet, haszonbérlet, használat stb.) állami vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, hasznosít, ide nem értve a haszonélvezőt, a vagyonkezelőt és a tulajdonosi jogok gyakorlóját (hatályos január l-jétől) Állami vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történő, visszterhes ótruházása. (Vtvr.l. (7) d) pont) 6

11 állami vagyon kezelője./vagyonkezelő belső kontrollrendszer CLF-módszer A Vtv. 23. (l) bekezdése szerint: Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szerződés - így különö. sen bérlet, haszonbérlet, szerződésen alapuló haszonélvezet,. vagyonkezelés, megbízás - alapján központi költségvetési szervnek, tennészetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiséggei nem rendelkező gaz-. dasági társaságnak hasznosításra átengedi. (hatályos január ; december 31-ig) Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szerződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, szenődésen alapuló haszonélvezet, vagyonkezelés, megbízás - alapján központi költségvetési szervnek, természetes vagy jogi. személynek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek hasznosításra átengedi. (hatályos január l decem-.ber 31-ig). Az. állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vcigy szerződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, megbízás - alapján központi költségvetési szervnek, természetes vagy jogi. személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek hasznosítás, ra átengedi. Az állami vagyonra vonatkozóan az MNV Zrt. kizárólag az Nvtv.-ben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést. (hatályos január l-jétől) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tár. gyilagos bizonyossó.g megszerzése érdekében kialakí tott folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a) a múködés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól A módszer a múködési és a felhalmozási költségvetés bevételeinek és kiadásainak, ezek egyenlegeinek elkülönített, majd összevont kimutatását alkalmazza valamely költségvetési intézmény pénzügyi helyzetének megítéléséhez. Kiemelten mutatja be a finanszírozási múveletek egyenlege nélküli és az azt magába foglaló pénzügyi pozíciót, valamint a tőketörlesztéssel, érték papír beváltással csökkentett múködési jövedelmet. Az értékelés a pénzügyi kapacitás fogalmát helyezi a középpontba. 7

12 előirányzat-maradvány fenntartó finanszírozási műveletek nélküli pozíció gaidasági.tanács hároméves fenntartói megállapodás információs és kommunic kációs rendszer Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerveknél a módosított bevételi és kiadási. előirányzatok és azok teljesítésének a Kormány rendeletében meghatározott tételekkel korrigált különbözete az előirányzat-maradvány. (Áht (l} bekezdés m) ponqa) A Feot. 7. (2) és az Nftv. 4. (2) bekezdése szerint az, aki az alapítói jogot gyakorolja, elláqa a felsőoktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatokat. A CLF módszer szerint számított működési és felhalmozási. tevékenység pénzügyi egyenlegének összevont értéke. Megmutaqa, hogy a költségvetési intézmény bevételei fedezetet biztosítottak-e a kiadásokra. A finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció alapján a pénzügyi helyzetet akkor tekintettük megfelelőnek, ha az adott év működési és felhalmozási bevételei fedezetet nyújtottak az adott év működési és felhalmozási kiadásaira. A felsőoktatási intézmény javaslattevő, véleményező, a stratégiai döntések előkészítésében részt vevő, és a döntések végrehajtásának ellenőrzésében közreműködő szerve. Az állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatására három éves fenntartói megálla podást kell kötni az állami felsőoktatási intézmény és a fenntartó között. A fenntartói megállapodás tartalmazza a felsőoktatási intézmény által meghatározott hároméves időszakra vállalt teljesítménykövetelményeket, továbbá az állandó jellegű támogatási részeket, valamint a változó jellegű támogatások megállapításának jogcímeit. A változó elemű támogatás évenkénti elszámolási kötelezettséggel kerül meghatározásra. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosíqák, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 8

13 intézményfejlesztési terv integritás irányító szerv kincstári biztos kínáltári költségvetés kockázatkezelési rendszer A szenátus fogadja el az intézményfejlesztési tervet. Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A foglalkozta" tási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait. (Feot.27. (3) bekezdés) Az integritás olyasvalakit vagy valamit jelöl, aki vagy ami romlatlan, sértetlen, feddhetetlen. Az integritás elvek, értékek, cselekvések, módszerek, intézkedések konzisztenciáját jelenti: olyan magatartásmódot, amely meghatározott értékeknek megfelel. A felsőoktatás. ágazati irányítását - felsőoktatásszervezéssel, felsőoktatásfejlesztéssel, törvényességi ellenőrzéssei kapcsolatos feladatokat - ellátó miniszter által vezetett minisztérium. (Feot /A., Nftv ) A kincstári biztos kijelölését az államháztartásért felelős minisztemél a Kincstár kezdeményezi. A kincstári biztos köteles figyelemmel kísérni megbízatáscinak időpontjától kezdve a költségvetési szerv tervezését, gazdálkodását, beszámolását, a jogszabályokban előírt feladatainak ellátását, feltárni azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek, a szükséges intézkedések azonnali végrehajtására irányuló intézkedési tervet készíteni, azonnali intézkedéseket kezdeményezni és írásbeli utasításokat kiadni a tartozásállomány felszámolására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására, a követelések behajtására. (Ávr ) A központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően a fejezetet irányító szerv az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kiemeit előirányzatait, valamint az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai jogszabályi előírás szerinti bevételeit és kiadásait kincstári költségvetés?adásával állapítja me; (Áht,, 24. (3) bekezdés, Aht (2) bekezdés, A vr. 31. (2) bekezdés) Irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek elemei a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati kitettség mérséklése. 9

14 kontrollkörnyezet kontrolltevékenység költségvetési főfelügyelő, felügyelő maximális hallgatói Iétszám miniszter minisztérium manitoring működési jövedelem A kontrollkörnyezet a költségvetési szerv vezetőinek a szervezeti célok elérését segítő kontrollak.kialakításával és működtetésével, korszerűsítésével kapcsolatos magatartását, a kontrollpontokról érkező információkra való reagálását jelenti. Azok az elvek, politikák és eljárások, amelyeket a koc. kázatok meghatározása és: a szervezet céljainak elérése érdekében alakítanak ki. A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten be-. Iül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.. Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervhez, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költség-. vetési szervhez, valamint az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerveihez költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt rendelhet ki. A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a gazdálkodás költségvetés-politikával való összhangja és a takarékos, szabályszerű, eredményes működés érdekében a Kormány rendeletében meghatározott intézkedéseket tehet, így különösen előzetesen véleményezi a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat és a nagy összegű kötelezettségvállalások tekintetében. kifogással élhet. (Áht (1)-(2) bekezdés) Az a felsőoktatási intézmény alapító okiratóban, működési engedélyében meghatározott hallgatói létszám, ameddig terjedően a felsőoktatási intézmény - figyelembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevékenység folytatásához rendelkezésre álló személyi feltételeket, helyiségeket és esiközöket - valamennyi évfolyamára számítva, teljes kihasználtsággal működve hallgatói jogviszonyt létesíthet. Az oktatásért felelős miniszter, aki 2009-től 2010 májusáig az OKM, 2010 májusától 2012 májusáig a NEFMI, 2012 májusától az EMMI minisztere volt. A felsőoktatásért felelős minisztérium, amely 2009-től 2010 májusáig az OKM, 2010 májusától 2012 májusáig a NEFMI, 2012 májusától az EMMI volt. A különböző szintű szervezeti célok megvalósításához szükséges folyamatok figyelemmel kísérése, melynek során a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői. A folyó bevételek és folyó kiadások egyenlege. Azt mutatja, hogy a folyó bevételek fedezetet nyújtanak-e a folyó kiadásokra. 10

15 normatív költségvetési támogatás felsőoktatási intézmények működéséhez. normatív támogatások saját bevétel szenátus tárgyévi pénzügyi pozídó A felsőoktatási intézmények működéséhez biztosított normatív költségvetési támogatás lehet a) hallgatói j11ttatásokhoz nyújtott, b)képzési, c) tudományos célú, d) fenntartói, e) egyes feladatokhoz nyújtott támogatás. A központi költségvetésből biztosított normatív költségvetési támogatásra - a d) pontban megc határozott normatív költségvetési támogatás kivételé-. vel - a felsőoktatási. intézmények azonos feltételek alapján válnak jogosulttá. Az a)-e) pontokban meghatározott jogcímek- az a) és e) pontban meghatározott jogdmek kivételével - nem jelentenek felhasználási. kötöttséget. (Feot (3) bekezdés) Az ellenőrzési időszakban hatályos költségvetési törvények 3. sz. mellékletében megjelölt közoktatási hozzájárulások, az 5. sz. mellékletében megjelölt központosított előirányzatok, továbbá a 8. sz; mellékletében megjelölt normatív, kötött felhasználású támogatások együttesen. Az államháztartáson kívüli források - beleértve minden olyan, az Európai Uniótól származó támogatást, amelyhez nem az állami költségvetésen keresztül jut a felsőoktatási intézmény, továbbá a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség teljesítéseként elszámolt forrásokat is, ide nem értve az állami vagyon értékesítésének ellenértékét- valamint a Kutatási és Technológiai Innovádós Alapbólszármazó bevételek. A felsőoktatási intézmény, döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete. (Feot. 20. (l) bekezdés, Nftv. 12. (1H3) bekezdés) A működési és felhalmozási bevételek, valamint kiadások egyenlege a finanszírozási múveletek egyenlee gének figyelembe vételével ll

16

17 , JELENTES A Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem ellenőrzéséről - Az állami. felsőoktatási intéz- mények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése, BEVEZETES Az ÁSZ Stratégiája 1 alapértékeinek egyike, hogy az államháztartás komplex folyamatainak átláthatósága érdekében rendszerszemléletű/holisztikus megközelítésű, egymásra épülő, a szinergiahatást kihasználó, összefoglaló értékelésre lehetőséget adó ellenőrzéseket végez. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó felsőoktatási intézmények ellenőrzése során az ÁSZ értékeli azok pénzügyi-gazdasági helyzetét, feltárja a működésükben rejlő kockázatokat, ezzel előmozdítj(} a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét. Az állami felsőoktatásiintézmények gazdálkodósót- az Áht.;_z előírásai mellett -a Feot., valamint az Nftv. előírásai határozták meg. Magyarország Nemzeti Reform Programja keretében, a Széll KQIInán Terv 2020-ig a évesek körében, a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3%-ra. való növelését irányozta elő, amely a évhez képest 4,6% pontos növekedési célkitűzést jelent. A rendezett gaz" dasági környezet, az önállósággal élni tudó, felelős, eiszámoltatható intézményi gazdálkodó! magatartás elengedhetetlen feltétele a kitűzött szakmai célok elérésén ek. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy szabályos volt-e az állami felsőoktatási intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása, biztosított volt-e a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményének érvényesülése, jogszabályi előírásoknak megfelelően működött-e a belső kontrollrendszer; az irányító szerv tevékenysége a jogszabályi előírásoknak megfelelt-e. Ennek keretében értékeltük a Liszt Ferenc Zeneművészet! Egyetemnél: l) a fenntartói és az ágazati irányítási jogok gyakorlását; 2) az intézmény belső kontrollrendszere jogszabályoknak megfelelő kialakítását és működtetését; 1 Állami Számvevőszék: Stratégia. Az Állami Számvevőszék hivatalos stratégiai dokumentum rendszere december. pdf 13

18 BEVEzETÉS 3) az in:tézmény döntéshozó szerveinek joggyakorlása. jogszabályoknak való megfelelőségét; az intézmény oktatási és egyéb (gyakorlati és kutatási) tevékenységei elkülönítését, átláthatóságát, illetve pénzügyi gazdálkodása szabályszerűségét;.. 4) az intézmény vagyongazdálkodása előírásoknak való megfelelőségét; 5) az ellenőrzött időszakbanvégzett külső (ÁSZ, fenntartói, EUTAF) ellenőrzé sek által tett javaslatok hasznosulását; 6) az intézmény korrupcióval szembeni veszélyeztetettségének csökkentése ér dekében az integritási szemlélet érvényesülését a gazdálkodási folyamatokban. Az ellenőrzés várható hasznosulcísa: Az ellenőrzés eredményének hasznosuiásaként képet kapunk az egyetemen kialakult pénzügyi helyzetről; a Kormány által kirendelt költségvetési (fő)felügyelői rendszer működésének tapasztalatairól; az oktatási és egyéb tevékenységek és költségelszámolások elhatárolásáról, átláthatóságáról és szabályosságáról A felsőoktatási intézmények gazdálkodási szabadságának pénzügyi és vagyoni helyzetre gyakorolt hatásairól, a vagyonnal való felelős, értékmegőrző gazdálkodás érvényesüléséről, továbbá a belső kontrollrendszer működéséről. Az ellenőrzés az ellenőrzött számára viszszajelzést ad a gazdálkodása kereteinek kialakításáról, a működésében fellépő. hiányosságokról, javaslataival hozzájárul azok kiküszöbölésehez és a jó kormányzáshoz. A törvényalkotás számára összegzett tapasztalatok állnak rendelkezésre a felsőoktatási intézmények döntéseinek, gazdálkodásának szabályszerűségéről, amelyek alapján - indokolt esetben - jogszabály-módosítás kezdeményezhető. Az integritás kultúra kialakítása hozzájárul az elszámoltathatóság és átláthatóság érvényesítéséhez, egyben támogatja a szervezet védettséget a korrupciós kitettséggel szemben, valamint annak megelőzése is irányítottabbá válik. A társadalom számára jelzi, hogy közpénz nem maradhat ellenőrizetlenül, az ÁSZ értékteremtő rend kialakításóhoz és megőrzéséhez hozzájáruló tevékenysége pozitív hatássallesz a szervezetről kialakított összkép formálásában. Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzött időszak január l december 31. Az ellenőrzéssei érintett szervezetek: az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Az ellenőrzés jogszabályi alapjót az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény L (3) bekezdése, az 5. (3)-(6) bekezdései, valamint az Áht2 61. (2) bekezdésénekelőírásai képezik.. Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott feladataiban, valamint a program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges volt. Az ellenőrzés az INTOSAI által kiadott nemzetközi standardok figyelembe vételével, az ellenőrzési programban foglalt értékelési szempontok szerint történt. 14

19 BEVEZETÉS Az ÁSZ a évi LXVI. törvény 29. -aszerint a jelentéstervezetet megküldte az emberi erőforrások miniszterének és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának. A beérkezett észrevételt és az arra adott választ a jelentés 6-7. sz. mellékletei tartalmazzák. A pénzügyi és vagyongazdálkodás terén az egyes területek szabályszerű működését mintavétellel ellenőriztük, ez alapján a sokaságokban.előforduló hibás tételek arányát becsültük. A jogszabályoknak és a belső előírásoknak megfelelőnek, azaz szabályszerűnek tekintettük az adott kiadási előirányzat felhasználását, bevétel beszedését, mérlegtétel értékelését, amennyiben a minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban a hibás tételek aránya kisebb volt, mintlo%, nem megfelelőnek értékeltük, ha a hibás tételek aránya a 10%-ot meghaladta. Kockázatot, illetve magas kockázatot jeleztünk, amennyiben egy adott terület vonatkozásában a minta alapján a teljes sokaságban nem volt teljes körűen biztosított a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő működés. A mintatételek kiértékelését az 5. számú melléklet tartalmazza. A belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének értékelése során a jogszabályi előírások mellett az Ámr /A. (l) és (3) bekezdése, az Ámr (l) és (3) bekezdései, valamint a Bkr. 5. (l) bekezdése alapján figyelembe vettük az államháztartásért felelős miniszteráltal közzétett irányelvekben és módszertani útmutatókban 2 foglaltakat is. A belső kontrollrendszért az értékelés során legalább 85%-os megfelelőség esetén megfelelőnek, legalább a 70%-os megfelelőség esetén részben megfelelőnek, 70%-os megfelelőség alatt pedig nem megfelelőnek minősítettük. AZ egyetem a 2009c20l3. évek között önállóan múködő és gazdálkodó központi költségvetési szerv volt. AZ egyetem székhelye Budapest. AZ egyetemen bölcsészettudományi és zeneművészeti képzés folyt. AZ egyetem oktatási, tudományos szervezeti egységkent intézeteket, tanszékeket, tanszéki csoportokat működtet, és doktori. iskolát szervez. AZ intézményben kulturális, múzeumi, könyvtári, kollégiumi feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek is múködtek. A köznevelési feladatai ellátására az ellenőrzött időszak alatt az egyetem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerképző Szakközépiskola intézményeket tartotta fenn. Ezen kívül zongorajavító. műhelyt és audiovizuális stúdiót múködtetett. AZ ellenőrzött időszakban a:z intézményt nem érintette átalakítás. AZ egyetem az.ellenőrzött időszakban gazdálkodó szervezetetnem hozott létre, és gazdálkodó szervezetben tulajdonjoggal nem rendelkezett, PPP konstrukcióban nem vett részt. AZ ellenőrzött időszak alatt a rektor személyében évben történt változás, az új rektor november 1-jétőllátja el a rektori feladatokat. A gazdasági vezető személye az ellenőrzött időszak alatt négy alkalommal változott. AZ egyetemhez évben költségvetési főfelügyelőt rendeltek ki. 2 1/2009. (IX. ll.) PM irányelv, Pénzügyminisztérium Belső Kontroll Kézikönyv

20 BEVEZETÉS. Az egyetem jellemzőit, főbb gazdálkodási, vagyoni és létszám adatait az alábbi táblázat mutatja be......főbb gazdálkodási és vagyoni adatok (ezer Ft) Megnevezés /2009 (%) KIADÁSI FÖÖSSZEG ,5 BEVÉTEU FÖÖSSZEG ,2 Költségvetési támogatások } ,9 Saját bevételek l ,' Finanszírozási bevételek 1979 ' Előirányzat maradvány l felhasználás. - Támogatások aránya(%) 74,7 57,(. 40,2 41,' 27,1 36,3 Mérlegfőösszeg ,(... Jellemzőlétszámadatok" (fő) Oktatói létszám (fő) ,3 Hallgatóllétszám (ffi) , Az oktatol és hallgatót letszám az oktober 15-t statisztlkában szereplo adat. Az egyetem kiadásai az öt év alatt 3,4-szeresére, a bevételei összességében 3,3- szorosára nőttek. A bevételeken belül a költségvetési támogatások átlagos aránya 41,9o/o volt..az ellenőrzött időszakban a költségvetési bevételek 17,9o/o-kal, a saját és átvett bevételek 8,4-szeresére nőttek. A hallgatói létszám 68 fővel, (8,6o/o-kal) emelkedett, az oktatók létszáma pedig 366 főről 334 főre, 8,7o/o-kal csökkent. A felvehető maximális létszámhoz viszonyítva az egyetem kihasználtsága javult, a évi 81o/o-ról a évre88%-ra. 16

JELENTÉS. A Szent István Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. A Szent István Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A Szent István Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15039 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0579-194/2015.

Részletesebben

JELENTÉS. a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15071 2015. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0589-184/2014

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés.

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS 14127 az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Taktabáj 2014. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS. A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS. A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS A Vidékfejlesztési M'inisztérium egyes agrárkutató intézetei és egyes génmegőrzési intézményei gazdálkodásának ellenőrzéséről 14039 2014. március Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Katonai Nemzetbiztonsági Szaigálat ellenőrzéséről. 2014. január

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Katonai Nemzetbiztonsági Szaigálat ellenőrzéséről. 2014. január ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Katonai Nemzetbiztonsági Szaigálat ellenőrzéséről 14018 2014. január Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0125-029/2013. Témasorszám: 1160 Vizsgálat-azonosító szám: V0628 Az

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Wekerle Sándor Alapkezelő gazdálkodásának ellenőrzéséről. 14017 2014. január

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Wekerle Sándor Alapkezelő gazdálkodásának ellenőrzéséről. 14017 2014. január ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Wekerle Sándor Alapkezelő gazdálkodásának ellenőrzéséről 14017 2014. január Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0116-273/2013. Témaszám: 1151 Vizsgálat-azonosító szám: V0625

Részletesebben

JELENTÉS. 13035 2013. május

JELENTÉS. 13035 2013. május JELENTÉS Hernádkak Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13035 2013. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. 14129 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. 14129 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIII. kerület 14129 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0235-317/2014.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ellenőrzése pénzügyi gazdálkodási helyzete és vagyongazdálkodása tekintetében

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ellenőrzése pénzügyi gazdálkodási helyzete és vagyongazdálkodása tekintetében ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ellenőrzése pénzügyi gazdálkodási helyzete és vagyongazdálkodása tekintetében című ellenőrzésről 14130 2014. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14016 2014. január

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14016 2014. január ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről 14016 2014. január Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0122-149/2013. Témaszám: 1157 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről / 00 Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata 14143 20140 június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0225-065/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Angyalföldi Szlovák Önkormányzat. 2014.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Angyalföldi Szlovák Önkormányzat. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Angyalföldi Szlovák Önkormányzat 14203 2014. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0302-015/2014. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. Budapest Főváros IV. kerület Ujpest ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14217 2014.

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. Budapest Főváros IV. kerület Ujpest ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14217 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről ' Budapest Főváros IV. kerület Ujpest 14217 2014. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0539-078/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 14190 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0288-010/2014

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK. Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK. Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysé.9e szabályszerűségének

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14140 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14140 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 14140 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0219-076/2014.

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 14080 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0232-068/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben