Kötődés és korai veszteség élmények. Ambivalens érzelmek a gyermekintézménybe kerüléssel kapcsolatban (félelmek, szorongások szülőben, gyermekben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötődés és korai veszteség élmények. Ambivalens érzelmek a gyermekintézménybe kerüléssel kapcsolatban (félelmek, szorongások szülőben, gyermekben)"

Átírás

1 A gyermek helye a család rendszerében. kultúravesztés következményei a gyermek és szülő személyiségfejlődésében. Szerepváltozások a mai családok életében. Kötődés és korai veszteség élmények. Ambivalens érzelmek a gyermekintézménybe kerüléssel kapcsolatban (félelmek, szorongások szülőben, gyermekben) A gondozónő személyisége (temperamentum, empátia, szociális, személyes és kognitív kompetenciák; konfliktuskezelés szülővel, gyermekkel). Gondozónő segítő szerepben A gyermeki személyiség megismerés lehetőségei, korlátai, helyzetei családban és intézményben. Gondozónő-szülő kapcsolat sajátosságai (partneri kommunikáció és kölcsönös bizalom kialakulását segítő és gátló tényezők és helyzetek. A beszoktatás, mint új szeretet-tárgyválasztás folyamata. Kritikus helyzetek és megoldásmódok Az ének-zenei, az irodalmi nevelés, a bábjáték és a hangszeres játék szerepe a kisgyermek személyiség-fejlődésében a kooperatív technikák alkalmazása tükrében Továbbképzés engedélyszáma: T /2010 Továbbképzés célja: A résztvevők ismerjék meg, milyen tényezők befolyásolják a kisgyermekek életét, személyiségfejlődését az első három életévben. A mondókák, gyermekdalok, dalos játékok, zenehallgatásra kínált dalok, a hangszeres játék, versek és mesék tudatos, életkornak, alkalomnak megfelelő kiválasztásával, a bábjáték tudatos beépítésével miként segíthetik a gyermekjóléti alapellátásban dolgozók a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését. Legyen ismeretük arról, hogy milyen módon, mely esetekben alkalmazhatják a kooperatív technikákat kisgyermekek zenei, irodalmi és egyéb nevelése alkalmával. Ismerjék meg és legyenek képesek hatékonyan alkalmazni a bábjátékot a nevelés során. Tudják a bábfajták felhasználási lehetőségeit kapcsolni irodalmi, és ének-zenei alkotásokhoz, az életkori sajátosságoknak megfelelően. Részletes tartalom:

2 - Megismerik a kiválasztás pedagógiai pszichológiai szempontjait, a kompetencia alapú nevelés oktatás jegyében a kisgyermekeknek szóló dalok; dalos játékok; zenehallgatási anyagok; versek; mesék sajátosságait, - a motivációs lehetőségeket; a hangulatkeltés metódusait (hangszerek, gépzene felhasználásának alkalmait), - a bábjáték; dalos játék; mese; vers; kooperatív technikák beépítésének lehetőségeit és módjait a nevelés folyamatába, - számba veszik a beilleszkedést valamint a beszoktatást segítő, az érzelmi kötődést alakító lehetőségeket a dal; a vers; a mondóka; a mese; a bábjáték a hangszeres játék alkalmazásának segítségével, - a konfliktusok kezelésének lehetőségeit a nevelés; gondozás során. Hatékony vezetés jogi és mentális kérdései a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben és egyéb szervezetekben. Továbbképzés időtartama: 35 óra Továbbképzés pontértéke: 40 pont Engedélyszám: T / Ft. A továbbképzés célja: segítséget nyújtani az operatív és stratégiai feladatok megoldásához szükséges jogi szabályozás rendszerében való könnyebb eligazodáshoz, korszerű vezetéselméleti kérdések napi gyakorlatra való átváltásához. A mentálhigiéné helyes alkalmazásának vezetői hatékonyságra gyakorolt hatásának felismeréséhez, a vezető személyiségére vonatkozó mentálhigiénés kérdésekre történő válaszadáshoz szükséges technikák megismeréséhez. A kompetencia fejlesztés lehetőségei és módszerei a tereptanári munkában. (A tereptanár megváltozott szerepe a kompetencia alapú szakképzésben.) Engedélyszám: T / Ft. A továbbképzés célja: hogy segítséget nyújtson mindazoknak a tereptanároknak, akik a munkájuk során már a kompetencia alapú szakképzés követelményeivel, a megváltozott tanári szerepben rejlő nehézségekkel szembesülnek. Betekintést kapnak az új követelményekben

3 megfogalmazott kompetenciák elsajátításának lehetőségébe, módszereibe és e folyamatokban a tereptanár szerepére. A művészeti nevelés lehetőségei a korai gyermekkorban Engedélyszáma: T / Ft. A továbbképzési program célja: A művészetekkel való ismerkedés, hogy elősegítse a harmonikus gyermeki személyiség kialakulását. A művészet megismerése által gazdagodjon a kisgyermek élettapasztalata. A gyakorlati ismeretek szerzése a tárgyalkotás. A különböző technikai megoldások fortélyaival való ismerkedések hatékonyabbá formálhatják a gyermeki öntevékenységet. A kézműves foglalkozások vezetői a magyarlukafai Kaptár Kézműves Egyesület tagjai, mely komoly múlttal rendelkeznek ezen ősi mesterségek ápolása terén. A minőségfejlesztés alapjai a személyes gondoskodást végző szakemberek számára Engedélyszám: T / Ft. A továbbképzés célja: A minőséggel kapcsolatos alapfogalmak értelmezése a személyes gondoskodást végző szakemberek számára. A minőségirányítási rendszer alapelveinek ismertetése, a kapcsolódó folyamatokra épülő rendszer logikai felépítésének értelmezése. A Továbbképzések szervezője: dr Mikli Éva szakmai igazgatóhelyettes A képzéseket a régió központokban min. 15 fő esetén megszervezzük! Jelentkezés folyamatos az alábbi címen! Családokkal való együttműködést fejlesztő tréningprogram bölcsődei dolgozók számára. Továbbképzés időtartama: Továbbképzés pontértéke: Engedélyszáma: 30 óra 30 pont S /2009.

4 Bölcsőde és más kisgyermek nevelési intézmény mint szervezet működési sajátosságai alapján, a szervezetfejlesztés módszer- és eszköztárának valamint a szervezeti kultúra, a szervezet arculata alakítási módjainak és alkalmazási lehetőségeinek megismerése és azoknak a cél intézményekre való adaptálása. A továbbképzés célja a tudatos vezetői tevékenység eredményességének feltérképezése a szervezet működése és annak fejlesztése oldaláról. A mai gyorsan változó világban felkészíteni az intézmények vezetőt a partneri érdekek és a szervezet szakmai elvárásainak összehangolására és az igények gyors kielégítéséhez szükséges módszerek és technikák megismertetésre. Tartalom: Részletes betekintést adni a szervezet működésének jellemzőibe, és ezeket megkeresni a résztvevők intézményeiben, a fejlesztés folyamatának és lépéseinek megismerése után feltérképezni a saját intézményre vonatkozó fejődési lehetőségeket. Megismerkedni azokkal a jellemzőkkel, PR tevékenységekkel, amelyek egy intézmény arculatát meghatározzák és segítik az intézmény közvetlen környezetében való aktivizálását, kommunikációját a partnerekkel a társintézményekkel. Felfedezni a szervezeti kultúra sajátosságait, megismerni annak összetevőit és meghatározó szerepét az intézmény eredményességét, a benne dolgozók motiváltságát, a munkahelyi légkör alakítását, a szervezet hatékonyságát meghatározó oldalát. Alkalmazott módszer: Az elmélet és a gyakorlati órák az egyes témák feldolgozásában váltják egymást, azzal a céllal, hogy az elméleti ismereteket a résztvevők megtanulják alkalmazni saját intézményük fejlesztésében. Elsajátítsák azokat a tudatos vezető technikákat, módszereket, melyek az intézmény működését segítik és a változó igények kielégítésében hatékonyak. A tanfolyam egy záró dolgozattal fejeződik be, melyben a résztvevő a saját intézmény arculatának kialakítására vonatkozó fejlesztési tervet készíti el. A családlátogatás és a beszoktatás több szempontú megközelítése a kisgyermekeket ellátó intézményekben Továbbképzés engedélyszáma: T /2010 A családból intézménybe kerülés, ill. a beszoktatás pszichológiája:

5 Melléklet A korai tanulás folyamattervezésének pedagógiája Továbbképzés engedélyszáma: T /2010 Továbbképzés időtartama: 50 óra Továbbképzés pontértéke: 35 pont A továbbképzés célja: A 0-3 éves gyermek korai fejlődését segítő tudatos nevelőmunka tervezésére való felkészítés; a bölcsődei ill. az intézményen kívüli gyermekszegénység elleni pedagógiai program tervezésére való megtanítás. Részletes tartalma: Szocializáció és nevelés fogalmai, színterei, folyamata. Társadalmi célképzetek: emberkép, gyermekkép. Tudatosság: gyermekismeret (fejlődéslélektani megközelítés), környezeti hatások értelmezése (nevelésszociológiai megközelítés). Tervszerűség: életkori és egyéni sajátosságok, igények, szükségletek, fejlesztő környezet kialakítás. A korai tanulás sajátosságai. Zárt és nyílt genetikai öröklés. (Minta és szociokulturális öröklés) Percepciófejlődés, temperamentum, Fejlesztő környezeti stimulusok (Élettani megközelítés). A kisgyermekkori kompetencia motívumok szerepe a fejlődésben. Kora gyermekkori fejlesztési program tervezési folyamata. Bölcsődei korai tanulásirányítás; Fejlesztés játéktevékenységbe ágyazva. Biztos Kezdet játszóházak, gyermekszegénység elleni korai fejlesztési programok Fejlesztő környezet kialakításának szempontjai. Intézményi és csoport arculat kialakítása. Konkrét tervkészítés különböző életkorú gyermekcsoportok számára. Az alkotás szerepe a korai tanulásban, a képességkibontakoztatás folyamatában.. Az alkotás technikái kisgyermekkorban. Amiért bennünket érdemes választani szervezet arculatának, a szervezet működésének fejlesztési lehetőségei és eredményei a gyermekintézményekben Továbbképzés engedélyszáma: Továbbképzés időtartama: Továbbképzés pontértéke: T / óra 30 pont

6 Ft. A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás célja: A bölcsődében dolgozók szakmai személyiségének fejlesztése annak érdekében, hogy kommunikációs képességeiket a felnőttfelnőtt kapcsolatokban, a szülőkkel való együttműködésben is hasznosítani tudják. Empátiájuk, együttműködési és konfliktuskezelési készségeik fejlődésén keresztül hatékonyan legyenek képesek a bölcsődei feladataik ellátására. Táplálkozástani, étlaptervezési, konyhatechnológiai és élelmiszer biztonsági ismeretek kisgyermek szociális ágazatban dolgozók számára Továbbképzés pontértéke: 35 pont Engedélyszám: T /2010. A továbbképzés célja: A kisgyermek szociális ágazatban dolgozó élelmezésvezetők, gondozónők táplálkozástani, étletervezési, üzemszervezési, konyhatechnológiai és élelmiszerbiztonsági ismereteinek az elmélyítése, a korszerű és biztonságos élelmiszer előállítás és étkeztetés feltételrendszerének a bemutatása az Uniós és hazai élelmiszerjog tükrében. Élelmiszer higiéniai, HACCP oktatás A NymE Benedek Elek Pedagógiai Karán a pécsi Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde képzésével biztosítani tudja az évenként kötelező élelmiszer- higiéniai-haccp oktatást, mely valamennyi főzőkonyhai dolgozónak és élelmezés vezetőnek kötelező az alábbiakban idézett 68/2007. (VII. 26.) FVM EüM- SZMM együttes rendelet értelmében. Felvállalva a bölcsődére, egységes óvoda-bölcsődére, családok napközi otthonára, mint kisgyermekkel foglalkozó intézményre vonatkozó speciális ismeretek átadását is! Az idézett rendelet szerint valamennyi élelmiszer-vállalkozónak gondoskodni kell arról (beleértve a bölcsődéket is), hogy az élelmiszerekkel foglalkozó dolgozók tevékenységüknek megfelelő módon higiéniai szempontból felügyelet alatt álljanak, és azokban az élelmiszerhigiéniai kérdésekben, amelyek munkájuk során érintik őket, rendszeresen megfelelő tájékoztatásban, oktatásban részesüljenek. (2) Az élelmiszer-előállítás és forgalmazás folyamatában részt vevő személyeknek legalább külön jogszabály szerinti végzettséggel kell rendelkezniük. (3) Az élelmiszer-iparivállalkozó köteles a munkába állást követő egy hónapon belül a munkavállalót a munkakörének megfelelően az élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozóan megfelelő oktatásban részesíteni. megfogalmazott kompetenciák elsajátításának lehetőségébe, módszereibe és e folyamtokban a tereptanár szerepére. (4) Az oktatásnak tartalmaznia kell a helyes higiéniai gyakorlattal, illetve a nemzeti útmutatókkal és az adott élelmiszer-iparivállalkozásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos ismeretanyagot.

7 (5) Az oktatás megtartásáról, annak módjáról, dokumentálásáról, az oktatás hatékonyságának ellenőrzéséről, az élelmiszer-iparivállalkozó gondoskodik. (6) Amennyiben az élelmiszer-ellenőrzőhatóság vizsgálatai során úgy ítéli meg, hogy a dolgozók nem rendelkeznek a területet érintő a (4) bekezdés szerinti kielégítő ismeretekkel, előírja az újbóli oktatás szükségességét, amelyet egy hónapon belül teljesítetni kell. Az ellenőrző hatóság ellenőrízheti a megismételt oktatás eredményességét. (7) A nem megfelelő oktatásból származó minden felelősség az élelmiszer-ipar vlálalkozót terheli. A képzés költsége: 7500 Ft/fő A képzés időtartama: 4 óra A képzés tervezett indulási időpontja, megegyezés szerint. Kötelező képzés egységes Óvoda-bölcsőde óvodapedagógusoknak A továbbképzés megnevezése: Bölcsődés korosztály az óvodában a bölcsődei nevelésigondozási feladatok szakmai követelményeinek megjelenése és megvalósításának metódusai az óvodai életben. A továbbképzés célja: Megismertetni az óvodapedagógusokat a bölcsődei élet működésének történetével, jelenlegi helyével a mai gyermekvédelmi rendszerben, és azokkal az alapvető szabályozókkal, melyek keretet adnak a bölcsődés korosztály intézményes ellátásához. Valamint az egységes óvodai-bölcsődei csoportban dolgozó óvodapedagógusok ismerkedjenek meg a 3 év alatti gyermekek testi-, mozgás- értelmi- érzelmi-, szociális fejlődésének jellemzőivel. A résztvevők szerezzék meg azokat a kompetenciákat, melyek segítséget nyújtanak a 3 év alatti gyermekek neveléséhez, gondozásához, tevékenységük, napirendjük megszervezéséhez, valamint kapják meg a segítséget az egyes gondozási műveletek gyakorlati elsajátításához. Képessé tenni őket a korai életkorból eredően a családokkal való bensőséges kapcsolat kialakítására. Ismerjék meg és tudják alkalmazni a bölcsődében használt dokumentumokat. További tájékoztatás:. NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar 9400 Sopron, Ferenczy J- u- 5 tel: 06/99/ / web:

8

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: érvényes

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/ 3. sz. Aradi utcai Bölcsőde Székhelye:1041 Budapest, Lőrinc

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai 7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ... 1 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER... 49 LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS... 89 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ...

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA 2011 1 Intézmény neve: Egyesített Bölcsődék címe: 1191 Budapest, Eötvös u. 11. telefon: 280-30-39 tel/fax: 282-64-74 E mail:

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM 2009 Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint, hogy felneveljük a következő

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015.

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. Tel/fax:66/476-010 e-mail:ovoda@veszto.hu web:www.vesztoinegyszinvirag.hu MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető rész 1.1 Intézményünk bemutatása, minőségfejlesztési múltja. 1.2

Részletesebben

2. Törvényi szabályozás

2. Törvényi szabályozás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Pedagógiai Programjának melléklete az Egységes Óvoda-Bölcsődei csoport szakmai programja Bácsalmás 2013. 1.Az intézmény székhelye:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram Szakmai alapprogram Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) Összeállította:

Részletesebben

Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet

Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet 1/17 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedeteket, a jócselekedet mellé tudományt 2 Pét 1,5 KÉPZÉSI

Részletesebben