ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Sióagárd Fácánkert Községek Körjegyzősége működéséről a 29. évi CAF kutatás alapján Az értékelést készítette: Közigazgatási Igazgatóság 29. december. 27/1

2 ELŐZMÉNYEK Sióagárd Fácánkert Községek Körjegyzősége munkatársai 29. évben 1. alkalommal végezték el a Közös Értékelési Keretrendszer kritériumai szerinti hivatali működés önértékelését. A CAF módszertana, jellemzői szerint a CAF alkalmazása a szervezetnek megfelelő keretet nyújt az állandó fejlesztési folyamat beindításához, többek között: bizonyítékokon alapuló értékelés, az európai országok közszféráiban széles körben elfogadott kritérium-készlet alapján; az előrehaladás és a teljesítmény kimagasló szintjei megállapításának lehetősége; az irányítás következetességének kialakítását, valamint a szervezetfejlesztéshez szükséges tennivalókra vonatkozó konszenzus elérését szolgáló eszköz; az elérni kívánt különböző eredmények és a támogató gyakorlati megoldások vagy adottságok közötti kapcsolat; a munkatársak körében a fejlesztési folyamatba történő bevonásuk révén lelkesedést kiváltó eszköz; a jó gyakorlati megoldások előmozdításának, és e megoldások szervezeten belüli különböző területek közötti, illetve más szervezetekkel történő, megosztásának lehetőségei; a különböző minőségügyi kezdeményezéseknek a hétköznapi munkafolyamatokba történő integrálásának eszköze; a haladás időbeni mérésének eszköze az időszakos önértékelések révén. A kijelölt munkatársi kör (9 fő) véleménye tükröződik a kapott értékekben. A kijelölt munkatársak a hivatal működésének valamennyi szegmensét jól ismerő, véleményüket bátran vállaló köztisztviselők, akik gondos munkával, jó hozzáállással végezték el a kérdőív kitöltéséből adódó többletfeladatukat. Jelen értékelő anyagunk a rendelkezésre álló kitöltött kérdőívek feldolgozását követően számszerűsíthető (valamint grafikonon ábrázolható és az előző évek kutatásával összehasonlítható) és szövegesen megfogalmazható eredményeket tartalmazza, illetve a számok mögött, azok segítségével a munkatársak által körülírt erősségek és gyengeségek, jövőre vonatkozó feladatok feltárását rögzítjük. Ez utóbbiak a folyamatok javítását, a működés racionalizálását szolgálják. 27/2

3 AZ 1-5. KRITÉRIUM A SZERVEZETEK ADOTTSÁGAIVAL FOGLALKOZIK. EZEK HATÁROZZÁK MEG AZT, HOGY A SZERVEZET MIT TESZ ÉS HOGYAN VISZONYUL A FELADATAIHOZ A KÍVÁNT EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN. 1. VEZETÉS A munkatársak azt értékelték, hogy a vezetők miként határozzák meg, fejlesztik a közigazgatási szerv küldetését és arculatát, hogyan fejlesztik ki a hosszú távú sikerhez szükséges értékeket és biztosítják azok érvényesülését Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy iránymutatást adjon a szervezet számára, kialakítsa a szervezet jövőképét, küldetését, értékrendjét 72 1, Teljesítménykövetelmények meghatározása, ciklusprogram, stratégiai célok Rövidtávú célok a hétfői értekezletek alkalmával ismertetésre kerülnek, kommunikáció biztosított Hosszú távú célkitűzések nem ismertek a munkatársak előtt Iránymutatás jobb kommunikálása Munkaértekezletek dokumentálása nem történik meg, így a visszaellenőrzés esetleges Testületi határozat, jegyzőkönyv, 4 évre szóló gazdasági program Munkamegbeszélések, jegyzőkönyvek Hosszú távú célkitűzések ismertetése Egyértelmű utasítás írásban, vagy szóban Emlékeztetők készítése, a végrehajtásról szóló beszámoltatás rendszeressé tétele 1.2. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy kialakítson és továbbfejlesszen a szervezet, a teljesítmény és a változás menedzselésére szolgáló rendszert Heti munkaértekezlet A munkaköri feladatok áttekintése, módosítása, a munkatársak munkafeladatainak egymásra építése folyamatosan vizsgált, szükség szerint gyorsan, rugalmasan módosítható A rendszert teljes egészében nem ismerik a kollegák (nincs rá igény, vagy idő- és energiahiány) Az elhangzottak, megbeszéltek betartása Munkaköri leírások, ügyrend, SZMSZ módosítások, FEUVE-rendszer teljeskörű átdolgozása Szabályzatok kidolgozásába még több kolléga bevonása, szabályzatok elektronikus úton való hozzáférhetősége 27/3

4 1.3. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy példát mutasson és ösztönözze, támogassa a személyi állományt 5 19, A munkatársak egyéni igényeinek és személyes körülményeinek tiszteletben tartása és kezelése Szabályzatok rendelkezésre állnak Kulcsfontosságú kérdésekről a vezetés tájékoztatja a munkatársakat A köztisztviselők által jelzett problémákra a vezetőség nyitott, megoldási javaslatot, újítást szívesen fogadnak Dolgozók munkájának elismerése Hatáskörök, feladatkörök jól körülhatároltak Zsúfolt iroda Az elszámoltatás esetlegessége A jutalmazás, ösztönzés anyagi lehetőségei behatároltak A teljesítményértékelés sablonossága Probléma esetén a munkatársakat elengedik a munkából Szabályzatok Munkaértekezletek Béren kívüli juttatás év végén Munkaköri leírások, ügyrend, szmsz Helyiségek bővítése Számonkérés Ösztönzés lehetőségeinek átgondolása A teljesítményértékelés kialakult módszerének újragondolása, új módszer bevezetése 1.4. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy a politikai döntéshozókkal és más érdekeltekkel fennálló kapcsolatokat az osztott hatásköröknek megfelelően kezelje? 67 15, Civil szervezetekkel, állampolgárokkal, társszervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés A körjegyző a polgármesterekkel folyamatosan egyeztet, a képviselő-testületi döntések előkészítésében aktívan részt vesz A hivatal munkáját érintő felhívások, tájékoztatások a helyi újságban, TV-ben, honlapon rendszeresen szerepelnek A jegyző részt vesz szakmai egyesületekben (jegyzőklub) Személyes konzultációk, segítségnyújtás, támogatások, pályázatok, községi rendezvények Testületi előterjesztések egyeztetése Újság, honlap, tv 27/4

5 Célzott támogatandó területek A hivatal munkájának, eredményeinek szélesebb körben történő ismertetése esetleges, hiányos A jegyzőn kívül más köztisztviselők szakmai szervezetekben való részvételének lehetősége hiányzik, vagy részben hiányzik Egy-egy jelentős munkát végző szervezet kiemelt támogatása Kommunikáció javítása Az 1. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 63, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. Tehát a vezetés megalkotja a megfelelő intézkedésekre vonatkozó terveket, dokumentumokat, az intézkedések végrehajtásra kerülnek, és felülvizsgálják, hogy a megfelelő intézkedésekre került-e sor, a megfelelő módon. A Beavatkozás szakasza - az ellenőrzés eredményei alapján a szükséges kiigazítások elvégzése elmarad. Az alkritériumok értékei benchmark adatbázisunk alapján jónak mondhatóak, az 1.1. alkritérium értéke kifejezetten magas.. 27/5

6 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal miképpen hajtja végre küldetését és valósítja meg jövőképét az érdekeltekre összpontosító stratégia útján, a releváns politikák, tervek, célkitűzések és célok segítségével Mit tesz a hivatal annak érdekében, hogy gyűjtse az érdekeltek jelenlegi és jövőbeni igényeire vonatkozó információkat 42 15, Gazdasági információgyűjtés A képviselő-testület és a civil szervezetek igényeit a szervezet ismeri, figyelembe veszi. Jogi változások folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása Nyilvántartások pontosítása, jobb kommunikáció Belső erősségek, gyengeségek rendszeres elemzésének hiánya Az ügyfelek és vállalkozói szféra igényeinek felmérésére csak néhány hónapja kezdődtek ügyfélelégedettségi felmérések Bevallások kiküldése Testületi döntések végrehajtása, előkészítés, koncepciók, tervek végrehajtása, Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat Ügymenet-modellek módosítása, ügyiratminták elkészítése, közzététele, alkalmazása Falugyűlés, közmeghallgatás kommunikálása, kérdőíves véleménykérés az állampolgároktól, ezek elemzése SWOT analízis rendszeresítése Ügyfélelégedettség-mérés rendszeres elemzése 2.2. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy felülvizsgálja és fejlessze stratégiáját és tervezését, figyelembe véve az érdekeltek igényeit és a rendelkezésre álló erőforrásokat 54 18, Meglévő feladatok végrehajtásának elemzése, kiértékelése A politikai változások hivatalon és testületen belül nem érzékelhetőek FEUVE rendszer működtetése A külső hatásokra és az ügyfelek által jelzett igényekre a feladatok gyors átszervezésével reagál a szervezet Testületi jegyzőkönyv FEUVE szabályzat 27/6

7 Vélemény-kikérés és elemzések kibővítése több területre Erősségek gyengeségek rendszere elemzésének hiánya Kérdőívek rendszeresítése, elemzések SWOT analízis rendszeres alkalmazása 2.3. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy megvalósuljon a stratégia és a tervezés az egész szervezetben? 54 21, Tervek rendelkezésre állnak, prioritások meghatározottak, operatív célok ismertek Szervezeti felépítés egyértelmű, mindenki számára ismert Új feladatok esetén gyorsan reagál a szervezet A stratégiai célok munkaköri feladatokra bontása megtörténik a jogszabályi meghatározottság keretén belül az ügyfelek, a képviselő-testület igényei prioritást élveznek Érdekeltek bevonása a tervezésbe Folyamatok pontos körülírása Határozatok, szabályzatok, koncepció, stratégia Munkaköri leírások teljesítménykövetelmények Kiemelt célok meghatározása Együttes tervezés Egyértelmű utasítás 2.4. A korszerűsítés és innováció tervezése, végrehajtása és felülvizsgálata 39 1, Internetes hálózati szolgáltatások alkalmazása Új gépek vásárlása ez évben is történt, az informatikai lehetőségeket igyekszik kihasználni a szervezet Falu TV, honlap Informatikai eszközök, programok elavultsága Költségvetési lehetőségek szűkössége Belső hálózat, PUBLIC rendszer Gyorsabb internetcsomag, beszerzések, rendszergazda, honlap karbantartás visszajelzések Számítógéppark felújítása, új monitorok, szkenner, színes fénymásoló, fejlesztési terv Pályázati lehetőségek kihasználása 27/7

8 A 2. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 47, mely a PDCA ciklus értékeklési kritériumait tekintve a Megvalósítási szakaszra esik. A kapott eredmény azt mutatja, hogy bár a hivatal rendelkezik a megfelelő intézkedésekre vonatkozó tervekkel, dokumentumokkal, és az intézkedés is végrehajtásra kerül, de az ellenőrzés már nem történik meg. Az alkritériumok értékei benchmark adatbázisunk alapján közepesnek mondhatóak. 3. EMBERI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal miképpen irányítja, fejleszti és aknázza ki a munkatársak tudását egyéni, csoport és szervezeti szinten egyaránt, valamint saját politikájának megvalósítása és a munkatársak hatékony munkavégzésének megvalósítása céljából hogyan szervezi a rendelkezésére álló erőforrást Mit tesz a hivatal annak érdekében, hogy stratégiájával összhangban átlátható módon tervezze, működtesse, fejlessze emberi erőforrás politikáját? 55 22, Megfelelő, egészséges munkakörülmények biztosítása támogatott Szabályzatok megléte Jogszabály változások tanfolyamon való ismertetése Kis létszám miatt a munkatársakra való odafigyelés Átlátható keretek az előmenetelre a KTV szabályai szerint kockázatértékelés szabályzatok Net, adatbázis Jó munkahelyi légkör szabályzat 27/8

9 Sötét iroda, folyamatos neon használat, kis íróasztal, rossz irodai elhelyezkedés Ösztönzés, jutalmazás Magánélet és munka közötti egyensúlyra törekvés Tanfolyamokon elhangzottak nem mindig hasznosíthatóak Épület felújítása Pénzbeli és egyéb juttatások Rugalmas munkaidő bevezetése Szakmailag hasznosítható képzéseken való részvétel 3.2. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy felmérje, fejlessze a munkatársak szaktudását és biztosítsa, hogy az a leghatékonyabban szolgálja az egyéni, csoport és szervezeti célok, megvalósítását 61 16, Továbbképzések biztosítása évenként Iskolarendszerű, vagy szakterületi szakképzés, nyelvtanfolyam támogatása A felettes szervek által szervezett képzések gyakran alkalmatlan időpontban vannak, hasznosíthatóságuk, hatékonyságuk kérdéses A hivatal rendszeresen nem tud támogatni más képzéseken való részvételt, továbbtanulást. (költségvetési korlátok, a helyettesítés nehezen megoldható) Konfliktuskezelő és kiégés elleni tréningek rendszeres szervezésére lenne szükség MÁK továbbképzések, Mérlegképes továbbképzés, Adóegyetem, Államigazgatási hivatal képzései, szakigazgatási szervek képzései Beiskolázás támogatása anyagilag és szabadidővel Multimédiás képzések támogatása, szakterületi szakképzések Helyettesítés megoldása, képzésekre anyagi háttér megteremtése tréningek 3.3. Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy bevonja a munkatársakat a folyamatokba a párbeszéd erősítésével és egyes hatáskörök átruházásának segítségével 55 17, Hétfőnkénti értekezlet, megbeszélések Kis létszámból adódó közvetlen kapcsolat a vezetőkkel, munkatársak bevonása az ügyekbe munkaértekezletek munkamegbeszélések 27/9

10 Következetes számonkérés Kis létszám miatt a hatáskörök átruházása lehetetlen, a helyettesítés bonyolult Rendszeres felmérésekre a személyi állomány körében nem kerül sor Számonkérés rendszeresítése Létszámbővítés Elégedettség mérés A 3. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 57, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A hivatal HR gazdálkodásában jellemző, hogy rendelkezik a megfelelő intézkedésekre vonatkozó tervekkel, dokumentumokkal, a szükséges intézkedések is végrehajtásra kerülnek. Az ellenőrzés folyamata megtörténik, felülvizsgálják, hogy vajon a megfelelő lépéseket teszi-e a hivatal az elvárt módon, viszont a következő lépés, az ellenőrzés eredményei alapján történő folyamatokba való beavatkozás hiányzik. Az alkritériumok értékei benchmark adatbázisunk alapján jónak mondhatóak. 27/1

11 4. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ERŐFORRÁSOK A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal miképpen tervezi és kezeli kapcsolatait és belső erőforrásait politikája és stratégiája támogatására, valamint folyamatainak hatékony működtetése céljából Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet felhasználja és fejlessze a kulcsfontosságú kapcsolatait 74 9, Napi kapcsolat a vevőkkel, szállítókkal Partnerekkel, civil szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel, ügyfelekkel jó kapcsolat, együttműködés Együttműködés a környező településekkel, társulások kialakítása A munkaerő-kölcsönzés lehetőségei nincsenek kihasználva Pályáztatás, munkaügyi-központ támogatási megállapodások, civil szervezetek, magánszemélyen támogatási szerződései Különböző társulások (oktatási, szociális ) 4.2. Milyen intézkedések biztosítják, hogy az állampolgárokkal/ügyfelekkel fenntartott együttműködés megvalósuljon és fejlődjön? 81 14, Ügyfélfogadás heti 4 napon, de gyakorlatilag folyamatos az ügyfélfogadás Közmeghallgatás, közzététel újságban, honlapon, TVben, plakát, szórólap készítése Civil szervezetek támogatása: anyagi támogatás, iroda biztosítása ingyenesen, pályázat írás ingyenesen Nyitottság az ügyfelek panaszaival szemben Lakosság, civil szervezetek bevonása a fontos döntések előkészítésébe Ügyfél-elégedettség mérés Ügyfélforgalmi adatok Honlap, tv, kiadványok, jegyzőkönyvek Civil támogatási keret Éves közmeghallgatás, község honlapja, falu tv Fórumok, helyi újság, honlap, tv Kérdőívek gyűjtése, feldolgozása 27/11

12 Az önszerveződő körök egyre nagyobb igényeit az egyre csökkenő forrásból lehetetlen kielégíteni Negatív visszajelzések az állampolgárok részéről Az érdekelt lakosság véleményének megismeréséhez nem mindig sikerül eltalálni a megfelelő fórumot, nem érik el a kellő aktivitási szintet Közvélemény javítása 4.3. Milyen intézkedések biztosítják, hogy a pénzügyeket megfelelően kezeljék, irányítsák 77 16, A pénzügyi gazdálkodás ismert a lakosság előtt Pénzügyi gazdálkodás teljesen szabályozott, a végrehajtás következetes, a rendszer átlátható, ellenőrizhető, a szabályzatok jól karbantartottak Költséghatékonyság Az egymásra épülő pénzügyi-gazdálkodási munkafolyamatokra vonatkozó szabályzatokat nem minden munkatárs tette még magáévá Közmeghallgatáson ismertetésre kerül ÁSZ, belső ellenőrzés vizsgálat jelentései, Költségvetés, zárszámadás, gördülő tervezés, koncepció Tervek betartása számonkérés 4.4. Milyen intézkedések biztosítják, hogy teljes körűen hasznosuljon a szervezetben rendelkezésre álló információ és tudás 66 17, Munkaértekezletek, személyes megbeszélések, belső hálózati rendszer Jogszabálykövetés lehetősége Értékelési rendszer kifejlesztése Munkaértekezlet, Public rendszer OPTEN jogszabálykövetés, telefonon egyeztetés a kollégákkal, jogtár 27/12

13 4.5. Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet hatékonyan kezelje a technológiáját? 39 34, Belső hálózati rendszer Képviselő testület által megítélt támogatások Tanulási és fejlesztési tevékenység támogatása nem következetes Public rendszer Bursa hungarica ösztöndíj Képzési terv 4.6. Milyen intézkedések biztosítják, hogy a vagyontárgyakat megfelelően kezeljék? 85 9, Épület jól megközelíthető, központi helyen található A felelősség kevés ember között oszlik meg, így hatékonyabb a vagyonvédelem, és a takarékossági szempontok is jobban érvényesülnek Riasztórendszer létesítése Korszerű, energiatakarékos világítótestek e-magyarország pont Felelősségi kör átlátható, a vagyonkezelés jól szabályozott, számonkérhető Fácánkertben a Községháza akadálymentesítése a mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók részére Mindkét településen elektronikai hulladékgyűjtés, veszélyes anyag gyűjtés Akadálymentesítés Sióagárdon Folyamatos neon használat, irodák kialakítása Tömegközlekedéshez való alkalmazkodás Vagyonrendelet, leltározás, ingatlanvagyon kataszter, vagyonbiztosítási szerződések, stb.. Akadálymentesített épület Elektronikai hulladékgyűjtés megrendelése, veszélyes anyagok ártalmatlanító céghez való szállítása Pályázati lehetőségek kihasználása Bejárati ajtó cseréje, irodák mennyezetének lezárása 4m-ről 2.7m-re, egyszemélyes irodák kialakítása, bútorok vásárlása 27/13

14 A 4. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 7, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A hivatal rendelkezik a megfelelő intézkedésekre vonatkozó tervekkel, dokumentumokkal, a szükséges intézkedések végrehajtásra kerülnek. Az ellenőrzés folyamata megtörténik meg, viszont a visszacsatolás hiányzik. Az alkritériumok értékei a 4.5. pont kivételével - benchmark adatbázisunk alapján kimondottan magasnak mondhatóak. 5. FOLYAMAT- ÉS VÁLTOZÁS-MENEDZSMENT A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal saját politikáját, stratégiáját, valamint az ügyfelek / állampolgárok elégedettségét szolgálva hogyan kezeli, szervezi és fejleszti saját folyamatait Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet belső folyamatait meghatározza, tervezze, működtesse és fejlessze 84 14, Szabályozás Ügyfélcentrikusság erre való folyamatos törekvés A legfontosabb ügyek menetét minden munkatárs ismeri, közösen kerülnek azonosításra FEUVE Teljesítménycélok munkaértekezletek 27/14

15 Rendszeres értékelés, elemzés hiánya Értékelések, elemzések 5.2. Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet az állampolgár/ügyfélközpontú szolgáltatásokat, termékeket fejlessze? 5 44, A munkatársak nem önkormányzati ügyekben is az ügyfél rendelkezésére állás Mindennapos ügyfélfogadási idő, a kérelmek a honlapon megtekinthetőek, letölthetőek Ügyintéző segít a kérelmek kitöltésénél Ügyfelek számára az információ biztosított Több nyelven való ügyintézés Állampolgárok igényeinek felmérése A korlátlan ügyfélfogadási idő a munkaértekezletek tartását, az elmélyülést, vagy a hosszabb konzultációt igénylő munkát zavarja Nincs teljes körű helyettesítés szabadság, betegség esetére Részletes ügymenet-tájékoztatások hiánya Idősek segítése egyéb ügyekben Honlap, ügyfélforgalmi adatok Rugalmas ügyfélfogadási idő, Braille írás Nyelvtanfolyamok biztosítása Kérdőívek rendszeres kihelyezése, elemzése A sióagárdi hétfői és a fácánkerti csütörtöki ügyfélfogadási szünet következetes betartása létszámbővítés Ügymenet-tájékoztatás készítése, közzététele a honlapon 5.3. Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet megújítsa folyamatait az állampolgárok/ügyfelek bevonásával 3 28, Az alkritériumra szöveges válaszok egyáltalán nem érkeztek, pontozásos értékelés is csupán két darab. Ez arra enged utalni, hogy a munkatársak információhiányban szervednek a kérdést illetően. 27/15

16 Az 5. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 55, mely a PDCA ciklusban az ellenőrzés szakaszára tehető. Az alkritériumok értékelésének nagy eltérése miatt az alkritériumokat egyesével elemezzük. A folyamat- és változásmenedzsment kezelésében a hivatal elkészít dokumentumokat, az 5.1. és 5.2. pont esetében döntéseket hoz, és csupán az 5.1. alkritérium esetében valósul meg az ellenőrzés, sőt a beavatkozásra is figyelmet fordít, azaz elvégzi a szükséges változtatásokat és visszacsatolja a folyamatba. Az 5.1. alkritérium értéke benchmark adatbázisunk alapján kiemelkedőnek, míg az 5.3 alkritérium esetében alacsonynak mondható. 27/16

17 A 6. KRITÉRIUMTÓL KEZDVE AZ ÉRTÉKELÉS FÓKUSZA AZ ADOTTSÁGOKRÓL AZ EREDMÉNYEKRE TEVŐDIK ÁT. AZ EREDMÉNY KRITÉRIUMOK ESETÉBEN AZT MÉRJÜK, HOGY MIT GONDOLNAK A HIVATALRÓL A MUNKATÁRSAK, AZ ÁLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK ÉS A TÁRSADALOM. BELSŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK IS BEAZONOSÍTHATÓAK, AMELYEK MEGMUTATJÁK, MENNYIRE JÓL TELJESÍT A HIVATAL A KITŰZÖTT CÉLOK A TÁRSADALMI HATÁSOK ELÉRÉSE - TERÉN. 6. ÜGYFÉLKÖZPONTÚ EREDMÉNYEK A munkatársak a Hivatal által tett intézkedések eredményességét értékelték az ügyfélvisszajelzések alapján. 6.1 Milyen eredményeket ér el a szervezet az állampolgárok/ügyfelek megelégedettsége tekintetében? 6 19, Folyamatos ügyfélfogadási idő és pénztári nyitvatartás, nincs várakozás Ügyintézők barátságosak, udvariasak, közvetlen a kapcsolat, tisztességes bánásmód Szakmai felkészültség, illetve erre való törekvés Kevés panasz, jogorvoslati eljárás szinte nincs, eljárási határidő betartása Ügyintézési idő elnyúlása, bürokratikus szemlélet egyes munkatársaknál Telefonos ügyintézés nehézkes házon belüli eligazítás Nincs ügyfélfogadási szünet, mindennapos ügyfélforgalom A körjegyzőség jellegéből adódóan a jegyzővel előzetesen egyeztetni kell, hogy biztosan a hivatalban találja az ügyfél Elégedett ügyfelek Elégedett ügyfelek Ügyirat-forgalom Automata telefonközpont Információs táblák a bejáratnál Félfogadási szünet elrendelése Bejelentkezés 6.2. Milyen eredményeket ér el a szervezet az állampolgár/ügyfélközpontú eredmények mérőszámai tekintetében 71 28, Szakmai felkészültség, illetve erre való törekvés 27/17

18 Kevés panasz, jogorvoslati eljárás szinte nincs, eljárási határidő betartása Udvarias, segítőkész munkatársak Várakozási idő nincs, folyamatos pénztári nyitvatartás Ügyfelek ügyiratait az ügyintéző tölti ki Az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelésére vonatkozó képzés hiánya Ügyirat-forgalom Visszajelzések Erre az alkritériumra csupán két számszerű értékelés érkezett, amelyből levonható az a következtetés, hogy a munkatársak információhiánnyal küzdenek eme pont területén. A 6. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 65, mely a PDCA ciklus rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A válaszok alapján az eddig mért eredmények javuló tendenciát mutatnak, és/vagy a legtöbb kitűzött cél teljesül. Az alkritériumok értékei benchmark adatbázisunk alapján jónak mondhatóak. 27/18

19 7. A MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A munkatársak saját elégedettségüket (vagy elégedetlenségüket) megalapozó eredményeket vizsgálták Milyen eredményeket ér el a szervezet a munkatársak elégedettsége és motivációja tekintetében? 52 17, Munkatársak jó kapcsolata, kommunikációja, jó munkahelyi légkör Kollektíva együttműködése révén az ügyfelek kiszolgálása hatékonyan működik Szociális juttatások, a váratlan nehéz helyzetbe kerülő munkatársak gyors megsegítése Szociális problémákhoz való viszonyulás Pl: Névnapok ünneplése Éves küldetés teljesítve, egyes területeken terven felüli teljesítés Közszolgálati szabályzat, támogatások (temetési segély, lakásbérlet, stb.) Rugalmas munkaidő, anyagi ösztönzés, munkahelyi pszichológus 7.2. Milyen eredményeket ér el a szervezet a munkatársakra vonatkozó mérőszámok tekintetében 64 18, Személyi nyilvántartás Munkatársak a munkakörükhöz előírt végzettséggel rendelkeznek A munkatársak a képzéseken eredményesen vesznek részt Ügyféli panaszok alacsony száma Informatikai háttér, informatikai tudás Nyilvántartások elemzése Dolgozók egyéni szociális helyzetének kezelése, mentális problémák kezelése, konfliktuskezelés Szakképzettség és tudás fejlesztése Egyéni jutalmazásra nem kerül sor Nyilvántartások vezetése Ügyfelek elégedettsége, küldetés teljesítése Panaszok száma Informatikai fejlesztések, képzés Elemzések Pszichológus alkalmazása Iskoláztatás, továbbképzések motiválás 27/19

20 A 7. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 58, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A mért eredmények javuló tendenciát mutatnak, és/vagy a legtöbb kitűzött cél teljesül. Az alkritériumok értékei benchmark adatbázisunk alapján jónak mondhatóak. 8. TÁRSADALMI KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSOKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal milyen eredményeket ért el a társadalmi környezet elvárásaival összhangban (az élet minőségére gyakorolt hatás, a környezet és az erőforrások megőrzése, a szervezet saját hatékonysága, stb.). 8.1 Milyen eredményeket ér el a szervezet az érdekeltek által észlelt társadalomra gyakorolt hatások eredményei alapján? 64 9, Társszervezetekkel való jó kapcsolat Munkatársakról jó a közvélemény, megbecsülésnek örvendenek A szervezet tájékoztatási eszközeinek bővülése, a szervezet nyitott, átlátható megbecsülés Ügyfelek saját ügyekben való tájékozottsága, Tolnatáj televízióban havi egy alkalommal való megjelenés 27/2

21 Közvélemény javítása, tájékoztatás fejlesztése Akaratérvényesítés Meglévő információs eszközök bővítése a hivatal által nyújtott lehetőségekről, továbbá a szervezet felé irányuló kötelező tájékoztatás bővítése Környezetvédelmi témák nem jelennek meg határozottan Állampolgárokkal tudatosítani a kötelezettségeiket Kommunikáció fejlesztése Környezetvédelem előtérbe helyezése 8.2. Milyen eredményeket ér el a szervezet az általa megállapított teljesítménymutatók alapján? 87 11, Helyi TV, újság, országos médiában való megjelenés Munka-és balesetvédelem, tűzvédelem Civilek támogatása Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése Egészség-megőrzési előadások a lakosság részére Ingyenes óvodai tízórai, ingyenes tankönyv biztosítása, idősek támogatása, HPV oltás támogatása, kisebbségi önkormányzat támogatása A hivatal az ellenőrző szervekkel egyeztetve hozza meg a döntéseket Újrafelhasznált, környezetbarát anyagok alkalmazása Rezsiköltség csökkentése médiaszereplések Előadások a munkatársak részére Hulladékgyűjtő szigetek előadások Az éves költségvetés nagyságához mérten jelentős összegű támogatások Hatósági ellenőrzések kapcsán az összegzés eredménye pozitív Újrafelhasznált papír használata Belmagasság csökkentése, nyílászárók cseréje 27/21

22 A 8. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 75, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében a Beavatkoás szakaszára tehető. A mért eredmények lényeges javulást mutatnak, és/vagy minden kitűzött cél teljesül. Az alkritériumok értékei benchmark adatbázisunk alapján magasnak mondhatóak. 9. ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNY CÉLOKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A munkatársak azt értékelték, hogy a Hivatal milyen eredményeket ér el feladatai és célkitűzései tükrében, továbbá mennyire elégedettek a Hivatal eredményes működésében érdekelt szervek és személyek. 9.1 Milyen KÜLSŐ eredményeket ér el a szervezet kitűzött céljai megvalósításában 54 13, Költséghatékonyság vizsgálata sióagárdi a konyha esetében Ellenőrzések eredményeinek figyelembe vétele az intézkedések során Pályázatokon való részvétel eredményei Költségcsökkentés révén a szervezet működési mutatója jelentősen javult Szélesebb körben nem valósul meg az intézmény működtetés költséghatékonyságának vizsgálata Vizsgálat Visszacsatolás Eredményes pályázatok A szervezet a küldetését a tervezetten felül tudja teljesíteni Költséghatékonyság vizsgálatának kibővítése 27/22

23 9.2. Milyen BELSŐ eredményeket ér el a szervezet kitűzött céljai megvalósításában 68 16, FEUVE szabályzat Teljesítménykövetelményi célok megléte Belső ellenőrzés A költségvetés a tényleges rövidtávú célokat tartalmazza, a saját erőforrások figyelembe vételével Pályázati lehetőségek kihasználása Pénzügyi ellenőrzések eredménye jó Érdekeltek bevonása Fácánkert költséghatékonysága Szolgáltatásból, termékértékesítésből származó bevétel alacsony az összes költségvetésen belül célok jelentések Költségvetések, zárszámadások, pénzügyi ellenőrzések ÁSZ ellenőrzés, MÁK ellenőrzés Személyes meghallgatás, véleménykikérés, kommunikáció-fejlesztő tréningek Tervek betartása, külső befolyás megszüntetése Bevételi források felkutatása A 9. kritérium értékelése: alkritériumok értékelése A kritérium átlaga 61, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A mért eredmények javuló tendenciát mutatnak, és/vagy a legtöbb kitűzött cél teljesül. Az alkritériumok értékei benchmark adatbázisunk alapján jónak mondhatóak. 27/23

24 ÖSSZEGZÉS A 29. évi CAF kutatás feldolgozását követően megállapítható, hogy a 9 kritérium átlagosan kapott értéke, tehát a szervezeti átlag 61. Az eredmények minden kritérium esetében jónak mondhatóak. Kiemelkedő értékek a 8. kritérium (társadalmi környezetre gyakorolt hatás), valamit a 4. kritérium (együttműködés és erőforrások) esetében születtek. A 2. kritérium (Stratégiai és tervezés) eredménye a leggyengébb, de a kapott 47 pont még mindig erős közepesnek minősül kritériumok értékei (29) kritérium 2. kritérium 3. kritérium 4. kritérium 5. kritérium 6. kritérium 7. kritérium 8. kritérium 9. kritérium Alkritériumok értékei (29) Az egyes alkritériumok tekintetében megállapíthatjuk, hogy kiugróan magas pontszámot több alkritérium is elért: 8.2. alkritérium (szervezet eredményei a teljesítménymutatók alapján) 87 pont, 4.6. alkritérium (vagyontárgyak kezelése) 85 pont, 5.1. alkritérium (belső folyamatok meghatározása, szervezése) 84 pont, 4.2. alkritérium (ügyfelekkel fenntartott együttműködés) 81. pont. 27/24

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer CAF 2013 Fekete Leticia szakmai tanácsadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013 november 5 1 Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer Szervezeti önértékelési eszköz: Az önértékelés az intézmény

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ (NÉV) Készült: 2 példányban 1 példány: Köztisztviselő 1 példány Humánpolitikai ügyintéző I. A KÖZTISZTVISELŐ

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny, 2008. május. Záradék: Jelen Szervezeti Stratégiát Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 62/2008.(VI.16.) számú

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány. ÁROP 1.

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány. ÁROP 1. Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Visszajelző dokumentáció Összefoglaló NAGYKOVÁCSI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Tartott STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Budapest, 2009. június 19. Visszajelző anyag a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalának tartott stratégiai

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

SWOT ANALÍZIS. A Kritériumok közötti bels súlyozást az alábbi ábra szemlélteti: Munkatársak 9% Folyamatok 15% Stratégia és tervezés 10% Vezetés 10%

SWOT ANALÍZIS. A Kritériumok közötti bels súlyozást az alábbi ábra szemlélteti: Munkatársak 9% Folyamatok 15% Stratégia és tervezés 10% Vezetés 10% SWOT ANALÍZIS A vezet i visszajelzések alapján meghatároztuk a hivatal er s és gyenge pontjait, a fejlesztési lehet ségeket, feltérképeztük a veszélyeket. A Polgármesteri Hivatal 4 köztisztvisel je önállóan

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT MINŐSÉG- MENEDZSMENT

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT MINŐSÉG-MENEDZSMENT

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselő Testület elvárásaihoz kötött célok mutatószámai Kintlévőségek aránya Ne

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10.

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10. Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség A Mikulás is benchmarkol-10. A főbb elemek A pályázatról Átvilágítás módszertana Gazdasági modul Eredmények 2016.december 1..

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben