dr. Penyigey Krisztina Budapest, április 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Penyigey Krisztina Budapest, 2009. április 22."

Átírás

1 A szerzői jogi ágazatok nemzetgazdasági súlya Magyarországon dr. Penyigey Krisztina Jogalkalmazói együttműködés szerzői jogi jogsértésekhez kapcsolódó büntetőeljárásokban című konferencia Budapest, április 22.

2 Kreatív gazdaság Többi régió Európa USA Kreatív iparágak K+F-, tudás-igényes ágazatok Kulturális ágazatok Kreatív ágazatok technikai háttere és disztribuciója Szerzői jogi ágazatok

3 Szerzői jogi ágazatok fajtái: a kreatív szektor újszerű megközelítése, a szerzői jogi ágazatok tág értelmezése Primer szerzői jogi ágazatok sajtó és irodalom zene, színművek, opera film és videó rádió és televízió fotográfia szoftver és adatbázis hirdetés, reklám közös jogkezelő szervezetek Részlegesen szerzői jogi ágazatok ruházat, textil és cipő ékszerek és érmék kézműves áruk bútor háztartási eszközök, porcelán és üveg tapéta és szőnyeg játékok és számítógépes játékok, építészet, mérnöki tervezés, elemzés múzeumok ezek kis- és nagykereskedelme Technikai háttérágazatok televíziók, rádiók, videók, CD-,, DVD lejátszó, magnó, játékkonzolok számítógépek hangszerek fényképészeti eszközök és moziberendezések fénymásolók üres rögzítő eszköz papír kölcsönzés ezek kis- és nagykereskedelme Egyéb kiszolgáló ágazatok szerzői jogi termékekkel általános kis- és nagykereskedelem szállítás, raktározás, távközlés

4 Szerzői jogi ipar az USA-ban a szerzői jogi ágazatok gazdasági hozzájárulásának vizsgálata amerikai módszertani alapokra tekint vissza. az IIPA 1990 óta kétévente készít jelentést az USA szerzői jogi ágazatainak gazdasági hozzájárulásáról az USA a szerzői jogi termékek, szolgáltatások legnagyobb gyártója, forgalmazója, exportőre a világon a primer szerzői jogi ágazatok (2005) 5,4 millió főt, a teljes szerzői jogi szektor 11,2 millió főt foglalkoztat (4%, ill. 8,5%) a primer szerzői jogi ágazatok bruttó hozzáadott értéke 820 milliárd US$ (6,6,%), a teljes szerzői jogi szektoré 1400 milliárd US$ (11%) a primer szerzői jogi ágazatok (zene, film, szoftver, sajtó, irodalom) exportja 110 milliárd US$ = teljes autóipari export másfélszerese, a repülőgépipari export duplája, a gyógyszerexport több mint négyszerese

5 Magyar vizsgálat a szerzői jogi ágazatok gazdasági súlyának meghatározására A Magyar Szabadalmi Hivatal a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) felkérésére Közép-Kelet-Európában elsőként vállalkozott 2005-ben az akkor úttörő jelentőségű vizsgálat elvégzésére a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott (2002. évre vonatkozó) adatok felhasználásával decemberi adatszolgáltatás alapján került sor a vizsgálat megismétlésére (2006. évre vonatkozó adatokkal) Vizsgálat célja: nemzetközileg elfogadott módszertan alkalmazásával, nemzetközi összehasonlításban tárja fel a szerzői jogi szektor súlyát, teljesítményét, gazdasági hozzájárulását a magyar gazdaságban 2003-ban a WIPO nemzetközileg elfogadott, egységes módszertani útmutatót dolgozott ki és publikált Egységes módszertan alapján vizsgálatot végző országok és térségek: Kanada, Szingapúr, Litvánia, EU (részleges felmérés), Fülöp-szigetek, Mexikó, Jamaika, Bulgária, Libanon, Horvátország, Hollandia, Ausztrália

6 A szerzői jogi ágazatok összesített nemzetgazdasági súlya Magyarországon, 2002., , , ,6 7 7,4 2 7,1 7,2 8 7,1 7 7, B ru ttó kib o c s átás B ru ttó h o z z áad o tt é rté k Fo g lalko z tato ttak B ru ttó mu n kajö v e d e le m

7 A szerzői jogi ágazatok nemzetgazdasági súlya Magyarországon (2002, 2006) 14 Bruttó kibocsátás ,85 0,39 0,85 0,33 Bruttó hozzáadott érték Foglalkoztatottak Munkavállalói jövedelem 6 4 4,49 6,61 1,01 0,45 1,25 1,02 0,41 1,79 1,08 1,13 1,09 1,07 0,62 0,58 0,5 0,42 1,25 1,37 1,37 1,5 2 3,95 3,74 3,96 4,21 4,15 4,2 4,22 4, I. Primer szerzői jogi ágazatok II. Technikai hátteret képező ágazatok III. Részlegesen szerzői jogi ágazatok IV. Egyéb kiszolgáló ágazatok

8 A szerzői jogi ágazatok bruttó hozzáadott értéke - más ágazatokkal összehasonlítva (2006, Mrd Ft) Fe ldolgozóipar Ke re ske de le m S zállítás, posta, távközlé s Sze rzői jogi ágazatok Oktatás Építőipar Pé nzügyi közve títé s Egé szsé gügy Prime r sze rzői jogi ágazatok Me zőgazdaság Közúti járműgyártás Villamose ne rgia Híradáste chnikai ipar Gé pgyártás Kőolajipar

9 A szerzői jogi ágazatokban foglalkoztatottak száma - más ágazatokkal összehasonlítva (ezer fő) Építő ipar 322 Gé pipar S z e rzői jo g i ág az ato k Eg é s z s é g üg y Me zőgaz das ág 191 Prime r s z e rzői jo g i ág az ato k S z állás he ly-s z o lg áltatás, ve ndé g látás Éle lmis z e ripar Te xtilipar Ve g yipar

10 A szerzői jogi ágazatok hozzájárulása a GDP-hez nemzetközi összehasonlításban (17 ország) US A Au s z trália Mag yaro rs zág 2006 Mag yaro rs zág 2002 Oro s z o rs z ág Ho llandia S z ing ap úr Ro mán ia Fülöp -s zig etek Jamaika Me xikó Lib an o n Kan ad a Ho rváto rs z ág Le tto rs z ág Ko lumbia Ukrajn a Bulg ária 2,85 2,81 3,3 4 4,82 4,81 4,77 4,75 4,5 4,27 6,06 5,9 5,67 5,55 6,66 7,42 10,3 11, Forrás: WIPO

11 A szerzői jogi ágazatok hozzájárulása a foglalkoztatáshoz nemzetközi összehasonlításban (17 ország) Fülöp -s z ig e te k Me xikó Ho llan d ia US A Au s z trália Oro s z o rs z ág Mag yaro rs z ág 2006 Mag yaro rs z ág 2002 Ko lu mb ia S z in g ap úr Kan ad a Ho rváto rs z ág Lib an o n Le tto rs z ág B u lg ária Ro m án ia Jamaika Ukrajn a 1,90 3,03 4,64 4,49 4,40 4,30 4,19 5,55 5,80 5,80 7,10 7,30 7,28 8,00 8,49 8,80 11,10 11,01 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Forrás: WIPO

12 A szerzői jogi ágazatok bruttó hozzáadott értékének évi átlagos növekedése között (2002. évi áron, %) 14,0 12,0 10,0 Nemzetgazdasági átlagot meghaladó éves reálnövekedés 11,4 12,5 8,0 6,0 6,0 4,8 7,0 7,2 4,3 4,0 3,1 2,0 1,6 0,0 Primer szerzői jogi ágazatok Sajtó, irodalom Zene, színház, opera Filmipar Rádió, televízió Fotóművészet Szoftveripar Reklám Szerzői jogi ágazatok Nemzetgazdaság -2,0-4,0-6,0-4,3

13 A bruttó hozzáadott érték alapján között NÖVEKVŐ szerzői jogi ágazatok Sajtó és irodalom Zene, színművek, opera Filmalkotás és videó Rádió és televízió Szoftver és adatbázis Reklám Szórakoztató elektronikai készülékek Számítógép gyártása VISSZAESŐ szerzői jogi ágazatok + Szerzői jog-függő ágazatok kis- és nagykereskedelme Bútor Játékok és számítógépes játékok Építészet, mérnöki tervezés, elemzés Részlegesen szerzői jogi ágazatok kis- és nagykereskedelme Szerzői jogi ágazatokkal kapcsolatos egyéb kiszolgáló tevékenység Fotóművészet Hangszer gyártása Fényképészeti eszköz és moziberendezés gyártása Fénymásoló gyártása Üres rögzítő eszköz gyártása Papír gyártása Kölcsönzés Ruházat, textil és cipőáruk Ékszerek és érmék Egyéb kézműves áruk Háztartási eszközök, porcelán és üveg Tapéta és szőnyeg Múzeumok

14 A foglalkoztatottak számának közötti változása alapján NÖVEKVŐ szerzői jogi ágazatok Rádió és televízió Szoftver és adatbázis Szórakoztató elektronika Szerzői jog-függő ágazatok kis- és nagykereskedelme Építészet, mérnöki tervezés, elemzés Múzeumok VISSZAESŐ szerzői jogi ágazatok + Szerzői jogi ágazatok kapcsolatos egyéb kiszolgáló tevékenység Sajtó és irodalom Zene, színművek, opera Filmalkotás és videó Fotóművészet Reklám Számítógép gyártása Hangszer gyártása Fényképészeti eszköz és moziberendezés gyártása Fénymásoló gyártása Üres rögzítő eszköz gyártása Papír gyártása Kölcsönzés Ruházat, textil és cipőáruk Ékszerek és érmék Egyéb kézműves áruk Bútor Háztartási eszközök, porcelán és üveg Tapéta és szőnyeg Játékok és számítógépes játékok Részlegesen szerzői jogi ágazatok kis- és nagykereskedelme

15 A primer szerzői jogi ágazatok hozzájárulása a GDP-hez (2002., 2006.) 1,60 1,45 1,40 1,23 1,16 1,29 1,20 1,00 0,80 0,60 0,53 0,53 0,41 0,51 0,38 0,40 0,26 0,20 0,13 0,13 0,05 0,04 0,05 0,00 0,00 S ajtó é s irodalom Ze ne, s zínműv ek, ope ra Filmalkotás és v ideó Rádió é s telev ízió 5 Fotóműv és ze t S zoftv er és adatbáz is Reklám S zakmai érdekképv is eletek

16 A primer szerzői jogi ágazatok szektorok szerinti szerkezete a GDP alapján, 2006 Szakmai é rde kké pvis e le te k Grafikus művé s ze t, re klám Szoftve r é s adatbázis Fotóművé s ze t Rádió é s te le vízió Filmalkotás é s vide ó Ze ne, s zínműve k, ope ra Sajtó é s az irodalom 0% 20% 40% 60% 80% 100% VÁLLALATI KORMÁNYZATI HÁZTARTÁS I NON PROFIT

17 Primer szerzői jogi ágazatok külkereskedelmi termékforgalma, Változás évhez képest: szoftverexport pozitív egyenlege; csökkenő külkereskedelmi deficit Sajtó é s az irodalom Ze ne, s zínműve k, ope ra Filmalkotás é s vide ó Szoftve r é s adatbázis Prime r ágazatok Külker deficit 2002: 25 Mrd Ft 2006: 18 Mrd Ft Kivite l Be hozatal Egye nle g

18 A szerzői jogi ágazatokhoz kapcsolódó szolgáltatások külkereskedelme, , , évihez hasonlóan: audiovizuális szolgáltatásoknál pozitív egyenleg , , ,0 0, ,0 Egyéb üzleti, szakmai, műszaki szolgáltatások Egyéb szerzői és licencdíjak Táv közlési szolgáltatások Audiovizuális és kapcsolódó s zolgáltatás ok Számítás technikai s zolgáltatás ok Hirdetés, piackutatás és közv élemény-kutatás Mérnöki szolgáltatások Franchise és hasonló jogok , ,0 Kivitel Behozatal Egyenleg

19 Kérdések A pénzügyi-gazdasági válság közepette a kreatív iparágak mennyiben képesek megtartani növekedési motor szerepüket? Nemzetközi és hazai viszonylatban megfordul az eddigi trend? Mely kreatív ágazatokban várható jelentősebb visszaesés? Építészet, részleges szerzői jogi ágazatok, hagyományos kulturális termékek? A recesszió, a lakossági jövedelem szűkülése növeli a hamisított termékek és kalóztevékenység iránti keresletet? A költségvetés kultúrafejlesztésre fordított ráfordításait mennyiben érintik a megszorítások? A központi költségvetési kiadások csökkentésére irányuló törekvések nyomán rendelkezésre fognak-e állni a hamisítás elleni küzdelemhez, a bűnüldözési apparátus megerősítéséhez szükséges költségvetési-pénzügyi források?

20 Köszönöm figyelmüket!

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában GKI Gazdaságkutató Zrt. A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában KUTATÁSI JELENTÉS Készítette: Borsi Balázs és Viszt Erzsébet Budapest,

Részletesebben

A tudás alapú társadalom és a szerzői jogból mint tudásgazdaságból eredő jövedelem 1

A tudás alapú társadalom és a szerzői jogból mint tudásgazdaságból eredő jövedelem 1 TANULMÁNYOK Tattay Levente A tudás alapú társadalom és a szerzői jogból mint tudásgazdaságból eredő jövedelem 1 1. A tudástársadalom fogalmi megközelítése Az információs társadalom és a tudástársadalom

Részletesebben

A SZERZŐI JOGI ALAPÚ ÁGAZATOK GAZDASÁGI SÚLYA MAGYARORSZÁGON

A SZERZŐI JOGI ALAPÚ ÁGAZATOK GAZDASÁGI SÚLYA MAGYARORSZÁGON A SZERZŐI JOGI ALAPÚ ÁGAZATOK GAZDASÁGI SÚLYA MAGYARORSZÁGON FT A SZERZŐI JOGI ALAPÚ ÁGAZATOK GAZDASÁGI SÚLYA MAGYARORSZÁGON MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 2005 A SZERZŐI JOGI ALAPÚ ÁGAZATOK GAZDASÁGI SÚLYA

Részletesebben

Könyv- és Folyóiratszemle

Könyv- és Folyóiratszemle Könyv- és Folyóiratszemle A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 4. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2014; ISBN 978-963-9157-74-3 Elöljáróban: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012-ben

Részletesebben

A kreatív iparágak iparpolitikai háttere

A kreatív iparágak iparpolitikai háttere NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPESSÉGÉRT FELELŐS SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG TUDÁSGAZDASÁG FŐOSZTÁLY A kreatív iparágak iparpolitikai háttere A négy kiemelt ágazatra vonatkozó (járműipar,

Részletesebben

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON Simon Dorottya dr. Gonda Imre VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés, előzmények Egy országnak akkor van esélye fenntartani hosszú távú versenyképességét, ha kijelöl olyan stratégiai területeket,

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚLIUS 10. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL AZ EURÓPAI ÜGYEK HIVATALÁNAK HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1133 Budapest XIII., Újpesti rkp. 31 33. Telefon: 441-7971 MEGJELENIK

Részletesebben

Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére

Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére Benchmark tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalási lehetőségének vizsgálata a magyar-szerb

Részletesebben

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása TOP 100 A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa

Részletesebben

MUNKAFÜZET 14. A LISSZABONI IKT INDIKÁTOROK: MAGYARORSZÁG RELATÍV HELYZETE ÉS A 2006 JÚNIUS GAZDASÁGPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK GÁSPÁR PÁL:

MUNKAFÜZET 14. A LISSZABONI IKT INDIKÁTOROK: MAGYARORSZÁG RELATÍV HELYZETE ÉS A 2006 JÚNIUS GAZDASÁGPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK GÁSPÁR PÁL: MUNKAFÜZET 14. GÁSPÁR PÁL: A LISSZABONI IKT INDIKÁTOROK: MAGYARORSZÁG RELATÍV HELYZETE ÉS A GAZDASÁGPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK 2006 JÚNIUS s * MUNKAFÜZET 14. GÁSPÁR PÁL: A LISSZABONI IKT INDIKÁTOROK: MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Makrogazdaság, 2008 2009

Makrogazdaság, 2008 2009 makrogazdborito.qxd 2010.05.04. 8:00 Page 1 Makrogazdaság, 2008 2009 Ára: 1350,- Ft Központi Statisztikai Hivatal Makrogazdaság, 2008 2009 Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN: 2061-0475

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXX. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 26. ÁPRILIS 2-26. A gazdaság fontosabb mutatószámai 23. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért

Részletesebben

Kreatív Iparágak Platformja KIP Stratégia Kutatási Terv http://www.host.hu/projects/kip/

Kreatív Iparágak Platformja KIP Stratégia Kutatási Terv http://www.host.hu/projects/kip/ Kreatív Iparágak Platformja KIP Stratégia Kutatási Terv http://www.host.hu/projects/kip/ a 2008 november 1 2010 március 15 közötti időszak tevékenységei alapján 1 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÁTTEKINTÉS

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyar gazdaság növekedése 215 első negyedévében Az év első három hónapjában tovább folytatódott a fejlett és fejlődő országok növekedési

Részletesebben

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január 2013/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI évfolyam 23. szám 2013. március 27. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, 2013. január A tartalomból 1 Nemzetközi és hazai gazdasági

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

S3 Fehér Könyv: Magyarország intelligens szakosodási irányai

S3 Fehér Könyv: Magyarország intelligens szakosodási irányai Innovációs és K+F Főosztály S3 Fehér Könyv: Magyarország intelligens szakosodási irányai TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE KÉSZÍTETT TERVEZET Budapest, 2013. november A Fehér Könyvet a Kormány nem tárgyalta, ezért

Részletesebben

A KREATÍVIPAR MINT ERŐFORRÁS A KREATÍV ÁGAZATOK MAI ÉS JÖVŐBENI HOZZÁJÁRULÁSA MAGYARORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGÉHEZ FŐBB EREDMÉNYEK

A KREATÍVIPAR MINT ERŐFORRÁS A KREATÍV ÁGAZATOK MAI ÉS JÖVŐBENI HOZZÁJÁRULÁSA MAGYARORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGÉHEZ FŐBB EREDMÉNYEK A KREATÍVIPAR MINT ERŐFORRÁS A KREATÍV ÁGAZATOK MAI ÉS JÖVŐBENI HOZZÁJÁRULÁSA MAGYARORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGÉHEZ FŐBB EREDMÉNYEK A KREATÍVIPAR MINT ERŐFORRÁS // FŐBB EREDMÉNYEK 2014-ben a Design Terminál

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. www.mszosz.hu. 2010. október 25.

VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. www.mszosz.hu. 2010. október 25. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN 2010. október 25. Az első változatot megtárgyalta az MSZOSZ Elnöksége 2010.április 13-i ülésén

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Tartalom Jelentés az ipar 2013. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az ipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2

Részletesebben

Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár. A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában

Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár. A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában Kelet-Közép-Európában a fogyasztás reálértéken várhatóan 1 2,5%-kal n 2011-ben,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verzió 2014. október 3. Tartalom Tartalom...2 Ábrajegyzék...5 Rövidítések jegyzéke...6 1. Helyzetelemzés...7 1.1. Magyarország és

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04 2015/49 2015. június 26. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi és

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben