Celldömölk, a város, ahol élünk. Projekt 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Celldömölk, a város, ahol élünk. Projekt 2010."

Átírás

1 Celldömölk, a város, ahol élünk Projekt 2010.

2 1. A projekt részletes terve A projekt címe: Témakör: A projekt készítője: Celldömölk, a város ahol élünk Kisalföld, Kemenesalja, Celldömölk Dr Pörneczi Károlyné tanár 1.) A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében megvalósuló kutatás célja, hogy a tanulók alaposabban megismerjék szűkebb lakóhelyüket, azt a kistérséget és elsősorban várost, ahol diákéveiket, gyermekkorukat és remélhetően felnőtt éveiket töltik. Ezért a legfőbb cél Celldömölk földrajzi, történelmi, gazdasági, kulturális értékeinek feltárása, oktatási, foglalkoztatási és szabadidős lehetőségeinek megismerése és megismertetése. A tanulók csoport-, páros- és egyéni munkával végzik a kutatásokat, személyes élményeket szereznek a városról, amelyet diáktársaiknak szóló Útikalauzba rendeznek. Számítógépes prezentációt állítanak össze, amely az iskola honlapján lesz elérhető az érdeklődők számára. Az iskola területén, sokak által jól látható helyre kerül az a tabló, amely szintén a projekt keretében készül, és a város nevezetességeit mutatja be képekkel és rövid ismertető szövegekkel. 2.) A projekt jellege: Időtartama szerint: nagy projekt /több, mint 4 hét/ Jellege szerint: folyamatorientált /12 éves korcsoport/ Téma alapján: részben kapcsolható az iskolai tananyaghoz, részben a hétköznapi életből származó Tartalma szerint: kutatási projekt Színtere alapján: vegyes / tanórai és tanórán kívüli időkeretben/ Célcsoport: Általános iskola 6. évfolyam, / tanévben a 6. c osztály/ 3.) A projekt célja: Külső cél: Olyan ismeretterjesztő dokumentum, prezentáció és tabló összeállítása, amelyből az iskola valamennyi diákja jobban megismerheti lakóhelyét, iskolavárosát.

3 Tanulási cél: A tanulók konkrét élethelyzetekben, valós helyszíneken szerezzenek földrajzi, történelmi, gazdasági, matematikai, informatikai, turisztikai, kommunikációs és egyéb ismereteket. A korábban megszerzett anyanyelvi, tájékozódási, kapcsolatteremtési ismereteiket pedig a való életben mélyíthessék el. A projekt megvalósításától azt is várjuk, hogy nő az osztályközösségben a munkamorál, javul a magatartás, a csapatszellem, az egyéni és csoportos vállalkozási kedv. A projektmunkák során nagyobb kedvet kapnak az iskolai kötelező ismeretek elsajátítására is. Elsajátítható ismeretanyag: - A Kisalföld földrajzi adottságainak, növény- és állatvilágának, termesztett növényeinek megismerése. Tájékozódás a Ság hegy szőlő és borkultúrájáról. - Celldömölk történelmi emlékein keresztül az egyes történelmi események megismerése, az itt élő népszokások, vallási és egyéb ünnepek felkutatása. - A város jellegzetes épületeinek, műemlékeinek természeti és épített látnivalóinak megismerése. - Ismeretek szerzése a város társadalmi-gazdasági adottságairól, az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem helyi jellemzőiről, az oktatás, a foglalkoztatás, az aktív pihenés lehetőségeiről, a turizmusról. - Turisztikai és idegenforgalmi alapfogalmak megismerése (Pl.: történelmi borvidék, búcsújáró hely, vasúti csomópont utazásszervezés, stb ) Elsajátítható képességek, készségek: - Dokumentumkészítés számítógépen, - Internet és könyvtárhasználati ismeretek. - Riport- és interjúkészítés, elbeszélő és leíró fogalmazások készítése. - Számítások végzése, táblázatok, grafikonok összeállítása. - Önálló ismeretszerző képesség fejlesztése, rendszerezés, lényeglátás. - Kreatív gondolkodás fejlesztése. - Térképen történő tájékozódás javítása, vizuális képességek erősítése. - Kommunikációs készség fejlesztése. - Interperszonális kapcsolatteremtő készség fejlesztése. - Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség javítása. - Manuális készség fejlesztése. - Pályaorientáció

4 Megfelelés a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak: - Legyenek motiváltak az új ismeretek megszerzésére, képesek az önálló tanulásra. - Gyakorolják azokat a tanulási folyamatokat, melyek tanár-diák együttműködésen alapulnak - A kihívásokra, konfliktusokra az emberi tisztesség keretein belül reagáljanak. - Legyenek tisztában életkoruknak megfelelően jogaikkal, kötelességeikkel, a megfelelő viselkedési normákkal, a véleménynyilvánítási lehetőségeikkel. - Emberi kapcsolataikban a pozitív emberi tulajdonságok domináljanak. - Alakuljon ki bennük a belső igénye az értékek, hagyományok megóvására, gyarapítására. - Szűkebb és tágabb környezetük iránt érezzenek felelősséget. - Rendelkezzenek életkoruknak megfelelően információval a közvetlen és tágabb környezetük társadalmi és természeti adottságait illetően. Lakóhelyük történetének, hagyományainak ismerete egészséges lokálpatriotizmusban nyilvánuljon meg. 4.) Tantárgyi kapcsolódások: Magyar: Szövegértés, szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, riport, interjú, leíró és elbeszélő fogalmazások készítése, hivatalos levél Történelem: Földrajz: A Kisalföld természeti adottságai, domborzata, éghajlata, növény és állatvilága, a Ság hegy kialakulása, jellegzetességei Matematika: táblázatok, grafikonok készítése, százalékszámítás, mérések Informatika: Internethasználat, szövegszerkesztés, Technika: Szabás-varrás, bábkészítés, famunkák, üzemlátogatások. Rajz: Művészettörténeti ismeretek, műelemzés, tabló, plakát és meghívókészítés. Ének-zene: Vas megyei népdalok, hagyományok, zenetanulás. Nem szakrendszerű órák: Szövegértés, kreativitás és logikus gondolkodás fejlesztése 5.) Tevékenységtípusok: - könyvtári, levéltári kutatómunka, internetes anyaggyűjtés, feladatlapok megoldása, - csoportmunkák, páros és egyéni feladatok elvégzése, - előadások, találkozók szervezése, meghallgatása, róla jegyzetek készítése, - iskolák, üzemek, hivatalok, munkahelyek, szolgáltató egységek felkeresése, - városnéző program összeállítása és lebonyolítása, - interjúk készítése, írásos rögzítése, fotók készítése, - ajándék készítése az óvodásoknak - ismeretterjesztő füzet, prezentáció és tabló összeállítása

5 6.) A projekt megvalósításának lépései: a.) Előzetes feladatok: - Megbeszélések lefolytatása: A telephelyi projektvezetővel, Az intézményvezetéssel, A projektben résztvevő pedagógusokkal - Tájékoztatók megtartása: - Szülőknek, szülői értekezlet keretében, később a részletekről levélben. - Felső tagozatos tanároknak a projekt keretében végzendő munkákról. - A projekt megvalósítását segítő külső partnerek számba vétele. - Ötletbörze: A tanulók tájékoztatása a projektről, a megvalósításra váró feladatokról. A tanulók témával kapcsolatos ötleteinek összegyűjtése, szűkítése indoklásokkal, a végleges tevékenységi formák elfogadása. - Meghívó a projektnyitó napra b.) Projektnyitó nap: Résztvevők, meghívottak: az osztály tanulói, az intézményvezetés képviselője, a projektben részt vevő nevelők, A nyitó nap programja: - A projekt feladatainak ismertetése, felelősök, határidők meghatározása. - A dokumentáció elkészítésére szerkesztő csapat összeállítása, - A heti összejövetelek megbeszélése, - Az elvégzett feladatok adminisztrálási módjának tisztázása - Az első hét feladatainak részletes megbeszélése. Dokumentáció: fotó a nyitónapról

6 c) Szaktárgyi órákon megvalósított feladatok: Bejegyzések a naplóban földrajz: Kemenesalja földrajza szövegértés A riport rajz Városunk épületei. Kiállítás megtekintése Művelődési Központban Barokk építészet. A római kat. templom ábrázolása osztályfőnöki Celldömölk projekt rajz Városunk nevezetes épületei. I. Rajzolás történelem Celldömölk története I szövegalkotás Riportkészítés: szövegalkotási feladatok 2010, ének-zene Celldömölk és Vas megye népdalgyűjtemények történelem Celldömölk története II magyar Kérdésszerkesztés Interjúkészítés Technika fiú Üzemlátogatás a Kőnig Sütőipari Gépgyártó KFT-ben Technika leány Üzemlátogatás iskolánk konyhájában matematika log. Szöveges feladatok, adatok rendszerezése ének-zene Látogatás az Ádám Jenő zeneiskolába ének-zene Környékbeli népdalok tanulása erdős énekek gyűjtése matematika log. Grafikonok készítése, értelmezése ének-zene Békefy Berzsenyi: Búcsúzás Kemenesaljától rajz Városunk nevezetes épületei II osztályfőnöki Celldömölk a város, ahol élünk. Tanulmányi séta magyar Fogalmazások a projekt kapcsán német Unser Stadt: Celldömölk matematika Látogatás a Polgármesteri Hivatalban matematika log. Adatok, információk gyűjtése a Polg. Hivban szövegértés: Kemenesmagasi citera együttes vendégszereplése

7 d) Tanórákon kívül, szabadidőben megvalósított feladatok Időpont Feladat A feladat megvalósítása Ötletbörze Az ötletbörze kicsit nehezen indult, de később a, a kapott segítségekkel, egyre jobban és ügyesebben megfogalmazták a gyerekek azokat a feladatokat, amelyeket a projekt keretében szeretnének megvalósítani. Elsősorban apró részletekre tudtak javaslatot tenni. A nevelői és tanulói ötletekből végül Projektnyitó nap előkészítése összeállt a program. A tanulók a projektnyitó napra meghívót készítettek, Rövid összefoglalókat írtak az egyes részterületek ismertetéséről. Az osztályba faliújságot készítettek a projekt feladatainak ismertetésére és az egyéni teljesítések nyilvántartására Projektnyitó nap Az iskolavezetés és az osztályban tanító nevelők előtt a tanulók ismertették vállalásaikat. Felelősöket választottunk az egyes részterületek irányítására. Meghatároztuk a projekt produktumait. Az első rész teendőit részletesen megbeszéltük Könyvtári és internetes kutatómunka 03.19, Ajándék készítése az óvodásoknak A gyerekek több csoportban internetes ismertetőket, könyveket kerestek a város történelméről, földrajzáról. A gyűjtőmunka eredményeit később hasznosították. A húsvéti ajándékkészítésből elsősorban a lányok vették ki részüket. Az első ajándékformát nem készítették el szépen, ezért új formát kellett kitalálni és elkészíteni Előadás: Danka Imre Az első előadáson a térség földrajzáról, a város történelméről kaptak érdekes előadást a gyerekek. Megtanulták mit jelent a történelmi borvidék elnevezés, milyen szerepet játszott régen és ma a szőlőművelés a város életében. A színvonalas, érdekes előadást a gyerekek érdeklődéssel hallgatták, és örültek annak, hogy az erdei iskola keretében pincelátogatáson is részt vehetnek Óvodásoknak ajándék átadása Az óvodások ajándékozására a délelőtti órákban került sor az alsó tagozatosok által szervezett program keretében, Ezért a tanulók közül csak 5 fő bonyolította ezt le. Tetszett nekik, mert a kicsik nagyon örültek az ajándéknak Előadás: Hetényi József A városban működő honismereti kör munkájáról mesélt az előadó. Elmondta, hogy milyen témákban végeznek kutatásokat, milyen régi iratokat, fotókat, képeslapokat gyűjtöttek össze, ezekből milyen kiállításokat szerveztek. A vasút történetéről is kaptak tájékoztatást a gyerekek, és meghívást az irányítótorony meglátogatására. Ennek különösen örültek Történelmi nevezetességek felkeresése A tanórákon megismert történelmi nevezetességeket keresték fel a gyerekek. Vázlatrajzokat készítettek, amelyek alapján az elkészült rajzok a projekt produktumaként készített tablóra kerültek.

8 Időpont Feladat A feladat megvalósítása Evangélikus templom felkeresése. Rácz Dénes evangélikus tiszteletes úr fogadta a gyerekeket a templomban. Részletesen beszélt a templom történetéről, az evangélikus vallás szerepéről. A gyerekek nagyon élvezték a templomban tett látogatást, mert számukra is érdekes dolgokat hallottak, kipróbálhatták az orgonát, annak mechanikus fujtatóját is. A programon az osztály több mint fele részt vett Első Projektparti A gyerekekkel megbeszéltük az eddig megvalósított feladatokat. Ekkor már látszott, hogy melyek azok a munkaformák, amiket szívesen végeznek, és melyek azok, amik gondot okoznak. A külső helyszínek szervezése több tanári segítséget igényel. A tanulók nem szívesen készítenek jegyzeteket, emlékeztetőket a programokról. Megbeszéltük a következő rész feladatait A Kegytemplom és a tárház felkeresése. A templommal Kovács Ferenc tisztelendő úr segítségével ismerkedhettek a gyerekek a római katolikus templom történetével, Koptik Odó apát életével, munkásságával. A gyerekeknek a tárház nagyon tetszett. Ott akár több időt is eltöltöttek volna, de a húsvéti programok miatt ez nem volt lehetséges. A programon az egész osztály részt vett A vasút meglátogatása A tanulók közül 10 fő látogatást tett a vasúti irányítótoronyban. Nagyon tetszett nekik ez a program. Szép kilátás nyílt innen az egész pályaudvarra. A vasútállomást is megtekintették Műhelymunkák A gyerekek az eddig végzett kutatások műhelymunkáit végezték csoportonként. A tervezett Útikalauz részére fogalmaztak meg ismereteket. Az eddig meglévő anyagokból iskolai faliújságra készítettek tájékoztatót Második Projektparti. A tavaszi szünet után szükséges volt a projekttel kapcsolatos soron következő feladatok áttekintése. A meglátogatni kívánt intézményeket számba vettük, megbeszéltük, hogy hova mikor mehetünk. Ezekez ui. a tanulók önállóan nem tudták szervezni Látogatás az Ádám Jenő Zeneiskolában A Műszaki Szakközépiskola és szakiskola meglátogatása. A látogatásra ugyan tanóra keretében került sor, de mindenképpen említeni kell, hogy milyen jó benyomást tett a tanulókra ez a program. Az igazgató úr nem csak a zeneoktatás és a zeneiskola történetével ismertette meg a gyerekeket, hanem az egyes hangszereket is bemutatta. Ez különösen nagy sikert aratott. A programon az egész osztály ott volt. Az igazgató úrral történt előzetes egyeztetés után sikeres látogatást tettünk 12 tanulóval a szakközépiskolába. A gyerekek az ismertető után kérdéseket tettek fel. Gyakorolták a riportkészítést. Az iskola több szaktantermét is megnéztük. Több gyermekben is megfogalmazódott, hogy tanulmányait ebben az intézményben folytatja.

9 Időpont Feladat A feladat megvalósítása Látogatás a Polgármesteri Hivatalban Ezt a programot is délelőtt sikerült megvalósítani. A polgármester úr ekkor tudta fogadni az osztályt. Először Gyuricza Imre a hivatal főosztályvezetője tájékoztatta a gyerekeket az ott folyó munkáról. Több osztály munkáját is megnéztük. Ezek után fogadta a polgármester úr az osztályt az ülésteremben. Itt beszélt a gyerekeknek a város és az épület történetéről, az elkövetkezendő időszak fejlesztési terveiről. A programot a díszterem felkeresésével fejeztük be Cserediák program Az alsósági tagintézményben töltötte ezt a napot 4 tanulónk. Cserében hozzánk érkezett tőlük négy tanuló. A mi diákjaink adatokat gyűjtöttek a tagintézményről, riportot készítettek a tagintézmény vezetőjével. Együtt tanultak az ottani 6. osztállyal. A programot a gyerekek kezdeményezték és nagyon tetszett nekik Harmadik Projektparti Értékeltük az elvégzett feladatokat, rendszereztük az összegyűlt műhelymunkákat. Kiderült, hogy nagyon sok feladatot valósítottunk már meg, de nem tartható az eltervezett sorrend. Az egyes helyekre ugyanis nem sikerült mindig a tervezett időpontban lehetőséget kapni. Ezért a tervezett programon több változtatást, módosítást is végeztünk Látogatás a malomban A malomba az egyik fiú, édesapja segítségével szervezett látogatást. Hat társával együtt teljesen önállóan bonyolították le a programot. A látogatásról fotókat készítettek, ismertető anyagokat hoztak és tájékoztatták társaikat is , Műhelymunkák Az egyes csoportok önállóan rendszerezték az összegyűlt anyagokat, fotókat. Foglalkoztak az Útikalauz összeállításával és a számítógépes prezentáció elkészítésével. Az osztály másik része riportot készített Riport készítése iskolánk igazgatójával Ezen a programon 9 tanuló felkereste előzetes egyeztetés után Danka Adél igazgató nénit. A gyerekek riportot készítettek. A kérdéseket előre összeállították. A kezdetekhez viszonyítva már ügyesen kérdeztek és jegyzeteltek. A beszélgetés során előre nem tervezett kérdéseket is meg tudtak fogalmazni Látogatás az óvodában. Ezen a programon nyolc kislány vett részt. A kis óvodások örömmel fogadták a gyerekeket. Néhányan játszottak az ovisokkal, a többiek pedig riportot készítettek az óvónénivel , Látogatás az Apáczai Kiadóban. Az igazgató úr fogadta a gyerekeket. Beszélt nekik a kiadó történetéről, a tankönyvek készítéséről, a kiadóban foglalkoztatottak munkájáról. Ezt ezután meg is tekintették a tanulók. Nagyon tetszett nekik a szerkesztőségben a különböző számítógépes programok alkalmazása. A lehetőséget megragadva segítséget kértünk és kaptunk az Útikalauz kinyomtatásához.

10 Időpont Feladat A feladat megvalósítása A sportolási lehetőségek kutatása Meghívók készítése a projektzáró napra A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő felkeresése A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár felkeresése Városnéző séta lebonyolítása A tanulók kisebb csoportokban végezték ezt a munkát. Más osztályokban tanuló társaik sportolási szokásairól érdeklődtek, testnevelő tanárukkal beszélgettek, a környezetükben élő felnőttektől gyűjtöttek információkat. A tanulók 4 fős csoportja a meghívókat készítette el. A fürdő igazgatója részletes tájékoztatást adott a gyerekeknek a létesítmény megépítéséről, a kínált szolgáltatásokról. A hely nem volt ismeretlen számukra, hiszen úszásoktatáson már valamennyien jártak itt. Nagyon érdeklődőek voltak valamennyien, A tanulók számára ez a program sem volt ismeretlen, hiszen többször jártak már alkalmi programokon itt. Néhány tanuló pedig a központ által szervezett szakkörök tagja. Az épület története, a Műv, Ház által szervezett éves programok, a könyvtár névadójának élete azonban új információk voltak. A látogatás alkalmával az éppen aktuális kiállítást is megnéztük, és az állandó kerámiagyűjteményt is felkerestük. A tanulók nagyon érdeklődőek voltak. A gyerekek a városról összegyűjtött információk alapján városnéző séta programot állítottak össze. A délutánt arra fordítottuk, hogy ismét felkerestük a már látott és a még fel nem keresett nevezetességeket. (Az épületeket csak kívülről tekintettük meg) Már a gyerekek tartották a rövid ismertetőket, mint idegenvezetők. Elkészítettük a még hiányzó fotókat is A varroda felkeresése Ez a munkahely látogatás kicsit későre csúszott, de teljesen önálló szervezésű volt, ezért semmiképp sem hagytuk volna ki. Azok a gyerekek 10 fő akik eljöttek nagyon sokat tanultak az itt látottakból. A számítógép gyakorlati alkalmazása, a szabászat, a szép ruhák nagyon tetszettek a gyerekeknek Útikalauz véglegesítése, nyomtatása Tabló és prezentáció véglegesítése. Felkészülés a projektzáró napra. A produktumok véglegesítésén több csoportban dolgoztak a gyerekek. A kész Útikalauzt az Apáczai Kiadóban nyomtattuk ki. A tanuló, véglegesítették a prezentációt. Az Útikalauz elkészült 130 példányát összehajtogatták és összekapcsolták. Fotókat nyomtattunk ki a projektzáró napra. Elpróbáltuk a projektzáró nap műsorát is A fotókiállítás elkészítése A munkánk során készített fotókból válogatást készítettünk. Ezeket az iskola első emeletén lévő falakra kiállítássá rendeztük. Végleges helyére került a Tabló is Projektzáró nap A meghívó szerint 11 órakor tartottuk a projektzáró rendezvényünket a mellékelt forgatókönyv alapján, Vendégeink voltak a Polgármesteri Hivatal képviselői, a helyi médiák képviselői, projektben segítő szakemberek, az intézményünk vezetői és a diákok kb. 100 fős csoportja.

11 e) ) Projektzáró nap Meghívottak: Fenntartó, intézményvezetés, pedagógusok, külső szakemberek, akik a projekt során segítettek, felsős osztályok 2-2 fős képviselői, szülők, helyi TV és újság. A zárónap programja: - Az elkészült Útikalauz előzetes kiosztása - Sajtótájékoztató : melynek keretében, a dokumentációt készítő 4 csoport bemutatja az általa elkészített produktumot. Ez az előadás csoportonként 8-10 percig tart. - Kérdések: A résztvevők kérdéseket tehetnek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. - Válaszok: - Az elkészült dokumentumok megtekintése: 7.) Időtartam, időbeosztás: A projekt tervezése január és február hónapokban történik (2 hónap) Az előkészítés az osztályban kb. kettő hetet vesz igénybe. A projekt lebonyolítása március 16-április 29. Tavaszi szünet kivételével négy hét A projekt tapasztalatainak összegzése kettő hét 8.) Tárgyi és technikai feltételek, költségek: - Tanterem és annak üres fala, ahol faliújságon az információk közlése, a feladatok teljesítésének folyamatos dokumentálása folyik. - A nyitó és a záró nap lebonyolításához nagyobb tanterem, vagy az első emeleti folyosó egy része berendezve, vagy az ebédlő. - Számítógépek kivetítővel és internet hozzáféréssel. - Dekorációs anyagok. - Színes fénymásoló - Színes nyomtató - Irodaszerek: 4 cs. 500-as A 4-es fénymásolópapír, színes fénymásoló patron, színes karton, vastag filcek,

12 - A tablóhoz: fa keret, borítás, üvegezés, (esetleg régi, használaton kívüli tabló felújítása) A tervezett költség: kb 50 ezer forint, amelynek egy részét pályázati keretből, másik részét támogatásból kívánjuk fedezni. 9.) A projektmunka eredménye: Pedagógiai eredmények: Új pedagógiai módszerek, tartalmak bevezetése a hagyományos tantervi keretek kiszélesítése. Magatartás, munkamorál, tanulási kedv javulása. Egyéni és csoportos vállalkozási kedv erősödése, csapatszellem növekedése. Produktumok: Útikalauz ismeretterjesztő prospektus a városról, diákszemmel Prezentáció számítógépen megtekinthető ismertető fotókkal, rövid szövegekkel Tabló a város nevezetességeit bemutató fotók Munkaanyagok: fotók, írások Az Útikalauzt nyomtatott formában megkapták a felsős osztályok 1-1 példányban, a projektben résztvevők és a zárónap vendégei

13 A prezentáció megtekinthető az iskolánk honlapján Tabló Az Árpád utca 34. számú iskolaépület első emeletén tekinthető meg. Tanulói értékelés összegzése: A projekt zárása után a tanulók a kérdőív segítségével alkottak véleményt a megvalósított projektről. A szívesen végzett feladatok száma sokkal több, mint a kötelességből végzetteké. A feladatok közül az iskola és üzemlátogatások voltak a legkedveltebbek, de tetszettek a nevezetességeket felkereső programok is. Az írásbeli feladatok elkészítése kevésbé tetszett a gyerekeknek, azokat inkább csak kötelességből végezték. Az értékelésekből kiderült, hogy valamennyi tanuló számára sikerült egyéni és csoportban végezhető feladatot is adni. Többen csoportban végezték szívesebben a munkát, de nem elhanyagolható azok száma sem, akik egyedül szívesebben dolgoztak. Arra a kérdésre, hogy mit tanultál a projektből, kétféle válasz született. Többen a konkrét történelmi, földrajzi és egyéb ismeretszerzést jelölték meg, de sokan adtak olyan választ, hogy a közösségben való munkavégzést, a szorgoskodást, az összetartást tanulták meg.

14 Az is figyelemre méltó vélemény, hogy csak nagyon kevesen jelöltek meg olyan feladatot, amit a projektből kihagytak volna. A feladatok mennyiségét éppen megfelelőnek találták. A projektvezető és a projektben résztvevő tanárok munkáját nagyon segítőkésznek, pozitívnak tartották a tanulók. A végzett munkájukról pozitív visszajelzéseket, bíztatást, dicséretet kaptak tőlük legtöbben. Újabb projektben a tanulók közül 11-en nagyon szívesen, 10-en szívesen 3-an csak ha muszáj, vennének részt. Ez azt jelenti, hogy a tanuló több mint 80%-a nagyon pozitívan élte meg a projektmunkát. Az utolsó két kérdés a projekt osztályközösségre illetve az egyénre gyakorolt hatására vonatkozott. A tanulók több mint 80%-a választotta azt, hogy jobb közösség lettek és, hogy szívesebben dolgoznak együtt. Negatív hatást senki nem jelölt meg. A tanulók saját változásukat 16-an úgy jelölték meg, hogy szívesebben jártak iskolába. Többen húzták alá azt, hogy bátrabbak lettek, illetve, hogy nőtt az önbizalmuk. Néhányan megfogalmazták, hogy szorgalmasabbak, pontosabbak lettek. Csak hárman jelölték azt, hogy nem változtak semmit és hogy féltek a kudarctó. A tanulóktól azt is megkérdeztük, hogy munkájukat milyen fokozatúnak értékelik. Ez az esetek nagyobb részében egyezett a projektben részt vevő nevelők véleményével is. Nevelői tapasztalatcsere: A nevelői tapasztalatcsere során értékeltük a projektben kitűzött külső és belső célok megvalósulását, a tanulók egyéni, páros és csoportmunkáját. Megvizsgáltuk, hogy mennyire feleltek meg a kitűzött célok, feladatok a gyerekek életkori sajátosságainak, meglévő ismereteiknek és képességeiknek. Az értékelésben az alábbi kérdőív is segített. Nem kitöltöttük, hanem közösen megbeszéltük a kérdőív kérdéseit. Nevelői vélemények összegzése. A külső cél megvalósítása sikeres volt. A tervezett produktumok elkészítése maradéktalanul sikerült. A tabló, az útikalauz és a prezentáció egyaránt elnyerte a közönség tetszését. Tartalmasnak, esztétikusnak, az iskola többi tanulója számára is hasznosnak ítélte valamennyi kolléga.

15 Az iskola tanulói szívesen olvasgatják a tabló ismeretterjesztő feliratait. Az útikalauzt rendszeresen kézről-kézre adják és elolvassák. Sajnos pénz hiányában nem sikerült kellő számban kinyomtatni. A prezentáció az iskola honlapján minden érdeklődő számára megtekinthető lesz. A záró rendezvényünk külső vendégei is elismeréssel nyilatkoztak a végzett munkáról, és a bemutatott produktumokról. A tanulási célunk egyike az volt, hogy a tanulók konkrét élethelyzetekben, valós helyszíneken szerezzenek földrajzi, történelmi, gazdasági, matematikai, informatikai, turisztikai, kommunikációs és egyéb ismereteket. Az aktív tapasztalás formái és helyszínei a következők voltak: Szaktárgyi órákon csoportos és páros munkával ismerkedtek a földrajzi, történelmi nevezetességekkel, a riportkészítés mikéntjével, stílusjegyekkel, számítógépes teendőkkel. Külső szakemberek az iskolában tartottak előadást városunk múltjáról, földrajzi adottságairól, történelméről A város történelmi nevezetességeit felkeresték: templomok, épületek, köztéri szobrok tanulmányozását végezték el a tanulók. A helyszíneken szakemberek segítségével ismerték meg a nevezetességekhez tartozó történelmi ismereteket. A tanulók óvodát, zeneiskolát, középiskolát kerestek fel. Meghallgatták az intézmények vezetőinek tájékoztatóját, kérdéseket tettek fel. Kezdetben még bátortalanul, több tanári segítséggel, később már egyre bátrabban és önállóbban. A tagintézményben egy egész napot eltöltöttek, ott tanultak, ami nagy élmény volt a gyerekeknek. Több üzemet, munkahelyet meglátogattak. Ezek között voltak olyanok, amelyeket teljesen önállóan szerveztek meg szüleik segítségével. Fotókat készítettek, rövid jegyzeteket írtak. Ezek a látogatások igen nagy benyomást tettek a gyerekekre. Először találkoztak munkahelyek valóságos légkörével, először tapasztalták meg az iskolában tanultak életben való szükségességét és hasznosságát. A projekten belül több integrálási lehetőség is adódott. A történelem és művészettörténet, az anyanyelvi, kommunikációs ismeretek és az informatika területének integrálása nagyon sok program során megvalósult.pl: egy nevezetes épület történetének megismerése, az épületről fotók írások gyűjtése, a helyszínen vázlatrajzok készítése, ezekből a tablóra fotó és rajz készítése, ismertető szöveg megfogalmazása, esztétikus elhelyezése a többi kép között.

16 A gyerekek önálló munkavégzése kezdetben akadozott. Sok utasítást, segítséget kellett adni, kevesen vállalkoztak önálló feladatra. A projekt felétől ez egyre jobban megváltozott. A gyerekek egyre kezdeményezőbbekké váltak, egyre bátrabban vállaltak el nagyobb terjedelmű önálló feladatot. Ennek eredményekén könyvelhető el a malom és a varroda meglátogatása, az interjú készítése az iskolánk igazgatójával illetve a prezentáció több részének elkészítése. A gyerekek önálló munkáikról szívesebben számoltak be, elvárták a reagálást a végzett munkájukra. A gyerekek közötti együttműködés kezdetben csak baráti alapon működött. Az osztály fejlettségi szintjéből következett, hogy alig ismerték a csoportban való együttműködés szabályait. Nehezen készültek el a csoportmunkák is. Később ezek terén is pozitív elmozdulás történt. A projekt utolsó fázisában tudtak igazán jól együtt munkálkodni, amikor az útikalauzt kellett összerakni vagy a képeket kiállítani. Ekkor már nem csak barátok dolgoztak szívesen együtt. A tanulók kommunikációs készsége sajnos elég alacsony szintű. A szülői házból egyre kevesebb kommunikációs ismeretet hoznak. Nehezen tudnak kérni, kérdezni, kérdésekre válaszolni. Ezen a területen nagyon sokat kellett segíteni. Több olyan feladatot kaptak, amikor kérdéseket kellett feltenniük, érdeklődni kellett, információt kellett kérni. Ezek kezdetben nagyon nehézkesen mentek. A tanulói kérdőívekben többen is megfogalmazták, hogy már bátrabban mernek kérni, kérdezni. Ez mindenképpen a pozitív elmozdulás jele. A gyerekek a projekt egészének tervezésébe az ötletbörzén keresztül lettek bevonva. A téma jellege miatt több segítséget kellett adni ahhoz, hogy saját ötleteik is előkerüljenek. Ezért a projekt megvalósítása során többször is engedtünk apró eltéréseket, azért, hogy a gyerekek elképzelése, később hozott ötlete, javaslata valósuljon meg. A szervező munkában inkább csak az osztály negyede jeleskedett. Voltak, akik a vállalt vagy kapott megbízatást megoldották, de ahhoz semmi pluszt nem tettek hozzá. A tanulók a projekt értékelésér szívesen végezték. Igazából a produktumok nyilvánosságra hozatala után kapott elismerések is sokat segítettek abban, hogy több dolgot másképp lássanak. Mint projektvezető a gyerekekkel óráról-órára kapcsolatban voltam. Valamennyi tevékenységüket nyomon követtem, minden külső helyszínre igyekeztem velük menni. Sokszor bíztattam, bátorítottam őket. Több esetben az írásbeli feladataik elvégzésére figyelmeztetni kellett őket. Talán ez volt az a terület, ami legnehezebbnek bizonyult számukra. Pár mondatos emlékeztetők készítése csoportokban egyes látogatásokról, illetve a riportok leírása.

17 A tanulók egyéni és csoportos munkáját több módon is figyelemmel kísérhettem, és azonnal reagálhattam rá. Az egyik módja az egyéni feladatteljesítések írásos vezetése volt, a másik mód pedig a heti projektparti megtartása volt, ahol a csoportok beszámoltak munkáikról Ősszegzés: A projekt eltervezett külső és oktatási célja megvalósult. A tanulók fejlettségi szintjükhöz mérten e sok és összetett feladatból álló projektet kiválóan megoldották. A végzett munka pozitív hatása sok gyereknél máris tapasztalható. Közvetlenebbek, bátrabbak, vállalkozóbb kedvűek, mint korábban. Kommunikációs készségük javult, szívesebben dolgoznak csoportokban. Fontos lenne, hogy legyen folytatása ennek a tanulási formának, hiszen több eredményt elérni csak akkor lehet, ha az új módszereket a kipróbálás után meg lehet ismételni. A tanuló munkájának értékelése az adott szaktárgyakban is megtörtént és összességében is. Munkájuk elismeréseként az alábbi oklevél arany ezüst vagy bronz fokozatát szerezhették meg.

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA

ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA SPOTLIGHT ON BRITAIN (AND THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES) Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. (Kosztolányi Gyula)

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2008-2009.

BESZÁMOLÓ A 2008-2009. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2008-2009. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2009. június 29. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Pedagógiai munkánk során többször tapasztaltuk, hogy a társadalom marginalizálódó csoportjaihoz tartozó családok gyermekeiben az Európához tartozás tudata nem alakult

Részletesebben

Köszöntjük az Olvasót!

Köszöntjük az Olvasót! Köszöntjük az Olvasót! Hat iskola közös kiadványba fogalmazta meg a HEFOP 3.1.3 és a HEFOP 2.1.5 ös pályázatban elért eredményeit és tapasztalatait. Hogyan kezdődött? Magyarország az Európai Unió tagjaként

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult

Részletesebben

SZINOPSZIS. Készítette: Rácz Tímea Salgótarján

SZINOPSZIS. Készítette: Rácz Tímea Salgótarján SZINOPSZIS Egyéni és kiscsoportos fejlesztés a kooperatív tanulás segítségével, a könyvtár adta lehetőségek keretei között a formális, iskolai oktatást segítő felkészítés Készítette: Rácz Tímea Salgótarján

Részletesebben

A CELLDÖMÖLKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSE A 2009/2010-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN

A CELLDÖMÖLKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSE A 2009/2010-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN A CELLDÖMÖLKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSE A 2009/2010-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN A Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola az előző év önértékelésének intézkedési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7303/2011. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30)

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) Kötelező tevékenységek Pedagógiai módszerekben való megfelelése A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014 Játék határokkal modellprogram 2012-2014 Tartalom 3 I. Előzmények 10 II. A program rövid ismertetése 11 III. Az egyes programelemek részletes bemutatása 12 A. Prevenciós programelemek 12 1. Rendhagyó osztályfőnöki

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint, 2011. 1 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló... 5 1. Személyi feltételek:... 5 2. Tárgyi feltételek:...

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Hírlevél. tudástár Új szakmai dokumentumok a Dobbantó honlapján Az E-naplóról

Hírlevél. tudástár Új szakmai dokumentumok a Dobbantó honlapján Az E-naplóról 2009. III. szám Hírlevél beköszöntő dobbantó hétköznapok Az első Dobbantó napok Iregszemcsén és Pécsett, 2009. szeptember Dobbantó évkezdet ahogy a Than Károly Ökoiskolából látják Dobbantó kezdetek az

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben