Celldömölk, a város, ahol élünk. Projekt 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Celldömölk, a város, ahol élünk. Projekt 2010."

Átírás

1 Celldömölk, a város, ahol élünk Projekt 2010.

2 1. A projekt részletes terve A projekt címe: Témakör: A projekt készítője: Celldömölk, a város ahol élünk Kisalföld, Kemenesalja, Celldömölk Dr Pörneczi Károlyné tanár 1.) A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében megvalósuló kutatás célja, hogy a tanulók alaposabban megismerjék szűkebb lakóhelyüket, azt a kistérséget és elsősorban várost, ahol diákéveiket, gyermekkorukat és remélhetően felnőtt éveiket töltik. Ezért a legfőbb cél Celldömölk földrajzi, történelmi, gazdasági, kulturális értékeinek feltárása, oktatási, foglalkoztatási és szabadidős lehetőségeinek megismerése és megismertetése. A tanulók csoport-, páros- és egyéni munkával végzik a kutatásokat, személyes élményeket szereznek a városról, amelyet diáktársaiknak szóló Útikalauzba rendeznek. Számítógépes prezentációt állítanak össze, amely az iskola honlapján lesz elérhető az érdeklődők számára. Az iskola területén, sokak által jól látható helyre kerül az a tabló, amely szintén a projekt keretében készül, és a város nevezetességeit mutatja be képekkel és rövid ismertető szövegekkel. 2.) A projekt jellege: Időtartama szerint: nagy projekt /több, mint 4 hét/ Jellege szerint: folyamatorientált /12 éves korcsoport/ Téma alapján: részben kapcsolható az iskolai tananyaghoz, részben a hétköznapi életből származó Tartalma szerint: kutatási projekt Színtere alapján: vegyes / tanórai és tanórán kívüli időkeretben/ Célcsoport: Általános iskola 6. évfolyam, / tanévben a 6. c osztály/ 3.) A projekt célja: Külső cél: Olyan ismeretterjesztő dokumentum, prezentáció és tabló összeállítása, amelyből az iskola valamennyi diákja jobban megismerheti lakóhelyét, iskolavárosát.

3 Tanulási cél: A tanulók konkrét élethelyzetekben, valós helyszíneken szerezzenek földrajzi, történelmi, gazdasági, matematikai, informatikai, turisztikai, kommunikációs és egyéb ismereteket. A korábban megszerzett anyanyelvi, tájékozódási, kapcsolatteremtési ismereteiket pedig a való életben mélyíthessék el. A projekt megvalósításától azt is várjuk, hogy nő az osztályközösségben a munkamorál, javul a magatartás, a csapatszellem, az egyéni és csoportos vállalkozási kedv. A projektmunkák során nagyobb kedvet kapnak az iskolai kötelező ismeretek elsajátítására is. Elsajátítható ismeretanyag: - A Kisalföld földrajzi adottságainak, növény- és állatvilágának, termesztett növényeinek megismerése. Tájékozódás a Ság hegy szőlő és borkultúrájáról. - Celldömölk történelmi emlékein keresztül az egyes történelmi események megismerése, az itt élő népszokások, vallási és egyéb ünnepek felkutatása. - A város jellegzetes épületeinek, műemlékeinek természeti és épített látnivalóinak megismerése. - Ismeretek szerzése a város társadalmi-gazdasági adottságairól, az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem helyi jellemzőiről, az oktatás, a foglalkoztatás, az aktív pihenés lehetőségeiről, a turizmusról. - Turisztikai és idegenforgalmi alapfogalmak megismerése (Pl.: történelmi borvidék, búcsújáró hely, vasúti csomópont utazásszervezés, stb ) Elsajátítható képességek, készségek: - Dokumentumkészítés számítógépen, - Internet és könyvtárhasználati ismeretek. - Riport- és interjúkészítés, elbeszélő és leíró fogalmazások készítése. - Számítások végzése, táblázatok, grafikonok összeállítása. - Önálló ismeretszerző képesség fejlesztése, rendszerezés, lényeglátás. - Kreatív gondolkodás fejlesztése. - Térképen történő tájékozódás javítása, vizuális képességek erősítése. - Kommunikációs készség fejlesztése. - Interperszonális kapcsolatteremtő készség fejlesztése. - Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség javítása. - Manuális készség fejlesztése. - Pályaorientáció

4 Megfelelés a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak: - Legyenek motiváltak az új ismeretek megszerzésére, képesek az önálló tanulásra. - Gyakorolják azokat a tanulási folyamatokat, melyek tanár-diák együttműködésen alapulnak - A kihívásokra, konfliktusokra az emberi tisztesség keretein belül reagáljanak. - Legyenek tisztában életkoruknak megfelelően jogaikkal, kötelességeikkel, a megfelelő viselkedési normákkal, a véleménynyilvánítási lehetőségeikkel. - Emberi kapcsolataikban a pozitív emberi tulajdonságok domináljanak. - Alakuljon ki bennük a belső igénye az értékek, hagyományok megóvására, gyarapítására. - Szűkebb és tágabb környezetük iránt érezzenek felelősséget. - Rendelkezzenek életkoruknak megfelelően információval a közvetlen és tágabb környezetük társadalmi és természeti adottságait illetően. Lakóhelyük történetének, hagyományainak ismerete egészséges lokálpatriotizmusban nyilvánuljon meg. 4.) Tantárgyi kapcsolódások: Magyar: Szövegértés, szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, riport, interjú, leíró és elbeszélő fogalmazások készítése, hivatalos levél Történelem: Földrajz: A Kisalföld természeti adottságai, domborzata, éghajlata, növény és állatvilága, a Ság hegy kialakulása, jellegzetességei Matematika: táblázatok, grafikonok készítése, százalékszámítás, mérések Informatika: Internethasználat, szövegszerkesztés, Technika: Szabás-varrás, bábkészítés, famunkák, üzemlátogatások. Rajz: Művészettörténeti ismeretek, műelemzés, tabló, plakát és meghívókészítés. Ének-zene: Vas megyei népdalok, hagyományok, zenetanulás. Nem szakrendszerű órák: Szövegértés, kreativitás és logikus gondolkodás fejlesztése 5.) Tevékenységtípusok: - könyvtári, levéltári kutatómunka, internetes anyaggyűjtés, feladatlapok megoldása, - csoportmunkák, páros és egyéni feladatok elvégzése, - előadások, találkozók szervezése, meghallgatása, róla jegyzetek készítése, - iskolák, üzemek, hivatalok, munkahelyek, szolgáltató egységek felkeresése, - városnéző program összeállítása és lebonyolítása, - interjúk készítése, írásos rögzítése, fotók készítése, - ajándék készítése az óvodásoknak - ismeretterjesztő füzet, prezentáció és tabló összeállítása

5 6.) A projekt megvalósításának lépései: a.) Előzetes feladatok: - Megbeszélések lefolytatása: A telephelyi projektvezetővel, Az intézményvezetéssel, A projektben résztvevő pedagógusokkal - Tájékoztatók megtartása: - Szülőknek, szülői értekezlet keretében, később a részletekről levélben. - Felső tagozatos tanároknak a projekt keretében végzendő munkákról. - A projekt megvalósítását segítő külső partnerek számba vétele. - Ötletbörze: A tanulók tájékoztatása a projektről, a megvalósításra váró feladatokról. A tanulók témával kapcsolatos ötleteinek összegyűjtése, szűkítése indoklásokkal, a végleges tevékenységi formák elfogadása. - Meghívó a projektnyitó napra b.) Projektnyitó nap: Résztvevők, meghívottak: az osztály tanulói, az intézményvezetés képviselője, a projektben részt vevő nevelők, A nyitó nap programja: - A projekt feladatainak ismertetése, felelősök, határidők meghatározása. - A dokumentáció elkészítésére szerkesztő csapat összeállítása, - A heti összejövetelek megbeszélése, - Az elvégzett feladatok adminisztrálási módjának tisztázása - Az első hét feladatainak részletes megbeszélése. Dokumentáció: fotó a nyitónapról

6 c) Szaktárgyi órákon megvalósított feladatok: Bejegyzések a naplóban földrajz: Kemenesalja földrajza szövegértés A riport rajz Városunk épületei. Kiállítás megtekintése Művelődési Központban Barokk építészet. A római kat. templom ábrázolása osztályfőnöki Celldömölk projekt rajz Városunk nevezetes épületei. I. Rajzolás történelem Celldömölk története I szövegalkotás Riportkészítés: szövegalkotási feladatok 2010, ének-zene Celldömölk és Vas megye népdalgyűjtemények történelem Celldömölk története II magyar Kérdésszerkesztés Interjúkészítés Technika fiú Üzemlátogatás a Kőnig Sütőipari Gépgyártó KFT-ben Technika leány Üzemlátogatás iskolánk konyhájában matematika log. Szöveges feladatok, adatok rendszerezése ének-zene Látogatás az Ádám Jenő zeneiskolába ének-zene Környékbeli népdalok tanulása erdős énekek gyűjtése matematika log. Grafikonok készítése, értelmezése ének-zene Békefy Berzsenyi: Búcsúzás Kemenesaljától rajz Városunk nevezetes épületei II osztályfőnöki Celldömölk a város, ahol élünk. Tanulmányi séta magyar Fogalmazások a projekt kapcsán német Unser Stadt: Celldömölk matematika Látogatás a Polgármesteri Hivatalban matematika log. Adatok, információk gyűjtése a Polg. Hivban szövegértés: Kemenesmagasi citera együttes vendégszereplése

7 d) Tanórákon kívül, szabadidőben megvalósított feladatok Időpont Feladat A feladat megvalósítása Ötletbörze Az ötletbörze kicsit nehezen indult, de később a, a kapott segítségekkel, egyre jobban és ügyesebben megfogalmazták a gyerekek azokat a feladatokat, amelyeket a projekt keretében szeretnének megvalósítani. Elsősorban apró részletekre tudtak javaslatot tenni. A nevelői és tanulói ötletekből végül Projektnyitó nap előkészítése összeállt a program. A tanulók a projektnyitó napra meghívót készítettek, Rövid összefoglalókat írtak az egyes részterületek ismertetéséről. Az osztályba faliújságot készítettek a projekt feladatainak ismertetésére és az egyéni teljesítések nyilvántartására Projektnyitó nap Az iskolavezetés és az osztályban tanító nevelők előtt a tanulók ismertették vállalásaikat. Felelősöket választottunk az egyes részterületek irányítására. Meghatároztuk a projekt produktumait. Az első rész teendőit részletesen megbeszéltük Könyvtári és internetes kutatómunka 03.19, Ajándék készítése az óvodásoknak A gyerekek több csoportban internetes ismertetőket, könyveket kerestek a város történelméről, földrajzáról. A gyűjtőmunka eredményeit később hasznosították. A húsvéti ajándékkészítésből elsősorban a lányok vették ki részüket. Az első ajándékformát nem készítették el szépen, ezért új formát kellett kitalálni és elkészíteni Előadás: Danka Imre Az első előadáson a térség földrajzáról, a város történelméről kaptak érdekes előadást a gyerekek. Megtanulták mit jelent a történelmi borvidék elnevezés, milyen szerepet játszott régen és ma a szőlőművelés a város életében. A színvonalas, érdekes előadást a gyerekek érdeklődéssel hallgatták, és örültek annak, hogy az erdei iskola keretében pincelátogatáson is részt vehetnek Óvodásoknak ajándék átadása Az óvodások ajándékozására a délelőtti órákban került sor az alsó tagozatosok által szervezett program keretében, Ezért a tanulók közül csak 5 fő bonyolította ezt le. Tetszett nekik, mert a kicsik nagyon örültek az ajándéknak Előadás: Hetényi József A városban működő honismereti kör munkájáról mesélt az előadó. Elmondta, hogy milyen témákban végeznek kutatásokat, milyen régi iratokat, fotókat, képeslapokat gyűjtöttek össze, ezekből milyen kiállításokat szerveztek. A vasút történetéről is kaptak tájékoztatást a gyerekek, és meghívást az irányítótorony meglátogatására. Ennek különösen örültek Történelmi nevezetességek felkeresése A tanórákon megismert történelmi nevezetességeket keresték fel a gyerekek. Vázlatrajzokat készítettek, amelyek alapján az elkészült rajzok a projekt produktumaként készített tablóra kerültek.

8 Időpont Feladat A feladat megvalósítása Evangélikus templom felkeresése. Rácz Dénes evangélikus tiszteletes úr fogadta a gyerekeket a templomban. Részletesen beszélt a templom történetéről, az evangélikus vallás szerepéről. A gyerekek nagyon élvezték a templomban tett látogatást, mert számukra is érdekes dolgokat hallottak, kipróbálhatták az orgonát, annak mechanikus fujtatóját is. A programon az osztály több mint fele részt vett Első Projektparti A gyerekekkel megbeszéltük az eddig megvalósított feladatokat. Ekkor már látszott, hogy melyek azok a munkaformák, amiket szívesen végeznek, és melyek azok, amik gondot okoznak. A külső helyszínek szervezése több tanári segítséget igényel. A tanulók nem szívesen készítenek jegyzeteket, emlékeztetőket a programokról. Megbeszéltük a következő rész feladatait A Kegytemplom és a tárház felkeresése. A templommal Kovács Ferenc tisztelendő úr segítségével ismerkedhettek a gyerekek a római katolikus templom történetével, Koptik Odó apát életével, munkásságával. A gyerekeknek a tárház nagyon tetszett. Ott akár több időt is eltöltöttek volna, de a húsvéti programok miatt ez nem volt lehetséges. A programon az egész osztály részt vett A vasút meglátogatása A tanulók közül 10 fő látogatást tett a vasúti irányítótoronyban. Nagyon tetszett nekik ez a program. Szép kilátás nyílt innen az egész pályaudvarra. A vasútállomást is megtekintették Műhelymunkák A gyerekek az eddig végzett kutatások műhelymunkáit végezték csoportonként. A tervezett Útikalauz részére fogalmaztak meg ismereteket. Az eddig meglévő anyagokból iskolai faliújságra készítettek tájékoztatót Második Projektparti. A tavaszi szünet után szükséges volt a projekttel kapcsolatos soron következő feladatok áttekintése. A meglátogatni kívánt intézményeket számba vettük, megbeszéltük, hogy hova mikor mehetünk. Ezekez ui. a tanulók önállóan nem tudták szervezni Látogatás az Ádám Jenő Zeneiskolában A Műszaki Szakközépiskola és szakiskola meglátogatása. A látogatásra ugyan tanóra keretében került sor, de mindenképpen említeni kell, hogy milyen jó benyomást tett a tanulókra ez a program. Az igazgató úr nem csak a zeneoktatás és a zeneiskola történetével ismertette meg a gyerekeket, hanem az egyes hangszereket is bemutatta. Ez különösen nagy sikert aratott. A programon az egész osztály ott volt. Az igazgató úrral történt előzetes egyeztetés után sikeres látogatást tettünk 12 tanulóval a szakközépiskolába. A gyerekek az ismertető után kérdéseket tettek fel. Gyakorolták a riportkészítést. Az iskola több szaktantermét is megnéztük. Több gyermekben is megfogalmazódott, hogy tanulmányait ebben az intézményben folytatja.

9 Időpont Feladat A feladat megvalósítása Látogatás a Polgármesteri Hivatalban Ezt a programot is délelőtt sikerült megvalósítani. A polgármester úr ekkor tudta fogadni az osztályt. Először Gyuricza Imre a hivatal főosztályvezetője tájékoztatta a gyerekeket az ott folyó munkáról. Több osztály munkáját is megnéztük. Ezek után fogadta a polgármester úr az osztályt az ülésteremben. Itt beszélt a gyerekeknek a város és az épület történetéről, az elkövetkezendő időszak fejlesztési terveiről. A programot a díszterem felkeresésével fejeztük be Cserediák program Az alsósági tagintézményben töltötte ezt a napot 4 tanulónk. Cserében hozzánk érkezett tőlük négy tanuló. A mi diákjaink adatokat gyűjtöttek a tagintézményről, riportot készítettek a tagintézmény vezetőjével. Együtt tanultak az ottani 6. osztállyal. A programot a gyerekek kezdeményezték és nagyon tetszett nekik Harmadik Projektparti Értékeltük az elvégzett feladatokat, rendszereztük az összegyűlt műhelymunkákat. Kiderült, hogy nagyon sok feladatot valósítottunk már meg, de nem tartható az eltervezett sorrend. Az egyes helyekre ugyanis nem sikerült mindig a tervezett időpontban lehetőséget kapni. Ezért a tervezett programon több változtatást, módosítást is végeztünk Látogatás a malomban A malomba az egyik fiú, édesapja segítségével szervezett látogatást. Hat társával együtt teljesen önállóan bonyolították le a programot. A látogatásról fotókat készítettek, ismertető anyagokat hoztak és tájékoztatták társaikat is , Műhelymunkák Az egyes csoportok önállóan rendszerezték az összegyűlt anyagokat, fotókat. Foglalkoztak az Útikalauz összeállításával és a számítógépes prezentáció elkészítésével. Az osztály másik része riportot készített Riport készítése iskolánk igazgatójával Ezen a programon 9 tanuló felkereste előzetes egyeztetés után Danka Adél igazgató nénit. A gyerekek riportot készítettek. A kérdéseket előre összeállították. A kezdetekhez viszonyítva már ügyesen kérdeztek és jegyzeteltek. A beszélgetés során előre nem tervezett kérdéseket is meg tudtak fogalmazni Látogatás az óvodában. Ezen a programon nyolc kislány vett részt. A kis óvodások örömmel fogadták a gyerekeket. Néhányan játszottak az ovisokkal, a többiek pedig riportot készítettek az óvónénivel , Látogatás az Apáczai Kiadóban. Az igazgató úr fogadta a gyerekeket. Beszélt nekik a kiadó történetéről, a tankönyvek készítéséről, a kiadóban foglalkoztatottak munkájáról. Ezt ezután meg is tekintették a tanulók. Nagyon tetszett nekik a szerkesztőségben a különböző számítógépes programok alkalmazása. A lehetőséget megragadva segítséget kértünk és kaptunk az Útikalauz kinyomtatásához.

10 Időpont Feladat A feladat megvalósítása A sportolási lehetőségek kutatása Meghívók készítése a projektzáró napra A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő felkeresése A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár felkeresése Városnéző séta lebonyolítása A tanulók kisebb csoportokban végezték ezt a munkát. Más osztályokban tanuló társaik sportolási szokásairól érdeklődtek, testnevelő tanárukkal beszélgettek, a környezetükben élő felnőttektől gyűjtöttek információkat. A tanulók 4 fős csoportja a meghívókat készítette el. A fürdő igazgatója részletes tájékoztatást adott a gyerekeknek a létesítmény megépítéséről, a kínált szolgáltatásokról. A hely nem volt ismeretlen számukra, hiszen úszásoktatáson már valamennyien jártak itt. Nagyon érdeklődőek voltak valamennyien, A tanulók számára ez a program sem volt ismeretlen, hiszen többször jártak már alkalmi programokon itt. Néhány tanuló pedig a központ által szervezett szakkörök tagja. Az épület története, a Műv, Ház által szervezett éves programok, a könyvtár névadójának élete azonban új információk voltak. A látogatás alkalmával az éppen aktuális kiállítást is megnéztük, és az állandó kerámiagyűjteményt is felkerestük. A tanulók nagyon érdeklődőek voltak. A gyerekek a városról összegyűjtött információk alapján városnéző séta programot állítottak össze. A délutánt arra fordítottuk, hogy ismét felkerestük a már látott és a még fel nem keresett nevezetességeket. (Az épületeket csak kívülről tekintettük meg) Már a gyerekek tartották a rövid ismertetőket, mint idegenvezetők. Elkészítettük a még hiányzó fotókat is A varroda felkeresése Ez a munkahely látogatás kicsit későre csúszott, de teljesen önálló szervezésű volt, ezért semmiképp sem hagytuk volna ki. Azok a gyerekek 10 fő akik eljöttek nagyon sokat tanultak az itt látottakból. A számítógép gyakorlati alkalmazása, a szabászat, a szép ruhák nagyon tetszettek a gyerekeknek Útikalauz véglegesítése, nyomtatása Tabló és prezentáció véglegesítése. Felkészülés a projektzáró napra. A produktumok véglegesítésén több csoportban dolgoztak a gyerekek. A kész Útikalauzt az Apáczai Kiadóban nyomtattuk ki. A tanuló, véglegesítették a prezentációt. Az Útikalauz elkészült 130 példányát összehajtogatták és összekapcsolták. Fotókat nyomtattunk ki a projektzáró napra. Elpróbáltuk a projektzáró nap műsorát is A fotókiállítás elkészítése A munkánk során készített fotókból válogatást készítettünk. Ezeket az iskola első emeletén lévő falakra kiállítássá rendeztük. Végleges helyére került a Tabló is Projektzáró nap A meghívó szerint 11 órakor tartottuk a projektzáró rendezvényünket a mellékelt forgatókönyv alapján, Vendégeink voltak a Polgármesteri Hivatal képviselői, a helyi médiák képviselői, projektben segítő szakemberek, az intézményünk vezetői és a diákok kb. 100 fős csoportja.

11 e) ) Projektzáró nap Meghívottak: Fenntartó, intézményvezetés, pedagógusok, külső szakemberek, akik a projekt során segítettek, felsős osztályok 2-2 fős képviselői, szülők, helyi TV és újság. A zárónap programja: - Az elkészült Útikalauz előzetes kiosztása - Sajtótájékoztató : melynek keretében, a dokumentációt készítő 4 csoport bemutatja az általa elkészített produktumot. Ez az előadás csoportonként 8-10 percig tart. - Kérdések: A résztvevők kérdéseket tehetnek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. - Válaszok: - Az elkészült dokumentumok megtekintése: 7.) Időtartam, időbeosztás: A projekt tervezése január és február hónapokban történik (2 hónap) Az előkészítés az osztályban kb. kettő hetet vesz igénybe. A projekt lebonyolítása március 16-április 29. Tavaszi szünet kivételével négy hét A projekt tapasztalatainak összegzése kettő hét 8.) Tárgyi és technikai feltételek, költségek: - Tanterem és annak üres fala, ahol faliújságon az információk közlése, a feladatok teljesítésének folyamatos dokumentálása folyik. - A nyitó és a záró nap lebonyolításához nagyobb tanterem, vagy az első emeleti folyosó egy része berendezve, vagy az ebédlő. - Számítógépek kivetítővel és internet hozzáféréssel. - Dekorációs anyagok. - Színes fénymásoló - Színes nyomtató - Irodaszerek: 4 cs. 500-as A 4-es fénymásolópapír, színes fénymásoló patron, színes karton, vastag filcek,

12 - A tablóhoz: fa keret, borítás, üvegezés, (esetleg régi, használaton kívüli tabló felújítása) A tervezett költség: kb 50 ezer forint, amelynek egy részét pályázati keretből, másik részét támogatásból kívánjuk fedezni. 9.) A projektmunka eredménye: Pedagógiai eredmények: Új pedagógiai módszerek, tartalmak bevezetése a hagyományos tantervi keretek kiszélesítése. Magatartás, munkamorál, tanulási kedv javulása. Egyéni és csoportos vállalkozási kedv erősödése, csapatszellem növekedése. Produktumok: Útikalauz ismeretterjesztő prospektus a városról, diákszemmel Prezentáció számítógépen megtekinthető ismertető fotókkal, rövid szövegekkel Tabló a város nevezetességeit bemutató fotók Munkaanyagok: fotók, írások Az Útikalauzt nyomtatott formában megkapták a felsős osztályok 1-1 példányban, a projektben résztvevők és a zárónap vendégei

13 A prezentáció megtekinthető az iskolánk honlapján Tabló Az Árpád utca 34. számú iskolaépület első emeletén tekinthető meg. Tanulói értékelés összegzése: A projekt zárása után a tanulók a kérdőív segítségével alkottak véleményt a megvalósított projektről. A szívesen végzett feladatok száma sokkal több, mint a kötelességből végzetteké. A feladatok közül az iskola és üzemlátogatások voltak a legkedveltebbek, de tetszettek a nevezetességeket felkereső programok is. Az írásbeli feladatok elkészítése kevésbé tetszett a gyerekeknek, azokat inkább csak kötelességből végezték. Az értékelésekből kiderült, hogy valamennyi tanuló számára sikerült egyéni és csoportban végezhető feladatot is adni. Többen csoportban végezték szívesebben a munkát, de nem elhanyagolható azok száma sem, akik egyedül szívesebben dolgoztak. Arra a kérdésre, hogy mit tanultál a projektből, kétféle válasz született. Többen a konkrét történelmi, földrajzi és egyéb ismeretszerzést jelölték meg, de sokan adtak olyan választ, hogy a közösségben való munkavégzést, a szorgoskodást, az összetartást tanulták meg.

14 Az is figyelemre méltó vélemény, hogy csak nagyon kevesen jelöltek meg olyan feladatot, amit a projektből kihagytak volna. A feladatok mennyiségét éppen megfelelőnek találták. A projektvezető és a projektben résztvevő tanárok munkáját nagyon segítőkésznek, pozitívnak tartották a tanulók. A végzett munkájukról pozitív visszajelzéseket, bíztatást, dicséretet kaptak tőlük legtöbben. Újabb projektben a tanulók közül 11-en nagyon szívesen, 10-en szívesen 3-an csak ha muszáj, vennének részt. Ez azt jelenti, hogy a tanuló több mint 80%-a nagyon pozitívan élte meg a projektmunkát. Az utolsó két kérdés a projekt osztályközösségre illetve az egyénre gyakorolt hatására vonatkozott. A tanulók több mint 80%-a választotta azt, hogy jobb közösség lettek és, hogy szívesebben dolgoznak együtt. Negatív hatást senki nem jelölt meg. A tanulók saját változásukat 16-an úgy jelölték meg, hogy szívesebben jártak iskolába. Többen húzták alá azt, hogy bátrabbak lettek, illetve, hogy nőtt az önbizalmuk. Néhányan megfogalmazták, hogy szorgalmasabbak, pontosabbak lettek. Csak hárman jelölték azt, hogy nem változtak semmit és hogy féltek a kudarctó. A tanulóktól azt is megkérdeztük, hogy munkájukat milyen fokozatúnak értékelik. Ez az esetek nagyobb részében egyezett a projektben részt vevő nevelők véleményével is. Nevelői tapasztalatcsere: A nevelői tapasztalatcsere során értékeltük a projektben kitűzött külső és belső célok megvalósulását, a tanulók egyéni, páros és csoportmunkáját. Megvizsgáltuk, hogy mennyire feleltek meg a kitűzött célok, feladatok a gyerekek életkori sajátosságainak, meglévő ismereteiknek és képességeiknek. Az értékelésben az alábbi kérdőív is segített. Nem kitöltöttük, hanem közösen megbeszéltük a kérdőív kérdéseit. Nevelői vélemények összegzése. A külső cél megvalósítása sikeres volt. A tervezett produktumok elkészítése maradéktalanul sikerült. A tabló, az útikalauz és a prezentáció egyaránt elnyerte a közönség tetszését. Tartalmasnak, esztétikusnak, az iskola többi tanulója számára is hasznosnak ítélte valamennyi kolléga.

15 Az iskola tanulói szívesen olvasgatják a tabló ismeretterjesztő feliratait. Az útikalauzt rendszeresen kézről-kézre adják és elolvassák. Sajnos pénz hiányában nem sikerült kellő számban kinyomtatni. A prezentáció az iskola honlapján minden érdeklődő számára megtekinthető lesz. A záró rendezvényünk külső vendégei is elismeréssel nyilatkoztak a végzett munkáról, és a bemutatott produktumokról. A tanulási célunk egyike az volt, hogy a tanulók konkrét élethelyzetekben, valós helyszíneken szerezzenek földrajzi, történelmi, gazdasági, matematikai, informatikai, turisztikai, kommunikációs és egyéb ismereteket. Az aktív tapasztalás formái és helyszínei a következők voltak: Szaktárgyi órákon csoportos és páros munkával ismerkedtek a földrajzi, történelmi nevezetességekkel, a riportkészítés mikéntjével, stílusjegyekkel, számítógépes teendőkkel. Külső szakemberek az iskolában tartottak előadást városunk múltjáról, földrajzi adottságairól, történelméről A város történelmi nevezetességeit felkeresték: templomok, épületek, köztéri szobrok tanulmányozását végezték el a tanulók. A helyszíneken szakemberek segítségével ismerték meg a nevezetességekhez tartozó történelmi ismereteket. A tanulók óvodát, zeneiskolát, középiskolát kerestek fel. Meghallgatták az intézmények vezetőinek tájékoztatóját, kérdéseket tettek fel. Kezdetben még bátortalanul, több tanári segítséggel, később már egyre bátrabban és önállóbban. A tagintézményben egy egész napot eltöltöttek, ott tanultak, ami nagy élmény volt a gyerekeknek. Több üzemet, munkahelyet meglátogattak. Ezek között voltak olyanok, amelyeket teljesen önállóan szerveztek meg szüleik segítségével. Fotókat készítettek, rövid jegyzeteket írtak. Ezek a látogatások igen nagy benyomást tettek a gyerekekre. Először találkoztak munkahelyek valóságos légkörével, először tapasztalták meg az iskolában tanultak életben való szükségességét és hasznosságát. A projekten belül több integrálási lehetőség is adódott. A történelem és művészettörténet, az anyanyelvi, kommunikációs ismeretek és az informatika területének integrálása nagyon sok program során megvalósult.pl: egy nevezetes épület történetének megismerése, az épületről fotók írások gyűjtése, a helyszínen vázlatrajzok készítése, ezekből a tablóra fotó és rajz készítése, ismertető szöveg megfogalmazása, esztétikus elhelyezése a többi kép között.

16 A gyerekek önálló munkavégzése kezdetben akadozott. Sok utasítást, segítséget kellett adni, kevesen vállalkoztak önálló feladatra. A projekt felétől ez egyre jobban megváltozott. A gyerekek egyre kezdeményezőbbekké váltak, egyre bátrabban vállaltak el nagyobb terjedelmű önálló feladatot. Ennek eredményekén könyvelhető el a malom és a varroda meglátogatása, az interjú készítése az iskolánk igazgatójával illetve a prezentáció több részének elkészítése. A gyerekek önálló munkáikról szívesebben számoltak be, elvárták a reagálást a végzett munkájukra. A gyerekek közötti együttműködés kezdetben csak baráti alapon működött. Az osztály fejlettségi szintjéből következett, hogy alig ismerték a csoportban való együttműködés szabályait. Nehezen készültek el a csoportmunkák is. Később ezek terén is pozitív elmozdulás történt. A projekt utolsó fázisában tudtak igazán jól együtt munkálkodni, amikor az útikalauzt kellett összerakni vagy a képeket kiállítani. Ekkor már nem csak barátok dolgoztak szívesen együtt. A tanulók kommunikációs készsége sajnos elég alacsony szintű. A szülői házból egyre kevesebb kommunikációs ismeretet hoznak. Nehezen tudnak kérni, kérdezni, kérdésekre válaszolni. Ezen a területen nagyon sokat kellett segíteni. Több olyan feladatot kaptak, amikor kérdéseket kellett feltenniük, érdeklődni kellett, információt kellett kérni. Ezek kezdetben nagyon nehézkesen mentek. A tanulói kérdőívekben többen is megfogalmazták, hogy már bátrabban mernek kérni, kérdezni. Ez mindenképpen a pozitív elmozdulás jele. A gyerekek a projekt egészének tervezésébe az ötletbörzén keresztül lettek bevonva. A téma jellege miatt több segítséget kellett adni ahhoz, hogy saját ötleteik is előkerüljenek. Ezért a projekt megvalósítása során többször is engedtünk apró eltéréseket, azért, hogy a gyerekek elképzelése, később hozott ötlete, javaslata valósuljon meg. A szervező munkában inkább csak az osztály negyede jeleskedett. Voltak, akik a vállalt vagy kapott megbízatást megoldották, de ahhoz semmi pluszt nem tettek hozzá. A tanulók a projekt értékelésér szívesen végezték. Igazából a produktumok nyilvánosságra hozatala után kapott elismerések is sokat segítettek abban, hogy több dolgot másképp lássanak. Mint projektvezető a gyerekekkel óráról-órára kapcsolatban voltam. Valamennyi tevékenységüket nyomon követtem, minden külső helyszínre igyekeztem velük menni. Sokszor bíztattam, bátorítottam őket. Több esetben az írásbeli feladataik elvégzésére figyelmeztetni kellett őket. Talán ez volt az a terület, ami legnehezebbnek bizonyult számukra. Pár mondatos emlékeztetők készítése csoportokban egyes látogatásokról, illetve a riportok leírása.

17 A tanulók egyéni és csoportos munkáját több módon is figyelemmel kísérhettem, és azonnal reagálhattam rá. Az egyik módja az egyéni feladatteljesítések írásos vezetése volt, a másik mód pedig a heti projektparti megtartása volt, ahol a csoportok beszámoltak munkáikról Ősszegzés: A projekt eltervezett külső és oktatási célja megvalósult. A tanulók fejlettségi szintjükhöz mérten e sok és összetett feladatból álló projektet kiválóan megoldották. A végzett munka pozitív hatása sok gyereknél máris tapasztalható. Közvetlenebbek, bátrabbak, vállalkozóbb kedvűek, mint korábban. Kommunikációs készségük javult, szívesebben dolgoznak csoportokban. Fontos lenne, hogy legyen folytatása ennek a tanulási formának, hiszen több eredményt elérni csak akkor lehet, ha az új módszereket a kipróbálás után meg lehet ismételni. A tanuló munkájának értékelése az adott szaktárgyakban is megtörtént és összességében is. Munkájuk elismeréseként az alábbi oklevél arany ezüst vagy bronz fokozatát szerezhették meg.

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv Horvátország 5. projekttalálkozó téma: Mérési és értékelési módszerek a gyakorlócégek gyakorlatában A találkozó célja

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben